Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

\ Sayın Öğretmenler ve Çoeuk Velileri Çocuklar için en iyi hediye, okul kitablıkları için en kıymetli hazine REMZİ ÖZYÜREK YAYINEVİ'nin ÇOCUK KİTABLARIDIR. Roman Hikâye Piyes Tarih Eilgi bol resim renkli baskı, cazib konular. Tam 140 aded Kataloğ isteyiniz. Posta Kutusu 773 îstanbul 32 nci yıl sayı 11.620 K U R U C U S U : Y U N U S NADf Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu tstanbul No 246 Teleionlar: Umuml Santral Numarası: 224298. ¥aa Isleri: 224299, Jfiatbaa: 224290 h u r iyet Pazar 2 Ara'ık 1956 ^ •+4 Kırımlı bir Türkün, Cengiz Dağcının kalenunden çıkan bu roman son dünya savaşında ilkin Sovyetler safında Almanlara karşı, sonra Alman üniformasile Ruslara karşı savaşmış, toplama kamplarmda işkenceler çekmiş bir KmiKİı gencin insanı ürpertecek kadar acı macerasını büyük bir kuvvetle anlatmaktadır. Varlık Yayınlan arasında yeni çıkan bu kitab kapışılacaktır. Fiatı 2 Hra. KORKUNÇ YILLAR etti u inanılmaz hârekete Londra lefet sesini görüşmeleri ve tecavüze hazırlandığımız iddiası sebeb olmuş C.H.P. bir tebliğ ile Ortadoğuya Birlesmiş Milletler Genel Sekreteri hududlarda fevkalâde bir hâle rastlanmadığım ilân etti miNitıımmmıııunmıııııınııııııımıııııııııııııınııııııı dair kararları tenkid etti İnönünün dış politika üzerinde Başbakandan mülâkat talebinin bir hafta oyalandıktan sonra akim kaldığı iddia olunuyor Iki kararı tenkid İzahat verilmemesinden şikâyet Suriye Başbakanı dün Şkm Elçimizle görüştü New York, 1 (RA.P.> Bugün Suriye hükumeti Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine mektub göndermiş ve Türkiye idarecilerinden şıkâyetçi olduğunu bildirmiştir. Suriye hükumeti bu şikâyet mektubunda Türkiyenin, İngilterenin, Fransanm ve îsraelin Suriye hududlarına kuvvet yığdıklarını ve tecavüze hazırlandıklarını da iddia etmektedir. Suriye Başbakanı, Genel Sekreterdeu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Suriyenin DU şikâyetini incelemesini de istemektedir. Birleşmiş Milletler çevrelerinde (tamamile saçma) olarak vasıflandırılan şikâvet telgrafı şu şekildedir: Londra görüşmeleri devam ediyor Türk Dış Îşleri Bakan vekilinin bugün Londradan aynlması bekleniyor Londr» 1 (R) TUrk İngillz görüşmelertne bugün de devam edllmiştlr. Slyasl çevreler, Suriye meselesi üzcrind* ehemmiyetle durulduğunu ve Kıbnstan da bahsedÜrilEinl söyle. mektedirler. Türk Dış İşlerl Bakan Vekili Ethem Menderes İle Dış İşieri Baianîıgı Umumi K&tlbl Muharrem Nuri Blrglnln yarm Londradan aynlmaları muhtemeldlr. Bu Türk İnglliz görüşmeleri «onur.da müşterek bir tebllğln neşredilip neşredllmlyeceği de blllnmemektedlr. İngillz radyosunun diplomatik mu hablrl, Surlyeye son haftalarda Rus sliâhlannm Te tanklnrının eeîd!5i ar tık teyid edilmiştir demekte Te Suriyenin dış dünya İle alâkasınm da genis Olçüde keslldiğlnt blldlrmekte. dlr. Suriyede bütün muhabere ve mü nakale Sıniye ordusunun kontrolü aîtmdadır. SITII ldare lkind plâna çe kllmlştlr. Ankara. 1 (Cumhuriyet Teleks) Iki günden beri Ismet Inönü'nün başkanlığında toplanarak dış politika meselelerini müzakere eden C.H. Partisi Meclis Grupu, bu akşam bir tebliğ yayınlamLştır. Bu tebliği aynen bildiriyoruz: «C.H.P Meclis Grupu 30 kasım 1956 ve 1 aralık 1956 günlerinde Gcnel Ba^kan Ismet İnönü'nün başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki hususlan tesbit etmiştir: Sabit olan haHkat şuduT ki Hükumet B. M. Meclisini, umuml efkârı ve Meclis dışında muhalefet başkanlarını dış politikadan haberdar etmemek yolunda ısrarbdır. Bu halin çok mahzurlu olduğunu esefle kaydederiz. Şikâyet telgrahnm metni Haritadan Ege denizine bakış .Surivenin güvenligini tehdid eden tehlikeler hâlâ mevcuddur. îsrael kuvvetlei'Suriye îsraelve Ürdün Îsrael mütareke hatları boyunca ve gerisinde uâlâ tahşidat yapmaktadırlar. Türk devlet adamlarının beyanatı da Suriyenin güvenliji için direkt ve açık bir tehlike teşkıl etmektedir. Amerikan basını Türkiye Dış îşleri Bakan vekili Ethem Menderesın Suriyedeki vaziyeti görüşmek üzere îngiltereye gittiğini yazmıştır. Aynı zamanda îngiliz," Frannz, Türk ve Îsrael gazeteleri, asılsız haberler uydurmak suretile bir propaganda manevrasına girişmişlerdir. «Suriye hükumeti B. M. yasası prensipleri ve sulhün korunması davasına Dağlıdır. Fakat, hcr nereden gelirse gelsin tecavüzü püskürtmek azmindedir. Yukarıda arzedilen vaziyet sulh için direkt bir tehlike teşkil etmektedir. Bu ıtibarla vaziyeti Genel Kurula arzetmenizi ve bu telgrafı resmi bir vesika olarak B. M. szalarına tanrim etmenizi istirham ederim.» Bir Yunan şımanklığı daha! Karasularunızın hududunu 12 mile çıkanr»ak Ege denizini kapalı deniz ilân edeceklermiş Londra 1 (R.) Atinadan verilen bir haberde Yunanistanın Ege deniztni bütün seyrüsefere kapamak tehdidini •avurduğu bildirikmektedir. Times gazetesinin Atina muhabirl bu hususta şunlan ksydetmektedir: tYunan gazetelerinde bir kaç gündenberi Türkiye kara suları ile alâkall olarak çıkan bazı haberler şimdi teyid edümektedir. Bu haberlere göre. Türkiye Büyük Millet Mecüsi Türk kara Arkası Sa. S, Sü. 5 te 1 Grupumuz, dış politika üzerinde, B. M. Meclisinde müzakere açılmamasından şikâyetçidir. Hâdiselerin iktidar grupunca bilin cüği kadar muhalefet gruplarınca ve umumi efkârca bilinmesi de temel zarurettir. Dış politikada birlik gibi millî menfaatler için müstesna bir nimet, ancak, bu suretle temin olunabilir. Dış politikada görüş farkı olursa, mahiyeti ancak bu suretle millet tarafmdan bilinebilir. Meçhuliyet içinde idare edilen bir dış politikanın, millete hanpi gün emrivaki getireceği bilinemez. Genel Başkanımız sayin Inönü'nün dış politika üzerinde görüsmek için 24 kasım 1956 da Hükumet Başkarundan aradığı mü!âkat bir hafta oyalandıktan sonra akim kalmıştır, 2 24 kasım 1956 Bağdad tebliği dokuz Arab devletinin 16 kasım 1956 da Beyrut'da neçrettiği tebliğ ile aynı görüşte olduğunu söylemiştir. Bu bir yeni taahhüttür. Böyle bir taahhüde girmeğe hükumetin selâhiveti yoktur. Hükumet bu taahhüdün ilk tatbiki olarek Israel'den sefirimizi çekmişttr. Hükumet bu taahhütle Beyrut tebliğinin Ingiltere, Fransa ve tsrael aleyhindeki hükümlerini tasvib eder bir vaziyet almıştır. Bu hareketler yetki dışıdır. Bizim ka naatimizce hâdiselere el koymuş olan Birleşmiş Milletler icraatının tekâmülünü beklemek ve Birleşmiş Milletler kararları üstünde hareketlere girişmemek lâzımdır. 3 Amerikan hükumetinin 30 kasım 1956 tarüıli tebliğini mem Arkast Sa. 5, Sü. 1 de Amerikanm kararından sonra Boş çıkan Suriye iddiaları Bundun evvel de Suriye hükumeti, hududlarında tahşidat olduğunu ve Ingitiz Franâız İsraı1 kuvvetlerinin yığüdığını, bunların tecavüze hazırlandiKİ.arını Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirmiş, tahkikat yapılmasını istcmişti. Bugün Birleşmiş. Milletler Genel Sekreteri yaptığı tahkikntın neticelerini resmen açıklamış ve Suriye hududlarında fevkalâde bir hale rastlemadığmı bildirmiştir. Suriye Başbakanı Elçimizle görüştü Pakistan Nâsıra çatıyor Karaşi'de çıkan bağımsız Dawn gazetesi: «Nâsır asla bizlm dostumuz elamaz» diyor Karaşi, 1 (a.a.) Pakistanda çıkan bağımsız <Dawn> gazetesi «Işte Nâsır böyledir» başlıkh makalesinde şöyle demektedir: «Nâsır, asla bizim dostumuz olamaz. Nâsır, İslâm dünyasımn menfaatlerini, ancak kendi menfaatleri bahis mevzuu olduğu zaman düşünür.» Mısır basınının Pakistana karşı giriştiği kampanyadan bahseden gazete A r k a s ı S a . 5. S ü . l d e Şam, 1 (FU Bugün Türkiye Elçisi Adnan Koral, Suriye Başbakanı Sabri Assali tarafından kabu' edilmiştir. Bu görüşmeden sonra beyanatta bulunan Sabri Assali Türk Elçisi üe, Londrada yapılmakta olan îngiliz Türk görüşmeleri hakkında izahat aldığını ve Suriyenin takib edeceği siyaset hakkmda kendisine malimat verdiğini söylemiştir. Daha sonra Sabri Assali, Suriyeye karşı tecavüze hazırlandığı hususundaki iddiaları gene tekrarlamış ve demiştir ki: c Mütecavizlere öyle bir ders vereceğiz ki, bir daha unutmıyacaklar. Suriye ordusu hazırdır ve diğer Arab orduları da hemen gelecek Elçi hareketinden evvel: «Dünya lerdir!. sulhunda rol oynıyacak olan Şamda geniş bif diplomatik faaliyet müşahede edilmektedir. Suriye Londra toplantısına gidiyoCumhurbaşkauı Kuvvetli, bugün Hindistan ve Pakistan elçilerile görüşrum» dedi müştür. Hariciye Vekili de Amerikan elçisile 45 dakika görüşmüştür. îngilterenin Ankara Büyük Elçisi Sir James Bowkcr dün Londraya hareket etmiştir. New Yorlî gazetelerinin muharrirleri, Birleşik Amerika dış politikaElçi hareketinden önce: sı ve bu arada Dış Îşleri Bakani Dulles aleyhinde neşriyata başlamışlar« Dünya sulhunda rol oynıyacak dır. Gazeteler, Amerikanm takib ettiği politika ile, Nâsır'ın askerî sahada olan L<>ndra toplantısına gidiyorum.» uğradığı mağlubiyetinin şimdi siyasî bir zafer haline getirildiğini belirt demiştir. AMERÎKA BÜYÜK ELÇİSİ SAM mektediıler. New York Herald Tribune gazetesi de Suriye hakkmda şunları yaz GÜNÜ BtR KONUŞMA YAPACAK Amerika Büyük Elçisi Fletcher maktadır: « Kus idarecileıi, Suriyenin taarruz tehlikesine maruz bulun duğu zehabını uyandırmak için bir hayli uğraşmışlardır. Meselenin asıl Warren. sah günü îstanbul Propellor ehemmiyetii ciheti budur. Rus Hariciye Vekili Şepilof, Genel Kurul top Kulübünün Hiltcn otelinde tertib et Arkası Sa. 5, Sü. 2 de lantısmda bu meseleyi müzakereye koydurmak için herkesten ziyade gayret sarfetmiştir. Sovyet doııanmasınm resmî gezisinin de aynı zamanda, altıncı Amerikan donanmasmın Akdenizdeki faaliyetlerini ele alan neşriyatı muhakkak ki bir tesadüf eseri değildir.» İngiliz Büyük Elçisi dün Londraya gitti Polatkan Vekili Sıtkı Yırcalı, Dr. Nâmık Gedik, Âtıf Kıbns Türklerinin tedhişcilere cevabı Volkan Teşkilâtı yaydığı beyannamelerde, Türkler öldürüldüğü takdirde misilleme yapılacağuu ilân ediyor Lefkoşe 1 (R.) Bir tnüddettenbftri faaliyeti görülmiyen Kıbrısh Türk. lerin gizli teşkilâtı (Volkan) dün beyannameler dağıtmıştır. Bu beyanna meler, geçenlerde Rum tethişçi şefi Digenis tarafından neşredilen beyannamelere cevab vermektedir. Rura tethişçiler, gayelerine erişmelerine mâni olacak herkesi öldüreceklerinl ilân etmişlerdir. Kıbnslı Türkler ise, Yunanistanla birleşmek olan bu gayeye karşıdırlar. Arkası Sa. 5. Sü. 2 de Senderlioğlu ve Sebati Ataıtıanın da muhtelif Bakanhklara getirilecekleri söy!eniyor Ankara 1 (Cunı luriyet Telek») Günlerdenber; dei'am eden ka binedeki yeni tâ .inlere aid pby entüer hakika' "ahasına çılvmağ "»aşlamıştır. Bu cümleden Mallye Vekili Marak ilk tâyin Hasan Polatkan Maüye Bakanlınna yspılmış. ve ;bu makama Nedim Okır.pnrten e\Te ki Bakan Hasan P •Idtkan gptirilmiçtir. Hasan Pilatkan bu sabah vazifesine Arkası Sa. 5. Sü. 1 de Amerikan basınının tenkidleri Sıtıkı Yırcah Sebati Ataman Atıf Boıifierliııgıu Ur. N.ınuk Gedik Irak Kralı Nedisi tâtil etti 7 DAKÎKA Doğan N'adi haftalık yazüanıu tekrar yazmaya başladı. Bugün 5 inci sahifemize hakın! Bağdad 1 (a.a.) Parlâmentonun bugünkü toplantısmda senelik nutkunu lrad eden Irak Kralı Faysal «Mısırın bağımsızlık ve hükümranlıfmı müdafaa için I'akın bu memleketi desteklediğini» bildirmiş ve şunlan ilâve etmiştir: «Mısır hükumeti, taarruzu akamete uğratmak ve mütecaviz kuvvetlerin Mısırdan çekilmelerini sağlamak için diğer Müslüman ve Arab devletlerile işbirliiğ etmek lüzumunu dikkat nazara slarak hareket etmiştir. Irak hükumeti, Filistin roeselesl hakkındakl mutad polltikasını değiştirmemiştir» Kral, Ürdon hususunda, Irak kuvvetlerinin, bir müşterek kumandanlık tesisi hakkında anlaşmaya vanlmasmı müteakıb, bu memleketi mOdafaa İçin Ürdüne gönderildi*inl belirtmlştlr. Tahran ve Eağdad toplantılanndan da bahseden Kral, bu görüşmeler nerlceslnde Mreıra kar?ı tecavuzü durdurmaya muvaffak olduğunu söylemiçtir. Kral aözlerinl bitlrlrken, Irak diğer memleketlere karçı politıkanının, diğer ban» ge»eı mllletlerle lsblrlığı ederek Ortodoğudd banşı kcrumak vt Birlegmlş Milletler An»yasa« fle karar guretinln tatbiklni temln etrnek olauğunu bellrtmiştlr. Bundan tonra Irak Kr»lı, hükumetln talebi Oıerlne Irak ParI4mento•unı» >>ir ıy İçin tatile karar verdiğini bildirmtştlr. Sebeb açıklanmamıştır. Sly»«î çevrele», bir taraftan komünistleıin re diğer taraftan Mısır Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Feyzioğlu Bakanlık emrinealmdi! Keyfiyet Üniversite muhîtinde ve müsıevverler arasında teessiiı le karsılandı • Ankara 1 fCumhuııyetTeleks) Siyasal Bilgiler Fakülfesi Dekara Profeiör Turhan Feyzioğlu. bugün Bakanlık emrine alınmıştır. Hatırlanacağı üzere, Millî Eğitim Bakanlığı, birkaç gün evvel Anksra Üniversitesi senatosuna bir yszı gön dererek, Feyzioğlunun. Zafer gaz>tesinde. alpvhinde neşredilen bir yaj zıya verdiği cevabla polemiğe Eebsb olduğunu iddia etmiş ve Bakanlık emrine alınması hususunda mütalea taleb etmişti. Senatonun ittifakla, Feyzioğlunun Bakanlık emrine aünmasına mahal olmadığı yolundaki kararı malumdur. Ancak. ÜniversitBler kanununa göre Milli Eğitim Bakar.ı Senatonun kararı ile bağh değildir ve nitekiır. bugün Bskan Ahmed Özel, şahsi takdir hakkını kullanarak, Feyzioğlunu Bakanbk emri Arkası Sa. 5 Sü. 5 te Sarıyar Santrah bugün açılıyor Ankara, 1 (Telefonla) Sanyar hidroelektrik tesisleri yanr. törenle işletmeğe açüacaktır. Yeni tesisler memleke timj^de injasına girişilmiş olan i büyiik bölge e lektrik santralın dan biridir. Hidroelektrik tesis t * >S*& leri, açıhşı müteakıb bir taraf Bugün tedavüle çıkanlacak tan Adapazarı ve hâtıra pulu istanbul, diğer taraftan Ankara istikametinde cereyan vermeğe başlıyacaktır. Bu münasebetle P.T.T. Idaresi tarafından bastırılmış olan 20 kuruş değerinde iki nevi hâüra pulu da yarm tedavüle çıkanlacaktır. İsraeldeki Elçimiz Yarın Geliyor Bundan birkaç gün evvel, Dış tşleri Bakanlığının bir tebliği ile eeri çağırıldığı açıklanan TelAviv Elçimiz Şefkati İstinyeli pazartesi günü uçakla Istanbula gelecektir. Sah günü sehrimizde olacağı söylenen İstinyeli, Ortadoğu hâdiselerı etrafında alâkalı devlet adamlarma izahat verecektir. (Resimde elçimiz Şefkati İstinyeli, TelAviv'deki maslahatgüzarımız Nureddin Akıncı ile konuşıırken görülmektedir.) SaSaîasaray, Fenerbafoçeyi , 3 2 yendi Ingiltere ile Fransanm Süvcyş için kararları Londra ve Paris nihaî kararlarını yarın açıklıyacaklarını bildirdiler Londra 1 CR.) Ingiliz Fransız Dış Îşleri Bakanları arasındaki görüşmeler hakkında pazartesi günü mühim bir tebliğin neşredilmesi beklenmektedir. TebBğde Süvey? kanalı Anvers şehri bölgesmdeki îngiliz Fransız kuvvetlerinin çekilmesi hakkında varılan kararlar açıklanacaktır. İlgili piyasî çevrelerin b^lirttiklerine göre, bu kuvvetler kademeli olarak çekilecek ve bu pazartesi gününe kadar Birleşmiş Milletler Genel Sekreterindea tngiltere ve Fransaıun istediği temi Arkası Sa. 5, Sü. 5 te /etrol yokluğunun Avrupayı ne Mkmtüara düşürdüğünü gösteren bir resim: sokaklarmda otomobillerin yerini alan atlı arabalar Belçikada Metinin attığı üçüncü G. Saray golü F eahçe kı'lesinde •••'i *ahxfemizdedir •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog