Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Haftaefa 7 Serote 32 nci yıl sayı 11.631 u m h uri yet KLTRUCUSU:TUNUS NADI Telgraf ve mektub adrea: Cumhunyet tstanbu) Post» Kutusu ktanbul No 1gJefonJir Umuml Santral Numarası: 224298. Yazı fclert. 2242i». Matbaa: 2242!X> VIM*i« ««jıbıfcas Perşembe 13 Ara'ık 1956 NATO Konseyi Kıbrıs meselesini görüştü Btt mevzuda Menderes, Yunan ve İngiliz Dış Bakanlan birer konuşma yaptılar, müzakereler sükunet içinde geçti Konsey ayrıca Ortadoğu durumu hakkında verdiğimiz muhtırayı da tetkik etti, muhtıra tasvib ile karşılandı Kıbrıs meselesi göru^ulürken Türkiye adına Menderes, Yunaniîtan adma Dış Iş,leri Bakanı Averof, Ingiltere adına da Sehvyn Lloyd konuşmuşlardır. Bakanların toplantıda hükumetlerının porüşlerini savunduklaaı tahmtn edılmektedır Kıbrıs meseiesirutı sukunetle muzakere edüdığı yetkilıler tarafından açıklanmaktadır. Doğu Almanya meselesi Batı Almanyanın Dıs İşleri Bakanı Von Brentano tarafından ortaya atılmıştır Btentano, jeni bir teh 4Y(<a<ft Sa S Sü 4 f«* Pans, 12 (R A.A. AP) Dün çalışmalara bashyan NATO Bakanlar Konseyi bugün de toplanmı$ ve dün Türldye tarafından Ortadoğu dururau hakkında verilen muhtırayı tetkık etmıs.tir. Bu arada Kıbns meselesi de gorüşulmuçtür. Toplanülar gizli cereyan ettığı için tam bir bılgi edinılememiştir. Yalnız bu celse 3 saat devara etmiştır. Türkıyenın raporunun başta Amerika ve Ingiltere olmak uzere NATO âzâlan tarafından tasvib ile karşılandığl hususu iyi haber alan çevrelerce belırtılmektedır. .4 Ticaret Bakanlığının bir tehliği tmaJâtçıhk, toptancılık v« perakendecilik vasıflannı uhdelerinde kimler birleştircbifecekler? Ankara, 12 <a.a.) tktisad ve Ticaret Vekâletmden tebliğ ohınmustur: K/1051 sayılı kararın 6 neı nuddesile muadde! K/1020 sayılı kararın 8 ınci maddesınin 11 inci bendinin a fık rası gereğmce yapılan tetkikler netıcesmde bütün memlekete şamil olmak üzere asağıdaki hususlar tayin ve ilân olunur: Madde 1 Memleketimizde mü teamel dahili ticaret usulleri ve satı» hususiyetleri itıbarile ekli lıstede gös terılen malları satan hakikt ve hük mi şahıslar ve müesseseler uhdeİTİn Arkast Sa 5. Sü. 1de Surljede HSLPO Okulu talebeleri Surivede sansürün Türkîye taraftan 8 milletvekili, ordunun tsızyikı ile tevkif oluıarak hapse atıldılar Ortadoğu. hâdiselerinı tâkib için husust surette gonderdiğımiz muhabirimiz Kayhan Sağlamerin aşağtdaki haberi. Suriye ve Lubnan sansurleri tarafından diğer bir çok telgrafları gibi reddedilmistir Kuyhan Sağlamer, dun uçakla Beyruttan dönmtt} ve haberini İstanbulda yeniden kaleme almtjtir. bir yunı>üj t'nasuıda (Surıyeli genderin koUarıııda silâniar Çekos'ovak yapısıdır) Ingiliz karikaturistinin goruşü ile hürriyet iste>etı bir millete verilen cevab Polonyada tevkifler basladı Rus aleyhtan nümayişlere taiebelerin iştirak ettikleri açıklandı, 90 kişi tevkif edildi Londra 12 (RAP) Varsova gazeteleri tarafından bu sabah verilen haberler, Rus aleyhtarı nümayişlerın yayıldığmı gostermektedır. Polonya komünist partisının organı olan Tribuna Ludu gazetesi yalnız Stettin de değıl fakat daha bazı şehirlerde de karışıklıklar olduğunu ıtiraf etmıştır Bu gazeteye gore Bıalıstok mıntakasının Nıeszava şehrınde numayışçıler komumst partisının ılerı gelen bır azasını dövmüşlerdir. Dığer taraftan dun Varşova radyosu, Stettin karışıklıklarını «sarhoşların, serserılerın» çıkardıkların^ ıleri sürmuştü. Bu sabahki Varşova basını ise tevkif edılen 90 ki«iden çoğunun talebe olduğunu belirtmcktedır. Numayışçilerin ve talebelerın dun Stettin'deki Sov\et konsolos'.uk bınasına Arkası S a . 5 . S ü lde Macaristanda çarpışmalar dün de şiddetle devam etti Rosya, Peştede çarpışmalar olduğunu, yollarda barikadlar kurduklarıtu itiral işçilerin ediyor Viyanaya ulajan muhabir haberleParıs, 12 (R ) Macarıstanın bır çok şehırlerınde bugun ciddi çarpış rine gore, bugun Budapeşte içınde malar olduğu bıldırılmektedır. Sovyet uç muhıra çarpışma olmuştur Orev (Tass) ajansınm Peştedekı muhabir ' yapan bınlerce ışçı, sokaklarda do ' leri bıle bu çarpısmalardan bahset lasmışlar ve yıyecek satan dukkân ' mışlerdu Sovyet ajansınm bu ak aramışlardır. Dükkânların hemen heşam verdığı haberlere gore Budapes men hepsı de kapalıdır. te içınde karışıklık çıkrmş ve yer yer Teyid edilemıyen bir habere göre, çarpışmalar olmuştur. Gene Tass a Uypeşt bolgesınde Rus askerı, numajansının bır muhabirıne göre grev yiş yapan bir kalabalık üzerıne ateş cıler, tramvay yolları uzerine beton açmış ve mühim zayiata sebeb ol bloklar koymuşlar ve Rus askerleri muştur. nin bu blokları kaldırmalarına mâni Budapeştede millî tiyatronun önün olmuşlardır. Bu beton blokların, Rus de polis ve askerlerin dıpçık savura tanklarmın sokaklarda dolaşmalarma rak numayişçılerı dağıttıkları ve hamânı olduğu anlaşılmaktadır. vaya ateş açtıkları bıldırılmektedır. Bu akşam alman haberlere gore Olum cezalan . Budapeştenın Kossuth meydanmda Bu gece Budapeşte radyosu su haışçılerle komunıst polis ve Rus rs t beri vermiştır: « Örfî ıdare gere keri çarpışmışlardır. Zayiat olup ol i ğince kurulmuş askeri mahkemeler madığı oğrenılememıştir. Arkasi Sa 5, Sü 2 de Ticaret Okulunda bir hâdise Turan Güneş, anayasa tâdilâtım Şiir müsabakannda, bir daçentîn Sunyet 1 * ordu, Eunci Şubenın baskısı ile, vatana ihanet suçun ^ hazirlamak üzere kunılan kpmisşiir okuma tekniği üzerindeki ralBmalan hakkında konuşmasına bir polis tarafından dan 8 mıüetvekilinı tevkif etmiştir Bunların ekserıyeti, 142 san | v o n u n delyelik Parlâmentoda en fazla milletvekihne (36) s^>hıb bulunan Adalet Bakanından izahat istiyor müdahale edildi ve Türkiye taraftan El Saab (Halk Partisıne mensubturlar). 8 mılAnksr». İJ (CumhurlyetTelek») Suriyeye sokulduğu iddia 1. U. T Birlığinin münazarasmdan letvekili, hükumeti devırmek maksadile Türkiya Hürriyet PartUı Koeaell milletvekili sonra, Yüksek Eknnomı ve Ticaret edilen Irak sılâhhrı meselesine de methaldar olmak ve Turan Güreş bugün B M MrcH»l okulundaki 51u" okuma müsabakasın taraftan bulunmakla ıtham edılmektedırler Şarrvdaki Bartılı dİDİo Başkanlıgıra Anayana t&dü&tını baıır da da bır doçentin konuşmasına mü matların kanaatlerine gore, 8 milletvekılınin Suriyeyi felâkete suruk Arkast Sa S, Sü. 3 te dshale edılmış ve hattâ doçentin şıır lijen askerî rejimi tasvıp etmemiş, olmaları, hâd;senin asİLnı teşmevzuundakı hitabesı, memur tara kıl etmektedır fından yarıda bıraktırılmıştır. Sı «• ede, butun lcj\'vet ordunun elındedir. Ilunci Şube denılen ı Arkast Sa 5. Su 6 da istihbarat burosunun kumand»sile, Parlâmento, hükumet, memleketteki diğer kuvvetler ve murakabe unsurlan, ordunun bırer kuklası veya oyuncağı h*hne gelmı^tir. Tevkif etflen miMstveklüeri Âtnyasada yaçılacak değişiklik M«mleketteki çok sıddeth petrol buhranını eidermek maksadile, Şehrimjzde bulunan Cum'nur BaşSuriye, Sovyet blokundjn petı ol talep etmişır Suriye. Dc'nci Sube kanı Celâl Bayar dun öğleden sonBaskanı Abdülhâmid Ser*ç"ın (ven) binbaş'l'ktan yarbayh^a terfî etra Istıklâl caddesinde bir kütübhaneyi j rruştir) tavsiyesi üzenne, Suveyş Karalı hârıcinden B3tı Avrupaya ziyaret etmış ve saat 17 de Vilâyete gönderden petrolların üçte ikifinin Akdenize nakledıldıği Irak Ingıliz gelerek bır müddet meşgul olmu}tur. Arkası Sa. 5 Sü. t de Surîye Rusvatfan netrc! alaeak Cumhur Başkanının dünkü ziyaretleri Kadri. avukatı Ilhamı Sanıar ıie dun Adli}e koridorUnnda Belgrad ile Âtina bizsiz Balkan Paktı yapacaklar Yunanistan ile Yugoslav/a arasmda bu hususta Belgradda anlaşma o!duğu haber veriliyor Yakub Kadrinin ifadesi alsndı Ulus gaıetesinın 6 aralık 1956 taI rihli nüshasında «Görüşler» sütununda «Şahsi politıka» başlığı altında neşredilen yazıdan dolayı, makale yazarı Yakub Kadri Kar^o<=iT"'T1oğlu ve gazete mesulfcri alpyhinp Ank'ra j müddeıumumiliğince açılan tahkikat I devam etmektedır. Ankara müddeiumumiliğinın şehrımız muddeıumumılığır.e gonderdığı talımat üzerine dun sabah saat 10 da Yakub Kadri Karacsmanoğlu Adhyeye celbedılmış ve Basın bürosunda ifadesi alınmLştır. Sivil Korunma Kanun tasarısı Meclise Ankara 12 (CumhurivetTeleks) Bugün B M. M de sivıl korunma kanunu tasarısının ehemmiyetıne bınaen bır karma komisyonda muzakeresine dair önerge kabul edıldi ve tasan, tç Isleri. Adalet, Bü*çe, Maliye ve Millî Savunma komisyonlarin maddeyi dan mütesekkıkl bir karma komisyo Iç Işlerı zere bır na havale edildi. Ötedenberı mer'i bulunan hava ta , olunscak arruzlanna karşı pasif korunma ka I her ilde nununun jerine geçecek olan ve 73 | Beş Meclis Komisyonundan müteşekkil heyet tasarıyı derhal tetkike başhyacak ihtiva eden tasarıya göre: Bakanhğına bağlı olmak üsıvıl sfvunma daıresi teşk.l ve bu daireye b?ğh olarak bir seferberlik mu^ürluğu ArküSi Sa 5 Sü 4 te 10 gun sonra 14.900 ton akaryakıt geliyor Reşad Nurinin cenazesi dün ^etirildi | irak, petrolunu bizden gecirmeyi düşünmüyor! İrak İktısad Bakanı, Petrolun gene Suriyeden akmasını istiyoruz, dedi Bağdad, 12 (A.P.) Irak Iktisad Bakanı Dr. Nadım Alpaçaçi dun Irakın Surijeden geçen petrol borularınm birarı evvel jenıden akmağa başlamas'nı istedığını soylemış ve pet rol borularmın Turk bolgesmden ge | çırılrr.esıni şımdılık duşunmedıklerini üâve etmıştır. Alpaçaçi bu beyanatını, tngiliz Yakıt ve Enerji Bakanı Aubrey Jones, Avam Kamarasında Irak petrol kumpanyasmm petrol borularmuı yerle rırın değiştirılmesi hususunda yap tığı çalısmaların «cesaret verici» oldufunu beyan etmesınden sonra vermı=tır. Alpaçaçi, Iıak petrol borularının yollarmm deei'tuılmesı hususunda bır teklif alırsa bunu, «o devrenın giyasi ve ıktısadi dururr'nun ışıtın' Arkası Sa, 5, Sü. 5 te Londra 12 (R.1 Times gazetesinın Atına muhabirıne göre, Belgradda Yunanıstanla Yugoslavya arasında bir anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmaya gore, icab ettiği takdirde Yunanistanla Yugoslavya Balkan paktı nı ikili olarak devam ettirecçklerdir Balkan paktımn üçüncü azası olan Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs meselesi dolayısile ihtilâf ıevcuddur. Bu mesele halledılmeden de Balkan paktımn canlanduılabilece&ini İtalya ve Fransadski akarvakıt »i. U geçmı;t:r Bu arada Petro: Oflsln düşünmenın faydasız olacağı ilâve kmtısı seoeoı'e Dfnızyoıları Işletme bu rr.emleKe^lerdekl ajanlıklarından editiyor. Müdürlüğü Batı Akdeniz seferlertr.in ln mazo' temınlne ealıjumaktadır Denlz cihk Bank&sı ust makamları, Iç'.etme Times gazetesine gore. Karamanlıs i ATKÜSI Sa 5. Su 6 da acentalarlle yeniden Atinaya dönüşünde, Belgrad gorüşmelerinin Yunanistan icin çok faydalı olduguntı da ty':'mi**ir. Yunan basını, Balkan paktımn ölü bir hale gelmenın mes'uhyetini Turkıyeye yuklemeğe yeltenmeKtedır. Türk edebiyatınm, tiyatro, fikir ve maarıf âleminin büjük ve doldurulmaz kaybı Reşad Nuri Güntekuıın nâşı dün gece saat 21 30 da Londradan uçakla yurda getırılmiftir. Bır müddet once, âni bir şekilde hastalanarak tedavi için Londraya gonderılen ve orada maalesef kurtulamıjarak hayata gozlerıni kapayan buyük romancı, piyes yazarı ve mütefekkirimizin cenazesinin hava alanında uçaktan yurd tooraâ'rs ın^ir!1! şi de hazin ve teessür verici olmuç orada bulunanlar gözyaşlannı zaptedemerrişlerdir. Başt* merhamun muhterem refiUAOI " " u " ^•*mal*"I1Vc s>ıaaında haftanıı, ıkincı lig macı İstanbulspor ile kası ile sevgılı kzı defprlı edbimifnflljl "~ Kasımpaşa arasında oynanmış her iki takımın bir camur deryası rın ruhuna ve mız3cına u\an «rssjz vakur fakat derın bır teessür içın halmi alan sshadaki mücadeleleri netice vermi verek maç gclsuz berabere bitm'ştir Yukarıriaki I de>dıler. re?'mde Kas'ir.paşa kalecisinin bir golü onleyışi gorüluyor. (Tafsılât ve dığer spor haberlerı SOJ Arkast Sa. 5. Sü 1 de sahifemizdedır.) Tabut dun gece uçaktan ındirildiltten sonra ve eşi ile aılei efradının cenaze arabasına yerleştLrilirken ara^ıcda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog