Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

DORT OL'MTTlTRtTET 20 Arahk 1956 TARIHIN TARIHI takvimi Doğduğu gündenberi yürümeğe. konuşraağa beşlnı.ğı gjne kadtr. çocuk, geliFfr.e ve büyümosr.da tamamile size hağiıdır. Xe isterağini s'iy'eyernez. istediğini gidip slamaz. Or.un için. hayatındaki adraları sizin. ör.eeier! düSünerek, hatıriarrnnız ve hatiriatısamz lâzımdır. YavTumızun hayat!nda!d gelişme saf hslarım bir takvim olarak şu şekilde i çizebiliriz: 1 j 13 zylık Yalnız süt kâfl değil j dlr. Ona blra» da vitanıin vermek !â' zundır. Kasıkla meyva rjyu verebilfrsiniz. Yalmz, kaşığm içmdeki suyu birden yutırsyıp yavaş yav.ş emnıe&i 4 6 aylık Suyu ve meyva sularıe dikkat etmelidir. Meyvanın pjsası rını fir.canla içebılir Başl?n,2icda bel!;i ca kahnâmalı. bur.uc için suyu sozzne. Uudan hoşlsnmaz, fakat ısrarla verdilidir. zamsn yavaj yavaj alnır. Çocuğun suya ihtîyacı olduğunu da unutmamalıdır. 6 aydan sonra. y.'yeceği adamakıllı farketmeğe baş!ar. Mama gelirken ağzını açar. Ernzife devam edebilirsiniz. fakat kaşıkla yemek yemeğe de ya!vaş yavaş slıştırmalısımz. Kııra şey. I leri elile alıp ?.*zına şötürmesinl de | sever. Onun bu heveslr.i de kırmamajlldır. i 9 uncu ays dofru. dişlçri çıkmasa da. çiğnemeyi öğrenmeğe başîar. Dişleri henüz çıkmamıç bile olsa. baş venne&ç. diç etleri sertleşmefe başlamıştır. • Kuru şsyleri kemirmekle dişlerinin blr an önre çıkmasına yard'.m etmiş olur. 10 syhk Emziğir.l kendlsi ağzma götürmeğe başlsr. Yanında bulunup sişenin düşmemesi için . «etikte dıırmakli beraber. kendsine bu müsaadeyl de vermelldir. 1 yasında Kaşığı kendisi alıp ağzına götürmeğe başlar. Şüpheslz, yolu f^şırdığı olur, fskat bura da yavn? yavaş ahştırmahdır. Tehlikeyi dnlemek için çatal yerir.e daima kaçık kullanabilirsiniz. 1.5 yaşında Bu şekilde alîstırıldığı takdlrde, on sekiz, yirmi aylık olunca, kendi kendine yemek yemeğe başlayabilir. j Bunların dışında slze düşen bir vajzlfe daha va'rdır ki. o da saglığı ile yakından a'âkadar olmaktır. İ!k pünlerdeki toplulugnıru yavaş yavaş kaybetmesl merak edilecek bir çey degili d'r. Elverir ki lizım olan gıdayı alsın. Yaşı ilerledikçe zayıflaması. buna karşıhk boy atması tabiidir. Yalnız. kansız kalıp kalmadığını aiîiamak için. en ajağı altı ayda bir doktora göster. ır.eni»' lyi olur. Hapishane Kackını j Yayan: ^ Alaln ptcanse f 11 ^ Çeviren: MAZHAR KTOTİ İsmi tarihe geçen Askerliğini er olarak yapan memurlar Askerliğini er olarak yapan Devlet memurlarınm Ycdek Subaylık yapan memurlar gibi askerlikte geçen hizmetierinin memuriyetinde geçen hizmetten sayılarak kıdem kazanacaklannı ve bunun tahakkuku için Büyük Millet Meclisine bir kanun leklifi y3pıldığını gazetelerde okurauştnk. Devlet hlzmetinde çalışan bu durumda binlerce memur Yedek Subaylara tan'.nan bu hakkın kondilerine de teşmilini istemektedirler. Demokrat iktidar hiikumetimizin her işte olduğu gibi verdigi yüksek ve isabetli kararlan yanında bunun da tahakkuku cihftine gideceğini ve binlerce mağdur, devlet memurunu sevindirecegine kuvvetle kaniiz. (HUviyet mahfuz) Ûiimpş DOIÛSOIUH İNGÎLTERE DERLEYEN; HAMDİ 12O VAROGLU Ücret ımıkabili lüks hava! Zava'lı Anet'de Danri'ye olan baglılığının cezasını acı bir şekilde ödedi... Bu bicarpyi de Bo^tiy'e attılar . Uınumiyelte mtmıır vc talebelerin Karhköyden Ki^prtlye gidiş ve dönüş saatlfrine ;s:ıbe' eden vaprrlann ekserisi bahçe tipi gemüerdir. Bu tip gemilerde her ne sebebden ise lüks t.ibir edüen (hokikatte 1. mevkidm farks'z) kısımlar pek fazladır. Buna da peki. Fakat apıl müşteki olduğumuz husua şudur. Bu vapurlar istiab haddindfn f;ızla yolcu alm.iktadır. Adeta salon..r kalabalık bir tramvay manzara^ı arzetmektedir. Milbalağa degil. sy.ikta duracak yer dahi yoktur. Bu sebebdcn kış bahçesi deiıiUn lüks Kifimda da ayakta durnıak zarureti vardır. Buna rağmen ayakta duranlnrdan aynca lüks farkı alınması mecburiyeti memur ve talcbe sınıfının zaten dar olan bütçesinl sarsmakt ıdır. Durumun ilgililerce tekiki yerinde bir şey olur. Cezaevi gardiyanlan ayda 95 lira ile nasıl geçinsin? Ct'za'jvi gardiyanları çok çalıştıkları, tehlikede bulunduklan halde ellerine net olarak 95 lira aylık goçtiğrnden muztaribdirler ve sıkıntıdadırlar. Zevcelerinin müracPrilorindon bunu ^?renmeîcteyiz. Terfih edilmeleri hususundaki ricalarına alikadarlar nezdinde tercüman oluyoruz. TRE.VDE. VAPURDA yanı ba«mızdakl peucereji açmak veya kaparaak yalnız size aid bir hak defildir. Beraber yolculuk ettiğiniz kimseleri de duşunmek lazımdır. Hiç sormadan açacak veya kapıyacak oiursamz, on ar için mahznr olmasa b(Ie, pfk tabii olajak canlan sıkılır. Müsaade ıstiyecek olursanız, bu hareketiniz hoja gider ve biraz mahzur ulsa büe pencereyı açmanıza veya kapamanıza seve «eve müsaade ederler Danri kendini tekrar İzlândada buldu. Bu sefer vazi" yeti daha ağırdı: Ona evvelce olduğu gibi rahat bir oda I vermediler, zindana attılar. Danri kendini tam bir ümid j sizliğe kaptırdı. Vaziyeti ne olacaktı? Bir senedenberi kendisini mahkemeye vermemişlerdi... Demek bu durum böyle devam edece!:ti... Ktuşdili çayırını bu halde bırakamayız Kadıköyünde meşhur mesire Kuşdüini yollar açıln^ak ve ağarlar dikilmek ve eloktrik lâmb.Jarı tak;lmak suretile ihya edilmek istenildi Son znmaplarda bir park olarak imar ediler:'ği söyl**niyor?a da nedense ekspr işltrimiz gibi bu da yanda bırakıldı. On senedenberi Kadıkövün mıştıur (Silıpazan) f buraya nakîedildi. Kîşın çamur der> nsı olan bu çayırda pazar kurulam.idı£:ndan bütün esnıf z:<nırl olarak çamıırdan kurtıılm:ık için kısmen MnhrmKJh'iba meznrlıeı denilen ömer Seyfoddin merhumun defnndildigi mezarlık civnrına ta? caddeye nakledilivor. Açık »açık Fıtılan bir çok gıdn maddelerinin nrezarlık tnzlarının yakınında satılması bilmenı hangi Belodi>e niznmma muvafıktır? Bunu önlomek ve esnafı suraya buraya dağılmaktan kurtaımak için Ankar.ıda oldu.gu gibi yazın toz topraktan kışın çnmıır ve yagmurdan koruyan altı keton üstü kapalı bir satıç yeri yapılması muvafıktır. Mülevves kokular dcrenin etrafında yaz ve kış çadırlnrda oturııııkta olan amelenin \"e civardaki esnafrn hir çok zarurî ihtiyaclannı defettiği yer olmaktan kurtarılmalıdır ki rierenin mülevves kokusu bu gtlzel ve tarihî meçireyi berbad etmesin. Derenin Yogurtçu tarafı i?e sıj bir halcl"dir. Dereye akan bir ço!; Inğımların teressUbatı bu sahayı sandalle geçilmez bir hrıle snkn.ustar Rıhtımrian vaz«, çtik. tıfak bir himmetle acaba kar.ilizısy»n mfor'!nn srniş bir boru vapıtasile açıgn, cleniZ (1 >gru ıi7;ıtıl:mz mı' f •Kadıköy SÜREYYA Sinemasında' 3 cambazhanenin iştirakile cevrilen... Beyoğlunda yüzbinlerce kişıyi haftalarca hayretler içinde bırakan... Dünyanın en güzel kadını GINA LOLLOBRİGİDA en muvaffak artiîllcri BURT LANCASTER ve TONY CURTİS'in zaferi... i. T R A P E Z «Trapeze, Ingilterenin, hayalhanesi en geniş | de. Bütün arkadaşlan da onun akraru insanlarj galiba Avebury'de bulunur. I genc adamlarmış. Cadı !/arı, bir kaç Buraöa, görülmiyen hayalet yoktur, I genc kız tedarik etmiş, bunları, şün hayalet görmiyen insaıı yoktur. Ave j batarken, vadinin kenarmdan geçen bury sakinleri, herkes gibi. bir tek derede yıkanmağa yollamış. Güneşin hayalet gormekle de yetinmezler. ı pembe ışıklan altında büsbütün pemMeselâ, Avebury'de en son defa 1850 beleşecek olan bu çıplak vücudlerint tarihinde bir panayır kurulmuştur. din adamlarını baştan çıkaracağına Fakat bundan, kaç sene evvel. bir ka güveniyormuş. dın, Aveburyde geceleyin harıl harıl Bu desise büsbütün de boşa girmefaaliyet halinde bir panayır gördü miş. Çünkü David. arkadaFİarının ğünü anlatmış. bir sürü de tafsilât | tan çıkmasına güçlükle mâni olabilvermiştir. j miş. Dorset kasabalarında, bugün hâlâ j Bir de, denize gömülen Cantref V acayib inanclar, efsaneler, hurafaler, Gawelod şehrinin efsanosi var. Deinsanlarla haşir neşir yaşayıp durur. nizin dibinde öten çanları. gemicilere Bu kasabalann yçrlilerine göre, kuş fırtınanın yaklaştığını haber veren larla diğer hayvanların bütün halleri bu şehrin macerası şöyle imiş: ve hareketleri meşum manalar taşır. Şehri dalgalardan koruyan muazHattâ nebatların bile. Vakitsiz öten zam bir dalgakıran varmış. Gecr?nin bir horoz, gagasile cama vuran bir birinde, dalgakıranın bekçisi sarhoş kuş, mevsimsiz çiçek açan bir elma olup sızmış, vazifesini yerine getireağacı. ölüm habercisidir. memiş. Yani dalgakıranın kapılarını Pek eski zamanların yadigârı olan kapıyamamış. sular içeriye hücum büyücülük ve sihirbazlık da, Dorset edip şehri istilâ etmiş. de hâlâ samimiyetle inanılan bahisDiğer bir efsaneye göre de, kralın lerdir. Dorset kasabalarından birinde ziyafet verdiği bir gece, kızı fırsattan yaşıyan bir ihtiyar kadın, bundan bir istifade, sulann alçak olduğu bir saatte, dalgakıran kapısım açıp çıkmış, âşığile buluşmağa gitmiş. Sevişmenin heyecanı arasında. suların yükseldiğine dikkat etmcmiş. Yükselen deniz, açık kapıdan şehre saldırmış, onu suiara gömmüş. Rivayet ederler ki. kral kızınm ruhu, fırtınalı gecelerde, nedamet ateşile yanarak, hâlâ körfezde dolaşırmış. Galles ülkesinin en büyük bayramı kaç sene evvel. tam bir inancla şöyle Eisteddfod bayramıdır. Şimal ve cedemişti: «Ben belki bir sihirbazımdır. nııb Galles'lileri ile denizaşırı Gall?sAma hiç bir zaman. annem kadar liler. sırf şiir ve musiki dinlemek ü mükemmel sihirbaz oiamam.» zere. bu bayramda bir araya gelirler. Dünyanın hiç bir tarafında. bu töDorchester, onyedincic asırdanberi. sıkı ve şiddetli bir dinî taassub at rene benzer bir tören yoktur. Eistpdd mosferi içinde yaşamıştır. Bir tarihte. fod bayrammda, hiç kimse, kendisiâyin bitmeden kiliseden çıktı diye. ne en küçük bir menfaat temin ni bir adamı iki saat müddetle çarmıha düşünmcz. Tersine, bu bayram. çogeren Dorchester"de. usuller desiişmiş ğu zaman açık verir. Bu açığın zaraolmasına rağmen bu zihniyet hâlâ rını kapatmak üzere bir sandık tesis edilmiştir. Masrafın geiirden fazla değişmemiştir. clduğu senelerin znrarı, kârlı seneleDorchester"in bir dev efsanesi varrin gelirile kapatıhr. dır. Şehirden bir kaç mil mesafede, Bayram bir hafta sürer. Tertib bir tepenin yamaeında, Cerme devi denilen bir kiimbet uzanır. Efsaneye edenler profesyoneller doğildi. Başan göre bu devin boyu 100 metredir. par veya başarısızhk mesııliyeti, tamamakları yedi ayak uzunluğundadır. men. töreııin yapıldığı kasaba halkına Elinde muazzam bir bobut vardır. aiddir. Ortaçağda, bu bayram bir nevi desKorudan bir kaç koyun çaldığı için onu oraya periler zineirle bağlamış taneılar yarısı. bir şiir müsabakasıylardır. Bir baska efsaneye göre de dı. Hem Galles şefinin birer satıcılar bu dev. gecpleri su içmek için ka=a koHı vardı. Zaman zaman. her şef. baya inermiş. Galles bölgesinin iki efsanesini unutmıyahm. Pembroke kontluğunun en sarp ve iicra yerindp. Gnlles bölgeeinin mukadHes ?ehri olan St. David'5 şehri vardır. «Sohir» adı verifcn bu yer, pazar meydonının etrafına s#rp'i<tirilmis bir avue evden. bir de katedrnlrlan ibarettir. Ef.'aneye göre bütün civar destancılarmı davet 5 T yıl.nda. David ve arkadaşlan bu der, kendi destancılariîe müsabakaya O civara gelip kçndüprinı? bir barınacak s° k ardı. yer arami5;lar. denizden nbbjten Gelenek mucibince. müsabaka güuzım ve muhafazalı bu yeri bulmuş nü, şehirde bir sene bir gün e\velar. be'ıenmislpr. yerlcmişler. \ ü " d e n ilân etiilir. Müsabakada, birinci gelen ile şaire. oymalı meşeHalbuki. vadiyi kıışatan kayalık den bir iskemle ile bir gümüş taç lardan birinin tepesinde. İrlandnîı vprilir. Nesirde muvaffak olan bir korsnn Boia'nın karargâhı varmış kisiye de. bir marlalya verirler. Şiir KorKn burayı. rahatlı^ından dolayı müsabakası günü. meydanı en az on değil. meslesme elverisli olduğundan j b ; n dnidurur. Eserler, jüriya dolayı seçmi>miş. Kayanın tepesi. tnkma isimle gönderilir, aneak okumükpmmel bir rasnd kulesi vazifesi nup seçiidikten sonradır ki ?airi vegöıüyormıış. Üsfelik de koıf.nn Boia. va nâsiri mpvdana c.kar. Birinci gelebulutsu?. havalartla. orndnn bakmc?ı ni. törenle. i^knmle^ine oturturlar. gnç doyJııJtı nıcmlekctm cîn'l.Trım seç» miş Fenolerin birinciieri. beyaz libasbilivop. bövleee vatan hnsreiini ?i lar siymiş olduldarı halde, onun etraf'nı ku^atırlar. O gün. o bölgede, deıiyormuş. ^iirdoi ve musikiden başka her şey Korsr.nın carialoz bir karısı varmış nnutulur. şiirden ve musikiden başBu kacltn. Ermi.şle arkr.dnşların:n, vaka hiç bir sesin hükmü yürümez. diyp geli'Nİerini çekememiş. ü'telik. Arkası var Ermis. Davjci. kocasını pu.=p?ıvstken hıriftiyan ynpınca. bÜTbüiün küıMere binmiş. Eu adnmlnrdan kurtulmağa Pariste Ode müessesesinin «Le karar vermis. Bııl'ııuu kurnazca ça j M.ınde en Couleurs» serisinden drrlonen bu yazıların TUrkiyede reyi de şöyle tatbik etmiş. nesri htkkı yalnız gaz^temize David o tarihte 27 yaşında bir eenc aiddir. miş. Avnca, v.k'şıklı bir erkekm s Kenkli, Sinemaskop Burt LANCASTER Gina LOLLOBRİGİDA Tony CURTrS Bugün suareden itibaren Kadıköy SÜREYYA Sinemafinda MUHIT,! ÎLAVE: WALT DİSNEY'ln Renkli M..ki>» (Kuluçka Tavuk) Yüzbinlerce kişinin hiyran kaldığı... Güzeller eüzeli GİNA LOLLOBRİGİDA... Erkek uüzeli BURT LANCASTER ve TONY CURTİS'in hârikalar yaratan uniitulmaz gaheseri... «Trapeze» Burt Lancaster Gina Lollobrigida Tony Curtis (Renkli. Sinemaskcp) umumî arzu üzerine Danri tam bir seno daha zindanda kaldı. Fakat artıkft lk günierde oldıığu gibi kendini kara düşüncelere kaptırmıyordu. Polis "»lüdürü Berye arada sırada kendisini zi)/yaret ederek teselli ediyordu... Yavaş yavaş verilen yenmekler de düzeldi... Ayni zamanda kitab okumasına, |kuş yetiştirmesinede nüsaade olundu. Danriyi sevindiren (' bir cihet daha vardı: Anet. hapisten çıkmıgtı... T R A P EZ h I Vazih mektub yazmah , vam edivor. WALT DlSNEY'in Renkli Mikisi (Old Secuoia) Halis Ayclın P. T. T. me. 1S379 Tokad B:z. mektubunuzun mân.Titi' iyi k.ivnyamadık. Siz grne P. T. T MüdürHiğline ba!=vurun. Maçka İstanbul arası taşıtiar az M.ıçk.j t?tanbul araında otobüsl'ri çog.iltmk ba;k nıonfa.'tlpri n3 MEVLİDİ ŞERİF Cyprus Airways KIBRIS HAVA YOLLARI İLE ŞİMDİ Merhum Mlralsy A".i Ziyaed. din kızı. Süleyman Antmeıı zevcesi. İffet Çelebi, Metln Antmen ve Meral Korurun anne!eri, merhum Küçük Necdet Çelebl Tulgarın anneannesl Salihatı nisvandan FATMA SAİME ANTMEN'in aziz ruhuaa lthaf edilmek t%ere ölümü'nün 40 ıncı gtinüne tesadüf eden 21/12,956 cuma ?ünü lklndl namazmı müteakıt 'îe.'izıd Cam'.i PT'.flnde rnemle. ketlmizin ehü Kur'an ve Mevlldhanlanndan hafız îsnıail DaBış, Hafız Hali! İVırahim Çanattltaleli. H«fız Fevzi Mısırlıdac Kur'anı Kerlm ve Mevüdl Şeri' dualar i»e Tesane Duahan HafiB Tahya Eekişehlrl! tarafından yapılacaktır. Arru eden akraba, dost ve ihvanı dinin teş rlflert rlca olunur. ETİâdlan Her Cünıartesi »STAVPUl U İ bir sabah ser gardıyan zmaana geidi. «Dauri, eşyalarını topla dedi, artık seni yukarıda iyi bir odaya yerieştireceğiz». Dauri çok sevindi ve hemen eşyalarmı aiarak yukarı çıktl Bu yeni höcrede yalnız değildi. Ona Antuan Alegre isminde bir de arkadaş bulm'jş'.ardı... Dauri sordu: <>Sizin suçunuz nedir? Hiç, Mme dö Pompadur'a karşı bir suikast haberi uydurdum. Maksadım Saraym Utimasını temin etmekti... Arkası var 1 Turkiy«de ntşri hakkı yaüuı aiidif. 1 | 1 #1 1 ü' 1 1 1 1 1 ! 1] 1 lt>l 1 M1* 1 h 1 1 ! |#l H \*\ 1 1 1 1 1 1 l#l* Aksaray BULVAR RENKLİ Sinemasında 1 DENÎZLER İLÂHESİ Oynıyanlar: SOPHtA LOREN STEVE BARCLAY (ACAR FİLT.1 TÜRKCE 2 KA.WRAMAN YÜZBAŞI Ovnıyanlar: ANTHONY DEWTER JODY LAWRANCE ÖLÜM LEFKOŞA T. E. Muharibler Cemiyeti Kadıköy şubesi azalanndan ve eski Istanbu; jandarma müfrttişliğinden eroekîi Albay Necmeddin Tuncmanın ve topçu Albayhğından emekli Arif Berksunun agabcyleri. Adalet, Nebahat. Sabahat ve Nureddin Berksunun babalan E. levazım Albayı 19/12/1956 tarihinde vefat etmiştir. CP nazesi 20 12 1956 perşembe günü ög!e namazını müteakib Kadıköy Csmanağa camiinden kaldırılarak ebed! istirahatgâhına defnedilecektlr. *** Denteli eşrafmdan merhum Ali Beyin oğlu, Müşerref Cillovun eşi, Meral. Feryal, Osmr.n ve Zühal CUlovun babalan. Osman. Ismail ve Mesud Cillov ile Huriye Yeşil ve Şadiye Müftülerin kardeşleri, Dr. Haîuk. Fanık. Ali, Ertan ve Nur Cillovun amcalan. Denizi! ve tstantulun tamnmış tüccarlarından İSTANBUL ve ANKARADAN LEFKOŞAYA CEVAD BERKSUN ı SG GÜN MUTEBER GİDSŞ • DÖNÜŞ UÇAK BİLETLERİ İstanbul Öğretmenler Derneği Başkanhğından: Derneğimizin »ıllık kongresi 22 Aralık 1956 cumartesi günü saat 15 te Cağaloğlu. İstanbul Erkek Lisesi yanmdaki Dernek Merkezinde yapılacaktır. İştiraK eden üyelerin mevcudu ile kongrs n.uhakkak akdsdilecektir. Sayın üyelerin mezkur gün ve saatte teşrifleri rica olunur. GÜNDEM: 1 Koııgre başkanlık divanı secimi 2 Yıllık faaliyet raporunun okurıması. 3 Kesab raporunun okunması ve idare beyetinin ibrası. 4 Dilekler. 5 Yeni yönetim kurulu secimi. KONGRE DAHA UCUZDUR. BU İMKÂNDAN İSTİFADE EDİNİZ. İS7AN6ULDA& LEFKOŞAYA ANKARADAN LEFKOŞAYA 2S4 T. L. ( Gidiş dönüş) 200 T. L ( • • • ) Tıb Faküîtesi ve Eczacı Okulu Birinci Smıf FEHMİ CİLLOV Müpteîâ olduğu hastalıkîan kurtulamıyarak genç yaşinda âniden Allahın rahmetine kavuşmuştur. CensjoSj Denizlide aile kabristanına defnedilr cektir. Mevlâ rahmpt eyleye. î Operatüı • ! Dr. Yani Stamatiadis |Kemik ve Mafsal Hastahkları Mittehassıçı ISayin hastalarını herjiin 16.00118.30 da Beyoğlu, Solakzâde 2123/3 (Konak Oteli yanınmuayenehane;inde ka"»bul eder' •• Oğrencilerine: .Lefkoşa, Tel AvK Hayfı ^ lç*n tr.alumal almak ve yer ayırtmak üzere başlıca seyahal acentelrrme veya BR1T1SH EUROPEAN A1KWAYS Kun palas No. 1 Ayaspaşa • litanbul Teleıon : 4S 29 82 • 48 23 SI Telg. Bealine Ankara Zafer Meydanj Yeniçehir Teleîon K1BR1S HAVAYOLLAR1 BEA Squibb Bursiyeüği için son müracaat tarihi 27/1 2/1956 dır. Fakülte ve okul idarelerinden tafsilâtlı malumat isteyiniz. l İstanbul Tabib Odası Başkanhğından: • • * Üyelerimizin hususî vasıtalanna takılmak üzere nümunesi hazırlanan arma icin sipariş verileceğinden, husus^vasıtası olan üyelerimizin Odaya müracaatle bir hafta •^•1 zarfında kayıdlarını yaptırmaları rica olunur. ^ B H SOLUAN SAftA: 1 Tiirk musiktsinde yanık bir rr.akam. 2 Şiirlordt» ölçil te;kit edn bir esas. fakirlerde yok denilecck kadar az bulum.n 3 Nrzleli burunla; n n duyamndıgı 4 Gilncy b<>lg;nıiz' de bir k:ı?aba 5 Çovrilince teknik b:!t:i olur. bir snru takırı. fi Karaci.'nizin yavrusu 7 Bir çeşid hayİSTANBUL van yeminin yarısı. bir edat. 8 A 7 27 Aç;!:.ş ve pro^rsm 7,30 Ti'ır12.27 Açılış ve program 12.30 Öğ>::!n vitıwr>in ihtiy."c.nı üağlayan. kiiler 7İ5 Ha'jer'.er 8.00 Sanat ; !e konseri 13.00 ŞarkUar Tülun Kor j YUKAIÎIDAN AŞAfilYA: li.tr :rdan birer ş..rkı 8.30 H ı : ı man 13.30 Haber'.er 13.45 S23 I 1 Yirmi altı kilometre karelik hir aıeloaüer 8.45 Saz eserleri 9.00 eseriert 14.00 Çal;şırken müztk Ka ', ^niümüz. 2 Bir vilâyetimizin y.;rt Çe.^iciH hafiı rnüzik 1000 Proşram rışık hafif melodiler ve dans müzi*l ! sı. bir ?oru edatı. MüslümmİTrın kut ve kapanış. 14.30 Şark.lar Mustafa Kovancı sal yıl pirça?ının iki başı. 3 Znrif 15 00 Kapanış. * ve ç.^lobi in=arılar (eski UFU! çojul 1 11.57 Açılış ve program 12.00 Mus Birini bir trrafa gönriprme i?i *afa Goceftt.m.i7dan tiirküler 12.15 veya bir hâdiF.eyi miibnlagalanclırmn Küc'ik konşpr 12 r;0 Üc se«tpn c ar16.57 Açılı? ve program 17.00 Kahnreket'. (eFki terim). bunımla teçhiz kılar (R?vlm Ça»!ayan. Esen AUan, frtilmi? m.ısı p<î!;irien mıisiki âleti ola Ouiıül Akmc:) 12 57 Serbpsr saaat «•çık miizik 17.30 Türküler Muzaffer Aksün 17.45 Hafif melodiler rak kııllaniM'd, 5 l s a v a hıyanet Î3 00 Habprer 13.1ü Fllm yıldiîlsn ocîen arkad ısı. 6 Şef. karşı'.ık'ı avnı scrüiyor 13 30 Salon orkpstrası la.on ...srkılar Afitab Karacan 13.25 h'ikka sahih rlrr.a neticesi birbirir.flen 14 00 Zire Trstp>'p;ı sarkılaf 14.15 Ksvıb ınektuhlp.rı 1R.30 Meiodi ker alıp verecegi kalmama dımırmı. 7 Saz eser'.cri 14 ?,0 Batı müzlglnrien vanı Tîkdim Pden: Hulkl Şaner Ter?i herkesiıı adnlet huzurunda ken 3?<rne1er 15.00 Mii7rhhfr Ciüprdpn 19 00 Konıısma 19.150 Caz müzifl disinde bulundugunu idrlia ettigidir şarkılar 15 30 Hafif Fransız ssrkî. 19 30 Habpr'er 19.45 Radyo erkek S M?clislerde hoş vakit geçirme va ları 16.00 Prograrn ve kapanış. ler fası! heyeti 20.15 Ridvo şazotesi sıtası. • 20.30 Sarkılar Ahmed CaSan 21 00 16.57 Açüış ve program 17.00 Gül Bir l.ikâemtz vnr 22.00 Sarkılar 1 2 3 4 f 6 1 i Batudan şarkı'.ar 17 30 Rad^o İU Salme Sinan 22.30 Soprano Alls Kİ inîjilizce 17.45 Mustafa Sevrandaıı ra*3cı 22.45 Konser salonlsrından PÎE'İYİKİ şsrk'Jar ie.00 Radyo köy postası 23 15 Haberlpr 23 30 Program 18.10 Çesldll türktiler . 18.30 Ordu 23 ?3 D«IT! mıi'iîl ve hafif melodiler AİD! j | { | A İ N | E İ # îaati 18 57 fprbet snat 19.00 Ha 24.00 Kapamş •lerler 19.15 Tarlntpn bir yaprak RİEjV B İ H İ T İZİA 19.20 Havay mplodücrl 19 30 Dinî, m,.=v,,bP 1940 Tür'K mii»!Basar ve yayan İ ! B ^ | K | j 1 N | ! \Ş I ah!eM 19 45 Mifhat Akaltan ve ork?s! f1 Cumhuriyet M3*b^acı!ık ve i trası 20 00 Tarîn toynrra mfi^it: GS7etecilik Tilrk Anonim t SirlîPtl SİİİCİİİ^|W|LIİ [20.15 Rnriyo Oa7etes1 20 30 Ser'.est CağaloSln Halkev' tnkaV ^ o 3lı 41 j saat 23 35 Cl"n meioüilpri 20.45 Sahlbl LİEİİ I M İ B A i Knn'i=ma iH>r!?y=i!i ve klar? er'en: NAZİMF NADİ Muzaffer İlkar> 22 00 Or>era sevenYazı ıslerını P'ıer ıaare aden I ler saitl 22 45 Haber'.er 23.00 Gece kouseri 24.00 Program ve kaMes'ul Mudür panış. CEVAÜ fEHMİ BAŞKUT «LAİ.DİLJ.JJİD II İ İDİLİEİGİŞİOJH
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog