Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

BİRÎNCİ NEVİ ERZAK UCUZ FİAT İYİ SERVİS Damacana ve Galonlarla HakiM TAŞDELEN Memba Sulart Daimî olarak temin edilir. Şişli Küçükbahçe So. No: 2 (Atatürk Müzesi ile Hastahane durağı arası). Tel: 48 13 44 32 nci j\\ sayı 11.635 u m h u r i yet NADt relgr»! vt mektub adresi: Cumhuriyet IstanbuJ Posts Kutusu İBtanbu) No 246 vt IrtanbuJ Kurusu lrtanbu] No X«l«fooUr: Omuml SantraJ Numarası: 221298, Xaxj l$ieri: 224290, Matbaa: 224290 FERİDÜN FAZtt. TÜLBENTÇrnin YüzUre* y«rll T» yaba»« y««ikamn 131lı «ltındâ yazdtğı büyttk tarihl roman SAH İSNAİL Çıktı. riatı 5 liradır. tnkllâb Kitabevi tstanbuL PaZâFtSSİ 17 Âra'lk 1956 Kıbrısa Dair Türk akanına Dostane bir hava içinde cereyan eden müzakereler sona erdi İngiHz Bakanı, görüsmeler sonunda verdiği beyaıtatta, Türkiyenin tabiî olan alâka ve hassasiyetinden bahsetti ve Kıbrısın sahillerimize yâkın olduğımu söyliyerek Adaya tarihi bağlıhğımızı belirtti Lennox Boyd dün gece memleketimizden ayrıldı Dün tabaha karjı saat f,10 da Paristen sebrimize dönen Başbakan Adnan Merıderes, saat 14.30 da VilâyeMe, îngiltere Müstemlekeler Nazın Lennox Boyd'un başkanhğindgki tngiliı heyetini kabul ederek I*bru mdası mevzuunda Körüşmüştür. Evvelki Bün Atinadan Ar.kaiaya gelen tngiltere Müstemlekeler N«" n . yanında Müsiemlekeler ve Hariciye Nezaretleri Müstesan, îngiltere Büjük Elçisi Sir James Bowker olduğu haide dün saat 10,35 t» husus! blr uçakla Ankaradan gelmiştir. Yeşilköy hava alanında Vali muavini, Emniyet Müriürü, şehrimizdeki îngiliz konsolosu ve basın mensublan tarafından karşılanan Nazır, şeref salonunda gazetecilerle kısa bir görüsme yapmışür. Lennox Boyd bu gorüşme nrasında şunlnrı söylemiştir: Budapeştede l?çi jrevlerl )üzün4cB tööniyen fabrikm İMealan Ingiliz Bakanının beyanatı • Istanbula gelmis olmamdan dolayı, çok memnunum. Aynı zamanda uzıın müddettenberi gelmek «rzu edip de gelemediğimden dolayı biraz üzüntülüyüm. Burtda Başvekillnizle, bir bütün olarak Kıbns meselesini ve hazırlanan Anayasn tasarısını görüşeceğiz. Yuranlıların tasarıyı reddettiklpri vya edecekler: hakkında resmî bir bilgi sahibi değilim.» Yunanisîanın cevahı açıklanaeak Ingiliı Müstemlekeler Bakaru Vilâyetten çıkarken Ingiliz Büyük Elçisi Uc förüşüyor Irak Başbakanı komiiiiizmi ve Nâsır'ı takbih etti cBiz yapacağımız işler için Mısır hükumetinden izin almağa mecbur değiliz» Basın büyük bir evlâdınıkaybetti Ercümend Ekrem Talu dün sabah, hayata gözlerini yumdu Yıınanhlar teklif edüen tasan hakkındaki cevablarını çarşamba gflnfl resmen açıklıyacaklardır. Aynı günün akşamı bpn de Avam Kamaraıtnda Atina temas!anm ve burada yapacağım müzakereler hakkırHa izahat Arkas* Sa. 5. Si. 2 de Kızıl lideHer, sert tedbirlere başvurarak Üativersitelileri yola getirmeğe karar verdi Mu«kova 16 (a.a.) İyi haber alan kayna>klardan ö'jjrenüdiğine göre, Sovyet Komünist Partisi pıerkez komitesi, Markı.ist Leninist yoldan epcyce aynlnuş bu lunan Sovyet gencliğini tekrar in zibat altına almak için sert tedbirlere basvuracaktır. G«ç«n fnKatta Stalin'in iakbihi ile açJan kampanja esnasında düşüncelerini serbestçe ifadeye teşvik edilen Ruslar ve bilhassa talebeler, o umana k»dar münakaşası yasak olan mevzular iize« rinde konuşmaya, tenkidler yap Arkaz*. Sa 3 Sü. 3 de tekrar altına alınıyor! Peşfe'de yeni idam'ar TUrk edeblyat it fikir ileml, Mrblrl peaisıra ikl büyük r» aeı kayba uğramı» bulunuyor: Resad Nuri Güntekinl toprağa verdlkten blr lki gttn Bajd»d 16 (T.H.A.) sonra ,mlzah edeblyatımızın «n usta m Nurl Said Pasa bu aksam Bağdad kaleml, Ercümend Ekrem Taluyu âa radyosunda, Irak mUletine ve Arab kaybet'mls bulunuyoruı. memleketlerine hltaben mühlm blr koUzun blr müddettenberl «SlroE» dan nusma yapmıstır. mustarlb olan bliyilk edlb Ercümend Nurl Sald Pas« bu konusmasında. Ekrem, dün sabah saat 10.10 da, tefemizlemc hareketlerine devam edilen Kanaldan bir göriinüs komünlstlere hlzmet tden MtlLmlj ldadar! gördüjü Fransız bastanesinde recflerta r e kötü ntyetll klmselertn hayata gözlerinl yummustur. jrapmakta olduklan propa.gandalarırj Ereümend Ekremln Teıatı haberl b«sm ileminde kısa, zamanda duyulhlç blr kıymetl olmadığım bellrtmis mus. dertn blr acı uyandırmıştır. Ceve bunlara rağmen Irak hükumetlnln naresl rann ö^le namazını müt«akıb bundan evvel olduğu glbi simdi < e J Şlşli camünden kaldınlarak Zinciril. Bağdad Paktma s»kı bix surette bağh kuyu mersrlıŞına defnolunccaktır. olduğunu blldirmirtlr. •Cumhurlyet», Basın. edebiyat T« (Arkan Sa. î Sü. 2 de) fiklr »lemlmlzin bu büyük kaybı karşısında elfmlldlr. Merhuma Tanndan rahmet, it'«»lne, dostlanna re basınımıza bassağlı«ı diler. Parls 16 (a.a.) Avrupa Konseyi * * * Veklller komltesinin toplantılan sona Oazetecller Cemlyetlnden: ermistir. Bu münasebetle neşrolunan TUrk bıısını, edebiyat ve rlklr ile resmî tebllğde aşağıdaki hususiar teMerüum Ercümend Ekrem Talunun mlmizln mümtaz simaİRrından, ceml menni edilerrk hunların tahakkuku Londra 16 (R.) Bugün Port Sa Arkam Sa. 5 5ü. I de son resimlerinden biri Arkast Sa. 5, Sü, 8 de idde, Ingiliz işgal kuvvetleri ile Mısırlılar arasmda yer.iden çarpışmalar olmuştur. Bunlardan bir tanesi 2,5 saat devam etmiştir. Dün gece, Por* Saidin kuzeyinde, bir balkondan oir Hindistan Başbakanı Eisenhower tngiliz devriye birliği mensublarmın Ile 4 giin devam edecek müzakeüzerine ateş açılmış, bunu diğer balkon ve pencerelerden gelen kurşunrelerden sonra Kanadaya geçecek lar takib etmiştir. Derhal yardıma New York 16 (E.) Hindistan Basçağınlan İngiliz taitviye kuvv»tlerinin bakanı Nehru, Birleşik Amerika iştirakile mukabil ateş açılmıştır. InCumhur Başkanı Eist?nhower ile dün gilizler, tanklan da kullanmışlardır. ya meseleleri üzerir.de 4 pünlük müFakat tanklar sad;ce makinelitüfekzakt.elerde bulunmak üzere V'"jü . krini istimal etmişlerdir. Zamanla (Hususî surette gönderdiğimiı arkadaşuntz Kayh an Sağkmer yazıyor) uçakla Londrarîan buraya gelmiştir. Mısırlılann mukavemeti kınlmış ve Politika zafiyetle Nehru'yu, hava meydanmda Başkaa Ingilizler duruma hâkim olarak evleri muavini Nixon ile eşi karşılamıştır. rinden mustarib Suaramışlardır. Neticede 5 Mısırhyı 51Hind Başbakanına kızı ile Oç kişilik riyeye, bugünlerdc bir heyet refakat etmektedir. Nehru adımını atacak bu hava alanmdan doğruca Beyaz Sara yabancının ilk dikya gitmiştir. Kapıda Eisenhower ıle katini çekecek olan hususlar. srasile ff kansı terafından karşılanan Him Başbakanı câ!e yemeğini Bps^^nla kirlik ve sefalet ile A r k a s ı S a . 3 , # S ü . l d e hummalı bir militarist eğitim olaeaktır. Her an, Ingiltere ve Fransa ik birlikte Israel, TürBütçe komisyonu bu kiye veya Irakın t«cavüzüne uğrayasabah tasanyı tetkike bilecefelerine inanar Suriye. ileride dünbaşlıyor yanm başını felâkete sokabilecek bir Ankara, 16 (CumhuriyetTeleks) Esaslarmt daha evvel bildirdiğimiz, milli silâhlanma ha1957 yıh bütçe kanun tasarısı üzerinreketine girişmiştiı deki müzakerelere yarın sabah saat Suriyenin, norms Ankara, 16 (T.H.A.) Meclisin ya10 dan itibareh Meclis bütçe komi»talim ve eğitim görrınki gündeminde Siyasal Bilgiler yonunda başlanacaktır. Maliye Bakarakültesinde vııkua gelen scn hâdi müş 45.000 asker: nı Hasan Polatkanın bütçeyi takdim •eler dolayısile Hür. P. den Turan vardır. Nisbl talim konuşması da son şeklini abnış buGüneş ve CJİ.P. den Tahir Taşerin ve eğıtim görmüs lunmaktadır. Alâkalılar, Polatkanın Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanı Prof. kadınb erkekli tabütçeyi takdim konuşmasmın hayli Turan Feyzioğlunun Bakanlık emri lebeler ve gönüllüuzun ve etraflı tahlilleri ihtiva ettine alınması sebeblerine dair Milll E ler ile. yukar:dski ğini bildirmektedir. ğitim Bakanına sorulan sualler bu rakam 100.000 r Tasarı, bütçe komisyonunda nihai Şamın kuzeyindeki Merzi hölgesinde talim ve eğitim lunmaktadır. Arkası Sa. şeklini aldıktan sonra Meclis linıumi Cören Suriye Universitesi profesöıleri (Arkası Sa. 3 Sü. 2 de) Sü. 6 da heyetine intikal ettirilecektir. P. ii mebjısların yeni konuşmaları Dün bir D. P. bucak başkanınm sorusunu cevablandıran milletvekilleri, işbirliği meselesıne tekrar temas ettiler Macaristanda Sovyet uçakları da harekete geçti Hehru Âıtıeri kaya Avrupa Konseyi Bakanlarının kararları Port Said sokaklannda yeni kanh çarpışmalar düriip, 19 kişiyi de esir alarak çekilmişlerdir. Bu arada 1 de tngiliz subayı ölrnüşrür. İngüiz kumandanlığı. gerillâ hareketlerine karşı, bu gibi hâdiseler devam ettıği takdirde. «gerçekten kötü» neticelerin ortaya çıkabileceğini söyliyerek ihtarda bulunmuştur. Diğer taraftan Birlesmiş Milletler polis kuvvetleri. bir Fransız cipine yapılan taarruzu durdurmak için Mısırlı gerillâlara ateş açmışlardır Norveçli askerlerin bu ateşi karşısında, Arkası Sa. 5. Sü. 5 te 2,5 saat devam eden müsademeds, 5 Mısırlı, I İngiliz subayı ölftii, I Fransız yaralandı vardı Şam ve Beyruttan geliyorum: "4 Bütün Suriyede subay saltanatı hüküm sürüyor Budapeşt* 18 (R. a.a.) hâkim olabllmek için Rualarıa sına getlrdlklerl kukla Kadar, blr yandan ldamiara, diğer yandan 4a, tİTilere teveasül etmekttdlr. S:kı yönetim tlan tdlp kordotv Ankara 18 (Cumhuriyet Telek») mahkemeierden aerl hallnde 81Om kararian çıkmaktadır. Hürrtyet Partlat mlIletTekillerlnden Mac&r komünlet p»rtl»lnln orgaaı dSrdü, İbrahlm Öktem, Fethl Çellkbas, Muhlis Ete ve Tuıan Güneş, bu. Arkan Sa. 5 Sü. i i* gün Halkavun bvscağında, kendllerine tevcih olunan bir soruya k2rşı, muhalefet partilerl arssmda, uzun mü SON DAKİKA zakere ve görüşmelerden sonra iuya düşen, lşbirllŞi meselesine genls ölçüds temas ettüer. MllletreSlUerile yapılan aohbette D. P Te C.M.P. bucak başlcanlan da bulunmuşlnrdır. Blr aralık D.P. bucak başkanı, mUletTeklllerine »u aoruyu aordu: • Demokrst Partilller, muhalefet yıllannda, bol bol Taldlerde bulunduViyana İS (R.) Kuzey Maearisîar. Ceblerlndekl »igsra paketlerini göstererek (bunu bee kuruşa lçecek tandaki Miskolc îehrinde silâha s«slnlz) dşdller. Ştmdi de alz vadediyor rılan Macar ihtilâlcileri ile polis Tt »unuz. İktldara geldiŞiniz ı m ı n bu Rus kuvvetleri arasındaki çarpışmar?adlerinlri unutursanız ne olacak.» lar gittikçe şiddetlenmektedir. Kukla Bu soruyu Çcllkbaç, Günes, Öktem »e Ete teier teker cevablandırdılar. Kadar hükumeti bugün bir beyanHemen hensl, bilhassa lablrlljl mes« name neşrederek Miskolc şehrind» lesl üzerlnde durdu'ar. Blr müddet akşam saat 7 den sabah 5 • kadar evrel, lktidar partlsl de dahll olmak sokaV çıkma yasağı koyduğunu Uzere bütün aiyasi partllere müracaat ilân etmiştir. ettlkler'.nl Te rejlm meîelesini halietRusların Kadar'a da Polonyada mek İçin blrllkte hareket edümeslni taleb etlklerini blldirdiler İsblrligln Gomulka'ya yaptıkları gibi yanserden müsbet bir netlc* istlhsal İçin besti tanımak yolunu tutacakları söy. Sa 5 S ü 4 de lenmektedir. Çarpışmalar siddetleniyor Bugiin Mecüste Prof. Feyzioğiu isi grörüsülecek Yeni büf çe tasarısı « i i > • > L L * V Jî Profesyonel ligın en ıcöıaiı karşıîaşnıa.^arırıdan Bahçeyi 2 0 yenmiştir. Yukandaki resimde, G. Sarayh oyuncular maçtan sonra arıtrenurleri Oündüa Kllıcı omuzlar üzerinde taşırlarken göriilmektedir. (Tafsilât son sabifemizdedir.) aaıafasarav renerbançeyı Yernn bwni ^ 1 ed^ dünkü m,çta G saray, F.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog