Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Mifumyı 11.636 u m h u r i yet NADf ümumi Rantral Nuaoarajı: 224290, Yaa I|l«ri: 124296, btantal No. MI T«lgrıd T« m«ktub •dreA Cumhuriy«t tstanbul Posta Kutu«u Matbaa: 224290 MiBî Mr hizmet FATİH TAKYOIİ Fatihin fürlerl v« r*nkli bir tablo• ilo 1 Vn. ödemell gönderüir. Posu ta pulu fönderillrse ödem« ücreti alınmaz. Mete yayınlan: tzzeddin han No. 30 Ankara Caddesi tstanbul Salı 18 Arahk 1956 Mnstrda Türkiyeye karşt girişilmiş otoıt Dünkü toplantılarda Maliye Bakeuıının 3,5 saat iftira hampanyasn daha da şiddetlendirildi irak Mısırla münasebatı kesmek uzere; Mısıraı Liibnan ile de arası gittikçe açılıyor B«ynıt, 17 (T.H.A.R.) Bujrön Kahire İle Araman'da, BaJdad Paktı azan Türkiye ile Irak alevhinde gSsteriler yapılmiftır. Irak Baabakanı Nori Sald Paganın dttn aksam Bagdad radyosile yaptığı konuşma, Kahlrede asabiyet uyandırmıstır. Mısır hükumetinin tahriki ile Kahire ve îskenderiyede eNuri Saidi protestoı grevleri yapılmiftır Aynı zamanda Mısır radyosu da Irak Bajbakanına sert blr lisanla hücumlarda bulunmujtur. Kahireden idare edllen ve Nazilerin kontrolu altında bulunduftu söylenen (Arabların Sesl) radyosu. Türkiyeye de catmıstır. İftiralar savuran bu Mısır radyosu, Turkiye icin söyle demistir: « Türkiye, Müslüman bir memleket olmaktan cıkalı hay11 zaman oldu. Zaten TürkJer. asırlarca Arab memleketlerine tahakküm ederek Arabların bugünkü sefalete düşmelerine sebeb olmujtur. Türkler, aynı zamanda Abbasl devletini de ortadan kaldırmıs.lardır. Bugün de tsraeli desteklemekle Arablara en büyük kötUlügü yapmsktadırlar.» Urdünde elçiligimize BQtçe Komisyonu yeni karşı nümayişler bütçeyi tetkike başlad başladı Başkamn Ortadoğu m«seleleri hakkında Nehru'dan, Nehm'nun da Kızü Çtn hakkında Eisenhower'den taleblerde bnlunaeağı edllly*r Wa»hington 17 (RAP) Hindutan Basbakam Pandlt Nehru ile Baçkan Eisenhower bugun Bajkanın Gettysburg'daki çiftiliğine gitmiîlerdlr N.ehru ile Eisenhower geceyi çiftlikte geçirecek ve konuçmalanna devam edeceklerdir. Başkan Eisenhower ile Hind Bajbakanmın her konuda görüjtükleri bndirilmektedir. Amerikada dSrt gfln kalaeak olan Nehru bilfihare Kanadaya gefecektir. Elsenhower 11a yapbğı görüşmeden lonra gazetecilere beyanatta bulunan Hind Bajbakam bu teraa» sonunda Baçkanın kendislnc yeni fikirler verdiğini belirtmi} ve dünyadaki ku Arkan Sa. İ Sü. 3d« süren izahlarından sonra muhalefet milletveEisenhowerNehru killeri çok sert tenlddler yaptılar görüsmeleri dün Muhalefeti tezyif iyi karşilanmadı C.H.P. tl Başkanı, aftylenen sözler için «ayıb» demekle Ostifa ediyor DJ. tt Wr Bakan. blr « k l Bakan T» blr BİllttTaklllnln Aydm 1 kon1 greslnd* yuptıklan blldlrtlen koouşmalar, lehrtml» »ly»*l eerolNtade lyl karfilanmanuatır. Bokı Mllll Kgltlm Bakanı Trrttt İJerinln, 19*8 »eçlmJrrtnde ifeolUd* muhallf bır»kümıy»eagı f*kllnd*ki konueması, hilen D*Tl»t Bakanı bu. lunao. Celtl Tardımcının muhallf partllni «B»ber^ıbl>, «CeThcr» T* •AJtıl» partüerl dly* Mtnlendlnnaaı T* muhıl»f«t« yaptıklan hOeumlar 11* Ajdm mlHetTeklU Cev»t Ülkü'ntta Ad Amman'da nümayişler Inglliz Başbakanı Eden Siîveyş Kanalının temizlenmesî işine aid ihtilâf büyiidii Londra İT (RAPAJL.) Bugfin Avam Kamarannda konusan lngillz Dıı laleri Bakanı Selwyn LLoyd, cMaaleMf Blrlefmit Mflletler, Ingiliz Tt J"ran«i2 tahlisiye gemilerinin bü Arkan S a . 5 , Sü. lde Diğer taraftan bugün Amman'da Turkiye İle Irak aleyhlnde nümayisler yapıldığı bildirilmektedir. (Yasasın Nftsır, Kuvvetli; Suud ve Hüseyin) diye bağıran bir kalabalık, evvelâ Irak elçiliği ve daha sonra da Türk elciüği önünde nümayiş yaprma ve Bağdad Paktı aleyhinde bulunmustur. Nümayişçilerin saldırmaya kalkışmalan üzerlne TOrk elçlllğini kordon altına almıs olan Ürdün askerl birlikleri nümayijçileri kuvvet kullanarak dağıtmıştır. Irak elcüijl de askerl birlikler tarafından korunmustur. îlk defa olarak blr Arab memleketinde bir Arab elçiliği askerle korunmaktadır. Nümayişçiler, bundan birkaç ay evvel gene Bağdad Paktı aleyhinde gösteri yaparak Kudüs'teki Türk konsoloslugunu atese vermislerdl. Arkan Sa. 5 Sü. t de Irak, Mısırla mönasebatını kesecek mi? Bu akjam Bağdad'da beyanatta bulunan îrak httkumetinin bir ı&zcOsü, Mısır hükumeti tarafından Irak aleyhinde savrulan lftiralann çirkln bir hal aldığını vc iki memleket arasmdaki münasebetlerin tekrar gözden geçirileceğini aöylemiftir. Irakla Mısır araauıda munasebet Macarlar, Rus yerine Polonya askerlerinin ikamesini istediler Mlskeic'da Rus askerteri, Ihtilâklleri nğındıklan tlyatr» binasnu bombardunan edip atese vererek diri diri yaktılar Vlyana 17 (R ) Mllllyetçller, buffün bfltUn Macaristanda dağıttıklan beyannamelerde, Macaıiatandan Sovyet blrllklerlnin çekllmeslnl v» yerlerlnl Polonyalı askerlere bırakmalannı taleb etmlşlerdir. Beyannamelerde, böyle bir hareketln, Varsova Paktının ruhuna ve hUkümlerine uygun oldugu bildirilmektedir. Marar lşçllerl bugün, Budapeste Ue eyaletlerde grev hareketlerine aon vermislerdlr Fakat kömür ve elektrik cereyanı darlıgı, lstlhsall aksatmaktadır. Budapefteda. geçen hafta baılıyan grevlerin merkezi olan BejolannU elektrik teçhlzatı fabrlkalannda fallyet tekrar baflamıstır. Kukla Kadar hUkumeti, lktlsadl felaketl Snlemek üzere lsçllerl komür madenlerinde çalısmaga mahkum etmektedlr Budapeşte haricinde mllllyetçllerln yer yer Sovyet birlikleıine hücum ettlklerl bildirilmektedir. Bllhasaa Miskolc ve elvanndakl daglarda, mukavemet devam etmekteriır Arkan Sa. 5 4 te Bfit{« KomisyoBonda dua Maliy* Bakanı Basan Polatkan konugnrke AHkan. İT (Talcfoola) 1U7 yüı bütç« kanun taaanaı Oaarlodakl mttnk*r*Uı» ba nbah aaat 10 dan Ittbaı«n M*clla Bütç» Komlcyoounda bMlanılmıatır. Malljt Bakacı, 11 amat deram tdan blr konufmı tl« bütçeyı takdlm «tmlı T« bundan aonn da muhttllf mll letvekllltrt aoı alarak taaan hakkmdı tenkldVsr yapmiflarılır. Maliy* Bakanının konaşmajı Ually* Bakanı, lsahatında eceilml* bütç«l*rtn naaıl Mr lktlaadl Tt mall •tooa<*r lçtnd» h»«ırt»ndı*ını, dunya •konomlslnln umuml a»yrl, 1»51 d«n Orta«ark hâdlaalerln* kadar olan d«T r« lla bugünkü alyaa! buhnnın yarat tıgı lktlaadt f raalt kanııklıklar, TUrklyed* lktlaadt T» mall fartlar, pa ra, kndl meTduat, emlayon TaslTatl; kredi artifi Ua meTzuat artifi arann. dakl ahenk, maTduat arti|i ile mllll >*llr artıtının münaaebctl, mllll !•llr, tlcaret haeml tediye muTazeneal, deTlet borçlın mfvzuları hakkında Arkan Sa 5 Sü. 3 te Dünkü Neclis içtimaı 15 dakika sürdü Ankara 17 (Telefonla) Bagin aaat U ta toplanao B. M. M. nin müzakereleri 15 dakika içinde tamam'art dı. Gündemd* bulunan fözlü •orulardan üçü Basbakana, diğer i i s i d« Siyaaal Bilgiler Fakültesınde zuhur eden htdiseler üzerinde C M. P. Kırgehir miUetvekili Tahir Taaer 0 * Hür. P. Kocaeli miBetrekUl Turan Güneı tarafından MU11 Igiüm Bakanına tevcih edibniatL Bu sorular Bajbakan Adnan Maa* deres lstanbulda bulunduğu v« MilM Eğitim Bakanı da Mecli» gebnedigl için gelecek oturuma bvrakıldı. Sorulardan sonra Askeri Ceza kanununun 34 üncü madd*slnin tadili ile Askerlik kanununun 35 lnd mad. desin* bir fıkra eklenmesin« dair Jd kanun teklifl müzaken *dücr«k k a . nunlafü. Rusya Polonyada ihtilâl çıkmasından korkuyor! Nareşal Zukof ile Çepüof alelacele Varşovaya gittiler ve bu memleketteki Ras kavvetleri ile alâkalı yeni bir andlaşma akdettiler Arkan Sa. 5, Sü. 2 de Londra, Kıbrıs için siyasetini bu hafta içiıtde açıklıyacak Londra 17 (B) Müstemlekeler Bakanı Lonnox Boyd, Yunanistan ve Türkiyeye yaptığı seyahatten bu sabah Londraya dönmüstür. Lennox Boyd bu feyahati geçenlerde Ingiliz hükumeti tarafından Kıbcıs anayasanna dair ileri sürülen ve Lord Radocliffe'in tavsiyelerine dayanan teklifler hakkında Türk ve Yunan hükumetlerinin f Airlerini öğrenmek için yapmıjtır. Ingiliz Müstemlekeler Bakanının bu hafta içinde Avam Kamaraanda Ankara ve Atina temaslan ile alikalı olarak bir konuşma yapacağı bildirilmektedir. Diğer taraftan lngiliz hükumetinin, Lord Radcliffe tarafından Kıbrıı için hazırlanmıı olan (Kıbns Anayasası) tasarısını da yakında mat buata vereceği söylenmektedir. Lefkoşe 17 (R) tngiliz hükumeti Atlantik Paktı devletlerinin askeri masraf ları Paris 17 (R.) (Lt Monde) Gazetesi Atlantik Paktı azan bulunan devletlerin askerl. masraflarma dair bir liste neşretmiştir. Bund» fu bu•uslar belirtilmektedir: Arkan Sa. 5 Sü. S dt Parli 17 .(R.) Soryet idarecJIeri Polonyada. Uacarlstan lhtilâllnl »ndıran blr ihtılalin patlak vermesinden clddl »ekilde lcorkmaktadîrlar bugun alelacele Bu sebcbledir kl So\Tret Dı» Bakanı Çepllof İle Sovyet Sllâhlı Kuvvetler Bakanı Mareşal Zukof Varsova'ya fbnderllmigtlr. Sabah]*yin Moakova radyosu, bunlann Polonyadakl Ru« lşgal kuvvetlerinln «Btatüsü» etrafında müzakereler yapacaklannı bildlrmlatl. Daha önce Polonyada tekrar lktidara jelen ve Sutalln'ln (Tlto'cu) diye ltham ettlgl Oomulka Moakovaya fltmlg ve bu meseleyi Rua Marecileri İle mOzakere etmls fakat kat't blr anlaama olmamıştı. Bu aksam Varsova radyou, Çepllof ve Zukof un lçtirak ettlgi »ovyrt Polonya göruçmelerinde hemen anla»ma oldugunu v« bunun lmzalandıgını açıklamı?, fakat netlceyi merakla bekllyen halka daha fazla tafsllât vennemistir. RUS KlTV'VETLERt NE OLACAKT SOB zamanlarda Polonya şehirlerinde Ru» aleyhtan fösteriler çogalmı« ve lflçllerle talebeler Polonyadakl Rui kuvvetlerinln çekllmelerlni istemislerdlr. Bu gece akdedllen Polonya Sovyet andlasmasının, bu Rus kuvvetlerinln çekilmeslnl »ajtlamadıgı zannedilmektedlr. Rus ldareclleri, Sovyet kuvvetlerl Polonyadan çekildigl takdlrde çok kısa zamanda Macar lhtilâllnl andınr blr ihtllâlln Polonyada çıkaca&tndan kafiyyen «üp Arkan Sa. 3 Sü. 2 de Arkası Sa. S Sü. 4 te Batı Akdeniz vapur sefederi tâtil edildi Akaryakıt darlığî dolayısile iç seferlerden de bazıları kaldırıldı DenlzyoUan l«l«tme Müdürlüğü aPORTAKAL UCUZLUYOR Kilo Ue portakal satyına bu yıl da karyakıt tahdldatıle llgill olarak bazı baçlanmıj bulunuyor. Resimde de görüldüğü gibi, Aksaray paza •efer pro^amlannda afaSıdakl derında bir esnaf, kamyonla Mersind«n getirttiği portakalları kilosu 80 ğ'şlkllğl yapmıştır: Mudanya hattı. Me%slmin ki( oıması kuruştan satmaktadır. ve yolcu. yuk nakllyatınının azalması nazarı ltlbara alınarak hafta da 8 aefer bugilnden ltlbaren 4 t indlrilmlştir. ll!IIIIIIIIIIIIIMIIi:illllMIII[ı!;illl:il!'!'".l" •:i!lll''llllll!lllll|l':l!' Uülegin duruşması başladı AH Rua Gtrgin ismtnde Ur vatandaşm ölümüne sebeb oknak> tan sanık CH.P Genel Sekreterl kazayı anlattı; ban jahldler dinlendi Şam ve Beyruttan Geliyorum: 5 Suriyede ne kadar Rus silâhı var, Şamda neler söyleniyor? (Sureti mabsnsada yclladığıaııs arkadaonnn Kayhan Sağlamer janysr) Rusyada bomba pathyan bir roman Antara, İT (Telefonl») An Waa Olrgln adında blr vat*nda*ın ölümOn« febsbty* TerdlSl lddlaaüa hakkmBandırma hartı: Halen totblk edfl da Cumhuriye*. SaTCiiıfı t*»«fmda« m«kte olan haftada 1 «Urat pottasının, diTt a«ılan C H P Otnel 8«to«teri Ka trenle Utlsakları bakımında.« aynen tım Gulek'ln durusmasma bugün w14 45 d« Aslly» tklnel Ceza bırakılması uygun gorülmüş, »ncak »t İstanbuldan kalkif »aatl 8,30, Bandır Mahkemeslnde başlandı Kaaım Oülei'l Ankara Baroeundan Arukat Asım Ru. m»(fan 17 30 olarak tesblt edılırmür. Izmir hattı: Sürat postasmda hlç btr acan, Muhiddln Kılıç T« tbrahlm Saf Arkan Sa. 5 Sü. 6 da Arko« Sa. 5 Sü. 3 te Mevlâna, dün törenle anıldı ııııınHHimiHiımıııııııııııııııııııııııııııııımüiınıııııııııııııııiüntıııiHiıııııııııımı»; ırs a n , y a 1 n ı z ekmekle yaşamaz! Eser. bugünka Rusyanın içyüzünü anlatan bir şahid vazifesi görüyor Sovyet Rusyada çok jlddetli akiıler yapan ye adeta bomba gibi patlayan bir roman neîredilmiştir. FraneeSolr gazetesinin Moskova daiml muhabiri JeanNeuvecelle, bu roman hakkında, gazetesine şu haberı veriyor: Stalin'den sonraki Rusyanın tarihinde, ikinci defadır ki bir kıtab, devri anlatan bir şahid vazifesi gorüyor. tlk kitab, Ib'a Ehrenburg'un «Buzlar çözüldü» kitabıydı. îkinci kitab da, henüz tanmmamif bir müellif olan V. Dudinzev"in clnsan yalnn ekmekle yajamaz» adlı romanıdır. Dudinzev, bu romanında, belki de istemiyerek, 1956 daki Sovyet cemiye. tinin, bir avuc idealistin mücadele e t . tiği, gozle görülemez bir menfaatler, ihtiraslar, göz yummalar şebekesile idare edllen, aşırı derecede meratib silsilesi esasına bağlanmış gizli çaprasık bir cmiyetin genis sektörlsrin I Konjadaki ihtiülde japılaıı gösteride bir Mcvle\i semâa hazırlanıjor ve şehrimizdeki Mevlânâ toplantuında bir gosteri (Yazm i uncu sahıiemizd*) Surijede Rus mall filâhlajrla talim }apan gönüllüler (Yantt S inri tahiftmizde) Arkası Sa. 5 Su. S te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog