Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

BAnttlNI CUMHlHÜYKt Mrffetlerf Ankara 1» (CumhuriyetTeleks) bütün Avnıparı rahats» Geçea pazar günü D. P. Ankara Merkez kaıaaı kongresinde konusan ededursun. bterm de nakCahsma Bakanı Mümtaz Tarhar'n liyat Işimizi altöst etti. Hürriyet Partifi hakkmda söyled'ği Benzin ve akaryakrt tahdide ngradı 1 ldnd Clhan Harbi henüz patlak sözier Hürriyet Partililer tarafından ve bunun neticesi olarak »eferdeki vermemişti. İngiliz ve Fransız hehoş karçılanmamış ve Kocaeli millttÜyeler Türkiye dahil 18 memlekette Amerikan /Iılano'da intlşar eden Corriere Della 1942 senesind» bir uçak akını n*U otobüs adedi yüzde elüye indL Geceyetlerl Moskovaya gitmislerdi. Po vekili Turan Gür.eş, Çanakkale milSerra gazetesinde çıkan bir yazıda. cesînde başmdan yaralanmış olan Han». leri de dokuzdan »onnı otobü» yok. letvekili Safaeddin Karanakçı ile Ar>lonyayı, Rumanyayı ve daha badış yardımına dair tetkikat yapıp bir rapor talya milletvekili Dr. Asım Okur Ca Hus şiz;i polls şefi Beria'nın, muhakeme ' 10 defa ameliyat olmus, fakat bir türlü Ne olacak şimdi? n Doğu Avrupa memleketini içine Bütün araştırmalara rağmen hşma Bakanına bir telgraf çeker^k sonunda Irjrşuna dizılmediği. fakat bir uyku uyuyamamıstı. Verilen maiumata Pariste, Londrada motörlü vasıtahazırlayacaklar alacak bir emniyet zincirinin kurullan kısıyorlar ama oralarda yeTaltı teessürlerini bildirmişler ve Bak; nı toplantısmda. kendisinden pifl^ım, Rusyanın da buna iştirakini vt geceleri ya hafif isl«r yapmakta içinde 64 yolcu bulunan umumi efkâr önünde yapılacak bir polltbüroarkadalşarı tarafından bogul göre, bu adam artık bu hal« alışmu rrenleri var ki milyonlarca adamı koıkan tstiyorlardı. Moskova ise, Hlüer'in yahud uzanıp gazete v« kltab okumak çarçabuk nakleder. Bizde öyle | « y münazaraya davet etmişlerdir. Nework, 10 (R) Amerikan Dıs 27 aralıkta yola çıkacak olan bu dufi'i beîırtilmiştlr. verdiği fiattan daha iyi fiat vermeuçak bulunamacb Yçni Budapeş'eden dönen İtalyan tadır. Sıhhatinln fevkalâd» oldugu da yok. Binaenaleyh bm işin bir çaresini lerini bekliyor ve aynı zamanda Yardımı hakkında bir rapor hazırle özel komite 17 şubatta Amerikaya dö ga7etw!st Montaneli:. Hrutçef tarafın haber alınmıştır. bulmak gerektir. Çünkü kalk bn Bns garantlsinl alacak Doğu Avrupa mak üzere Başkan Eisenhower tara necektir. Hâlen komitt WashingtonLocdrs. 10 (R) Kanada hava yoldan Macar komunist partislnln sabık yüzden çok sıkıntı çekecektlt. memleketlerine Kızüordu birllklerinl fmdan tâyin edilen özel komite, Av da resml sahsiyetler ile müzakerekr larm» ald ve içinde «4 yolcu bulunm sefi Rakosi'ye anlntilmış olan hikâyeyl Pragda bir kitabcı tevkif edildi Bence yapılacak iş derhal tramvay bir uçak dün geceden berl kayıbdır. flokmak haklnnm da tanınmasuu ta rupa, Orta ve Uzak Doğuda tetkik ve ineelemelerde bulunmaktadır. Rakosi'nin arkadaşlarmdan duymuşfragdan alınan bir habere nazaran şeh arahalannı ve gervislerini arttmnakUçağm düştügü zannedllmektedlr T» leb edlyoıdu. Bu müzakerelere dair lerine başlryacaktır. Bu komite 18 tur. Bu hususta sunlar kaydedillyor: rin en büyük kütübhan«lerinden biri hr. Bir müddettenberi .artık esHmis, Dı? yardıma dair rapor haıırlıym pılan bütün araştınnalar» rağmen hâtıralaruu yazan sabık Fransız Baj memleketi dolaşacaktır. Bu arada, he »Malenkofun Başvekll bulunduğu aı nin sahibl camekânlarına yeni neşredl. demode olmuş, trafîği aksatıyop. diye yet İstanbul ve Ankaraya da uğrıym cak olan bu komite, b « | kijiden mü uçak bulunamamıştır. bakanı Paul Reynaud der ki: rada politbüro üyeleri Beria'dan kur. len kltablard» bazılannı fu «ıra lle yer Kanada Hav* Bakanlı*ı 17 uçagın gözden ve hizmetten düsmüı olan teşekkildir. tulma çaresi aramakta ve hattâ Beria 'leştirmistlr: • Bu memleketlerin idareeilerl caktır. »raşnrma faallyetlne istirak «tmekte tramvay arabalannın bbyle zamannın {üzli ajanlarmdan korunmak İçin Alman tehllkesinln ne kadar yakın cMoskovadan uzak*. ülltllllllllHllll oldugunu bildlrmlş ve .ümld kesll Baştarafı I inH *nhifedt larda kıymeti artar.. Çünkü elektrik birbirierine karşı muhafızlık vazîfesi olduğunu görüyorlardı. Tehiikeyi «Dünyanın yenl kıt'asında». memelldlr, uçağm düştü^ü kafî ae. ledicereyanı Süveyşten veya Suriye petyapmakta idiler. Politbüro üyeleri Be «Yaşamak istlyoruz» kllde anlaşümıs de^ildin< demlştir. müdrik bulunuyorlardı. Gene de Ru> c Devlet radyosunda blr meclis sarol borularından geçmediği ve kendi «Tatll Urr.id». Bir Teni Zelanda uçağı da kayıb teminahnı kabule yanaşmıyorlardı. ati vardır. Meclis mürakerelerinl ak ria'nın telefon mükAiemelerlni dinledisantrallanmızdan temin edfldiği için 8inîapur: 10 (a.a.1 Yenl Zeîanda settirir. Bunun samiml ve hakiki ol ğini bildlkleri İçin bu konu$malarda Müzakereler kesildi. Bu muhalefetin **• eksilmesi lhtimali yoktur. Dö\nzle iaKraliyet Hava Tollanna ald bir «Bris ması icab ederken hâdi>=e bu şeklMe kendlsinden daima Satünln halefl olaaebebini öğrenmek lstediğim zaman Kanun ve puse tın alınmadığmdan o bakundan da tol» nakllye tayyareslnln öğleden be degildir. Vatandaş devlet radyosund'n rak bahsetmekte idiler. Sovyet Şuralar dedileı ki: «Alman gelirse hürriyetiJ omada Pincio Romajıtik bohçeslnde kârlıdır. Baştarafı 1 i""' "'•^p' c ri kayıb olduiu Stngapur'dan büdirü. Baştarah 1 ttıct sahifede lkrldarı olduğu kadar muhalefetl de Bjrhği Presldium baskanı Voroşilofa mizi kaybedeceğiz. Bus gellrse benliegecn pazar günü blr poli» memuru muracaaat ederek, polltbüro bajkanlı. tngiliz Dış. îsleri Bakanı Selwyn tethişçileri aramağa başlamıs ve tah miştlr. 9 klşillk müret'abatl olan fcu dinlemeüdlr.» ğinüz kaybolacak!» blr çifti öpüşürken görmüj ve 28 ya Tramvaylara atfedilen kusur trafiği Lloyd ile görüşmüştür. liyenin salimen yapılabilmesi İçin tayyare, Malezyaya cepane Mvkinde Hatlbe müdahale eden bir D P. mil. ğın kabul etmesi İçin Beria'yı davet sında olan erkeğe sesienerek: Bu ha. aksatması İdi. Doğrusunu söyleyeOn yüdanberi Sovyet lşgali altında kullanılmakta ldi. etrr.esini lstedüer. Tuzak bu suretle haLloyd Dulles görüsmesinde, NA Port Saidin liman bölgesinde dikenli letvekiline Atalay: reketlni neden e\de yapmadıgını sor lim.. Tramvaylann kalkmış olması bulunan Macaristan bugün benllğini zırlnnroıştl. Birçok tayyare v» hellkopterltr »rae TO üyeleri arasında beynelmilel me teller çekmiştir. tngiliz tanklan da c Müdahaielerlnlr. benim fiklr a m'15. Adamın buna imkân bulunmadı trafiğin sıkışıklık saatlerinde hiç bir tırmalara deva^ı etmektedlr. muhafaza için silâhı elinden bırakmıBcria 21 veya 22 haziran 1953 te glnı bildlrmes! Uzerin» poliı memuru fayda temin etmiyor. Beyoğlundan selelere karşı tam bir birlik temin e limana doğru yaklaşmışlardır. Son rabsmın önüne atılan taslara benziyor. yor. Çok müşkül şartlar altında mü dilmesi konusu üzerinde önemle duBuna ragmen arabam yürümektedlr. Başvekil layin edildiginden emln ola bir eve sahib olup olmadığım da sor geçen tramvaylann azalması da bu cadelesine devam ediyor. Yann onu rulduğu hemen herke» tarafından dakikada hâdiseleri önlemek üzere diyer^k cevab verdikten sonra şö>İ6 rak politbüro toplantısına geldi. Top muş. Adam içlni çekerek: Evtm var noktadan bir fayda temin etmise benhayat! noktalaıda bulunarüar haric Doğu Avrupamn diğer milletleri de ileri sürülmektedir. lpjıtıda Malenkof so'z alarak Berta'yı ama evimde karım da var, demif. devam etti: zemez.. Ama biz bunu gözle görüyodiğer yerlerdeki askerler geri çekiltakib etmiyecekler mi? t Blr iktldar bütün devlet vasıta Başvekil llân edeceği yerde tahrikçi ruz. Tabiî trafik idaresi bu işi muhİki tarafm diplomatlannın kaydet miştir. Önümüzdeki S gün zarfmda faaliyetlerinden dolayı takbih etti. Be Bu fıkrayı nakleden İtalyan gazete»! Geçenlerde memleketimlzi ziyaret tiklerine göre, D15 İşleri Bakanlan larından istifade edeceâ'm diyemez. tngiliz ve Fransız askerlerinin büyük ria sandalyeslnden fırlıyarak tabanca. okuyucularına su «uali «ormuf: «Slz telif saatlerde kontrol ederek bir isI Bu şarklılıktır. Radyoda lktidarla mueden Polonyalı bir gazeteciye ;u suali aralarında tam bir görüş birliği tenün olsanız ne cevab verirdiniz?» tatistik temin etmiştir. Bn istatistik halefet müsavi şartlarla aksettlrilrr e smı çekmeğe hazırLandl. Fakat diğer sormuştuk: « Rus askeri çekilsin etme hususunda büyük bir terakki bir kısmının Mısırdsn aynlmalan Anketl açan gazeteve blr hafta içinde tramvaylann azalması ve Köpriiden politbüro üyeleri üzertae hücum edebeklenmektedir. lidlr.» gitsin sesleıi evvelâ Folonyadan gel kaydetmişlerdir. Ayrıca, Dulles Pi28680 cevab gelmis Cevablar blr tasnlt kaldınlmasım hakh gösterse dahi buLondra 10 (R.) tngiliz Başbakanı Atalaym kürsüden lnmesinden sonra rek boğdular. dl. Fakat sonra Macaristan esas mü neau ile Süveyş Kanalınm temizlenDiğer taraftan Birleşmiş Milletler heyeü tarafından tetklk •dilmektedir. gün artık trafik meselest Odnci safa Bu hâdisedon bir ka« hafU aoora cadeleye atıldı. Polonya ise, Rus as mesi, Kanalm müstakbel statüsü, Ce komutanlığı emrine verilen Fin birliğ: Eden Jamaika'dan buraya gönderdi 3askan radyodakl Meclis saatinln B M. çekilmek zarureti vaHıı. Bütün bu * * * Beria'nın tevkif edildlgl v« ( ay kadar ği bir mesajda cumaya tngiltertyc Mecllsi lll ilgtsi olmadığım blldirdl. kerinin Polonya topraklannda kalma zayir ve Rusyanm Arab memleket bugün uçaklarla Napoliye ve oradan tedbirlerden maksad halkı nakledeEvlilikte saadetin »artlan Müteakıben gündemln müzakeresln» sonra da idam edildlgt Uân «dlldl.» dönmeği tasarladığını açıklamıjtır. «ına nza gösterdi. Bu, nasıl oldnT lerine sızması meselelerini görüstük da Mısıra tasınmağa baslanmiftır. anadanın büyük fünlük gazatelerirı bilmek ve bn kı* merstmmde yaya **• Gazeteler, Eden'in Ba?bakanlıktan | u geçlldl ve Cumhur Baskanlığı tezkerrtl Neden buna nza gösterdiniz?» Aldığı leri haber verilmektedir. den biri evllllkt* Madvtln sarOanru kalmamalannı temlıı eylemektfr. Bi8inâ ranmadasında Dünyanm en obur mahlukfaui orada ayrılmağa niyetli olmadığuu okundu. Bunda NATO toplantısına glmız cevab son derece manidardı. GaögTenmek istemij ve bumın İçin oku naenaleyh: den Bakanların yerlne klmlerin ve>:5Görüşmelerin teferriiatı üzerinde Sina yarımadasındakl Israel kuv da yazmaktadırlar. örümceklermiş! «eteci şunu demeye getirmişti: «Mayucuları arosında blr anket açmıjtır. let edeceği bildlrllmekte idi B.şka"fazla bir bilgi elde etmek imkânı ol vetlerinin bulunduğu hatları devral1 Bütün hatiara ne kadar mümewYork Tıb lakultesi profesörlerio earistandaki hâdiseleri gordukten §on Fakat tngiliz milletler camiasıru lık dîvanının maruzatı meyanında. EKadınlar tarafmdan verilen eevabmamıştır. den Dr. Christian verdlgl btr konft larda evlilikt* saadet fartları fSyl» «1 kiinte o kadar tramvay arabası koymak üzere General Burns yeni kuv dahil bulunan Seylânın Başbakaru konoml v« Tlcar»t Bakanlığıaa taj'n ta mücadelemizi başka yollardan Siyasî çevrelerin kanaatlerine göre, vetler »evketmiştir. mak, ransta yeryüzünde obur mahlukluın yapmağa karar verdik!» Bandaranaike bugün verdiği bir be edilen Abdullah Akerle Maüye Bak^n muhakkak kl srümcekler oldugunu tOj ralanmıştır: en mühim müzakereler «hususî te2 Tramvaylann eskisi gibi, yalYüzde 35 ryl nhhat. yüzde 28 otutsrael hükumeti bugün Gazzede bir yanatta Eden'in İstifa etmesinin «çok lığına getirllen Hasan Polatkanın ye iemişiir. Ne demek istediği anlaşüıyordu. mas» lar sırasında cereyan edecektir. raklı blr meşguHyet, yüzde 12 azlm ve nız geceleri değil, Köpriiden geçmerlne biitçe ve dı? işleri komljyonları. Macaristan, topraklan üzerinde uspostane açmıştır. Açılıs töreni için muhtemel> oldugunu söylemiştir. Diğer taraftan Dulles bugün üç büDr Chrlstian'a göre, bir lnaan örüm. trade, yüzde 13 nese, jıklık yüzd« 7 lerinl temin etmek. (Şimdi otobüsler na blrer aza seçllmeslne dair rcad ı« lenmiş yabancı kuvvetleri defetmek yükler toplantısını reddetmiştir. özel bir damga yaptırılmış ve zaçfErkekler tarafmdan ilerl fttrülen •» ve hattâ otomobiller eksildiğine göre yer almıştr. Yapılan seçlmler sonurda cek nisbetind» yiyecek aimaaı gerekIçin süâha sanlmış fakat hiir dünyalar bastırılmıştır. Zarflarm üzerinde, KIBRIS MESELESt tramvaylann doğuracağı sıkışıklık D13 İşleri komlsyonuna Zeyyad Mcn tiği takdirde her gün İS koyun. 11 adet sartları sunlardır: dan hiç bir yardım görmemişti. BirNATO topîantılarına lçtirak etmek Gazzeyi isgali altında bulundurmus Yüzde 28 iyi sıhhat. yüzde 23 çocuk nisbeten az olacaktır). dalinclnin, bütçe komlsyonuna da İs domuz. 2 ıığır, 4000 kUo muhtellf ylleşmi$ Milletler eli kolu bağlı kal üzere buraya gelmis olan Yunan memleketler olan Türkiye, tngiltere. yecekler yemesi lâzım gelir. !ara karşı sevgl, yüzde 20 ev islBTİne 3 Köprii üstünde kafiyen trammail Şenerin seçlldiŞİ anlaşıldı. Kadınlann ayaklan nuştı. Plâtonik yardım çağnlanndan Dış Bakanı Averof, Yunanistanın Mısu ve tsraelin kullandıklan damtam vukuf, yüzde 13 »ıklık, yüzde 10 vay ve otobüs durağı yapraamak. Gündemde bulunan »onılardan Iki»i ba;ka hiç bir sey Budapeşteye ulaş NATO içtimaında Kıbns meselesini galann klişeleri vardır. büyümekte imi$ nese, yüzde 8 guzelllk. D.P. mlüetvekiU Ahmed Hatı tarafın4 YayaUunn trafiğe riayetini damamıştı. Polonyaya da, orada da İleri sürmiyeceginl «öylemistir. Hal<l«n vertlmişti. Soru aahlbi İki oturum •nglllz kunduracılık mütehassısl&rına ha sıkı kontrol edip vasıtalann sehir * * * Busa karşı silâha sanlacak olanlara buki Yunanlılar bundan evvel NATO Çekoslovakyadan Kahtrey» lgöre, kadınların ayaklan gitglde büMecliste bulunmadığı için düştü. yümekte inılj. Bu mütehassular. yap Yayaları Koruma cemiyeti kuruldn Içindeki sürarini artrırmak; hiç bir yardım ulaştırılamryaeağı an nun yaptıgı bir çok toplantılarda bu teknlsyen akını Müteakıb maddede ise, Sinan Tekell5 Az araba ile çok yolcu taşıyameseleyi ortaya atmıçlardı. TürklyeUşüıyordu. Cakarta 10 (a.a.1 Paıar günü ojlu, demlryollarından çıkarılan tra. tıkları tetklklerde «on yirml >en«denariste Yayaları Koruma Cemiyeti aAlmanya üzerinden gelen bh Hobümek için kua hatlar, fakat aktarbe^i kadın ayaklarında yüzde İU ile nin bu defa bu meseleyi »ne sürecegi dında blr cemiyet kurubnuçtur. Birleşnüs MUleüer Teşkilâtının Ma anlasılmaktadır. Yunan Dıs Bakanı landa uçağı dün akşam 20 Çekoslovek New York'tan Cakartaya dönmüş bu verslerden ne tekllde İstifade edildiğl bes arasında bir fark tesblt edllmi». Bu cemiyet yayınladıgı bir tebliğde ma biletleri tesis etmek, teknisyenini Kahlreye götürmüştür. lunan Endonezya D19 tşleri Vekill nln Ijletmeler Bakanı tarafmdan cecar hâdiseleri karşısında bugüne ka nın bu sebeble durumunda birden Bunun kadınl&rın sıkletlerlnln art tam beş sene İçinde Fransada yol ka i Şehrtn gece hayatuu durdorRuslan Abdülganinin pek yakında vablandınlmasını lstrmekte idi. Bu dar takındığı tavır, muhakkak ki De değişiklik yaptığı ve Türkiyenin te Yapılan hesablara nazaran son bir ır.asmdan ve boylarınm uzamasından zalarmda 30 000 kişvnin öldütü, 600.000 mamak için gece tramvay »ervislerini mlr Perde gerisinde benliğini muha sebbüsünden endişe ettigi »«ylen hafta zarfında Kahireye transit ge bassavcılık tarafından sorguya çekil mruyu cevablandıran İsletmeler Ba İleri geldlgi blldirilmijtlr. kişinln de muhtellf seklllerde yara çoğaltmak. kanı Sam«d Agaoglu, traverslerin K Î faza etmek isteyen, bu uğurda miica mektedir. landıklarını llerl sürerek yaya'irın çen Çeklerin sayısı 150 yi bulmakta mesi beklenmektedir. Dış tsleri Vekffi 7 Ağır yolln vasıtalan Atatürk * * * rabük fabrtkalarında kullanıldıgını mevfaatlerlni korumak lcln lâzım ge Köprüsünden geçirtmek, deleji dahi göze alan bir çok miüetdır. Bu Çek yolcularm ekserisi tek takriben 90.000 doları zimmetine «• Mldlrdl. TOPLANT1NIN GÜNDEMÎ Uykusuzluk rekora l«n tedblrlerln alınmaaı husuıunda leri hayal kınklığına uğratrmşhr. çirmekle itham edilmektedir. nisyen ve mütehassıs işçidir. NATO Genel Sekreteri Lord îsmay, imdlye kadar uyku uyumamak r«ko önayak olacajtmı bellrtmtşt'.r. 8 Azapkapı l'nkapanı yolunu GUndemd* bafka rnadd» kalmadıgın. Şimdi bu beynelmilel teşkilât hata bugün bir basın toplantısı yapmıs ve ru 4000 geo» uykusuz kalmak nıredan «aat 15.45 U toplantıya nihayet Cemlyete. kurulduğu tarlh olan 28 tek tarafb ve iyi Işler hale getirlp Akhisarda bir çırçır Cnı tamire çalışıyor. Dün gece Kııs 4 senedenberi yapılan toplantıl.irın tile Haıu Oldenhauer adında bir Al kasımdan 2 aralık Karaköy Köprüsünden İstanbula getarlülne kadar yayı takbih eden, Macaristandaki kuv en mühimminln arffeslnde bulunuîman dadlr. çecek bir kısım tasıtlan bn köprüye fabrikası kapandı 8855 klşl aza kaydedllmlştlr. Meclis tahkikat veUerini geri çekmeğe davet eden duğunu belirtmiçtir. Genel Sekretere çcvirmek. İrmlr 10 (Telrfonla) Akar.yaiıt bir karan incelemeğe koyulmuştur. göre. yapılacak tek şey, NATO'da Bizce bu akaryakit ve vasıta darkomisyonlan sıkıntuı gün geçtikçe kendinl gösterBu karann kabulü ile de iş bltmiye birligi yeniden saglamlaştırmaktır. Iığına yegâne çare tramvaylann işleve bu yüzden bazı lş yerlerl Lord Îsmay toplantıda, gayriaskerf cektir. Birleşmis Milletler bunu tatrilmesi ve Köpriiden geçirümesidir. Ankara 10 (CumhuriyetTeleks) faaliyetlerini tatll etmek mecburiyebik mevkiine koymak, İngiliz Fran Isbirligine dair raporun müzakeresi Diğerleri trafiği kolaylastıracak tedHürriyet Partisi Manisa milletvekili tinde kalmaktadır. Bu cümleden ola^ Bz Israel kuvvetlerüıe Mısın bo ve siyasî durumun gözden geçirilmerak AkhUarda Tarım Satıj Koopera(Bastarafı 1 inci mhijemizde) birlerdir ki bizim aklınuza geldiği ka falttırdığı gibi Rus kuvvetlerine de Fini ihtiva eden iki maddelik bir Muammer Alakantm, Meclis tahkikat tifierl Blrligine ald bir çırçır fabrikası dar, elbette mütehassıslan da düşüyon liralık kredili bir ithal perm:si Macaristanı boşalttırmak mecburiye gündfmin mevcud oldugunu söyle komisyonlarının tevkife yetkili olup mazot yoklugundan dün gece »aat 24 nürler. ama bugün lçhı hiç vakit geverilmia ve bunun 2,5 milyonunun olmadıkları hususundaki içtüzük teföndedir. Aksi halde kendisine bağ miştir. ten itibaren faaliyetine son vermistir. da transferi temin edilmiştir. Pek çirmeden yapılacak şey tramvaylann AMERİKAVIN AVRUPATA sir talebi dolayısile alâkalı komisyon lanan ümidler sönecek, o da Cemi«alıtan 60 iıçl »fllkt» kalhemen servise girmesi, sayısmm crtYARDIMI yakında bu slparişlere karşılık hayatarafından tanzim edilen rapor Mec ' f, yeti Akvamın yolunu tutacaktır. ması ve Köprüden durmadan geçDulles'ln İngiliz ve Fransıı ve lisin bugünkü toplantısmda kabul o m l r r ti ehemmiyeti haiz ecnebi menseli mestdir. Ömer Sami COŞAR diger Avrupah Bakanlar ile Süveyş lundu. Sulh için atom sergisi açıldı ilâc memleketimize gelecektir. B'i buhranı sebebile bozulan Avrupa ikÖnct halkm ta;ınması, sonra trafib. Ankara 10 (a.a.) Ankara Ünlver arada asıl memleket ilâc ihtiyacını tısadiyatını düzeltmek için mall meHatırlarda olduğu veçhile, bu raİşin doğrusu budur. Binekteki çabuk seleler Üzerinde temaslar yapacagı porda, Meclis tahkikat komisyonlan sltesi ile Ajnerlkan Haberiçr merkezi karşılamak için, mevcud lâboratusr gidecek diye binlerce halkı İstanbulla tarafından müştereken hazırlanmış • ve fabrikaları tam manasile faaliyete bıldirilmektedir. nın tevkife yetkili olduklan, zira bir lan »Sulh İçin atom sergisl» bugün s*. Tophane arasında vantasız bırakamaİyi haber alan çevreler tarafından geçirmek maksadile, gerekü hanı işaret edildiğine göre. Başkan Eisen savcı gibi harekete geçtikleri ifade at 17,30 da Fen FakUltesl salonlarında madde temini bakımından, Sağuk B. FELEK meraslmle açılmıştır. hnwer ile Dulles Avrupayı ayakta edilmekte idi. Vekili bizzat, döviz komitesi başkarj. tutabilmek için kuçük mikyasta bir Ekonomi ve Ticaret Vekili ve alâktb Paris 10 (R.) 1957 biitçe tasarısı Marshal) plânı tasarlamaktadırlar. Irakuı Ankara yeni Elçisi zevatla temas halindedir. Bu sanayl • nın müzakereleri efnasmda 6 defa Bu plân mucibince Avrupaya daha I için 15 milyon liralık ham madde tebu akşam geliyor itimad oyu taleb etmek lüzumunu pahalı olan Amerikan petrolu alabil1 mini icab etmektedir. Ankaradaki mesi için dolar yardımı yapılması ve Ankara Büyü kElçiligine tâyin edihissetrniş olan Fransız Başbakanı buAmerıkinın rrüttefik memleketlere I temasların müsbet netice vermekte j len Irakın «abık Paris Büyük Elçisl gün Meclis önüne çıkmış ve reyler ve vermekte oldugu siparişlerin (Offsho Necib Elkavi bu akşam Isviçreden oldugunu öğrenmiş buluıımakta.v.î. I rilmiştir. Fransız hükumeti S defa re programı) nın arttınlması düşüşehrimize gelecektlr. Bu tahsis yapıldığı takdirde takrı ] itimad oyu almıştır. nülmektedir. Irak ile Transa arasındaki siyast ben eldeki mevcud stoklar ve merr j BATI AVRUPA BtRLtGİ münasebetlerin kesilmesinden sonra Ceketini satışa çıkaran leket içinde ternin olunan ham madTOPLANTISI tsviçreye geçen Necib Elkavi, memde ve ambalâj malzenelerile ortalama Batı Avrupa Birliğine Uye 7 memleketimizdeki Irak sefirinin hastalıgı dalgın müzayedeci bir hesabla 120, 130 milyon liralık heleket Dış îsleri Vekilleri bu sabah sebebile açılan Ankara B. Elçüigine SSRMAYSSJ t Loa Angeles 10 (AP) Muzayede caat 11 de Fransa Dış îsleri Vekâleyatl ehemmiyeti haiz antibiotikl» tâyin edilmistir. Elkavi »ehrimizde memuru Leo Proctor. bir müzadeyl tinde. Hollanda Dış îsleri Vekili bir kaç gün kaldıktan sonra Ankaraya dahil, ilâc imal etmek kabil olacaktır. ldare ederken öyleslns hızlanmış ve Joseph Luns'un başkanlığında toplangidecektir. Bu takdirde bir sene müddetle yur j tçka gelmiş ki, neredeyse kendi ce mıçlardır. Iarkın yenl îstanbul Bagkonsolosu dumuzun her köşe?inde, ihtiyacı karketlnl »atacaktı. Vekiller, bu fabah. teknik meseleSafaaddin Abdülvahab evvelkl gün şılayacak her türlü ilâcın bol mikPoliB müdürluğTl yülık »ahibsiz eş. eri. bilhassa silâhların kontrolü ve sehrimlze gelmiçtir. Yenl Başkonsoya müzayedesinl ldare ederken, bir kara müdafaa kuvvetierinin teskiU tarda bulunması mümkün olabilelos dün lşe başlamıştır. •ra bdr dsketi arrtınnaya çıkannış meselelerini görüşmege basiamıslarcektir. Buğday yüklemek için giden ve tam 3.5 dolara satacakien. cebtn 'ır. • Mevcud ilâc endüstrisine yerli ve üekl kalemden kendi ceketl oldugunu ve gidecek gemiler İNGÎLİZ BASTNININ YORfMLARI tanıyarak aatışı iptal etmlştlr. ecnebi olmak üzere tesisler için 40 Londra. 10 (R) İngiliz basraı bu Denizcilik Bankasından aldıgımı» Muzayede memurunun ceketl müzlp gün NATO toplantılarmı ele almış Te milyon liraya yakm yatırım yapılm'5 maiumata göre, Italyadan İthal edibir polıs memuru tarafmdan satıla çeşidll tekllf ve mütalealar serdetmleve küçüklü büyüklü mües?eseler ! n | lecek bugdaylann nakll için Deniıcai mallann aras:n& karıştırılmıştı. tir. Bu arada Times gazetesi. NATOcilik Bankasının «Manisa». sllepl Toekserisi en yeni makine ve tesislerie nun faaliyet saha<;ınm genişletllmesircntoya ve «Eskisehir» (tlepl Bart'y» teçhiz edilmistir. Buna muvazi olarak 4 idam karan, tasdik ni teklif etmiş 7e Batı Almanyamn hareket etmişlerdir. bütün bu müesseseler. kontrol ve i NATO emrtne vereceği tümenlerin «Kütahya> çilepl yann. tBakır» edilmek iizere Meclise rastırma konularmı da ciddiyetle ele hiç bir zaman teşkll edllemiyecegl en şilepi de perşembe günü gene bugalmış bulunmaktadırlar. Yerli müesdişesini bellrtmiştir. riay yüklrmek üzer* Ua4yaya har«verildi seselerimizin 513c mevzuundaki faaDaily Sketch gazetesi İse tnglltere ket edeceklerdir. Ankara, 10 (THA) Mahalll Mah nin NATO konseyinde Birleşmiş MİUet llyetleri ve halk sağlığına ettiklerl Halen NewOrleans'da bulunan kemeleree Idama mahkum olmuş ve ler askeri hava ve deniz kuvvetlerinin «Çoruh» ailepine de 10.600 ton bughizmet hiç bir zaman küçümsenemez. bu kararlan yargıtayca tasdik edilmiş 'Şkt;ini tekllf e*mek niyetinde olduday ytikiemek İçin gerekli Ulimat Yukanda işaret ettieim te'ebbüs tabulunan 4 İdam mahkumu hakkmınıı belirtmiştlr. verilmiştir. hakkuk ettiği takdirde. öyle tahmır. daki huimün mfazma dair BaşvekâDailiy Telegraph gazetesl ise NATO Dün iki vapur ithal malı getrrdi ederim ki, memleketimizde zamp.n let tezkerelerl Meclise eevkedilmiştlr. drvlet adamlannın başlıca düşüncezaman hissedilmekte olan ilâc darhğı Dün Istanbul limanından muhtelll idam hüiumleri tasdik edilmek üze lerlnin Orta Avrupada hürriyet olma memleketlere 336 345 liralık ihracat re Büyuk Millet Mecllsine gelmiş bu. sı tjerektiilni yazmıştır. esasından halledilmiş olacakhr.» lunan mahkumlar Vize'nin Bulancâ News Chronicle de silâh lmallnin ve yapılmıştır. mahalleslnden Raslt oflu Huseyin Te Savunma politikasmın müşterelt bir Bu arada Ingiltereye tiftik. Italyakıc, Bartm'm Amasra nahiye»inin Ça plâna bağlanması için asker bir isbir ya ceviz kütüğü. Yunanistan ve Ruli§i tasarısmdan bahsetmiştlr. Gazete Petrol Ofisi U. Müdürünün nakçılar köyunden Huseyin oğlu İsma manyaya taze balık sevkediteıiştir. 11 Akkaya, Hafik'in Pir Hüseyin kö daha sonra. şöyle devam etmlştir: taraftan, limanımıza 1 otomobili 3 kişiyi yaraladı İstanbul Elminönü Tüccarla n Çarşı Kurma Kooperatif ileDiğer ton ithal malı gelmiştir.gemi yunden All of!u Mehmed Karataş ve Macaristan meselesi, NATOMun 12B5 GeTefennı'nin Dırmil koyünden Tusuf kurmuş olduğu müdafaa tesislerin! Bursa 10 (Telefonla) Şehrimizde len mallar arasında 200 ton karpit, Şirketi İdare Meclisinden: ot!u HalU İbrahim Üzumcü'dür. yıkmanın Batı lcin bir delllik olacagıbulunan Petrol Ofisi Umum Müdıtrü 300 ton makine yagı, 675 ton muhYıENİŞEHİR İdare meclisimizin 1 aralık 1956 tarihli içtimaında, umu telif ticarl eşya bulunmaktadır. Nlhad Öztak bugün bir otomobil kaİdam mahkumlarmdan İsmail Ak nı lsbat etmiştlr.» mî heyetin 25/12/1956 günü saat 14 te Ticaret Odası salonunzası yapmış, 1356 plâkalı hususi otoiaya'cm geçen sene MuBtafa Tanır ETHEM MENDER8İN LONDRAYI TAŞKASAPdSl Öğrenciler giyinı ve marzeme Ismlnâe bir şahsı 400 I'.ra mukabiünmobili lle Mudanyaya giderken Ziraat da fevkalâde toplantıya çağırılmasına karar vermiştir. ZİYARETt HAKKINDA bakımından zorlanmıyacak de öldürdü*u tesbıt edılmlştir. Hüse! okulu önünde okul talebelerlnden NuLondra 10 (a.a.) Dıs İşleri VekaAşağıdaki ruznameyi gorüşmek üzere hissedarlarımızm yln Tekllln de Leylâ Klp isminde ye leü Vekili Ethem Menderesln Londraya Milli Egitım MUdürlügü. okul idaj reddin Türkerle altıncı tümen topçu tayin edilen gün ve saatte tesrif etmeleri rica olunur. di yaşinda bir kıs cocuŞunu bu*day yaptıgı ziyaret hakkında izahat İsterelerine yaptıgı bir tamimle, ögren! alayından Kenan Atak ve Fehmi Ger R U Z N A M E: tarissmda kıriettikten sonra boemak cilerin giyim ve malzeme bakımınj dar.lı isimlerindeki üç kisiye üstüste surerı.e öldurduğü anlaşümıs bulun yen bir mebusa verdiği yazılı eevabda. 1 Hal karşısında Belediye tarafından satılmakta olan dan imkân nisbetınde tasarruflu haingiliz Dış İşleri Vekâleti müsteşan çarpıp yaralanmalarına sebeblyet vermaktadır. Arthur Dodds Parker şöyle demiştir: metrekaresi (270830) kuruştan reket ettirilmelerini istemiştir. mlştir. Yaralılar hastaneye kaldırılmış. (8117) metrekare arsanın Diier mahkumlar hakkmdakı tez Tamimde belirtildigine gore; okul e İngiliz hükumeti, Türkiye Dış İs. Umum Müdür hakkmda tahkikata baş • alınması hakkmda karar ittihazı. İdare Kurulu idareleri ögrencilerden yeni kıyafet kereler henüz d a S ı t : i m a d l f , n d a n g U ç lerl Vekâleti vekili lle aynı Vekâletin lanmıştır. ları bılinmemektedlr. yapmalannı lstemiyecek, bir sene Umum! Kâtibinln ziyaretlerinden büevvelld okul kıyafetinden faydalanMevlâna ihtifali yük raemnunluk duytnuştur. 29 ka3 kız kaçırma vak'ası malannı mümkün kılacaktır. Ayrıca smda vuku bulan bu ziyaret sırasında Konya, 10 (Telefonla) Büyük ögrptmenler. piyasadaki kâgıd yokKonya, 10 (Telefonla) Dün Boz müşterek menfaatt ilgüendiren mesele. mutasavvıf ve mütefekkir Mevlânalugunu hesaba katarak. bilhassa kiler üzerinde faydalı bir görüs teatikırın Ahırü nahiyesinde bir günde nın 683 üncü ölüm yıldönümü münatab ve defterlerin yağlı renkli kâTarsusta Çııkurova Sanayi İşletmeleri T. A. Şirketiüç kız kaçırma vakaa olmuş ve bun sinde bulunmuştur. Bu müzakereler «ıdlarla kaplanmasmı istiyemiyeeeksebetüe 1417 aralık günlerinde ternin senelik hissedarlar umumi heyet ictimaının evvelce gizli olduğundan, bu hususta izahat lerdir. lardan biri yaralama ile" neticelentiblenen ihtifâlin hazırhkları sona vermem mümkün değildir.» gazetelerle yapılan ilâna rağmen 30/11'1956 tarihinde mistir. Kaçırılan kızlardan biri 15 diermek üzeredir. Yurdumuzun tann Beyazıd Camiinin etrafındaki toplantısında nisabı ekscriyet bulunmadığmdan umumi âerleri 16 yaşındadır.FaiUeri yakalan mış fikir adamları ve bazı ecnebî müs binalar istimlâk ediliyor heyet ictimaının 27 aralık 1956 Perşembe eünü saat 15 te mışlardır. teşriklerin vazife aldığı bu ihtifal Beyazıd Camil etrafmm 'açılması yapılmasına karar verilırigtir. Denizlide zelzel* programı her yıl olduğundan daha iÇln clyarda bulunan 30 binanm İsSayın hissedarların bu belirli günde Şirketimizin timlâk muamelesl tamamlanmıs'ır genlj blr ölçüde olmak üzere dört YÜKSEL TÜMEB tzmir 10 ( « A ) tzmlr meteorolo}) Tarsustaki merkezinde bulunmaları ve hâmili bulundukIatfmlâk bedell olarak 750 bin lira gün ve gece tekrar edilecek ve böyödenecektir. Istasyonundan verilen maiumata naları hisse senedlerini en geç '20/12/1956 tarihine kadar ü« Müf ettif lece izdihamın önüne geçilmeğe çaiı Blnalann yıktınlmamna hemen b u zaran, bu sabaha karfi merkeıi D«Şirketimiz Umum Müdürlüâüne tevdi etmeleri lüzumu Iilacaktır. Bu ihtifalde gene tstanbu NEJAD SEVDtB lanncaktır. nizlide olan hafif ve caranu bir ilân olunur. İdare Meclisi Reisi lun tanınmıı mıtrip heyetl vt mevleNlşanlnndılar. Güzel Sanatlar Akademisinde rem olmusrur. vîler yer alacaktır. HASAN KARAMEHMET Anfcarm 8/1ÎAS56 sömesrr usulü Bu deprem SaraykSyd* 4* h l m 1 O O ÜRAYA 1 KUR'A NUMARASI. G ÜNDEM : j Oüzel Sanatlar Akademüünde, «ınıf dilmistir. Vilâyet MecHsi D. P Gnıpu 1 Yıllık muamele ve hes«blanna aid idare meclisi ve jusulünün kaldınlsrak «ometr usulü. j nün kabulü re bununla llglli bazı de toplanıyor murakıblar raporları ile bilânco kâr ve zarar heSlsfk'lklerin vapılmaoı Vilâyet Mecll6İ D. P. Grupu Umumt sablannın tetkik ve tasdiki ve idare rneclisi ile mu |. lanan yent y&netmel!*;, yolunda oazır^ Bakanlıg» gön Heyetl 13 aralık perşembe günü aa=t rakıbların ibrası dertlmiçtir. T«ne'm*llk Bakanlık ta17 de D. R. Beyoğlu llçe Lokalinde ] rafmrfan kabul edildlSl takdirde önü 2 Gelecek hesab dönemi icin yeniden bir murakıb t'>planacaktır. '• müziekl şubat devrMİnden ltibaren Bu tnplantıda Grup ldare Heyeti i Akademide someetr usulü t«tblk «di intihabı ile ücretinin tavini. seçimi yapılacak. Meclis Riyaset Dij lecektlr. 3 Hissedarlar tarafmdan yapılacak herhangi bir tek 1 vanı, Dalmt Encümen âzalan ve Tönetmellğln Bakanlık tararmdao lhtisaa komisyonlan namzedleri lifin görüşülüp karara bağlanması. ; *«tklk re kabulü geciktiğl takdird» teebit «îilecektlr. yenl sekll 19571953 den yılı M 4 1955 1956 faaliyet devresine aid kârdan hissedar Vilâyet Meclisl. lçtimalarına cuma itibaren yürürlüge flreeekttr. günü başlıyacaktır lara tevzi edilecek miktann tayini E O IV H A B E ' R PoliHka Eisenhower'in özel Kanadada flus gelirse... komite ttyeleri geliyor bir yolcu uçagı kayıb Ö Hür. P., Çalışma Bakanını münâzaraya cağırdı Sovyet Gizli Polis Şefi nasıl boğdular! Tramvaya avdet! M B. M. Meciisinde radvo mevzuunda bir ntânakaşa P NATO Konseyî bugün Pariste toplanıyor Kanal bölgesinde yeni bir hâdise R Eden istifa mı edecek? K N Endonezyada Dış İşleri Bakam sorguya çekiiiyor P Ş llâc ihfiyacı yakında karşılanacak . Fransız hükumefi itimad oyu aldı ŞEKERBANK 1O.OOO.OOO T l. 31 Aralık keşidesinde 350.000 YILDA 200.000 LİRA VERİR I L A N ARALIK ÇEKİLİŞİNOE,, Ç RENKÖY' oe \ APARTIMAN KAT HR E Y l l SONUNDA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog