Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ı • 20 Aralık 195§ cmanmflrn BEŞ Anayasa tasarısının bellibaşlı maddeleri Basıı Yayın ve Turizm'in bu seneki faalyeti Baştaraft 1 ind iahifed* tattta toplaaaeakte. TapUnttMm vaH lerin »on hanrlıklan bitmij olup. bu Battarafı 1 taei Kahmed KOjue&ia makaieM üzerl bir şey kaybetmezler, olan memlek» Baftaraft 1 ind sahifede tedir. Dlğer taraftan Türklerle alâ v« onun •aybubetiiMU rail musvinl H günlerde Aıaerika ve Avrupa »to«ne meseley» vazlyet eden Mlllt Egi te, memleketimtetn itibanna oîur. Ba . yaset edeeekttr. açıldıktan «onra salona girdl Dinle Um Bakanı, kimlerin Brtidara sırtla kınız Time mecmuasımn »on sayısmmalarınd» görterümeğe b*»flanac«k. kalı olarak bir madde bulunmaktadır. MeelU fu aalartlaa mutasekkll e1» br. yid locasınd» Prot Turhan Feyıioğlu nnı dayayıp, diğer öğretlm üyelerine da bu hâdi^eler hakkında ne denlvorı Bund* da, Türklerle alâkalı harhan Boftercfı I inci sdklftit caktır: VtUl muavinl, Basvkll. Bacveasistan Coşkun Kırca v» Siv«s*l BiU aanta] yaptıklarmı sordn mu? Blr Ba Tbne dergismden okuan parça gi bir kanun tasarunnın, Kavanin ürmım Müdürlflk tarihlai» fflc d« derlerlnden Bevan demisth* kl: küln tavslyasl 11» taytn edllml» bask* giler Fakultesi talebelerinden kalaba k»n han«rl husnslarda, Btr tktlsad Do Meclisindeki 6 Türk mebusundan 4 bir kablne asasf, Türfc Kıbrıslılann fa olarak memleketlmİ2dn renkll te(Kendi kötü idaresinj gözden sakKıbnsm bfllünmesi ıikrl, elân devam etmekte olan mü lık bir grup yer abniftL çeotlnln terfllDde takdlrtnl kullana lamak için ürnidsizce bir gayretle ( ünün lehte reyi olmadan kat'lleseml lsleri veklll, ınüdafaa encümenlnden toğrai arşivinin tesisi yoluna gidilmÎB zakereleri zehirleyici blr unsurdur ve ayni zamanda müzake Mlllî Eiittn Bakanı tzahat veriyor bllrr? Bserl olmadıjhnı soyledlğl Ay Türk hükumeti aöt ve basın harriyeyecegi belirtilmistir. vall taranndan aeçllen bir aza, bes ve muvaffak olunrnuştuT. Fotoiraiçıflm Talçmm, Styagal Bîlffner PakUlte Hür. P. den Turan Günes, C. M. P. sl Derglslndeki yanlannı oStcnus mu tinl kısmış, bütün tenVid yollannı Türk Kıbnshlarm lalerl müddetutnuml ve adll sekreter. Azslar lanmıı muayyen bir plân dahflinde releri de önler.» îngilia: İstf Partismln teakfl ettlgi muhalefet stecüleri, den T»hlr Taget T» C H. P. d«n Nü dur? Senatonun verdiği karan ileri kapatmağa çalışmıştır. Geçen hafta da Yayınlanan anayasa metnlnde muayyen bir yemin 11* nr îfja etml memleketimizi gezmişler r e altnuj alü vilâyetimizin bir kaç isÖSnaa Kıbns meselesinde Yunan tezini desteklemektedirler. (Türk Kıbrıslıların iıleri) başlığı «1 yecekîerini taahhüd edecekîerdlr. vld Yetkinin aynı mevzudaki sorula sürüyorlar. hctldar organında İS gün toplannı Millî Üni"f'!İ*"Vre çevirtında şunlar yaeüıdır: Lennox Boyd Bevm'a cevaben. «selfdetermlna»ion» mese nrun üçünfi birlikte cevablandıran artr» »rkaya (yakan».. yıkarıii..) diye mistir. Bas hedef, Ankara Ünlversitesl i Mecll», hükumetin iki cephes! ara ile renkli diapozitifleri tamamlanmı» glstematlk nesriyat yapıldıktan ve «Türk Kıbrıslıların Isleri, Kavanin sındakl mürmsebetleTm tessnOd Içinde ür. lesinin muhtemel hâl carelerl arasına Adanın Türtc ve Rum Mllî Eğitim Bakanı, Üniv«nlteler Ka t«crüb«lere gore b#tOo senato top. Siyasal Bilgiler Fakii1 : n genc v» Bu yıl neşriyat sahasındald f>ali Meclisir.in, mecliste bulunan Te olsıasın* ve lhtllaf sebeb! erlni^evvecamialan arasında talralmi lmkârmıın Ithall (terektiftinl bUdir nununun ilgili maddelerine göre, 2 tan Bakanlık emrine alınmak tehlike değerli Dekam 34 yaşmda Prot yetimiı de çok verimli olmustur. Türk Kıbrıslı seçini listesindeki mün llnden görüp müzakere eteıe* suretlle kasımda yapılan bir tfirerüe Ankara sl içinde iken başka ne karar mı bek Turhan Feyzioğlu idi.) tehibler tarafından seçllen mebusların bertaraf etmeğe çalısacaktır. Bu nnk Klâsik mitolojinin, Turk toprakla mistir. Üniversitesinin tedrisata başladığını, lerdinlz? Millî Egltim Bakanı müdTime'nin bu yazısını okuduktan sad için heT ikl taraf da meclisi mlim nnda geçmiş olanlan toplanarak n»lüçte ikisinin reyi olmaksızm î kasımda Siyasal Bilgiler Fakültesl detlnl dahl doldurmanıu bir Doçen sonr» konu^ı Lsma devam eden Nütln terfl hususundakl bu kadar mua! (a) Asagıdaki kanunların herhan kün olduğu kadar, yapmagı tasarladı zahî bir üslubla blr kitab halinde Innln ayn bir açıli| töreni yaptığını, bu vid Yetkin, partizanlıkla ' m edilen lel gi birini ilga veya tâdil eden kanun ğı kanunlar ve ldarl faaliyetler hak gilizc* olarak neşroİJinmuştur. Bu •Bugun tngiliz MOstemlekeler Bakanı blr basın konferansı merasim bahanesile Dekamn. verdiği blr karan neden geri çevlrmedl de öğretim üyelerinin hiç bir partiy klnda haberdar edecek v« meclis bun satire aid fotoğraflarm orijinallerl seneden faala beklattl Onu aolar yapmağa ları gözönünde tutacaktır.» mensub olmadıklarını }>•*»»ı vNew York kütübhanesinden getirtü yapmq ve Kıbns anayasası hakkında gazetecflerin sorduklan nutukta Üniverrite mahtariyeti ve rahm..» Yani: Kanuıılann tasdikl cevablandırmıstır. îngiliz MOstemlekeler Bakanı, blr doçenün terfii mevznlarmda siyamiş, muharririn direktifi altında, mca suallerl Başbakan söz alıyor «rCoru. düne kadar sizin yamnı.Türk aile (evlenme ve bosanma) etmedikçe hur bir karikatüristimiı tarafmdan Türklerin (Kıbra meclistnde esltlik istediklerinl) belirtmlj v« s! addedileblleeek sBzler Anayasada. vall tasdik Ba sırada ' eereyan eden. kısa bfr da idi. Neden uzaklaşmalan sebebikanunları, 1951 ve 1954. ileri sürdü ve dedi ki.. asul mflnakaîasını mOteakıb Başba ni aramıyorsuruz? Siz. prensipferi \ Türk din reisi (müftü) kanunu, kavanln mecllslnln kabu! ettigl taiç karikatür haline gettrilmiştir. D6rt demiştir ki: 11bir lâyiha kanun olmıyacaktır denil renkll olarak yapılmış olan bu ka < Lord Raddlfre, TOrklerin temtU Jginde esitlik lste «Hâdiselerin »eyrinl biüyorsu kan kflrsOye geMi. Ünlvertitenm lh nizden uzaklastıkça onlar hakîkatlerl ' 1953. yakatll mensub4annın »lınmalan mekte v« sunlar belirtilmektedir: rikatürlerin süslediğl bu kîtabm An nuz. Geçen sene Fiktr Kulübünün ter tlmall oJan «öıler »öyle«Hgl takdirde sövlivecekler, nabza g5re şerbet ve ı Türk aile mahkemelerl kanunu, «Bir lâyıhamn tamamen veya kıs. gloAmerikan âleminde büyük bîr mekte israr edeceklerinl büivordu. Fakat anayasada bu eslt1954. olmıyan tlb ettif! Wr toplantrda ban styssi peşlnen Ö7ür dilediğini bildirerek ko ren birer yan münevver ohnıyacakmen valtye aid mese!e!«rden blrljl 1 » alâka doğuracağından emin bulunu liği vermedi. ÇOnkü llberal blr anayas», sayıca ejit 1 konuşmalar yapıldı. O Tamandanberi Evkaf ve Vakıflar kanunu, 195S, 'ardır.» dedi. mejgul olduğu veya kavanin mecUslne yoruz. unsurlar için eşitligi reddeder.» dedi kl: nuşmaiına başladı veya bu hususta kanun ;apms«ı için nlzamBaşbakan ve NüvH TetMn Mrbiri * tn^iliz MOstemleker Bakanı, anayasada m«vcud ban m»d Bakanhğın bu mevzudaki yazısma ce € Blz dört senelik muhalefetlmlaMemleketimlrin renkll 65 fotofcm(b) Türk Kıbrısîılarm (bundan b8y name Ue verllen gaiâhiyet barlcin* çıvab verflmis değildir. Dekanın nut de eger flniversltelerde ocaklar ardına söz alıyorlar delerin gene bu eşitliği Türklere sağladığını ilerl sürmüs ve kuna başlangıcda Bakanlık olarak saydık, Oaiversjtelerimlzin haliaçle müstereken «Türk Kıbrıslı mese kan maddeler lhtiva ettlgl fikrlndeyn fını ihtiva eden «Turistik Törklye ne Tekrar söz alan Beşbakan, Üniver leleri» tesmiye olunan) maarifine, di vall, bByle bir laylhayı tesdlk etmly* Takvimi» adında bir masa takvinıinl demiştir ki: »es çıkarmadık. Fakat bir diğer öğ olurdu? Biı dört sene. orduya ve O site mensublannın hususî muhakerr Münich'te 4 dil üzerinden bastırdık. nine, hayrat veya kültürel müessese cektlr. « İngiltere frflkumetl, Adaya kendi mukadderatını tâyin retim üyesinin bir gazetede yazdığı nU'ersiteye hiç bir surPtle siyaseti usulüne tâbi olamıyacağını, bu fiilleAyrıca, tek renkll olarak memle etme yani (selfdetermlnatlon) veya çslışmalarına dair veyahud da Vaünin tasdik etmek veya etmemek hakkmı tanıyabillr. Bu hu yazı ile diVkBtt çekitıesl fcerine me snktnadık. O zamanın lktMan her ve rin Ünlversfteler kanununa desil, Cetamamen Türk Kıbrıshları alâkadar karan itiraz kübul etmta ve eğer blr ketimizin 200 küsur fotoğrafını fhti fuste haklarını mahfuz tutroaktadır. Yalnız İngiltere. Türkiye seleye el koyduk. Oniversitede mev »lleyle bn mevzuda tehdHler savueden başka herhangi bir meselede lâyihayı tasdik ederse bu t«*dlk Uyl va eden «Türkiye» admda bir albü aleyhinde alınacak kararlan destekleyemez. Kıbnsın, Mereine cudiyeti belli olan huzur<;ıi7]'iği] iza rurdu. Hattâ 1950 dekl «eçim nutuk miyetler kanunu sümulüne girdiğiıu lannda bile bu husus yer almıştı. Şim s6yledi ve dedi kn > kanun yapmak hakkı olmıyacaktır.. hanın vaüve aid meselelerle mi, yok mümüz de üç yabancı dilde basılmif le için böyle bir karar almak şarth. di İki profesor peyleyip, dört doçentle cBu iddiaları 1954 ten evvel d* sa muhtar meselelerle mi meşgul ol bulunmaktadır. Memleketimizin tu ve tskenderuna ne yakın oldugu hatırlanmalıdır.» Seçim maddeleri anlasıp Onlvereitede tahrikler yap dinledik. Millet gene reyini bize verîngiliz MüstemJekeler Bskanı bu basın konferasında lca Nitekfm Üniversite Senatosu da yBn maya kalkıyorlar. Içte v« dı*ta memAnayasanın seçimle alâkalı madde duğu husus'jnda katT karar olacaktır.t ristik mıntakalarmı tanıtan broçürleKıbns Yüksek Mahkemes] rimizi bu yıl da neşre devam ettik. bında Adanın Türkiye ile Vunanistan arasında takalm edilebi ü mütüleasında Prof. Feyrioflunun leketl kötülemek lstiyorlar. Bilsinler di. MilTÎ irade le'himize tecelli etti ( lerinde, rey verebiîmek için Kıbnsta konupnasını tasvib etmediŞini bildir kt bundan sonra buna ds müsaade Binaenaleyh bu fddiaların asılsız olAnayauda Kıbrısta blr 111 mahk»«Türkiye Biıformasynn Bülteni» «dı lecejini de belirtmiştir. Bakan $öyl* demiştir: yerlesmiş olmak şartlle, Kıbrıs domiştl.> edllmtyecektir. Onlversitede 1950 den dufu artık anlasılmıstır.» t Kendi mukadderatmı tâytn hakkı icabında İkl cemağumlu İngiliz tebaası olmak veya me kurulacüğı kaydedll.Tiekt» v» bu lle ingilizce aylık bir mecmua nefrl Bakan konusmasırun burasında Se berl bazı meseleterin mevcudiyeU blNüvid Yetkin ise, Başbakanın milll kanunen «Kıbrısm yerlisi» addolun nun bakkında fu taisilflt vvrllmek ne başladık. ata da tanınmalıdır» tedlr: Bütün dünyaca tenınmi} bir turWnatonun mektubunu otudu. Mekrub Hnmektedlr. Slyasl nümayislerle ba« iradeden bahisle hissiyatj tahrik etmak elzemdir, denilmektedir. Mebua Gazeteciler, bunun Adanm takslml olacağını bellrttiklertn da, Feyıloglunun, nutkunda ileri sür layarak, tedıisatta partizanlıga kadar Mahkeme Kıbrısın baîhâkîiml buluseçilebilmek için (yabancı bir dev nan bir rel» Ue İkl diğer nakimden tik sergide yer almak üzer* hazuials götürulmefc tMenmlçtlr. Sonra Mec mek istediJini. milll îradenin herkes lete sadakati kabul etmemis ol mUteşekkll olacaktır. İcab ettikçe ka dığımız «Türkiye» adh kitabın bütün de Bakan bu mesele üzerinde fazla durmak lstememi« ve bu düğü hususların bir kısmının tasvib Ils mOtakerelertnln d« bir sekll ve içhı mühim clduSunu. Tıme'dekl y« • j i nun pek iyi bir hâl çaresi oUmıyacafcından bahsetmiştir. mak> da şart kosulmuştur. edilmedlğine dair bir ifade vardı. An Adâbı olmak lâzın» gelir. Meclis mO zıya kttmafa hakları olmadığını, zira, ~ > vanin meclisi hâklmlerlD adedlnl ço makaleleri sahalarında birer otorlte İngiliz Bakanı, ileri bir tarih için Adaya (selfdetermlna cak Senato Bakanlık emrlne alınma »kerelerini bir soknk kavrın sekllne ikrldar organînm kendi lehlerindeki Anayasada Kavanin Meclisi lle ala ğaltmak salâhiyetlnt halıdlr. 3u şartla olan kimselere yazdırılrtuş ve fran tion) verilebîleceginden bahsederken hlç bir tarih tasrih etme karanna lüzum görmüyordu. sokmak dogru olmaz. Bunlan Snle yazıları daima Ürtibas ettiğinl söyledl kalı şu madde mevcuddur: ki mahkeme hâkimlerinln «ayısı da sızcay» tercflme ettirllmlsrtr. •m*k. usulonO bulmak lannadır. •36 mebus, bir reis ve blr reis yar lma tek sayı olacsk. Eum Kıbnriı miştir. Bakan «beynelmilel durura ve Btratejik vaxiyet müsaade ve dedi ki: Bakan. devamla dedi kî: dımcısından müteşekkil bir Kavanin ve Türk Kıbrıslı cemaatler» mensub Turan Guneein buraya bazı veslkaedince» demiştir. . . . eBu Dekanın lstifası ic»b ederdL «Benim okudugum nihayet bir hâJcimlerin sayısı müjarl bulunacak Meclisi olacaktır. lar getlrfcegtnl »annetUk. ba» Muhabirlerin belirttfklerme gBre îngüiz Müstemlekeler İstifası luzumu da defaatle rektör ta hfkâyeler anlattı. HUseyin Kalktı,Bf>yi. dergidir. Milli Eğitim Bakanının bir Avnl 6 mebus Türk Kıbrısularm ceraaat ve başhakim Kıbrısın y«rllsl olmıyan 1 fnd sahifemizde) Bakanı hazırlanan bu yeni anayasa sayesinde (Enosis) yani rafından kendisine telkin edilmlştir Forum idarehanestne gittigl lçln bana memurun gizli olması icab eden siişlerindeki müntehibler tarafmdan se ve tayini tarlhınde Kıbrıata otunnıyan Buna nıjbnen istifa etmemtş ohnaaı gammazladı. Blr kaç kişi arasındaki cillini, burada okumaaı ayıbdu*. Tah blrisi olacaktır. lul) olmaı v« meselelcr de her halde YunanisUnla birlesme cereyanınm hafifliyeceğini v« Kıbntın çüecek, 24 tanesi umumî listedeki tcikat mevzuunda da Basbakanla hem l«tifareden çok daha kolay hallcdlllrdL Başhakim. BaşvekJl İngiliz milletler camtası içinde kalmasını isttyenlerin çoğa karşısında Bakanlık emrine alınmısı hâdiseleri kürsüye getirdi. müntehibler tarafmdan seçilecek ve bir zaruret haJin* *** Arbadaşlar, üniversitedeki hâdia«l*r ffkir değiliz. Üıerinde frağı ile bir « sonra kendi takdirine göre vali taraiın 6 tanesi de vali tarafından tayin o labileceğini ümid etmektedir. Bugünka mflzakere. daha dognı btr t» Bakan bundan «onra, Aydın Yalçı bir kaç klsiye inhlsar etmektedir. Hft gece toplantısmdan alınıp götürülen lunacaktır. Türk Kıbrıslılarm üste dan tayin edll«cektlr. Diger hakimler İngiliz Bakanı demiştir kl: e Bu «nayaaa derhal UtbıJc nın profesörluğünfln, kanunun 28 inc. disenin mübasiri addedUebilecek ol«n şahıs bir doçentthr, bir sabıkalı debaşhakim ile lstisareden aonra kendl b'rle roücadele Prof. Dr. Turhan Feysi tamamen Türk Kıbrıslı cemaat takdirin* göre vall tarafından Uytn zloğlunun Vekalet emrlne alınmajı tt mevkiine konacak deSildir. Evvelâ incelenecektir. Plânda tâ maddesindeki sarahat karçısında tas dekanın hareketinl aenato daha İlk mensublarma münhasır kalacaktır.Bu edileeektlr.» hamlede Usvlb etmemfetlr. Oerl ka gsı.» zerinde certyan ettl, bu arada kendlcemaatten, hlçbir kimse umuml Kıbrıslı Türklerl» ve âll mahkem* llginden doçent Aydın Talçımn tcrfU dilftt bile yapılabilir. Fakat bu anayasanın ergeç tatbik mev dikına lmkan olmadığını ileri sür lanlar da ceza K6recek)erinl anlayınBu arada, başka başka sekillerd* . , kiine konmasını temenni ederte.» dü. Aydın Yalçının tkil S«etini oku ca birer mlll! k»hram»n glbl lrtlf» mütalea edilen Üniversiteler kanunuye kaydolunmıyacaktır. Seçme sala U e alâkalı olarak fu madde de mev meseleal bahl> mevzuu oldu. yarak, Londrada m«nur sıfatite ge etmlşlerdlr. Bu nareketler blr takım nun maddeleri hakkındaki münakaş*Basbakan. Mlllt Ejtltlm Bakanı. A. hıyeti olan butün diğer sahıslar umu cuddur: çirdiği senelerin de kıdemine sayıl «lyart cakalanSan başka mana İfade ya Devlet Bakanı Celal Yardımcı d» mî listeye kaydolunacaktır.» .Türk Kıbrıslıların islerl. hlç Mrdalet Bakanı ve te İ»leri Bakan veklll, etmez. Mademkl kanon Milll Kgitlm İngiliz Müstemlekeler Bakanı Lennox Boyd'un sekreterlnl ması kErşısında karann tasdik cdil Bakanına tam »alahlyet vermlstlr, ya müdahale ettl ve söz alarak üniverAnayaaada kaydedfldlglne gore rels laylha. başmüdd«lumuml tarafından Devlet Bakanı defalarca kttrsOye çıkıp Doç«ıtl pıUn muamplede hiç btr hatah taraf siteler kanununun 14 ve 28 inci madmediğmi ve ve reis yardımcıaı Meclis çogunlnfu I tmza edilmis bir raporda TOrk Kibrıatı lndller. yarın Ortodok. papazı Makarios'a yoUıyacaJı açıklanmıjfar. ç unlar seçilMahlyett Ittbarlle UtUıkj» menzlolan Aydm Yaçhnın tıiiahare Umumî yoktur. delerlnin maksad ve gayelerini izah taraıından seçllecek ve bunlar «eçtl ijierlne tesir etmedlği veya diger t>k dikten sonra mebu»luktan lstlfa ede o'.arak, eğer Türk Kıbrıslı lslerln* te yen (1$ «uall Turan Gune*. Tahir Ta# Sekretere Kıbnstan yüksek rttbell blr îngiliz memuru da r«ceklerdir. Terierine yeni mebudar M ' fakat edecektir. Bunlar Makarios'a yeni İngiliz anayasa tasan Iktisad kflrsürflne profesSr:i tayinlnin Arkada?!anm. Oniverslteler Kanu etti. er, Nüvid Teykln aormuslardı. r Müteakıben Başbakan da kısa bir garib oldugıınıı iv>ri ••• i "'7İnŞ. nunu degiştireceğiz. Bu gibi tahriklerl "" çileeektir. E?er reia Rum loe lkinc! slr edlyorsa TUrk Kıbrıslı cemaat Hste Tahir Tafeıin künUye gelmed Ue sını sunacaklar ve fikrini alacaklardır. konuama yaparak Prof. Nihad Resad rels Kıbrıslı Türk olacaktır. Rels sindeki müntehıblerln lecmls oldugu Inmesl ve talondan çıkarılman araaınhınun kendlliğinderı istifa etmemesi tınnamen onieyecegl*.» Makarios'un. Rum tedhişçilerle isbirligi yapt^tesbit^edll karşısında Bakanlık emrine alındığıOsman Bölükbaşıya Mr tari» Türk lse lklncl rol» Rum olmalıdır. mebujjarın üçta ikisl t&rsfından ta*. da fazla vakit geçmedl ve bfiylece mttBelgerin blr yanlujhk eserl olarak Bunlar reye lştirak etmlyecekler, Mec vib edllerek geçirümhj oldugu bakkıave tartışma parti baıkanlıgına getirildiğinl itiraf cadela meydanında İkl muhallf mlllet dlkten sonra bu papaz Seychelles adalanna aı tekrar ederek kOrsüdert Indi. da tasdik edUmedikç«k tasdik olunlls çalışma'iH^ı Mae edeceklerdlr. Bstbakan. konırçnıaunın ba lasmın etti. Gazetelerde yayınlanan yazılarla misti. Şlmdi Makarios"u geri getlrtmeye v« mahrf bir eereyan vardır. vekill kaldl. AdaM ması lçln vallye ınolunmıyacaJrtır.» Seçim bölgelerl d«, nrahalefet BI rslnnndan mudahale ünlversitenin kıyama tesvik edildigiNüvid Tetkmla üaarind» (turdufs Seçim bölgelerl İçin de AaayMBda b.» tâvizlerde bulmu Nüvid Yetkine aid •onmun iklnci de bulunanlara hitaben: aokta Aydın Tal«ınıa profosorlüge ter »öyle denlllyor: Siz muhtariyetl de, htrrrlyetl fle ni, yapıkn musmelenin uygun oldukısmı tç Isleri ve Adaiet Bakanlanna fl'.ne aid yazıya Bakaalıgın btr buçuk cagı haberlerlnl de yoUadıtı •öylenmekedlr. « 24 ü umumt (Kıbnslı TOrklerden J«nize geldlgl gibi anlamnıs. Blztm 2unu v* flaiversitelerda tahriklert yıldır cevab vermemeJl ldB ve Oe ay Lennox Boyd bugun Avam Kamaraanda (Makartot u« tevcih edilmişti. Yetktn, »orusnnnn vaktile »öyiedfklertmlzl bavul bavul. müsaade edilmiyeceğini söyledL gayrt) ve 8 aı TUrk Kıbnslı olmak !çlnd« cevab verflmedi&nt göre sena tekrar müxakereler« glrismiyorux) üzere Î0 seçim bölçesl bulunacak T« demls re bu temasltnn bu kumroda, bao doçent ve telebe gaıetecllerle memleketi dolaşıp tekrar MUn Egittm Bakanı tekrar kflnflde nin Emniyet mudürlüğüne celbedll edenler var. Buno yapan Osman Böher bölgeden kavanm MecIlaJne blr to karannın artık tatbik mevkUne ta> MiU! Eğitim Bakaru Ahmed özel, <gÖrÜ mebus gelecektir. mılması gerektlfclni lddla ediyordu. meleri hususunda maiumat istlyor lükbası. Ismet Pasanın vaktile neler Her müntehibln blr reyi olacak v« Halbuki. bllhassa Devlet Bakanı Cedu. Adaiet Bakanı ve tç îşleri Bakan soylediglnl çok İyi blldiğl halde, biz tekrar *âx aldı. öxel, yaptıgı kua koreylnl aid oldu*u bölgede kullanacak dönme vekili Hüseyin Avni Göktürk. Üni iktidara geçtikten sonra, onlardan bah nuşmada, Turan Güneşin sorusundalâl Yardımcı Ünlverslteler kanuntmun net ve .sayi, av.lot edene kadar Makarios'un Kıbna tlr. kl bir hususu cevablandırdı ve: Serkldoryan bloku önümüzdeki pa tefslrlnl en uygun sekilda yaptı ve slne müsaadt edilmiy«3^üıl »öylemistlr. rersite Talebe Birliğinin ne?rettigi «tmlyor^ dedi. Lefkoşe. Glrn», Mağuaa, Lâmaka, Ben 1953 te, D. P. nin Taksim oMenderertn tm sozfl Olerme oturzartesi günü açık arttırma suretile Nüvid Yetkinin Udiası boyleo», h«m teblig ile Cumhur Başkanına çekilen Limaaol ve Baftan müteşekkil a aa^lm tatmin edicl olmaktan uzak kaldı, bem telgrafm Cemiyetler kanununa ay dugu yerden ayağa kaikan Bölflkbaşı cağına kaydoldum. Ama, fi'len politikazası bulunacaktır. Bu kazalsr 30 sabla caktır. de münakasaların bofU boîuna uzama« tsmet Paşanın yolunu tutnıasayumuml ve Türk Kıbnalı bö!g«l«rlTn ay Hatırlarda olduğu üzere, Serkldor sma sebebiyet verdi v« «ger Turan Gülon birer hareket teskil ettigini, ou dınız esM s6z!erintei hatırlatmazdım» ka ile ugr«ajnadım.» dedl. Kıbrıa Rum basım bu «ıbahkl yazılannda, ingUlz anaya arada talebenin derslere RİrnT"nı k rlacaktr.» Turan Göne? ve Başbakan 5 dete yan blokunun satılmasına dair teklif dedi. Diğer blr madded* d« sOyle denil Belediye Meclisinde görüşülürken, nes, mükemmel blr parlementer tak sasını. daha açıklanmadan reddediyordu. Kiüse ile yakın te fekültenin elektriklerini söndürmek daha söz alıyorlar Başbakan cevaben söyle söyledi: tikle, konum?ları kendl üzerln» çekmektedir: Bundan sonrı, Turan Günes dört, binanın kuvvetl! bir Bıtimalle Emekli meseydl. sözlü soru!arın profeaör Tur ması olan Etnos gazetesi. Ktbnslı Rumlar adma enayasa hak gibi hareketlere tevessül ettiklerlni. « Demek bize söylediklerinlzde «Türk Kıbrıslı cemaatln seçim lla. : Başbakan da be« defa daha söz aldıtesindek! müntehiplere veya bunlar Sandığına, tefernıatta herhangi bir han Feyzloğlumm Vekftlet emrine alın kmda fikir dermeyan edecek sahsın Makarios <M**wa yarmıs^ bazı Cğretim üyelerinin de talebey lamet Pasaya da hisse var...» lar. Başbakan ba konusmalarında da Bölükbaşı tekrar konuştu ve: masına mı. yoksa Aydın Yalçının ter bu papazın sürgüne gönderlldiginl hatırlatmıa T« (Makarios a buna tesvik ettiklermi soyledl. B1» tarafından seçilmla mebualsr» reya anlaşmazlık halinde ise Uçi Sigorta.., c Mazlde fbylediklerhnlzl ne ta hemen haraen aynı hususları üeri sCr Türk l ^ s l hSdiaeler karşısında bir doçent ve ta™[* K K b l l l la n n ««Çinı bölgelerlne 1 larına satılacağı belirtilmişti. Hattâ fllne ml a!d olduğu anla'ilmıyacak, sonm) demiştir. k^r, ne de reddedlyona...» dedL dü v t Ünlversitelerde tahriklere mütatblk edllmesl nlyetlle yapılan her satıs şekli hakkmda, üyelerden Mu mesele gene eskl bulanıklıgı 11* kalebe hakkında tamamen kanunl olaBu kısa mönakaşâdan sonra Basba saade edilemryeceğini aflyledi. Bu •lacSktı. hangl blr tadllât, Türk Kıbnslı cemaa rak takibata geçfldlğin! ilâve etti. k«n konusmasına şöyle devam etti: tin seçim llstesindekl müntehlpler zaffer Ererin bir sorusuna karsılık rada dedl kl: **• Bir »oru sahibi aalondan çtkarıtıyor « Hangi açılrı torçnlrtd*, talebe tarafından seçllen mebusların üçte Emekli Sandığı ile hemen hemen her Profesor Feyzloglunun Vek&let «mKıbrıs adasında İngiliz idaresi, tedhişçilikten sanık veya Sıra soru sahiblerine gelmişti. Birin tcmytr heycti imis gibi. Bak?nın tak «Kendi siyasi kanaaüerlni m«lkislnln de«teti olmaksızın mer'iyete hususun kararlaştığı tekrarlanmıs, rine alınması sebebl nedir? sum vatan evlftdlarına telkln etmel*Rum tedhişçilere yardım etmis ve bu sebeble de tevkif gecmiyecektlr.» açık arttırma şeklile satışa gidibniyeci sorunun sahibi Tahir Taşer küı dir hakkı için sözler »Syleniyor. Ha81yasal Bilgiler Fakültesind» huzur diseler tstanbula aksettirılcrpk. mp rine meydan vermiycceğiz. Bir profeDlğer taraftan adada İngiliz hüku ceği ifade edilmişti. Fakat satıs sta suzluk çıkarmak mı? Milli E^ltlm Ba 26 Rumu bugün serbest bırakmıştır. Bunlann arasında süye gcldi ve daha ilk cümlesinder sel« bOvütülraek Istenlyor. Birbiri arsör partiye kaydolabilir, ama tatemetlnl temsilen bulımmaya devam tüsünü hazırlayan ügililer bilâhare kanına göre sebeb budur. Yoksa, D.P. rios'un yakınlanndan bir Ortodoks papazı da vardır. dolayı sslondan çıkanldı. Taşer: dından sual takrirleri veriıivor. Bu besine telkin yapamar. Bunlar Üniedecek vallnin, Karanin Mecllsinln iş açık arttırma şeklini tercih etmişler gurup teb!I|inde yazıldığı eekllde alİngiliz Vallsi Hardlng « anayasanın kabulünü sağlayacak «Millî Eğitim Bakanı o kadar sual takrirleri de Wr ncvi nUmayl? leme tarzı haSkmda blr nlzamname yasi partllerle irtlbat temln «ylemek versite İçinde partizanca politika y»p bir hava yaratmak için» bu tedblrlere basvurdugunujöylemiş indt, o kadar mesnedsiz, o kadar gay vesllesMir Israeile münasebeti ml mışlardır.» hazırlıyacağı da kaydedilmiştir. Bu dir. Bu satıs şekli tercih edilirken rr.i? kestik Eirbirl ardmdan üç tane saal nlzamnameyl tadll için, tâdll teküfl nelerin âmil oîduğunu kati olarak tedbirlerln rimakul konuştu ki; bu konuşmasım, Konuş'naîarın »«yrlnden alman ln. tir. Adada tatbik edilmekte olan «fevkalftde hâl» Turan Günes ise, Siyasd Bflgflar lehlnde Kavamln MeclUindekı Türk bilmiyoruz. Emekli Sandığı veya Işçi tlbaa göre Vektlet emrrne alınma Mfayın Bakanm ihraz ettiği profesörlük takriri verilir. N« oluyoruz arkadaeden çoğu da gevşetilmistlr. fâkültesinden aynlanlann hiç blr d lerin çogunlugu da rey vermiş olmak Sigortalan Kurumu ile niçin bir an beb! blrlnclal değlldlr. fereflle mütenasib görmedim.» dey'n lart» gereklr. Başbakan konuşmasını» aonuBda, yasi partiye kayıdlı olmadıklannı haBaşbakanla, Turan Gtrne» arasında laçmaya varılamadığı açıklanmamısce başkan sözlerini geri almasını ihtar memleketin dıs politlkasuıın tamainen kl mücariele sonunda da anladık kl Türk Kıbnslılann îşleri Içta tır. etti. Salonda (rürültüter başladı. Ta sağl*nı e»asl»ra istlned *t«gtnl BÖT tırlattıktan sonrm dedi kl: ilrlnc! sebeb de kavli mücerrette kaKıbnsta İngiliz idaresi emnlyet tedbirlerlni haflfletirken şer, «Sözümü geri almam» diye ısrar ledi v»> kürsüden Indl. cD. P. nin grup tebUğinde rfy»kabfaıede vekil Büindigi gibi Belediye Sehlr Tlyat lıyor. si teşekküllerle olan irtibattan bahAnayaaada blr Bafvekll bulunacagı Zira, mese!» blzzat Turan Oünes Rum tedhisçiler faaliyetlerine devmm etmişler ve bu «abah iki ediyordu. Bunun üzerine ^vvelâ bu Toran Gânes tekrar kona«uyor ve Parl&mentoda en çok desteklenen rolan Komedi bölümü. Belediye Şe as!btan İken 1946 da DP. ye yazılını» îngiliz askerini vurmuşlardır. Bunlardan biri ağır yaralıdır. celse konuşmaması hususu karara Başbakandan sonra, tekrar söz alan sediliyor. Sorarırn arkadaşlar, tir bir zatm bu mevkle vall tarafından hir Galerisi ve Turizm Bürosu bu bi vani SİV3Sİ part! lle Ir+ibat kurmakla Her ikisi de tedhişçiler tarafından tabanca ile vurulmuşlardır. Feyzioglunun Ba parti ooığına kaydohnaktan d»ha mubağlanarak k"r'i'«». Biraz Turan Güneş, tâytn edileceğl kaydedilmekte ve hü na içinde bulunmaktadır ve Belediye kalmamış, b'.zzat onun iclne girmls, Verilen malumata göre İngüiz askerler}, '.Times of Cypnıs) sonra da yerinden başkaru» hitaben kanlık emrlne almması ve bu »orular him blr irtibmt dfisOnebUlyor musnkumetle alâkalı olarak şu madde de yakın zamana ksdar bu bloku, bir keza Profes«rlerden hâlen D P. ye ka bellrtilmek tedir: yüklerken vurul «Ayıbdır.. Ayıb..» diye biSırınca ÜÇ mtinasebetile Meclfa, çoktan hasret nu? Son sözümüz sudur: Turhan Fey eğlence sitesi haline getirtmek için yıdlı planlarm adedl blr hayll kabarıi adlı gazetelerin balyalarını kamyonetlere kaldığımız bir umuml müzakereye zioglunun baksnlık emrine alınısı d « Başvekil ve dlğar Vekillerden baş projeler hazırlatmaktaydı. Sehir Ti tır. MOnakasa sonunda Başbakan Men muşlar ve kanları bir çok gazeteyi okunmaz hâle getirml^tır. celse îçin salondan çıkanldı. sahne oldu Bu bakımdan memnun yasî sebeblere dayanmaktedır. 6435 ia Türk Kıbrıslılarm lşlerUe ılgilı deres, bir Üniverslte ö^retlm Oyesi Kıbnsta intişar eden bu gazeterin başmakaleslnde şunlar yazıolmak icab Pder.» dedl ve Başbakanın, Turan Günes kürsüde bir daireden mesul olacak brr TOrk yatroları Dram bölümünün, tiyatro n'.n slyasl par+ile'e girebilece^lni, be(biz muhalefette iken üniversiteye el aayılı kanun slyasl maksadUtra ftlet Radcllffeın Bunda blr usül ıhtilafı oldu Kıbrıslıiarın lşlert vekili bulunacak i haline ifrağ edilecek eski Melek sine lediye meeJistne âzâ olabileceglnl ka h idi t Sulh ve iyl niyet mevsimindeyiz. Lord ahnadık.) şeklindekl sözüne cevaben. ediîmistir. Bunlann te»bltlnde favd» usül hakkında söa alan Fetol Çeliktır. O, Vali taraTından, kendl takdlrt ması salonuna nakli kesinleşmişti. bul ve tesüm ettliten<sonra, bir OçOn Noel "hediyesi tam zamanmda geliyor. Hediye bugün a ^ a k vsrdır. Zabıtlara tntikal etsin. Buabaş, Başkanhğın ihtilâflı mevrularda şunlan söyledi: ce göre, Kavanin Mecllaind* Türk Ayrıca Sümer sineması yerine de cü sebeb buîurrnak lazımdı. ve bu Belki ilk bakışta göz alıcı olmayabDir. Fakat bütün > • Hatırlariars» Nihad Reşad Bey. dan sonrtnnı millet bfllr. Arük..^ istlşare edlp reye müracaat ettikten Kıbnslı cemaat llstesindekl müntehlp çocuk tiyatrosu inşa edilecekti. sebebl de pene Menderes açıkladı; mizi derhal tatmin etmediü İçin bu hedıyeyi kaldınp atmıya1 sonr» tPkdlrinl mıllanabileceîinl İleri profesörken 1 bırçkanı İdl. Bendeniz Nedce «er tarafmdan seçilmlş olan mebuslar (Adı seqer. ösre'im üyelerinin talebe Satış teklifî Belediye Meclisinde 'ere gtvasî te'.klnlerde bulunduklanm lım. Kıymetinin takdir edüebilmest zamana ve düşünceye mu sürdü. Tahir Taşerln salondan çıkanl asistan iken rahatça teşkilâta kayıdlı Başbakan son konusmasuu bittrin•rasından tâyin olunacaktır. masmdan sonra soî alan Turan Gü idim. Bugün vflâyet meclistnde üni ce, kdrsüden inip dogruca amlondan Başvekil, Türk Kıbnslılann lşlerl konuşulurken, makam. binanın Emek bi'ivoruz) Ancak. bu telklnlerln, nasıl, tevakkıftır.» başhğı da (hüsnünlyet huküm sürflyor) İdi! neş şöyle dedi: versite mensubları pek çoktur. Hay çıkmıstı. Başbakanın ardmdan da D. veklli ve val( tarafından tâyin edilen li Sandığı, olmadığı takdirde tşçi Si nerede ve ne zaman yapıldı^ı bugün Bu yazının « Muhterem Eğitim Bakanı benim siyetlere, eerefîere bu kadar düşkün P. sıraları da birdenblre boşalıverdl «Jiğer vekllîer Kabineyl teşkll edecek gortalan Kurumu tarafından satm o*renll»medi, ve celse de tâtll edfldisorumdakl hususlardan hemen h'.çbl olan, batan kanunlaruu blrblri ardına tir. almacağmı bey an ettikten sonra, yüz *ine söre bundan sonra nnnetmem rlsine cevab vermedi. Sadece Aydm getiren bir Başbakanın, müdafaas.z Başkan Agâh Erozan da «soru cevabBaşvekâlet ve Türk Kıbrıalı Ifllerl binlerce lira harcanarak meydana ki Ö5renilebll5in. Yalçınm s'.cil dosyasmı okuvup ne b?zı gçnc iltm adamlaruıı, hiç blr e lanmjştrr» diyerek celseyi totü ettt ' dalresinden maada bulunacak olan Ecved GÜRESİN den profesör olmadığını anlattı. Bv. sasa dayanmadan burada itham ethükumet vekftletleri şunlardır: İç gelen galeri. salon .tiyatro gibi tesisve'.â sunu arz edeylm kl, Slvasal Bil mesl yakjşık «imaz » ve mahalli hükumet vekâleti, mali. lerin muhafaza edileceğini biHirmiş giler Fakültesı her sene açılış töreni ye vekâleti, münakalât ve nafıa ve bir kısım üyeler belki de bu teNuvit Yetkinin k»na$ması Baftaraft 1 inci sahifede yapar bu veni bir şev deîlldır » Baştarafı 1 ind vekâleti, sosyal aerrtsler vekâleti, tabil minattan sonra bahis mevzuu kıyfcarsı ter. Eski Bakan hakkında iffaat Muteakıben söz alan Nüvid Yetkin, bakanbkta bu gece geç valîitlere kalertnde. İr membalar veiâleti, Inklşaf vekâleti. metli mülkün sahşma razı olmuşlarlertnde. İrak h«ı<rfl'netlne 1 Ker hangi blr îaman bu maksat lçln Turan Gür.eş, PTOf. Feyzioî'.unun Baçbakanı grupu tahrlk için müdatlblenen cJmsvişlerde türtü tezvlrat dar süren toplantılar yapılmıştır. Hüvazedecefl bir kanun ile bu vekâletle dı. yapılarak halkın aldatılmaga çalısü kumete yakın çevreler bu tasarmın konuşmasmdan Aydm Yalcm ile IIfaasız genc 11ün adamlannı. yakışıkıin adedlal azaitmak veya çogaltmak dıjı burPT"» sxelen haberlerden anlasıl Kıbnsta tethis hareketlerine son ve gill pasajı okuduktan sonra, Senato Siz bir şekilde itham ettlgini söyleyeŞimdl satışlar değişmiştir ve blok Baştarufı 1 ind sahifede rek söre basladı ve dedl ki: veya bunlarm selâhlyet ve lşlertnl açık arttırma suretile, satılacsktır. maktadır rildiği takdirde ve bazı şartlar ileri nua bu mevzudaki verdiği nrJtalâa « Easbakanın bu söslerinl genc detiştlrmek Kavanin Mecllsinln aela nln israrlı taleblertne rağrnen, ek 1 Tamamen KOîr.unlst ve Mısır a)ac sürülmek suretile Türkiye tarafmdan üzerinde durdu ve 6435 savılı kanun Arttımaya, Emekli S»"''* '=•"' SiİJlyetleri dahılinde olacaktır.» seriyet slstemi'ne lstlnat etmekte Mecliste müzakere edilirken hiıku arkadaşlara hakaret addeder ve redlarlle blîisfiT3k Suriveîl aianlar tara Baştarafı 1 inct tahifede gortalan Kurumu ve benzeri müesValinia salahiyetler. dir. Türklerin haklannı garaijt'ı fındsn tsrtib'.enen bu nümayişler es kabul edileceğinî ifade etmektedirîer. met tarafından yap'lan bevanı hatır dederiz Kersdilerini de tenzih ederia. tamlrlerl için ayn ayn yaptıklan tek aHına alacıık bnzı maddeleri ihtiseseler katılacağı gibi. hu'=usî teşeknasmdi, Tur'' '«""vııu Amerikan Ancak bu şartların ne olduğu açık latara* • O nımtn B?ş*>akan, bu Fakülte yatakhanelerine polis soka lineri reddetmistir. Franms Dıs tsletngiltereyl temsi'en adada bulunaetmekte lse de bir kü! halinde kinunun »tıl. cahll Profesörler için rak gencler hakkında tahkikat açmak rı BaSanı Plneau da busrfln Partste birliklprinln vı*ı!dı»ı rlva'eHeri de lanmamaktadır. cak valtain selâhiyetleri hakkında da küller ve şahıslar da iştirak edecekmütalea eri'iditl •n'îtirie anaya.'' çıkarılmıstır M^mafih, haîkm büyük şunlar yazıhdır, Milll MtocHste yaptıgı konusmada, tir. Taptığunız temaslardan öğrendiği tatbik olunaraŞını, temln eMnlstl. Bs yakışıksızdır.» taslağmm Kıbns Türk cemaati NOvid Yetkin, Oniversiteler Kanu Pranssnın yakında Kmldenlzl Akdeblr kısmı. Türtive aleyhlndeki bu ?1 mize nazaran hükumet muhtemelen babı mucibode de aynı şey slkredili. «Vall, kendl takdlrlne göre, her han Bina bir hususl teşekkül veya şa'irafiPdan kabul edllmiveceŞl, bu yordu Neden BakanlıS tezSereîlnde nuna gore Qç ay içinde tasdik veya nlze b.çlıvan «PlpeMne» ın İsraelden bl yalan ^avıerier'n ne t1=r<ce îKlHrnç gl blr zaman Başvekill vazifesinden geç veklt Kıbns TürktÜT Par. senato kararlarımn geçmesl lçlm yardımda bulunacağmı •oîduğunu Türklyeye gldlp gelen klm yarın veya Sbürgün resmî bir açık Prof. Fey?:o™lunun ataleti. Tcehaletl reddedilmiyen «zledebillr, fakat bunu. Baçvekilln hıslar tarafmdan satm alındığı taktis! Genel Bo.sk^m Dr. Pazıl Kü i selerden oğrenmiş bulunmaktedır. hafekındi h^bir kavda rast"a nıyoruz kafiyet kesbetmiş addedilmesi gejek açıklam'.ştır. Lübnan hükumeti, Surl. lamada bulunacaktır. Kavanin Mecllsindeki mebusların ço dirde ne olacaktır? «•üîün «Cunıhuriyırt» e verdl»! beO Prof. F*e7İo»lu ki, her ?1ttî»t tiftini söyledi ve bu arada •Oıunu ke ye ve tîrdüne, Lübnandan göndertlen £unluk reylne majjıar olmadığma veBinanın yeni sahibleri tiyatro ve vannttn.n B"'»«'lnRktadır. Dr. Kulekctte. ilrr.en merrîeketirriz hrk sen Mursd Ali Ülgene, « Sinirlen petrcllerm ocak ayınm 10 vmdan Itlyahut da bunun Scil blr amme men galeri gibi sosyal hayatmızda büyük ük demlştlr kl: k;nda daima ivl blr intiba bırakm'.ş meyin, Murad Ali Bey, sii;in ilme baren d ırdurulacağmı bu hükunıetle faatl icabı olduğuna kani olmadıkça önemi olan tesisleri muhafaza etmek j tır. Şimdi ben sorsam, Savın Huse karşı infialinizi haklı bulurum,» ce re gönderdiğl birer nota lla bildlrmls « Kıbnsta tedhlsçlllgin bütün yapmıyacakt:r. Va",ı boyle bir kanaata vin Gok;''rk. Bakan olmadan İkl haf vabını verdi. siddetl l!e dev?m etti«i bir saman vâsıl olduşunda Başveklli vaziyetten istemezlerse, Komedi bölümü nereye tlr. ta evvel BüvüS Slnemanm ustücde. da, blr Annv^a taslaffmra neçrln. iaberdar edecektir, bunun iızerlne nakledilecektir? Nüvid Yetklnden Baçbakan trak Dıs İalert Bakanı Basayan, bubeşind kcı'taki Forum İdarehaneslae tekrar kürsüye geldi.sonra bir konuş'am«ır.en yersiz buluna. Türk Başvekllin, validen . Kavanln Meclisi Kısa Bu akşamdan itibaren atraksiyon programına ilâveten Galeri ve Turizm bürosunun duruBel'.p »Sizler vaten hizmetl »örUyor ma yapnrak, fakülte yatakhanelerLıe gün Ba™dad radyosucda yaptığı bir naklarının ne dereceye kadar koEl dağıtmasmı ve böylelikle müntekonusmcda, trafeın B'.Şdad Paktma Ses Operetinde büyük takdir toplayan. sunus. Allab sizden razı o^sun .de poliî solruldugu hakkmdakl lddiasıuna'ni!efe»l mi''îik maddelerle dohiplerin gorüşttnü denemealni taleb mu ne olacaktır? olan baihlığını bir defa daha teyid et memişTi! idl? Ahmed Özel bev. Prof. 'u b'r AraytsM. Kıbrıs Türk cemaat' etmek hakkıdır. Vall. blr amme men Bunlar hakkında ilgililer ne düşütahBedri Gürsoyun evlndekl çaylı tor>. nı tevsik ettiği takdirde derhalNüvid miş, tsraelin de, Surlye, Ordün ve Mı •ni tatminden çok uzak bulunmak faatinln husus! blr iatbı olarak bu nüyorlar? sır lle birlikte Bağdad Paktmı dvt\ı lantıda, Fikir kulübü topîantısı dola kikat yapılacağım vadederek, ÜC'T. Bu mevzuiü cihal karar, tezi talebi kabui etmenin doğru olmıyaYetkinin kanun İstanbullular hesabına sıraladığımız yıslle açılan tahkikatı bahls mevzuu ladıgını, senato maddesinl yanhş an me*<" ç^iıstıgmı Herl «Ormüştür "İ7( NATO ve Blrlesmls Milletlerde balesinl saym müşerilerine takdim eder. cağı karanna varmadıkça kı böyle kararlannm hiç bir Pakistan, tranın davetbü dfia edlp «Neierle ujraşıyoruz, bu toplen zaman kendi kendine kat'lyet kesbethü'ük blr azlm ve baslretle savubir hal vukuunda Başvekill bu husu. endişelerin zail olması için zamanın Adres Galatasaray Meydanı. Tel: 44 21 92 kabul ettl tının nesl hakSmd» tahklkat açılabi mlyeceglni aoyledl. nan Turyiye hükftmetme aiddir!» st ahvalden haberdar edecektir. Kal henüî. geçmediğine kaniiz. îlgililer. lir?... dememlsml !di» Karasi 19 (R.» Bugfln burada AnavSsa tekllflerlni incelemek vanln Meclislni dafıtacaktlT. blok satışa arzedilirken behemehal Tekrar söz alan Nüvit Yetkin, ünl resmen açtklandıjfına göre, gerginUgl «In. Kibrj3 Ttlrk'ür Partlsl tdare Vali, kendl takdlrine göre, her han tiyatro ve galeri gibi tesislerin mülkiversite mensublannın da hususl bir lzsle İçin Ortadogu memleketlerlnln "îeveti yann akşam fevkalâde bir gl blr zaman Türk Kıbrıslıların lşle yetinin tstanbul Belediyesinde kalmuhakeme usulüne tâbl olması gerek bir konferans akdetmelerl mevzuunrl vekillni azledlp Kavanin Meclisi nıasuıı temin etmelidirler. Hattâ tiUginl, kanunun 49 uncu maddesine da Iran hükumetl tarafından yapılan mııkayj'it kasalan (1760 TL. 27 Krş) sermayesine nıebjslarmdan aynı şekllde ehliyeta Alman menşeli rağmen bir doçentin geceyansı sır tekllf. Pakistan hükumeti tarafından yatro haline ifrağ edilecek salonlarm 1v olan başka blrinl bu mevkie tAyin tında frakla Emniyet Müdürlügüne kabul edilmMlr. Suriye lse aynı daveri nektedir. dahi muhafazası şarttır. çıkmasına mâni olacağını tannediyc •debllir.» celbinln dogru olmadıfını söyledi ve« reddettiginl Dış Isleri Bakaulıgı Tek çekmeceli modelin hususiyetleri: Peşin veya veresiye muaBu hususların hukukî formüllerinin ruz. Müşterek meclis! Bir D. P. li milletvekilinin « Tabut fSzcüsü vasitasile açıklamıştır. meleyi kayıd, akite eder ve kopon verir Yekuna alrhaküizın luklan unuttunuz mu?» şeklindekl Dlğer taraftan anayasada Kıbrısın tesbit edilerek satış statüsüne ithali Satış tarihinin yaklaşmış olduğu sözlerine de, canlafiian o devre rah Iran hükümeU. bütün Ortadogu m e m tediye ve tahsil yapar Peşin satışları, umuml yekuna dahil nüsterek meclisinin kurulacağı da i ç i n hazırlıklara hemen başlanmasmı gerekçesile bu formülün tatbikır.a met okutmak karanndasınız» cevabı lekitlerlnln böyle bir tekllf karşısıntasrih edllmektedir. Bununla alâkalı ederejc, kopon verir veya faturt akite eder. Reyyon yekunlaurmnl alâklı mülkün zaman kalmadığı ileri sürülecek olure d e r i z . B u kıymetU nı verdi ve, MUH Eğitim Bakanına da takınacaklan durumu ögrendlkten maddede soyle denilmektedir: ) rını ayrı, ayn veya umuml olarak verir. Koponları tarihlidir. sonra reonl <Jav»Uy«l«rl bu esaslar çerçevesinde açık arttır sa, o zaman da blok satışından elde hitaben d«dl ki: •Ba'llc* g&yesl mahfuz c«ph« llt ör. H«r eiri« 099 TL. 99 kurujtur. Tuılu olup B voltaj üzerine muhtar eepheyl ».üîterek» ^tkad» ma H. saüs. arredilmesinı beklıyomr edilecek paranın bir kısmll» Beledi* Ben «ixdea suatı aorayıaa. "*• •lektrik vy* kolla ç^ı^ır Umuml yekun kahiliyeti 9.P99 999 Bu tedbir binanın degerinde pek yenin, sSzfi edilen tesisler yerine yeAytlın Yalçının ttrfl «aırlni lmı eden niMclelerl ır.Uzak«r* *tm*k oUtn Sâtılık Piymno •*% FL. Çltt çekmeli modellerl 1 » ayni huauolara h«lx olup İkl t « Basbakanhg. «önd.rdlnt» mj? B«n * bir eksikUğe sebeb olablllr. Fa nilerini en kısa zamanda yapmannı v» Kıbruın müşterek meclisi dlya bl* «lya»l hayatımı ortaya koyup bunu ?fthı müstakll olarak muamelesinl yapar. | kat tiyatro, galeri gibi tesislerin el temenni ediyoruz. tstanbul hemseriTRAYSSR marka Alman linan blr mecllf bulunacaktır. ddla eeUyorum. Bu ls Bakanlıku bekMeclla, vallnta celbedecegl laman â den çıkması ile kaybımız pek büyük leri ve sanatseverlçr adma bil dflemah yanm kuyruk buyuk Turkiyt Umumt MümessiH: Suad v* Ftıad Tarhan Ortaklığ\ enıektedlr. Bu genc arkadaşlar için ğin gerçekleşmes!, aynı zamanda ma' olacaktır. Adres: Teptbaşt Mefrutiytt caddesi No: 91 101 boy piyano satılıktır. kullanılan liaan da hazlndir. lçlerlnde KAYIB Traflk MOdOrH180n<J«n sizin arkadaşlannınn kardeşlert. evHenüı vaklt varken, Vall ve Bele nevl bir borcun ödenmesl TtJçfm: 44 61 75 tstanb Telefon: 48 59 81 aldıgım 26631 sayılı ehllyetlml kaylâdlan v s f d l r Q U diye Reislnln yetkilerinl kullanarak da gelecektir. k«ttlm. Hükmü yoktur. NOT: R«vlxjroa T» bakua Mrvisimiz vsrdır. kıymeül «Mraoyfci Ingiltere Kıbnsa dahilî muhtariyet veren anayasa tasarısmı ilân etti Mecîiste profesör meselesi konuşuldu Lennoı Boyd'nn basın koiiferansı Meelisten notlar Makarios'n ziyaret Serkldoryan bloko açık arHırma ile sat.lacak £^un ^k^£fW«tari S £5£n* bu^^nfvalisi Harding, sorun!» Kıbrısta serbest bırakılaıtlar Dinkii tĞdhlşçf kScamları Her giin yeni bir Kıhm Türkleri ne divorlar? Anayasa tasarısi ve biz İsrael hükumeti Gazzeden çekilmiyeceğini bildirdi Kordon Rn| Pavyonu PACO RODOLFO ESPANYOL l SEGURA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog