Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

IKİ "'j'.iü'.nııııumıiiinniiiiiin CÜMHURfl'ET 11 Arahk 1956 SAĞLIK BAHİSLERİ Koruyucu tababet =haberleri ve atom şuaları Bir ayda 1125 Üniversitelervegençlik miümmmmııııııuüUiiHii Selıif 1 V / l I A ABAHTAN )ABAHA... Hğaş katili o ak sakallı azeteler, yılbajı hazırhklannın başladığını yazıyor. Yiıreğim acı ile buıkuldu. Sakın satırlanıııuı arasına hasedimi gizleyerek, Ural aJeyhinde bir fasiki mahrum vaazı verecegimi zannetraeyin. Büâkis! Bu heyecanlı, bu sıkıntılı, bu bedbiıı yüın sonunda bütün milletlerin ve blzinı miüetimizin: Ömrümde felek bir gece mehtabını gördüm (1) demesi pek yerinde olur. 1057 şerefine, evlerimizde, köylerimizde, kulüblerimizde, barlarımızda, gazinolarımızda beseriyet ölçüsünde biraz ferahJayalım. Mesele yılbaşıııın imkâıılar dahilinde kutlanmasım tenkid değilHer yıl olduğu gibi bu sefer de gönlü ttzen, Noel münasebetile gene ağaç katliâmına guişiieceğidir. Bunu kat'î jekilde ve süratle önlemeyi arada iki haf ılık bir zaman varkcııtavsiye ederinı. Şehirlerin ziyneti on binlerce çaraı idamdan kurtarmak hâlen mıimküııdür. Noel yakla^tı mı, tstanbul civanndaki çamlar, çeyrek asırdır gittikce artan bir lchiikrye maruz kalıyoı. Hele bekçisiz bırakılan sayfiyelerdeki canım sus ağaçlaruım üst kısıınları insafsız, merhametsiz paragozler tarafından destcreyle kesilmektedir. Bu dımdızlak dorukla, sanki kokliı korpe bir agaçmış gibi. tenekede. yahud küfede, gubreli topruk arasına gömülüyor. Fırsata göre 51) l«0 liraya, hıribtiyanlara satılıyor. Ağaçlaıın koklu olanlârı bile, upartımaııların \e evleriıı salonlannda haflnlarca hapsedilip heba ediliyor. Son yıllar içinde, ecnebi okullarılıı tahsil eden ve ecnebi memlekctleıe seyahat eden iıısanlanmız yoiile bu yortu âdeti, Müslüman ailelere kadar 6İrayet etti. Hazrtti Muhammerüıı doğunı kandili gecesinde cvlerine susamlı simit getirmek k.iılar kolav bir Tiirk an'anesini ihıııal edenlcr, Hazreti İsa'nın doğurı töreniııi bu derece külfelli ve zivüiılı kutlamayı huy edindiler. Böylelikle ağaç katliânu arttı. Cemiyetimiz için bidat sayılacak Noel töreniııi Anadnlunun kıvı koşcsinde heniiz öğrenmcmişler vardır. kısaca arzede>im: isa'nın doğduğıı gere, Hıristiyanlarca evvel âhır tesiA edilirnıiş. Bazı papalar, bu yortuyn, sırf ibadete hasretmek istemişler, nizamnameler bile çıkarmışlar. Fakat bizim ibadet ayı olan ramnzanın bazıları tarafmdan eğlence ayı haline sokulması kabilinden, İsa'nın doğıım yıldönüınü de sabahlara kadar oturup içki içmek. cğlenmek tarzınt'ı tereddi ctmiş. Sonra gitgide, ilâ okuyaıı çocuklara hediyeler dağıtuıı aksakallı ve kırnıızı e!biseli efsanevi bir Noel babanm bn dinî gundt 1 numaralı mevkii işgal ctmesi şünıullü bir âdet hükmüne girnıiş. Eski Avnıpa ormanlarla kaplı bıılundtığundan, hıristiyanlıktan evvelki dinlerde telli pulln bir ağaç bayraım yapılırmış. Bu nsul. İsa yortusunda benimsenmiş. Bina içine gctirilen pırıl pırıl siislenmiş bir çam etrafmda her aile ve misafirieri yiyor, Içiyor: çocuklnr yatmağa çekilfnce, bahsi gıçen efsanevi Noel baba, guya bacndan inip cicl çocuklann ocak yanına bırakılmış papuclan içine oyuncak hediyeler bırakıyor. Hcdiyeyi hak etınemiş kaka çocuklann ayakkabılan içine de, Noel hahanın muavini durumundaki çatık kaşlı Kamçıcı Baba, orta çağda bir riemet değnek bırakırmış. Hıristiyan çoci'klar. hu istihkaklannı sabahleyiu bulunca ya seviııir. veya mahıun olurlarmış. Lâkiıı «imdiki pedaçoji kaideleri Kamçıcı Babnyı ortadaıı kaldırmış. Uslu veya .varamaz. her çocuk. İsa'nın dcğum vıldöniimiinde güleç Noel Babadan hediyelerini alıyorlar. Yazan: Prof. Dr. PERİHAN ÇAMBEi tnsanlar, bulundukları çağm genel veraset karakterleri taşıyan kişiler kültür, iliın ve sağlık problemlerine artmış olur. Bu hal halk sağlığını göre sıhhatleri için çeşidli tedbirler tehdid eden genetik radyasyon zaalmak zorunda kalmıslardır. Pas rarlarınm sonucudur. teur'ün, mikroblara karşı korunmayı Dünyanm kömürden ve sulardan Sıhhî olmıyan gıda maddeleri mümkün kılan aşılan buiması taba , istihsal edebüdiği elektrik ve ısınma sattıklan için 203 esnaf da bette mühim bir çığır açtı: Bulaşıcı enerjilerine ihtiyacı, tesis edilen encezalandınldı hastalıklara karşı savaşan koruyucu düslriler ve artan refah seviyelerile tababet meydana geldi ve gitgide ge artmaktadır. Beri taraftan meselâ Geçe* ay içinde Beledlye Sıhhî Mulişti. Bu yeni tababet branşı belso | İngilterede kömür kaynakları tehli rakabe e^iplerince 107.185 muhtelif ğk f ğukluğuna, frengiye, k kuduza, tüber keli surette azalmaktadır. Bu yüz gıda maddesl nümunesi almmış, bunlardan 283 ü gayrl sıhhl bulunarak küloza karşı ve kısa bir zaman için den atomik bir yakıt olan uranyum de bulaşıp seyreden veba, koleıa gibi madeninden çeşidli enerjilerin istih satıcıları cezalandırılmış, yarım yağlı peynlrl, tam yağlı olarak satan blr bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele saii zaruret halini almıştır. Radyoak müessese de Millî Korunmaya verllyi kucaklıyordu. Nihayet, bu konu tiv uranyumla işliyen atom pillerin mlştlr. lara sıtma ile ananın ve çocuğun has de sun"î radyoaktiv elemanlar meyGıda njadrfe=;l lm&l eden 1222 mütahklardan ve besi bozukluklarmdan dana getirilmektedir. Bunlar başarı esseseden 340 ı hakkında Beledlye Za korunmalan da katıldı. Kanserse bir ile endüstride, tarımda ve tababette bıta Talimatnamesi hükümleri geremesele sayılmıyordu. Nitekim 1947 de kullanılmaktadır. Kanser sahasmda ğtnce takibata geçilmiş. 6 müesseae sıhhi şeraitinl kaettlğlnden dolayı IV. üncü Milletlerarası Kanser kon radyasyonların kuUanılışı yeni yeni kapatılmıştır. Bir ay içinde 1152 mügresinden sonra New York'ta Dünya hnkânlar açmıştır. Binaenaleyh, rad esseseye lhtpr cezası verllmlştir. Sağlık teşkilâtını ziyaret ettiğimde yoaktiv uranyumun ve toryumun bunun başlarından olan Dr. Chu'yu dağlardaki maddelerden istihsallerinkanserin ele alınması gerektiğine kan den, kesifleştirilnulerinden, tasfiyedıramadım. Cevabı şu oldu: «Kanser, lerinden, atomik reaktörlerde yakıt halkları tehdid eden ve halk sağlığını olarak uranyumun kullanılışına ve ilgilendiren bir hastalık değildir.» sun'î radyoizotopların husulüne ve Gerçekten yakın zamanlara kadar kullanılışına kadar, yüzlerce, binlerce kanserin halk sağlığını tehdid eden insan, radyasyon tesirlerine maruz en önemli âfet halini almak fizere kalabilmektedirler. Kadyasyon kaolduğuna, kanserin muhtenrelen bazı zalarma da uğrayabilmektedirler. Bu Adliye Vekili Prof. Dr. Hüseyin besi bozukluklarile şualanma tesirle haller sıkı milletlerarası ve millî Avni Goktürk imzasile şu tezkereyi yönetmeliklerle kontrol altına alm aidık: rile ilgili bulunduğuna, tüberküloz Gazetenizin 29 Kasım 1956 tarihli azaldıkça kanserin arttığına dair bazı mıştır. Bu kontrollar atom enerjisi yüksek idarecileri ve parlamentoları komisyonlarınca ve sağlık bakanlık nüshasında «Hukuk Hâkimi istifa etti» baslığı alttnda çıkan yazıda: Sarıyer larınca icra edilmektedir. Radyasyon ikna etmek çok güç oluyordu. alanında fi"len kontrolu yapanlar. Hukuk Hâkimi Ismail Hakkı Tekinelln Halbuki insanlar ve hayvanlar ü sağlık ve radyasyon fizikçiliği denilen istifa ettiği ve mumaileyhin. kendlsi zerinde yapılan araştırmalar kanse yeni bir ihtisas kolunun müntesibleri ile görüşen gazetecilere meslekten rin istikbslin en önemli sağlık âfeti olan fizikçilerdir. Bunlar aynı za ayrıldığına müteessir olduğunu. istifa mecburiyetinde kaldıgını bildirdigi haline gelmekte olduğunu gösteriyor manda radyasyonlann kaynakları ozikredildikten »onra, daha evvel kendu. Bunlar aynı zamanda kanserin lan âletleri, makineleri, meselâ rönt diplne mecburl izin verilen Hâkimin bir çok sebeblerini aşikâr veya muh gen cihazlarım kontrol ve kalibre "on istimlâklerp dair karırları yüzüntemel olarak meydana çıkanyordu. ederler, yani voltajlarını ve bir da den istifa mecburiyetinde kaldığının Bu sebebler arasında şunları saymak kikada ne kadar enerji çıkardıklarmı söylenmekte olduğu beyan olunmaklâzımdır: 1) Bizzat insan vücudünde tayin ederler ve sabit hale getirirler. tadır. Adı geçen lsmail Hakkı Tekinel imal edilen hatalı veya fazla mik Bu işlere artık radyologlar asla karıîtardaki kadın hormonları meme kan mazlar. Ancak ra'dyasyonlarm biolo asl! vazifesi olan İstanbul Beşinei Sulh Ceza Hâkimliğinde çalısmakta seri yapar. 2) Güneş ışmları deri ve jik uzviyetlere tesirlerini inceleycn iken istifa talebinde bulunmuş ve dudak kanserlerini meydana getirir. radyobiyoloji denilen yeni ibnin mey bu talebi Vekâletçe kabul edllmemi« 3) Kömür ve tütün katranlarındaki dana gelmesile tabiblerin de görüş olduğu gibi 935 ve 956 ytlı izinlerlni benzpiren çeşidli kanserler yapar. istikametlerini yeniden ayarlamaları kullanmamış oldu6undan bahisle izin istemesi Ozerine bir ay kanunl izin 4) Kimyevî sentezle de elde edilen gerekmektedir: Bundan dolayı Dünya verilmis olup mecburl izln de verilSağhk teşkilâtı 18 eylulden 15 aralığa memiîtir. benzpiren ve akraba maddeler, bazı boyalar, arsenik ve bazı kimyasal kadar süren bir «Radyasyonlardan Ancak istifa talebinden sonra mumaddeler gene çeşidli şartlarda çeşid Korunma konferansı» na üyesi olan ayyen müddet! doldurarak Memurin li kanserler yapabilir. 5) A vitamini, memleketleri davet etmiştir. Bu top kanununun 62 ve fifi maddeleri muriboflalvin, kolin, metionin gibi bazı lantınm bu sefer Paris civarındaki cibince vaztfesinden aynldığı anlaşılvitaminlerin ve asidaminelerin eksik Saclay atom merkezinde yapılması mıgtır. Şu hale göre. adı geçen Hâkim İPliği, kanser sebeblerinin müessir ol kararlaştırılmıştı. Buna, Türkiye datifaya zorlanmadıgı gibi büâkis istifa malarıru kolaylaftırır. G Radyoaktiv hil, on bir mcmleket temsilcilerini ) talebieri Vekâletçe kabu! edilmemi? maddelerin saçtığı ışınlar yeni rad vollamıştır. ve kendisine mecburl izin de verilyasyonlar da bir çok kanserleri nemfmistir. Bu itibarla. Hâkimin istifaGünün bütün çalışma saatleri ya zorlandıerı ve mecburl izln verilticelendirir. Bunlar kanserin fizikal ni alan bu konfernnstan elde edilsn digi ynlundaki mezkur neşriyat tamasebeblerindendirler. intıba memleketimizin bu sahada di mile hakikate nuıhaliftir. Araştırmalarla meydana çıkarılan ğer memlpkctlere süratle yetişmek Kryfiyetin. Bisın Kanununun mubütün bu kanser sebebleri arasında zorunda olduğu etrafındadır: Türki addel 19 ıınru m.ddr>?i hfikmü dairebugün ön plâna geçenler, şu son üç ye, îsviçre ve Lüxembourg hsric, bü Fİnde neçrini rica ederlm. yıl içinde önemleri artan, halk ağzm tün memleketler bir kaç temsilci yol Münir Nureddin Ayla Doğanay da atom şualan denilen radyoaktiv lamışlardır. Alman temsilcilerinin dâvası ışınlar yani radyasyonlar oldu. Bun biri radyasyon fizikcisidir. YueoslavBundan blr ay evvel Radyoevlnde da Milletlerarası Radyoloji Cemiyeti 0Byı biri kadın. ikisi erkek üç gene ses sanathân Ayla Doîamy'a tokat ne bağlı olan «Milletlerarası Radyolo radyasyon tabibi temsil etmektedir. attıgı iddiasile hakkında 3. gutrı ceza jik korunma komisyonu» nun ve Bunlardan, Yugoslavyanın 195S yılın mahkemesinde dâvâ açılan Münlr «Milletlerarası Radyobiyoloji komite da atom pilinin inşnatını bitirmı* Nureddin Sel"nk'un duruşmasma dün devam edilmiştlr. si» nin büyük hisseleri olmuştur. olacasını ve bunun o tarihte faaliyetc Gp'en cel' r*ö*>re1'<"''r>İP' r?.ha*sız Beşer artık ateş, buhar, elektrik geçeceğini öğreniyoruz. Geçen yıl dair blr rapor göndererek motörü çağlarmı aşmıs, atom çağına Cenevre atom konferansmda gibi gea "p'orl'on Münlr Nuredgirmiş bulunuyor. Bundan geri dön ne muttali oluyortız ki Yugoslavyada din, dün de 40. sanat yılı münaserıemeğe imkân yoktur. Memleketlerin halen üç atom fiziği enFti+üsü, nö* tl'e Ankarada yapılacak jübilede hazır ekonomide, endüstride ve tarımda ron imal eden iki akseleratör ve bir bulunacr*ın' bllrllrmlş ve durusmaya crelmemistlr. kalkınmaları, tababette ilerlemeleri betatron vardır. Belgraddaki Hijyen Söz alan dâvâcı veklUeri. Münlr Nu ve sağlık problemlerinde doğru hare Enstitüsü ise simdidon rarîv?syonlara rer"dln Pelcuiur. kanundan kaçtıîînı ket etmeleri, atom enerjisi alanların karşı korunma isini onemle ele al icidia edpr»iî lhzıren mahkemeve celb! daki ilerlemelerine bağlıdır. İkinci mıştır. Yugoslavyada radyasyonlarla n! lstem^ierse de bu talebln dâvetl. Dünya Harbinde meşum atom bomba uğraşan bütün çalısıcılar ve araştın V3 üzertne lh*ar mahlet'.nde yanlma sma karar vcrilmiş ve duruşma başsının Hiroşima ve Nagasaki halkları cılar aldıkları haftalık röntgen dozıı ka 3üne bırakılmıştır. nın üzerine atılması insanlığa pek nu ölçen filmler ve elektrodosimetreçok şeyler öğretmiştir. Artık ilim ve lerle dolaşmaktadırlar. Sinema bileti karaborsacılan araştırma dünyası biliyor ki atom Beyoğlunda sir.enaalar bnünde fahiş Gefccek yazımızda konferans mevenerjisi ve radyasyonlar adeta Panflatla bliet satan Kenan. Nlhat ve Muzulannı ele alacağız. doranın kutusu gibidir. İlim adamz?.ffer adlannda 3 karsborsacı yakala narak adli makanlara tesüm edllmlplarınm tecessüs ve merakmın yarattir. Karafiorsacıkr hakkmda, tâdlle Bazı daireler aynı binada tığı bu modern oyuncaktan hayırlı u?nvan MlUi Konmım Kanunu hüşeylerle yanyana tehlikelerin de çıktoplandı kümlerlne g8re taklbat yapılmaktatığı iyice anlaşılmıştır. Bunlar kısaSehrimizde bulunan Tevzi ve Tah dır. ca junlardır: 1) Kaza veya yanlışlık sis Dairesi. Bölge Ticaret Müdürlügü Halicin temizlenmesi işi la fazla miktarda radyasyon alınma Lâboratuvarı, îthal Mallarını Kontrol İstanbul Beledlyesinin teşebbüsü smda, radyasyon hastalığı dedigimiz Heyeti ve Milll Korunma îktisadl bir nevi şualarla zehirlenme, hattâ Kontrol Komisyonu cumartesi günün ile fı Halicin temizlenmesi 1D57 senesl den itibaren, yeni yapılmış olan Gü Na a pro§rr.mına almmış bulunmafcölüm meydana gelebiür. 2) Çok ufak tadır. rün hanına taşınmıştır. ve sürekli radyasyon dozlan bazı Diğer taraftan Milll Korunma DaTemizlenme lşmln plan'.aştırılması kanserleri meydana geürebilir. 3) Ba iresi Başkanı Ahmed Cemil Conk için o<*ak avnrta Vnfıa Bazı şartlar ve dozlar dahilinde radyas Ar.karadan gelmiş ve iktisadl kontrol kanlığmda İ İstanbul Beledtyesl temyonlar. veraset karakterlerimizi taşı faaliyetinin daha genişlemesi için silcilerinin Iştiraklle blr toplantı yayan dişi yumurfacıklar ve erkek çahşmalara başlamıştır. Bu arada nılacak vp alman kanrlarm tatbikaspermler üzerine önemli tesirler ya kadronun yeni elemanlarla takviyeFİ tma derhal ^eçilecektir. pabilir. Veraset maddelerini taşıyan d '«ünülmektedir. hücre kromozomlannı ve bunları teş İlk ve orta öğretimde birinci Arahk 11 Cemaziyelevvel 8 dinlenme tatili kil eden daha ufak genleri kimyasal Şehrimlz ilk ve orta öJreMm müesdeğişikliklere uğratabilirler. Bunlara D e $ mütasyon denir. Mütasyona uğramış seselerinde birinci dln'.enme tâtıii 26 S C % aralık tanhinde başlıyacafctır. Öîre'c V genler çok zaman c"">fet O menler, önünr'T^'iek! hafta sonunda S ni hayırlı olmıyan bir şekilde değiş birinci dönem kanaatini bildiren n<>t V. J 7.15 ,12 07 ı 14.23, 16.41 13 20, 5 29 tirirler. Bunlar zürriyete intikal eder. cedvellerlni idareve teslim edecekler. Bu sebebden. böyle genleri tasıy^n dır. Knrneler y? tatilden ewel vey<'1 E. 1 2 34 7.26! 9.47' 12 00 1.39 \ Î2.47 kişiler bir halkta çoğalırlarsa. bozuk trtil çrmunda başlıyacak ilk hafta içinde oğrencüerp dağıt'lacaktır. esnaf ihtar cezass aldı Bir hâkimin istifaya zorlandığı yolundaki haber yalan Federal Almanya İktlaad N&zırı Dr. Ludwlg Erhard der kl: «Benlm ikl hü. vlj'etlm vardır: Üuivereıte Profesorlüğü ve deylrt adamlığı.. İktisad Nâzırı 8ifatıle sdyllyenılyeceğlm flkirierl, Profeaor hüvlyetimi öne sürerek en açık bir llsan Ue anlatmaktan çekiamem. Aynı kanaatin llml ve slyasî cephelerden tamamen farMı birer dll Ue lfade edilmesl gtrektiğine en güzel mi sâli, Dr. Erhard vermlştir. İlim ve slyaset adamlarının lçtlmai hâdiseleri aynı hlkmet terazisinde tartmadıkla. n, eski devlrlerden berl malumdur. îllm adarnları, meseleleri umumî ve tarafsız ölçülere dayanarak kıymet hükmüne bağlamak itiyadındadırlar. Onlarm ?ayesl, hakikatlere kabll olduğu kadar yakîaşmak ve kanaatelrtni sağ lam temsller üzerine bina etmektlı. Siyasi şahsiyetler İse, hâdlseier karşısında tarafsîz kalmak ve objektlf öl çüler kullanmak imkânma dalma sahib değlldirîer. Onlar flkirlerlni, hükumetlerin ve partllerln menfaatlerlne ve temayüllerlne göre kıymetlendlr meîe mecbur tutulmaktadırlar. İllm ve 5lvase? arasmdakl ezc'.l uer çlnlik, yalnız zihnlyet farkından dof mamaktadır. Bu gerginlikte, daha baş ka sefceblerin de hissesi vardır. Dev let adamı, lktldar dlzalnlerini elde tu fan klmsedır. Onun emrtle mallye daireleri glşelerini açmakta. azil ve tâyinler yapılmakta, ordu ve polls kuvvetlerl harekete ?ecmekted:r. O diler ise, k3nunlar ve kararlar Ue İnsan ların hayat sartlarını de*iştirebllmek tedir. Bütün kuvvet ve kudret kaynaklannı emri altında tutan devlet adamı, hayatmı laboratuvar masasınd.ı kltab yığınları arasmda yahud ls. tıtistik cedvellerl önünde geçiren Pro fesörü takdlr etmeje amâdedlr. Pakat lktldar sahibleri lllm muhiüni siyasî nüfuzlan altına almağa kalkmca, hemen dalma müşkülat belirmektedlr. İllm adamı, bütün bir ömür ve tecrübe mahsulü olan bllgi«lnl hâdlselere tatblk ettiği ve slyasî lcraat hakkmda en selahtyet'l mütehassıs sıfatlle hüküm verdiŞİ zaman ise, mu hakkak surette blr ihtil&f patlak vermektedlr. Tarlh boyunca, illm ve lktldar arasmdaki münasebetleri, üç kısım ha Ilnde mütalâa etmek kablldir. ilk olarak. iktldann ham kuvvet kullanarsit hoşlanmadıgı lllm adamHatayın tanmmış simalarından Kemal Mursaloğlunun oğlu TITÎGTJD 1VÎURSALOGLU ile YILDIZ BATMAZOĞLU nun nikâhları 10/XII/956 pazartesi günü saat 15.30 da Beyoğlu nikâh dairesinde kıyılmıştu. Genç çifte saadetler düeriz. r YAZAN: Dr. Feridun Ergin lannı ezmeal slkredllebülr. Tarthltf lerln Baraylannı İllm adamlarile ve kuvvet istlmaline dair verdiğl Inlsal sanatkârlarla »ualedijderl malumdur. ler, meiealyetin llk çağîanndan baş Maklyavel ve Haegel, blrt Ploransada lar ve zamanımıza kadar gellr. Hüküm ve dljert Prusyada, iktidann ihtirasla darlar ve dlktatörler, flklrlerini ve hu rmı kalemlerlle meşnı göstermeğe ça nerlerlni zararlı saydıilan âlimlerl, Uşmış mütefekkirlere misâldir. «Asrî ldare turlü vasıtalarla tazyıka çalışmışlar zamanlarda» İse müşavlrllkler, dır. Copernic'ln eserlert toplattınlarak mecîlsl azalıkları ve harlci mlsyonluk yaktınlmıştır Gaülle, englzlsyon mah vazlfeleri Terilmek «uretlle Profesörkemesine çıkarılmıştır. Strasburg ka lerln lktidara uındınlmasma çalışıltedraiıam meşhur saatinı yapan bü mıştır. Sovyet Rusya, daha Uerl gldeyük sanatkânn fözlerlne mll çekll rek, yalnız Markslst ve Lenlncl tefek Umin mlştir. Adolf Hltler, muhallf Proîe kür sistemlnl benlmılyenlere srleri kürsüîerinden mahrum etmiş, maddî nimet kapılannı açmıştır. tlc. polls mârifetlle Isticvaba tâbl tut tıdar. ıllnı adamma faaüyetlnden mem muş veya hudud dışına kovalamıştır. nun oldufu nisbette refah hakkı verLâkin tezyık. umumlyet ltlbarlle. 11 megl de denemlştlr. Tecrübeler, para min lmanını zayıflatmamıştır. İşken ve ünvanın, çiğ kuvretten daha mües ce altmda kendi nazarivesinln yalnış sir bir teshlr vasıtam oldujunu gösolduğu sövlettlrilen Gaüle, kurtuldu tirmlştir. ğu an dünyanın yııvarlak olduîunu Zikredeceglmlz üçüncu mlsâl, garb ve mihverl etrafında dönduSünü hay kırmıştır. Uzun seneler sürgün edüen demokrasllerinde üniversitelere tatblk edilen rejimdir. Avrupada, ünlverslte blr İspanyol Profesörii. kürsüsüne her döndüsü ffün, Nerede knlmıştılt?. di. lerln tâbi bulundukları nlzam Ünlversltelerin ve sorarak eskl flk'.rlerlni gene aynı yerde aynı deîüdlr. malî ve ldari bünyelerl arasında, fark harareMe anlatmacra koyulmııştur. lar vardır. Fakat hiç bir Ünlverslteİktidar, ilim havatma hâkim o'm?y de. lktldarm fiklr hurriyetlne ve Ilmi rastlaniçin para, nîs'.n, ünvan ve mevkl da r.ıuhtartyete müdaha!es1ne Sıtmaktan da çekinmemiştir. Orta mamaktadır. Oralarda da, ünlversite Profesorlerinln flklr ve hareket ser. ÇaSdan ltlbaren, hükümdar ve prens 3 bestiaini muhafaza etmeleri yüzünden, lktldar hesabma memnunıyetsiz liğt mucip hallere rastlanmaktadır. Meselâ bir John Maynard Keynes, Ver say muahedeslnl, ChurchiU'in mali siya setini tenkid ederek, ilk Clhan Harbin den yeni çıkmış olan Büyük Britanya hükumetlnl müşkül mevkle düşür mekten çeklnmemektedir. Blr Andre Slegfrled, seçim slsteminde ve parlâmento rejlminde gördüfiü kifayetsiz. llklerl Figaro'nun basmakale sütunlannda israrla teşrlh etmektedir. Blr JoliotCurle, ilmi otoriteslnl kullana narak Rusya lehlne flkfr harekeüeri yaratmaktadır Fakat bu neviden sayısız misallere rağmen, demokrasl reJünlerl. lllm hürrtyetlnl tahrlb etme*i hatırlanna getlrmemişlerdir. Zira tarlh. meden! tekâmülün lllm hürriye. tl sayesrade tahakkuk ettlglnl garb memleketlerlne öğretmlştir. Türkiye de dahll olduğu halde. ilrm adamı hü viyettni öne »ürerek slyasî mevzularda haklkatleri «öyllyebllecek sevlyell ve cesaretll şahsiyetlere bütün medeni memleketlerde thtlyaç vardır. Ttlrklyede. Üniversite rejimlnin nasıl bir şekil ahnası lâzım geldigi, mll nakaşa dahl edllmlyecek mevzulardandır. Matbuat ve söz hürrlyetl gibi, Üniversite muhtarlyeti de demokrasiye baglanmış ve terakklye susamıs mtlletlerin vaz geçemiyeceklerl imtl yazlardandır. Memleketln ilerlemesi ve flklr sev:e3inin yükselmesi İçin, ünlversite mensublanmn kanaatlerlle umumi efkârı aydmlatmaları, kanunun ve vatanperverllğin onlara verdi « bir vazifedir. Ünlversite mensubla n, bütün bir meslek hayatmm muhassalasmı teski! eden kanaatleri siyasî teslrlerden ürkmekslzln açıklamak kuvvet ve selâhivetlne sahib ol. mahdırlar. Ankara Üniversltesinin ear ba bakan cepheslnde taş üzerine irl harflerle hâkkedılmlş söz. her halde Atatürkün izinden yüruyen neslller tarafmdan hararetle mu'Tfaa edilecek blr prensipin ifadesldlr. Ünlversiteîer, her me.nlekette en münevver rümrelerln toplandığı flklr ocaklandır. Müli hislerin ve ilmi hakikatlerin ışığı altmda. slyasî meaelelertn flklr ocaklannda münakaşa edllmesi kadar tabii birşey olamaz Ünlversite hocaları gibi. talebelerin de siyasi dâvâlar hakkında ftklr bes lemek ve tez desteklemek haklan ve vazlfelendir. Garb dünyasmda, büyük siyasi cereyanlan harekete getiren İlk alevin çok defa Üniversitelerden çık tığı malumdur. Öon devlrlerin hâdlse lerini gözden geçirellm. İnsan haklarınm, toprak bütünlüSUnün, demokrasi prer.slblerinln ve mllli itlbann mâruz kaldığı tehdtdlere karsı reaksl yonlann evvelS üniversitelerden dojdııunu eönı.uz. Son Ma"Hstan hâdiselerlnde de. Avrupa umum! efkâ. nna hukumetlerden evvel gençlık ter cüman o'.muştur. Türk gençliginln slyBSi hftdlselerde kl rolü. seçen asnn ortalarına do*ru başlamıştır. Tanzimat derrmden berl. ytlfcsek tahsil talebeleri ve münevverîer. karşılaştıkları tazylka raîmen hdrnvet me'hıımnna kuvvetle ba*lanmıslardır. 1848 İhtılâünde. Parlste harekete seçen talebe kafilelerlnln önünde btr Tttrk bulunuyordu Pant heon'a tırmanarak hürrlvet bayra*'nı dlğen, Şlnasi'den başkası degüdi İ s . tibdadm en karanlık senelerlnde htır riyet ateşlni heyecan ve mefkure ile besliyenler. Tıbbıyelllerdi. Türk tarl hl, yük»*k tahsil gençliŞinra siyasi davâlBra KösterrJit! alâkayı ve yaptı*ı blzmeti tebcll etmektedir. Neslller bo yunea hürrlyet mesalesinı tasımış olan yüksek t«. eencllîlnin memleitete yaptıgı büvük hizmet ortada İken onun siyasi mevzu'irla alâkasını kes mek yanhş blr hareket teskll edebülr. MEVLİD Oazctcmizin Kurucu?u ve Baçmuharriri merhum üstadımız SİMAVİ'nin S E D A T azİ7 ruhunıı tâziz maksadilc. 3 üncü ölüm yıldonümüne tesadüf eden BUGÜN öğle namazını müteakıb. KANLICA CAMtl ŞERİF'inde. İstanbul Belediyesi Başimamı, duagd Seyyit Hacı Hafız Nusret YEŞİLÇAY idaresinde, maruf mevlidhan ve hafızlardan Hacı Hafız H.ısan AKKUŞ, Hafız Mecid SESİGÜR. Hafız Zeki ALTIN. Hafız Esat GEREDE. Hafız Kâni KARACA. Hafız Ali GÜLSES, Hafız Rauf ÇENSOY, Hafız Aziz BAHRİYELİ. Hafız Kemal ERDAĞ. Fafız Ata BEREKETLt. tnrafından. Fatihli KARDEŞLERtN ilâhilerle katllacakları Mcvlid kıraat olunacaktır. Merhumu seven aziz okııyuculann, yakın dost, mcplekdaş ve tanıdıklarla arzu eden dindaşlann teşrifleri mercudur. Hiirriye* Gazetesi NOT: Vapıır 11.20 de Koprüden. ZERRIN PINAR ile NÜZH£T PARKAN Nişanlandılar Fatih 9/12/956 TEŞEKKÜR Akparay Ordu caddcsinde kâin rSaglam Emlâk Bürosu) sahibi Said Sağlam ve Bntt.ıl Yılmazın. bana ev f.ıtın almakta gffterdikleri gayrct. «amimiyet ve düFüstlii'Kten dolayı bendilertne teşekkür ederlm. Aydmer Han Odabaşı Mehmed Yıldınm ACI BİR KAYIB Orhan. Rıdvan, Bürhan Küçüközelkrin, Nilıal Küçüközel ve Ncrmin Czbekin habaları ve MıhriVan Küçükozeiln csi. JjnJarma Mmtaka Kurr.andanlarmdan Emckli Î23 mezun! "ınc'.an Albay • ri!MHt)KİYRT> İ Tefrikası: D tOI yi bir ejderi vener gibi yenrrüşler, onunla adeta alay eder gibi gülümsüyorlardı. Jane'ye kalsa, dakikalarca, saatlerce, oğlunu böyle bağrına bastlrarak, orada kalırdı. Fakat, Jem'in kalbinde başka birinin daha sevgisi vardı. Sevinç yaşlarile ıslanan yürünü annesinin göğsünden kaldırarak baktr. Gözlerinde şimdi yeniden bir ıstırab belirms. gibiydi. «Mary nerede?» dye, bu sefer de annesine sordu. «Buraya gelmedi mi?» Jane Wiİ3on hiç bir şey hatırlıyacak halde değıldi. «Bilmem...» dedi. Sonra, o heyecan içinde unuttuğu bir şeyi hatırlar ?ibi: «Kurtuldun demek, Jem?> diye, oğlunun ellerine sarıldı. Onlan ahp dudaklanna götürdü, yatıaklarına sürdii. Jem: «Evet. anneciğim... kurtuldum» dedi. «Mary'nin sayesinde.» O zamana kadar, Job Legh de dahil, kimse bunu lâyıkile idrak edememisti. Hepsi, Jem'in kurtulma sır.ı sadece adaletin bir tecellisi olarak görmüşlerdi. Hâdiseleri zorlayar'çevirenin yalnız ve valmz Mary olduğunu ilk defa J'ı ^a+ırlamış bu hakikati ötekilere de hatırlatmıştı. Gemiyi yohmdan çeviren, oradaki canlı de'ı'i daleslsr üzerind?. rüzgârlar önünde enginlere uzaklaşmadan buraya getirmeyi sağiayan Mary idi. Mahkeme huzujunds söylediti o içten gelen sözlerle, hâkimlerin Jem hakkındaki kanaatl«rini de ilk olarak değistiren Mary idi. Nihayet, aşkını Jem'jn hiç beklemediği bir anda itirf ederek ona maddete'n olduğu gibi, manen dt hayat veren, bu asil ruhlu, temi? kalbli kızdı. Jem ondan şüphe etntekle ne büyük bir hata işlemiş, bir meleğe Ancak lıu yıl. E\rening Post'ta William Frcnrh imzasile ve «Ailcnin Kiiİki int!hara teşebbüs hâdisesi cük Faziletleri» kimli eserde talıib Dun çehirde 2 ıntıhar vakası olmuş. | Chevrot'nun kalenile Noel an'anesitur Clbalicie Mescit sokaiında 2 nu j n i tenkid eder vazılar basıldı Bu maralı evde oturan 24 yaşında Nus j mi.ollif!er. Hıristiyan okııyucuya hiret Av'sep isminde blr genç. anlaşılek şu suali soruyorlar: i mayan bir sebebten fare zehirl yut Acaba bu yortu. kimin yortusu[ mak suretlle intlhıra kalkışır.ışsa da Türk Ticaret Bankasınm Cerrahops3 h^FtmAcine yatırıîarafe te dur? İsanın doğum günü ve dinî hudarl aîtma ahnmıştır. susiyet adeta unutııldu! Bu yortu. GERMENCİK (Aydın) Ka>yoncuku!luSırada Karanlık Ba aksnkalh, kırmızı elhiseli bir tapon kar soka^mda 1/2 numaralı evde otu. oyuncak komisyoncusunun bayramı Ajansı Açıldı rin Rüştü Bılgin ismtnde 35 yaşın halini aHı! Mukaddes günün mana <ia bir şahıs da âüevl blr meseîeden ve ehemmiyetini yeni bir revizyona Aydm. (Hususît Şehrin iîeri gedolavı banyo dairesinde hava?azı lenleri. tanmmış tüccarları, Türk Timıi'Mı"ru acamk lntihara teşebbus tâbi tutmaîıyız. Onu bu soysuzlaşcaret Bankasınm idare meclisi reis etmişse de. kurtarüarak İikyardım madaıı kurtarmalıyız. ve azaları ve Umum Müdürünün hahastanesine kaldırılnr.ştır. zır bulundukları seçkin bir daveıli Her iki hidlse hakkında tahkifcata Biz Müsliiman Türkler, Noel ağatopluluğunun huzurunda bugün (JO/ ba<=".nmıstır. cmı ciddivetle zapfiı rapt aitına al12/1956 Pazartesi) saat 10.30 da Türk mahyız. Yılbasnıı. hiitiin bescriyetle Geçen ay şt lıre 4.5 miîyon Ticaret Bankasınm Gernıencik Ajansı birükte kutlamak âlâ. râııa ama. yılmetrekiine yakın su verjldi halkın hizmetine girmiştir. Gecen av ıçıp.ri» 6ular tdare:ı tara ha>ınd:m heş altı gün evvel Hazreti ; Açılış merasiminde Bankanm idare fınfın =:»hrp 4 2?D 309 metreküp su Isa'nın doğuınu münasfbetîle eski meclisi reisi Mümtaz Ulusoy, memlepııtperrst Avrundhların nrınanlarda ketimizin en eski millî bankalarmdar. | Bu miktarm 3 344 264 metrektıoü rasanı.nkt..n doğma bir âdetinden akEv, anartıman veya l^üromuzla sojuktan arak üsüme"lan Türk Ticaret Bankasınm iktisadi K3*ıclh3rp'en. 225 315 me:rp:ünü çr • ağaç kiîtli.'ımını memleke«i^ ndcn, romatizmadan, ımışamba yoklugunJan. temizlikton ve t'carî sahalarda halk hizmetindei 1 " ' ar*e^''"enl°''!nden, 67 53't me're mizin 7iten Tİiçürdlesmiş çamların^kâyet^i iseniz: k\ rolünü kısa ve veciz bir hitabe i'e kıi.iı Hncı v Osman tesislerinden, da taflk ehtıeğe ne mana var? 653 330 mstr? npü de Elmalı bendln belirtmiştir. 20 nci asrırrüzın hârık;ı?ı olan sır£ k:.u':ı,kian maIstanb'ilda ve diğer şehirlerde orAçılış merasiminden sonra davetlimul 4 milim kahnlıö'nda muhtelit renklerı olan Senf Avrıca Sular Idaresl Sebeke servisi »ahalli nüelerirnrze kadar sirayet eden 'sr zengin bir büfede izaz edilnıiş^ks lftsuk iö?PT>e 'evl'aHinndap hemen dö^etiniz. •arpfıncîan 564 saat takılmış, 102 yeni Nnel arîrını önlenifk üzere. beledierdir. Divanyohı 76 RÜŞTÜ GÜLEP Telefon: 27 28 63 ( 1 su reıi vapıiarak 21!? şııbe yoiu timir yeler, .vılbaşı gecmeden evvel her [ edılmiştir. türiii çam ağncmm çarsı pazarda ly^n Aboneler dairesinde de 405 yeni abo satılmasını ve hattâ bir yerden ürüi düsüncevi zihninden şilerp'c, rp ^'"1er1i1miş. 1759 aboneye su veSorra. annesinin bovnuna yeni ynrdımı ile dışjrı çıkariııştiu bir yere naklini kafiyyen nı«netyanıb^şina diz rilmirtir yordu. «Ben de kosup gelmek is izerine atılatak melidir. Yılbaşmdan sonraki devir, den sarıldı, saçlarından öptü: bahcpieri .ı^acl Midırrınk için kâfl ve «Bana biraz müsaade anneci tedir, ama. kaTabsl'ktan ad'.m ata röktü elini avuciarının içİTie aldı: vafidir. Apartıman odalnnııda hafta «Marv!» Hive seslendi. Mary ğim» dfdi. «Sonra, gelir seni bu machm. llem sonra, mahkemeRİn larca kalmış köklü ağaçlann Mle Ştı'yhülislâm Cryanizade m luruTi, Mancehster'e beraber dö nasıi aideceğini de çok merak edi bak ben geHim...» M"ry bu sözieri d u y s c k , pnİEva Ahmed Esırt efpndi torunu. Ist.n.if bir bahçeye sonradan nat.'edilipvordura ..» neriz...» i?;:pından Üryanizide merhum Said tuttttrulmasına pek imkân yoktur. ZiJem kjykçı deliksnlınm sözünv c?.k h?lde deeiidi. Yarı k=>palı aö7 Molla Bey.n kızı. Ür.vanizade merhum ra cam güc tııtar. î k ! kntsüz çamın Jane WI1SOTÎ bir tuhaf olmuştu !?rini birrz arplayaıak bsktı. Gör Crrril Molli heyın yegenı. merhum kafivyen tııtmıyacajı e herkrsçe ma«sizirı ev Oğlunun başka biri icin kendisini keserek: «Pcki^ dedi. Adrnn Cemil Ürvaninin lurndur. Tîüyor. görüvorsa d' tanıvpmiyordu Avukat bırakıp yanından ayrılrmsı ağnna nerede? » karsisfrda biri olduğunu I)mcazades.i. Ekrrm Ürvaninin karoG«lin beraber aideiim...» Bu Noel eğer aeaçlan esügersek, Sitmişti. Sevinçten parlsyan gözleHalpt Ahibay. Mehire Er7in ve Jem'le Wıll Dick'in ark?sına ta farketmis. vardım dilenir sibi kol F^yyaz Üry ıninin amcnzTdeleri. Stl ye=i!i seven Muhammed de. nıerharinde gene, acı çeker gibi, bulanık ün almış İsa da kıldılar, yola koyuVJuior. Jem an larını uzatarak ve giicü yettiği ka hpyl. Celâl \e S^r^a Üry .ninin h.i!.ıı. mct ve şefkatile bir bakış beliunişti. Siiha Tolun. Dr. M»shut Ababay ve "'•nımn ^ ^l.irpktır. Aksakallı süleç Mary'nm ne fedskâr kız olduğu n e s i n i J ° b Dedeye bırakmış: «San dar atılmıstı. My ğ «Kurtarm!» diye haykırıvor Dr. S»ref tnrınıanın teyzeieri. Ffh babamn kendi namma ağac kafüânu suç konriurmak eibi ne affedilmez j r u b i ı m iyor? değildi. Fakst oğlu onu al, kaldığı eve götürfiver» diye mi D a n i r r ı kayınvalıdpyi, Ferm* nt isa zaten razı olmasa gedu oKurt?rın!» bir günah işlemişti! kd , l u n k u r t u ]mssma or.un ne kadar tenbih etmişti. nama^ın annp^i Mnnizade mprbıım rektir. Job Legh de biı an önce Mary'yi j Jem, bunun üzerine«Kurtul Hacı w»..vi»> efndinin rofikası Jem bu düsüncelerle kıvranırkpn (VâNu) y a r d l m e ttiğini henüz tam, maîiasile ve ne yapacağını şasırmış bir halle .•vsvravamasa bile o anda ulaştığı buSmak, ne halde oldıığunu görm'k .lum, Mary...» dedi. «Bak ben buFATMA MimTEREM radavım... se>nin vanındayım... (l) Son günJprde Fiitunuma geçirbakmırken. ah?li odaya dolmuş, o saadette orun da payı bulunduğunu i=tiyordu ama, çaresiz. kadının vaMANİOĞLU na ve annesi'ne «gözünüz aydın!» ,ezer gibivdi. Öyle iken, gene de nmda kaldı. Onu pansiyona kadar ge!dim... seni buldum... birbirimi Hskkın rahm«>tinp kıv^.ışmustur. Ce c'ifrim iki beyit+e f= r tib yanlışlan olmıı=. Eirinri^inin hatası, aruz bozukze kavuştuk... bak bakayım ba nazp>!İ ii Aralık 95fi salı punü ogie diyordu. oğlunun «başka bir kadının» ar götürüp yatırdlktan sor.ra, Dick'ten mıiiazmı müteakıb ?işli Camii Sı ri lufıından. ikincinin de mSna bozukJob Legh bu heyecanlı ve me kasmdan gitmes: ona, nedense, do a l d l 8> « d r e s e § o r e ' kayıkçının evını na ..» finclfn kaldırılar>k Zincirükuvu kîb Iıığıından ziten farkediiiyordu. Gena Mary gözlerini biraz daha aça j ristanına (Iffnedilpcpktir. Mevlâ rah dp tashih ediyorum: raklı insanlan dağıtmaya çalışıyor, buldu. Laverpool'da bir gece daha kunmuştu. Icinki m»ali bu küçOk akla Jem'le biraz başbasa kflmak, Mary kalacak, ertesi gün Jsne Wi!son'u rak baktı, fakat görrr.pdıği gözleri n>«>t eyliye. XXXI Rprpkmez nin boş ve dalgın bakışlarından Çelpnk gonderilmempsi rica olunur. yi konuşmak istiyordu. Mary ateşler içinde kıvranıyor, alrak Manchcster'e dönfckti. • Zıra bu terazi bu kadar sikleti * * * Mary, bu yabancı evde. bir gece be'liydi Jem de, bir yandan dişarı fırla savıklıyor, haykırıyordu. çekmfz Etrafını Yöksek MUhfrıdis Aram (I E. T. T Bu donuk bakışlar uzun müddet DiŞer heyitVip kızı ar?m vı düşüınüyor, bir alanlar ve nöbetleşe beyleyenler ça önce kendisine yatak vazifesini goY M ü h ) . Vah«k ve Diyana ManavJem'in yüzünde dolaştı Sonra. soNP mey\f ne nevai neyle çimdi vandan da annesini vslnız bırak resizliğin verdiği azab içinde çır ren sert keıjevetrn üzerine UZTIyanın çok sevgili babaları, e.=ki Tapu Gönül pJlctnr.ivoT bir sevle mış. ihtiyar kadının örttüğü bat !uk dudakları titredi, içinden bir vc Kadastro Sermühendisi ve Bakırmaktan çekiniyordu. Kadıncağızi'r. pınıyorlar, ne yapacaklarını bile=ey söyler gibi oynadı. köy. Adalar Belediyeltri Müdürlorınhakkı idi, bu kadar uzun bir ayrı mivorlardı. Söylediklerinden yal taniyeler. atkılar altmda inüyordu Hastaydı. Bir yandan günlerce lıktan ve korku içinde geçen şün nız Jem bir mana çlkarîbiliyordu. M a ^ t n d i s t f bak^^öîierd: ^ «IRANT MANAVYA^T•1n Kadıköy Mahkemesi Başkâtibl lerden sonra, oğlundan artık bir Mahkemeden çıktıktan sonr3, sürer üzüntü. korku. heyecsn. bir mekH H bir vakınbk, bir sevgi SCZTİŞ, kar VfftU trffsürle bıldiriür. Cenaze me cmekH an için bile o!sa uzak kalmak is Mary'yi kayıkçı Dick'in evinde. bul ysndnn da soğuk ve fırtınalı bir risimi yann 12 aralık 1956 çarşamba NURİ TTJNÇKAM m şısmdakini babası sanmıştı. Ç ı?ünü ••aat 13 de BP\ "g!u Balıkpazan temezdi. muslardı. Nereve gitmiş olabilece gür.de saaîlerce deniz ortFSinH'd Kendisini hatırlavamayışı Jem'i Üç Horan Ermeni kiüseFinrie icra vpf.tı d»l,ıyısile 12 aralık çarşamb» kalması. onu en sonunda yatağa sini düşünürleıken ve telâşla ona. Jem nihayet Job Legh'e döndü: günü rğle nappzmdan sonra Suadi'ye biraz üzmüş gibiydi. Fakat Mary nlunr.cağı üân olunur. sermışti Mevüd okunacağından «Sen annemi al, kald'ğı eve b'ana sorarlarken, Dick yanlarma Tazivetler kilısede imza iledir. eve Camiinde Jem, Dick'le ve WiH"le beraber npn bundan sonraki sözleri onu u ziyaret pdilmemesi ri^a olunur. akralıa ve meslrkdnşlarile din kardeşkadar gotür, Job Dede» dedi. «Ben ffelmişti. nutmadığını gösteriyordu: lerinin teşrifleri rica ohımır. içeri giıip de kızcağızı yatar göCrnaze Levazımatı ve Servisi de gidip Mary'yi arayayım. Nerede «Bayıldığı z^man onu annem (Arkası ?ar) Eşi: B. Tunçkam Karabet Celil: Tel: 44 27 4848 03 24 rünce, önoe bir duraladl, sonra her acaba?9 kucağma almiş, başkalannm da Hakkın rahmotine ka\uşmuştur. Cenaze?i 11 aralık 9M salı günü Şı?!i Camii Şprifinden rğle narmzmı müteakıb Yakıcıktaki pile kabrisfanına dpfnediiecektir. Mevlâ rahmet eylive. MUSTAFA ASIM KÜÇÜKÖZEL ıi, Siîı.is, ve Ses Yıfduları Adamları, Muharrirler Kraiiçeleri, Şsrnpiyonlar anlatıyor İstanbul G.ızetecıîer Sendlk?s:nın yıl'.ık kongresi d*ün saat 10 da E.nlnonü oârencl lokalinde toplanmıçf.r. Verllen bir tikrlr üzerlne, faallyet raporu ve butçe müzakerelerüe seçimın. gazeterller Cemivetlnin kongrerl yapıldıktan sonra 4 ocakda icrası karar Ias*ırı!mi5 ve nlzamnannede teklif edi Vn de'n.^'V'.'kier kabul oluTpntur tstanhul Gazetecirer Sendikası kongresi Yılbaşı geliyor. ugur getirir Hiç diişi pme. fırssh ÖLÜM MEVLİD
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog