Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Yılda 5 Apartıman Dairesi Zengin ve çeşidli para ikramiyeleri için Hettıen bir hesab açınız. 32 nci yıl sayı 11.632 umhu KURUCUSU: TUNUS NADİ Hüml Yücebajın hazırladığı FÜLOZOF RIZA TEVFtK H*y»b Şiirleri Hâtıralan adlı «eerdc: Filozof jairimizin bilinmiyen taraflarüe hayatmı. yüzlerce edib ve şairtmizin mütalealarını, çakalarını, şiirlerinin tahlil ve tenkidini, nâzirelerini filozofun (Serabı Ömrüm) de bulunmıyan mizahl şiirlerüe hicivlerini, nüktelerini, hâtıralannı zevkle okuyacaksmız. Üstadın karikatürlerile süslü olan. karton kapaklı bu eser üç liradır AHMET HALİT KİTABEVİ Telgrai r t mektub adresl: Cumhuriyet îstanbul Posta Kuhuu tstanbu! No. 24« Tvlefoniar: Umuml Santrai Numarssı: 224298. î a s Uleıi: 224299. Matbaa: 224^0 Cama 14 Ara'ık 1956 Birleşmiş sert tartış Menderes Pariste İngiliz Dış Bakanı Selvyn Lloyd ile bu meseleyi görüştü İngiliz Müstenlekeler Bakanı Lennoks Boyd bîrkaç güne kadar Ankaraya geiiyor İngilizler. yeni anayasanın tatbik mevküne konmasına çalışıyorlar Pâriı 13 (H.) Kuzey Aüantlk paktl Bakanlar konseyinln çalışmalarına fcttrak İçin buray» gefaıij bulunan Türklye Bafbakaru Adnan Menderes bugün Ingillz Dış Bakanı Selvyn Lloyd İle görüşmüştür, Selvyn Lloyd. Türkiye Büyük Elçlligine gelmls ve Türkiy» Basbakanı U« ogl« yemeğini yemlîtir. Bu arada Kıbru meselesinin de müzaker» edlldlgi blldlrilmektedir. Kıhrıı etrafındakl Türk İngiliz görüşmelerine İngilterenln Ankara Büyük Hçlsinin d« katıldıgı ögrenilBiiştir. Ögrenlldiğine gör« bugünkü toplantıda tngillz Dıj Bakanı Selvyn Lloyd Kıbrıı İçin haızrl&runif olan anayasamn blr kopyasını Türk Basbakamna vermlstir. Bu anayasar.ın btr kopyası da Yunan D15 Bakanına verilmistir. Sert konuşmalar NATO Veklller heyetinin bugünkü toplantlları sırasında hararetll münaka fal&r olmuj ve bllhassa Kıbrıı davası Arkan Sa. 5 Sü. 1 de Rusya Macaristana 3 tümen daha gönderdi İhtilâlciler dağhk bölgelerde toplaıtıyorlar, umumî grev hâlâ bütün şiddetile devam ediyor Londra 13 (R.) 48 saat için unıumi grev ilân etmiş olan Macar işçileri, dün gece lideılerinin komür.U'. polis tarafından tevkifmi protesto msksadile greve devam kararım vermişlerdir. Bu sebeble dün gece 48 saatlik grev müddeti sona ermiş olmasına rağmen bugün de işçiler işbası yapmamışlardır. Peşte radyosunun büdirdiğine göre bugün komünist polis ve Rus askerl«ri bazı fabrikaları işgal etmişlerHir. İşçilerin silâh tehdidi altmda dahi yerlerinden kıpırdamadıklan bi'dirıl mektedir. Bu şekilde işgal edil»n elektrik santralJerinden birinde 6000 Macar işçisı grev yapmaktadır. Sa. 5, Sü 6 da Milletlerin tak^ihîne ve ordusunu geri çekmesi talebine karşılık Atlantik Paktı Konferansı bugün bitiyar işbirliğinin iktisadî, »iyasî ve kültürel sahalara da teşmili İKrarlaştmldı Parl» 13 (Rt Kuzey Atlantik P»ku Bakaniar Konsep bugün de çalışrr.alanna devam etmlş ve Işoirllğlnln yalnız askeri sah^da değil fakat lktitsil. sivasi ve kUUür^l aehalarda da yapılmasına dalr bir raporu umuml hat ları İle tasvlp etmlştir. Arkası Sa. 5 Sü 5 te ingiliz Dış Işleri Bakanı Selwyn Lloyd NATO Bakanlar Konseyi toplantısında konuşurken SON DAKiKA: Türkiyeden geçirilecek petrol boruları İran Millî Petrol Şirketi miimessillerinden bir heyet tetkiklerde buhınmak iizere bugünlerde memleketimize geliyor Ankara 13 (CumhuriyetTeleis) Ortadoğu petrol borularının Türkiyeden geçirilmesl hususundaki taleb ve istekler gun geçtikçe artmaktadır. Bu arada, İran Millî Petrol Şirketi ileri gelenlerinden Sahraverdi'nin baş kanlığındaki bir heyetin bugünlerde memleketimiıe geleceği haber verilmektedir. tran petrol heyeti Tahranın 100 kilometre ilerisinde istihsal edilen Gohm petrollannm Türkiyeden geçirilip lskenderuna akıtılması meselesini tetkik f J " d ' " . Hevetin Arkan Sa. 5 Sü. 1 de Sudapeşfe radyosu yaîvarıyor Komünistrer, madenlerde çalışacak işçilere ev vereceklerini söylüyorlar! Budapesta radyosu dün gect jehrimlzde dlnlenen »on neşrlyaünda komÜTilst hükunıetln lşçliere bir beytnnsmeslnl okumujtur.. Bu yal vnrmada »öyle denilmektedir; • İfçller haftalardan berl çalış miyorsunuz Artık çalısın, yoksa ••• • •• • ' • •• n d ş j » k u n v a Amerikanın, Suriyeye nota verdiği şayiası Kudüs radyosunun metnini okuduğu notaya göre Washington, bu bölgede hâkimiyet kurmağa çalışan yabancıiara karşı koymağa azmettiğini bildirmiş Beyrut 13 (THA) Kudüs radyosunun bildirdiğine göre, Birleşik Amerika Suriye hükumetine Ortadoğu daki siyasetini açıklayan mühim bir nota göndermiştir. Kudüs radyosunun tam metnini okuduğu bu notada Birleşik Amerika bütün Ortadoğu memleketlerinin istiklâllerine hürmet ettiğinl, bunu desteklcmek İçin ellnden gelen her ; türlü yardımı yapacağını, aynı ramanda bu bölgede hâkimiyet kurmağa çalışan yabancı nüfuzuna ne taraftan gelirse gelsin karşı koymağa azmettiğini bildirmektedir. Birleşik Amerikanın bu notasmda ajTica, İsrael Arab ihtilâfınm biran Arkası Sa 5. Sü 4 te fiatları tesbiî olundu Ankara 13 (Cumhuriyet . Teleks) Son gür.lerde hububat fiatları herhest p'yasada yüks*lrne tem?.yülü göstermektedir. Arkan Sa. 5 Sü. 1 de Çepel adasında grev yapan bir bbrikanın kapısmda makineli tüfek ile nöbey, bekliyen bir Macar Hür. P. Grüpu tebliğ ya/ınlandı Tebliğ D. P. iktidarıru sert bir şekilde tenkid ediyor Ankara 13 (Cumhuriyet Teleks) ı l l ve 12 aralık tarihlerinde toplanan 1 ve eündemindeki me\'ZUİ5rı müzaksre erton Hüriyet Partlsi Kecli» Grupu. bu?tSn, bir teblif yaymlamıçtır TcMiğde Bf«ın ve Toplantılır kiT.unlarını. aiğer antid>Tnokraük t^dbirlerin takib ettigi ve ksnunsuz Eakanhk emrine alma'.nrla Üniversits muhtiriyctir.in. ind! mütalealara daysmn errekHye sevk mu'melerile de adll teminatın zedelendigi belirtilmektedir. i 62 yolcusu ile bir uçak kayıb r San Salvador'dakl başka bir uçak kazasında da dört kişi öldü Kacakcılığa karşı cenub hududlarımızda bazı köyler tahliye edilecek Dön Başbakanlıkta bütün Bakanlık temsilcilerinin işKrakile mühim bir toplantı yapıldı Ankara 13 (Telefonla) Cenub hududlarımızda kaçakçılığın tamamen önlenmesi bakımından kanunların verdiği yetkiye dayamlarak Iç Işleri Bakanlıgı taarfından alınan tedbirlerin neticesi günden güne semeresinl vermektedir. Ancak, alınan çeşidli tedbirlerin çok daha müeRSİr hale getirilmesi ve mevcud kanunlann boşluklanndan faydalrnmak suretile yapılagelen kaçakçılığın hemen tamamen önlenmesirun temini için lüzumlu tedbirierin almması husu Arkası Sa. S, Sü, % de l öno» madprüere lnmelerl a*ımdır. ( Madenlere lnmedlkleri takdlrde k6mürsüzlükten meaılekette onblnl«rl e* tççlye yol vermek zorunda ka.1 lacagız. Bunların yevmlyelerlni de veremeylı. Günlük lhtly»cımı« 1500 vagon kömtirdür. Bunun pek »naı temin edıyoruz. Bu vaziyette tgır sanayll duracaktır. İstlkbal karanlıktır. İhtlyar işçiler «lz de madenlere lnln. Rem tekaüdlye yl »lacafcsmız ve hem de yevmlye vereceflz. Kadıalar ılz de maden lere lnln. 3 »ene madenlerde çalışacak olanlarm bir d« tv verece«iz.. , Budapeşte mdyosunun iplkeri de, hUkumetln bu beyannarantn. dekl yalvarma havasına se«inl UTdurrcuç ve yalvgran bir ed» İle 'acyannameyl okumuştur. Macar Komünlst Partislnln gaze ?sl de şlmdiye kadar grev yüzün en Mscarlstanm 1 mllyar 36 müon dolar zarara ugradığmı blldlr mitlr. Montreal 13 (a.a.) Geçen pazar günü Montreal'e gitmek üzere yolcu ve mürettebat olarak 62 kişiyle Vancouver'den kalkan ve hareketinden biraz sonra izi kaybedilmiş olan dört motörlü Kanada uçağından henüz hiç bir haber yoktur. Bir çok askerî ve sivil uçaklar tarafından girişilen araştırmalar hava Arkas% Sa. 5, Sü. 2 de Reşad Nuriyi dün toprağa verdik Bir muamma Şam ve Beyratian geliyorum: ı Lübnan, Moskova Kahire mihverinden nasıl (Hususî surette gönder diğimiz Ortadogudakl Arab memleketleri arasmda İrak harlc mustakar ve sağIam blr polltlka güden, «ozlerlne ve hareketlerine güvenllebllecek tek devlet olarak, 7.000 klşillk ordusuna ve 3.000 klşillk Jandarma ve polls kuv vetlne ragmen Lübnan kalmıjtır. Daha 40 gün önce memleketln sevkl idareslnl devralan Başbakan Saml El Solh'un 4 «andalyellk kabinesl, me salslnin l'.k haftasında. Kahire.ŞamMoskova mlhveTl karsısında , Batıya meyyal blr tarafsızlık «iyaaetl gütrne gi kararlastırmıştır. İstlkametln tâylnlnde, Blrleslk Amerikada yetljml; ve Arkan Sa. 4. Sü. 7 dt arkadaşımız Kayhan Sağlamer yazıyor) Şam Tefcliğin mütoskıb kısmı. iktidann di!) politika hâdiselerindeki tutumuna t?Jısis clunTiustur Bu kısımda «öyle • denilmektedir: j « Muh^üf pertilerin dünyanırı içinde bulunJugu bugünkü agır şartlar rruvarohesinde. dış rr"vzularda rrilll v.îhd"ti tefis maksadile yaptıkIsn ısrarlı ÎHİeblfre rağmen DemokT~t Parti iklidarı. Türk mületine izahat v»rmek lüzumunu idrak etmenii? ve böylec? memlPkote karşı du>,** *.V jıılmiH ic^b ed'n vazife ve lonjmlukık duygularıncian pervasızca uzakCenaze Şişli camiinden yola çıkarılııkcn lnsmıştır. Hürri'et Parti<i Meclis Grupu. hu mfsuliyet=iz gidişi büyük Türk mill"tinin diUknt nr.zanra sunmak lüzumunu duy ırken Deraokrat Pnrti vatqnd"ş!ano da bu mesulivetsiı gid çe m&ni olacaklarını ve hiç değilse bu mesuliyte itirak etmemplfri için Lonira 13 ıR ) Ortaaoğuc EagVendi üdfrlrrinin dürtkfl vadleri ile dad Paktı d«vlst;erine karşı sistemli ^u?ünkü inkârcı tatbikatı arasındaki bir iftira ve y?!an kampanyası yürüt farkı bir \ ied^n mMh"<îrnc''i"0 Mbi Arknsı Sa 5 Sü 2 de tutEcaklnnnı ümid etiğini beliriir.» Büyük Türk romancısı, piyes jazarı, fikir adamı ve maarifçi Reşad Nuri Güntekinin evvelki gece Londradan getirtüen nâşı, dün Şişli cemünde küınan öğle namazını müteakıb hazin bir törenle kaldırılarak, Karacaahmeddeki aile kabristanmda ebedi istirahatgâhına defnedilmiştir. Reşad Nuri Güntekin adını, mekteb sıralarında duymuş ve sevmiş olan okul öğrencilerinden tutun d? edebiÜniversite talebesinin liyasete yat, sanat ve tefekkür âlemine menkanşmaması mevzuunda gnyet has sub simalara kadar herkes cenaze tösasız. Çocuklann hocnlanna karşt reninde hazır bulunrr.uslardır. gösterdikleri sevgi tezahürlerini Türende Vali ve Belediye Reisi j bile sırastna göre siyaıt hâdise adOrd. Prof. Gökay, nülletvekillîri, dediyoruz. Merkez Kumandanı General Kâzım Hayır, ya.nhş anlaşılmasın, mak ArkasT. Sa. 5, Sü. 3 te sadımız bu Jciiçüciifc yerde bu mev zuun münakaşast değil. Bizim yapmak istediğimiz, sadece bir tarafında bu levhanın mchkuk olduğu madalyonun ters tarafmı çevirmek. Poionyada ikinoi bir çarpışma Kihirede rol aian nazüer Polonya gazeteleri, evvelki Stettin'bı tekrar kanştığmı, tevkifler yapıldığını itiraf ediyorlar Paris 13 (R.) Poionyada Rus •leyhtarlığı yayümaktadır. Polony» gazeteleri bu sabahki nüshalarında, dün gece Stettin limanmda ikinci bir çarpışma olduğunu ve nümayisçilerin Arkası Sa. S, Sü. 3 te stanb lıalkı binecek amıyor OUbüskr yedids bir raitd*naa*tla çalışsyor, dolmuşlar ihtiya.ı karştlamıyor, bütiın üısısd tramvay!ara kaldı Tekzib Gazetenizin 19/11/956 tarihli nüshasında bir maçta müessif hâdise başhkh yazıda Akhisarda 18/11/ 956 tarihinde Gençlikspor ile Soma takımlan arasında yapılan futbol maçında seyirciler üzerine ta» aftığım ve bu yüzden takibata maruz kaldığım belirtilmekte ise de, bu hâdise ile yakin veya uzak hiç bir alâkam yoktur. Hakkımda bu yüzden tski Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Lübnan Dış Bakanı Charles Malik Lübnan Başbakanı Sami El Solh Yüksek Ekonomi ve Ticaret okulunda şiir okuma müsabakası yapthrken (Şiir okuma tekniği) üzerinde konuşan bir Doçent ayn\ zamanda okulda talebe olduğu söylenen bir sivil polis memuru tarajmdan susturulmak isteniyor. Yaa demek yüksek okul öğrendleri arasında sivil poüsler de var. Peki bu genclerin böylece tepeden tırnağa siy&sete bulaştırılmıs olmaları kartısında aynı hassasiyeti neye göstermiyoruz? Aynı hâdiseler karştsmda her zaman aynı reaksiyonu rer77n'yen bu peîc acayib huy, yoksa hassasiyet değil de bir başka sey mi? Duraklarda otobÜR bekleyen halk ve çprajlsrda benTİn
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog