Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makale



Katalog


«
»

11 Arabk 1856 f>KO*. NİMBÜS'ttn MACEK AlAKl: CUMHUkd i d ' Tramvaylar sabahları [ da Köprüden geçecek Mazot tahdidatı dolayısile serviste bulunan otobüs sayısımn azaltıbnası karşısmda geceleri saat 21 den sonra olduğu gibi sabahları da muvakkaten 5.30 dan 8.30 a kadar Köprüden tramvay geçirümesine karar verilmistir. j Bu husustaki karar, bu sabahtan itibaren tatbik mevkiine konacaktır. Ancak 8.30 ile 21 arasında KCprüden tramvay geçmiyecek, talebe tramvayları eskisi gibi devam edecektir Diğer taraftan gene bu sabahtan itibaren otobüsler bazı hatlarda saat 10 ile 16 arasında şehrin merkezi semtlerinden döneceklerdir. Bu arada Levend Beyazıd ring sarvisini yapan otobüsler, saat 10 ile 16 arasında Taksirri Levenjd arasında işliyeceklerdir. Yıldız Tabya. Hava alaru, Bakırköy ve emsali şehir dışı hatlarda çalışan otobüsler de saat 10 ile 16 arasında Beyazıddan dönerek sefer yapacaklardır. 200.000 gaz fişi dağitıldı Düne kadar 200 bin gaz fişi tevzi edilmiştir. Horhangi bir sebeble gaz fişi alamıyanlara yalnız yarın fiş tevziir.e devam edilecektir. Günü gününe gaz alanlann şikâyetleri gozdnünde tutularak, semt bakkallarma yapılan tevziatın aksamamasına çalışılacaktır. Şehir Hattı vapuriannın 10 günlük akar yakıtı vaı Mazot darlığı sebebüe jehir hatlarında çalışan mazotlu gemilerin seferden çekıierek yerlerine kömürle işliyenterin konulacağı söylenmektey di. Denizcilik Bankası Umum Müdürü Ziya Oniş, söylentileıi yalanlıyarak aşağıd^ki izahatı vermiştir: «Beyrut, Lârnaka ve Hayfa seferlerinin kaldırılması Akdeniz iskelelerimizıie biriken narenciye mahsulü ile ilgilidir. Evvelce bu mallardan bir kısmı kamyonlarla nakledilmekte iken, benzin tahdidi sebebile bu ışi gemilerimiz. yapacaktır. Ancak bu arada her^eyden önce dahili yolcu ve yük nakByatını düşünmemiz icab etmektedir. Normal durum avdet ettiği takdirde dış seferleri de normal olarak yapmamız gayet tabiidir. Napoliden akaryakıt ikmali aksamadığı takdirde Batı Akdeniz seferleri devam edecektir. Sehir hatları gemilerimizin ise on günlük akaryakıtı mevcuddur. O güne kadar bu stoku yenilememiz müm kün olacaktır. Zira (Kocaeli) tankeri yakmda limBnımıza gelecektir. Yalnız tzmite işliyen motörlü gemimizin seferlerini haftada ikiye indirmiş bulunuyoruz. Diğer vapur seferlerinde hiç bif değişiklik yapılmamiîtır. Diğer taraftan, Pendikte bir tersane tesisi hususunda (Fiat) firmasile olan temaslarımızı gittikçe gellştirdiğimiıi memnuniyetle s6yliyebllirim.» Izmit postaaı limanımızdan perşembe ve pazar günleri saat 17 de hare ket edecek ve oradan da cuma günleri 12.15, pazartesi günleri ise 7.30 da kalkacaktır. SEYAHAT ÎNT1BALARI Bir şilep yolculuğu .J Macaristanda kanlı bir tasfiye başladı (Baftaraft 1 inet nhtfemizdt) kurduklarım TC darbeler tndiTdiklert. ni rttref etmiftlr. Suriyeliler hududumuza asker yığmîş! Rusya, Rumanyaya yanî birlikler yolladı Paris 10 (R.) Yugosîav başkenRusya, Macar hâdiselerinin tekrar büyümesi üzerine Rumanyaya yeni askerî birlikter sevketmiştir. Bükreşte ve Rumanyanın diğer büyük şehirlerindç devriye gezen Rus askerî birliklerme rastlanmaktadır. Bütün bu şehirlerdç garlar Rus kuvvetleri nin kontroluna terkedilmiştir. Rumanya askerlerinin de terhis edilmek te olduğuna dair raporlar gelmiştir. Bu ordu da tamamile Rus kumandanlarının ıdaresindedir. Bulgaristanda da karısıklıklar oldusuna daîr yeni raporlar gelmiştir Bulgar Başbakanı Yuşufun «artık birleşeüm» sözlerini müteaddid defalar tekrarlayarak nutuk söyleJiğini Sofya radvcsu dahi acıklamıştır. Diser taraftan Yugoslavya ile diğeı komünist devletlerin arası gün geçtikçe açılrr.akt.ıdır. Bugün Yugosîav basıru, bir taraftan Çtkoslovakyaya ve dığer taratun da Arnavudluğa çat mıştır. Hattâ Maıciıl Tıto'nun Aınavudlukla siyasi münasebetleri keseceğı de söjlenınektedir. Bulgar, Arnavud ve Çek gazeteleri son günler de Yugoslavyaya ve idarecilerine çok sert hucumterda bulunmuşlardır. Herkes trenle aı çok seyahat etmiştir. Yolcu vapuru da Avrupa yolculuğuna çıkacak olanlann aklına gelen ilk vasıtadır. Uçağın kolaylığma ve rahatlığına diyecek yok. Ancak ücret tarafı biraz düşıindürücü. Fakat şileple seyahat ederler muhakkak ki azmlığı teşkil eder. Tren yataklı olmazsa 0 kadar raha sayılamaz. Yolcu vapurlarında da bir takım kaidelere, merasime riayet mec buriyeti var. Giyim kuşama ehemmiyet vermek şart. Halbuki insan seyahatte şöyle biraz rahat etmek. günlük hayatın dışına çıkmak ister. Bu da fikrimce yalnız şilepte mümkündür. Onun içindir ki biz. dört arksdaş bu sene yola çıkarken bu vasıtayı tercih ederek Ardahan gemisine biletlerimizi kestirdik. Bizi bu niyetimizden caydırmak fetiyen arkadaşlar çok oldu: ftahdtsız olursunuz, yemekleri yiyemeziinız yol uzun sürer, bıktırır dedüer. Ama biı kat'iyyen rahatsız olmadık, genişçe yataklı tek kamaralarımızda evimizde olduğu kadar rahat vattık yemekleri mükemmel bulduk, yol pek kıss geldi ve bir ay sonra <eri gelince gemiden istemiyerek ayrıldık. sile. e!de mevcud ısıtma vasıtalarında gorülecek pkF.klikIarın düzoHıl ; mepı ve imkânlardan derlıal faydalanılması* lüzumu belirtilmektet.hr I FIRTrNAVTN KAR\DENİZDE VE LİMWIMIZD\ TEStRI.ERt Karad^nizde şıddetli bir yıldız fırtması hüküm stlrmekte, sürat ve araiık postal^nnı yapan gerriler bir iki gün g*»cikme iîe seferlerine dovam etmektedirler. Hopa sürat p<ı?tasınri."n rinnmpkte olan «Tnbz ı*» vppum. Giresun, Ordu ve Ünyeye u^tramfldan Samsunda tahmil tahliye yapmak zorunda kalmıçtır Bu sfbeble cumartesi günü gelmesi beklenen j gerri anoak bu sabah li'ianımıza vasıl "taraktır. | LimTTn'izda da tepiri hissedilen ' fırtına doi ıvısile Şehir Hatlan ve YaJova seferlerinde bazı aksamalar olmuş ve Kartaldan kalkan araba va ; pnru Yalova iske!e«in» yanaFamndı ' İIIKITO i»ke!e önünde bir buçuk saat ] kadar demırli kaîdıktan scrra tekrar Kartıla dcnmüş ve veniden sefpre kalkamarnı^tır fabab sa^t 7 pn<:tasını yapan Şehir Hatlan tsletmesinin «•Kamer» vapuru da Beylerbeyi önlerinde «iddetii bir skmtıya kapılmış ve baştankara sığlıSa nturmustur. Gemi kırk d.ıkikalık bir çq]ısmadan sonra kenrii k^ndini kıırtnrmıştır. tZMtRDE St'HVVCT STFIRIN ALTIND\ t T E DÜSTÜ Izmir 10 (Teleforla) Üç g<indenberi sehrin'iz, kıs mevsiminin en soğuk günlcrini gecirmpktpdir Sübunet bugün •îibiha karşı sıfınn altında 23 dereeeye kadar du«mü?tür. Piyasida odun. oövn krmüriı gaz mazut ve kok kömürü tcrrini imkânsız oldugundan bilhassa fakir halk çok rnOfkîü dururpdı k ^ ^ ı ç t ı r j Konyada \ Konya 10 (Te!efor>la) Dundenberi yaS=n kar ve nvıteakıben vuku b' !™ ! don hâciişesi ;le bastıran kara kış bütün sMdetile devam etmektedir. Yiğar j kar ovanın bazı yer'erinde 30 cm. yl \ bulmuştırr. Kenüz güz ekimlerinl yap ' mıç olan çiftçi bu anî dordan endişe duymakta ve donun devam etmesınden korkmaktadır. Bu arada bllgun Bevşehir yolurda ' şiddetli tip! vüzünden 20 kadar vasıta yollarına devam edpmeyerefc gçri dBnmüştur. Ahmed Güven id=ıresin.1eii Kony» 739 plâkalı bir kamyon volda kurtlsrın hücıımuna rparuz kalmiş ve kamyona saldıran kurtlardan ikisl ezilerek ölmuştur. Şoför bunlardan birlsini bîr fors gibi kamyonun önıine a»rak şehrimize petirmiştir. SURİYEnE FIRTIN M.AR Şam 10 (A P ) Bu?ün Sııriyevc ' büyük bir snguk dalgısı çukmuştür Memlekotin büvük bir ki'smı karlar altındadır. Şam i!e Beyrut ara!=ır.dakl kara v demiryolu kapanmış vazlyettedir. ! Bu havalar SurLvede Dek olagan! dâfl silâhları ve tanklar boşaltmakSuriye hududunu aştığım bildirmiş tadır. Bir kaç gün evvel komünistletir. re karşı şiddetli bir mücadele açan Suriyede halk ikiye aynlmış Suriyeliler bu silâhlann tahliyesini Antakya 10 (Hususî) Gelen ha hâdisesiz olarak seyretmişlerdir. BilBugün Macarlstan Avusturya hu berlerden öğrenildieine göre, Suriye dirildişine göre. Haleb, Sam ve Beydudunu, sıkı askert tedblriere rag de bugünkü hükumete ve onun ta rut arasmda sıkı askerî tedbirler alın meD, 1900 Macar daha aşmış ve hürmış olup, motörlü birlikler devriye riyete kavu=muştur. Bunlar bu hudud kib etmekte oldutu Sovyet taraftan gezmektedirler. bölçesindeld Rus nrhlı birlllderlne politikaya karşı halk arasında ciddî Şanıın bir yalanı daha takviye geldlSlnı ve bunlann kanlı bir muhalefet başgcstermiş ve bir Amman 10 (T.H.A.) Ürdünun blr temizliğe glriştiklerinl söylemiş. çok bölgelerde halk açıktan açığa lerdlr. Komarom ve Szombathely böl hükumetin ate}hindc kont(|mspa baş Türkiye ile, olan münasebetlerini keseceğine dair Kahire ve Şam menşeli gesindeki çarpışmalarda 50 Macar ölmüştür. Bu bölgede Rusların 1700 ki lamıştır. Aleyhte konuşanların, şu bazı haberlerin yayılması üzerine bir şlyt tevklf ettlkleri de bildirtlmiştlr. sözleri adc' nakaratlaştırdıkları bil beyanatta bulunan Ürdün Hariciye Vekâleti sözcüsü bu haberlerin taHenuE teyld edilmeyen bir habere dirilmektedir: göre Rusların ellnden kaçmaya mu «Fransızları bpşımızdan uzaklaş mamen asılsız oldusunu söylemiştir vaffak olan sabıi Mill! Müdafaa Ba tırmak ve Frans'Z msndasmdan kurSözcü bu hususta şunları ilâve etkanı General Pal Maleter tekrar ih. tulmak için neler çektik' simdi ie miştir: »Türkiye ile olan münasebettll&l kuvvetlerinln başındadır. Peşte radyosu devamlı neşnyat yap Rus boyundurugu nltına mı girece lerimizin kesilmesi için ortada hiç bir makta Te *komünlstler süiha sarılm, ğiz? Üstelik Ruslar bize bir de dini srbcb olmadığı gıbi bu memleketlerle ihtilâlciieri taafiye edın. demektedlr. mize uymıyan rejim setireceklerdir.» aramızda sıkı dostluk baîlnrı mevJ Fakat Komünist Partislnde kayıdlı Bu sözlerin fazlaca söylendiSi böl cuddur.» Macarlann dahl ihtilâlcllertn safları geleıden biri olan vr Türkive Suna geçtlltieri anlaşılmaktadır. riye hududu üzerinde bulunan Haleb vilâyetinin Harim kazasında halk. Rus taraftarlığı yapmajs, komünist usullerle faaliyet göstermekle tanınmış bulunan Hizbil Bais partisini ka(Baştaraiı 1 inci sahifemizde) patıp levhasını indirmiştir. Kaldı kı, bir çok dış üniversitelerde Ihtilâlcilerin gizH radyolan da buHükumet, başgösteren bu muHale araştırmalar dahi kontrola tâbidir. gun faaliyete geçmlştir. Yeri tesblt edüemıyen bir Macar radyosu bugun feti önlemek ve halk efkârını kazan Muhtariyet mevzuıı bahis değildir.» Profesör, araştırma mevzuunda 15 dalnka durmadan şu sfrzleri tek mak maksadile yeni bazı çare ve uralamıştır' suller aramağa koyulmuş ve muhale muhtar olmıyan üniversitelerin, en « Hıç kimseden korkmuyoruz ve fet yapılan bölgelere bir takım pro çok buluşa sahib oldugunu söylemiş hürriyetımizi korumak için pek az pagandacılar gönderpr^k hergün ye ve sözlerini şöylp bitirmiştir: da kalmış olsak, hattâ gayemi?*1 v.tr« Bizde hiç kimse kendi işi ile ma umidımiz' olmasa da gene silAha ni bir şayia dolastırmaea başlamış değil. başkaların'n işini tenkidle meşs.ırılıyoruz Hıç olmaz<ıa başkalarına tır. Bu cümleden olarak propaganda guldür.» brnek nluruz. Yaşasın Macar işçileri cılar, Rusyadan Suriyeye tek bir asve kovlüsö » kerin dahi gelmemiş olduSunu, sadece modern pilâhlann kuUanılmasmı Suriye askerlerin" öSretmok maksadile 1500 kadar Mısırlı subaym Suriyeye gelmiş bulunHü9ur><ı sövle(Bastarafı 7 <r,ri rhHemizde) mekte ve başta Cumhurbaşkanı Şükmevcud Bugtin HOr Sendikalar Dünya Fe rü ElKuvvetli olmak üzere idareci rastlarımamaktadır Cünkü deras\onu mülıim bir toplantı aTMet lerin hiç birinin Sovyet boyunduru şartlar Bltmd» bu?ün Rumanyada )tö mls ve yayınladığı çafcrıda biitün ğu altma girmek istemiyeceklerini pek dahi yaşavamamaktadır. Rumanyada Rus Mrlik'eri gün geç. dünya işvilerini Macar işcılerini ries ilâve etmektedirler. Bu Konuda vetlkçe fhz'aîasmaktadır. Rumen resmi teklemcS*" davet etmiştır Aynı zarilon malumata nazaran Mısırda «ateş rîalrelerinln kapılarında Rus nöbetçlle manda Birleşmiş Milletler teşkilâtı da siırntle harekfte geçme^e davet kesN emririn tntbikma ba^lanmasın rt beklemektedlr. Ruslar. hailrtan zldan az sonra hakiVaten bir miktar vade. Partl kademelprinde mevcud eriilmiştır. Mi5irlı subay Suriyeye gelmiş ve j hoşnutsuzlugun füll bir hareket hallGtTRBETTE EVLENEN İI.K ne gelmestnden korkmalrtadırlar. MClTErİLER bunlar Sovyet ve komflnist ale\htar Oençllk İçin İçin kaynamaktndır Rus Roma 10 (A.P > Sırtlarındaki el Iı5ı yapanların çoğunluk teskil ettiği lar onların bu hareketlertn! sezml? ol bıselerindcn başka hicbir malları ol mmtakalarda vazifeİP'"'ivi'"i;'=İpMir. duklarından meSteblerde fevkalâde ln mıyan ikı BudaprMeH pene sevjrill, zibat tedblrlertne t*re9«tU etmişlerdlr dün bıırada St Pier Katedralının Bu subayların, Rusyadan gelen silâh Rumanvada halk İmre Nagy'nin h&lar üzerinde ve Sr.vyet öğretmenleri len Moskovsda oldugunu muht^sem dekoru arasmda nîkahîanbllmektenin nezareti altında kurs gördükleri dlr . mı^lardır Maciristnndan buraya kapagi atan hr>Hpr verilmektedir. Dr Deçei daha eonra fikrlnt de?tş2500 k ı d i r Macar mflltcci arasında Diâer taraftan. Harimden golen bir tirerek LUbnana tltlca etmek kamnn! bu ilk nikâh törenidir yolcunun Srılattığına söre. Sıırivmin vermlştlr. Bövlece Yeşllköyde mt 16 bu hudud kas'balnnda bulunan ve dan cece 22 ye kadar 6 saat mtllte. ol Rumanyalı elleri silâh tutan bütün erkekler as ve olarai kalnn lltiea etmek Doktor arkadaçları flzere kerî eğitime t âbi tutulmaktadırlar. Beyruta »Kml$lerdlr. Bunlann onar ki=i!ik mar^alın ayH. D. rıldıkları ve kendilfrine bir yüzbaşı ile bir asteğmen tarafından Rusyadan gelen silâhlar hakkmda bil?i vcrildiALT1N tİATLARl (Baştarafı 1 inci sahifemizde) ği ve bunlann hergün sabah saat 6 10 12 1956 dan 8.30 a. öğled'sn «or.ra da 14 30 dan dorece olarak tesbit edilmiştir. 16 ya kadar eğitim gördükleri haber Cumhuriyet Ata 90009025 OKULLARIN ISITM* VASIT\LA1070010750 RINDVKt AKSAKMKI.Mt DERHAL vcrilmcktedir. Eğitim subaylanndan ; ; Reşad olan astesmenin Hizbil Bais partisi37508800 DÜZKl.TtLECEK Hamid 86008S25 Gulden Hnlanda Şehrimızde k'c mevFİminin hükilm nin kapanmasmda rnl ovnayan ve lp.ffiliz komürist aleyhtarı olarak tanınan 1110011200 sürmege biOadıgı ilk gıınlerde okul 13251330 öğrencileri ve veliler teshin mevzu Harimin Bermede ailesine mensub o! 1 Ku'çe altın gramı Dogussa 13301335 ur.da çok titiz davranmaktadırlar duğu bildirilmektedir. Okullardan bazıiannda muhtelif seGene gelpn h?berlerden öğrenildiğı beblerle ışlomıjcn kaîoriferler ve j yanmıyan sobalar. dün gcrek veliler I ne gö'e, Harimde vazifeli bulunar. | ve gerek^e fijjrenciler tarafından j bütün jandarmalara Rus tipi makine , derhal ilgili makamlara bildırilertk. li tabancalar verilmistir. | durumun düzeitilmesi İPtenmiştir. Suriyeye gijııderilen yeni Rus j Millî Eğıtim Müıiürlügü. bu husıısu silâhlan I go? onüne ~ı! ırık buRün okullara ponr Adana 10 (Telefunla^ Rusyadan • derilmek üzere bir tamim hazı larrıştır. Bu tarrimde: «Okul ogrenci Suriyeye sılâh sevkine devam edil lerinin sıhhıti goz önünde tutıılarak, mekte olduğu buraya gelen haberleı ilerde soğuk algmlıkları ile dcvam den ar.laşılmaktadır. Bu arada 1 «ızlıgın çoğalmamasını da temin gaye i kiye limanma gelmiş bulunan Rusyariaıt fakviye geüyor (Baştarafı 1 inci sahifemizde) gemileri muhtelif çapta toplar, hava tinden bugün gelen raporlara göre «Hiç kimseHen korkmuyoruz» Üniversite yalnız ilimde mi myhtardır? Grtadoğu milletleri Konferansı ( { i 1 i n c t stt Dünva işçilerine hitâb! 3 Rnmen 6 saaf içi Türkiveye sığındı Havaların düzelmesi beklsniyor îârii Ziya Kırbakan Cyparus ŞİMDİ KIBRIS HAVA YOLLARI İLE Her Cumartesi / \ A KR MAA IEFKOŞA İSTANBUL ve ANKARADAN LEFKOŞAVA 30 GÜN MUTE6ER GİDIŞ DÖNÜŞ UÇAK BİLETLERİ f DAHA UCUZDUR. BU İMKÂNDAN İSTİFADE EDİNİ2. İSTANBULDAN LEFKOŞAYA 294 T. L. ( Gidiş dönüş ) ANKARADAN • LEFKOŞAYA 200 T. L ( • • . ) surctte Urfh ettığı ilâve edilmektedir. Aynı zamanda Iranın bu konferansla Muammer Karaca alâkdh teklifini resmi bir şeküde elHPI akşam saat 21 de çilere tebliğ ettiği de kaydediliyor. Lübııan fcabul edijor MtLlJ İHTİKÂR Buradaki Lübnan elçisi, hukumetiAnoninı Şirketi nin Iran taraftndan yapılan teklifi Şilep yolculuğunun zevkine diye GOIunçlu v« uuidli kabul ettiâmi acıklamıştır. Diğer dev« 4 d »i c â cek yok. İnsan tam manasüe istirahat oyun S oerdt letlerin de kabul etmeleri beklenilediyor; esasen Denizyollarımn şilep Çarşamha. Cumartesi günleri 16 30 da mektedır. ieri temiz, muntazam. Personel seç ilâve matine konmuştur. Çarşamba Amerikanm OrUdoğu puliükası matinelerı tenzilâtlıdır. kin. Fakat dönüşte gümrük memur j Wasiım,5ton 10 (a.a.) Demokrat senatör Hubert Humphrey, Birleşik larının gemiyi aramaları bitip tükenKÜÇÜK SAHNE Amerıkanın Ortadoğu siyaseti hakmiyor. Saatlerce sürüyor. Çok defa Bu akşam 21 de kında Âyan Meclisinde tahkikat sçübu yüzden gemi koca bir gün j ükü ARSENİK maiinı, ve Ameııkan entelejansının nü boşaltamıyor. Halbuki Ardahan Komsdı 3 perde Lngiliz Fransız taarruzundan vakgibi bir şilepin günlük masrafı ortaGişe her gun sast 11 tinde haberdar olanıayışının »ebebiama üç bin. lira... den itibaren açıktır. njıı araştırılmasını istemiştir. Çarşamba eunlerl Bizim gemiyi bir kere Izmirde, bir Humplırey, dün gece televizyonla temsll TOhtur kinci defa da Derincede baştan aşayaymlşnan bir mülâkatında, kendisiğı saatlerce aradılar. Bir şey çıkmanin de azası bulunduğu Âyan D15 Maksim Tiyatrosu dı... Belki tstanbula geldiği zaman Münasebetler Kor.Msyonunun diğer İS1ANBLL Opereti da aramıslardır. t üyeleıine bu husıı^ta müracaat ettiHet akşam saat 21 d« Fakat buna rağmen ben bundan ğini böylemiştir. ıöyle vakit bulduğum takdirde gene Aklım Sana Emanef Scnator Ortadoğu s'.slh anlajmasının Opereı 3 perde ileple seyahat edeceğim. Bir kere Çarjamba cumsrtesl pa bir kısmı olarak zaru^i görülürse Aslunun zevkine vardım... van bar u jı için Mısıra yardıma taraizaı saat 16 da mafne tar ol.'uğunu ifpc1» ctrpi"tir. Çarçamö» baılt», cumartesJ matın« . Maıhar KUNT Iranın leMilı §clıti,>ıîzd€ aersembe suvnre taleoeve tenıilatlı tanfa musald karşılandı Ortadoğudakı ^eığinliği sona erdirmek amacile İrarın ilgiü devletler arasında bir konferans toplanması hususundaki teklifi memleketimizde alâka uyandırmıştır. Şehrinıizde bulunan Iraklılarla dün yaptığımız temaslar sırasmda Nuri Said Paşa hükumetüıin teklifi çok müsoid karşılayacağı belirtilmiştir. Bunlar Irakın konferansa katılmak üzere müsbet cevab vereceğine muhakkak nazarıle baktıklarını ilâve etmişlerdir. Yetki sahıbi bir Iraklı diplomat da yukarıki mütaleaları teyid etmiştir. Lübnanlı bazı diplomatlar ve şehrimizde bu'.unan bir kısım Lübnanlılar îran Sahı adına konferans akdi h u susunda yapılacak temasların müsbet neticelenerek, konferans tasavvuru iahakkuk etliği takdiıde, hafen Oradoğuda istikrarsızlık ve huzuısuzluk f.mili meselelerin halli yolunda kuvvetli bir zemin rnzırlanacağı kanaatini izhar etmişler ve hükumetlerinm konferansa kat!İac;>5'nı ümid ettiklerini beliıimişlerdh. Şehrimızde bulunan Ürdün ve Süudî Arabistan devletlerine mensub temsilciler Iranın teklifi hakkmda bir mütalea beyan etrhtkten kaçınmışlardır. İranın teklifine karşı Ortadoğuda iki dtvletin ctphe alacağı zannedilmektedir. Tahnıın edileceğı gibi bunlardan bıri Mısır. diğeri Si'riyedir. Dün temas elmese ça'ıştığımız Mısır \*ç Suriyeîi şah.^iyetler bu konuda hiç bir şey sojlememeği tercih etHalkımızm Itlmat W t«v«ccUhUna mişlerdir. F?k?t siyasî çevrelerdekj kszanmakta r«kor kintoış olsn, 'jmunıî kanaat her iki memleketin konferansın toplanmasını gociktireYnvanızm :ağarn »»yılan t cek. hattâ örliyecek engeller icaü edecekleri mcıkszindedir. Ayni çevrelerin kanaatıne göre halen Mısır ve Suııyede iktıdarda bulunanlar, mevcud huzur a u7!nk ve istikrarsızlıktan azanıî derocede faj daîanmağa çahşaı kimstkrdir. Bu itibarla bclgeyi em niyete kavuşîuımak amacile yapılaı. P e k Y a k ı n d a Bayilere Tevzi Edilecektİ bir teklüı tamrmüe rpddejnek cesaretini gosteırr.e^eler dahi, tahakki' İKAH TORENI Son Telgraf ve Gece Postası gazeteleri Sahib ve saöıasına inkııab etmemesi için kı aşrnuharriri Fthem Izzet Benicenin kızı Elçin Benice ile, Londra lis arasnda gayret sarfedeceklc lalımin edıim ktedir. ayük Elçiliğimiz Elçilik Başkâtibi Rahmi Gümrükçüoğlunun nikâh Ş^hıımizdeki bazı Batılı diplomat .dreni dün saat 16.30 da Beyoğlu Evlendirme dairesinde yapılmıştır. lar da, knnfcransın Ortadoğu meseGüzide bir davcüi kütlesir.in huzurunda, Vsli ve Belediye Reisi lelerinin h"!Unde müsbet bir tesir ic Ord. Prof. Dr. Fahreddin Kerim Gökay nikâh akdini yapmış, şahidra edeccği kanaatini desteklemişler likleri Maraş mebtısu Remzi Oksüz ve avukat Nazmi Karagül ifa etdir. Bu arada Amerikalı bir şahsiyet, m;ş'.erdir. Oıtadugu bolst=inde huzur ve emniGencleri tebrik eder, saadetler dileriz. yetin yenıden teessüsü yoiunda Îran tarafıııdan yapılan teklifi samimî ve yapıcı bir G îım telâkki ettiğir.i belirtmi^iir. Ankara Yüksek Sansür Heyetinin yurdda % 10 rüsumla gösterilmesine karar verilerı Şam 10 (THAt Burada intişar Bir bütün cihan olan, bütün insanların aşığı, şiirin, felsefenin, sanatın, eşsiz bânisi büyük Türk mütefekkiri etmekte oian ^Rayülâm» gazetesi tran M E V L Â N A ' y ı anlamak için filmini görmek kafi. ' hükunıe'ır.in Ortadoğu memleketleri arasmda bir konferans akdedilmesi hususunda yapılan teklife temas edeNOT: Mevlânayı okuyan Filmi canlandıranlar rek sım!=H'i yazmaktadır: «Bu teklifi'i Tîüslümanbt'î hizmetÜSTAD ten ziyade zararı bulunmaktr'dır. T?h Abdürrahman Palay Atıf rsn hükumetinin böyle bir yola başMünir Nureddin Selçuk vurarak Bf ğdad p3ktım kuvvetîendır Kaptan Toygar Belevi meğc çalıstıgı anlaşılmaktadır.» Müzikler ! Oysa ki yolda fırtınalar y«dık, Umanlarda bekledik, günlerce gözlerimiz denizte gökten başka bir ş^y gör medi. Ardahan şilepi bir perşembe günü İstanbuldan kalkarak ertesi günü Ayvalık körfezinde Akçava vardı. Genü Akçaydan 2350 ton demir cevheri alarak Trıeste'ye götürecekti. Akçay Edremıdden 11 kilometre mesafede şirin bir sayfiye yeridir. Gemimiz biraz açıkta demirledi ve beklemeğe koyuldu. Sırada Selçuk ve Demir şilepleri vardı. Burada tam beş gün kaldık. Fakat blr dakika oUun canımız sıkılmadı. Bir akşam yemeği Demir şilepinde yedik, bir akşam Malatya şilepinden davet aldık. Bir gün Edremide, başka bir gün 45 kilometre mesafede demir madenlerine gittik... Hasılı sıkılacak vakit bulamadık. Gemimiz nıhayet doldu, doldu, suya battıkça battı. Bir akşam da limanda kalanları selâmlayarak yola çıktık. O gece mehtab bütün güzelligile denizde gümü$ten bir yol çizmiîti. Yemeği dışarıda yedık. Vakit ilerlediği haldç kimse gidip yatmak istemiyordu. Vapurumuzun yolu da hiç fena değildi. 1011 mil yapıyordu. Zorlansa 14 mil de alabiliyormuş. Geminin süvarisi Kâzım Evrengil ve zabitan başta, bütün mürettebat gayet nazik ve samimî idi. Gemi ikin cisi vazifesine çok bağlı, üçüncü kaptan sakin ve temkinli, başmakinist daima meşgul, muavini biraz sessiz, üçüncü namazında niyazında... Hele güverte lostromosu, '$»eçkin obnasına Akaryakıt' mevzuunda vallliğin rağmen dimdik ve tam formunda bir 11 numaralı tebliği Clark Gable idi. Pehlivan diye anıIstanbul Valiliğinden bildiribnistir. lan aşçıya gelince, o da işini sanat 1 Istanbula tertib olunan gaz ya derecesine yükseltmiş bir aı tıstti. ğ tahsisine göre gaz karneleri tamaSileplerin en güzel tarafı yolcMnun men dağ'.tılmıştır. Bundan sonra gaz gemiye hâkim olması. Güverteye veiçin muhtarlara müracaat edi!mem«sj ya kaptan köşküne çıkıldı mı büancak ışığı olınıyanlardan gaz kar tün gemiye ve denize hakim olmak nesi almıyanlar muhtarlarına müra mümkün. Halbuki yolcu vapurlarında caatle isimlerirti tesbit ettirecekler ve geminin ya önünü, ya arkasını, ya bunlar için kaymakamlıklara 12A2/ . iskele, yahud sancak tarafıru ;örebi1956 çarşamba günü gönderilecek gaz j lirsiniz. Şilep öyle değiL Herşey göz karneleri muhtarhklarca dağıtılacak önünde. İnsan kendini daha hür, tatır. biate daha yakın hissediyor. 2 Pazar günü yaptığım teftişlerAkçaydan kalktık, Midilli adasının de pazar günleri benzin verilmemesi güneyindon denize açıldık. 3u yolun ne rağmen hususî plâkalı otomobılle tercih edilmesine sebeb telsızcimiı rin sayısma fazla rastlanmıştır. Eğer Vedadın aldığı hava raporu oldu. hafta içinde yapıU.r. tasarruflarla bu Raporda kuzeyden gelen bir fırtmagezintiler yapılıj'orsa hususî araba j nın yolumuza yaklaştığı bildiriliyorsahiblerinin benzin almamak sureti'e | du. Onun için Midilli adasını siper umumî tasarruf hareketine iştirak 1 almak tercih edildi. etmelerini hatirlataıayı faydah buluFakat ertesi günü fırtına bize yeyorum.» tişti. Sabahleyin uyand'ığunız zaman gemi bütün gayretile dalgalarla döğüşüyordu. Sular korkunc gürültüBir aşçı çırağı odasında lerle iskele taraftndan şilepe hücum ölü bulundu ediyor, güverteyi istilâ ederek sancak tarafından gene denize dökülüEyübde Küçukköy yolu üzertnde İsmail Turgaya ald aşcı dükkânmda ça yordu. Hava o kadar kuvvetli idi si Iışan çıraü Sarıkarnışlı 1 yaşmda Psara adasını siper alarak yolumuza ™ Ömer Nârin .odasmda olü bulunmuş devam ettik. tur Adalet dolçtoru tarafındaîi göste Bu hal akşama kadar sürdü. Gece rılen luzum uzerıne cesel morga lîal dırümış, olu^ı sebebînln tahiıkme rüzgâr direklere, iplere çarparak kor kunc çığlıklar çıkarıyordu. Deniz hübaş'.anmıştır. cum ediyor, yanlıyor, tâ uzaklara kadar köpükler saçıyordu, Dora boğazına girdiğimiz zaman nisbî bir sükuna kavuşmuş olduk. Ar hk uzaktan Pirenrn ışıkları görünü yordu. Geceyansına doğru Korent'e vardık. Bu kanalı geçmek bir saat kadar sürdü. Ertesi gün Peloponez'in şimalinden gene açık denizlere doğru seyrediyorduk. Böylece meşhur Itake adası ve vaktile Galataya külhanbey: yetiştiren Kefalonya adası geçildi. Ertesi akşam Adriyatik denizine girdik ve Akçaydan kalktığımızın dördüncü günü akşamı Trieste'y« var dık. Yolda o fırtına arasında sürülerle yunus bahklarına rastladık. Bu garib hayvanlar ne kadar cana yakın! Gemiye doğru kosuyorlar, sıçnyorlar, dalıyorlar, yan; e/Jiyorlar, dönüp gene yaklaşıyorlar. Tıpkı yaramaz çocuklar gibi. Trieste"de muazzam blr dSkümhanenin onüne yanaştık Demir cevher leri buraya boşalacaktı. Dökümhanenin heybeti gorülecek şeydi. Her tarafından alevler fışkınyor, su haline gelmiş demirler dökülüyordu. Trieste cana yakın bir yer... en büyük iyiliği turist jehri olmamasında. Biraz durgun . Yerlilerile görüştük, Birleşmiş Milletler idaresinden sonra kendilerine kimsenin sahıb çıkmamasından oldukça şikâyetçiler. Sekiz gün burada kalıp ve bu arada Münich"e gidip geldikten sonra 60 mil batıda bulunan Venediğe doğru yol aldık. Beş gün kaldığunrz bu şehri tarif etmeğe bilmem lüzum var mı? Burasını, giunemiş olanlar bile görmüş kadar bılirler. Muhakkak clan bu şehrin turist sayesinde yaşadığıdır. Herşey ona göre tertib edilmis. Venedikten traktör, kamyon ve kablo aldıktan sonra hareket ettik. Fakat bu sefer Korent kapalı idi. Mataban burnundan dolaştık ve youmuz 16 saat kadar uzadı. Buna rağmen o kasvetli Yunan adalannın arasından gecerek dört günde lzmire vardık. Baştarafı 1 tnci snhifette » Bu cümleden olarak, bugün de Siyasal Biigiler fakültesi siyasî ilimler asistam Şerif Mardin istifasını vermiştir. Mardin, Dekanlığa hitaben kaleme aldığı istifa dilekçesinde ezcümle şdyle demektedir: «tki senedenberi asistan olarak için de bulunmaktan büyük iftihar duyduğum ve bu kısa süre içinde dahi derin bir şekilde bF.ğlanmış olduğum Siyasal Biigiler fakükltesinden aynlmağa karar vermiş bulunuyorum.» Şerif Mardin bundan sonra «Mülkiye» ye olan bağlılığının fakülte öğretim üyelerince pek ivi bıl;ndisini, zikretmiş ve çok sevdiği mesleğini terketmesini zarurî kılan hâdiseleri izah etmiştir. Siyasal Biigiler Fakültesinden bir istifa daha Tiirkiyeden geçirüecek petrol boruları (Baştarajı 1 inci snîıifeTntzde) îngiliz Yakıt Bakanı, Ingilterenin bu meseleye ehemmiyet verdiğini de tasrih eylemis ve «İngiltere bu plânı desteklemektedir» demiştir. Irak petrolu Suriyeden borularla geçirilip Akdenize ulaştırılmaktaydı. Fakat son zamanlarda bu borular Suriye ordusu tarafından tahrib edilmiştir. İstanbul Betediyesi ŞEHİR rİYATROSU ÜRAM KJSM1 HAYALLER L İ M A N I Yazan: Christian Noak TUrkçesi: Türkis Noyan Telefor 44 21 57 Saat 21 de BEN ÇAĞIRMADIM Yazan: Noel Coward, Turkçesl: Reşıha Vâfi Vasfi Rıza Zobu Saat 21 de YENİ TİYATRO Şehir Tiyatrosu İstanbul Bölümfi (ARsaray Turk Ocağı binasında) Saat 21 de Yazan ABNUDL BACH Türkçesi H KEMAL GÜRMAN ÜVEY BABAM 6 F 6 E HAHAT UYUKSAN12 GÜNDİİZ KAHAT ÇAÜfltSIMl yorganlarımız SİZE RAHAT BİR TEMİN EDER Başka tak^Jtn^ almakta acelejetriieyimz SAATLİ DUVAR . • • • ' • ' " \ • • • Başka takvim almakta acele etmeyiniz ve taklitlerinden ^ < sakınmızİf; /4> ^ . ' * ~ ' ' ' • ' " ' ' • ' ' MEVLÂNANIN HAYAT1 (Âşıklar Kâbesi) Mev ânayı anlatan Behçet Kemal Çağlar Reji: Hicri Akbaşlı l e f k o ş a Tel A.lv Hayf» n malümat almak ve yer ayirtmsk .ere başlsca sryahal acen!e(*rme vçy» BR1T1İH EL'KOPEAN AIRWAYS Kun palas No 1 Avaspaşa • Islanbul Tdefon • 48 X 82 48 23 81 Teig Beahp.e Zafer Meidanı Ymısehır Telclon l tıkara 28403 KIBRIS HAVAYOLLAR1 BEA ve BOAC şeyler degildlr. I Hat.?r aldıSımıza gore Galatasaray C'I'UDU cskrım ";ubesl öıuimüzdelcl cu nuanesi ^i.nü resmen faaltyete başlıyacakdır Eskrimcıler Nihat Balkan'm ldaresınde çalışacakl'rdır Azâlar İlk antrermanl3rını aynı gün »aat: 13 30 ile 16 on anısmda kulüb iokallnde y« G.Saray, esknm takıtnı kuruluyur Burhaneddin ökte Mümtaz Ener Bugün matinelerden itibaren îzmirde BÜYÜK ve SA RAY'da Çarşambadan itibaren Pangaltı İNCİ , İstanbul TURAN ve AZAK'tn Pe rşembeden ıtibaren Taksim sinemalarında , arahk pazartesiden itibaren Ankara BÜYÜK NUR v e MELEK'te. Pek yakuıda Adana ERCEYİŞ Eski§ehir: HALKIN Akşehir BELEDİYE SARAY Kadıköy YUR D'da Konya: YENİ Tekirdağ SARAY ve Halk Filmle çalışan bütün sinemalsrda., HALK FİLM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog