Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Aralık CDMHURÎYET O IV Amerika Başkan muavini dün Viyanaya geldi 1957 bütçesinin mütaleasına başlandıfı şu sırada bir küçük hâdiseyl nakletmekte fayda gördük: Âlemde açarak bütün vilâyetlerden iktisarliyat bakımından hükumetleri Nixon, Macar mültecileri onar bin lira istiyecek en çok mesgul eden meselelerden blRusyanın şuidetle tenkid ettiği Yugoslavyadan Bucknell. İride hayat pahası ve ücretler ara| jtalyada kâhlrüer felecek 12 ıym | olmahdır.» İmza: Maria meselesini inceliyecek sındaki muvazenedir. Istanbul Oniversltesl Sğrencüerinin: jlinsanlık âlemine nel»r getlreceğl hu Saint Louls. B. Amerika. Washlngton 19 fa.a.) Ordu maJcam bir heyet Varçovaya gitti, çok iyi karşılandı 22. Boyum 1 68. Kllom 64 tür lanndan blldirlldigin» göre, atom si Site. Eczacı oktılu, burs ve cemiyet ' juj U n d a kehanette bulunmaktadırlar. ' Yasım Fiatlar yükselir, ücretler oldugu Vîyana 19 (R.) Amerika Cumhur lâhlarıntn gellştirilnesi programına uy , Ke'trl meselelerl hakkmda ilgılılerle te . Hepslnin hemfiklr oldugu nokta sudur: Tarih 12 haziran 1955. yerde kalırsa sıkıntı başlar, şikâyetler PaşVan muavini Mr. Nixon bugün ' Parls 19 {R.) Rusya tarafından iayış. dostluk ve manevî desteği asla gu: o'.aak, gelecek iki yıl İçinde sijiras etmiş olan t.Ü.T.B. heyeti şehriml • Mlüetlerarası gerginlig* ve bir takım | *** başlar. Ücretliler teşkilâtı harekete buraya gelmiştir. Nixon. Macar mül şiddetle tenkid edilmekte olan Yugos unutamayız.» '.Ahlı kuvvetlerden 60 000 kİ5i azaltıla • ze dönmü« ve dı<n .ta^t 16 da Marmara v e T l ! tehllkelere ragmen. 1957 de harb i Çama^ır yıkama makineleri geçer. Ücretlere zam olur. Zammotecileri meselesini Başkan Eisenho lavya ile Polonya arasmda dostiuk 'esStiT. j lokallnde blr basm toplantısı yaparak olrnıyacaktır. ! Geçen ekim ayındaki buhran. Pofabrikasmın ilânı Itınca geçinme endeksi \iikselir. Yükiuvveüenmektedir Bir Yugoslav dele lonyahların Rusya ile giriştikleri mü i Dlger taraftan Avrupadaki mütteflk ' eide edilen müsbet netieeleTl bildlrmlş | ^etafizlk ilimler enstitüsünün kuwer'in arzusu üzerine tetkik fdeceküyük bir Amerikan çamaşır yıka selince tekrar zam istenir. Bu bir fâI knvvetler başkumandanı General Nors. Ur. tir. Amerika hükumetinin en büyük gasyonu bugün Varşovada Polor.yalı cadeledlr! , nıeu&u olan «Roma kâhinU Leljo Alma makineleri fabrikası su ilânı sid dairedir ki hükumetler bunun Içiiiarecilerle müzakerelere başlamıştır. I tad, Daily Telegraph gazetesi muhabiPolonya ve Rusya mevki işgal eden bir şahsiyetini DU Birlik başkanı Aydın Tansalın top ; berto Fabjano, sulhun idanıesi içln Va: ne düşmek istemezler. Onun içln de lantıda yaptıjı açıklamaya göre. Ünl dkanın müdahalede bulunacagını tah pazetelerde nesretmiştir: Polonya komünist parî nin organı Muhabirler, Polonya ile Rusya ara ] rin« verdğl beyanatta, NATO kon.semesele ile vazifelendirmesi bütün «Karısını seven erkek ona beheme "ücretlere zam yeriııe fiatlan oldugu versite sltesinin ln?ası lçin blrük ta min etmektedir. İtalya bu neticeye vaj Tribuna Ludu gazetesi bu münasebetle sındaki raünasebetlerin, llân edildlğl şe ytnln geçen hafta yaptığı toplantıdan hal bir çamftsır yıkama makinesi al seviyede tutmak isterler. hür dünyayı memnun etmiştir. yazdığı bir yazıda şöyle demektedir: kilde lyl oimadıgını belirtmektedirler. sonra Batı Avrupadaki silâhlı kuvvet rafından Vilayetler ne7dînde blr kam rılm.isına yardım edecek ve dünyadaki Rus Pravda gazetesi ise Nixon'un I «Yugoslav ve Polonya komümstlerini Son Rus . Polonya andlaşmasım akdet ier mevcudünde bir azaltma yapılmi panya açılması kararlsçhrılmıştır. Her itlbarı artacaktır. Bundan başka kışın mahdır. Buna inanmıyan kocalar varFransada bu iş içln bir sistem ku•a, kendlsl evin çamaşırlarını yıkasm Macar mültecileri meselesile ilgilen ! blrbırlenne çok sıkı bir şekilde bağ mek ve Rus kuvvetlerinin Polonyada sının diişünülemlyeceğlni soylemiştir. vilâyetten lstenilecek 10 ar bin Ura, ln haflf geçeceği, İtalyada grevler ve ka: O vakit karısınm ne derecelerd^ ez! ruimuştur. Hükumet listesi evvelden şaatın ilk fonunu te;k l edecek ve aymesini Amerikanm Macaristanm iç l?yan bağiarın rnenşp: demokrnUk ^ı:' kalmalarım temin lçin Varşovaya g»!en tesbit edilmiş 213 kalem eîyanın fiyet çekti8iı>t anlar.» 1000 Amerikan tepkilisinin uçus nı mevzuda hükumet 3» yard^mda bus meselelerir.e yeni bir müdahalesi ola | s° ya»"ne ulaştırmak için izhar etti Mareşal Zukof İle Rus Dış Bakanı Çe onra para reformu yapılacafı atlarını gözöniinde tutarak bir «üctecrübesi Uınacjıktır. SUe ersası Mltlî Emlâkten * # * a m i m i kehanetinde bulunmuştur. ret fiat» muvazenesi tertib etmişduygular teşkil ediyor. pılof giderlerken Polonya Başbakanı rak tefsir etmiştir. Bekar mahkumlara dersler Denver (Kolorado) 19 (a.«.) A tem!n edilecektlr. Geçcn ekim ayında buhranlı günlerde j ve Gomulka tarafından uğurianmamışGeçen sene Mtsırda harb olacağını tir. Bu sistemin bütün tafsüâtını buveriliyor Budapeşte rarîyosurmn bildirditine Yugosla\Ta tarafından gösteril°i an. I lardır. Bu hâdise gözden kaçmamıştır merikan hava kuvvetlerl kurmay başEski Askerî Tıb okulu binasımn res söylemis o!an «Napoli kâhinl» Achllle I ngilterede Notttngham hapisanesinde rada vermeğe lüzum yok. HaMhazirkanı Amiral Nathan Twln!ng, havaci torasyonu biter bitmet Ec^.acı okulu d'Angelo da İtalyada malî bir buhran. göre. Kadar hükumeti bugün. isçileM,.nı,mMiıımmHIIIIIIIIIII!llll|l|llll!l!!l!l!l!ll!llllllllll ıııınn.'mı mevkuf buîunan bekâr mahkumlara da Fransada ücretlerin se\iyesi ba lık okulu talebelerine hitaben verdlgi bu binaya taşmacaktır. Bu bahist» 11 irevler ve isyanlar çık3ca^ını bildirrin vazifeleri başına gelmelerini te««kadın psikolojisi» dersleri verilmeğe 213 kalem ihtiyaç maddelerinin fiatbeyanatta şunları söylemlştir: gili Bakanlar ckulun FrküHeye inkılâb .Tiis. döhilî siyaset bahsinde soyallst min içiri yevmiyelprine <üzde 10 nislarına göre tayin edilmiş bir emsale b.^şlanmıştır. „ B47 tipi binden fazla tepkili edeb:!eceğinl söylemiîlerdir. birlegmenin tahakkuk ptmly^ceğin: ve betinde bir zam yapnvştır. Bu hususta gazetecilere izahatta bu ni«betle artar ek«i'ir. Bugünkü ncbombardıman uçağı 15 gün içinde Sağiık Bakanı Kaflz Körez 124 lira hükumet siynsetlnde hiç blr değişlklik lunan haoisane miidürü. derslerin gs ret sevlyesi"in mnhafazası şu söyleHükumet kontrolımdaki sendikala12.300 kllometrellk mesafeyl hiç durolan öğrencl burslarmın 175 liraya olmıyacağını. dış siyasette ise harb 'h vesinin serbest bırakıldıklsrı nn organı da fsbpkaiarın ekserişinvakit, diğimiz 213 kalem eşya fiatlannm madan katetmlşlerdlr. Bunların yakıt. . L J !Jyükseltilmesi için bütçe komisvonuna tlroaline lnanmadığını soylemis. fakat | onlarm kadınlara dair yeter derecede azami 149,1 emsalini muhafaza etme. Y de istihsalin dü'tüfvrü yazmır. memları petro! uçakları tarafından havada müsbet teklif yapacaktır. • Fabjano'dan daha az iyimser d.ivran. t malumnt sahibi olmalarını teminden sine bağlıdır. Bu rakam isbu 213 kaleketin iktisariî v?7İ"etrniri kötiHeşikmai edilmlştir. Uçaklar Amerika Talebe teşekkülierinln bütç»lerini j m'.ştır. lem eşy» fiatlarındaki artışın muaytiğini belirtmiştir. Gaz<?te, 1P57 Mitcejkıfası ve Iruzey kurub bölgesi üzerln kendi kendilerine tanzlm edebii neleri ! D'Angelo'ya göre. sene sonuna dog I ibaret bulundugunu belirtmiştir. yen bir tarihte bunlann seviyesi 10fl de uçmuşlardır. Amerikan stratejik için, öğrencüertn kayıd esnasmda vez • ru, Birleşnıij Milielterden bazı büyük *** Eİnde e«a?Iı kesintiler yapılmasmı tasayılarak müşahade edilmiş olar. athavacı'.ığı İlk defa olarak bu derece neye yatırdıkları giriş harcı ile birlikte tievletler güriiltülü bir şekilde ayrılaleb etmiştir. Aııa baba katilinin garib hareketi Konyalı bir avııkat. Macar milli Belgrad, Eisenhower'den gelen kısa bir zaman zarfında ve bu kadar üç lira ödemeleri esası kahul edilmls cakîardır. O sırada Bulgaristan. Pomerikada Brook'yn Camlllo Leyra tışm ifadesidir. Yani bu endeksin l artook sayıda u^raMar tecrübeye giriş tlr. Bu paranm bir lirası federasyona, ! lonya ve Rutnanyada harb tehlikesl i / ^ adında 27 yaşında bir adam ana vasatisi 149,1 oldukça ücretleı yetri er:ni m?hkemede mii^afaa davetin kahul edileceğini : mektedir. I kend nl göster^cek. Kremlin'de Sîalin ı rını ve babosını öldürdükten sonra. maz. Bugün Fransa için fiat politilki lirası birilge ayrılacaktır. için Budapeşteye gitm*k istiyor belirtiyor • sistemine avdet e.iilecektir. Hrutçef es onlara fevkalâde mükellef bir cenaze kası bunun üzerine bina edilmiştir. |rar»ng:z blr »urette ort,ıdan kaybola töreni tertib etmiş ve akabinde pollse Fransız gazetelcrinde okuduğumuza Konya 19 (Telefonla) Şehrimız Belgrad 19 (AP.R) Yugoslav res1 cak, Molotof ve Voroşilof tekrar sah giderek tesllm olmu?. ve funları söy göre Noel Yılbaşı yortulan münaseBarosundan ve Cumhuriyetçi Mi'.îet ml çevreieri, Başkan El»enrıower ln lemlştir: neye çıkıcaktır. Partlsi ger.el kurul üj'esinden avukat Müreçal T'.to'yu Birleşlk Amertkava betile alışveriş çok olacağindan fiat«Ticarethaneslni artık bana terketMoskova ile Belgrad arasındakl müGsllb B:'.genln Adalet Bakanl'ğına davet ettlğlnl ve bu dâvetln Tlto talarda bir viikselis ihtimali vardır. nasebetler yenlden kesilecek, beynel meid lçin, babamı öldürdüm. Dul kal»onderdigi bir telgraf burada glınün rafından kabu; eSlldifclnl bel'.rtmlşler Bu yiikseHs olunca 149.1 nisbeti yükmilel durum neticeslnde bütün dünya masın dlye de annemi öldürdüm.» mevzuu hallnnPdir. Rusların Macaris dir. da lktisadî buhran veharr.et kesbedeC«.mlllo Leyra müşahede altına alın selecek, o zaman üeretlere zam mecTusoslav federasyonuna dahll (Hırtsnda sliâhla biftıraTiadıVıları hüriyet buriyeti hâsıl olacaktır. Londra 19 . (AP ) Sovyet hüku cektir. mıştır. askını Marür miiiivetci'erini tek»r te i vat Halkçı Cumhurlyetl) Başkam Vla metlnln organı «Pravda» gazetesi budimlr, blr lki hnfta evvel Başkan Mortesi davası büyük bir fevknlldeBunu önlemek lçin Fransız tktisad *** W»shıngtocı 19 (R.) HtndHtan Ker :mahkemeye cekip idam etmek Sün, Blrleşik Amerikanm Ortaşarkta lik olmadan bltec»ktir. Grace Kelly Nezareri bir proje hazırlamıştır. Bu ?İ1TT>İ •: i c E1««nhower'den Maresal Tito'ya blr (Ahret) eemiyetine mallannı Başbaknnı dün gece radyo ve telfvlz ^uret le coniürm* nlunfl İnglllz v» Fransız slvasi ve lktlsadi blr erkek çocuk dünyaya mektub geldl*!Til ve bununla d&vet getlrecek. yonda yayınlanan bir nutuk vermiş ve karşı avrkat Gil'b Bilge. Macar milli edüdlglnl söylemiBt'.r. terketti { projeye göre 150 frangdan yukan oKonya 19 (Telefonla) Dün gece I oüfuzunun en mühim kısmını ele ge Prenses Margareî İse. amcasının yolu«Düny3nın blr kısmı hürriyet iclr^le yetc ı.e'ini Eudapestederoahkemehuhicago'da Anita Mc. Cormick adın lan sinema hiletleıinin vergilerinde çinne^e çahştığını ilerl sütmüçüür. şehrimizde blr ır^a taarruz hâdisesi I Bu husu3taki rnakalede, nu takib ederek sevdiği erkekle evlenbulurı'jrken diger bir kısmı esaret al rururda miidafap miandpsinl Aiaiet ..ATnerika, da bir kadın peç?nlerde vefat et tenzilât yapılacaktır. Bu tcnrilâtın olmus ve 15 yasındaki kız büyük blr Bağaad Paktında İnglltefenın yerlni mek İçln vazifelerinden vazgeçecektir. tında kalamaz ve bu hal uzun müddet ^'•nnliPirUn tstemiçtir. mls ve bütün servetlni «Ahret eemi senede 5 milyar franga varacağı tahcsaretle kendlsini korumasını bllmij. almak ve bu teşkllftr dahillnde en Diger küçük kâhinler de. mese!S To ye'.ia adında bir teşekküle bırakmi'hr. tnin cdiliyor. Böylece halkın kescsindevam edemezs demiştir. Celâl Yardımcı Ankaraya B'kanlıŞın bu telcrafa verecegt cetlr F. admda evü b!r kadın. komşusu kudretlt devle». mevkline geçınek ls rino'lu «Altair» ve «Asenor» büyLik Mactrlrtan ve Mısır hiiiselerlne de vab m<"3k1a N>1'l'>n"ipVtP'1ir Kadın vaslyetnsmesinde ahret» dair den 5 milyar çıkmıyacak, fakat ha15 yaşlarında H. yı kendisine vardım : temektedlr Zira İnsiltere, Arablftrın sahslyetlerin ölümünü haber vermişdöndü temas e<i°n Nehru. obu hadiseler en en dogru ve cHd! malumat tdlnllmesi rine bu miktar vergi>i kaybedeceketmesl bahanesile evine çağırmıştır. I nazarıntia : Arab aleml lçin başlıca ierdir. Bunlar arasında büyük blr orkuvvetl! m»m!' 'kpt?»rin bile esk* r^*i5Ankarı 19 (Telefonlal Bir müd H, F. nin evine gelince kapı birden emp:\ryalist tehliked'.r» denllnalştlr. kestra gefl. büyük bir dln adamı, A için çalışmalnrda bulunulmak U?ere. tir; ama bu tedbir sayesinde ;u 149,1 temlekecütk m»toll!rın?ı dön<"n'verek. bankalardakl servetinln yarısıhı ter. rakamı 0.4 nisbetinde düşecektir. Budetterbert güney batı ve batı Anado bire üzerine kilidienmlş ve içeride «Pravda» nin bu çıkışı diplomatlk merik.ih bîr siyaset adamı. Alman dev Milyoner Vanderbilt'ler lerlnl ve zayıf meTnleketlere torl tanun yanıbaşında bir de domuz eti luda t*"*klklerde bulunan Devlet V'eklli I ,. bulunan Ahmea adındakl genc mahflllerce şu şekilde tefsir edllmek let adamlarından blri vardır. DiŞer ketmiştir. hakkum ederr.iveceklpriri ispat etmişC e l a l Servelnln 36.000.000 dolar mlktarında üzerinden alman verginin 30 frank Yardımcı ^beraberindekilerle bir j h a sauj,™,,^^. K ı z bir taraftan"fer tedlr: Ortaşarkta gittikçe artan Ame batı kâhlnler de «Güzeller (üzell> boşandı tir» dedik+en sonra sur.ları ilâve etllkte ı ». j ^ ^ edçriçen diger taraftan *te« dolu rikan prestljl Sovyet'.er BlrliSlnl endi Gina Lollobrigida'nın artne olacağmı olduîu tesbit ediidletne göre. vaslyet eksiltilmesidir ki, bu da Fransız habugün Ankaraya dönmüstür. t.. mlîtlr: NewYork 19 (A.P.R.I NewYornameslnln ehemmlyeti kolayea dnesine 15 milyar franga mal olamang.li Ahmedtn üzerine fırlatnııstır. şelendirmlş olup Ruslar Amtrikanm haber vermislerdir. ı Harb tehlikesl çecmemiştir. fa Kiın tanın:nıs şahsiy&tlerinden Jeanne maktadır. Bursada bir atlı, halkı caktır. Bu tedbir de hayat endeksinl Yettçen komsjlar kızı kurtarmışlar, Bsgdad Ptktın» glreceglnl söylemek î.îurray Vanderbilt bugiın Gooding'de kat zafer sulhun olacaktır » **• auretüe bu nüfuzu kırmaya çaiışmak aynı miktarda düşürecek, böylece üesu^lular adllyeye sevkedilmlslerdir. koca^ınrian ooşanmıştır. Boş^nma sebeutdırlar. Zlra Arab devletleriniu çoğu heyecan ve korkuya Denlze atılan şlşe vasıtasOe keea retlerin arttınlmasına lürum kalmıti şid^etli manevi z;ı!ümdür." VanderBağdad Paktma ve doînyıslle Bfttıya tstanbula 3000 otomobil lâstiğl yaraktır. Şunu da Uâve etmek lâarıyan genç k u düşürdü karşı c«phft almışlardır. Amerlk» çim biltler 19'5 te evlenrr!sl?di. İki çocuk orveç kıyılarına geçen hafta bOtahsis edildi zimdtr kl hükumet bu projeyi ancak 3 yaşınca bir çocuk d'.ye i»dar Bajdad Paktm» katılmağı 'an vardır Var.derbilt'in sen.»etl 30 Bursa 19 (Telefonla) Bugün tnyücek bir slse düşmüjtür. Bir b» j Bildlrlldiğıne göre vilâyetimiıe 3 149.1 rakamında yükselme hissederse reddetmisse de bu teşkllatla sıkı bir r'ilyon dolar civarınind'.r Jeannle cirli cadde^ini blrblrlne kstan. halkı Ufcç! tarafından bulunup mahalll em btn oto lâMigi tahsig edilmiştlr. Bu tatbik etmek nlyetlndedir. Bugün içln irtlbatı vardır. Vin'îerbilt sosvetenin en güzel kadın heyecar, ve korkuya düşüren bir atlı. ' şiyet âmirliğtne te\dt edilen şişenin lâstikler, piyas. da en faıla ihtiyaç his îarından birHir. Pravda su lddlaları sıralamıetır: 1 i^lnden su \azıları lhtlva eden bir kâ sedilen hoydadır. Tevılata yakında bu rakam hemen hemen son haddine oolis tarafından tâkib edilmektedir. B u r t u r 19 (Hususl) Gölhisar llçevarmıştır. Yanl fiatlar bu rakamı hu\«Amerika, teşkll&tın slyasi lWfrl ro ; ğıd çıkmıştır: B'.ndiği atı günün en kalabalık saatlnbaslanacaktır. Te\zl çpkli hususunda muştur. Onun için 213 kalem eşya fiılnin Çeşme nahiyc?inden 3 ya«mda «Biz böyle mn^alefet Baştarafı 1 inrt sahifede lünü Üzerine almaya ve kredlsl kırıde delice koşturarak nâralar savuran neri sürülen üikâyetlerin izale»! için IMrşud ismindeki çocuk mangiîda 30 yaşını asrnamıj olması kaydile atlarmda en küçük bir yükseii; hu apartmanlar. gecekondu Si'leyman adındaki şahıs kendislni tedlr. Bu ifimrk^n elbis^ei tutıısmuş ve evde istemîyoruz» rakamı oynatacak ve ücretlerin otoyakalamak Istiyenlerin üzerlne stını rr.ahailesi çehlr pl&nma uydurulurken lcimse bu'.unmarnası >H2!inr"«n alevlor i lenecefim. Boyu 1.80. sıkletl 85 kilo I mektedir. matik olarak arttınlmasına sebeb olatçeri=inde kalırak f«<i bir s^kildP clmuvaffak olmuştur ifitimlâk edilecek olan evlerin sâklnle kın ve Ortaşarkta tnplliz müstemleke Bozöyük 19 ıTelefonla) Bozörük sürüp kaçmaga rir.e tnhBis edilecektlr. Ayrıca Baian cilerinln suç ortakları mevkilnde gö caktır. Bu tehükeyl gören hükumet mü?«lr. : V> P 'içe Ko~ı~rpsi husün rapılmış. S3Ieyrran aranmaktadır. lık. bu ev sahiblertce verece»! bono ; rüyoruz. Fakat Amerlkalılarm bu böl yukarıda Izah ettiğim tedblri almnğa | Bî'.ectk Vallsi İ'hjn Englnin hazır tzmlrde iar !!e lstlmlak ücretinl karşılıyacak. ge İle ilglll kendi öz tasavvur'mn da hazırlanmıştır. Ök artışta bunu tîtlzmirde bir müddeiıımumî a r zu prlenler bu bonoları k^rftda kul mevcuttur. Gay» Brltsnya v« Fransatzmir 1« (Telpf»r.1a> Dün şehri ı bu:unri'.ı*u konerede mtlletveklllerlnblk edinre hayat endeksi 149,1 den Oîizde Hfl«?vin Dal?ıç ar1ınd>ki s>h ! den Yümnü Ürestn yaptı*ı konuşma ^nab'.lecektlı. İçlertnden ev yaptır nm evvelee sahlb bulundukları siya j j da D.P lk'lr!ar:nın basarılannı uzun O.t kadar aşağı düşerek ücret zammıeın iki ya=ınd»kî kızı muavini istifa etti rj'.ık lstlyenlere de faizsiz kredl te a ve lktlsadi mevîtilerl ele geçlrmek Dileıç ; 'j?un 3n!q*t!k*an sonra sö?ü muh?.!e aksam m=nss!dan fiçr=ı na lüzum kalmıyacakhr. tl?. Amerikalılar «siyasl alanda Sov j Izmir 19 (Telrfonla) Şehrimlz mln edilecektlr. \ fp*e ?»*!?ii ve p'rim'e eunlan söyüzerindeki elbi=e?f tut Ctın^huriyet Müddeiumuml muavinleDşr^u'5 ve Bprk ; leil: Bu ie lçin. Ankaranın üç Mmtlnde yet nüfuzundan» bahısl» blr taraftan ; Uri diTi v a n " = k Böyle hir tehlike geçen ku fevkaj • Bız bu^unKU mJhalefetl tasvib rirrİPn Nedim Kılîçlıoglu bu görp" *ı b.ok apartrnan inşa eclîl?cektlr. Ak. da Arab memîeketlerinl ürkütmeye ça j lâde goğuklar yüzünden Fransada den istffa etmiçtir. Nedim Kihçlıoğlu kör>ril clvarındRkl Varlık Mshaüesln lısmakıadırlar. Amerlka aynı zaman ı etmiyoruz COnkü mnhR>fet hpr şe. İ2'^ir]p avukatlık yapacaktır. sebze fiatlannın artmasile belirmişrl. kabul j de f500 da'reîl apartmanın lnşasına da o memleketlere llderlltlnl Memur iVramîveleri yi ir^âr etmpk(ed',r B!z böyle muHükumet derhal bir kısım ihtiyaç başlanmıçtır Aynı şekilde, şehrimlz eıtlrmek lçin şanta] ve baskılar» t». • Beşiktaş iskelesi «ahillerinde fti' maddelerinln vergilerini kaldırmsk, Ankara. 19 (Telefonlaı MemurK'zlıçeşme meykünde de 1000 dairell voaaül eSmiştlr. Bu memlcketlerden bir kadın cesedi buhındu Mussolini'nin oğlu tevkif dışandan da ncur ve gümrüksüz seblar» ikramiye mevzuunda dün vprdlt'.T Wok apartrr.an Insa edilefPktir. meselâ Su.lye kuvvetli Mr tazylke j Drin geoe Beçiktaç iskplrsl pahille Tenl İnşa edüecek olan bu mahslle m&ruzdur tlmlz haberde blr yanhşl:k OI.TOUŞ ve . ze getirtmek suretlle hayat endeksinl rtnde 1820 vaç arasıntia tahnıin edi lerde bir ilkokul, blr sinema ve blr edilrJi haber 1936 rılında altmcı olarak Ik ! muhafaza etti ve ücretler artmadı. Bankamız, Ocak 1957 de resmen kurulmuş olacaktır. ramlve verllecek şeklinrip b!r zan bâ. • Buenos Aires 19 (R.ı Buradakı Ipr! bir kndın cefedl bulıınmu^tur Ce fcırsKo'. binası da yapıiacaktır. Fatin Rüştü Zorru, Bu ilstem, gercl hükumetleri fazlaca sed. rtlüm sehehinin teshitl için Morga Son mühlet olmak üzere, 10 Ocak 1957 ye kadar »ıl etmls'ir ' atcılık kuüibünde vuku bulan bir IhİlglMler. şehrlmizde ve Ankar?.dakl uğrastmr. hattâ harineye külfetler kîildırılmıs. Savcılıkça tshkik ıt.ı b:tşUzakdoğudan döndü 500. 10.000 liralık hisse alan eski ve veni ortaklara, Bllindi*! gibl. ikramıvelerln her t ! ' a * hâdisesi İle Ilpili olarak e^ki ttal lpnnv«tır. blok inçaatın sjelecek k'.s ba = ında bit yükler ama hayat seviyestni oldugu Bangkoli'ta yapılan Bcynelmilel Par bütçe yılmda beş defa rertlmesl ge v s n tllktatn'ü MnsşM'ri'nin oglu Vitralf olaraŞmı, araz: hSriç 500 dalre bedelsiz olarak bir kuruculuk hissesi verilecektir. yerde tutarak iicretlerin artmasına çen yıl çıkan blr kanınla saSIanmıs torio'mın alevh'ne bir tevkif müzeklçin 7 milyon lira sarfedileceftini. be lâmontolar konferansına Türk deleEden istifa etmiyecek Para yatırma yeri: Emlâk Kredi Bankası Bahçekapı böylece bu yürden fiatlann da yijktı. Bu bakımdan 1P57 lkranty»»m ' keesi kefHmistir. h?r dalrenln 12 bin liraya çıkaca^ını. ga^yonu başkanı olarak iştirak eden Londra 19 (AP.) BTSveki! Eden. selmesme mâni olur kl gerçekten Şubesi 785 hesab No. si. den blrinclsl 195fi mıii vılı birtlk'^n i Diktatörün o«!u. blr gazeteye men dün gece, Muhafa/akâr m?huslara et hu dalre'.ere yer'eşllrllmede işçllerin sabık Devlet Bakanı Fatin Rüştü Zorfaydali bir usııldür. ön plftna alınsca^Tnı söylemektedir lu. mlHeakıben b?zı Uzakdngu mem»cmrs.ven! mali yı: basınrta tevzı edl ! sublyeHni 1leri stirorek kulübden bin rrfındaki siyasl fırtm lara ratmen ler Müracaat: İstanbul Çemberlitaş Yeniceriler Cad. 43 leketlerinde «İyi niyet» ziyaretlerinde lecektir. .., c e K r n e k t e n s f ,n:ktır. Bizde de arasıra hayat endeksi dldolar Bnşv^kâlette kelacaÇını söylemiştlr. Tel: 27 39 35 Bakanlık gecekondu mahplleîerini bulunduktan sonra. dün saat 13 te be | ye bazı rakamlar ortaya atıhr. Bunraberinde 2 milletvekill oldugu halde ! îreydana crenren sebpbleri kald'.rmak lann hayat pahasmı hakikaten tfade tçia, kö'Merden şehlrlere yapı'.an akı uçnkla Karaşiden Istanbula dönmüş ı edip ermedi|i kesüriletnez. Üstellk lür. Zorlu ve beTaberindekiler dün ' nı sosyıl tectbtrlerle önllyeeektlr. H&. bunlarla ücretler arasında da kurullen başlarmda Alman mUtehassısı akşam saat 20.05 te ekspresle Arka ' muş re kabul edilmi? blr muvaDreier'ln ça'ışmakta oldrjŞu bir komi raya müteveccihen Istanbuldan ayrıl ' lat da yoktur. Onun Içln udece btr te, SoyKlrjün boş zamanlürır.ı rîeîer miflardır. naıariye olarak göre çarpar. Bajka leüdtrmek fçin bu mahaüerde çinlciPedagoji Cemiyetinin Kongresine ı lik, ha!!C!'.ık gibt el sanat'.ırmın ih1a l?e yaramaı. pek az iiye iştirak etti « neseleslnl lnce'.emektedlr. Bu stıret B. FELEK le heb« olan ls gtlrü de kszanılmı? Türkiye Pedagoji Cemiyetinin 10. olacaktır yıllık kongresl. dün saat 15 ten itlDlŞer taraftan, lşçl meskenVrinln baren Galatasaray Llsesinde yapılblr elden lnsası için, blr İ?çl Mesken mıştır. lerl Kanunu tesUlne ça'.ıçı'.Tnaktadır. 125 i lst;ınbuida bulunan 409 OyeMesıken polltlkpslle meçaul ol»<ak den pek azının iştirak ettiği kongre. Sabık Irak Başveklll merhum Abo]ftn kanun. BM M?cüstne lunulmiıs idare heyeti rapcrlannın okunmasmı dulmuhsln Alsadun Beyln refikası oHn yenl lş kanunu kibaı edlldiîl tenkid ve kabullerini nıüteakıb yapısevglli ve kıvmetli annemiz merhume f t&<iir 1e fia'.irptp eeç?cektir. l?.n seçimle nihayete ermiştir. Üyeler HURtYE ALSADUN Yenl bir rehabüîtasycn müessesesi tenkidlerinde her zaman oldugu gibi Hanımın vefatmm birinci yılına nla temell yakında Ankaradn atıla cemiyete karşı azalanhın gösterdigi j müeadif 21 12 1956 cuma günü iSğla caStiT Şehrimlz de de sakat vatan ilgi'tzllkten şikâyet ptmişlerdir. ! namazını müteakıb Teşvlkiye Camid?*t> ça'.ışma yönü verecek vpnl bir Konservatuar Türk musikisi j in.de mübarek ruhuna ithaf edilmelc rehab'.litasyon müessesesl kurulacaküzere Mevlldi Şerif olnınacafindan konseri t:r Ayncn her lki sehlrde. d!*er Avmerhumeyi ieven dost ve tanıdıklarl» TUTy» m«"nle!tet!prlnde olduSu glbl. Konservatuar Türk musikini lcra a m ı edenlerin tegrlflerl rica olunur. te'x uzvu İle uzun müddet çalışan heyptinin Münir Nureddin Selçuk idaişçlyl, usancın verdlSİ pslkolojik kötti resinde önümüzdeki pazar sabahı saat Dağıtmakta oldugu hediyelerden faydalanabilmek Kızlan: Neela înceman lş durumunrlan kurtarmak için R«o 11 de yeni Komedl Tiyatrosunda veAlde Mengü icin 31 Ajalık 1956 tarihine kadar ikramiveli bir küçük flaptasyon müesse^e'eri kurulacaktır. rtcegi haftahk mutad k^nsprdp PeDamadlan: Dr. Şeref tncemaa cari hesab actırmayı ihmal etmeyiniz. (17573) Bu lşçllere pslko teknlk testler sonun »erıdide makamından eserler çalınaNa»id Mengü da yapabllecekleri diîer işler, bu m(l caktır. essesolerde SSretllecektir. Gene Ankara ve İstanbulda btT turlzm personell yetlştlrme okulu, t». tsnbulda bir ev hlzmetlerl servlsl açı lscaktır. Çalışma Bakanlıgı. ölüm ve maluli yet si?or»alar:n:n ihdası yo'.unda çalışır.aktadır. Tır.ık ücretll iznin temlnî de kamınun kabu'ü İle lmkan dahiline glrecektlr. Flkir iççilerfnln de. dijer Isc'.ier slbl, sosyal slsorta emnlyetine sofculması için kanun ha zır'.anmaktadır. Ünîversite H AO E R sitesinîn | ] e VaPSOVa î Amerikan ordu inşası arasmda dostluk mevsudu 60 bin kişi aıaîttlıyor Talebe Birliği bîr kampanya Kahinlere göre 1957 yılmda harb yokî B Fiatların kontrolu ve Âdalef Mareşal Tito Bakanlığına Amerikaya bir ınürataat gidiyor İ Kehru, "zafer sulhun oUcak,, Bir kız ateş dolu mangalı fırlatarak namusunu korudu Rusya Amerikaya çatıyor C Bir işçi maskenleri kurumu fesis edlliyor N TÜRKİYE Muallimler, Memurlar ve S^baylar B^nkası A. Ş. TÜMSÜBÂNK EMLÂK BANKASI KADIKÖY ŞUBESİNİN Açılış YıldÖnümü Münasebetile MEVLİD Dış ticaret işlerine dair sirküler Ar.kara 19 ıa.a.) İktisad ve Tijaret Vekâletinden blldiri'miştir: Dış ticaret rejimi hakkındaki 1/9/ 1953 tarih ve 4'1360 sayılı karara ekli IV sayılı ithal Hsteslne dahil 277/856 85S. 860 . 862 gümrük tarlfe pozlsyonîu sreçineler, zamklar> karşısma (yalnız reçineler Zirsat Vekâletinin önceden mü5a5desiie) lbaresinin konulması uygun görülmüştür. Saça parlaklık ve razelik verir Saçı ve bas d^risini lemizler Sabun ihMva efmediğinden kepetc yapmaz. MAKSİM TiyatroBU I SEKERBANK P ARA İKRAMİYESİ İSTANBUL Opereti BU AKŞAMDAN Itibaren AH ŞABAN AK Operet 3 perde Yazan: Yusuf Süruri Atraksiyon değişmiştir. Müzik: t%vuz Eneren İtalyan santöz: A. Guilyana SHAMPODOR, BİR ANDA SAÇI TEMIZLEYEN BOl KÛPÜĞÜ TEMİN EDSR. SAÇI TERÜTAZE VE PIRIL PIRIL BIRAKIR kenek buakttuvh !g * ¥ r ı r ı uniıı uıuııınm'ıı TSTİ NOIBİ MAMULÜDÜft ~^^t C . i SHAMPODOR BİR r»e ^=r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog