Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Sıgorta poliçelerinizl yaptırmadan evvel SEMİH TUĞLU ya telefon etmekle neler kazanacağınızı öğrenebilirsinlz. Tel 44 18 97 44 60 96 49 20 40 32 nci yıl sayı 11.630 u m h u r i yet K U R U C U S U : YlHriJS N A D t Telgraı ve mektub adresı Curahurıyet Istaabui Post» Kutusu îstanbui No 246 T l f o l r : UmumJ Santral Numaran. 224298, Y«zı I»len: 224299 Matbaa. 224290 ömer Seyfeddin Külliyatı: 10 \ O K T A (Bugune kadar neşrolunmamış hıkâyelerı) Küllıyatın dığer dokuz kıtabı Ilk Duşen Ak, Yuksek Okçeler Bomba Gızlı Mâbet Asılîadeler, Bahar ve KeJebekler, Be\az Lâle Mahçupluk İmtıhanı Dalga Beher kıt?b 100 Kuruştur Ahmet Halıt Kıtabevı Çarşamba 12 Ara'ık 1956 Demirpenfş gerisinde Ruslara NÂTO Bakanlar Konseyi toplandı karşı p i bas kaldırmaiar Parıs 11 (RTHAa a ) NATO Bakanlar konsevı bu sabah toplanmıştır Açılış oturumuna ıştirak eden Moskova, Şam ve KahireTurk heyetıne Başbakan Adnan Mennin Türkiyeye dair asılsız deres rıvaset etmıştır TurK heyetın'a Parıs 11 (R) Budapeşte radjosunun butun çağrılarına ve kukla Varşova 11 (AP) Polonyanin en buyuk lımaTilarından Stettınmensub mıllı Savunma Bakan vekıü haberleri yalanlanıyor Başbakan Kadar'ın butun tehdidlerine rağmen bugun Macar ışçılen Şem ı Ergın, Dış Işleri Bakanlıgı Gede Sovyetler aleyhıne şıddetlı numayışler olmuştur Verılen habernel Sekreterı Mu)ıarrem Nurı Bı gı, yerıden greve başlamışlardır Grev hareketı Peşte'de hayatl durdurlere gore, numayışçıler Sovyet konsolosluğunun uzerıne jurumuş, bıAnkar» ıl (a a ) Harıdye VekaleGenelkurmay Başkanı Orgeneral Ismu^tur Şehrın sokaklarında nakıl vasıtası gorulmemektedır Duk tı Matbuat Burosun>A(in büdırılmlîtır nanın camlarını param parça etmışlerdır Içerı gırmeje de teşebbus maıl Hakkı Tunabov lu ve NATO dakı kârlarm hlpsı de kapalıdır Sovyet tankları butun yol ağızlarınl tutetmışlerdır. Komurust ıdarecıler nıhayet asker ve «ışç> mılıs» teşkıSon gunlerde Turkı\e ile alikalı ola Turkiye daımi delege vekılı Mehrr/d mu":lar \e aynı zamanda resmî bınaları da çev ırmışlerdır rak Moskova Kahlre ve Sam menşell lâtı bırbklennı seferber etrruslerdır. Bu mufrezeler cop kullanarak Alı Tıney ve dıger azalar açılış topBu akşam alınan haberlere gore Macarıstanda ıhtılâl tekrar kuv muhtellf ajılsız habe»l«r çıkarıMugı kalabalığı dağıtmışlardır. lantısında hazır bulunmuşlaıdır vetlenmış ve jayılmışb* Fabrıkaları saran Rus tankları ıle toplan gorulmektedır Idarecıler, hâdısenın sorumluluğunu «sarhoş. serserılere> atfetBu cumlfdtn olmak uztTt. 3 arahkta Ogleden sonrakı toplantıja mahdud mlş olan ışçıler arasında her an ka'nlı çarpışmalar olması tehlıkesı Tass Ajansı Surıjenın iyı hab«r alan meye çalışmaktadjrlar. Fakat, bu sehırdekı ınanılır mahfıllere gore, sayıda delegeler kstılmışlardır Bu me\ cuttur Yalnız Budapeşte ıçınde onbınlerce ışçının grev halınde mehafılme atfen Turklyenin Ir»k Başhâdıse, talebe ve genç fabnka ışçılen tarafından Macarıstandkı hâdıtoplantıda Turk hejetını Merderes, oldukları bıldırılmektedır Pe^te radyosu, < grev bır fıyasko olmuş vekll Nun Saıd Paşanın talebı uzerıselerı protesto makamında tertıplenmış bır nemayış sırasında patlak Bırgı ve Tıney teşkıl etm şlerdır tur« demekted.r Fakat japtığı tefsırler ha>atm durduğuna kat î ne Irakta çıkmiî olan isyanı bastırvermışür Numajış dun akşam erken saatlerde başlamış \e gece yaBugunku oturumda Turk deleşasmak maksadıle bu m«mlfkete lkl tabur Bayan Guntekın ve kızı Ela dun gece uçak alanında ışarelerdır Işçı konseylerı, lıderlerırun Ruslar tarafından tekbfı uzerısına kadar surmusrur. Hukumet kantroluna tabı gazeteler hâdıseler >onu Bakanlar Konseyıne bır muhüask« gonderdieını bıldım sti' sırasında bırçok polısın dovulduğunu ve bır haylı numavışçımn yakara sunmuştur Turk hejetınm su du Arkası Sa 3 Su 3 de landlğını yazmışlardır ğu muhtırada neler oldugu açıkbnmamıştır Ogleden sonrakık toplantıStettin, Polonya Doğu Almanya da Turk Başbakanı M°nderes de kosmırında kam bujuk bır lımandır. nuşmuş ve Ortadoğuuakı durumun ıc Ekım ıhtılâlınde gene bu bmanda hâ mahnı vapmıştır Konusmasında M^n dıseler olmuş, Polonyab ve Sovyet deres Ru=vanın Ortadoğuda va>ılaskeri buhklerı bırbulerıne ateş etmak ıstedığını ve bu bolgedeH bazı mışlerdı devletlerı k«ndı hakımıyetı altına alBaşkentte çıkan Şgcıe Warszawy mağa çalıştığını bev an etmıştır gazetesı hâdıseyı şu şekılde nakletKaybettiğimiz kıymetli eriibin eşi cün gece Ayrıca Turk Başbskanı Bağdad mıstır «Kanşıkbklar bır serserı guLondradan döndü, Reşad Ntrinin »on paktının takvıye edılmesı luzamuna ruhunun, hâdıse çıkaran bır sarhoşu da işaret ederek bu pakün Ortadogotürmeğe uğraşan bır pobse taarruz saatlerini anlatıyor ğuda sulhun korunrriE«ında o\nadığl edıp dovmesıle taşlamışür Kısa bır buvuk ro'u tebaruz ettırmıştır zaman ıçınde bır haylı kalabalık olan Atına kilisesinin organı. İtalvan Dış Işleri Bakanının Bıvın Güntekln büyük edibin ıcn Anelıvat olmak Uzere glttlğl Londraserserıler Ordu caddesını kesmış ve Athenagoras'ın protestan da vefat eden de*erll edlp ve romancı gece'tni »övle anlatmıst.r demecı bır çok tramvayın camlarını kırmışReşat Nurı Güntekinln eşi Bayan Ha• O aicşanı üzerl bana • B»n LonNATO Bakanlar Kon^vnne tt»lv» oldıığunu iddia edijor! lardır Serserıler bu sırada bır çok dUe Guntekln dün gece uçakla şh. dranın en bedbaht ha«t&»ıvım dedl Dış tşlerı Bakanı Gaetano Martıno pobsı de doverek bır numayış tertıbrlmlze ge mlş'ır Bavan Güntekınl ha benım Içın Londra ufuklarına bak Şehrunızde mısabr edılecek 500 Macar multec» ı içı ı hazırlanan yatakhane ve yemek salonlarından ıkısi lemeğe başlamışlardır Numayışçılerın va alanında Vall adma Sehir Tlyatro belkl vatammı vatanımdan bir ışa nvaset etmektedır Martıno bucun Atina 11 (Husu 1 su Müdüru Basrı Dedeoglu ve GUn ret gorürsun Ela dan ne haber' de yaptığı konu«mada Rusvanın Avrubır kısmı Sovv et konsolosluğuna ulaş sı) Yunan kllt tekln ln akrabaları karşılamış ardır dl Gece hastaneden aynlırken .Al ah Arkası Sa 3 Su 3 de »eslnln y»rı resmağa muvaffak olarak bu bınanın da mı organı olar Bavan Guntekın uçaktan lner in raha'lık versln huzur versin' dedik camlarını kırmış ve ıçerıye gırmeğe ten sonra »ırtını dondü î'eçer bu (Ifoni T 8 Ekllsi » f kızı Ela GuTekln ^nne babam çalışmışlardır » nere e' dtve fervad ederek kendisme onun »on soz'erı 'miş er»esi sabah fe as) gazetesı Pat Gazete, tahkıkat açıldığını ve mesko^uica haraTi der n bir tee=sur kap l*^»t haberlnl oirendlm rlk A henagora laTiış bedbaht jna butun mukave TI«ullerınin cezalandmlacaklannı ılâve Bavan Gün^ekın bundan sonra şun alevhlnde çlddet tln" rağmen ffO'vaşlannı tutamnarak ian so^,emışt r etmistir Dığer gazeteler hâdısevı yaz Sehrim z Iskân Mudurluğu memleke. llgılller n verdıklerl malumata gore lir sağlanmıştır Bugune kîdsr hazır. bır kampanva »r ag amava baş arr ştır ArJcnst Sa 3 Sa 4 de makla beraber Sovvet konv^osluğuna tımıze gelmesı beklenen Macar multe Kızılay kampına multecı aıleler S1 lıklar ıçın 30 bın lıra sarfedılml? bu mıştır Bu gazete şu i' taarruzdan bahsetmemektedırler cılerl ıçın gereklı h?zırlıkları bıtırm.** kecı mısafırhane^me de bekar mul'e lunnaktadır Uşe Kıznay tarafından dtavı da ortaya uzeredır Bu ış lçln devanlı calışınac ciler > erleştırllçcektlr Mısaf rhane do tem r edl mıştır Hâdıseye dair tafsıtat mıştır ta olan Basmufettlş Sevfeddın Kınman kuz kış 1 k rev r dırlenne salonu ve Macar multecı'elnm gelıs tarıhı kat ı Batj Berlınde ıntışar etmekte olan e mufettlş Salıh Gunduz başkanlıgın« Fener Pa vataKhanelerüe \enı bir şekle soku'M"sln 11 ıTîleforla) «Menderesle Der Abend gazetesı Stettin hadısele dakı komlsvon dun Sırkecı mısafırha muş bulurnıaktadır Multecıler ıçın şekılde te«bit edılmemekle beraber gl AthenagorE ocalc avında Yunanıstan ssb'haU aah vazı do'avısıle 3 ajdanvolile Protettandır bt rı hakkmda şu tafsılaü vermıştır nesinde ve Pendlk Kızılav kampmda bır doktor bır hemşıre ta>ın edılmiî memlekelm'ze bıldlrıl de Protestan ya f i vatgılanrrakta olan »Mersın Posgeleceklert «Sovyet alejhtarı numayışçıler or kı çalışrraları tetkık etm şl°rdır avrıca buvuk firmalardan muhtehf Uac mektedlr «u "îâhıbı R fat Ozavcı 6666 Ura 50 maya kalkışıvor du ve pobs bırlıklerıle çatışmışlarıruş para cezasına yazı sahıbı Ihsan Ortodoksluğun b dır. Şehrın «Ordu caddesı» adı venTurhan 8 ay han e ve 1333 lıra par« tun an anelerır len mevkıınde bır şahsın tevkıf edılceza«ına Nejrıjat Muduru Asım Balyıkmaya çalısı mesi uzerıne başlayan numayışler, çık 8 av h3pse ve 1333 lıra para ceyorcıns mahkum edılmışlerdır polıse karşı bır protesto gosterısı haTunan bannı BİR ANKAR\ GA.ZETFSİ bnı almıştır Sovyetler aleyhmde banın ve kUlaesı «D P Mechs Grupunu tenvir için vaktm geldıHAKKINDA T \ k l B \ T nın Pener patnt ğırarak numajış yapan gencler tramAnkara 11 (Telefonla) Sivaial hanesı alevhlnde ğıni kabul eden hukumet Turkiye B M Meclisi vaylan devırmışler ve yolları kapatkı kampanvaBılgıler Fakülte«ı Dekanı Prof Turmıslardır Bahriye ve pıyade bırlıkle. k bir muddetten be han Fevzıogmnun Bakanlık emrıne ıçın vaktın gelmedıği kanaatınde midııH rıle ışçıler polısı takvıye ıçın gonderi devam etmek alınmaM hâdı=e"=ıle alakah olarak. rılmiştır Kalabalık uzerıne ateş açıltedlr Son zaman avnı fakulte Medenl Hukuk Doçenti larda Fener pat mış ve bu durum gece yarısma kaDr Muamm«r Aksovun , t l u l 8 u i l lCuiTjıjroet Telek'l jnle alakah bır ta.r r mjn sebet le „ . . . „ „ , . . . . . . „ „ „ „ , „„ verdifii bir rlkhaneslnin «res C M P Kırş=hır mıl ervekılı M«nmed I \Uc i? kuı'jsuT'en bevanftt» bbluran revinfltı noşredrn şphrımızde mündar devam etmıştır Bır çok kımse mışekilde, l d a r e s ı ^ t n k Athenagoras MshmudoR u bugun B M M BBŞK n Dış T«trl Bakn vetli ıva<iı geldı j teır ="n Hav adıs gazetesı hakkınAthen tevkif edılmiş bulunmaktadır ölenv altında bulunan Girld ve On l ada ıigıa dıç ^l\^s»tımı?le leıll bır =oru g'Pde ve memlek'tin vuV<k menfaa* ] d« bu b^vanat dolavısıle takıbata lenn sayısı henuz bılınmiyor» Ortodoks metropo.ltllkler nln Fener onerge ı veTn'şüı Meimed Mahmuo len lu"jmlıı kıldıomda 2«ek v a* \ f t I g°Çilmıştır Doğu Almanya da kanşı>or den avrılarak Atına kıli'e* ne bajlanma og u Başrskan t=r,fından cevablaır'ı E°ıe'< a'iPTiış ••i") rl»r b=vv '••'* hn^ u t ' k ı o a t cümlesınden olarak. »ı ls'enm.ş ve bunun uzerlne de Pat rılmaainı ıs eaıgı onerge<lnde şunları Berlın 11 <H ) Buraya gelen raku fi»tın vuV^ek M<'n ve do'üvısle e»z»tenın sahıbı Cemıl Saıd Barlil rlk A'henasoras AMnavı bu fikrinden porlara gore bugun Doğu Almanyaj e » Vı um :n<ve>, tenv r etnesı t=b i | ü° Y" z l . ' c l " r l Müdünl I«hami Soyvaz geçırmek maksadlle oraa iki met somaktadır Savcılıga dpvet olunmu? \e ifanın bir çok şehirlerinde talebelerle 16 kasım 1956 frihınde Tük evı d l "^ denıştl ropoUt vollamıştı 81ıdı oğrend ş mı B crın» müracaat edılmışür " Leyanatı takıben 2" ka«ım 19'6 ışçıler Rusya alevhınde numayışler ze gore Fener patrıkhanesl uçuncu ve Turkıvenn dahıl bu undugu ge"i; Lübnan hukumetı yuksek guvenlık Beyrut 11 (THA) Bugunku Bev . Patı M'c'ıs Gnıvapmışlardır Komunıst radyosu bu rut gazetelerınm büdudıklerıne gore, konseyi bu akşam olaganustu bır topzume^ r i pek v a s ı n d n ala bir metropolitl de burava sevketmiş ıttifak manzume^ ri pek vasından ala taril İTie Pemnkrat P kad?r et*ıgı b!Z7at hukurn»t tar?f r ^ p n j punda son dı$ pilıtıka S^ıe'erı hakhususta sukutu muhafaza etmekte iUbnan hudud devrıyelerı ıle Suriye lantı yaparak Surıje Lübnan huhâdi'elePatrlkhane Ile A*ına kihsesı arasmda kabul edllen son dış polıtıka h â d l Ark Arkafı S 3 Sa 1 de Sa dır Son gunlerde Doğu Almanyadan kuvvetlerı arasmda çarpışmalar vu dudunda cerejan eden bu hâdısevı kl esa» tartışnanın Protestan küise eBatıya multecı akım da genışlemıştır muzakere etmıştır Lübnan hâdısejl ku bulmuştur rinln vıllık konuresine ıştirak edllip ARNAVUDLtKTA AYAKL\NMA edllml^ec»gı mese esmden do?du*u da Gazetelerın ılâve ettığıne gore hu protesto edecektır İHTİMALt anlaşılmaktadır Fener patngi Ortoduddakı kabılelerı kontrol etmeğe Surı>e Dış Bakanı Lubnana çatnor dok» killseslnın de Prote«tan kllfelerin Belgrad 11 (a a ) Salâhıyetli bir memur edılen bır Lübnan devrıje Bugun beyanatta bulunan Surıve Dış konereslnde resmı şekılde temsll edll kavnaktan oğrenildığme göre son aymesine taraf *** r Son n ^rk A' i» a lar zarfında Amavudlukta kövlülerle bırlığı mutadı veçhıle bazı noktalar Işleri Bakanı Salah Bıtar tekrar BagArkası Sa 3 Su 1 de errnıyet kuvvetlerı arasında vukua da Surıve hududunu aşarken hu dad paktına çatmış Turk ve Pakı<:tan Bır Hur Partılı mılIeUekıli Bır müdde»*enberı ye«ılköv hav» gelen ufak çapta fakat şıddeth çar dud bovunca tahşıdat vapan Surıve Başbakanlarının Arablar aleyhmde mevaanında Italvava ıade ıçın uçak sozlu sorusunda, Amerıkadan pışmalann savısında artış gorülmek kuvvetlennın yavhm ateşıne maruz demecler verdıklerınden bahsetmış b^klenekte clan 24 balva 4 ton ağırgonderılen maddelerın D P. tcdır kalmış ve boylece ıfası ıle mukellef ve Surıve Mı«ır ve Urdunun muştelıg ndrt\ı kjrklpı dun uçak bulunaocakları tarafından tevzı Partı I] IIare Kurulu dun >ayınladığı bir tebhğde, tranıBundan başka gıziı polısm vaptığı oldugu vazıfejı yapamadan gerı çe rek bır polıtıka takıb edeceklerını mama«ı sebebıl" Ha^kov Gümruk tevkıflerın ve takıbatın memlekette kılmek zorunda kalmıştır edıldığı haberının doğru olup ^rtreposuna nakledıl r nı c tır Ögrenva^Iarm e c kısı gıbı ışletılın*>sını, \ a'andaslara gaz ilitıjacmın sovlemi'tır Surıve Dış Bakanı Lubbır terdr havası yarattıgı ve hayat dı'ımıZ" gore bu kürkler memlek'te olmadığını Başbakandan Surıve hukumetı ıse Lübnan devn nan ıle Suriye arasında goruş farkları baftahk olarak te\zani. dev iet sektoıundekı vasıtalann da sevıve^ının çok düşük olma«ından domuhtehf ş»Mllcrde ham kuzu derısı soruvor Cumhurbaskanı Celâl Bav ar dı.n layı gaynmemnun bulnunan halkı yelermın hududu aşarak Surne top bulunduğunu da ıtıraf etmıs ve Lubtahdıde tâbi tutulmasını istedı olarak sokulmu« bılâhare durum sabahkı ekspresle Ankaradan gelmış tahrık ettığı bıldınlmektedir raklanna tecavuzde bulunduklarmı nanın sıvasetını tenkıde kalkışmıştır nnla=ılaak Gumruk Bakarl'*nca Ankara, 11 (CumhurıyetTeleks) Pendıkte Vali ve Beledıve Re^ı. ıddıa etmektedır rr'^leve el kı nulmu'tur Alakalı Arkati Sn ? Sn 2 de Hurrıyet Partısı Dıyarbakır mılletve Havdarpaşa gannda da Büvuk Mı.let Tramvajlarm gece saat 21 den son [saatlerınde hıssedılm^k*^ olan m u r a rrüfpttıçlerın tahkıkatı ı!erl°mo teReısı kıh Dr Yusuf Azızoğlu bugun B M Mechsıbuiunan Refık Koraltanilel=t^n ıl ra ve sabahları ıse 830 a kadar Kop kale darlıgına veter d»recede fajdalı d l r H l m d P r i °l»rak gelen bu malbulda mılletvekıllen =ıv h Meclısı Başkanlığma verdıgı bır oz ve asker erkan tarafından karşılan ruden geçırılme^ı tedbırı dunden olamamıştır Dun s=bah «aat 8 30 dan }" ^ M \ ^ m r . t U VP muh*?llf A lu spru onergesıle memleketımızdekı mı?tır | ıtıbaren ta»bık edılmıştır Fakat bu 1[ sonra tramva> ların oldukları nokta K^,,rf, bır çok kurk parçalarından !bar»ttır fakır halka verılmek uzere Amerıka t^r^h y h '^~ ' t ı ~ v i n ok'il ve ıs *" Arun'. v ^ f t t«s ^ A 3H. gonderılen gıda maddelerının ne ^uretle tevzı edıldığını sormaktadır Azızoğlunun Başbakanın cevablandırmasmı ıstedıgı onergesı şoyledır. «1 Son gunlerde gazetelerde ıntışar eden bır haberde Amerıka taraıından mem'^ketim zd°Y\ fakır hal Arkan Sa 3 Su i de Budapeştede Ruslarm bütün tehdidlerine rağmen Nacar işçileri tekrar greve başladılar Doğu Alntanyanın bir çok şehirlerinde Ruslara karşı nüntayişler başladığı haber veriliyor Kadar'ın intihar ettiği şayiaları Türk Başbakanı ile Amerikan, Ingiliz, Fransız Lehistanda Stettin şehrinde büyük ve kanh bit ve Italyan Dış Işleri Bakanları alâka nümayiş oldu, Rus konsoloshanesi tahrib edildi uyandıran mühîm birer konuşma yaptılar iftira Rusyanın Ortadoğuya sarkmasına karşı alınacak tedbirlsr gorusuluyor flf •• •!••• SteHinde çarpısmalar oldu Resad Nurinin cenazesi Yunan basını bu gece uçakla getiriliyor Patriği istifaya dâvet ediyor Macar Mültecilere hazırlık Suriye ile Lübnan arasında çarpışma Dış siyasefle iEgili bir sözlü soru Mahkum olan gazete Suriye askerleri Lübnan hudud birliklerine ateş ettiler, Beyrut hükumeti hâdiseyi protestoya hazırlanıyor Fakir halka dağıtılan Amerikan gıda maddeleri Âkafvakıt Cumhur Başkanı şehrimize geldî C.H.P. nin tavsiyeleri 24 balya kaoak kiirk! Amerikalı kadın gazetecinin uçağı Conyada kaza atlattı Konya 11 (Tleefonla) Bir dünya uruna çıkan ıkı vabancı kadın gn/etpcının kullanaıgı küçuk bır uçak bu sabıh Ankara asfaltı üzerıne mec rurl ınış vapmıtır Jan Marıe VAoat ıriında bır Amerikalı kadın gazetecı ıle Danımarkalı dıger bır kadın mu harrırın beraberce dünva turu vaj tıklan tavvare l=kpnderuna gıtmekte Arkası Sa. 3 Su. 5 de Bırlesmıj Müleüer Ku^vetlerını Smejş Kanaüna getiren ılk tren Şehırde dun petrol \e otobus bcklemek uzere knyruk h»lk
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog