Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Vtff hı •intıfcm.ı *+ «SrtfceJMı mhuriyet 32 nci yıJ styı 11.633 IOJRUCUSU: TUNUS NADf Telgrei re mektub adreti: Cumhuriyet tstanbul Porta Kutosa fatanbol » a Ml Ttlcfacüar: Umaml Saotnd NmnırMU 124296, TMB Itleci; 2242», Mstbu: 224290 VARLIK 15 Armlık «aym Yasar Nftbi, Nurullâh Ataç, Sabahaddin Kudret Aksal, Haldun Taner, Muhtar Körükçü, îlhan Demiraslan, Sunullah Ansoy, Zahir Güvcmli, Ozker Yagın ve daha başka tanınmıs lmzalann şiirlerl yazılan ve Cahıd Sıtkının makale, hikâye ve şiirlerila çıkmıgtır. H 15 Artjll 1956 Bütün Demir Perde Gençügi Ayaklanıyor Baltıktan Karadenize kadar Gelir sağlamak için tekmil peyklerde hâdiseler vergilerde değişiklik ımımıııııınııımmnfnifmnnııımıımmnmııııınnnımınmni)i Veraset vergisi başka esaslara bağlanıyor, hususî otomobîller vergîye tâbi olacak, damga resmi nisbeti yükseKyor, ithalât dövizlerindenhazinehissesialınacak Ankara 14 (Cumhuriyet Telek») Yeni Butçe Kanunu tasarısının komisyonda gorüjulmesine pazartesi gününden itibaren bagtanacaktır. Bugün hotaiajoa ftyelerine dagrblan yml tasarlda bühaana gelir »ağlamak bakmundan Ihda* edilecek yeni vergilere aid enteresan nralumart sağlanabÜeceği hesablaMnıshr. Dolajan haberlere göre, hususi otomobüler motör kuvveti ve btiyüklükleri, küçüklükleri itibarile bir tasnife tâbd tutuktcak re vergileri yılda S.000 U m İle 1500 lira r arasında d*ği$«cektir. Sovyet Rusya dahilinde de Üniversiteler genç liğinin başkaldırdığı, demokrasi isteyip bugünkü rejimi tenkide basladığı kat'iyetle anlaşıbyor p lnpaıatorhıİTU Avm jpadakt hadadlarma tk Veraset vergisinin yeni şekli Buna göre, evvels 1958 yılında 12 milyon lira tahmin olunan veraset ve lntikal vergileri 1957 yılı için 42 milyon lira olarak tahmin edilmiştir. 42 milyon liranın esbabı mucibesinde gayrimenkullerin venset re intikalleri eaaslannın yeni bir tasarı ile deği$tirileoeği v» irad ve kıymet esa&ı yerine cart değerlerin esas olarak alınaeağı bildirilmektedir. Yeni intikal v« veraset vergileri tasarısı xle bu vergilerden elde edilecek gehr 1956 tahminl gelınnin üç buçuk misli olarak hesablanmaktadır. Damga resmi nisbetinde değişiklik Aynca, Damga Resmi Kanununda mevcud nisbetlerde de değişiklik yapılaeağı ve bu husuata bir tasannın hanrlandığı gelirler arasında zikredilmekte ve buna istinaden 1956 yılı için 110 milyon lira tahmin edilen gelir bu defa 150 milyon liraya çıkanlmaktadır. Pariı, 14 (R.) Bundan birk«ç hafta evrel Moakova üniversiteetede talebeler arasında gorülen memnuniyetsizlik havasının bütun Rusjra üniversitelerıne yayüdığın» dair raporlar gelmeje başlamıjtır. Rusyada taleb« isyanınm yayüdığına dair *n kat'l delil, Leningrad ünivemteıi profesörlerine Sovyet basınının yaptığı siddetli hücumlardır. Sovyet gazeteleri, ctalebelere karaı çok müsamahakâr* davranan Leningrad profesörlerini tenkid etmisler re bu iayankir havanın bu »ebeble yayüdığını da sdylemişlerdlr. Bazı Kafkasya ünıversitelerinde de talebelerin •demokr»tlaîma« iatedıkleri ve açıktan açığa Rus rejünini tenkide kalkiftıkları bildirilmiftir. Bilhassa Tiflis üniversitesinde hâdiseler olduğu öğrenilmijtir. Diğer taraftan Kıef üniversitesinde de talebelerin, üniverdte gazetesin le komünist rejimi tenkid ettikleri ve bu sebeble de bu gazetenin nesrine son verıldiği öğrenilmistir İthalât dövîzlerimie hazine hissesi Bundan başka, gene hukumetçe hazırlanan bir tasanya g6re bir kısım ithalâta tahsls olunan dövizlerin Türk paraaı ile tutarI lan flıerinden muayyen nisbetlerde hazine hiasesi ahnmaa derpiş j edilmektedir. Bu tasan kabul edildiği takdirde bir yıl içinde 380 ! milyon liralık gelir «ağlanacagı tahmin olunmaktadır. Bu miktar vasatî ithalâtunızın hemen hemen üçte biri kadardır. Ve vergi bir ksırn ithalâta tahsis olunan dövizlerden ahnacağına göre, nisbetlerin yüzde 30 ile yüzde 40 arasında değişeceği sanılmaktadır. 1957 bütçesinin gelir kısmında geçen sene olduğu gibi bu ser.e de Arkası Sa 5. Sü 2 de Sovyet profesörierinin talebleri Hususî otomobillerden vergi Diğer taraftan, Hususl otomobillerden vergi alınması hakkında tasarının da hazırlandığı ve 1957 yılına kadar Büyuk Mıllet Meclisınden geçeceği anlaşılmaktadır. Zıra, gehr tahmınlerı faslmda husvısl otomobıl vergisi olarak 7 milyon liralık bir gelirin Moskovadan bugün ahnan bir 'habere göre, Sovjet profesörleri de bir açık mektub yayınlamıslardır. (L« Vie Intemationale) «dlı dergide çıkan bu açık mektubda, ilmt tetkik yapmak istiyen profesorler fu taleblerde bulunmaktadırlar: 1 Sovyet ve yabana devlet adamlannm hfttıralarıntn Soryet Rusyada da neşredilmesl, Arktuı S«. 5 Sfl. I «U Yeni Ticaret Bakanı dün 6 sozlu soruya cevab verdı Mecliste büyük çapta ihtikâr yapanlann tâkibi gerektiği ileri sürüldü kira hakkındaki soru görüşülürken gürültüler oldu Azüı katü Stephan Nash Macaristanda tekrar camısmalar basladı Kıbns için Türk Ingiliz Peşte radyosu, Miskolc bölgeslnde muharebelerin cereyan ettiğini itiraf ettl, grev hareketi sflratle büyuyor Londra 14 (R) Bugün Budtpeate radrosu. guney Macarlstandı Mlı. kolc sehrl bolgeslnde Macar milliyetçl kuTvetleıiIe Rus kuvvetlerl armsmda muhaberebeleT cereyan ettlğlnı blldlr mljtir. Peşte radyosu llk defa böyle bir Itlrafta bulunmaktadır Şimdlye kadar eyaletlerde lhtilil hareketlnln bastınldığraı lddla edlvorlardı. Oene Budapeçte radyosu Peçte İçin de carpısmalar olduğunu bellrtmlstîr. Diğer taraftan grev hareketınln de süratle yavılmakta olduğu açıklanmı? tır Dün bir elektrik fabrlkagında 6 000 ijçi grev yapmışlardı Bugün dt gtr fabrlka l«çll*ri de bunlr.ra katılmıslardır. Çepaı aanayil btâgasl l«çlleri bu sabah lı baaı yapmiflar fakat oiduklan yerlerde oturmusUr, çalıam* mıjUrdır Fabrtkalann etrafını Ruı aakerlerl sarmı« Tazlyettedlr BugUn kukla Kadar hukumetl, bOtün toplantıları bir ay İçin yasak ttmlş re bir kararnamt nesretmlstlr Dtger taraftan hOkumet, laçllerln ha 14 l! baaı yapmadıtlannı. lktlaadl dunı mun feel olduğunu tekrarlsmıatır Hü Ankara 14 (CumhuriyetTeleks) kumetln bUtun yalvarmalanna, raad Inglltere Müstemlekeler Bakanı Lenlerlne rağmen Macar ljcllerl dayan nox Boyd, yann memleketlmlzde olamaktadır. caktır Ikl gün evvel, Kıbns Vallsl ile Ingllterenln Türklye ve Yunanlstar.dakl Büyük Elçllerinln de i»tirakile, Londrada vuku bulan g6rüşmelerl müteakıb, Atlnaya glden Lennox Boyd, evvelâ îstanbul» gelecek. bllâhare Ankaraya hareket edeeektlr. Dıger taraftan. blrkaç fündenberl NATO Bakanlar Konseyi toplantılanna içtirak eden Basbakan Adnan Menderesin de pazar günü yurda avdet edecegi bildirilmektedir. Sızan haberlerden anlasıldıgına aazaran. Lennox Boyd ile Baçbakan ve alakalı devlet adamlanmıı arajunda Kıbns meselesi etrafında mOzakereler cereyan edecek ve bu arada. Kıbns İçin Lord Radcllife tarafından hazırlanan tasan da bahia konusu edilecektlr. Lennox Boyd'un memleketfanİKİ» ya tadogudakl gÜTenliğln dünya sulhu pacagı tem»s ve görüçmeler, «lyasl İçin önemlı bir âmll olarak telakkl çevrelerde alâka ile taklb elunmakedlldigl ve bu bo'.gedeki gellşmelerl tadır deTamlı blr sure'te yakından taklb ATİN4.DA TAPILAN MÜZAKERELER etmeğe karar verttlkleri bildlrtlmekte VE YAYINLANAN TEBLİĞ dtr Atlna 14 (R ) Dün gece LondraTebllğde aynca NATO Devletlerinln dan buraya gelmiı olan Inglliı MOsBlrleşml» Mületler Oenel Kurulunun temlekeler Bakanı Lennox Boyd bu karanna uygun olarak Süvey; Kana sabah Yunan İdarecileri İle gbrüslınm blran önce temlzlenınesl lüzu. müçtür. Bu gorUsmelerdc Yunan Bag mun» kanl olduklan tebarüz ettlrtl bakanı Karamanlis İle Yunan Dı» Bamektedlr. kan Vekili Tsatos hazır bulunmuçtur. Arkan Sa. 5, Sü, i dt Arkatı Sa. 5, Sü. t dt göröşmelerine yarııt Ankarada başlanıyor İngiliz Mislenlekeler Bakanı bugün geliyor, AKnada görö?malera dair bir tebliğ yaymlandı Âmerikada 11 ksşi öldüren azılı katil 83 yaşmdaki katil: «Adaın öld ü n n e k para kazanmak gibi bir iştir» diyor New York, 14 (R.) Kalifomiyada on bir kişıyi oldüren otuz üç yaşında bir katil, nihayet polis tarafından yakalanmuştır. Stephen Nash adındaki katü «deli değılim, tamamile normalim. Gaz odasında oleceğîmi de biliyorum. Fakat bu, oyunun bir kısmı olacaktır» demiş, kendisile konuşan gazetecilere demiştir ki: (Arkan Sa. 3 Sü. i de) Ankar». 14 (CumlıurlT»tTelek») Bugün Büyük Mıllet MeclİBİnd* yeni Ticaret Bakanı Abdullah Aier, kendlslne müteveecıh altı sözlü soruyu oeTablandırdı Bu arnda Baian, hubu be.t duramu, Mllll Korunma tatblkatı, l&stlk tevzlatı glbl mühlm mer»ularda da izahat verdi Mehmed Hazer'ln hububat dunı. muns ald sözlü sorusunu cevabiandıran ltl Bakandan, Tınm Bakanı Eaad Budakoğlu, hasere T* ikllm »artian gl bl »ebeblerden dolayı bu yıl ljtlhsalln dtlsük olduğunu, bunu gAa Snun« alt nt t«âblrler almdığını, bu meyında gerekll tohumlugun D«Tİet Üretme çlftllklerl T« Toprak Oflst tarafmdan temln otundugunu blldlrdl. Ticaret Bakanı da, lhtıyacra karçılanması İçin lthal&t yoluna gldlldlginl ,ilk hububat partllerlnln finUmUzdeki guclerde memlekete geleceğlnl, bu ekslkllk glderıllnce de gerek flatlarm dUjecegl. nl, gerek darlıgm enleneceglnl adyledl ve büyük letalrlerhı hususl durum. ları karçiBinda, buralarda grama] ajsr lamuı yolun» gldlldlgtnl anlattı. Mehmed Hazer l»e. rrtoltenin »öıgının aadece tabll hadlselere atfedlle mıyeceğlnl, yedek parc» ve akaryakıt «ıkıntıaınm da bunda büyük teelrl ol duğunu, Uerl »ürdük^en scmra, mübayaanın büyük kısmının ağu«to» ayı lçlnde yapıldığını, durum o zamandan berl belll oldufuna göre tedblrle rln daha erken almmuı gerektlğlnl, lthal edilen buğdaym yıl aonunda gel me»l yüzünden darlık olduğunu bellrt Arkası Sa. 5 Sü 5 te NATO Konseyi ışını bıtırdı Şam ve Mtyruttmn geliyorum: 2 Genel Sekreterliğe Spaak getirildi, Pariste Menderes Dulles ile görüştü LübnanOrdusu Israel değil Suriye hududunda bekliyor (Hususf surette gönderdiğimis arkadaşunız Kayh an Sağlamer yazıyor) Ortadoğunun iki komşu Arab mem leketı, Lubnan ve Suriyenin muna•ebetlerı, geçirmekte olduğu ıstıhaleler, dıkkatle takıbe değer. Lubnan ve Suriye, Arab Bırlığı dahılmde muttefıktirler, yekdığerlerınden her ve«ile ile csevgili dost ve kardeş» kelimelerıle bahsederler. Lubnan hukumetının, Kahıre Şam Moskova mihverinin karar!arına «körukorune» riayet etmemesi, Sovyet blokunun Ortadoğuda gorünürdekı sozcüsu ve drıjanı Surıyeyi, fena halde kızdırmış, Şam fırsatını buldukça, Beyruta karşı hasmane te?ebbuslere ginşmistir. Meselâ Suriye, l,5milyonluk ve «Asyanm Isviçresi» hüviyetrne burünmek idea linde bulunan Lübnanın belkemıği olan Beyrut mıl'etierarası hava alanını sabote etmeğe kalkışmış ve gazetelerıni toprakları dahiline sokma mıştır. Fakat Lubnan idarecileri, me»eleleri daima soğukkanlıhkla, akıllıca ve cesaretle karşılamışlar, aldık ları mukabil tedbirlerle neticede hal yollan bulmuşlardır. Çok mânıdar bir cihet var: 10.000 kişilik Lubnan emniyet kuvvetlerinin yarısından fazlası, «sevgili dostu ve kardeşi'» Suriyenin hududuna yığılıdır. Lubnan, Suriyeye itimad etmlyor. Fakat gerektiği zaman, Şamın Framızlann Jean Bart 'zırhlısını tek başuıa batırdığı ve bu sırada müdafaasını yapıyor ve milll stoklan öldüğii söyienerek Mısırla Suriyede millî kahraman ilân olnnan, nın tehlikeye düşmesi ihtimalini na nihayet zırhlının sapasağlam olduğunun anlaşılmasile kahramanlığı zarı itibara almadan da, Suriyeye kara yolile petrol gönderiyor. Lubnan, aı>kıda kalan Rum asıllı Mısır subayı Teğmen Jammal'tn çiçekler Israel hududundan ziyade, Beyrutun içinde teşhir edilen resmi ve Suriye hududunun emniyetine Arkast Sa 5, Sü 4 te Paris 14 (R.) Fransız hükumeti, bugün, Mısınn ve Suriyenin yeni bir yalanını düny» efkân umumiyesi önüne sermiştir. Mısır Doktor Feyyaz B*rkay lmzaslle fu ordusunun. Süve>ş Kanalı harekâtı mektubu aldık «Gazetenlzin 24'10 1956 tarlhll nü?. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ırasmda «batlrdık» diye tlân ettıği 37 bin tonilâtoluk ve Fransız hasında lntışar eden' (Bir ?ahtekârlık dâvasına tanınmış bir bestekâı donanmasının en büyük teknesı "Jean Bart» zırhlısı halen Toulon ve bir doçentın ı^mi karıştı) baçhklı ussunde demır atmı^ vazıyettedır. Fransız hukumetı, çarpışma gunün \azının aşafıdakı şekilde tavzıhını den iübaren yabancı gazetecüsrı ıtJean Bart» zırhlısını gezmeğe da rica ederlm Arkası Sa. 3 Sü. 5 de vrt etmiştip Arkan Sa 5 Sü. 2 de Injiliz Müstemlekeler Lennox Boyd Sanayiciler tahsis şeklini tenkid ediyor Sanayi Odası Başkanına göre, devlet ve hususî sektöre aid fabrikafer ihtiyaclarmın aynı nisbetlerde karşılanması lâzun Sanayi Odası idare kurulu başkam Raif Dmçkok, dun bir basm toplantısı yaparak sanayii ilgilendiren meseleler hakkmda izahat vermiştir. tdare kurulu başkanı, milli sanayıın suratle gebştığini belirttikten sonra demıştir ki: « Dort yıl zarfında Odamız azası 750 den 1976 ya çıkmıştır. Millî sanayi memleket ihtiyacının artık yüz Arkast Sa. 3. Sü. 5 de Dün gece şehrimizden geçen NehrıTnundemeci NATO nuıı > enj denel bekreterı Belçika Dı? Bakanı Spaak Parıs, 14 (THA) Dört gunden b« ri burada yapılmakta olan NATO Veküler Konsevl toplantılarının aona «r mesl üzerlne bu akşam müsterek blr teblU neşredllnr.iŞtlr. Bu tebllgde NATO Devletlertnln Or. «Uçüncü bir dünya harbinin patlak vereceğini hiç tahmin etmiyorum» diyen Hindistan Başbakanı Rusyayı Macaristanda mütecaviz olarak kabul etmedi ve Kıbrıs için «SelfDetermination» u desteklediğini aöyledi Bir kamyon kapaklandı, 30 yoleumahpuskaldı Tokat 14 (Hususl) Buğday yüklü ve S0 yoleu ile Samsundan hareket eden bir kamyon Tokada gelirken buz tutan yolda kaymış ve civardaKi tarl'bı,. d=''5!sk kaDaklanmıstır Kadm ve çocuk 28 yolcu kam\onun karosprı=i altında mahpus kalmışlar, 3 sırada kaza jerinden geçm^kte ">lan Kara Yollan personeli tarafmdar. (Arkan Sa 3 Su. 2 de) Gençlik münazara yapamıyacak Universite Talebe Birliğinin münazara turnuvası Vilâyetçe tatil edildi t O.T. Birliğlnın münazara tumuvası, görülen ltızum üzerine Vllâyet tarafından muddetslz olarak tatil edllmisttr. Tatil için kafl blr sebeb gorterilmemekle beraber. son mımazarada Jürlde bulunan Prof H Nalli Kubalmın oğrencıierın lsteği ile konu'jmaîindan ılerı g»Idi?ı tahm.T ed,lnektedir Talebe cem jetlerının en tabu faalıyet lertnden olan munazaraların devamı ıçln cemıyet mensubları alâkalılar nezdlnde tesebbuse geçmislerdir. Tarihe geçecekj kuyruklıı valanj Bir açıklama Nehru dün gece Yeşilköy hava alanında gmetocilerle konuçurken (Yazın 5 ind tahifemizdt)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog