Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

il Arahk 1931 F. Bahçe Italyadan bir boks takımı getirtiyor F*n«rb*b«« bokJ fubMl Doka tponı m kalkındıns«k l<te çalıımalann» d«T«m «tmtktedlr. Bu eumledan olarak pt,ı*ı fünO FeneTbahçell btr Um •tld memlei«tlmlBd«n tran«lt ol»rt.k (»çen tt»lyan Ollmplyad kafllesindek! bokı idarecllerl 11» görüsmüştür tstenllen |«y GenoTanm fShretll bokı t»kımlarli» Fenerbahç» bokj takımının depl&smanlı müsabakalar yspmalan Wl. îtalyaa ldar«cller bu t«kllfl mü»bet karşılsmıalardır önümüzdfk; gün lerd» San.l&clvertll ldarecller OHmplyad agır nklst bokj ıamplyona«ında Amerikalı T« Rus'un arkasmd» broaı mad&îya kazanarak Olimplyad OçUncü lü olan Bozonno'Eun kulübü olan S. 0. Avroro ya bir mektubla resml a«klîd» müracaat edeceklerttr. Dün kendlall» »6ru?tQgüm Fenerbahç» ku lübü bokı |Ube»i kaptanı Sedat BaTUT: tŞubemlzln bu llk te*ebbüradür. Bımu netlcelendlrdlkten »onra Ftnerbshçe camiıumm bld takdlr eda oeglnl tllerek yenl organlsagyonlar ytpacagız» dedl. Bflylec» önümuKl»kl aylard» Spor ?• Sergi Barayında »por ieYtrleT ru. B«l maçlar »eyrsdeceklerdlr Fenerbah çenln bu maçlard» Sanliclvert »ldlTen Kİyecek olan takımı au lekllde olacaktır. 11 küo: MkT»m Koyunoglu (Ist. aamp), M kllo: Ahm*d Tuna, IT kllo: Muımmtı SeTlntl. (Mllll), 80 kllo: BÜ . l«nt Sümtr. (Mllll) «3.J kılo: Vur«l İnan (Mllil), 67 kllo: Flkret Denlsmen (İst. B. Şamp), 71 kilo Jikrl Bayku* (M1Uİ), 7J kllo: Murat Şaalnoğlu (Ordu." T. Şamp.), 81 kllo: Arlf GUnlö (Mllll) Erdojan ARIPINAB Atletizm Ajanı N. Tekil yılın faaliyet programmı izah etti "Ömer Besim,, Krosu 27 Ocakta Yapılıyor Bu haf taki maçlarm Dtln Toplanan Profesyonel llg tertlb komltesl bu hafta yapılacak olan llg maçlarmı çöyle tesblt e'.mlştlr Çarşamba: 14 00 İstanbulspor Ka iimpaça, perşembe Beykoz . eaınlyet, cumartesl: Adalet . BeşlStaj, paear: Fenerbahçe <3alatasar»7 İKİNCİ LIO tSIncl profesycmel llgd« 1M: Cumartesl: Anadolu TaSslaı, K». ngumrük SU!eymanly«; B«yl«rb«. yl Ferlköy Pazar: Sarıyer . Byüb, Yealldlre* Dıvudpaja, Galata . Hasfcfly olarak t««bif edilmlattr... 1 ((Dünya, güreş tekniğini ö^renmîştir» Dün Melbourne'dan gelen Suad Erler böyle söyKiyor Beyr.elmllel Ollmplyad konüteslndekl murahhajımız Suad Erler dün uçakla ş»hr!mlze gelmıştlr. Erler. hava mey. danında kendisUe konuçan blr arkadaşımıza junları aöylemlştlr: « OUreply»dlardalcl muvaffakiyetslzllğimlı urun uzadıy» konufulacak btr mevzudur. Yolnıı |unu da kabul •tmemlz lâzım gellr kd. dünya gürejin teknlğinl ögreranlîtir. Bütün raklblerlmlı gerek teknlk, gereks* vflcud bakımından lyl hanrlanarak Melbourne'a gelmlşlerdi.» Olimpiyadlar ve biz Yıllarca «ttren meîodik bir çalıjma devrl. öyleilne bir çah?ma ki: 8porcunun clddlret, feragat azlm ve fedalcârlık lçln knfasınd» aabıt flklr h^llnde yer leşen tek dtişünce su: «Muhak kak OHmDtyad rekoru kıracağım. Blrlncl geleceîlm» Nlhavet h^k'A?*»!' rorüyoruz MUthlş hızJar, O".lmplyad r«korları altm madaîyalar, Dünya blrtneülklerl... Bİ7« gellnce? İbret dolu acı Te hazin bir mukayeseden »onra kakikat apaçık sırıtıyor: Hlç çahîmamıçız, müthls gerlyml?le. Ta«kl.. Istanbul Atletizm ajanı Neriman Tckil dün B. Terbiyesi bölg« binasında bir basın toplantısı yapmıj. Türk atletizminin hamle yapabilmesi için neler lâzım geldiğini belirtmiş, bu arada Federasyonun kollektif mesai yapmasını, müstakil atletizm sahalannın olmasını, yabancı antrenör tedariki, yerli antrenörlerin arttınlmasını, atletirmin okullar» «okulmatınm elzem olduğunu kaydetmljtir. Bu arada söı alan B. T. Bölge ba|karu S. S. Cihanoğlu «tadlann daha fazla atletizme hasredilmesine çalışacağını belirtmiştir. Beyan, memnur.iyetle karîilammîtır. Bundan sonra Tekil bu yılki faaliyet raporunu açıklamıştır. llk müsa bakanın 27 arahkt* yapılacağını beyan ettikten »onr» Balkanlarda yapacağımız yabancı temaslan belirtmiî, rahmetlj arkadajunu en eski milll •tlet ömer Besim Ko?alayın adına da bir müsabaka tertiblendigini soylemiştir. I. ömer Beıtm kofiuu 27 ocak t>rihİDde 7500 metre üıerinden I. kata gori olarak yapüacak ve musabakaya beynelmilel bir hava vermek lçin Yugoslav, Rumen ve Bulgar »tletleri davet edilecektir. Bu karar v« çalışma programı ıpor çevrelerindt ıtvincle karîilanmıjtır. İtalyanlar Koçis^e 150 mîlyon liret veriyorlar Roma 10 (Türk Macar oyunculan bu tekliflere kartel) Roma ku 51 müsbet veya menfi bir cevab lübü, Milan'da vermemişler, kararlaruıı bildirmek bulunan Macar üzere mühlet İ5temİ3İerdlr. Honved takunı futbolculannd a n Ping Pong Maçında kaleci Grositz'e 80.000.000 liretlik bir transfer ücreti verebileceğlnl bildirmijtir. Gene aynı takım oyuncularından B«yoglu»por U« Kurtulu» kulubKoçU'» is*, Roma kulübü 150 milyon lcrl armımda y»pılan Plnc.pong maliret teklif •tmiftlr. Olimpiyadm hususiyetleri En büyük hayal kınklığı: tki gün En acı mağlubiyet: 110 engellid* Melbourne 10 <A.P.) Bir kaç gün evvel biten 18. Olimpiyad oyunlan evvel denemeler su'asında 1.500 metre dünya rekordmeni Jeck Davis'in y«nrn kısa bir muhasebesi yapılmak i» yüzmede yenl. bir dünya rekoru kı nildikten sonra >Bu an için çalıjtım, tenirse şöyle bir durum hasıl olacak ran Amerikalı George Breen'in final dört yıl bu ânı beklec^im, ama bir saniyenin yüzde birinden eksik bir tır: lerde üçüncü olması. En muvaffak erkek atletler: Ame En acaylb olay: Formoza takımı start gecikmesi böyle yaptı,» dernesl. rikalı sürat koşucusu Bofcby Morrow geldiği iair.an, milliyetçi bayrağı yeEn talihsiz sporcu: Gene Jack Dave Avustralyalı yüzücü inırray Rose. rüıe, Komünist Çin bayrağmın direğe vis. 1952 de de aynı jekilde altm maHer ikisi de üçer altuı madalya kadalyayı kaybetmişti. zanmıslardır. Bur.ları takiben iki al çekilmesi. En ynkışıkh t'ikım: Bir tek madalEn çirkln olay: Macaristan İle Rug ya bile alamayısma rağmen Ameritın madalya «ahibi Rus mukavemetya araımda cereyan eden kanlı ru kan kadın jimnastikçileri çisi Vladmir Kuts gelmektedır. En lyi kadın atletler: Üç altuı ma topu müsabakası ve bu oyunda vuku En büyük' hata: Amerikalı boks4rdalya ile AvustraJyah sürat koşucusu bulan yaralanma hâdiseleri. lerder. Choken Meakawa ilı Hardy Betty Cuthbert. Miss Cuthbert 100, En miitevazı aıunpiyon: Amerikalı Smith'in 12.000 mil uzaktan adam ba200 ve *X100 bayrak yarışında birinci Charles Jenkini. 400 metre yarısını şına 2.000 dolar yol masraft ederek gelmiştir. kazandıktan »onr», <Ben daha şans Melbourne'a kadar gelmesinden »onNü/usa nisbetle en büyük i?Hrak: hydım,» demiştir. «Yoksa Lou Jones r« tartıda küolarını tutturarnıyarak, Avustralya 8.5 milyon nüfusunun ta çok daha iyi bir atlettir.» müsabakaya istirak edememeleri. mamile olimpıyadlara gerek fiilen, gerek seyırci olarak katılmış, 13 altın madalya kazanmış ve gayriresmî puvan cedvelinde Rusya ve Amerikadan sonra üçüncü mevkii işgal etmiştir. En büyük fürpriı: 36 yıldır Amerlkahlar tarafuıda tam bir hâkimiyetle elde tutulan tramDİenden atlama biHnciüSinin Jbavhin Capilla adında Bundan blr mtiddet evyel neşredl tlr. Bugunkü maçda bu ylrml •lebir Meksikah tarafmdan kazanılması. len blr tebllj 11e açıklanan mllll fut man Içlndtn secllecek takım Tc y«En büyük skandal: 3 000 metre stip bol takımımızın aeyyal kadrosu buşün dek'er oynayacaklardır. Mlül tak:m namz«dlerl lw yed«kl« le yarışında birinciliği alan tngilız saat 14 d« Dolmabahç* ıtadında llk atleti CHff Brasher'in önce diskalifiye çalısma maçını lklnd profesyonal ktl line de kadroda yer Tererek bu karçı lasmaya cıkacakdır. edilmesi, daha sonra Ingiliz idareci m* karma»ll« oynayacakdır. Oelecek harta tm ma«ın nctloalMt lerinin itirazı üzerine birinciliğinın Bu maç lo)n 2. profesyonal llg t«rolarak kadroya yenı lth»her de yapıljüri tarafmdan tasdikı. tlb komitesl J «leman tesblt «trntş m>k thtlmUlndtn b*hs*dllmf Kt«dlr. O Olimpfyadm kapanı; merasiminde atJetlerin toplu halde Açık mektub Nurl Hoca'yı be6enmlyenler«, NeredeslnlB, Nuri Hoca'yı b«. ger.mlyftıler? Daha doğrusu gü rejln artık blr lllm olduğunu kaTrayamıranlarl Bu OHroplyad lardakl flyasko bll» gözlerlnlzl afamıyacak mıt 1924 ten berl Ollmplyadlara turejçl yollsn» Araftınn, bakın, 195« yılma kadar blr tek d«fa olaun TUrk gürejç'.Bİnin Ollmplyadlarda ıırtı yer» gelme mljtlr. Bugün nly« gellyor? An lıyamıyor musunuı k1. güre» ay nı zamanda mllll terblye da ls tlyor, yalnıs para bu lşl gOrtnüyor! Kabahatll yataıs Taşar'lar, Ce'.âl'ler ml? Hayır, bunu da demek lstemlyorua. Kabahatll olanlar TUrk mllll göreşlnl 1 & ylk ellert tMİlm etmeyen ldare. dlerdlr. TUrk güreşl eyvela bu ldarecll«rden temlzlenmell. tlk hedef bu olmahdır. Parla dOşünmlye d* artık lusum yok. Zarann nereslnden dOnülOrse kftrdır. R«men Nurl Hoca'ya başvurmaktan, onun ellne de cenç. laml duyulmamıç yenı l»tldadlan vermekten, t«kımda çanlı çöhretll adlan olan fakat daha fazla para peşlndm kostuklan görülenlere de ıtesek kür «dertz» demekten başka çare V»miTnıstır Hâmi S. Beyoğluspor 5 Kurtuîuş 0 çında Beyofluspor ku T« erkek kımlan 50 galib gelmlflerdlr. U Olimpiyad dönüsii Melboum» dönü|t», Ollmplvad k«flHlerl memleketlertn* dönmektedlr] « . Bu cümieden olmak Ozera dun d* I ıprlnter, 1 yüksek atlayıeı, 2 uzun atlayıeı, 1 Uçsdlm atlayıcıdan müteaokkll Nljerya takımı, t»»eç yüü me eklpl T» Flnlandlyalı pentatloncular eehrlmlzden geçmljltrdlr. Namzedlerin bugünkü hazırlık karsılasması Beşiktaş Beykoz kupa maçı N. Tekil faaUyetl ixah tdiyor Dün toplanan Prorecyonel Uf t«rtlb komlt«al federaayon kupuı t l m ı maçı olan Btflktaı . Beykos maçmın 6 ocakda oyn«nmasına karar Termlıtlr. Bw!ri r.ÜRSOT twııiHiHiHiuııuiiuumıiıiıwutıiıııuı»ıııiHHHimummıınımııınnnnıın<«<'ianmııııimıwııııiııiHiııı»nıııınmmtnTO ülllllllllUMB T8 Aralık 1958 tarflılne kadar 4 adet FAY kutusu kapağını "Puro Sabun Fabrikatı, istanbul" adresine postalamanız klftdir. Noter huzvrunda çekilecek kur'a «onunda FAY lizlere a) b) tevziah hiç bir kayıt ve tahdid» Ubl olmayıp talihlilere ikramiyeleri DER, HAL ÖDENECEKTİR Ikramiye tevziatında ödenmesi kauunen mecburi bilumum vergiler Puro Sabuo' Fabrikası tarafından ödenpcektir. ikramiys kazananlar 25 Aralıkfa gazet»* ler vasıtasiyle ilân edilecektir EN BÜYÜK MÜSABAKA SANA kullanınu LİRA İKRAMİYE KAZANDIRACAKTIR FAT, miktar itibariyle daha fazla, kalite bakımından daha OstUn, dolayısıyle fiat bakımından çok daha ucuzdur Bilumum temizlik işlerinde büyük kolaylık sağlar. f49 1 adet 5.000 lira 20 adet 1.000 lira 50 adet 500 lira fay Puro Sabun Fabrikasının mamulâtındar» HERŞEYİ DAHA ÎYİ TEMÎZLER . çünkü SANA'nın Bugün Akşama Kadar Hesab Açarak Yıl sonu keşidemize iştirak edebiiirsiniz. Tiirkiye Eski Muhariplsr Bankası A. 0. tabeî bir le^zetf öüfrada ve • mutfağınızda, SANA gıda sahasında, en eski alışkanlıkları altüst etti! Zira, Her Şube ve Ajansta Mahailî Hususî Keşide, Zengin P A R A îkramiyeleri EK İSÂBET Hesab Açtıranlar Ayrıca İsfanbul ve Ankarada mükeüef aparfman daireleri kcşidcsine katılır. yalnız ekmeğln özerine sOrmek için veya posta ve bisküvilerde değil, fakat ziyafet yemekleriniz Ü SANA'yı, artık, her şeyde kullanabilirsinlz HER 150 LİRAYA BİR KUR'A MÜHENDİS ARANIYOF •»• İstanbulda çalısmak üzere, statik hesab ve proje işlerinde tecrübeli yüksek mühendis ve muhendislere ihtiyaç vardır. Ilgililerin hai tercümeleri ve isteklerini BÜRO Postrestan Şişli adresine bildirmeleri rica olunur. I Bü\ük bir sınaî miessesenin otoır.atik makinelerinde tâınir ve bakım işlerinde çahştır'.lmak üzere Sanat Okulu mezunu motorcu ve tesviyeci elemana ıhtiyaç vardır. Tahplerin kısa hâl tercümelerile P. K. 1194 adresine mıiracaatları rica olunur Motorcu ve Tesviyeci Aranıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog