Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

u m h u ri yet 32 ncı yıl sayı 11.640 KLIRUCUSU: T U N U S NADİ Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 224298, Yan Işleri: 224299, îstanbul No. 246 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu Matbaa: 224290 I Son yıllar içinde yazdığı en güzel lürleri YANYANA odlt kitabmda topladı Tiatı 100 Kuruştur. YEDİTEPE YAYINLARI P.K. 77, İSTANBUL, M E L İ H CEV DE T Cumartesi 22 Aralık 1*56 Gelir Vergisinde yeni nisbetler Vergiye tâbi olmıyan miktarlarla nisbetlerin yüzdelerini bildiren cetvelleri neşrediyoruz Ankara 21 (Cumhuriyet Teleks) Gelir Vergisi Kanunundaki indirim ile gelir vergi nisbet erinin değıştirilmesi, indirim hadlerinin mükellef iehine arttırılması hususunda hükumetin yaptlğı teklifle Hür. P. li Ekrem Alicanın yaptığı teklif pazartesi günü gorüşülecektir. Maliye komisyonu ile Bütçe komisyonundan geçen bu teklıflerden Ekrem Alicanın indirimlerin yüzde yüz arttırılması hakkındaki teklifini Maliye komisyonu kabul etmiş, Bütçe komisyonu ise yüzde nisbetinde artürmalı hükumet teklifi üzerinde mutabakata varmlştır. Gelir dilimlerinin değiştirilmesinde her iki komisyon da hükume teklifini kabul etmışler, Ekrem Alicanın teklifini reddetmişlerdir. Her iki teklifi aynen bildiriyoruz: Hnkumetin ve Hiir. P. li Alicanın Bu tetkiklerin 34 hafta kadar süreceği, Adanın taksimî teklifleri pazartesi görüşülüyor fikrî üzerinde de dikkatle durulduğu, hattâ bu temayülün m anayasası hükumetimizin Kıbrısta protesto grevi kuvvetlenmek istidadında bulunduğu anlaşılıyor Müzakerelerin başlayıp başlamıyacağı ancak ilkbahara anlaşılacak Ankara 21 (Ecved Güresln bildiriy O r ) Ingıltere hükumetinin ılân ettiği Kıbns Anayasa tasansı üzerinde Dış Işleri Bakanlığınca çalışmalara devam edildifi yetkıli çevrelerd«>n bildiriliyor Ancak bu çalışmalann 34 haftadan fazla devam edebüecejl ve bu müddetten e\vel tasan üzerindekı tadil isteklenmızın tesbıtine imkân olmıyacagı da söylenmektedir. Filhakıka dün de belirttığımiz gibi Türkiye. Anayasanın vereeeği haklann ileride muhtemelen Kıbrıstakl Türk halkı aleyhındp kullanılabılerefmi doima goz cnünde tutmakta ve tadil tetkikleri bu görüşün ışıgı altında yapılmaktadır. Arkası Sa 5 Sü. 2 de Rusyaya karşı Baltık tniHetleride ayaklandı Rusların bu memleketlerden 100.000 talebeyi sürdükleri meydana çıktı Eisenhower'in Noel mesajı «İnsanların barış içinde birlikte yaşayabileceklerine heplmfein inanmamız lâzundır» VVashıngton: 21 (a.a) Başkan Eisenhower dun akşam Noel munaBeaetıle Amerikan mllletıne hltaben bır mesaj yayınlamıştır. Washlngton da Noel bayramının başladığına blr lşaret oian bu mesajmda M Elsenhower ezcumle şoyle demektedır: «Llncom'un herkese hltab eden blr lylhk zihnlyetıle ve fakat aynı zaman da bu yotdaki haklannın müdafaası lçın gerekll bir karar Te azim gosteren blr lfade ile soylemlş olduğu glbl, insanların barış ıçlnde birlikte yaşıya bileceklerıne hepimizin manmamız lâzımdır » «Iyl nlyet sahlblerl içln dunyada barış içinde yaşamak mukadderdır> diyen atalar sozunün lnsanlığa asır ]ar boyunca kuvvet ve cesaret vermış olduğunu hatırlatan Başkan Eısenhower, bununla beraber, demiş, «banşı müjdeleyen bu atalar sozü çok defa korkunun, kiblr ve azametln korkunç ses'.erıle boğulmuştur.» Başkan Eisenhower mesajını bıtirir ken muhatablanndan t hangi ırktan, hangl mılletten ve hangl dinden o'.ursa olsun bütün insanlara karşı lyı nıyet gostermelerini lstemlş ve demlştlr kl: Bunu yaparken barışçı, favdalı ve şerefh blr şekilde yaşayabil mek hususundakl arzularımızda heplmlzin musavi olduğunu düşunmemlz lâzımdır < • Stockholm 21 a*.) Rusyada ve peyk memleketlerde yer yer mühim karışıklıklann vukua geldiğine dair haberler alınmaktadır Baltık memleketlerinden buraya gelen iki mülteci, pasif mukavemete başlamış olan Baltık memleketleri talebelerinden 100.000 inin surgün edil4ığ«n bildirmişlerdir. Bu mülteciler Estonya Millî Konseyi Başkanı August Kei ile bir zamanlar Litvanya kabinesinde yer almış. olan Ignas Scheyniustur. Rei ve Scheynius. Baltık memleketlerinde Sovyet düşmanlığmın çok artmış bulunduğunu, Birleşmiş milletlere başvurarak kütle halinde sürgünlere bir son verilmesini temine çalışacaklarını söylemişlerdir. Estonya Millî Konsevi F=>=k=ını Rei, Baltıktaki talebelerin silâhlan ve kendilerini destekleyecek milli kuvvetleri olmadığı için, Macarlar gibi silâhlı bir ayaklanma hareketine girişemediklerini söylemiştir. Rei'nin izahatına gbre talebeler pasif mukavemet hareketine başlamı$lardır. Gencler komünizm teorileri ve rusça lisan dersterine girmemekte. komür.ist genchk teşkilâtı Komsomola aza olmamaktadırlar. Meselâ Estonyadaki Tartu Üniversitesinde okuyan 3 700 talebeden sadece 32 si Komsomola azadır. Bütun Estonyada Komsomol azalarının adedi ancak 60.000 kadardır ki. bu aded 1954 tekine nazaran 4.000 daha azdır. Berlindeki salâhiyettar şahsiyetler, Demir Perde gerisindeki memleketlerde serbest seyahat etme müsaadesinin kaldırıldığını büdirmektedirier. Evvelce, meselâ Doğu Almanyadan Macaristana gitmek iste» en bir sey Arkası Sa. 3 Sü. 3 de Rumlann anayasa tasansını protesto için tertib ettikleri grev, kanunlara rağmen . yapıldı Radcllffe tasarısının lhtlva ettlğı hukümlerl btgenmiyen Kıbrı&lı Rumlar bugun Magosa'da ve adanm güneydoğu kealmlnde umumi greve baalamıslardır. Dün BOKA teîkllatmın dağıttığı beyannamelerde umuml grev yapüır,a»ı llan edllmış ve lstenmlştl. <Bugttn. gıd» maddelerl satan dukltânlar ve lokantalar dahıl, bütün ticaret haneler ve dukklnlar kapanmıştır. Lokanta v« gıda maddesl satan dukkanlann sahiblerl ve llman lîçılerl normal olarak lşlerme devam etmedlkleri takdlrde cezaya ç^rptırılacaklarını bildlklerl halde EOKA'nın kor kusundan greve katılmı;lardır E:bnsta ls lhtılâfı h&rtclndekl bıltün grevler gayrl kanunldir Bu »uretle Radcllffe tasarısını protesto makeadı le blr defa daha kanun çlgnenmlstlr Grev ,bütün adaya yayılmamlştır Ada Lefkoşe, 21 (RAPA A ) Lordif Arkası S. 5 Sü. 4 te Arkası Sa 5 Sü. 3 te Hür. P. Anayasayı beğenmedi Kıbrısın Türk liderleri dün Ankaraya geldiler Telffnnt . Ct'MHT'RtYET: Ankara İstanbul Fanl Küçük vc Faiz Kaymak dün geee gazetecilerle görüşürlerken Ibrahim Oktem, Başbakanın son beyanatını ele alarak, hükumetin Kıbns adasınm takshnini bır muvaffakıyet telâkki etmeğe meyya] olduğunu söyledi Hür P Genel Sekreterl tbrahlm ö* tem, dün saat 18 da, partlnln kuruluşunun bırind yıldönümü münasebs tile bir basın toplantısı yapmış, teskilât mevzuunda lzahat vertnia, konuşması aonunda, Kıbrıs Anayasa tasarıslie Başbakanın son beyanatı Uza rindeki sorulan cevablandırmıştır. Hur P nin 40 11, 238 llçe ve 4 binden fazla ocak teşkilâtı kurmus oldu Arkan Sa. 3 Sü. 4 te Fazıl Küçük ve Faiz Kaymak «Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilme si şartile bu mevzuda yapıîacak müzakerelere girebiliriz» diyorlar Ankara, 21 (Telefonlt) Kıbrıs Turktür Partısl Başkanı Dr Fazü Kü çttk İle Turk Pederaayonu Başkanı Fa ız Kaymak bugeee uçakla şehrlmtze gelmışlerdır. İndftsleri otelde kendi'erile goruşen gazetecilere, Kıbns Turk lerlnln liderleri şunlan «»j'lemişlerdlr • Kıbnsın mukadderatında btiyuk rolü olacağma inandıgımız bu Anaya Uçağın Ürdün hava kuvvetlerine «a taslağını uçağa blnmeden blrkkç aaat evvel ele geçlrdik Bu bakımdan mensub olduğu tahmin ediliyor Mısırda dahili harb tehlikesi başgösterdi PortSaid'de Amerikan ve Rus taraftarları arasında çarpışmalar olduğu bildiriliyor PortSaid 21 (a.a.R) Mısır ldare cilerı arasında ihtilâf çıktığı ve hatta Amerikan taraftarları İle Rus taraftarları arasında yer yer çarpışmalar olduğu blldtrllmektedlr Son 24 saat İçinde İngillz ve Fran sızlann tahliye etmekte oldukları PortSaid içinde devamlı olarak silâh sesleri duyulmuş, birçok blnalara ateş edilmiştir. PortSald'deki bu aokak muharebelerine, Mısır hukumeti dahılinde baş gosterdıği iddia edilen lkillğin sebeb olduğu duşünülmektedir. Filhakika, 48 saatten beri Kahlreden PortSaıde gelenler Mısır hukumetinde, lkt ayrı cereyanın baş gösterdlgtnl söylemekte dlrler. Bu şahıslara göre, Amenkaya yanaşmaya taraftar olanlann tesktl ettlklerl gurupun basında General Abdülhakım Amer, Dışışleri Vekili Mahmud Fevzl ve Nisır'rn Slyaai Müşaviri Ali Sabri bulunmaktadır İkin cl gurup ise Rusva taraftarı bir slyaset takib edilmesinl lstemektedir Bu ikincl gurupu Içışleri Vekılı Muhlddln ve Millî Eğıtim Vekili Kemaleddin Hü sevm temsil etmektedirler Kemaleddin Hüsevin aynı zamanda siyasî milis kuvvetlerinin de şefidir. Port Sald'de nlzamm tesisi hususunda çok gayret sarfettıği ve bunda ekseriya muvaffak olduğu IngilızFransız kumandanlan tarafmdan da kabul edilen PortSaid Valisl Riad ise, Yunan Başkonsolosu Kas havalisinde bir yabancı ucağın enkazı bulundu muhtevası hakkında bllgl sahibl detlllz Dmumiyele Kıbns Türklerlnın emnıyetl bakımından bu Anayasayı kifayetll bulmuyoruz Ancak, bazı maddelerinin değiştırllmesi şartile bu m°vzuda müzakerelere girebiliriz Anayasanın Adada halâ tedhtşçllık devam ederken Uân edilmeslni yerslz buluvoruz Zira, halk tedhlşçılerin korkusundan bu Anayasa hakkındaki asıl kanaatinl de açıkça sovlevemeTiek Bütçe komisyonu dün muhalefetin Arkası Sa. 5 Sü. 2 de cevablarmı dinledi Ankara 21 (Telefonla) Bütçe Ko misyonu bu sabah saat 10 da Kırklareli milletvekili Şefik Bakayın Başkanlığmda toplanmıştır. Salonda komisyon azalarından başka muhalefet milletvekillerinden F'rof. Muhli» Ete. Feridun Ergin, Salâhaddin To| ker .Sefaeddin Karanakçı, İhsan Hâ« I mıd Tiğrel ve C.M.P. milletvekili Ahmed Bilgin bulunuyordu. C.H.P. miL Hecüsten geri alınan seçim tasarısı Bir milletvekili Başbakan tarafından cevablandınlmak üzere Meclise bir soru önergesi verdi Ankara, 21 (Telefonla) Diyarbakır milletvekili Dr. Yusuf Azizoğlu, Başbakan tarafından sözlü olarak cevablandırılmak üzere bugun B. M. Meclısi Başkanhğına aşağıdaki sual takrirıni vermiştir: «Dördüncü Adnan Menderes hükumetinin 14.12.1956 tarihli programında aynen (Seçim Kanununda intizamı temin ve vatandaş rey ve arzusunu Antalya 21 (Telefonla) Bugun Kaş kazasma bağlı Sutleyen koyu cıvannda hafta ıçer'sınde duştuğu tahrrun edılen bır ecnebi askeri uçağm enkazı kovluler tarafından bu'urmuştur. Hâdise mahalline glden tetkik heyetı gerekH tahkıkata başlamış»ır Enkazm, i burdan btr muddet once Ürdun hava j kuvvetlerme aid kayıb blr uçağa aıd Kapsambelis olduğu tahmın edılmektedır. Prof. Turhan Feyzioğlu Başvekil ve Maarif Vekilinin ithamianna dün cevab verdi Columbia Universitesi, doçent Aydm Yalçını profesör olarak tekraı Amerikaya <?avet etti zloğlu'nun matbuata intıkal ve bir polemığe vesile teşkll eden Fakulte açüışmdakı konuşması ve bllâhare buna baglı beyanları dolayısile 6435 sayıh kanunun 2 nci maddesı muvaceheslnde Senato mutalaasının büdirllmesi» istenmektedir Sayın Vekil, ne bu tezkereyi yazar kea, ne de hatta Vekâlet emrine alma ! karannı lmza ederken, açıs nutkumun | tam metnıni öğrenmek zahmetlne katlanmamıştır Senatonun cevabi ya zısında konuşmanın aynen tele alm mış olduğu belirtildisı halde, Maarif Ve*ül «Matbuata lnükal eden» blrkaç cumleve dayanarak karar vermek Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Kancılann ifşaatı üzerine savcılık tahkikat yapıyor Yunan Büyük Elçisi, döviz kaçakçılığını İstanbul başkonsolosunun yaptığı iddiasmm hakikatle alâkası bulunmadığını, başkonsolos da yalan olduğunu söylüyorlar Milyonlarca lira!:k dovizi ve Turk parasını dış memleketlere kaçırmaktan sanık Istanbuldakı Yunanlstan Başkonsolosluğu kançüarı Hrlstodulos Hnstodulidis'm evvelkı gun Bırinci Aslıye Ceza Mahkemesinde yaptığı if şaat, derin aklsler yaratmıştır. Dün şehrimizde, Macaristan ve Suveyş Ka nalı hâdıse'eri bir tarafa atılmış, her "erde konuşulan yegâne mevzuu, kaçakçüığı Tunanlstan Başkonsolosu Kapsambelis İle Fener Rum Patrıkha ıe3inin muştereken yaptıklan lddiası eşkll etmiştir. Kendisi'e goruştuğumuz Tunanıstamn Ankara Buyuk elçisi John Kalerjis ıthamları katlvetle reddetmıştlr 7 îirnden beri İstanbulda bulunan Ka'ergis, «Talandır; hakikatle hlçblr al^ kası yoktur» şeklınde konuşmuştur. Buyük Elçı mute^kıben fazla konuş Arkası Sa 5, Sü. lde Arkası Sa. 5 Sü. 6 da Arkası Sa. 5 Sü 5 te Nehru dün Amerikayı methetti Hind Başbakanı, Birleşmiş Milletler öniinde konuşurken askeri paktlar areybinde bulundu New York 21 (A.P.) Hindistan Başvekıli Nehru dün gece yaptıgı bir konuşmada. B Amerikanın liderliğ'ni methetmiştir. Nehru. aralarında Demokrat Partinın Başkan adayı Adlai S'evenson. Mrs Franklin D. Roosevelt. ve New York Valısı Av»'ell H nmnn'm la bulunduğu 250 kişilık bir dinlejXci kütlesıne hıtab edıyordu. Ankara. 21 (Cum hurlyet Teleks) Sıyasal Bllgıİer Fa kultesl eski Deka nı Prof Dr Turhan Feyzioğiu bugun gazetecilere şu beyanatta bulunmuştur: « Vekâlet emrl ne almmam konu sunda muhtellf par Ulere mensub mıl Ayduı Yalçın letvekıllerl tarafından sorulan suallere. Maarif Veküınin ve Basvekilin ver dlklerl cevablar radyolarda Ilân edUdi. Derhal şunu belırteyim ki, Maarif Vekilinin TBMM «de verdlğı lzahat daha önce Ankara Üniversıtesine. mütalaa istemek üzere, yazdığı yazıdan bir hayli ayrılmaktadır Vek&let emrine alınmamı hakl! gostermek lçın müzakerelerin llk saatlerinde ıleri su rulen sebeb, müzakerelerln sonuna dofru lleri suru'en setebten farklıdır. Maarif Vekıllnin Ankara Ünıversiteslne yazdığı 25 11 95S tarlhll yazıda. «S. B F Profesorlennden Turhan Fey Miüet Mecüsinde dün görüşülen tasarılar Ankara 21 (Cumhuriyet Teleks) B M Meclısi bugün saat 15 te Agâh Erozanın başkanhğında toplandı. Gündemde bulunan sorulardan dördü, soru sahiblerüe cevab verecek Bakanlar bulunmadığı için gelecek oturuma bırakıldı Muteakıben TürkFransız tıcaret anlaşmasınm temdıdıne mutedaır kanun tasan=ı ile TürkıyeJapnnya. Türkiye Belçıka Lüksemburg VP HolİTda arasmdaki tica Arkası Sa 5 Sü. 5 te Arkası Sa. 5 Sü. 5 te Ânıilar Dernegi 9 zata altın madalyalar verdi Arkası Sa. 5 Sü. 4 te Dun sabah saat 9 da Çaridkkale sürat postasına kalkan «Gemlık» \apuru lımandan çıkmak uzere ıken, Kadıkcyden Koj.rüye gelmekte olan «Suva*» vapurıle karşıla^mıs ve sulann tesıııle kıç tarafından hafifçe sıynlmıçtır «Gemhk» vapurunun burnunda bovalar dokülmüştür. Ucuz Ankara, 21 (CumhurıyetTeleks > atlatılan bu müsademeden her iki gt mıde de seyre manı bır durum husule KKUVAZORVN TEKZIBI Mlsırlılar Süveyş hareVâtı esnasında bir çok Ingiliz ve Fransız harb gemisıni Hurrıyet Partısı Edıme milletvekili gelmemıştır «Suvat» vapurunun volbatırdıklarmı iddia etmişlerdi. Fransızlar, Mısırhlann batırdıklarını ıddia ettikleri bu harb gemilerini gez Cemal Koprulu. toprak ve su kavnak ouları bu\uk knrku geçirmişlerse de larınm korunması ve verımlerınin dırmeğe başlamışlardır. Yukarıdaki resımde, Süveyş harekâtı esnasında esır düşmüş Mısırlı subaylar arttırılması için Toprak ve Su Muha Koprüye zamanında çıkabılmışlerdır Denızyolları ve Şrhır HatUrı İ5İ»tbatırdıklarını sandıkları Fransız kruvazörü George Leygues'i gezerken görulmektedir. Mısırın «batırdık)) faza Genel Mudurluğü kurulması hume Müdürlüklerı kaza tahkıkatına dediği F.'ansız wrhlısı Jean Bart da Toulon limanında yabancı basına gösterilmistir. Arkası Sa "\ Su. 4 te başlamıslardır Cemal KöprüKi «Toprak ve Su Muhafaza Genel Müdürlüğü» kurulması için bir kanun teklif etti Topraklaıtnfiz (akirleşiyor! ucuz atlaiılan bir kaza Gökaj a dünkü törende madal> as ı takılırken (Yazısı 3 üncu sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog