Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

62 oci yıl sap 11.637 umhuri « K U R U C U S U : YITNUS NADt Teleıonlar: Umumî Santral Numarası: 224298, Yazı Isleri: 224299, tstanbul No. 246 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu Matbaa: 224290 Cumhuriyet Halk Partisi Ankara 11 j kongresi bugün, Ulus sinemasında akdedfldi. Sabah içtimsında, B=«skan|l lık divanı seçimi yapıldıktan sonra, 1 1 dare kurulunun çalısma raporu okundu ve dört delege bu rapor hakkında konuştu. Saat 12 de toplanbya nihayet verildi. Kongrenin öğteden sonraki toplantısı ise Genel Ba?kan Ismet fnSnünün. ç ve dış politika olaylanna geniş şekilde temas eden ve 45 dakika süren uzun bir nutku ile bağladı. Ismet Inönünün evvelâ dı« politika olaylanna temas ertijti nutku şöyledir: ömer Seyfeddm Knftiyatı: 10 (Bugüne kadar neşrolunmamıj hikâyeleri) Külliyatu» diğer dokuz kitabı: İlk Düsen Ak, Yüksek Ökçeler, Bomba. Gizlı Mftbet, Asılıadeler. Bahar ve Kelebekler, Beyaz Lâle, Mahçuphık tmtihanı, Dalga. Beher kit?b 100 Kuruştur. Ahmet Halit Kitabevl k. I O K T A 19 Att'lk 1956 es'ın siirprizli Inönünün tenkid, b i r demeci d a h ave tavsiyelerle Macaristanda kütle hâlinde tevkifler Dün 200 Macar yakaVandı, Ruslar Macaristana yeniden askeri birlikler gönderdiler Paris 18 (R) Budapeşteden gelen haberlere göre, ihtilâlin sessiz bir devreye girdiği şu günlerde Husya Macaristana yeniden askerî birlikler eevketmektedir. Rus kuvvetlerinin Ukraynadan Macar huriM^n"'! klan ve Macaristan içinde bazı strateJik mevkilere doğru sevkedıldıkleri öğrenilmiştir. ~ "Amerika, Rusya aleyhinde bir prograıtı tertiblenek C.H.P. Genel Başkanı Ankara il kongresinde 45 dakika konuştu. haricî durumun ve mevcnd şartlardan istifade ile bu nemleket etrahnda tahlilinden sonra rejim dâvaları dediği mevzuların bugünkü durumlannı anlattı ve netice olarak «Birbirimize eziyet devrinin artık bitmesi lâzımdır» dedi yeni emniyet zinciri kurmak niyetinde değildir» Ankara 18 (CumhuriyetTı°Ks1 j Washington 18 (a.a.) Amerikan Dıj İşleri Vekili Foster Dulles bugünkü basın toplantısında şunları söylemiştir: «Birleşik Amerika, Sovyet Rusya aleyiıine bir program tertiblemek ve Sovyetler Birliğinin etralmda yeniden bir» emniyet zin.•iri kurmak maksadı ile mevcud şartlardan stifade etmek niyetinde değildir. tBundan bagka Bırlesik Amerika Avruoadaki kuvvetlerini azaltmayı da tasarlamamak 'adır. Peyk memleketlerdeki durumda değiıklikler husule gelnıişse de, bu, Avrupada mev Lud kuvvetlerin vaziyetinin tekrar gözden ^eçirilmesinı icab ettirmemektedir. Gelecekte VATO kuvvetlerinin durumunun yeni bir tetcike tâbi tutulması mümkündür. Fakat bujünkti durum NATO kuvvetlerinde bir azaltna yapmaSa müsaade etmemektedir. Birleşik Amerika ile Avrupalı müttefik'eri arasıdaki münasebetler. NATO Konseyınin son tcplantısından beri çok iyileşmiştir. Fakat, yaraları kapatmanın en iyi yolu istikbali inşa için birlikte çalışmaktır. Arkan Sa. 5 5ü. 6 da M.T.T.B. Hukuj Derneği kongresinde bir müdahale İnönünün nutkn cAnkara 11 kongresinin delegelerinl ve pek sayın misafirlerimizi selâmlamakla bahtiyarım. Son günlerin siyasl h&diseleri üzerinde bir hulâsa yapmak için yüksek kongreden izin ısterim. Milletçe ve memleketçe ha Toplantıyı takib eden sivil Emniyet memuru, Macar gençliğine mesaj gönderilme»ine mâni oldu M.T.T.B. Hukuk Derneği üyeleri nin dün, Macar gençliğine göndermek istedikleri bir gempati mesaj ı, sivil Emniyet memurunun müdahalesıle sozde kalmıştır. Derneğin, dün Cağaloğlundaki riirlik lokalinde yapılan yıllık kongre »inde »öz alan bir üye, Macaristan daki hürriyet hareketleri karsısmda, Türk gençüguıin tarafsız kalmasmı tenkid ederek, Macar gençliğine bir •empati mesajı gönerilmesini <ıte mistir. Teklif, ittifakla kabul edUdiği <ana da, toplantıyı takıb etmekte olan masa komiseri, karardan Tazgeçilmediği takdirde toplantıyı dağıtacağını, kararın tüzüğe aykuı oluğunu söylemij tir. Memurun sözleri kongreye açıklandığı zaman, toplantınm havası kansrnıssa da, bir fiyenin Kçimlere geçileeeğini bildirmesi ve uzlastırıcı bir konujma vapman üzerine meaele ka Arkan Sa. 3 Sü. 5 de Arkan Sa. 5 Sü. S de Foster Dullea Arkast Sa. 5, Sü. 2 de Kahire radyosu dün gece şöyle konuştu: ,ilix Fransız tecavüzünü kahramanca durduran, İsraeli ortadan kaldıracak olan, Port Saidden düşmanlan kovmağa muvaffak olan 100 milyonluk Arab millcti Bağdad paktına lüzum kalmadan da Ortadoğuyu müdafaa etmeğe mnktedirdir!» Suriyede Kızıllarla Türk taraftarları çarpıştılar Bütçe Şam ve ve diğer şehirlerdeki kanJı çarpışmalarda 13 Türk Irak taraftarı öldü, 19S kişi de tevkif edildi Gene gelen haberlere göre, Suriye Milll Savunma Vekili Tevfik Nizameddin il* Sağlık Vekili Abdulbaki Nızameddin taraftarı bulunan Kürd Tayyan aşireti reisi Abdürrezzak El hasso da bu nümayiş'.er tırasuıda Şamda Türkiye ve Irak tarafını tuttuklarından bu şahıslan tutan aşiretlerle ordu birlikleri arasında muhtelif bölgelerde kanlı çarpi}malar olmuştur. Dünkü nümayişler sırasında komünist taraftarı olan nümayijçilerde bulunan dövizler «Kahrolsun Said Pa şa», «Kahrolsun Batılı emperyalist ler> vesaire gibi cümleleri ihtiva etmekteydi. Dövizleri tajıyan bazı Suriyelilerden bunları kimlerden aldık lan sonılduğu zaman, «Tanımadığı mi2 meçhul kimseler tarafından mut laka teşınması için ellerimize verildi» diye cevab vermişlerdir. Diyarbakır, 18 (Alâeddin Bilgi bildiriyor) Bugün Nusaybinden aldığım habere göre, dün Suriyenin Ha leb, Şam, Derizor ve Türkiye hududunda bulunan Kamıjlı kasabasında yapılan umumî nümayişlerde Suriyeliler, Irak ve Türkiye aleyhinde nümayişlerde bulunmuşlardır. Nuri Said Paşanın radyoda yaptıgı bir beyanattan dolayı resmî makamlar tarafından tertib edilen bu umumî nümayişte halk zorla meydanlara toplatılmış, dükkânlar ve i} yerleri ordu birlikleri tarafından kapatılmıştır. Bu nümayişler sırasında Türk ve Irak taraftarı Suriyeliler ile Sovyet taraftarları arasında kanh çarpif malar meydana gelmiş ve neticede 13 Türk ve Irak taraftarı Suriyeli öl dürülmüj, 24 kişi yaralanmi}, 180 kişi de tevkif edilmiştir. Telefoto CUMHURİYET: Ankara tstanbul KongTedc autkunn bitirip yerine döaea Ininfi Kasıın Gtilek tarafındaa tebrik ediliyor Komisyonunda tenkidlerve müdafaalar Kıbrıs anayasa tasarısının bugün acıklanması bekleniyor bati Ataman, uzun bir konu^ma yaparak dun konusan muhalefet hatiblerine cevab verdi. Hükumetin Meclıse takdim etmiş olduğu tasarınm basit bir hesab pusulası seklinde müta'ea edilemıyeceğini beyan etti. Zonguldak bağımsız milletvekili Cemal Kıpçak, kalkınma davasmın hiç kimse tarafından kücümsenemiyeceğmı, bunun çok müspet bir dav3| olduğ'inu ve yapılan tenkidlerte kalkınma hareketinin gölgelendirilmemesi gerektiğini soyledi. Geçpnlerde D. P. ye iltihak eden eski C.HP. Sinob m"lo*vekili Server Beyrut 18 (R.) Bagdad radyosunun bugün bıldirdlgine göre. Mısır, Ortadogu memleketlerinde Bağdad Paktı, Türkiye ve Irak aleyhinde genls ölçüde bir kampanyaya girişmiştlr. Cumhurbaşkanı Nâsır, nümayişler tertlb etmek üzere, yakın arkadaşlannd<n Ahmed Fuad Cel&li Lübnana gBndermlstir. Birkaç gündenberi Lübnanda bulunan Ahmed Fuad Celâlin yaptıgı konusmalar, halk tarafmdan istıhza ile karçılanmietır Arkan Sa. 3 Sü. 4 de Polonya ile Rusya nasıl anlaştılar? Moskova, Rus kuvvetlerinin «geçici» bir miiddet İçin Polonyada kaldıklanm iteri sürüyor Londra 18 (R.) Rusya ile Polonya arasında, Polonyadaki Rus arkerî kuvvetlerinin statüsü ile alâkalı %nlasmaya dair tafsilât bu sabah resmen açıklanmıştır. Bu anlaşmanın ilk maddesinde Rus kuvvetlerinin «geçici > bir müddet için Arkan Sa. 3 Sü. 3 de D.P. miHetvekiileri dün, mvhahfetin tenkidlerine cevab verdiler, Maliye Vekili Hasan Polatkan sualleri cevablandırmak için miihîet istedi Ankara, 18 (CumhuriyetTeleks) 1957 yılı bütçe tasarısını müzakere etmekte olan bütçe komisyonu bu sabah saat 10 da toplandı. Bugünkü müzakerelerde söz s.lan D.P.li hatiblerden birçoğu dunkü konuşmaları ile bütçeyi tenkid eden mu halefet milletvekillerıne cevab verdiler. Komisyonda ilk sözü alan Antalya D. P. mılletvekilı Kenan Akmanlar, Feridun Erginın dun yaptığı konnsLefko»e, 18 (E) Tanndan ltlba mayı şiddetle tenkid ettj: «1930 dan ren Kıbnstakl levkal&de hâl nizamla 1950 ye kadar devam eden ve Ismet rmd» gevşefme yapılacaktır devri denilen devreden arta kalan in Arkast Sa. 5 Sü. 7 de sanların işidir bu konuşmalar ..» dedi. karşılayana kadar "Kocam beni bekliyeceğim» Dün saat 12.10 da Sirkeci İ8ta«yonuna gelen Semplon ekspresi, Istan» bula, Yunanistan y» Yugoslaryadan 65 göçmen, Aleksi ve Dina Çipidcovm isimli bir Sovyet kankoca •• bir Türk ile evli gene ve güzel, fakat inadeı ve sinirli bir îsveçli kadın getirmijtir. 65 göçmen, Sirkeci Göçmen Misafir. hanesine götürülmüşler, Aleksi ve Di na Çipiskova, hiç kimse ile temas ettirilmeden Sovyet baskonroloFİuJuna mensub bir memur tarafından sevke. dilmijtir. Helena ismindeki Îsveçli kadın ise, Sirkeci istasyonunda kalmıştır. Helena, «Kpeam beni karsı« layana kadar burada bekliyeceğim, . aksi halde gene bu trenle Stockj hobn'e döneceğim» diye sinirli sinirli ' bağırmıştır. Helena beklemistir. Fa| kat çok beklemistir. Neticede bıkmif, I Arkası Sa. 3. Sü. S de Dön S«mpkm ekspre«U« gclen bir Tfirkle evH kadm Sirked gannda kocasuu ozun mfiddet Zonguldak D. P. milletvekili Se bekledi ve nftayet bulu^utar Siiveyş Kanalı üç hafta sonra açılacak Mısır, İngiliz ve Frans» tahlisiye ekJp ve teknelerinin, Süveyş kanaknın temizlenmesine yardımını baa şartlarla kabul etti Londra 18, (R) Bugün Kahlrede, Birle«mis Mllletler temsllcllerl üe N&sır sras'.nda yapılan müz&kereler Bettceslnds, Cumhırr Başkanı, tnglllz T« Fransıs tahllsiy» ekip T» t«knelerlnln, SflTeyj Kanalının temlzlenme»ln« yardım etmelerlnl kabul etmtştlr. A r k a s ı S a . 3 , Sü. lde Nısırlılann batırdıkları zırhlı dün gezildi Tulon 18 (a a ) 30 kadar Fransıt Ingilız, Amerikan. Japon, Çınli Hind, Lübnan ve Türk gazetecisi. bugün burada ıJean Bart» admdaki Fransız zırhlısını gezmişlerdlr. Bilindifi gibi Mısırlılar, son harekât mrasında bu zırhlıyı batırdıklannı iddla etmislerdi. Gazeteciler gemlnln her hanşi bir yeriı>de en ufak bir hasar izl dahl olmadıjını müşahede etmljlerdir. Faslı ve Tunuslu gazeteciler de Tulon'a gçlmege davet edilmiçler fakat bunu kabul etmemislerdir. Bu gazetecüer Mınr propaganda«ının iddialanile iktlfa etmeyl tercih etmişlerdtr. Ercümend Ekrem dün toprağa verildi Arkan Sa. 5, Sü. 1 de Hukuk Fakültesinde günlük hâclisekfin ilim ısısı aîtında tedkiki Bu ay sonunda İdare Hukuku Profesörii Ragıb Sarıca dünkü dersinde Meclisin Tahkikat Komisjoıuna tevkif salâhiyeti tanımasmın Anayasamıza. irme, hukuka göre doğru olmadığıru söyledi Şam ve Beyruttan Geliyovum: 6 Suriyede halka Türk düşmaıthğı ne şekillerde aşılanmak îsteniyor (Sureti mahsusada yolladığımız arkadaşımn Kayhan Sağlamer yazıyor) Asırlarca Osmanh lmparatorluğunun bir vilâyeti olarak yaşıyan Suriyede Türkler 25 sene mandaterlik yapan Fransızların aksine, çok 'eser bırakmışlar, fakat hemen hemen hiç nefret uyandırmamışlardır. Bugün için, Suriyede halkın Türklere karşı kin beslediğine dair çıkarılan haberler, mubalâğalı, hattâ asılsızdır denebilir. Suriyeliler belki Türklerden korkmakta, muhakkak *olan bir şey varsa o da milletimize karjı hürmet beslemektedirlef. Suriyede, takriben 350 bin Türk vardır. Umumî nüfusun yüzde 10 unu teşkil etmektedir. Kan bakunından Türklükle alâkalı bulunanlar ise, S.750.000 lik nüfusun yüzde 50 si kadardır. Türkçe konuşabilenlerin nisbeti, yüzde 15 tir. Suriyenin, büyük şehir ve kasabalar haric, bir çok mmtakalannda, Türkler, kesif şekilde meskundurlar. Humus köylerinde Türkmenler, Çerkezler ve Dağıstanhlar, Filistin hududundaki Koneytre ve Baalbekte Türkmen aşiretleri, Türt»kiye hududundaki Resülâyn mmtakalannda Çeçenler ve Hamanın Selimiye kazası köylerinde ise Çerkezler J bulunmaktadır. Çerkezler, Türkmenler, Çeçenler ve Da Sıstanlılar, Suriye Osmanh tmparatorluğuna ilhak edilince. Doğu Anadoludan ve Kafkasyadan getirilerek yerleştirilmişlerdir. Suriyede. bütün bunlardan başka, • Arkast Sa. 5 Sü. 6 da memurlara ikramîye var Tabat eller **15 kişinin canına kıymış adamım,, Bütün dünyada gunlük hâdiselerin Sarıca, dersinde ilim bakımrodan ilim ıjığı altında universiteler kur Büyuk Millet Meclisindekı bazı hâsüsunde mütalea ve tefsir edıldığı ma diseleri izah edeceğini, aktüel melumdur İstanbul Üniversitesı Hu selelerle idare hukukunun daha iyi kuk Fakültesi İdare Hukuku Profesö anlaşılacağını ve kürsüye intisab etüstünde rü Ragıb Sarıca dun saat 12 de ıkın tıği âr.dan itibaren aynı prensiple ba (Yann 5 incı schiiemizdt) ci sınıf öğrencilerine böyle bir ders reket ettiğini belirterek. k^za fonk vermiştir. Arkası Sa. 5 Sü. S de Ankara, 18 (Telefonl») 19S7 yıü İçinde memurlara daha evrel kabul edilen tir kanuna gore 1956 yılınd» oldugu gıbl S mav nUbetlnde lkra. mve Terllecektlr. Aneak, 1957 yılının bu 5 lkrsmiyesinden birtncl»! bu yılın sonunda normal maasl&rla blrlikta ödenecektlr Kaliye Bakanhtında bu hu«usls 1: e 1 i t hazırl!vlar yapılmakta. olduju bıldlnimek'edlr. marşandiz treni çarpıştılar Arab milletıni asker bir millet yapmak gajesile tedbir namına £İri|ilen maskaralıklardan birl: Çocuk mecmualarından birinin dadı föstermlşse de Oçen Kurban Bay büyüraeden bastı. •amının ilk gunılmııtır. epeba^mda Cumh > Duruçm» baslarlyet gazinosu önur lıktan •onra mazde otelci NecaU Ku nunların hüvlyeti (ucanı tabancay! vurarak bldufen Sı • s l edılmlj, mu•bt leyman Gonülleakıben aon teh.ıkatın açılmasına ^d's'ni bu cin nut«dalr 1. Sorgu jreta teşvik etükleı ikimllğinln kâ. ıddia olunan Caf» t arnamesi okun| Sanay, Beklr KDÇ mustur. Karamakalar ve Muharre med« einayetln taAltann durusma* ammüden lslendiğt M dün çok kal^ 1 idia edılryor ve balık bir merak maznunların idaml kutlesi huzunınd tsteniyordu. Karar1. Ağırceza mah kem3sınde baılan amer.in okunma. mıjtır. Hidisede bl' ndan sonra aorgurekabet meıeles) • çekllen ıraznun a mevzuu bahla olsrdaa SUleyman dugundan maktu! ClönUl büyük bir Necati U« huım oğukkajıhhkla tun ta^af »ra^mda herlan Eoylemlştir: Katil dünkü muhakemede hangl bir kavga c Hâdlseden bir itırafta bulunurken çıkmaması için zakaç gun evvel Taf bıtaea emniyet tsdblrlerl alıımıstı Bu lan gazınosunda Lütflye isminde bir na ragmen duruîm» başlamadan evvel kadınla içiyordum Kadınla seksen Hkoridorda Arnavnd Caferle Beklr ara raya anla«tık. Kendlsl ısraria Boğaz«ınd* çıkan munakafa genljleme Istl Arkan Sa. S Sü. 5 te Çarpışma turasıoda hattan çıkarak devrilen vagonlaıdan bir kısmı (Ytum 3 üncü tah.ifem.izde/ T I •> <• • '\Er Ankara İstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog