Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Rusyada bottt&a fatiıyan bir roman MMiııııııııııııııUiimıifiiiiıııııııımııııııııııınıımıtN! MmunfnitllIIfnli nnımrmımrrnuiUKBininiHiıınniniıııııuıiHHiıniımnHBmi İnsan, yalnız ekmekle yaşamaz! Bir ((korkunç Eser, bugünku Rosyanın içyüznnü aıriatan bir şahid vaıifesi görüyor =haberleri serîsi» ihbarı! ABAHTAN )ABAHA... Tarih tekerrür ediyor ' v e t arzetmektedir.^fiu kifayet mut ; îuka, dünyanın ezeiî müeyyidesi olan, '. (silâh kuvveti) ne dayanmaktadır. Bir ' lesmiş Miüetlerin gayesini benimsi yen devletlerin mütecavize nazaran (silah kuvveti) bariı üstünlük gös terdiği nisbette v e müddette (Birleşmiş Milletlerl müeEsirdir. Müvsrenet veya kifayetsizlik halinde veya pervasutlığa veya göru kararan v e kararacaklara karşı da müessir değildir... 3 Binaenaleyh: (Birleşmiş Mil letier) i her çapta (mülecaviz) i sin direcek bir müeyj'ide kudretîne sahib kılmak lâzundır. Kanaatimizce m e v t o u n en zor tarafı da budur. Bu (kudret) Birleşmiş Mületkrde nasıl temerküz e t ö r i l e cektir. Bu teskTAt, dünya milletlerinln hariclnden toplanmış bısanlardan ve kuvvetlerden terekküb etmemektedir ki dünya milletleri üzerlerinde ve onlarm menfaatlerinin tarafmrlık ve adaletle hOkmedebilecek bir hareket serbestisine malik olsun. Meaelft bugün en kuvvetli devletlerden blri mütecaviz, diŞeri de müdafi durumdadır ve burnda fiiliyat bunlarm kuv vetleri cercevesinde cereyan etmektedir. Diğer taraftan c e n e b» durumlaria alâkah olarak (Birleşmi» Milletler) tnekanizmacı garib vaziyetlere d e dfiçebilir. Meselâ (Kore) mevzuunda catıjmanin içinde deR u s y a r e s m e n ~ ' . . ğildi ve fKore) v e sevkedilecek .kuvvetlore bir birlik vermeyi teklif e t •eydi ne olurdu? Ve meselâ hâlen Mısua gönüllu yerine Birleşmiş Mflletler üniforması altında bir blrlîk göndermeşe kalksa durum ne olur?... GSrülOyor W (Birleşmiş Milletler Kurulu), (Cemiyeti Akvam) dan bir kademe, birkaç kademe fleri gitmiş olmakla beraber (sulhü mutlak muhafaza) mevzuumı halletmekten hâlâ uzaktır. Bugün Birleşik Amerika gibi çok kuvvetli bir liderin çok kuvvetli ve hele çok zengin alfikastte blr takım muvaffakıyetler elde etmiştir ve sadeee yaşaması için dahl mutlaka bu çapta ve imanda bir alâkaya ihtiyaç eostermektedir. Fakat bu kSfi de gildir. Nazarl ve fiill sah^da daha başka bir şeyler yipmak, imanı ve müeyyideleri müessir kılacak daha bazı tedbirler rjulmak lâzımdır. Bİ zim bu hususta düşündüğümüz mfleyyideler, böyle mütecavüt bir deviete karşı iktisadî müesseriyerte bazı müeyyidelerdir. Böyle blr devlete Blr leşmis MiUetlerin iktisadî ve mall kaynaklarından istifade imkAnuun kaldırılması, bu memlekete yapılan bütün sevkiyata ambargo konulması, mallarına karşı boykot ilânı pibi. Bu kabil ve daha müessir tedbirler alır.mcıya kadar da Amerika Millî Savunma Bakanmm dediği fribi gene (kuvvet müvazenesi» yani silâhlar arasmda blr muvazene slstemine dönülmelidir. ö y l e bir muvazene ki ki (Sulhü Muhafaza Cemiyeti) azalarını karşı karşıya getirtn ve (Sulhü Muhafaza Cemiyetl) catısi altmda çatümış silâhlar arssında yapılan Mr muvazene... Tarih, ufak farklarla, gene teker rür ediyor. «Vergi veren vaiandaş sıfaHyle».;> merikalılan ihtimal blraa da karikatürleştirerck bir mecliste anlatmışlardı. Dünyanın surasmda burasında sejahate çıktılar mi, kendi devletlerinin iktisadî vesair tesislerine, eilerini kollaruu salhyarak, acar bir mal sahibi edasile giriyorlarmış. Yüksek perdeden atıyorlarnus: Heey! Burada yan" gelmis oturuyorsunuz, memurlar... Dalga I«Çmeyip faydalı blr iş gördüğünüze dair bizi tatmin edin... Devlete verdlfitniz vergilerin yerine masnıf olup olmadıimı öjtrenmek istiyoroz. Memurlar da, efendiye hesab veren bir kâlıya telâşile izahata girişirlermtş. Bu tasvir ettiğtm tablo, bana bir mec'iste geUçigüzel anlatılan nıübalâğalı bir hlkâye olmasa gerek. Çttnkü aon seyrertiğim fllmde de bune yakm bu ılhniyet aksedlyordn. Kera. o k u d u | a m nlce nlce yanlarda da... Hanl birfe «kaylfl, memleketm efetHİki. dtye btr söz var ya... Medenî dünyada da «vergi veren, bfitün aıtıme işlerinin fahri genel mflfettisl.... Müfettlşliğinl de, ihmal etemekte... • » An, blzde de 6yle olaMİM.. Ama IDc adırnı kim atacak? En lhtiyatlınndan, •>oD« tecrtibe edeybn fa İlk admal Birleflk Amerika MUU Savunma ponya) dan mürekkeb bloka karşı I Bunun isindir kl Birleslk Amerika, Bakanı Wilson, NATO konferannnjn gen» (tngiltere, Fransa ve Rusya'1 ] herhangi bir yerde harb ateşinin parkapandığı günlerde beyanatla bulun üçlüsü olmuştu. Amerika Birleşik | lamasına (Birleşmiş Milletler) teşkidu. Bu beyanatın iki noktası, üzerin Devletleri bu muvazenelerin dışmda i lâtile karşı koymak üzere evvelâ bu âm derin derin düşünülmeie deger j kalmış fakat ters^nin, kıhcını atbğı teşkilâtı yaşatmak, bu fikri bütftn mahlyattedir: 1) Dünjad» sulhu m u . I kefesi, iki defa (iki dfinya (avafiıı dünya dcvletlerine kabul etttrmek v e Meselentu \çylix& tahldk edfflnce h a i u a içln (kuvvet çnuveıer.esi) ku da) ağır basarak zaferi sağlamıjta. bütün devleUerl bu teşkllât içine alPolitika muhitini vekO yardrmrısı I bu makam bir ashert tefekkttdftr. O Ur fcmnedi ile karşılaşıl* rulmaa. 2) NATO bu muvazena lçin, Btrinci Dünya Savajı esnasında, bo ı m k soretüe ona (kııvvetı vermek Çutikov ternsil eder. K&hramarnm^z rada, ciddî, natnuîlu, vatansever bir atom süihUrile teçhb: cdilmeU. ğucu ^azler, şarapneller gibi vahçi prensip ve ycJnnu totmujtur. Dlte «efcrimiade c e r e y a s eden Wr onu, iik defe olarsk, Droıdov'un ça . takrm kimseler. Lopaikîn'i hJnayeİBd harb vasrtalarınm kuLamlraasj ile *#• Roosereh'in Rosy«yı bu ttçktttt hâdise polisl ve adlt makamlan btr lışma odasında görür. Bir sedirin :'is sltına • alıyorlar, bir büronu» kaçma Dünya askerlik ve siyaset tarüılni feci hale gelen harbi Snlemek için i içine almak ve Başkan Eisenhower'in hayli uğraştırmıçtır. tüiide, yarı uzanmış vaziyettedir | getiriyorlar. Lopatkin; bu büroda, (küvvet (kuvvet rnuvazenesi) nin kâfi olma j Mısır ihtüâfını mutlaka Birleşmiş MU Evvelce «Dicle Talebe Yurdu» ola tetkik edersek görürüz ki Gözterinde altın çerçeveli gözlük bu | projesîni tekanıgnl ettirecektir. rak kullanılan ve halen boş bulunan muvazenesü milletlerarası münasebet. (Jığı, daha başka ve kuvvetli müeyyi letier prensib ve prestiji içinde h*l1'Jr.an, geniş alınh bir adamdır. Sırtın Fakat düşmanlan onun p e ş i n i M j ş e m P K j ( ? b , ^ r ı d a k l eskl bir konak. dün lerde bir kac asırlık bir mevrudur. deli bir (sulhu muhafaza) unsuruna letmek için sarfettikleri gayretler bun sSren F a b i M tarafından tamlr etttrlHrken Osmerüı da, bahada ağır, koyu gümüşi bir e l raknııyorlar. Lopatkin, ı m n lmpara.orluju karjııır.da ihUyac olduğu hakiksü de meydana ların bariz delilleridir. Mekanizmanm bise yardır. Deüci bakışlarla Lopat hiasî merhalelerden geçerek Kadia'ya dö»«ne T « tavan tahtalan «rasında kOiaeniıı tefviki v« din gayrerile çıktı. tlk (Cemiyeti Akvam) bu fl fveto müeaaesesi gibi) bir takım ak yaklaşıyor. Gene kadm, arada, koca bir takım kuru kafa ve insan kemllc bjTİstiyanuk fileminin daima bir ht kirden doğmujtur. kin'e bakmaktadır. (Cemiyeti Ak sakhklarına rağmen Birleamlş Mil terlae t c s a d U edllnnlçtlr. Mal ( O m t y e t i AkŞtrrikov*un etraîınd». u m u a n â smdan ayMmrşhr. MucHBn uıiılrım koallsyonu kurmsğa gahfttalyan Habea herbine kadar letier Cemiyetinin insan lskeietlerlnl gOrCnce Mryflk Mr dürlerden, baş mühendislerden, sek oluyor. İnhisarcılar bunu haber alı heyecan ve korkvva kacılmış. zabıtaya ması tarihte, eski tabirile (muva ciddl blr hntihan geçirmeden idamei 1 vam) dan üeri bir kuvvette olduğu herkesçe kabnl edilmiş bir hakikattir reterlerden, asist.ınlardan, ırgadlardan yorlar. Lopatkin'i, askeri esran ifsa İMjvurarak «korknnc etoayetler »erlkuvva) slstemirıin ilk tecelllsi mevcudiyet edebilmiştir. J a k a t bu nVTütecaviı) bı tarifmd» v« hele fKomüsekkeb hem köle kadar zebun, ettiği iddiasile, derhal gizli polise ve Rinden slzi haberdar etmeye geldim!» dir, denilebiür. harbd» Mussolini'nin meydan oku re^ gibi çetin imtihandaki maddî mudemfk »uretile ihbaMa bulunmuştur. hera onun siyasî durumunda vukua riyorlar. Böyle muvazenenin sarahatle ve masına ve hele harb esnasında boğucu vaffakıyeti (Birleşmiş Milletler) in Derhi! har<'kete gcr^n zabıta. keyflgelecek e n küçük sarsmtıyı dört ^ö'Je Artık ODU, glzli servisia pençestn yeti Mnddetumumfllge blMirmiştir. devamlı olarak teessüsü, Avrupada | ggzler kullanılmasma mâni olamaması (fikir) olarak kaydettiği ilerlemeye bekfeyen bir kalabahk kaynaçmakta den hiç kimse kurtaramryacaktır. Loyani | bu teşkilatm sadeee (fikir) olarak müvazi olarak (fiil) olarak da UerleHâdise 7«rine feten Adalet dnktoru, y e n i yeni bnparatorlukhrın, dır. j patkin. avukatsız olarak sorguya oe kv.ru kafalarla lnsan kemiMerini in büyük kuvvetierin, meydana gelme yaşadıcı ve fiiijatta bir müeyyide dijini ispat etmistir... Önemli şahsiyetlerm hayatı, fazla . Sonra mahkemeve sevk=di.H celeyince mesrtepln e«r»nrıı çözmüş sile M uncu yüzyılda «n vazih şeklini tesirine malik olmadığını göstermiş Ancak, acaba bu kadar flerleme gösterişli olmamakla beraber jağlam yor. Mtıhakemesi gizli celsede yapı tür. Kuru kafa ve kemlkfcrln, eski almıştır. Bu yüzyılda kuvvet muva oldu. Birleşik Amerika bu ilk (Birdünya sulhünü muhafaza içm kâfi den talebe yurdu olarak kuüanılan bu bir debdebe içinde geçer. Bindikleri lıyor ve Lopatkin, Sibiryayada sekiz zenesinin iki esaslı unsuru bir yanda Milletler Cemiyeti) ne resmen midir? Buna, içinde yaşadığımız hâbinadakl Tıb Faktlltefi ögrencileri arabalar lüks limuzinlerdir. Onları, ve sene çalışmağa mahkum ediliyor. tarnfından. Ozerlerfnde çalışılmak ü îngiliz, öbüryanda Alman imparator dahil olmamış ve (müşahid) olarak diselere tenıa» ederek cevab vermek kâlet binalanndan ahp, başkanhk e* Mahkeme r ç i s l tçi bashle«Hnnak ü •ere l u k l a n idi. Avusturya imparatorluğu kahlmakla iktifa etmijti... Sadece a istiyoruz. ' t tikleri sajisız konferarıslara götüıür zere, karan azboçuk tahrif etraifila Fransa krallığı \s* böyle bir mu tom bombasile dabi Birinci DOnya 1 Süveys Kanal ihülâunda, Birken, yolda, «kırmızı aydmbklara hiç tir. varenenin ikinci derecedeki unsur Savaçını bir oyuncak mesabesinde leşik Amerikanın teşebbüs ve ısrarı Vafoıkı teftişleri aldmş etmedon» eecin p • « W ** i« larmı teşkil eylerlerdL 19 uncu a s n n bırakan tkinci Bütfm bunlara rağmen, l w w m Dünya SaTaşından sayesinde (Birieanüs Milletler) rau V»li Ofl*«y dOn Bgleden şahsiye'ler, kendi aralannda, pervasız Yainc roman, sonumia mesud blr netlceye rimleln Osküdar ve KarlıkSy eemtle diğer iki büyük kuvveti, Rusya ve sonra ise, bir üçüncü dünya savaşının vaffak olmuştur, diyebiliriz. ve hayâsız bir dille knmj'vr'ir Merlnde teftlşler ynpmiftır. inhitat devrinde olmasına rağmen dünyanın sonu d^mek olacağını anla şu nokta üıerinde durmak lâzundır: bağlanıyor. selâ birisi söyle der: «Efendim, fikir Oimanlı imparatorluğu idi. Bu iki yan devletler bu sefer daha kuvvetli Ingiliz, Fransız ve lsrael kuvvetleriSokakta öidü LopaÜcin, cezasını çekmekte İken, dediğiniz şey, ilk âjığnu, enarjik v e O*!ata<U Ail Kaptenm iühvöslnde devlet, uzun T j m ° i ' mnvazeneye da bir tesUlât halinde bir Cemiyeti Ak ni durduran kuvvet Birleşmiş Milyüksek rütbeH, dflrüst bir askeri h i nüfuzhı bir patron lehrne Kolayca algbrfllmes! îçln jrataıı Dlrarlıt» Alçın lsmlodc bir «>. hil olmıyan askeri kttrvetleri teşkıl vam kurulmast ihtiyatını duydular. letler bayrağı altmda gene Amerikim. dav?nm oatabilir». Bir başkası da j u mütahi5. dün Galata rıhtımır.dan geçer eylemekte idi. kanın «atveti olmuştur. Yani yukarıki karar istihsal ediyor. 'Birleşmiş Milletler Cemiyeti) da « t e kec rena!ı$:nış ve hastanev* kaldırılır leayı fleri sürer: «Delvet rru"» Devlet Diger taraftan, Avrupada kuvvetlo bu ihtiyaca cevab vennek flzere k u üç devletin kuvvetlertnden kat kat t n h i s a m l a n n bakmaja tefebfcus e t ken Toîrtı eUnCştOr. Dlmltro'nnıı o e . nedir? Sîz. ben, vekaletler, enstit51«r, üstün olan (kuvvet ve satvet). tiklcri .vesikalarm brr kısmım, Har »edl SlUm jo^ebinln tesMtı Içrn Ttıorpı rin muvazene halinde bulumaası da, nıldu. Nazariyat ve fniyat bakımlafabrikalar». 2 Macaristan hadiselerine gelin en zayıf devrinde olan Osmanlı Impa rınden birinci ( C « n i y e ü Akvam) dan biye Bakanlığının bitaraf bir mühen kaldırılmıştır. ratorluğunun idamei hayat edebilme çok daha kuvvetli olan bu yeni ci ce: Bu imtihanda 'Birl«şmİ5 Millet Akademi üyesi Avdîev, Tjuyafluiı^ d ı s kurtannış, Lopautîn ^nBkrrtesı Bahkçılara mnrut verilecek ler) in mırvaffak oldufunu değil, hatbir merdivme tnm.mnkgıı göriir. O ni, Ural'da, gizHce fmal ermiştir. lcaBalık Kurumu tarafiEdan It. sinı mümkun kıimıştır. Çünkü O B hanşümul teşekkül en büyük kuvvef I Et tâ iyi not aldığını dahi söylemeğe imimparatorluğunun mirasını tini bu sefer Birleşik sırada, yazıhanesini tamire gelmi£ bir dın dâhiyane bir şey olduğu böylece hal edllen msnıtlann balikçılara tev manh Amerikanın kân yoktur. tii Için dün ak^am Kunim binasuıda paylaşamryan bu muvazene unsurla arhk inzivadan ve infiraddan çıkaişçinin elini sıkmaktadır. Lopatkin'i anlaşılıyor. Burada teşkilatm kuvveti ancak blr topiantı yapıhnıştır. n, ileri bir tarihîe mirastan iyl hiise tanın Askerler. Lopatkin'i beraet.attirmeüober aldıiımıza göre balıitçılann almak kaygusile Osmanlı imparator rak dunya slyasetine bizzat katılmak nazariyatta kalmış, takbih kararları §e ve hapîsten kurtara§a muvaffık Ceketsiz, orada ne işiniz var, ave hattâ onu idare etmek üzere J vesaire gibi tedbirler (mütecaviz) i balık lhrac fiatlaruu kırmamâk üzerc luğunun yıkılmasmı geciktirraişler, zizim? der. Ellerinizi kirletmek mi oluyorlar. Bakanlitın asgftrl blr fl«t tesblt «tteşkılfita butun maddl ve manevi j durdurmağa kâfi gelmemiştir. Çün imparatorluğun bazı zeki siyaset anihavet ficfe m a l husnsunda istiyorsunuz? Anhyorum. rjçi sınıfının yaptığı tntrrscaate kuvvetlerile katılmasından alnıış bu kü (Birleşmiş Milletler) in ne madamfen da Avrupadaki kuvvetlerin herüz cevab gelmemlçtlr. gözüne girmek arzusundasmız. vazivete getlrîlmişlerdir. nevi baskısı, ne de bilhassa madbu durmnundmi isöfade ederek bir lunmaktadır. Birleşik Amerika idaıeBu general ünıformalı müiıeruHsler, beraber. gene de haslarına böyük fe ^ i r k e c i H a l k a l ı t r e n l e r i s a a t t e dî müeyyideleri kifayet göstereme çok vartaları atlatmasını bilmişlerdir. cileri artık iyiee anlamışlardır ki dün müracaat snhiblerrne kaTşı az çok l?Vetler eelmiyor. Sutiknv bakanhfa kilemetre süratle d o k s a n 19 uncu a s n n meşhur (Question ya bir infirad siyaseti takib ederek terbiyesizce davranan çomar gîbi sek yük^eiivnr. AV<*İPV'P. kim«e ıtekunakikatleri ortaya çıkarmıştır: seyredebilecek d'Orient) ı bu miras davası etrafında ve harb ateşi bacayı sardıktan sonra reterlerin muhafaza cttikleri bu ba mıyor. Türedi Crozdov bakan yar1 (Birleşmiş Milletler) fikir olaSirked Halkalı eleTrrrMI trenle dönen politika oyunlarından başka mfidahale ile zaferi saglamak şeklinrak dünyada sulhü muhafaza ve idakan yardımcıları, eski devirleri haür dımcısı oluyor. rinde kontrol noksanı yüz'm'len bmıl bir şey değildir. de bir ıriyasete tahammül edemiyecek meye kfifi değildir. Çünkü dünyada latan bir teşrifat ve dalkavukça bir klmseierfn bedava «eyahat ettigl gîtee * * * 20 n d yüzyıhn başlannda ve Birin kadar kvlçü'müş ve dünvanın her hfilâ (tecavüz) ve (0ıtiras) fikir olapolitika istiyorlar. carpnuştır. hangi bir yerinde sıçrayan bir kıvıl rak yaşamaktadır. Moskovadan uzakta, askerlerin gizli Haalata çok testr ede» bo harekfc ci Dflnya Savaçma hemen tekaddüm Akademi üyesi Adiev, Lopatkin a cun en kısa zamanda Amerikan saça2 (Birleşmiş Milletler) flil ve hakombinasındtı. Looatkin ve onun ye tin önüne geçmek lç!n aradakl lsta« eden dcvredeki kuvvet muvarenesi leyhindeki kampanyayı idaere edi ni hâmisi Golitzki, romanın son kıs yonlara tumlkeler yarleştlrırmlsttr. . g e n e mirasın önemli bir parçasını ğım da ateşe «aracak hale gelmiştir. kikat olarak da bir yere kadar kifayor. Çünkü Lopatkin, onun makine Bunlar blr kaç güne kadar çalı*tırıla teşkil eden (Boğazlar) paıarlığmdan imalâtı inhisaruu tehdid etmekte, o nunı teskil eden bir sohbet halindecaktır. sonra kat't olarak jöyle belirmişti dirler. Galitzki şöyle dijor: nun yalnız alim olarak nü f u7unu de Dlger taraftan trenler M kito«n«tr« (tngiltere, Fransa v« Rusya) dan Srz imanlı adamlarsmız. tnanı6i 1 aynı zamanda çok büyük maddî 4 strrarle g tmek flzert hesablandîgı b*l mürekkeb tiçlü Itilâf devletlerine menfaatlerini tehlikeye sokmaktadır. yorsuııuz, mücadele ediyorsunuz. Bun de blr mOddrttlr katBrlar ba «Oratin dan dolayıdrr ki. vardrmmıza koşa çok altında »eyretroekteıîir. Trenlertn karsı Alaıanya (Avusturya MacarisBakan yardımcısı Şutikov, siyasî cak insanlar b u l d u n u t Bu yardrm «aıtte »9 kilometre yapmalanna mânt tan ve ttalya) dan teşekkfll eden Oçlü drrumunu muhafaza endişesile, oı' cıların sayısı fazla değil. Mevki sa mahzurlar ortadan kalktığından ya ittifak devletleri, tkincl Dünys Savaişte onunla elbirliği halindedir. Rohibleri. bir çok defalar bana. ferdci kındi evvelce dusünüien tarlfenln tat. şuıa hemen tekaddüm eden sıralarnv.ndp adı, esrarengiz bir isim'e Birinci sayısından daha olgun ve daha zengin mün1 daki muvarene Ise Birinci Dünya olduğırmu söyliyerek beni tenkid et bik edileceğl anlaşUmaktadu . »Büyük ev» diye geçen bir yerde, en derecatla intişar etmiş olan ikinci sayısında Temyiz MahHarbi galiblerinm parçaladıklan Atiler. Bunun manası nedir, kuzum* Otobüs ve trarovajlar bir gfinde yükstk makamdan, yeni makine prokemesi, Devîet Şuresı. Askel Temyiz. Divanı Muhasebat; vusturya Macarisrtan btıparatorluğu j Mfeselâ binbaşî Baydin'i ele alalim, totipleri vücude getirilme<;i arzusuî.u 270.000 yolcu taşıdı Vergi Temyiz Komisyonu ve Uyusmazlık Mahkemesinin nu da (Anchluss) a ithal eden yani şo sizin d a v a n m n yeniden görülmesı Otobti» ve tramvaylar geçen pazarted işitmis, kendini göstermek, peşinde en yeni karar ve ictihaüan yer almıs bulunmaktadır. Bu ilhak eden (Almanya, ttalya ve Jakarar istihsal eden zat, âmiri, güfinü 270 000 yolcu taşımıştır. Ayrıoa. kostuğu terfie ulismak için, emin bir iojn arada taMiye, Millî Korunma, yıkım meselelerile, pratik ona «Sen politika aleyh* tOnel de 40 000 yolcu nakletmiştlr. Havasıta ele geçirmi'itir. nun hukuk sahasmda kesif şekilde beliren hukuk ve ceza tarısın» demis. Bu hemen hemen. len 230 tramvay ar.ıbası çahşmaktaLoprtkin'le ır.ücadele tam sekiz s e mevzuları muhkem kazi;e halinde belirtilmiş ve örnekSEVGİ KAZANCI ferdci tabirinin aynıdır. B u adam, si dır. ansost arabalar İçln günde 50. tak ne sürüyor. Hiç bir ahlâki endise g ü lerile arzedilmiştir. Bu kararlar etrafında tahlil yazılanzin için mücadele ederken az sıkmtı sller lçin 100, Oektrik Idarerf otobüsile Doç. Dr. dülmeksizin yspılan bu mücadeleyi, lerl lçin !se 130 ton akaryakıt verllnı sunan hukuk otoritelerinin llstesi sudur: ŞEVKET TtTNCEL muharrir. bir teknisyen dilile uznn | çekmedi. Simdi eziUp büzülme ç Prof. Faruk Erem, Avukat Ali Himmet Berki, Prof b â i d H l b u k i sağlam bir üzun anlatıyor: «Sahte komisyonlar; ' bu âmirde. Halbuki, sağlam bir mev *•• Meselâ bea tanzlfat v* tenvrrat Tergisi vermekteyia. Halbnld 4in yoOanmn çamur deryan lçindeydi... Zir» ilk sebeb:As(alt ve soaa kenarlaruıdaki demir ıskaralar tıkah... Geçen sene vapur yolculannın Ille üzcrinden geçmeğe mecbur kıldıklan rtoktalardaki ıskaralarm bile işlema halde bulunduğunn bu sürunda yarmıştım... B4Iet topbyanlar tifota basıp bekliynrlar da, lçlerinden Mri temizlik amelesinln kolasinı hurmuyor, detniştim. Hattâ bir çomakla çamuru dörtmüyor, diye Uive etmiştim. «Nitekim filânca yerde, bastonumun ucile ben dürttiim mazgaldaki çamurlan: birikmlş «ular fürredek aktı, (fittU . Böyle yaımıstım... Yer de tayin etmiştim... Aldıran olmadığını, aynı noktanın yaıundaki difer bir maıcalın, bir hafta, iki hafta, üç hafta sonra da tıkalı kaldığını görmüştüm. Tekrar bn sfituna yaımıstım. Gene chenuniyet verilmedi. Mademkl Türkiyemhale »roerlkanvarilik moda, arT şa mes'ullerin hulumna blr Amerikan vatandaşmın demokratik eelâdetile. şapkam enseme cğik, paltomun düğmrieri çöViik, etekleri savruk, gSfsüm dişan fırlak, iki elim pantalonumon cebiııde girebilseaı... Memura hakarct sayılman.. En fflr lesbnle kendtmitoıkdlmetsem: Ben. vergl veren blr vatandss.... Sonra daha da ba$ırsam: Heeeey! Tanzlfat para'.anmızı ne yapryorsunuz? Büiün Istanbul dünl^ii çarsamba günii zifcw deryasıydı... Ne pantalon paçası kftldı. Ne ayakkabı boya«ı (1)... Haibukl. akaralarda blr çomak oynatmakla bn pislliHn yansı kalkar... Sokaklardaki ısknralar kulJanılmayınca Vali Gdkayın: «Biz esaslı iş yapıyoruz; yeni caddflerin altına kanal döşüyoruz» diye iftihar etmesi beyhudedir Iskarası kullaııılmıyan asfalt yol, arnavudkaldınmından bile kötüdür. Zira asfalt <uyu emmez... Nitekim, Üsküdann arnavudkaldınmh yan sokakları, hâlen yeni asfalt meydanlarımızdan temizdir. Sizler. şehri bu derece pis blr hale soktuğunuz için, tanzifat parasını artık bizden istememelislniı.. Yalnız tenvirat parastnı almalısmıı! Bu hayal! nutku, kendi kendime böyle düşünerek yolda yürüyordum. Bir de başımı koca meydanm sıra sıra lâmbalanna kaldırdım. Hem meydanm hem eivarmm elektrikleri bn haftamn lçlnde bümem kaçmcı defadır ki. güpefündüz yanar durumda unutulmnştu... Günej altmda tpl ısıL.. Demek tanzifat paralart tenvtratta israf oluyor!! Yalnız gazete muharriri «Urak değil. vergi veren vatandaş sıfatlle protesto ederim. B o n e haldtr, vazifeUlcr? Hesak isteriz! Heeey! JURİSDİCTİO KAZAÎ İÇTÎHAT 2. Sayısı Çıktı alçakça pazarlıklar; «Bu isten vazgeçin. sizi bol maaşlı, iyi bir mevkıe getıreüm» yolunda teklifler; mahkemolerde. iftira iddiaları: vesika nır* s]7İ!k!?rı; Lopatkin'in proielerinin tahnfi, daha nüfuzlu fakat dalgın ve bi?âne başka bir veki' nezdinde e n trikalar . Lopatkin için hiç bir temyfa ve istinaf imkânı kalmamıştır. Hangi makama müracaat etse. mp r "l° mutlaka «eksperlere» havale edilmek';<•' Halbuki «cksperler» denilen jey dai? ma hâzır ve ' "ir, mut'.ak kudret sahibi Avdiev'dir. Bur.ınla beraber, altmcı senenin sonunda, talih, biçare adama gOler gibi. oluyor. Başka bir vekil, onu, 1 projesinin mevcudiyetini haber auyor, ehemmiyetini derhal k a v n y o Bu, gayet gizli çalışan, «inhisar» ın dısında, esrarengiz bir vekâlettir. Derhal anlıyoruz kl, vekâlet denilen Şa «verjrl veren vatandaş stfatfl*» Sigala yağlanmız dış pivasarardâ mefhumn çok demokratik ve kıymetli bir mefhumdur. Yerlesmelidlr rağbet görüyor Hirfanh Barajı Inşaatında çalıştırılmak Ozere aşaSon gtlnlerde Italya. Isveç. Batı Al bu her birimlzin zihnme ve millî temanya ve Holardaya sigala yagı lh keriemelerimiz arasua... Bu mefhum, ğıdaki elernanlara ihtiyacı vardır: geniş tabakalanmıza yayıbrsa, devBUGÜN AÇILDI racına başlsnmıştır. 1 İngilizce bilir inşaat Yüksek Mühendisi MetoduyU riz de Tfirkiyenin neresinde olursanu olunuı YaŞlanmız bu plyasalarda çok rağ leti de, belediyelcri de, devlet »erAralık 20 Cemazivelevvel 17 *** 2 İnşaat Mühendisi (Yıldız Teknik Okulu mezunu) r*t gurdü*ünden pek yakmda büyük mayeslle işliyen müesseseleri de fahakaymnik, yazarak. işiterek, konuşarak 3 İnşaat ressamı KARAKÖY HAVYAR p=ırtiW için siparlş geleceği anlaşıl ri ve celâdetli müfettişler kadrosn İle M 1 rnaktadlr HANÎ içindc 4 Topoğraf kuvvetlendirmeğe yanyacaktır. | a ' Sıgala yagı. pivasamızda 410 kUTuş *** Alâkalıların bonservislerıle birUkte acele olarak Blrçoşrumuz mlzah mevzuu yaptı X B fiit bulmaktadır. >• Eski YAYL MEZEEVÎ ama, «köylü efendlmizdir» vt'.Izesl şahsen veya mektubla Ankara Kavakhdere Posta CadSahibi AFTVIED RASİM bile, köylünün ahvalinl ıslaha. ruht V. | 7 22112 12 14 31 1R 43118.22' 5 34 desi No: 78 deki irtibut büromuza müracaatleri rica öğrenebilirsiniz. Tafsilât için '*. K. 135 Aksaray İstanhul adhaletini değiştirmete yaramıştu. MEREMETÇİ ol'inur. ME VLlD E. | 2.39j 7.23 9 43^12 00 1.39| 12 51 «Vergl veren vatandaş sıfatile» zihresinden ficretsiz broşür isteyiniz. Kıymetll büyüiümüz Ankara tfnlyeti de, bütün mcmleketin ahvalinl rafından emekü albay ıslaha, ruhî haletini efenâileştirmeğe ŞEKİP KOLSAL'ın en mesud msanı olarak görüyordu: I ?ün daha geçirdi. ÜçiV.cü gün, Ma damlarını göriince yeniden bir heICIIMHUKİYRT Tefrikası: 1 i O yanyacaktır. vefa'nı.n sensı devrıyeslne rastlıyan Seven ve sevilen bir insan... Yüz ry'nin yatakfan kalkışmm haftasma vecana kapılmıştı. 2? 12.956 cumartesi gfina lklndl nayıllardanberi gelroiş geçmiş bütün Liverpool'dan ayrıldılar. Günlerce önce, bir savaşa çikar mnzını müteakıb Fatlh, tramvay du(1) Belediy* narhına rağmen Osinsatılann haysllerinde vaşattıklan, Kayıkcı Dick'le annesinden ayrı gibi. sevincle veya yasla dönmek rağında. Dülgerzade camiilnde Mevkalblerinde besledikleri, kiminln lıs çok hevccanlı oldu. Kadmcağız ihtimaOerkıi düşünerek. büyük bir llrtl Şerif okunacaktır Arzu eden aS manbeyde, dükkânda, ve diğer yerdost teşrlflerl lerde ayakkabı boyaaı 50 kuruşa çüculaştığı, kiminin ulaşamadığı o bü Marv'ye sardmış: oSeni kızım gibi helecan içinde ayrıldiği bu şehre raba,olunur.ve arkadaşlannın allesl rica Kolaal mıştu. Duvarda da fiat gösteren lev\ük s^adete ermiş nadir bir kimse. sevdim.» divordu. «Gene görüsmek işte şimdi dönüyordu. Sav?şı kaha yoktur. * * * oldu: isterim Evine vardıktan sonra ba zanmıstı. Yalnız. bundan dolayı, Merhum Sultan Azizln küçük kızı Mary'nin sesi kulagının dibinden, na bir haber yolla, kızım; merak umduğu kadar b ü y ü k bir sevinç rrtrhume Esrr.a Sultan ve Seryaver Mrhrr^d Pa= .nın oğlu âdeta kalbinin içinden gelir gibi ederim...» duvmuvordu. Dick öteden atıldı: «Be de kendimi bildiğimdenSavdiği adam yanıbasiT.dg idi. O HÜSEYİN HAYREDDİN'in «Evet, gene bekleriz ama, bu nu kurtarmıştı... Sevgisini anlatan olümünün kırkıncı gününe tesadüf beri seni sevmişimdir, Jem. Semi eden 21 '90^ , .... seviyorum diye açıkça söylemedi seferki gibi bizi halecana verme sözleri onun ağzmdan yeniden din ştriftnde 12cumacuma günü Fatih camii namazmı müteakıb Bunu söyleyişinde öyle tath bir edeceklerdi. yin sakm! Uslu uslu gelin...» Son«Sonra, senın başkasını sevdıgı • , . • , • rrrvlidi çerif kıraat edilecegınden aklemisti, kendisi onu sevdiğini Mary, onun koiuna şimdi daha ni sandım. Gene de sana karşı ne eda vardı ki, «sen istersen kalınm. r.ba. ahibba ve din kardeşlerinin teş, ı rum zanıanyalan sö'ylediğim sevıyo ra bir kahkaha attı: «Balayıcızı geç m diye da sevıyordum, zaman Her şeyde sana bağllyım... B«n büyük bir yaklnlıkla yaslanrnış, düşmanlık duydum, ne de kin " ı da seviyordum. Onu sevmemeli cirmeğe buraya gelin! O odayı ge | açıkça ve kalbfeun bütün özleyişi rıfleri riça olunur. ., söylemişti... Birbirlerinin olnrk 'e ssninim artık,> der gibiydi Sonra, kendini onun elir.e bırakniF eibi tçimde hep bir his vardı: Ben seni ' SOkrüve O<ma»'S!u diye yan ne sıze veririz!» i; sevrneliyim d için ortsda ve arada hiç bir engel daha içten oelen bir halfe. onun idi. Başım da haiifçe omjuzuna sevmek için yaradılmışım, sen de ı a n d ı Ş ı m zaJem: «İnsall'h!» diye gülümse voktu... bir d ü ş ü n c e y e sap koiuna sarılarak, yüzüne doğru doğru iğmişti. Bir müddet böyle ben seniseveyim diye, yaradılmışsın ı m a n ^ g c n e s e n i s e v i y o r d u m . . . , yerek Mary'ye baktı ve koiuna ÖLÜM Öyle iken, Mary gene de kendini gittiler. baktl. şibi^ çeliyordu. Surra bilivordtım ki | Heyecandan ve halsizlikten nefe girdi. Sonra dönüp el salladı, uzakmesud hissedemiyordu. O temiz «Bazı şeyler var ki henüz Sonra Jem, parmaklannın ara ne ben seni Dene'Jimlzin degerll Oyelerln kadar bir s { kesilir şibi durdu. Gözleri ya laştılar. den Sablha Nevrolcu'nun enneyüksek ve asil sşka öyle bir zehir komışamayız.» dedi. «Bunu anla sındaki narin kolu biraz sıkarak: baskasını sevebiîirim. ne de bir şarmış, dudaklan titremeğe başla*** [ sl, Cemaî Nevroîcu'nun kayın. karişmiştı ki rengi bulaîimış, tad] ma nı isterim. Jem. Manchester"e «Mary,» dedi. «Ne büyük bir fe başkası seni benim sevdiğim kadar mıştı. Ağlayacak gibiydi. Manchester'e geldikleri vakit, valdesl. bir an önce gitmeyi de bunun için lâket geçirdiğimizi söylemeğe lü sevebîlir. Derneğlmlre karşı şefkstll, sa Jem onu daha sıkı sıkı kavraya Mary'nin yüzü bembeyaz kesilmiş | buruklaşmışU havetll, duygulu yardımlannı istıyorum.» Aklında hep babası vardı. zum yok sanınm Yakıız şunu bil«Senmle sevgim arasmdaki bu rak: «Gidelim, Mary,> dedi. «Gel ti. Uzun yol, araba sarsıntısı onu esirRememiş olan, yoksullann Eve gidince acaba onu bulabileBsşkası olsa Marynin bu sözle meni isteriro ki, Mary, kalbim dai bütünlük, bölünmezlik ve sonsuz eve gidelim... Üşüyeceksin... Yo çok yormuş, o ağır hastalıktan ve muzdariplerln dertlerlne kocek miydi? Yoksa gene günlerce rir.den bir şey anlamazdı ama, Jem ma senin'e beraberdi. Beni sevdi luk bulundukça hâdiselerin ne de ruîdutı da.» şan hayırhah sonra ancak bir kaç gün süren bir cnun ne demek istediğini biliyordu. ğini bilmiyorduzn v« hiç sanmıyor ğeri kalırdı Id! Ben Tannma, daikoiuna asılarak, EÜ dinlenme »onunda topladığı kuvvet haber aîamıyarak, merak ve korEMİNE BABİLA Mary, ku içinde mi bekliyecekti? Hele bunlan, kendisine karşı bfi dum. öyleykan, b«n <«ni daima ma senin gibi btr kın bana tanıt rüklene lüruklen* yurürken: «.E yeniden harcanmlştı. Hnnımefendlnln Tefatını m o c 11 Jem, bir kaç jrun önce, annesini yük bir yakmiık duyarak aöylemi» üjl M ' ktSblme ve hayatım» b8y vat, Jem, «ve gidelim,» dedi. «Bi Jam, arabada gelirlerken, gözünfi tar«m Oyelerhnl»» «n dacta taMsflrlsrimlzl* blldlrlrt». olması ona kâflydL <Seni sevdijiml ilk »öylediğun le büyök btr sevsi kasandırdıftı içln dm eve, mcmleket* gidelim...» ondan ayırnfıamıl, renginin soldu eetirmek içln Manchester'e geldigi M. anlık. İSM p«rAnlıyordu: Mary babasmdan ya •e, evlenelira, dedigim zaman, beni teşekkur edlyordum...» Jem bir »ey »oylemedi Bunun' Sunu gördükçe endişe duyrriaya zaman, John Barton'u ö. oğl« B*m*aını n t l na endişe edivordu Jem bu endi reddedişin bana çok dokunmuştu Mary'ye söyiememişti. Görünüşte, Camlind«n »lıBunlan dinlerken Mary'nin he uzericde durmamak, unutturan^k başlanııştı. Mary bir ara, kendinşesinden dolayı kıza hak da veri Yalr.ız. inan bana, bundan dolayı yecandan titrediğini Jem kolunun istiyordd, çünkü Mary'nin yola çı den geçer gibi. derin bir uykuya onun katil oldugunu kendisi bilnarak ebedl istlrahatgahı, Edlr. •ekapı Şehldllgln* d*fnedll«yordu: Ke^.di üzerine toplanan şüp duydujhım sadeee derin bir acı ol eline değişinden anlıyordu. Onun kacsk hale henüz gelmediğini bili dalmiş, yolun bir kaç saatini böy miyordu. Bu bakımdan, hiç çekin eektlr. 17S70 heler devam ettikçe başka bir katil du. Sevgim hiç bir zaman başka kendisini sevdigHie en ufak bir yordu. meden söyleyebilirdi. lece biraz dinlenerek geçirmiş,ti. Tokautlara T u d t m Damatl aramamîşlardı. Şimdi, kendisi te bir duyguyla kanşmadı, başlangıc çflphesi bile varsa artık bu ds kalAkarsu Csddesl Olhraglr Yol hazırlığı, posta »rabasmda Fakat, şehre yaklast:kları »ırada mize cıkınca. baskalarından »üphe daki kadar duru kaldı. mamıştı O arada kendini dünyanın yar bulmak gibi b&hanelerl* iki! (Arka.n var) Manchester'in bacalarut' Correspmthenc? Beklenrr.iyen acı bir âkıbet neticeBarsak ihracatı azaidı sinde havata gozlerini yuman yavruBarsak lhracat» çok azalmutır. Bu tacirl«r larımız Sacide Kalfa, Mehmed Sablt durnm karşısında lhracatçı Kalfa ve Hasibe Taççıoglunun feci sevkiyatın artırılması için BakanhMa Mümlerl karşısmda gerek mektub, temasa geçrr.ege karar vermlşierdîr. telgraf veya telefonla, gerekse bizzat tu! Bu arada bu maddenm debloka] 11« evimlze kadar gelerek taziye ve tesel(Arlcası var) tesine alımnası luzutnu d» llerl «0 lilerde bulunmak »uretile tcılsnmızı rülmektedlr. paylaşan btlumum akraba, ahoab, efl ve dostlanınıza a y n a y n teşekkür Pîâstikçilerin şikâyetlerf Pederlmlı tstanbul Plâstlkçiler Demegi dOn etnaege teessürürr.üı m6nl oldugundan •aat 10 da Tlcaret Odasında Zeki ll1 hepslne olan minnet ve şükranlanHACI İBRAHİM genln baçkanhftında bir toplantı yap j rıızın izhanna kıymetll gazetfnlzin İBRAHİMOCLU'nnn tavassut etmesinl saygılanmızla rlca vefatının elH lkinci gOnüne tesadül nııştır. ederiz. eden 2012 '195fi perşembe gOnO 861P Toplantıda söz alan Oyeler blihasca Konya Adllye başkâtlbi dovamlı olarak namazmı mflteakıb Beyazıd Camiln plflstik ihtiyacının Ali Taşçıoğlu de ruhuna lthafen kıraat edliecek sağlanması lüzumunu ileri sürmUslerKonya tüccarlanndan Mevlidl Mitün akraba, dost ve arzu dir. Durumun Ticaret Ba'sanlıgına duZeki Kalfa eden din kardeşlerimlrin teşrlflerini yurulması kararlaçtınlmıştır. Bundan başka son gelen 4S0 ton rlca ederlz. muhteHf plâstlklerin tevziinde ra<=tlaEvlâdlan nan aksaklıklar belirtilralî, Tlcaret Bakanltjhnın tevziatla yakından alftkalanmam temenni edilmlştlr. Bu hususlarda temaslarda bulunmak üzere vakmda Ankaraya bir heyet göndeHl^celrtir sahibidir. Bakın size bir çey söyliyeyim: 5 u rada bir ferdci. burada bir ferdci. ama bunlar nihayet karşılaşıyorlar. Yalnız. biribirlerini tanımalarını saelayacak sarih bir işaret olmarsa ne siz onları görebilirsiniz. ne de onlar sizi. Siz Lopatkin, bu işareti verdiniz. Bskuıız, yardımınıza kaç^kişi «oş ki Tünel işleyememek tehHkeslnde Tünel İçln kayıj ve zinclr stpariş etmek O»re Mallye BaVanlıSından d6viz lstennmlştir. Döviz süratle vtrllmedlâi ukdirde blr. iki ay fonra tüneş Evlendiler. 19/12/956 TEŞEKKÜR MEVLlD Kemal T. Gürsoy, Prof Necib Bilge, Devlet Şurası Başkanun sözcüsü Kemal Gslib Balkar. Docent Dr. Kudret Ayıter, Doçent Dr. Akif Erginay, Doçent Dr. Turhan Esener, Temyiz Ba?müddeiumıımî M. Fahreddin Kıyak, Hâkim Saim Ünsev. Hâkim Dr. Necati Tüzün, Hâkim Dr. Osman Tolon, Avukat Dr. Âdil İzveren, Avukat Dr. Esad Öztek, Avukat Dr. Fahri Çalkın, Avukat Hilmi Özarpat; Dr. Turşut Kalbsüz, Avukat Sami Çelenk, Avukat Aü Raci Tanrıverdi, Avukat Burhan Gündoğan, Avukat Melih N. Akkayan; Avukat Dr. Abdülkadir Altınsu; Avukat Ömer Faik Güven; Avukat Sevim Tunç; Hilmi Ergüney; İlhan Tarus; Avukat Sâd» Kazancı; Avukat Ömer Erdem. Derginin yılhğı 25, alU ayhğı 15, tanesi 2.5 lira Adres: P.K. 1 Samanpaiari, Ankara Carî hesab: Ziraat Bankası Samanpazar. Ş 3496 tdare merkezi: Kmaeı tian 3124 Ankara Telejonlar 29467 18797 12445 31643 17507 fotonbulda satış yerleri: Üniversite ve Cihan Kitabevleri Ankarada satış yerleri: Akba, B H Berkalp: Kültür Kitabevleri ve gazete bayileri. ^^m ftsk füziinden isfiharâ k^Ikeşfı Bunrtan bir kaç gün e^'^'el şehrinılze gelen ve Ttpebaşında tstanbul Palns oteline yerlosen bir Fransız genc» dün akşam açk yüzunden bılek d^iTînrların' liletlc kcpmok surctile fniihara kalkışmş. koma halinde hastaneye kaldınlarak tedavi altına almmıçtır. Pariste bir kıza âşık olan 28 yas:nda Marsel Tiko lsmindeki bu gene, kızı unutması İçln aliesl tarafmdan tftanbula gönderilmHti. Marsel BevglliFİnin hasretine tnhammUl edemiyerek lntihara karar verml? ve dün ak« n ı ftnce uyku ilâcı almış, bilâhare bilek damarlarını jiletle ke"serek lntihara tpşebbüs etmiştir. llkyardım h??t.Ti"fcıiT' kalri'rılan Marsel, koma•Ja olduğundan ifadesini almak mümktın olnmamiştır. Fransız gcnci, îstanbulda hufusl hir li?an darshanesi açmn'k tasavvurundaydı. Hâdise etrafında Müddeiumumillk vx poli>! tahklkat yapmaktadır. YAYLA i LOKANTASI ENDLISH. £LEGTRİG ANO GO. LTD. LTD'in I • •• İNGİLİZCE İLİ ?l § 1 EuzÂBtffi ĞAstciiı * Çevirem KIŞIYE ıııııııınıl BnıihHSl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog