Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

ALTI 20 Armlık 19S6 "Yeniçeri Ocağı zihniyetine arük soa vermeliyiz» V. Emredün son basın toplantısını yaptı mll«l CMİrtf r*d*n«yoou) nun T«k nlk KomltMl Baskanlıtısa HÇllmMln T» dolayıall» de milll federeayond» ça lı»«mıyacagmı llerl »ürmüs»« d« r' «ebebln bu olmadıgı uzun konuama» neticeslnde anlaşümıştır. MAÇIN YEGÂNE GOLÜ AĞLAROAN ÇIKARILIRKEN Gürea Federasyonu Başkanlıgmdan çekliemiyeoegl bususunda b«zı lddlaAdaletln kaderl.. lan karannın kat'l olmaall» cevablan dırdıgını Te F.İ.L.A. aabaşkanlıgı 1 « 1 Teknlk Komit» retallglne Melbourne'a rarmadan (Tvel lttifakla aeçlldlğtnl T* ATuaturalyay» rardıgınd» bu hab« rl ogrendlglnl aözlerlne 11»T« etmlçtlr. * Son aitnan teknlk karariann 14 hazlraad» İstanbulda yapılacak Dün Macar UJpegt takımı dün bir telBugün Dolmabah mektedlr. Pıofesyonel llgde 10 defa y» ıcrbest güref »amplyonaeında tatçe fftadmda saat karşılaşan lkl raklbden İ»tanbul»por grafla en yakın temsücl olan «ehrlmlf blk edileceğlnl Te güreşlerin 12 dakl14 de profesjonel Iuiar 3 defa 10, 10, 21, Beykozlular dekl Brezilya temsllclslne müracaatte ka olacagım, bundan boyle beraberle Dün Dolmabahçe llg maçlanna İ& 1 defa 31 galib gelmlş'.er ve 6 defa da bulunmus Te Brezüyada maçlar yaprlnde hakem getlrmeyen ekiplerln ya st«dında, çarşamSTAD: Dolmabahçe, tanbulspor . Bey 1.1, 11. 11 00, 00, 00 berabere kal mak istedlŞlnı blldlrmlştlr. büyük blr tazminat ödeyeceklertni Te ba günlerl pek gö SEYİRCI: 9.384 kişL Gelen telçrafta •TekltflerlnlBİ bekkoz karşılaşmasüe mışlardır. ya müsabakalara lstlıaktan men edlle rülmeyen bir seylr liyoruz» denllmektedlr, HASILAT: 23.354 lira, ievam olunacaktır. ceklerlnl blldlrmlştlr. cl topluluğu önün İıtanbulspor Beykoz maçraı AnOrgaoizaMSr bu telgraf ttzerlnt llk HAKEMLER: Abdi Pa ,\ Son haftalar zarBasın mensublarınm muhtellf 10de llgln kuTTetli fmda glttikçe dü kara Bölgeslnden Fteik Gokay ile ts defa memleketlmlzde maçlar yapmak (Bursa), R. Atakanı. S. Zoroğlu. rulannı ctsl tahtlyete dökmemekdekl» takımlannı terle,zelen ve farkh ga tanbul Bölgeaiuden Muvahhit Aflr ve lateylp lstemedtklerlnl sonnua T» reç VEFA: özcan Ahmed. Rahicran İle ceTablandırılan Vebbi Emrt ten lkl on.blr kar \ îbeler elde «d«n Tarık Yamaç ld&r» «leoeklerdlr. raklt mtlıbtt oevab ılmiitır. ml Arlf. Nejad, Özcan ErdoVEHBI EMRE BASIN TOPLANT1SINDA blr «mlık bau prerulp mesclelerlnl dt şılaıtı. Maç İle baa a eyitozlul»™ mu gan, Hllml, Erdlnç. Doğan. Ismet ... Kaaaa drrrUdl. BOndOrdtt oo»ğı. ortart koymuatur. Bu arada bllhaasa lıyan sicim glbi U ıb!l İatanbu'.sporADALET: ömer Fahri, Ahtekrarl«mi|tır. Tthbi Xmr*ctn dttn lkl buçuk wat tenlıgından tattia »ttttlBl klldtmlf iu cümleyı o*t üst« blr yagmura rağla lar glttikçe bozul med Salâhaddin. Cahid, AytYmlçerl Oeagı ılhniyttlne artık aon •ttrcn baun toplantuı natlcaslnd*. llr men oyun »tiratll, maktadıriar. han Erol, M. All. Burhan. K. Türk rureştnln 1948 dan başlıyan (alI m ı ı b*r n« kadar bu latlfuına »a rermellylz...» heyecanlı fakat Dün şehrimlzin Bu du.um karşısır.c a hayll zorlu ve Erol. Salim, tra devrl) nln aona «rmekte oldugu hlri Mbeb olarak, Kt.LA. (BaynelHaluk SAN tek gollü geçtl. heyecanlı geçecek ol» ın maçm bera muhtellf »tad Te £OLLER: 45 Daklkatja îçmrt eaere müşanede edilmlştir. Vefalılar 45 lncl berlikle neticeleueceğt normâl gözük. salonlannda okul daklka lçinde attıkları golle sahadan 1937 yılmdan berl kıaa blr fUıla lar arası müsaba0 gallb aynldılar. b&rlç Güre* Federaayonu Baakanlıgı. Erdoğan ARIPINAR kalara devam edil nı yapmıı olan Vebbi Emrt, MelbourMAÇDAN ffOTLAH mlfltlr. ne Oilmplyadı gurea mUaabakalanhataaından doğmasa daha iyl olurdu. «Dünkü maçm kaderlni hakem tftEMİNÖNÜ nın umuml blr bil&nçoeunu bütün OYUNUN CEREYANI , yln ettl» desek yerlnde olur. ÇUnkü LOKALİNDI tafallatll. hliiy» «tmletlr. Dün her lkl taraf da muhakkak gol llk d«rr« tamamen baklm oynayan Kız okulları arn Adalete mu.kabll ikinci devre Vefa pa ler kaçırdılar. İlk akmı Adalet yaptı tıtanbulda yapılan aon dOny» kru•ındakl voleybol •lf blr baklmlyet kurud. Maçın goIO özcan bunu önledl. 8. dakikada Er. pası karaılafmalannd»n »onra OUmpl kansılasmalanna lse hakemrn natalı blr bareketinden dlnç muhakkak blr go:tl kaçırdı. Maj yadda aldığımıı netlceleri katlycn ta& devam »dilml|tlr bundan »onra ortada oynandı. 2229 Haber aldıgımııa göre jVnkara Genc mln «tmeyen Oüre» Federmıyonu F«n«rb*hç« ldar* beyetlnln pazar •onra dogrudan dotruya Uçlu anlafma doğdu: DevTenln bltnıeclne bir dakl uncu daklkalar arasmda Adalet M. Güntln Uk mOıt !er Blrligi idarecilerl litîlerin devre ka Tarken Adalet ceza koşesinde Hllj Ba*kanı Melbourae'da blslm güreaçi t««l akfamı aldıgı karar ünerln» Fe nın imrasma sldlleeekdlr. arasmda G. Saray taklrrttnı lki maç bakasında Nlsanta ml Te Fahrl topa girdiler ortada blr All ve Eroi vasıtaslle Vefa kalesinl lerln atletlk kabtllyet bakımından bü nerbahçe ldarecllerlnden Niyazl Sel ı yapmak lçin Ankaraya davet edfi • Sanat Enstltüfaul Tardı; fakat Adalet lehlne. Ha. şut bombardımftnma tuttu amma gü j tün raklblerlnden dun olduklarmı, dün SanlaclTertlilerln «Ahmed Ber. sü. Selçuka 15/12 cekiir. kem bunu ters blr kararla Vefa Içhine zel bir müdafaa yapan Vefa bu akın I bunun da aebeblnln çalıaılacak mlln man lhtllafını b»'.ledellın ondan aon Terdl. Özcan'ın attığı frlklk'e İsmet lon uzaklaştırdı. M. Ali'ntn gol atma San kımnızılılann, bu teftlifl müt 15/8 gallb gelmlş| lt blr yertn bulunmamasından Te Ta ra Spartak maçını konusuruz» teklltlr. sıçradı Ömer topa hâklm olamayınca gayretlerl netlce v?rmedl. Devre blbet karşılayacaklan umulmdktadır. aıtasızlüc yüzünden blr türlü tam ran Hnl Beşlktaşlı ldarecllere bl'dlrmistlr. Vefa maçın llk Te son sayısını kazan terken lzah ettlglmlz çekilde Vefa İsOrta. okullnr ara dıman'.a faallyete geçemlyen güreş Haber aldığımıza göre Beşlktaç'.ı 1da met vasıtaslle galibiyet golünü kazaa dı. «ındaki müsabaka karsılamışlaT mfktebi yüzünden llerl geldlğlnl aöz recller tekllfi müabet dı. da ise Kandllli ra her lkl taraf prenaib ltibarlle uyuşJerlne llftve etmlştlr. Belkl Tesilbeyazlılar maç muddeBerlin Olimpiyadlannın klbl Hsantası or ttace baeka blr çok gol çıkaracaklardı. Bu objektlf lzah »ona erlnce Vehbl muslardır. : İkinci devre Vefahlar ceza »ahalan tayı Ud »ette 1S/2 Pakat galiblyetl bahçeden gol maçın na Adaletlllerl sokmamaya daha fazla Emre Türk gürea federaayonu ba|. Dün kendlslle konustugumuz: Niya çanı bulundu '15/8 yenmlştlr. İSTANBUL LİSLLtLERİN GAYRETt ikinel yarısmda tekmeleşmelere de dlkkat ettiler ve bunda muvaffak olzl Sel: «Takında Türk «porunun lylllÇamlıca yolunda... Son maç çamlı müsamaha eden orta hakemlnln blr dular ve kötüleşen sahada lklüç pasla glnl isteyenlere yakmda lyl haberter B«rlln, 19 Berlin İnglll» oölge. ca kıs llsesl l'e tstanbul llsesl ara retmen Oiulunu 57/32, Zografyan Adalet kaleslne lnmeğe çalıştılar. 6. Terecegiz» demlştlr. 11 ldarecllerl uzun aıaştırmalardan sında çok çekişmell blr çekl'.de oy Alman Llsesini 39 28. St. Joaef . Vefa Boks Fedlerasyonu Başkadakikada K. Doganm muhakkak blr Beşiktaş kulübUnün umuml kaptaSpartak maçı hakemleri •onra, 1936 71lı Oltmpiyad oyunları nanmıa ve Çamlıca 18 14 1S/13 mü Llseslnl 79/58 yenmlşler. Voleybol maç golünü ömer kurtardı. Müdafaadan nı Sadri Usuuğlu is«: nın İS ton agırhgındaki meshur ç« sabakaya gallb bltlrmlştlr. lannda lse: K. Atatürk orta Fındık Ankara: 19 Bu haft» cumarteal ziyade hücuma ehemmlyet veren Ada nının tuhaf beyanatı • Fenerbahçe İle prensib itlbarll» an nrnı bulmaga muvaffak olmuşlardır. ?ünü Hacettepe, pazar güntl de An let hazırladığı pozlsyonlardan faydaÇamllca: Nazmlye, Oya, Seyla, Isık, lı ortayı, Zoğrafyan Alman Liseslnl Ankara 19 Dün kendUIle görü laştık. Önümüzdekl günlerde blr top 1944 seneelnde hasar» uğramaması Suna. Selmln. Turan; H&îlsc 20 ma»lub etmislerdir. karagücü takımlartle karsılasacak lanamadı. 18. dailkada ve 33. daklka şen gazetecllere boks federasyonu baş lantı yapmaya karsr Terdik. İhtiîa. lçln, İnelHz orduau tarafından toprağa olan PekoalOTakyanın <8partak. t« da 8allm lkl muhakkak golü özcana İstanTsul llsesl: Esln, Cevza. Tülln, VCFA STADINDA kanı «Boksörler affedildllej. dlye blr fın bâlli lçln konuşacağız. Zaten Fegömülen bu çan. meçhur Ollmplyad ıNeval, Alev. Şenlz, Üîkü. kımının yapacağı maçlan ldar» * t . tealim ettl. Oyun temposunu hafiflePutbol maçlarında: Tophane Sanat şey yoktur» demlştlr Beyan «ehir mu nerbahçe İle daima dostlugumuzuo «tadının blrkaç yüz metre rakınında mek Uzere merkez hakem komltesl, tlrken maç da Adaletl lkl puvandan KADIKÖY SALONUNDA okulu Galatasaray Llsealnl 10, Ta hftinde ve apor çeyrelerlnde hayretlt ldatreslnl isterlz» deanlatlr. SADRİ USOĞLU blr tarla lçinde bulunmustur. Bedrl Çakır İle Ceztnl Basan Tasife edlp, Vefalılara lklncl galiblyetl u t Baataetbol maçlannda: Kulelı . ÖJ pı EnstltusUnü: 40 yenmlşlerdir. karşılanmıjtır. tkl taraf bu lhtllafı hlllettlkden İjler beyazlaaıyor lendlrmlstlr. dınyordu. Vefa: 1 Adalet: 0... 1 ;>| ! i '>nıwriHHinnıııııın<'iıııiMiınıııınuuiMiHmuunııuıiMHMnmımımHiıııuuHHiiHuııiHiınıııııııuuuHmııiHiıııuHiıtımımmmnıımnMiMHiııiMnHMnıııınıt bugüm karşılaşıyorlar Dünkü ispor Ujpestten telgraf geldi! Sekiz maçta ikinci galibiyet VEFA ADALETİ DÜN 1 0 MACLÜB ETTİ okul maçları Galaiasaray ülnkaraya gidecelı Beşiktaş Fenerbahçenin teklifiıti kabul etti Çekoslovak Spartak maçı için Bütün ev kad)nfan bunda mOttefiktlrfer d ALI MUHIDDIN HACI BEKIR PiYALE makarnahrı çünkö PİYALE sıı! iımiklea Yapılır. çunkö PtYALE, irmîk hamurunun yüksek besleyici VCH sıflannı tam olarak muh» faza eden makarnadıı. çönkö PİYALE gayei lezzeili olup birçok şekilde ve büyük kolayhkla hazulanabilen en ucuz ve nefis makarnadır. I t t a U a a MAJORNACILIK ve TİCARET T.A.5. SAHŞ BÜROURI: İZMİR, Belediye kofşısı Erler ^01 Sok. No. 15/1Tclgrof: PİYALE Telefon: 234İ1 İSTANBUL, ( Y E N İ ADRES) Yoğ iskelesi. Çardok Cad. (Duvar Dibi) No. 12 SIRF İRMİKTEN YAPILAN .BAHCEKAR JBEYOĞLU. KADIKÖY KARAKÖ\ M6IR EL KAHİRE çönkü PİYALE, • e l , den, modem testslerde lmal edilen goT€t sıhhl bir m » . kuıııcıdbı. /• NAM VEREN IŞTİRAK ETTİĞI NİŞAN VE OOöÜN t* ŞEKERLERI çönkö PİYALE m o kamasma heı hu» susla ilimal edd* biliısinii BEYNELMİLEL SERGİLERDE TEŞHİR EYLEDİĞİ MAMULÂTI DAİMA BİRİNCİ OLAN TÛRK FİRMAS! HAO BEKİft ŞEKERLERI SEYYAHATtERİNİZl TATU AİLE T0PLANTILARIN1Z HAO BEKİR ŞEKERİ İLE DAHA ZEVKÜ GEÇER AYAKKABILAR Fennin en son tekniği ile hydrolik preslerde yapılan üstü videlâ altı lâstik dünyanın en sağlam ayakkabıları piyasaya arzedilmiş bu lunmaktadır. NOT: Bir çift Kartal 4 çift ayakkabıya bedel olduğu gibi dünyanın en rahat yürüyüş ayakkabısıdır. Kartal Marka Tıbbî Mümessil Anadoludaki münhaller icin muhakkak aakerlijinl mış doktor veya eczacılar aranmaktadır. Müracaat: SQUİBB İLÂÇ FABRİKASI LEVEND TOPTAN FİATI : PERAKENDE FİATI : 39/44 No. 23,10 Lira 39/44 No. 26,55 Lira Tarife 621 İstatistik 2228 No. E.P.U. dahüi k « d ü l veya akreditif lisans sahiblerinin 48 42 99 No. ya veya 13 05 e telefon etmeleri rica olunur. İthalâfçıların Nazarı Dikkafine KAHVALTTLAR1N12 HAQ BEKİR REÇELLERJ Geçen senenln hatası tekerrUr etmesin.^ Adres: Toptan Satış yeri: A. AĞCA AĞCALAR KOLLEKTİF ORTAKLIĞ1 İst. Yeni Postahane arkası Asir Efendi C. No: 14 Perakende Saft? Yerleri: ARtF TETİKER ve SERİKİ KUNDURA MAĞAZASl Yeni Postahane karşısı Türbe sokak No. 7 LÂTİF KUNDURA MAĞAZASl Bahçekapı Yerli Mallar Pazarı karşısı No: 19 PAÇİKAKİS KUNDURA MAĞAZASl Beyoğlu îstiklâl caddesi No: 268 KAPTAN KUNDURA MAĞAZASl Beyoğlu tngiliz Sarayı karşısı Meşrutiyet C. No: 45/1 NARİN KUNDURA ve ÇANTA EVİ Kapalıçarşı Kalpakçılar caddesi No: 109 İBRAHİM KÖSELECİ Beyazıd Çarşıkapı, Yeniçeriler caddesi No. 62/7 [ Taşra siparisleri kabul edilir Suadiye ve Kanhcada deniz kenan arsalar Suadiyede denize 40 metre cephesi olan 8500 metr* kare arsa. 2 Kanhcada denize 14 metre cephesi v rıhtımı mevcud 768 metrekare arsa satılıktır. Mutavasaıt kabul edilmez. Tel: İş saatlerinde 44 76 65 J Hayır, PRINCESSE EL LOSYONU sayesinde siz de güzel ellere malik olabilirsiniz. / ŞARK GAZİNOSU GÖNÜL YAZAR ŞEN KARDEŞLER SULUKULE ve Saz arkadaslan Her perşembe gecesi EKİPİ Hediyelerinizi vaktinde alınız Hediyenizi bir an evvel almakla VAKKO'nun tam koleksiyonu arasından «şarbınıa seçmek imkâmnı bulursunuz. Kadm, erkek ve çocuk için tehgin VAKKO çeşitleri ileri gelen mağazalara tevzi edümiştir. Yeni bir eşarp. daima hoşa giden bir hediyedir. GC f f J ? p r ÜYURSAN/Z GÜNDÜZ RAHAT ÇAUŞIKSINI2 Yatak, yastık Vft Yılbaşı gecesi için muazzam program v« sürprizler... NOT: Masalarınızı evvelden ayırtınız. Macka Taslık Tel: 48 65 60 yorganlarımız TÜRKİYE KÎZILÂY CEMİYETİ UMUMÎ MERKEZ1NDEN: Türkiye Toptan satış yeri: Yılbaşına 11 gün haldı •"Konya Yüksek Tahtil O. Derneği ld. K. Baskanlığmd«n: Demeğimizin yıilık kongresi, 22/12/956 cumartesl günü saat 15 te Bevazıd. Koska, Ordu cad. Haznedar sokak No. 18 de (İkinci Konya Yüksek Tahsil Ögrenci Yurdu) salonunda yapılacakır. Gündem: Riyaset divanı secimi, idare ve mur^kabe kurulu raporlan. tüzük tadilâtı secimler ve dilekler. Üyelerin seref yermeleri rica plunur: jldare ICıırulu İnci Hriya! Deposu İstanbul Marpuççular Çarşılı Gürün Han No 29 30 Sahlık k ı y m e t l i ^ RAHAT BİR TEMİN EDER Buhara Halıları • 20 ve 27 perşembe günleri saat 13.30 da Belediye Mezad Salonunda satılacaktır. SULTANHAMAM, ÇAKMAKÇILAR SANDALYACILAR Sok 18 T e l : 22 30 27 M Ü R E B B İ Y E ^ ARANIYOR I Lisan bilenler tercih edilir. I 2 çocufun (4 ve 8 yaşlarında) ] bakım ve terbiyesi beğenilecek I ehliyetli olan tatmin edilecektir. Tel: 4813 90 tşletme imtiyazı Cemiyetimize aid bulunan Afyonkarahisar Madensuyu ve tabii sodasının Aydın v t Denizli vilâyetleri hududları içinde topan gatışı Cemiyetimizce hazırlanan gartname dairesinde ba§ bayie verilecektir. Talib olanların 3000. liralık geçici teminatlannı hâvi yazılı tekliflerini 31 Ocak 1957 pergembe günü akşamına kadar Umumt Merkezimize tevdi etmelerl rica olunur. Şartname Ankarada Yenişehirde Umuml Merkezden, îstanbulda Mimar Vedad caddesi Büyük Postahane civarında Kızılay İstanbul Müdürlüğünden, Aydın ve Denizli Kızılay Şubelerinden temin edilebilir. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog