Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

ÇANKAYA BAKKALİYESİ BİRİNCİ NEVİ ERZAK UCUZ FİAT İYİ SERVİS Damacana ve Galonlarla Hakikî TAŞDELEN Memba Svları Daimî olarak temin edilir. Şişli, Küçükbahçe So. No: 2 (Atatürk Müzesi ile Hastahane durağı arası) Tel: 48 13 44 32 nci yıl sayı 11.639 u m h uri yet KURUCUSU.'YUNUS NADt Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 224298, Yazl Işleri: 224299, îstanbul No. 246 Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu Matbaa: 224290 Yılda 5 Apartıman Dairesi Zengin ve çeşidli para ikramiyeleri için Hemen bir hesab açınız. Cnma 21 Aralık 1956 Demirbank nayasa tasarısı için Başbakanın demeci "İngiliz Nüstemlekeler Nazınnın yaptığı beyanat, heyeti umutniyesi itibarile, Kıbns meselesinin nihai şekilde hallini temin edebilecek hareket noktaları ihtiva etmektedir. İngiltere ile görfişmeğe devaıtı Ankara: 20 ( a j . ) Ingiltere hükumetinin. dün, Avam Kamarasında, Kıbns meselesine dair yaptığı açıklama ile ilgili olarak Başvekilimiz Adnan Menderes bu akşam Anadolu Ajansına aşağıdaki beyanatı vcrmiştir: «Ingiltere Miistemlekeler Nâzın Mr. Lenox Boyd'un dün, hükumeti nâmına. Avam Kamarasında Kıbns meselesi hakkında yaptığı beyanat esas itibarile iki nokta üzerinde toplanmaktadır. «Bu noktalann birincisi. Kıbra üzerindeki Ingiliz hükumranlığı mahfuz kalmak şartile, bu Adaya verilecek idari muhtariyetin hangi şekilde ve ne şartlar dahjlinde tahakkuk ettirileceği hususudur ki bu, Ingiltere hükumetinin tâlimatına tevfikan. Lord Raddiffe tarafandan Kıbns'a verile cek Anayasaya dair hazırlanmış olan bir raporun mevzuunu teşkil eylemektedir. Tanzirn edilecek Anayasanm ancak Kıbns ta tethişçiliğin tamamen nihayete ermesinden sonra tatblkine başlanacağı hususunun Ingiltere hükfimetince tasrih edilmiş bulunmast ayrıca kayde değer. «Ikinci nokta ise. Raddiffe raporuna istinaden tanöm edilecek Anayaoanın tat minkâr bir şekilde tatbik edilmesi ve ileride Milletlerarası siyasî şartlarla askerî ica batın müsaid olması takdirinde Kıbns adasınin mukadderatının ada halkının reyine müracaat edilmek suretile tesbiti meselesidir. Arkası S a . S, Sü. lde Ingilterede petrol tahdidatıyürürlüğe girmesini müteakıb şiddetli bir nakil vasıtası buhranı başlamıştır. Şehrin bellibaşlı merker ve meydanlarında caddeler tam manasile boş kabnıştır. Bu arada bazı hoş .«ahneler de görülmektedir. Yukarıdaki resimde meşhur Savoy oteline müşterilerin bir atlı araba ile geliji görülmektedir. ' Kıbrıs Rusyada Leningrad ve Moskovada protesto mitingleri yapıldığı, işçilerin işi bıraktıklan bildiriliyor Paris 20 (a.a.) FranceSoir gazetesinın haber verdiğıne gore, Leningrad çelik işçıleri, yuksek istihsal için tesbit edüen çalışma usullerini, düşük hayat standardmı ve Macaristandaki müdahaleyi protesto makammda grev yapmışlardır. Ayrıca Moskovadakı Kaganoviç tesislerinde ve başkent yakmmdaki silâh fabrikalarında da grevler vuku bulmujtur. Putilov fabrikalarmda da Uçiler sekiz gün müddetle işlerinin başına gelmemişlerdır. Diğer taraftan Donetz havzasında da grev hareketleri olduğu bildiril miştir. Bilhassa kömür madenlerinde işçilerin fena hayat şartlarını ve Ma car hadifelerini protesto ettikleri du yulmuştur. Londrada Atlı Arabalar n» aid kanunun I Bütün siyaset adamlan ve basın İngiltereye Adada tedhiş hareketleri birdenbire arttı, Bağdad ile Ankara arasında temaslar yapıldığı ağır şekilde hücum ediyorlar. dünya çapmda Rumlar muhtelif şehiıierde nümayişler yapülat açıklandı, İran petrol borularmın Türkiyeden EOKA bugün için bir protesto grevi hazırladı bir propaganda faaliyetine girişildi geçecegi yerlerin de tesbitine başlandı Atina, 20 (Hususi) Radcliffe Anayasa tasarısının reddi etrafında Atinada büyüR bir siyasî faaliyet göze çarpmaktadır. Gerek hükumet çevreleri gerekse muhalefet ve basın, Karamanlisin kararını desteklemektedirler. Bugün Yunan Devlet Bakanı Çaços yabancı basın mensublannı makamma dâvet ederek kendilerine Radcliffe tasarısının bazı maddelerinin tahlilini yapmış ve bu anayasanın Yunanistarı tarafmdan dan reddinin sebeblerini anlatmı^tır. Çaços, «bu hususta son söz Kıbrıs halkı ve Makarios'undür» demiş ve Başpapazin geri getirilmesı, aynı zamanda Adalı Rumların da fikirlerini setbestçe beyan etmelen lüzumunda ısrar etmiştir. Bütün Yunan basını ingiltereye ve anayasa tasarısma siddttle hücum etmektedir. Gazeteler mutasavver anayasanın hiçbir surette kabul olunami) acağını ileri sürmektedirler. Bu cümleden olarak, hü kumet taraftan Kathimerini gazetesi. «Ingiltere iki yüzlü. hilekâr ve küstah olduğunu bir kere daha eöstermistir. Sir Anthony Eren'in İngilteresi, Hitler'in Almanvası ve Stalin'in Rusyasından farklı değildir. Gayeler ve metodlar aynidir.» demektedir Diğer taraftan mııhalif partilerin liderlerinden Venizelos, Papandreu, Kartalis ve Çaldaris de bugün basına verdiklerı beyanatlarda hükumet ile hem fikir olduklarını belirtmişlerdir. Bunlardan Papandreu, «Radcliffe tasarısı İngılizlerin şim Arkası Sa 5, Sü. 1 de i &yn~W Lefkoşe, 20 (RAPA.A.) Lord Radcliffe'm hazırladlğı ve dün Ankara. Londra, ve Atinada açıklanan Anayasa tasarısı üzerinde Türkıye Hükumeti ile temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs Türktür Partisi Genel Başkanı Dr. Fazıl Küçuk ile Kıbrıs Türk Kunımları Federasyonu Başkanı Fatz Kaymak yarın öğleden sonra uçakla Ankaraya hareket edeceklerdjr. Adalı Türkler, tasarımn Türk taleplerine cevab vermekten uzak olduğunda ittıfak etmektedirler. Hâlen Radcliffe tasarısı Kıbrısb Türk ler, Kıbrısh Yunanlılar~ ve Atina hökumetı tarafmdan reddedılmiş durumdadır. Dr. Fazıl Küçük'ten sonra Lefkoşe Belediye Baskanı ve Kıbnsh Rumların sözcüsü Temistokles Dervis de yeni Anayasayı beğenmediğmi resmen açıklamıştır. Yunanistanın Kıbrıstan bir heyetIran ve Irak'tan bize kopardığı gürültü Ankaraya geliyor petrol gönderilecek Ank»ra, J0 (CumhurlyetTelek») zevatın bildlrdtgine naıaran, tr«k hüTahnn'ın guneyindeki Gonm petrol kumeti Türklyeye petrol temln etmek lerlnln Türkiyeden geçirilme»! a m İçin, İrsk petrol kumpany&sına mür» zuunda Türk hükumeti tle temaslar caat etmlş bulunmaktadır. Ancak, he yapmak Ozere Amerıkalı petrol mu nüz sadece temaslar yapılmaktadır. çayirlerinden Yervant Maksutyan dun Göruşmelere başlanmıs degUdlr. TaTahran'dan jehrlmlze gelroiçtır Mak raflar arasında bır mutabakata Tarılsutyan dün Maliye Bakanı Hasan Po dıgı takdlrd», Muaul'dakl Zala bölgelatkan İle Dışlşlerl Bakan Veklll Et sinden trenle petrol naklıyatı yapıl»hem Menderesl ılyaret etmlş, bu «a castır. bah saat 11 30 da da Basbakan Adnan Irak Ticaret Bakanının beyanatı Mendereı tarafından kabul olunmu*. B&g4ad. 30 (Hususî) trak İktlsad tur Bakanı Dr. Nedlm H Pacacı, TürklVerllen malumata nazaran, Mr Mak yeye petrol temin edilmesi lslne Irak sutyan'ın ortağı da aynı mevzuda hükumetinln büyük ehemmiyet ver. İran'da Şahla temaılar yapmaktadır diğml ve hâlen nakllye ve h&m petDiğer taraftan, İrac devlet petrolle rolun tasfıyesi meselelerlnln halline Bunun üzerine Irak milletri sirketinın Uerl gelen çahslyetlerin çalışıldıgını soylemlstlr. den birt olan Şahverdl'nln BaşkanlıVekll bu mevzuda tnüsbet netlce alı vekilleri de Urdünün Iraka Radcliffe tasarısının ilâmndan sonra Kıbrısln muhtelif şehirle ğındakl bir heyet de memleketimlze nacağına emin bulundugunu sozlertgelmiş ve petrol borulannra geçeceğl ne llive etmiş ve İrak hükumetinin ilhakını istediler rinde Rumlar numayişler yapmışlardır. noktalann tesbltien başlsnmıştır. petrol hıssesinln satışını İrak Petrol Farmagusta'da nümayişi taîebeler tertıblemişlerdir. Halkı dsğıt Iraktan petrol getirtilecek Kumpanyasma devretmiş olması dolt mak için şehrin mejdanına polis ve askeri bırlikler gonderilmiştır Ankara 20 (Cumhuriyet . Teleks) Ankara, 20 (CumhurlyetTeleks) yısile Türklyeye lüzumlu mıktarın teBu inzıbat kuv\etleri sdz, dudük ve coplar ile numayışçılerı dağıta Arkası Sa. 5 Sü. 3 te Umumlyetle iyi haber alan çevrelerD:şişlerı Bakanlıgına mensub yetkıll den verllen malumata nazaran, Irak mayınca havaya ateş etmek mecburiyetinde kalmıştır. Talebeler parlamentosundan İS mületveklll Ürmeydandan ayrılıp şehrin sokaklarında yurümeye kalkışınca polis 30 dunun Iraka llhakı mevzuunda bir k«. Arkası Sa. 5 Sü 4 te nun teklıfi haurlamış bulunmaktadırlar. Bu teklifi ayrıca 80 mületvekllinln d« destekledığı ıfade edllm«ktedir. Arkası Sa. 5 Sü. 7 de Suriye, Ürdünü ilhak etmeğe çalışıyor Rumların niimavişi ıan hükumet (Kjbns Türktur) >i Karamanlis Partisi Başkanı Konstantin Fazı! Kuçuk AmerikaHmdistan anlaşması Dün neşredilen müşterek tebliğde, Eisenhower ile Nehru, aralaruıda «büyiik bir anlaşma sahası» bulundnğunu ilân ettiler Hristodulo: "Suçlu ben değilim, Yunan Başkonsolosudur,, dedi Döviz kaçakçısı kançılar. dün yapılan duruşmasında dikkate değer ifşaatta bulundu susunda spesiyal bir çalışma sistemi teşkil etmış olup, Konsolosluk memurlarına hususî emirler vermıştır. Kopsambelis'ın bana vermiş olduğu vazifeyı tatbik ederken yakalandım. Vazife kurbanı ve günahsız olarak 85 gundür hapishanede çuruyorum Kap sambelis tarafından tahsil edilen nakid para ve havaleler, bizzat kendisi ve yardımcıları olan iki Konsolosluk muavını tarafmdan mühürlenip gönderilmek üzere memurlara verıliyordu. Tesbit edıldiğı gibı, zarflar üzerındekı mühürler sahte değıl, hakikidir. •Ağzını kapat, seni kurtaracağım!Bu mühürler bizzat Başkonsolos, Konsolosluk muavinleri tarafından muhafaza ediimektedir. Sözleri geçen ve emniyet mensubları tarafından alıkonan zarflar, bizzat Kapsambelis tarafından yazılı emirle bana postaya tevdi edilmek üzere. yakalanmazdan bir gün evvel, yani 26 eylul 1956 tarihinde saat 15 ta verıldi. Yaka%ndığım zaman. her emir kulu gibi, vazifeli bir devlet memurunun alacağı vaziyeti almağa mecburdum ve aldım. 27 eylul akşamı vilâyette Kapsambe Arkası Sa. 5 Sü. 4 te Gülek yenifJen 1 yıl hapse mahkum oldu Hatayı Suriyeye İlhak Cemiyeti faaliyete geçmiş! Aynı cezaya Ulus Yazı İşleri Müdürü de çarptınldı Ankara 20 (CumhuriyetTeleks) C.H'P. Genel Sekreterı Kasım Gulek bugun şehrımız Toplu Basın mahkemesinde yapıian yargılanması sonunda bir yıl hapse. on bm lira da ağır I para cezasına çarptırılm:ştır. ! Bilindiği gibi Kasım Gulek. bundan (bir miiddet evvel çıktığı Karadeniz seyahatinden döneıken vapurdd scn çıkarılan Mılli Korunma Kanunu et Arkasi Sa. 5 Sü 5 te Milyonlarca liralık Türk parası ve NewYork 20 (R ) Bırleşık Amerikayı zlyaret etmekte olan Hindlstan dövizini Yunan Başkonsolosluğunun Başbakam Nehru ile Başkan Elsen resmi mühürünü havi zarflarla yurd hower arasında cereyan eden muzake dışına kaçırırken yakalanan Konsoreler sonunda bir teblig neşredılmiştır. losluk kançıları Hristodulo HristoduBu tebliğde, muzıakerelerin tam bıxlidis'le suç ortağı Sabatay Bencua'nın anlaşma havası ıçinde cereyan ettığı duruşmasına dün 1. Asliye Ceza mah kaydedılmekte ve şunlar da ılâve e kemesinde devam edilmiştir. Saat 15 dıhnektedır: «Menşelm müşterek gaye te başlayan dunkü duruşma sırasında lerin teşkil ettiğı kuvvetlı dostluk maznunlardan kançılar Hristodulobalğarı ile birbırme bağlı bulunan Hınaıstan ve Birleşlk Amerıka arasın nun mahkeme riyasetine verdiği bir da buyuk bir anlasma sahasının mev dilekçe Ue davanın seyri değişmiş cud olduğu ve her iki memleketin de ve son derece enteresan bir safhaya hur demokrasinln en yuksek prensip girmiştir. Sanık, 6 sahife tutan bu lerıne bağlı buluntfuğu bu goruşmeler dilekçesinde Yunan Başkonsolosunu sonunda teyid edilmlş bulunmaktadır ve Patrikhaneyi itham etmekte ve Hmdıstan ve Blrleşık Amerıka hüku şöyle demektedir: metlcrlnın sıyasetlerı ve prensiplerl in « Başkonsolos Kapsanbelis, Yusan vekarına saygı ve jerdlerin refahınanistana ve lüzum gördüğü yabancı Arkası Sa. 5 Sü. 8 de yerlere sermaye ve para kaçırma hu Gelir değişiklik Tâdil tasarısı Meclis gündemine alındı Hristodulo Ankara 20 (CumhuriyetTeleks) Hürriyet Partisi Kocaeli milletvekıli Ekrem Alicanm gelir vergisi kanununun 32. ve 89 uncu maddelerinm değiştırılmesi hususundaki kanun teklifı ile hükumetin aynı mevzuda hazırladığı kanun tasarısı. Meclisin yarınki gündemine itlial edılmistir. Hükumetin tasarısı ile Alicanm teklifi arasında vergiden muaf tutulacak hadler ile gelir vergisi dılimleri nisbeti arasında farklar bulunmaktadır ve Meclis bütçe komısyonu, hükumet tasarısmı kabul etmıştir. Adana 20 (Telefonla) Sızan haberlere gore Suriyede mevcud olan ıkilik örfî idare âmırlerıni şaşkın vazı>ete getirecek karışıklıklara sebeb olmaktadır. Bu arada Hatayı Suriyeye ilhak cemijetı de yeniden harekete geçmiş olup halka beyannams ve rısaleler dağıtmaktadır Bu be\ anname ve rısalelerde, Suriye hükumetınden, Hata>ı kendi topraklarına katması ıcin her turlü çareye basvurması istprmektedır Ilh=kçıların bu hareketlerı Türk taraftarl^rı arssır>da hoş karşılanmamsktadır Diğer taraftan Suriye, Irak sınırında tahsıdat yapmaktadır. Bu sınırda toplanan Suriye askerınin sayısının 30 000 cıvarında olduğu söylerimek'edir Surijpde son iki gün içınde tevkif edılenler 200 u geçmiştir. Suriye Knnsolosluklannın keyfî hareketleri Bır türlü mustakar bır poütika ta kib edemiyen Suriyenin, keyfî ve milletlerarası hukuk prensiplerini hiçe sayan hareketlerinden bir tanesine, Türkiye toprakları dahilinde rastlanmaktadır. Suriye konsoloslukları, müracaat eden Turklerin pasaportlarma, transit vızesi için 16 Suriye liralık damga pulu. ıkamet vızesi için de 30.50 Tahlisiye ekip ve tekneSuriye liralık damga pulu yapıştırlerinin Siiveyş kanahnda maktadırlar Suriye lirasının resmi kalması mevzuunda İngilkurda Türk parasna karşıhğı. 78.85 tere Birleşmiş Milletlerle dır. Buna gore. Suriyeye gidecek anlaştı Türklerden 24.05 Türk lirası. Suriyeden rransıt geçecek olan Türklerden j " ^ ıse. 12 61 Türk lirası alması lâzimdır. ! Londra 20, (R) Amlralllk Blrind Fakat. Suriye konsoloslukları. Türk Lordu Haılsham, bugün basına yaptı parası üzerinde istedikleri gibi oyna ğı açıklamada, İngıltere İle Birlesmlf tamakta ve transit vizesi içir. 21.50 Türk Mllletlerln, müttelik kuvvetlerlnİngimamen çekllmelerinden sonra, lirası ve ikame* vizesi içın de 40 liz tahlisiye tekne ve ekiplerinln SüTürk lirpsı tahsil ederek. biç blr esa veyş K&nalrada kalmaları mevzuunda sa dayanmıyar •sebebsiz bir kazanc anlaşmara vardıklannı soylemlitlr. Arkası Sa 5, Sü 2 de Arkası Sa. 5 Sü 2 de Port Said cumartesiye boşaltılıyor I Şam ve Beyruttcuı Geiiyorum: 7 Profesörlere karşı tenkidler kongrelerine yayıldı Bir Doçentin de hazır bulunduğu Beşiktaş D. P. kongresinde hükumetin Üniversite işini kökünden haHetmesi istendi I Ârablar İsraeSden şîmdi daha çok korkuyorlar (Hususî surette gönderdiğimiz arkadaşımız Kayh an SağJamer yazıyor) Maliye Bakanının tenkîdlere cevabı Hasan Polatkan dün Bütçe Kotnisyonunda konusarak muhalefefe mukabele ettt Ankara 20 (Telefonla) Bütçe en man, bu hayat seviyesimn ne derece cümeni bugün öğleden sonra yaptığt duşuk olduğunu, bugün dah! bu mev zuda ne gayretler toplantıda Maliye Bakanı Hasan Po mlz lcab muazzam bellrtmek sarfetmeettlğim için İktiCumhur Başkanı Celâl Bayar belatkan, para, kredi, enflasyon ve fiat sadî kalkmma dâvalarmı balletmlş ba raberinde Riyaseticumhur başyâveri, meselelerine dair ileri « " • ün mü zı Batılı memleketlerile. yurdumuzun i Hususî Kalem Müdürü ve hava ya•• •l e ! talealara cevab vermiştir. Bakan, hü mllll gellr rakamları arasında bir veri olduğu halde dün akşam saat yapacağım, mllletlerarası ı kumetin, iktidara geldiğı sründenbeıı mukayese fonu tarafından yaymlanmakta 20 de ekspresle Ankaraya hareket et| takib ettiği para ve kredi politika para îBtatıstlC bülteninin 1956 Benesı miştir. olan çının iktisadî kalkmma hedeflerile sıkı eklm nushasında mönteşır gayrı safı Celâl Bayar, Haydarpaşa garmda sıkıya alâkalı olduğunu belirterek de milli hasıla rakamlanna gore, 1955 ao Istanbulda bulunan mebuslar. tstannunda nüfus bsşma lsa.bet eden gellr bul Vali ve Belediye Reisi, sivil ve miştir ki: Dünkii kongrede muhalefete aynlan yer .1950 yıhnd* lktldarımız memleke mlitarı Blrlefik Amerlkada 2 3S5 do askeri erkân tarafından uğurlanmijfYantt 5 inci tahifemizde) tin ldıre mesullyetlnl devlr tldıiı u . Arkası Sa. 5, Sü. 1 de tır. Cumhur Başkanı Ankaraya döndü f İrak ve Urdiın Krallan bir arada / • lYazısı 5 ıııcı sahıfed?)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog