Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

DORT CUMHURfTBT 11 Arahk 1956 IAIMIIIV TAIMIIİ BAfBAŞA Hapishane Kackmı ^»üan: ^ A'aln Pffiı»» ( fi ) Çrrtotn: M A ZT! AR İÇTTNT fsmi tarîhe Basın. sporu tereddi mi ettiriyor? İNGİLTER DERLEYEISI: HAMDİ VAROGLU Kensington Gardens'den biraz ileride, Holland House'un çok güzel bahçeleri vardır. Bu bshçeler, çiçek fergileri yapıldığı laman bazan halka açılır. On yedınci asırdan kalma muhte;em bir bina olan Holland House'da da, Kensington kral sarayındaki kadar debdebeli günler gççmiştir. On dokuzuncu asırda, burada, güze! lady Hollandî'ın etralmda siyasi ve edeb! şahsiyetlerden mürekkçb bir heyel toplanmıştı. Talleyrand gibi, Lord Byron gibi üstün şahsiyetlerin fca'ıldıâı bu heyet sayesinde, bu sslon bütün Avrupa salonlarını sönüp bırakmıştı. Royal! Albert Hall denilen binayı Kraliçe Victoria 1871 senesinde açtu Bu muazziim anfitpatr on bin kişi ala c'k büyüklüktedir. Bütün tnjıîterenin en büyük konspr sslonudur. orglarının fevkülâdeliği ile ayrıca me#hurdur. Fakat bu salon yalnız konserler» tahsis edilmez. burada boks maçiarı da yapılır. siyasî topiantılar ds olur, D Oörtta *ajlıgmi2 v« ..»yatıınıt bakıımndan oUa degerınl k a n iakAr •dem». Bur.un gib! görün yüı güxellltl..de)tl yeri v« rolü de *ok büyüktıir. Gözlsrimlzin biçirai ve rengi ne kai.ır fOzel OIJTλ ol*un bakınmı kahraa T» «Jlıî:r.ı kaybeders» guıtl^ğl d* • dsbette eksıl!r. G öz akım ı Salon Iİ1 1957 yılına ynklaı?tıj;;ınız ju kış inde P a r l ı moda terıilpr' !:er gi>n ycni blr buluşla çeşid çe!d elbiscîer yaratıyorlar. Bu yıl'•i.\ modnr.ın esasta biiyük bir değişikli1; getlrmemiş olnıasına rapnıcıı. bühassa salon elbisc'erint'. ç(.k ypni şeküler göze çarpıyur. İ^te hunîardan hir kaçı: 1 Daııtp| kumnştfin kısa bir akşam l«ViiKti K e n f t setpııdendir. (Mnrtel: Patou). 2 Beyaz muslinlp Irppeli bryaz setendcn blr clbi?' ıMndel: C a n e n ) . 3 Per.ıhe tafta vı> nıuslinden yapılmış hir lu Seneler geçıyordu... Danri ıae:ııuriyetiı,d*n gsyet mea.::uii gorüaüyordu. O t«rlhlerd* cerrah yamaklan lyl parm kazanıyorlardı 1743 senesinde l'.k ciefa blr muharebeye lçtlrak etml» ve vazlfefinl hskklle ifa etmlşU. Beç sene sonr* eulbun Imzalanmflslle Danrf de Işslz kalmış ve eilncie »adece blr taadlkname lle Parlse gelmlft'. Fnkr.î Danrl kurnazdı ve zen^ln oîmayı aklına koynr.ı<<*ıı. Futbo! maçlın artîk gtlnlflk 117 lerlmlıden blr) hallne (eldl. Ancak sogyal dâvalarırmzda en ajır şekilde Umumi bahçeler bir «ehrin «jıciğeri yüktirnlU olmnsı gereken baıın blr dlr, derler. Bu bakımdan Londra jon kaç futbolcunun rekiâmı !!e blr kaç idareelnln klsi«el lancılarınm ütesi derece sıhhatli bir {ehirdir, diyebiliriz. ne geçemlyor. Sadece Hyde Park v* Kenrigton Dolmabahçe «tadı taşından toprag:na, haroından tujlasına kadar TOrk Gardens, 250 hektarlrk, fasılasu bir 'ntüetlnin malıdır. Eıına benzer bO nefeslik tejkil ederler. Bunlardan tün teslsler «porcu Ttlrk gençlljl ba;ka daha bir çok park vardır. St. içln .Tapılmiftır. Gel görf kl numarah trlbünlerd* James's Park, Green Park, Regent's Uç bOytlk kulUb âdfta mOlklyet hak Park... Bütün bu umumi bahçeler, eskiden kına fahlbdlr. Blr kulüb âıa ksrtını dünyanın saraya aid yerlerdi. Kapslarını yava} nfreslnde bu lmtlyaı verllmlsrir? y ı v a | halka açtılbr: İngiliz bahçeleVe «en aayın ba«ın. mslıeme tor rinin hususiyeti, sun'ilikten azade bası «ırtında. doktorsuı. masörsüz. olmaları, tabiati taklid ederek tanduşsuı. kar altında «oyunup giylnen spora gönfllrien bagh. amatBr dell zim edilmiş bulunmalandır. Bütün bu babçelerin içinde hakiki K.inhnın derdlnden bihaber, profesyorelln etrafina fotografcılnrını koş millet bahçesi Hyde Park'tır. Kral. turup. hargl tiülerden hoşlandıginı askoıi kıtrıiann taftişini burada yapar. •^ormakla mcşjfulrOn. Halk toplantılan, büyük mitingler Ismet Oraer Kflntay burada olur. SOmerbank B e y f . u Hyde Park, Londra parklarımn hem NOTUMUZ: Sporun m e r k « «ıkletl plbet mah en moderni, hem en dpmokratik olalud kuIUblerin mahdud a»nlannın nıdır. Ortahalli İnfTiliz. çoluğunu çofrofesyonclüfti olmamalı, büâki^ cuğunu toplar, oraya gider. Müzik "porun sıklet roerkczl mlllt bedcn dinlpr, gelpni geçeni seyreder. Tica»erblyenl ve amatör spor olmahdır. rethanelerden, fabrikalardan, paydos tng!Vizc*nin Inhisann» düşmemeliyiz RadycUrınııtda tatanbullu ulmamız dolayıslle, blzl daha çr.k alâlt..dar eden îstanbul Hadyosunda «nıflf müzlk», »Kifif şarkılar», «Dan» roüîtlfti». «Fllı^ melnfiiierj» program'.arıntia heıv.en ynlnız fnırılizoe pîAklar çslınmr'ktıdır. «Nli'ln mmıelS fran'izca vok'» diyon vpya dlyprek nl.ınlann s.ınki ifirajımi kar^ıbmük için bizan haftada bir 15 dakik;. •Fr:ın?i~<a «arkılan» prr.gramı vcrilmektedlr. $üpheslz lrglllzce tahir caI7.se «Amerlkanra» bu bakımdan; riiha renıflirllr. F:\kat «Rndyoiarımızıln her hangt blr H""mn mıdHk hâkim olm:im.i«ı» endıçesl, bfnirn bu Itlrazırnı hnkh buldurmakiadır. Sadr^ddln Yılmaz Fatih Gflzün füzeUifir.1 bozan «n büyllk i tmil, yorgunluk v« uykusuzluktur. Torgun tözlerin fcri kaçar, rengi do. nuklaju. Ajrurası lîe d» kef .nlzl toçırır, çehremİM ank blr Msde verlr. j Yorgun T* uykusuz gSrferin tedavi. rtnd« b&jl.e» Ikt Mfha v»rdır: 1 t i ç l a teiavi; bir iiîç d«ğ;ı, «nca,. . .^pa.<.arnıın 1 Kreml» orurm». üst v» s!t ıdal»'.erinc!t yorjnjilııjun G8z banyosu IÇ'JI doktonmuılan Mr * ( , böy. reçet» ric« e'leb!llr»lnlı. Doktonm r e lece pc>rtn onanlmaMn» yardım •Mvejl llâç. |[öı banytMrurt* mah«ııs bir dlc! btr u^rjrdur. k»<ieriU, tartfi üîwln», göılert tstbilt Kr«m, föî irspaklsrını.T üzerln» v» •dlllr. T«inıı, oanyoyu ymparkm dlk /rtfr>!n ç*'.T«>in« »MT »7«r kondurak»t edflecek mühlm bu nokte vardır: iur. Sonr», p»rmakların um iU difaGöı üftcın içlnd» t u l ı kaimunalıdır. rra (Joîru sıvsrlanır (r«sme bakınl. Gcrüntirü lllc» b»tırd ı ktan »onr», M K.em. cildfn ü?erin# lyice intibık etfinızı (reslmde g9rUid;i|ü gibi) derhal ni«I! ve kalın blr tsbaka h=]incie kalırkıya atarsınız v« tr3:!«rlr.lzl kırpu mamahdır. Bunun içc:, kremi «ürdüktırarak. llâcın ysyılmasım sağlarsıri'.z çe gözaerinki kırpıştırarak adalel^rli] Gc^ere krem tatblkına gellnce; krem h&reketierine gcre iyice yayılmasın» da Heuür 23 ya«;ann(i» olau Daııri'ye Parla v« Partaii kaJ:ul»r ne kaudar cazlb görünüyorlardı! Adet* gözlerine lna..atnıyordu. Dsnrl her.yşÜT: öfleden sonra r^.i'er'lpr.ie 2<?7lyor '.e ki'ı!ır! spvre'iîv'or^ıı. . I) '. dlkkat etmelisinlz. Göz bakımt yainı? yorgunluk hissetf.j:r:lz «nl.ırda de£il, h«rr.en hemen her jgün, akşamlan yatark*n veya sabah tuvaletıni yapsrken lhma.1 edllnüyecek piallik kairieleriiıden birl olarak kav ul edilmcüdır. Göı Ban.vosuna ihtiy^c \ t lüzurn his<etml,vorsanız jalnız krem tp.tbikile kalabilirsiniı. Biitiin memlekete şamil bir kamyon tarifesi Ypni Tii'ar^t VpktlhuİPn rica Şphlrlırarası kr.myon nnk1ly»1ı için hpr bolpdlye blr tarife yaptı. Bunların hiç birisi birbirine bp.ızpmeı. Ton kilcınıi'tre spkiz kurıi'tan T ııcuzu I'titntıııl tr.rlfesidlr kl mnsr.ıfı knrşılamnz. lstanbuUlan tonu po*:iz lirnya pitmedi ipab p.İPn bir ton Psya nynı ?• Vıirdpn yirmi lirariır. H ıv.ü • ı bunun Içlndpn. Kamynn işİPten• k ler ş:ı^kr".a di>ndO,k. Arık sr(yli\t'linT hppimiz bl'Pİ 5>>riypv«' bışvunıvorıı» Allih rıza*ı İçin bntdn mpmlpkpt'' tpk hir t.irifp yapınız hizi bu ricrdden kıırtarınız. Kamyon *»f8r1l Amasyalı YENI Sinemasında MELEK Bu akşam saat 9.15 te aşk maceras; (LUX FİLM SEN'SO) GÜNAHKÂÜ 6ÖNÜLLER Renkli ve insıüzce. Başlıca yaratıcıları: Gecmiî y;llann hakikl ve en •• •• A L1D A VALLİ FARLEY GR A N GE R saatinde çıkan gencler, orpdaki u dinî âyinler yapılır. Güzel Sanatlar mı.'mî hiıvuzda yıkanmaja gelirlsr Akademisi tnk'bcleri baVılar verirBu parkm, bir de hatiblere maljsus ler. köçesi vardır. Kültür müesseseterinin bir araya Pazar günleri öğieden sonra, bura toplandığı South K^nsington'da. sada. dünyanın en scayib hitabet fes dece iliın ve teknik kolleji sekiz a y n tivali olur. Üzerleri afişlerle ve ve bir.ayı isga! edor. cizplerle sü.Iü iskpmlelere veya saBritish Mufeunı'a bağlı tabii tarih bun sandıkl.'ırına çıkan hatibler, ço | müzpsinde dünyanm en güzel koleki ğu bozuk düzen. gramer hatalarile siyonları mevcuddur. j dolu nııuıklar çekrripr. | İmparatorluk enstitüsü. bütün söBu halibler h'.r mevztıdnn konıı müi(p.' meselcleri için bir enformaaşurlar. Fr>kat ?n fazla. din mevzti'J ! yon mcrkp7İdir. Ü7crino E 7 pderlc>r. İngiHerede 150 '< Science Musrum'da. makotier tariÖ ye yakın ınezheb vardır. Bir de po hini canlı olarak gösteren büyüklü Utika mp.PİPİerini dillerine dol'irlnr. Bu mevzuiar, İngiUpredç, niç bir salonda konuşulmıyar1. Mylerdir. Fakat pazn* h;ıtib!pri için. b'iyle bir Ptıdişe yoktur. Onlnra hpr mevzıı mısbahtır. Bir kaç adım ctcr!r" nöbpf brk lpven polis mfiiurıınun gt"'!pı i öni'ınde, paznr haiihi. a?7!rıa eplpni <söy]pr. en muhniif fjkirlprj vspnr. her «<?yo hücıırn eder. Hâtırası asla unutulmıyacak bir saheser ' Ak«am ŞAN Sinemasında H&rika kadın DİANA DORS'un yon fılrai İFÎLÂRMONİ DERNEGi 1956 57 mevsimi üçüncü Aborman SENFONİK KONSEBİ Ş ef: CEMAL KEŞİD REY Solist Piyano: Virıüozu JEANNEMARİE DARRE Programda: Sair.tSaens 4. ve K»chmanir..ff 2.konçerto'.arı 13 Arah! Saat Peişeınhe 1QM da ka. dir.'.ar sevilmeye ba.7i':rlar. Danrl de ellntlekml avucuodaklnl on'ar.ı wrfed!;,or, hec"lypl?r alıyordu. Kadmlar onu pek cpna yakın buluyor, ve ne lle eeçlndieini düîünmttyorlar dı dahl... Haklknfe Dnnrl sor. inr?!^nm onl^ra csrfedtvorrlu. ı ».ı ... Turkiyedc «*ri l u t t l yri.il S A R A Y ' da H BUetler gişede ıstıl'yo'. gB SAC ve DEMIE TEVZ1 I LA N Ordunun Abulhayır Aynlık köyünden Templ oğlu Ayşcden doğma 13r> dnjfumlu Mustafa Sayının 1943 yılır, n danb rl ka>ıb bulur;du&u hayat Vf nematı moçhul ^Iduğ^ı icldiasi'p k a r :?çl NaziTi Sayın tarafmdan kayıbl:g:na hükm >dtlmesl d9va e<iiimiş bu I ''.'nmsktadır. Adı geçen ksyibdan haber ve mslumatı bulunanların ilân tarlfıimirı ttfbarpn blr yıl içir.d? Ordu Pirinc; Aallye Hukuk Mahkemcsinin V5S 3P!' I sayilı do«yasına nıüracaatleri ilânen tPb;ig ol.:nur. i B Ü Y G K A Ş K I M (OÜREŞÇtNÎN SEVGİLtSİ) Renkli ingiliıc* »Özlü Şimdiye kadar görülmemif bir aşk vs heyecan filmi. «Üçüncü Adam Kjm» îilromin dfthi rejisörü CAROLL RESD in gon şaheseri. Birbirinden «üzel ajk ve sror sahneleri dolu renkli bi* bârika. PIRLANTA ••• Tektaş 4.50 kırat nâdiie pırlpnta yüzük bu perşerabe Sandal Bederteninde müzayede ile satıiaİ !§ cnktır. ZAYt Sahibl bnlunduğum Î58 r . p:âk»iı kamyomın îstanbul Traf*.'Sub«ılnden aidıgım ruhsatmı «ayı »ttün. Venlsüıl alacağımdan esklsii l n hf3kmO rokiur. Hauf Agır Şehir Tiyatrolan Dram kısmında Bu Ak^amdan !tibar«n Yalnız Odamıza kp.yn1lı imalStcıîartfan Karabiik malı saç köşelpnd yuvarlak lama ve iörtköşo demire ihtiyacı bulunanların 17 aralık 1H56 Pazarte?i akşamma kadar a.ağıdaki sekilde Odamıza 4 üncii Vp.kıf han 3 üncü kat 10 numaracîaki bürova nıüracaatlt>ri rica olunur. 1 Firmanın sici! nnmarası, adresi. ünvanı ve iştieal mevzuu. 2 Panayi Odasınp kayıdlı bulunup bulunmadığı yaz:]?.csktır. 3 1953. 1954. 1955, 1958 seneleri S ac ve demir faturalarınm her sene icin. ayrı ojrı birer listesi yapılacak ve bu listeîerde bir sene icinde kilo olarnk nıübayaa yekunu ^ö^teriiecektir.. 4 Listeîerle birlikte mubayaa faturalarının asılları da eetirilec'ektir. 5 Birinci Darti Karabiik malı sac ve demir tevziatından istifade etmek Ü7ere müracaat eyliyerek faturalarını ibraz eylemis olanlar bu müracaaTİerinin tarih ve numara.sım yazmak suretiie yeniden fatura ibraz etmiyebilirler. 6 Bu tevziattan istifade etmek istiyenler yukarıdaki şekilde ve mutlaks yeniden Odam;za müracaat eylemelidirler. (17195) Psikoîopl.ır 5imıı hps.ib Ptmi?]orrlir: Bir milletin sicide'. trthnvüllprl ve <htilâîrii.Hdi.llnrı. bir rnhcenln ciçokÎRtrınbıtMn buînnın annonı »pk^r leri ve tnrh' ı n arn^ııidn. böylpc». kuh.Mftalığından muPtaribdir. Doktnnm I ru çiirüVü haiîrde «önı'ip gi^rr. t'v?iye ptmiş oirhıSu il A c r"n?MTi!^rd'% Hyde P.ırk'la Krn; ngton G.udpns l^tnnbuMa rnpvpıiflu knlmad'^ındap ara».ıiHİ.i «riflpcp bir <İPn!İr!>"rmnk!ıkla npo?.' otnrnk bprdon İRt<mîsİP»di. 12 '11 'infl taribindp vp 2' nımıara bir hpntk.k vaıdır. Serppntine suyu. !!•.' taalıh'UÎHl. i ü c çrk lHzıımlu ol burada i^im d*^iptirir, Lr<n^ \V;ıtpr küçüklü modoller vardır. Fizik v« mapı i)7Priıı> pVrrprf'S ııçak pnFtisı adını nlır. kimya kanunlrrı, bilhassa gtncîerin İIP Rönderildiei lıaldp. pn »on almi' ; Ker.sington Gardens'in atmnsferi ıtpk zevkle tetkik ettik'eri, hünerli üflpı hpnOz 'ilmndıkl'irı v" hast:'!!*'!' daha bnşknıiır. Bıundaki n^ıi'lık «ğac j âlet ve edevatla tpmsil edilmiştir. •ln afrr bir şpk!p dfindrıp'ilntl maalr lar. bu nsi .clanıı arasırula uzayıp gi j B'irada diinyanın en eski lokomoden bnhçe yoll.in. mııntıznm çakıl tifitıin yanısıra. radar v» atom saha« srf dııvînu" bulur.uvomm. AU. b ffi^torınrsın, h:ı?t:ıya bir h.ıl larla örtiilü goçidlpr. gayet b?kımb sındnki en son ypni'ikler görülür. rlursn afaba hrinffl m'kam bund.'<n j tarhloı ir,?:,na bir derlitopluHık tal* * * j kin edfr. Eu parkta. hvı?usî bir ika . Tbcimes nehrinîn kıyısında, Londr» SnlSharidln öztiivar mtıyâh b a h r c i hnvası van'ır. nın batısma doğru. et'ki. Büzel, bır (17 Weinhclm ' a. d. R. Vaktüp bu b.îhçe Konsingion sara | aristokrntl.ir mahaUesi vardır. Res?:ı.>e 2 n.Mitpchl nd yına ai(itii. Or.sokizirci asırda. bu sa samlar. heykcltraşlar, güzel sanatlar Fotihte laşıt sıkıntısı rayda bir çok Vra!):ır saltanat sürrnÜ!;, talpbrl.i'i burada otururlar. Bunlar, Fatih ?;'Mtinde o t n r m hizler nnkllyr bir çok krntil.ır ölırıüçtür. Kıp.lliçe o mahallcye. snnatın ayrı'maz parçaa sıkmtııı çekiyoma. Be^iktaça l?!even 0tobUs!er!n de (Slsll Levenrt) oto Victoria or.iria tio^'ciu. Qir snbih saat ve hıısıiMyeti o'an bobom hayatını, '••>ür!eri ribl tek 7e çlft Tnımnraîarlii beş sulr.rında Cantnlburj baspi^kopo k?lpndprli5i getirmişl'Prdir. Bey;7id Unkapanı yohr.ıa avrılın sile nıaüye lordu. bu vrayB çilîn krn Bu mahalle Che!?pp'dır. MiDT't'erdeıı gpfer eînieîprl miimkün disine. krnliçe ve imp'îrntoriçe olOnun için. bilhpssa King'5 Road olarrmz mi? İ. E. T. T. rten mt^kiiltı duSunıı tebliğ e'mişlcrrli. Victorin o I denilen c"dde üzerinde, Avrupanın nıiİ7ün hnlllnl rirn eclertz. zaman on ?"kiz ya^mda irli. , bitha«sa Franspnm kalen<1pr havalı F.ıılh, Fev7İpasa Cati. 5!>/l Prens Albcrt öklüktpn sonra, bü I kCsçük lokntyl:\rını pndır.Ti lokanta?.. Karabıı'ııt yük bir mntome Römülpn kraüçe. Kpnşinşton Gardnns'in guneyinde j B;ıf!c!a. Clıeisoa. h"''riim'.1.rbr ve bü Albert M^morial» dpnilen abideyi ! yük asiiz.iıtflpr. bu mahailpdı: vstolar, vaptırttı. ! koriklor, sahfi^eler yap1ınr.ı«='ardı. HVjkelIprle. kabortmalarla ve raoj Chelsrn'ya n tarihtp «Sarayln.r kisafAkBM vıır) 'aiklprin tık!:'n Iıklım süsienmis. yal i bası» dfnirdi. dızlı mııa77.nm bir gotik çan k u l ^ i ( altında, prtnyin heykeli durur. Elkı \ t • t • • a \ de bir kitab vardır. Ppk çok ssfiliiler. ' • Parîste iKie mues.c.««sıniE ı t f «erl«ır.<1»r bu kitabı tncii zann«der]er. Hnkikatte •; Mnnde en Coaleurs» Zı*.fipnen t u yaztiarın rtırklTec» kitab pi'rnsin başlıca tortibpisi olHuSu | ; leçrı fıakkı falnu e^7#t«m:»» 1S51 hoynelmilı.l sergisinln katalog'j | dur. ' ' «15 gündür yeriııe varamıyan hayatî ehonınıiyeti olan ilâç» BULMAC "1 w ÎSTANBUL TÎCARET ODASI i * HAYÂLLER LİMÂNI Yazan Çeviren (Hafen Der Eaernmeruna) Fiyes 2 Perde Christian Noak Türkis Noyan ]\îsx îNIeinecke Saat 21 de •• DOKTOR Btırun (tuğaı Tivaeddm Maktav RolaK MHTEHASSIS1 rakstm Recehı s« Cad Park Anl 51 T Tahsil ve Ihtisas için ÖnümOzdeki ayhırda Amerikaya gitmek tizere hazırhklarını yapan öğrenciler ve doktorlarm mutad ingilizce lisan imtihanı 15 aralık 1956 cumartesi .sabahı saat 9 da Robert Kolejde Andersoı Hall binasında yapılacaktır. İmtihana gireceklerin belirtilen gün. saat ve yerde hazır bulunmaları rica olunur. m Darıca Fabrikasından çimento alan «ayın müsterilere ASLAN VE ESKÎHİSAR ÇİMENTO ŞİRKETİNDEN 1 Nafia Vekaletinln 1956 senesi icin vermis oldu*.ı resmi ve hususl sektör tahsig emirlerine müsteniden Şirketimizce sipariş kabulüne 22 arahk cumartesi günii öğleye kadar devam edilecektir. 2 Mukayyed siparişlerin tesllmatı 1957 Ocak nlhayetıne kadar yapılacektır. S a) 22 arahk tarihine kadar siparijlni kaydettirip, «ıra buyruğu almamıs olanların. b) Sıra buyruğu aldıkları halde, ocak nihayetine kadar fabrikadan cimentosunu çekmemiş bulunacak olanların çimentolan Nafia Vekftleli emir ve muvafakatl il" iptal pdilecektir. Gününü eeçirmls olanların 1957 ocak nihayetlne kadar yeniden gün alnıak üzere en geç 22 aralık öğleye kadar İstanbuldaki Şirket Merkezine müracaatleri rica ve tavsiye olunur. 7.27 Açılış ve prf>?rRm 7.30 TUr 12 27 Açılıç ve program 12 30 Kükitlçr 7.45 H.ıher'.er 800 S»nt [ ç:ik orkemra 13 no ş?rt;'ar NaSir ::âr!ard&n bır?r surkı ' S 30 Hqfif | Hilknt Çuüa 13 30 Haber:ı>r ' SOLDAN SAftA: 1 Duvar ilaın takıb »allaptııran melofli'er 8 45 S37 e«erl»ri 9.00 13 45 Saz eferîer' Enise Can Fulv» uki kıiimt). 2 ccnıi.vft'.erdp vı ku Çe^Jdll ıia'if rrü^ik 10.(10 Program Akaydıa 14 00 Karısık orkcetrs mü ?\î\i 14.30 ŞiTK.'.ar 15.00 Kapanı» jlüblerde üye kdbulü için yapılan for vc kapnnış * miütelerden. 3 Içkrnee ve zultlm yıpma hnreketi (c.oki terim). 4 11 57 Açıîış ve pıoeram 1200 Ali 16 57 Açılıç ve pı..îram 17.00 Tür tenpye ad olarak veritmısl Rercklr Can'i&n t'irkiisr 12 15 Küctik kon küier 17 15 Asıriar brrunra mü'iS kPtı «batan» ı brlirtrp.pk için kulla wr 12 3^ Üc ses'en sjrkılar ıMu 17.45 Şarkıîar Reoeb Blrsir 18 10 ! nıimıstır, söz büyüğün bu küçüğün BV.\ \rnoı, Medlha Tj.ian. ülviye 3e Dans ve caz müzii] 18.40 TnrrMır : dOr. 5 Dünya rrnnıtıkctlprini dol klmciı 12 57 Serbesr saat 13 00 soîoisrı Cnlan: hfi\*a Karabey 13 55 : duranlar. inkambllde bir kâğd R Hnberler 13.15 Kay S'ar'dan me'.o Trafik spatl 19.no Radyo k!*m fsiü j Bag kıllarını dudak aramna ahp ıçi dller 13.30 Salon orkestrası 14.00 heveti 19 30 Kaberler 19.45 Her ; ne çeken (iki kelimp). 7 Yılın »o Ah nei ÇaŞsnian f^.rkılar M.3f lîatı zaman sevllen piâSlar ıHaflf bat: mü müziginderi seçmeîer 15.00 Satrr.e ziğl) 20.15 Radyo eazetPSl 20 30 | nuna tosadüf fden parçası 8 ŞOp! Slnanfian »arkılsr 15 30 B r!?«mlç htden hafiftir ama ins.inı gene iizer. Mllıpüer fconuçmssı 15 45 Musette Opere: fah^nifrir.den 20 50 Ordu snati 2! 00 Sarkılar Ş'îkran Özer Akdeniz bölgp?i bitkilerindı>n. or>:pa?ra!an çahyor lfi 00 Pro^ram 2130 Şiir dünyamız Behçet Keaıal Yl'KARIÜAN AŞAftlYA: ve kapams. ÇaâlBr l\.m ŞarkJar Sayes'e Acar 1 Anıtı mevcud bulunmıyan • 22 00 Oper?lardan b kâyeier 2 öüilere hi'iliyp nlunan. 3 DLlg16 57 Aeılıs ve pro^rfm 17.00 j | mPnin geçpcrgı y P r j hazırlıyan liki Druıs orkpctrr.sı 17 r^: 7.:v<\ Ta^prıt 22 40 Oia müzlai 23 00 G<nçler icin I kpiimp). *r Karavnlları Idarc^lnln ten şarkıîar 18 00 Enflyo köy po« veni plSSlar 23 15 HsbPrler 23.30 [ vÜLurie BPtirrtikl.rir.dcn içdjîul). 5 tası I8.1d Ço=idll tlirküler 13.30 Proçram 23 33 Dans mtizül 24.00 | P..lavracı başr «arıklı (iki kelime) Rivn !le inriüyfe !î.4S Mnrhat;6 K.itıkFiz. blr ffflz ;«nRi. 7 Ha tan müziklerl 13.57 îerbest saat : bprter alıp ulastırma müp.s«e?r?ınin 19 00 Haberier 19 15 Tarthten Mr Bajar ve r»yan iki başı, suç tçlemiş olması zannı yaprak 19.20 Vals ve Polkalfir Cumhuriyet Matbaarılık ve s.ltında hulunan kimse. 3 Bir çe 19 30 Dlcî, ahU'ıkî musahabe 19.40 Gazetecilik Türk Anonun ŞirkeO sid «1». blr takı. Türk müziŞ! 19.45 Covrtye Ceyhıından şprkünr 20 15 Hadyo Ga Ca»aioS!u Haikevı sokak No 30/41 » * 3 i * t 1 I Sahibl: zotesi 20.30 Serbest saat 20.35 Klâslk Türk miielŞı 21.05 Temsil NA/İMF NADİ S İ A İ H M ILİI 22.00 İzahlı müzik 22 45 Haberier Yazı if!erinı fiMerj ıdar« eâen 23.03 Gece konFcrl 23 30 G'enn Mii•EjLl.lYİAfKlMİ ler ve orkpstrası 24.00 Pro~ram ve MPS'U' MUdür kapnnış. FİF|ClHg|W|u|R NA/11V1 L'LUSA* 1 ANKAKA ÎS'IA.NKliL TÜRKAY ENDÜSTRf VE TÎCARET A. ?. (Istinye • tstanbul) 1'kUlLLAjLjBİA  Volct B 293 1529:Î .;,.\ jlı NATO döviz tahsis varakasının ziyaını ilân oderiz Dumez Sirkel; Mit!if.tpa?a Caddesi No. 54, Ankara
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog