Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

'jigorta pr»Hj«lnrtnm ysptınnadmı «rrel SEMİH TUĞLU ym telefon •tmekle neler kazanacagınızı öğrenebllirsiniz. Tel: 44 18 97 44 60 98 49 20 40 32 nci fil sayı 11.634 u m h u ri yet KURUCUSUrTUFfUS NAOİ Telgrai T« mektub tdresl: Cumhuriyet Istanbul Port» Kutnsu trtanbol No Mt Ttelefemlar: ümuml Santral Numarası: 224296, Yıa Isleri: 224299, Matbu: 224290 Hilmi Yacehafin hazırladıgı FİLOZOF RIZA TEVFİK Hayatı Şiirlerl Hâtıralan adlı eserde: Filozof şairimizin bilinmiyen taraflarile hayatını, yüzlerce edib ve şairimizin mütalealarını, şakalarını, siirlerinin tahlil ve tenkidini, nâzirelerini, filozofun (Serabı Ömrüm) de bulunmıyan mizahl şiirlerile hicivlerini, nüktelerini, hâtıralannı zevkle okuyacaksınız. Ustadın karikatürlerile süslü olan, karton kapaklı bu eser üç liradır AHMET HALİT KİTABEVİ 4 j Pazar 16 Araîık 1956 «3 ımTitiH^ıııııınMitrnimıııuıtMiiııUMiıiMrıınııınııııruiMnuMiıiiitiiMMnınııiMiııuTuiMUiıırırMnfiırrnmiMfMrrırTrTmııiTiunHmiFnrrmımifimHiıımifinıuırTntTmııırrrm Tâviz vermek Ingiliz Müstemlekeler Bakanı Boyd bu ihtimali sabah Ankaradan, Menderes de var mı? Paristen uçakla şehrimize gelecekler Türkiyedeki 300,000 Kıbrıslının Adaya nakîi hakkında teklif Ankara, 15 (Cumhuriyet Teleks) îngiliz müstemlekeler Bakanı Mr. Lennox Boyd, bu akşam özel uçağile Atinadan şehrimize gelmiştir. Bu gece Ankarada kalacak olan Lennox Boyd, yarın sabah Istanbula gidecektir. "" Diğer taraftan, Nato Bakanlar Konseyi toplantılarına iştirek eden Başbakan Adnan Menderes de yarin sabah uçakla Paris'den Istanbula gelmiş olacaktır. Boyd, Esenboğa hava alanında kendisile görüşen gazetecilere, yarın istanbulda Menderes ile Kıbns meselesini görüşeceğini beyan etmiştir. Bu görüşmeler sırasında Kıbns hakkındaki Anayasa tasarısı da bahis konusu edılecektir. Siyasî çevrelerde Menderes ile Boyd arasında yarın istanbulda cereyan edecek görüşmeye büyük ehemmiyet verilmektedir. Ankara 15 A n k a r a İS nnıınni!!iiimrmi!iıiTitıııınniMiııiımııınrınniııtrııııinmnnııııinirıırtrrrinıııııniTnnnııımwıınıııııııııırııııııı (Cumhuriyet Te teks) Hürriyet Partisi tzmir mil letvekili Cihad Baban bugun B. M. M. Başkanlığına Kıbrıs mevzuu ile ilgili biı «öılü soru önergesi vernaijtir. Cihad Babanın Ba;bakan tarafından cevablandırılmasını iste istanbulda oiacak Cihad Babanın Başbakandan sözlü sorusu Mısırlılar Birleşmiş Milletler Polisine tecavüze başladılar! Kahire. 15 (R) Mısırlılar dün gece Bitrleşmis Milletler polisine tecavüzde bulunmuşlardır. Bu, beynelmilel poliı kuvvetlerine Mısırlılann ilk taarruzu dur. Beynemilel kuvvetin Başkumandanı General Burns bu tecavüz hâdiselerini Kahire nezdinde şiddetie protesto etmiştir. Mısır hükumeti ise «Bizim böyle bir jeyden haberimiz yok» demekle iktlfa eylemiştir. Beynelmilel polis karargâhından bugün neşredilen tebliğde ju tafsilât verilmektedir. « Dün gece PortSaid'de bulunan Norveç polls kuvvetlerine Mısırlı bir gurup el bombaları ve tüfekle taarruz etmiştir. Norveç kuvvetleri de «ilâhla mukabelede bulunmuşlardır. Aynı zamanda MısırUlann taamuuna nğrayan Norveç polis birlikleri Başbakanın Paristen hareketi Norveç ve İsveç askerlerine el bombaları ve makineli töfeklerle hücuıtı edildi, General Burns ^r^ır tecavözlerî şiddetie protesto etti Amerika Suriyeyi dün protesto e t t i Iraktan gelen petrol borularının süratle tamir edilmesi isteniyor. fakat Suriye buna yanaşmıyacağını söylüyor Waahlngton, 13 (AP) B. Amerika dün Suriyeyi. İraktan gelen petrollertn Akdenlze akmaları lçın yapüması ge reken tSmirlert geelktlrdlğl lçrn protesto etmlştır. Hanciye Vekll yardımcılanndan Her bert Hoover, protestoyu Suriye Büyük elçtsl Ferid Zeyneddln'e tevdl etmlş tlr. Bir Harlclye Vek&letl «özcüsü, Ame ıllran hükuıne*m!n Surtyeden petrolün bir an evvel akmağa başlBması lçin gerekli tedbirlen derhal »lmasını lstedıSinl »öylemlştİT. Surlveden gecen 500 mll uzunlugun daki Pipeline Kerküktekl petrol kuyu lanndan Akdenlze günde 550 000 raril petrol nakletmekteydl. Suriye ne diyor? Beyrut. 15 (H) Suriye lle LObnan »rasmdakı lhtüftflan halletmek mak. sadile Şam httkumetl tarafmdan bu rava gönderilmlş olan Suriye İs Bakanı Macdettln Cabrl, Mısırdan bütün yabancı kuvvetler çekilmeden pet rol borularının tâmlr edllmlyeceğlnl soylemıştlr Bu borular, Süvevşe taarruz başladığı sırada Suriye ordu blr liklerl tarafından haTaya uçurulmuBtur. Suriye İ? Bakanı Suıiyenln, bu bo. ruların tâmlrt lçln para da Barfetmlye ceğlnt Böylemlştlr Wa«hmgton 15 (a a.) Amerıkan Paria, 15 (R) Avrupa Konseyinln bugün yaptığı toplantıda haztr bulunan Türkiye Başbakanı Menderes bu akşam uçakla Istanbula hareket etmiştir. Avrupa Konseyi bu toplantısmda, âzâ devletler arasında dayanıjmanın arttmlmasını istemış ve bu hususta kararlar almıştır. Konsey, Doğu Avrupa mılletlerinin de ıstedikleri rejımj seçmek hakkını haiz bulunduklarını belirtmiştir. Paris: 15 (a.a) (Husust muhabirimizden) Bugün Paris basını Nato Vekiller Konseyinın aldığı kararlar ve neşredilen nihal tebliğin tefsirile geniş ölçüde meşgul olmaktadlr. Gazeteler Adnan Menderes'in bu toplantıya katılmasınm büyük faydalar temin ettiğini ve alınan kararlarda müessir olduğunu da ayrıca ^»lirtmektedir. Figaro Nato Konseyinin tebüğini tahlil e Va uzunca yazısında Avrupa müdnfaasmm garanti altma alınmış olduğuu belirttikten sonra şöyle demektedir:" '"* > " " ((Ortadoğuya gelince bu hususta Türkiye Basyekili Adnan MenIsveç polis birliklerine de tecavüz edümiştir. Polıs deres'i tebrik etmek lüzımdır. Başvekil Menderes dünyanın bu bölkuvvetleri, Mısırlılann ateşine rağmen kayba uğra gesine Sovyet sızmasının ehemmiyeti üzrinde israr etmek suretile bu mevzuda kabul edilen karar suretlerinde ve nihaf tebliğde belirtilen mamışlardır.» Muhabirlerin bildirdiklerine göre dün •• bu sa meselelerde fevkalâde müessir olmuştur » bah PortSaid'deki Ingiliz kuvvetlerine de taarruz edilmiştir. Taarruz eden Mısırhlardan biri ölmüştür. Ingilizler kayba uğramamıstır. Bu hâdıseler Kıbrıs Türk Kultür Derneği Genel Sekreteri Nevzat Karagil, dün yuzünden tahliye ışinin arzu edüen süratle tamamsaat 17 de Demek merkezinde bi* basm toplantısı yaparak, Yunanlıla lanamadığı da açıklanmaktadır. rın Kıbrıs mvzuundaki iddialannı reddetnüs ve bir tavsiyede bulunMuhabirler, PortSaid bölgesinde IhgilizFransız kuvvetlerinin sayısı azaldıkça, tahliye devam ettik muştur. Genel Sekreter Karagil, memleketimizde 300 bin kadar Kıbnsh çe Mısırlılann tecavüz hareketlerinin de çoğaldığıbulunduğunu söylemis, Yunanlılann Kıbnsda Türk nüfusunun azlına işaret etmektedırler. ğmı öne sürerek yaptıkları iddıanın ortadan kalkması içm «Ingiltere Arkası Sa. 5, Sü. 2 de nin rızası, Türkiyenın yardımı ile 300 bin Türkün adaya gönderilmesi» nı teklif etmiştir. Karagıl, aynı toplantıda, Kıbrısın Türkıyeye aid olduğunu sekiz madde içinde isbata çallşmlsür. Bu maddeler ar3£inda, coğrafî, hukuki, iktisadî, «tratejik durumlardan baska şu hususlar da vardır: «Kıbrıgın Yunanistana iltihakı, Birleşmiş Mılletler Anayasasınin ruhuna aykırıdır. Çünkü bu Anayasa, sömürgeciliğe düşmandır. Kıbrıs mese*si, Moskova'run bir tertibidır: Kıbrlstaki Rum çoğunluğu, adanm Yuârüstana ütihkını gerektirebilecek kâfi bir sebeb değıldir.» Beşeriyete utanç verecek bir levha: Macaristand* Rus mermilerile yaralanan bir yavrn Mühim bir teklif M a c a r i s t a n ve Polonyada isyan havası yatışmıyor Sovyet Rusya içinde de gençlik ile çetecilerin hareketleri yaydıyor Paris 15 (R ) Macanstan ile Polonyada Rus eleyhtarı gosterllerin j:ddetlenmtkte olduğuna daır her gun yenı haberler gelmektedir Komunıs*l?rın, bu ısjan havasını dağıtmak İçm aldıkları bürun tedblrer neticesiz kalmaktadır. Macarlstanda örfl idar* gereginc* kurutmus ukerl mahkemeler bugün faaliyete geçmıj ve llk ihtllâlcUeri yargılamaya baslamıstır. Buniar derhal ladm edıleceklerdlr. Fakflt tehdıdlere rağmen memleketın blr çok yerlerınde grevler ve karışıklıklar devam etmektedir. Budapeşte radyosu bugun muhakemelerln» baslansn lhtilâlcil«rln ku. zty HscuLstasda ytücalandıUurııu »Sy Arkası Sa. 5, Sü. 3 te diği önergesi söy ledir: «Büyük Britan ya Müstemlekât Nazın Lennox Boyd ile Karamanlis hükumeti arasında Kıbrıs mukadderatı etrafında müflur. P. Izmi* mnıcttakereler cereyan v e k i ] i c i h a d Baban etmiş olduğunu resmî tebliğlerden öğrenmis bulunuyoruz. Gene İngiliz gazetelerinde okunduğuna göre Kıbrıs adasınm statüsünü hazırlayan Lord Radcliffe'in işini bitirmiş olduğu da öğrenibnistir. Bu durum karşısında: 1 Türkiye CumhuriyeÜ Londra konferansı arifesinde hulâsa ettiği politikada sabit midir? 2 Yenl tavizlerde bulunmak mev ruubahis midir? Bulunulacaksa bu tavizlerin şümulü nedir?» Genel Kıırulu topiandı 3 gün sürecek toplantılarda Siyasal Bügiler FaküHcsindeki hâdiseler de görüşülecek Ankara, 15 (CumhuriyetTeleks) Cumhuriyetçi Mıllet Partisi genel i« dare kurulu bugun oğleden sonra genel başkan Osman Bolukbaşının başkanlığında toplanarak çalışmalarına baslamıstır. Verılen malumata naza ran, bugunkü toplantıda sadece Partinin dahili işleri görüjülmüjtür. Yanndan itibaren i; politika mt •elelerinin gözden geçirileceği ve bu arada bilhassa Siyasal Bügiler Fakültesınde cereyan eden hâdiseler üzerinde durulacağı anlaşümaktadır. Üç gun devam edeceği bildirılen bu toplantılardan eonra, öğrendiğimıze gore, genel kurul üyelerinden bazılan teşkilâtla temasa geçmek üzere yurd içinde seyahate çıkacaklardır. Yunanistan tasarıyı redde karar vermîş Istanhul Ankara yolu5saate iniyor Yoiun tamamen ıslah için hazırlanan 2 seneiik programın tatbikına başlandı Ankara 15 (a a ) Son aylar zarfında başhca buyuk şehırlerlmizde gınşılmış olan lmar faallyetlerlne muvazl olarak Karayolları 4 üncu bölge ınüdürluğu Ankara Istanbul yolun ın mebde.ni teşlul eden kısmın tevsıi ve yeniden tnsası isinl «!• atmıs T« bu yoL. daki çalısmalar» bajlamıjtır. Bu meyanda, halen çok dar olan T« mevcud traiigi aksatan Kerest«cller mevkilnde bulunan dar kBprunün t«v Arkast Sa. 5, Sü. 5 te Şam ve Beyruttan Suriyede milletvekillerinin yüzde ellisi göz hapsinde! Ortadoğuda kızıllarm aleyhimizdeki propagandaları Komünistler, şimdi de Arab memleketlerinde kötü maksadlarla hazırlanan Türkiye a!çyhinde filmler göstermeğe başladılar idarecll*rine gör», Amerlkanın Suriye, Atina 15. (Hususî) Yunan gazeteleri ile radvosu, dün Ürdun. Israel ve Mısıra yapacağı yar burada Yunan Başbakam Karamanlıs ile sörüşen İngiliz Müsdımın lstikbali. Suveyş Kanalının dev temlekeler Bakanı Lennox Boyd tarafından sunulan (Kıbrıs letleştlrılmesmden ortaya çıkan meselelerln halllne ve Arablarla Israel ara anayasası) tasarısının redcie'iildiğinı belirtmektedirler. "Fakat Yunan hukumetınir. resmî cevabını ancak carşamba Arkası Sa. 3 Sü. 3 de günü sçıkhyacağı da bıldınlmıştir Gazetelere göre, İngıltere tavnm değıştırsm dıye boyle bir mühlet verıliyormuş. Yunan hukumetmin görüşünü aksettıren Ka'imerıni şazetesi bugünkü yazısında, Ingiliz plânmm müzakerelere dahi zemm teşkil edemiyeceğmi yazmıştır. Atına radyosunun bir tefsircisi de bu akş mki konuşmasmda «İngiliz emperyalistleri manevra çeviriyorlar» demiştir (Hususî surette göndcrdiğimiz arkadaşımız Kayh an Sağlamer yazıyor) Dığer taraftan Atina radyosu, Kıbnsta intişar eden Etnos gazetesının şu yazısını da y vmlamıştır: < Ingi'.tere, Kıbrıs meselesini. Birleşmiş Mılletlerde müzakereler başlamadan halletmek için acele edıyor. Çunkü bu defa vazijeti, geçen senelere nazaran çok daha fenadır » İzmirde bir cinayet Bir adam metresini yaraladı, metresinin annesini de öldürdü Izmir 15 (Telefonla) Bugün şehrimızin Beştepeler mevkiinde bir cinayet ijlenmiş, bir kişı olmüş, bir kisi ağır yaralanmıstır. Katil Arif Tarhan isminde 44 yaşında bir hırdavatçıdır. Bir müddettenberi birlikte yaşadığı Ayşe Portakalcının, geçımsızhk yuzünden kendısmi terketmesine kuan Arif, bu sabah AySenin annesi Bahriyenin evine gitfnij, barışma teklıfinde bulunmuştur. Bu teklif reddedilince Arif oıçakla Arkas% Sa. 5. Sü. 4 te feffyorum: 3 Baro Kongresi Hatibler, idare heyetini faaliyet gösterememekle itham ve tenkid ettiler (Yazın 5 inct tahtfemızde) Emniyet bir açıklaması tstanbul Emniyet MüdürlOgunden •u açıklamayı aldık: • Gazetenızln 15/12/1956 gün v« 11633 sajuı nüshısının Mr'ncl sahıfe Binde lnti^ar eden (Gençlik nıunaz^ra yapamıyacak) başlıklı yazı teıklk olundu. Ünlversite Talebe Bırllğlnln tertlbledlgı münaziralarîn yasak eaıldlğlna dalr çıkan haberler do>ru deglldlr Bir gazetede de Ünıversltede tertlb edilen Ş'.lr Gunu re Dolısln ırJdahale ettlği şeklmde haber ınt'sar e'mlştir Bu^une kadar Unive^ı^ede yapıîan her han^l bır 'op'an'r a polıs asla muclahile e''"'"'>ıış:fr Talnız. Mılh Turk T?lebe Bırlıal Tuk6ek Tlaret O'culu r>rueîınm yapılan merasimde konuşurken Unı.erslte hiriclndekl blr loialde ka (Yazısı 5 ınct sahıjemızde) Arkası Sa 5 Su 4 te Ankara, 15 (a.a.) Son günlerde komunıstlerin Ortadoğuda Türkıye aleyhinde yaptıkla^ı propagandalar dola>ısıle bu akşam Radyo Gazetesi ajağıdaki yayını yapmıstır: Komumstlerın Turkıye aleyhinde Arab dunyas'nda \apmakta oldukları propagandalarjı yeni bir tezahuıu.ıe daha şahıd oluyoruz. Cumhur Başbakanı Şükrii El Ku\\etli, Şanıda Ortodoks Kili.esinde Mesele şudur: (On sırada oturmakta olan Bas. bafcan Sabri El Assalidir.) Arkası Sa. 5. Sü 5 da Dünkü kongrede aviikat'ar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog