Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

32 nci yıl sayi 11.638 u mh u r i yet K U R U C U S U : Y U N U S NADt Telefonlar ümumî Santral Numarası: 224298, Yazı Ijleri: 224299, îstanbul No. 246 Telgraf v» mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu Matbaa: 224290 Sigorta pollçelerintei yaptırmadan evvei Perşembe 20 Ara'ık 1956 ya telefon etmekle neler kazanacağmızı öğrenebilirsiniz. Tel: 44 18 97 44 60 96 49 20 40 SEMİH TUĞLU iBmııııımmınmııııniTnıınfmmııııııııııııııiHiııııııııııııııııııııınmımmiııııııııııııııııııııııınıııııııııııııımıııın Üç sözlü soruya Maarif Bakanı, Adliye Bakanı ve Başbakan cevablar verdiler, fırtınalı bir hava içinde geçen toplantı tam beş saat sürdü r " ; ; • •; ; • Bafbakan, Ankara ÜnivergHesincIen istifa eden genç ilim adamlannı üniversite içinde partizanca politika yapmakla itham etti, muhalefet bunu reddederek yakifiksız ve hazin buldu Mecliste Profesörler meselesi konuşuldu Ingiltere Kıbrısa Dahilı Muhtariyet dı gece tasarıyı kab sğini resmı b ıbliğle bildird: Hükumetimizitı ise bazı şartlarla anayasa tasansını kabule taraftar olduğu anlaşıhyor, kat'î kararımız bugttn veya yarın resmen açıklanacak Ingiltere Müstemlekeler Bakanı tasan hakkında Türkiye ve Yunaniatania müzakerelere devam olunacağını, ileride Adaya tam Utüclâl yerileceğini, hattâ icabında Adanm Tüıider ve Rumlar arasında takshn olunacagmı söyledi Lonodra 19 (R.) İngiltere bugün Kıbrıs icin hazırladığı anayasayı açıklamıj ve bu meselt etraiında Avam Kamarasında da müzakereler hemen bajlamijftır. Bugün Avam Kamarasında ilk olarak söz alan İngiliz Müstemlekeler Bakanı Lennox Boyd bu anayasanın müdafaasını yapmış. ve bunun, Kıbnsta tedhisçilik sona erince tatbik mevkiine konacağını ve derhal seçimlere gidilecegini kaydetmistir. Anayasa Avam Kamarasında Siyasal Bügiler Fakültesi hâdiaesi üzerine Ankara Universitecinden istifa eden kıymetli ilim adamlan ProfeıSr Tnrhan Feyzlogl» Doeent Aydın Yaleın Docent Doktor Mnammer Akıo? Doçent Münel Kapanl Aıtttan Cotknn kıroa Aflıtao • erlf Mardln Ankara U (Telefonla) Bugün B. M. M. nde Üniversite muhtariyeti ve Slyasal Bilgiler Fakülted Dekanı Prof. Turhan Feyıioğlunun Bakanlık emrine abnması hftdisesinden dolayı bes saat süren sert münakasalar oldu. Gündemde Feyzioğlunun BakanIık emrine alınması aebebterin* dair üç sözlü soru vardı. Bunlar okunduktan sonra Mllll Eğitim Bakanı Ahmed özel fiçüne birden cevab verdi. Daha celse açılırken aalonda buyOk bir kalabakk gSrülüyordu. Milll Egitim Bakanı Ahmed özel dc Bakanlara ayrüan yerde elinde kabank blr dosya lle oturuyordu. Başbakan eels» Israel hükumeti Gazzeden çekilmiyeceğini bildirdi Suriye de, "PipeLine,, lann taairi yolnndaki İtalyan ve Aaerikan tekliflerini reddetti Londn 19, (B) t a n d B*ab*k»nı Burün Waahlsctcm'dt blr ko. Bes aurlon, bugttn Parltmentod» »o nuşma yapan Cumhurtyetçl 8en»tör rulan blr tuad üıerin» yaptığı açıkls Balph K. Flanden, Ortadogu meHİe mad», tsraelln Gazaeyl hlçblr taman lerlnl hal yolunda blr te?«bbüs olmak Mıaır »e hlçblr şsrtla Mısıra devretmlyeceğl üzere, Başkan Elsenhower'ln nl söylemla, «MIBIT aakertaln Oaezeye Cumhur Baçkanı Nâatr'ı Blrlefik Amı rlkaya davtt etmesinl lstemiatlr. glrmesıne mösaade etmlyec*^'»» fekDfğer taraftan Şamdan blldlrtldlîlllnde konu«muıtUT. Blr Blrleçml» Mllletler »öBCÖiO, Mll ne göre. Suriye, Blrleşlk Amerika Te petrolleıinl letlerarası Polla KuTTetlerlnla, Port ttalyanın Akdenlze trak Bald'ln ldarl ljleriııl bugün lngül« re nakleden •Plpe.llne» lar bir an önc« Franaıılardan darraldıklannı Arkası Sa. 5 Sü. 8 de îngiliz Müstemleker Bakanı, Kıbru lçln tarlhte yeni blr devir açılmakta olduğundan bahsetmls ve bu anayasa meselesl etraiında Türk ve Yunan hükumetleri ile müzakerelerln de devam edeceğini belirtmiştir. (ECVED GÜRESİN YAZIYOR) İngiliz Müstemleker Bakanı, simdüri anayasanın genlf dahlll muhtariyet verdiğini hatırlattıktan sonra, İleride eğer maAnkara 1* B M M. Backan veklll twto maddtyi, îıkr»yı •öylüyor, hatta sayın Agâh Brtnanın hafızssı y«lnıx «eneler evrel tutulan labıüardan, at* halll hükumet muvaffak oldulu takdlrd» v b«ynelmilel durum kuvretll dejil. her haia*" kıivVetllnin nografUrın hayret dolu bakıaları u a da müsaade edince İngiliz höfcumetiriîn Kıbns haîkma kendi de üzerlnde blr vasfa maiik. Bırakınız nnda ezbere. puajlar Mla okuror mukadderatını tayin hakkını da bahşedebüeceğlni sözlerine 114türüjtln m<ddt numaralarını, mad MUthU tey... ve etmistir. Bakan, Kıbrıslı Türklerln de kendl mukadderatlandenln bilmem kaçıncı tıkrasındakl Allah bütün millatl bfiyledne kuv nı tâyin için karar verebileceklerini söylemistir. lklnd kelimeye kadar hatırlayabllmek, vettl btr hafızaya mallk kılıaydı, • İngiliz Müstemlekeler Bakanı Kıbnsın Türklyeden yalnıs 60 normal kuvrette Mr hafıza ieln im zaraan (hafızayı b*f*r nlsyan 11* ma. kiruızdır. Amı uyın Eroıan. blr nt Arkası Sa. 5, Sü. 3 te kllometre mesafede bulunduğunu hatırlatmıs ve Türkiyenin gösterdifi hassasiyeti takdlr ettiğini de ilâve etmistir. Bakan, Arkası Sa. 5 Sü. 6 da anayasada Türkler için sağlam garantiler bulunduğundan bahsemis ve bunu İstanbulda Türkiye Başbakanına da anlattıgını kaydetmiştir. İngiliz Bakanı, anayasanın «nuvazenell blr anayasa» olduğunu 6öylemis ve bazı ufak tefek tftdilâtın yapılabileceginl iakat mühim tâdillere gidilemiyeceğini de belirtmiştir. İngiliz Müstemlekeler Bakanı nutkunda, icabında Kıbnsın bölünebileceginden bahsetme?! üzerine söz alan muhalefet 11 Arkası S. 5 Sü. 4 te Meclisten Notlar Müstemlekeler Bakanının demeci tmkâmatı lle gösteren bir harita Yunanistanın vardığı karar Atfauda Bearedilen tebU«, red için Ud sebeb Ueri sürüyor, Yanan D^ Bakanı da adanm takslmi Gkrine çatıyor T» bonu reddediy«r Atina. 1» (B) Yunan hükumttl b« akram Mr Ubllf netretmlf T« İn. KUlzler tarafmdan Kıbnı lçln teklif •dllen T« burtm «çıklanan Anayauyı raddetmlıtlr. Tunan hükomttlnlo t*bllglnd«, iil *ebebt«n otCLru bu Anayatanm r«d dedlldlgl tl«ri auralmttt T. bu lkl *•b«b ru teklld« aeıklanmırtır: 1 AnayUBda, kendl mukaddvntanı tftyrn (»elfdet^rTnlnatloıı) hakkmda ala Mr »aaslı kayıd maretıd deglldlr. 2 Anaya«ya nt d«mokr*t T* ne t* llb«r»l ılhnlyet nlklmdlr. Ada ral! •ln«, hududtuz y«tkU»r bahfedUmektedlr. Bu meaale hakkında bu geo* beym. natta bulunan Tunan Di| İslerl Ba. kanı Averof. Kıbrınn takalm* ugrama»ı meTzuunun da Londrada konuşuldugunu hatırlatmı» TS bunu reddederek «Kıbnam takslmi dâvayı hal letmes, daha bttyük eıkmaM lürükl«r» demlstir. Dlger taraftan Attna r»dyo*u 4a bu geotkl tetalrinde tngülz pltnına ıld. drtl» çatmıj Te bu plinın (Klfdetermlnatlon) a yer Tennedljlni bellrtmljttr. Adanın bölünmesi Anayasa tasarısı ve biz Dün gece Başbakanlıkta geç vakitlere kadar «üren toplanblar yapıkh Ankara U (Telefonla) Lorf Haddlff« tarafından hazırlanmif •• bugün tngütere, Türkiye T» Yunanistanda açüclanmıs olan Kjbnsm yeni Anayasa tasarısı fizerinde Bas %80 Her gün yeni bir yalan! Mınr topraklanoa çıkan İn^ilbı Fransız kuvvetleri arasnda 350 TUrk askeri de vannış %2 Rusya Amerikaya çatıyor M««k*va, Washingtonan Bağdad Paktına tirerek Ortadoğndakd İngiliz ve Fransa iktisadî ve siyast nüfuznnn ele geçirmeğe çalıştığmı ilerl sürüyor DİĞER Basın Yayın ve Turizmin bu seneki faaliyeti Mıammer Baykaa, film, foloğral ve netriyat uhasında yapılan ifleri anlafıyor BasınYayın ve Turizra Umum Mfldürü Muammer Baykan, dün kendiaüe görüsen gazetecilere, Umum Müdürlügün film, fotoğraf ve nejriyat sahalannda bu seneki faaliyetine dair izahat vermis ve ezcümle demijtir ki: < Memleketimizi tanıtıcı mahiyette olarak geçen yd yaptırdıgunıı renk li filmlerden birinin beynelmilel bir müsabakada birincilik kazanması bu sahadaki çabşmalarımızda bize şevk vermijtir. Bir Belçika firmasına renk li iki turistik film haıırlattığımız gibi, memleketimizin muazzam iktisadî kalkmma hamlelerini gayet güzel belirten renkli iki filmi de müsabakayı kazanan filmimizi hazırlamıs olan Amerikan firmasına yaptırdık. Bu film Arkast Sa. 5 5(1. S te SON DAKİKA Ankara: 1> (aa.) Harialy* VakiAZINÜKLAR letl matbuat bOrovundan MldirUmlıtlr: Kahired« müntetlr Xtt»brtr dcrgislnta 18 aralık tarthll nttahannda, Mı•ıra çıkartma yapmn İnglllsJ'raııu! kuvTetlerl araamda 350 Türk aakerl logiliz iddialarm* göre Kıbnsta nüfna nkbeo T» yeoi de bulunduju n bunların müttefik anayasaya nazarma Türklertn, Bnndanıı T» kuTvetlerUe blrllkt* bılahare Mıgırdan annbklann çıkaracaklan meboa «de4i eekildlği yolunda blr haber yayınlanmiitır. Terall «dRi Kahlr» m«n«aU tm gibl uılsız haberlere ne Türklyedt, n« de dlğer her hangl blr hür memleket t* klmse lnanmıyorsa da, halkı her turlu doğnı haber Te haklkatlerden mahrum bırakılan Mısır Te dlger ban Arab m»"i>ek?*iprlnde propagandalarla Türklye aleyhlnde yaratılmak lstenen haTayı kardef Arab mllletlne duyarmak makgadile bu (lbl yalan ha berlerln tekılblne lüzum gönllmekteBu mecliı »nünde meı'ul bir hü Londra 19 (RaJi.) îngillz hüdir. kumeti bugün, Kıbrıs için hazarladı kumet olacaktır. Bunda bir Türke Mardln: l t (a a.) 8on gunlerd« ğı anayasa tasarmru açıklamıstır. sandalya ayrılmı?ür. hududumuza yakm ban 8urive çehlr Kıbrııın askert r« haricl politika Bu anayasa tasansına göre, Kıbru Arkan Sa. 5 Sü. 4 te adasında bir Kavanin Meclisi kunı meselelerile dahill emniyeti bu Kalacaktır. 36 mebuslu bu mecliste vanin Meclisi tarahndan ele alınaTürklere 6 yer aynlmıstır. 24 mıyacaktrr. Bu işlerle Ingiltere mejmebus Rum olacaktır. 6 yer de di gul olmağa devam edecektir. Anayağer azınlıklara ayrılmiîtır. Bu son ( sa, Adaya dahilî muhtariyet vermekmebus tayin edilebilecektir. A r k a s ı Sa. S, S ü . lde Kıbns Türkleri ne diyorlar? of* 1* (Buaust) Eden httkftmetl tarafından ıanan Lord Radcllffe'la Anayaaa taslağı, Kıbrıstakl Türk eemaati Anayasa tasarısmın bellibaslı maddeleri Arkası Sa S Sü. 3 te Arkası Sa 5 Sü. 3 te Bir tacir/1 milyon lira dolandırıp kaçmış Sahte bonolarla piyasadan 1 milyon lıraya yakm para dolandtran, panaport alarak karısı ve çocuklarile yurd dışına kaçan bir Ermenınin hissedan bulunduju Çarşıkapıdaki mağaza önünde dün alacaklılan hâdise çıkarmı»lardır. Şirket hİBsedarlanndan T B nln piyasayı dolandırıp çocuklarile birUkte önce tsraele, sonra uçakla Fransaya kaçtıgını haber alan alacaklılar dün Çarşıkapıdaki magazası önünde toplanmışlardır lcra memurlarile po| lltlerln de müdahale ettlgi bu hâdise aırasında alacaklılardan bazılan fenalık geçlrmlş, bszılan aglamıç, bazi lan da dükkâna hücum edprek içerideki mallara el koymak istemiştır 50 den fazla alacaklı bu sabah dılekbaşvurarak NATO'nun yeni Genel Sekreteri M. Paul Henri Spaak makanıiBda çeyle Müddeı'urrumılığe dclandıncının Tüıkıyeye ıadesını ıs(Yazın 3 üneü tahifemizde) teyeceklerdir. i Şehrimizde intisar eden Siyau Halk j zetesinin 9/6/1956 tarihli nüshasuıın 4 ünciı sahiiesinde ;ıkan «Oldu da bıtti masallah» lejantlı karikatür ve yazıdan dolayı, mezkur gazete ve karikatur sahibi Ratib Tahir Burak a Çalışma Bakanlığı işçi meskeni inşaatınm bir leyhıne Toplu Basın Mahkemesinde açılan dâva dun sona ermiştir. Suçu elden idaresi ile gecekondu davasını hal için sabit gören mahkeme, Ratib Tahir Burak'ı 6732 sayüı kanunla muaddel geniş bir programın tatbikına başladı 1. maddenin 5. bendi delâletile 2. fıkrasına tevfikan 1 sene 4 ay hapalmıı bulunmaktadır. Bunlardan bl te, 4 bin lira para cezasına ve 5630 Çalıama Bakanlıfı; büytU iehlrlerrlnclsl bu mahanelerln ıchlrclllk plftnı sayılı kanunun 30/5. maddesine tevde gecekondu meselelerinln halll. Ba. kanlıkla üglH muhtellf mneBaeselerln na uydurulmaaı, dlğen l*e gecekondu fikan da 1 ay müddetle neşriyatının açüması ve İççl Meskeni inşaatınm lan meydana getiren lktlsadt ve dtğer tatiline, 100 lira duruşma harcı lle bir Meskenler Kanununa bağlanması sosval sebeblerin hallldlr. Gecekonduları, sâkinlerınl mutazar mahkeme masraflarının tahsiline mah yolunda geniş bir programın tathlklrır etmeden yeni ımâr plânı gereğın lcum etmıştır. ne başlamıştır. Bu mevzuda alâkahların verdiklerl ce nlzama sokmak İçin Bakanlık tv. Ratib Tahir Burak aleyhine Haül malumata göre Çalışma Bakanlıfı Ttlâ blok apar'msnlar lnşa ettlrmek Ozyörük tarafından açılan dâva aynı »ecekondu meselesini lkl yonden ele Arkası Sa. 3 Sü. 4 te mahkemede beraetle neticelennujtir. Ratip Tahir 1 sene 4 ay hapse Bir işçi meskenleri mahkum oldu kurumu tesis ediliyor Serkldoryan bloku acık arttırma ile satılacak Serkldoryan blokıımın Istiklâl caddefinden gorunuşü (Yazıst 5 inc» sahıfemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog