Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

\\ VIM Istıkbaltnızı de parJatabJİır 100 kışı 150 ser „ vebstelıkiŞBANKASI yılbaşı ıkramıyelerıne ışiırak tıakkım kazana eaktır IOOOO3 bır kışı 32 nci yıl sayı 11.629 umhuri KURUCUSU: YUNUS NADİ Hılmı Yucebaşm hazırladığı FİLOZOF RIZA TEVFİK Hayatı Şurleri Hâtıraları adlı eserde Fılozof jaırımızın bilınmı \en taraflarıle hayatını, yuzlerce edıb ve saırımızın mutalealarını, şakalarını şıırlerinın tahlıl ve tenkıdını, nâzırele rını fılozofun (Serabı Omrum) de bulunnrjan mızahi şıırlerıle hıcıvlerını nukteierını, hâtıraları.ıı zevkle okuya caksınız Ustadın karıkaturlerıle suslu olan karton kapaklı bu eser uç lıradır AHMET HALIT KITABEVI J TelgraJ ve mektub adresi Cumhunyet tstanbul Posta Kuhıru tstarbu! No 246 leJefonlır: Umum] SantraJ Numarası 224298 Vazı Ulen. 224299 Matbaa 224290 Sal 11 Ara'ık 1956 I Macaristanda kanlı bir tasfiye başladı Takviye alan SovyeT askerlerfcıin kütle halinde tevkiîler yaptıkları bildiriliyor İhtilâlcilerin elindeki bir radyo şöyle diyor: « Hiç kimseden korkmuyorıız ve hürriyetimizi korumak için pek az da kalmış olsak gene de silâha sarılıyoruz» Psrtt 10 < > Dunden bert orfı R Idare altında bulunan Macariitanda Sovve' a«kerı blrlıklerı kutle haj'nde teıkıflere başlamışlardır Bu gece alı nan haberlere gore Moskova alelacele Peştere Ma.enkof Ile Başbakan Yardıoı cılarından Suslof u jo.ltmıştır Bur's rın kukl» Başbakan Kadarı tasıiM edecefcleri ve daha »ert bir polttiKa taklb edecek venı bır simajı lşbaş'lıa getlreceklerl sovlenmek'edir Macaristan ıle Dünya aragındakl bü tun bağlar bu gece kesılmlştır Tek haber kaynagı Peşte radjosudur Bu rad\onun lsrarla işçilerden grev hareketine katılmamalarını istennesl M a car ışçllcrln komunistlerl dinlemedik lerıne kütle halinde greve başladık. larına ışaret sa\ ılmaktadır Peşte rad vnu «I"içl konseylerı» nln fesrcdüdlglnl ve bunlarm emperyallstlertn (') âletl oldugunu >o>lemlşse de lşçUerin bu propaşanda\a kapılmadıkları anlaşılmaktadır • NATO Konseyi bugün Pariste toplanıyor Dulles, Pineau ve Lloyd ile görüştü, Amerikanın küçük bir Marshall plânı hazırladığı bildiriliyor Parıs 10 (R ) NATO Bakanlar Konseyi toplantısmda Turkıjeyı temsıl etmek uzere buraja gelmış bulunan Turkıje Baş.bakanı Adnan Menderes, bugun Turkıjenın Roma, Lızbon, Bonn ve Londra sıyası temsılclerını kabul etrru^ ve derhal çalışmalarına başlamıştır Turkı>e Başbakanı, NATO Bakanlar Konseyi toplaııtıları sırasında dıger aza devletlerın hukumet uyelerı ıle «çok onemlı» konuşmalar japacaktır | Turkıje Başbakanının Amerıka Dış r Bakanı Dulles ve Ingıüz Dış îşlerı Bakanı Selwjn Lloyti ıle bugunlerde temas etmesı beklenmektedır DuUes'ın temaslan Yarın başla>acak olan NATO Bakanlar Konsejı toplantısına katılraak uzere buraja gelmış bulunan Amerıka Dı§ İşlerı Bakanı Dulles bugun Fransız Dış işlerı Bakanı Pineau ve Arkası Sa 3 Su 2 de NATO Bakanlar Konsejı bundan e\\clkı toplantılanndan bırinde SON DAKÎKA: Rus ordusu Rudapeşteyi kusattı Londra 10 (R ) Sabala karşı Budapeçteden alınan haberlere gore, pce varısında grcv haçlamı«tır Peşte radvo«*u gece vansına k^dar durmadan ı=çılere hıtab etmı? \e bunlara grev emrıne rıa^ot etmemolerini tehdidkâr bir lı>sanla bıldırmı^tı Buna ragmen fabrıkalarda, madcnl»rde iç durmuçtur Dündenberı Budapeçte ıle kesık olan telefon ve tPİgraf muhaberatı hu gece «abaha kap=ı tfkrar açılmiFtır \e muhahirler ılk tolgraflannı gondtrmi"lprdır Bunlar Peşte «nkaklarında Ru» tanklarının dolaştıklannı, Ruslarm elinden kaçıp tekraı ihtilâlcilerin basına gc^tıgı soylenen General Pal Maleter (solda). Ruslartn herke«in durduruldııgunu silah arandıŞını bıldırmıslcrdır Macaustanı istUd\a basbdığı gunlprde Budape>te «ehrım «avunmak için General Kovaç (ortada) ve Dıjter taraftan Budapeçtenın kuzeo zamanki Savunma Bakanı Karoh Janza ıle berlıkte planlar hazır'Mken \ind< 10C00 !rt?ilılc bır ıhtılâl ordusu le Ru«lar ara'îinda çarpı«malar ol'uğu »ovlenmektcdır f Ru"slar Pp«tPM %.usatmiRİardır ve ıh ılal kuvvetlerınn şrhre gırmeeını onlemrge matuf tedbırlor a'mı^liıdır Bırleımıs Mıllstlerde Rusja Menderes de, Lizbon, Bonn, Londra ve Roma siyasî temsilcilerimizle birükte çahşmalarına başladı Butun ışçl lıderlerınln hapsedlldleı bildirmlş'ır Peşte radyosu .canl> kellmeslnl kullanarak Işaret ettığl lh tllilcılenn de tevklf edılmekte olduk larından bahse'miştlr Peşte şehrlnde devamlı olarak sllâh »esleri tşıtilmek ted r ve Rus tankları \o\ ağızlar nı koprıi başlarım tutmuştur Macarlstantn blrçok eyaletlerinde şldde'lı çarpışmalar tekrar başlamıştır Bilhassa Yugoslav Çek Avuaturya hududlanna vakın bolselerde çarpışmalar olmaktadır Poşte radyosu TUROslav hudııdu civannd» 200fl ka dar »canınln Rus kuv\e'lerine tuzak Arkası Sa 5 6u 1 de Işçi liderleri hapishanede Türkiyeden geçirilecek petrol boruları İngiliz Yakıt Bakanı, arazinin musaid olduğunu ve bu plânı desteklediğını açıkladı Üniversite yalnız iîimdemi muhtardır? Ortadoğu miilsÜeri konferansı Çalişma Bakanının bu mev^udaki sozleri, vururlukte olan l r nı\ersıteler kanunu ıfe kubılı telıf gorulmuvor, Ord. Prol Sıddık Sanıı ünar<ı gore Lnı\ersiteler idarı \e hatta kısıncn kazaı nıuhtarijeti de haızdırler N«w Yorlc 10 iR) Birlejmij Mılletler «teneı kurulu Rusvau takbth eden ve M3carı«1andakl kuvvetlertnt gerl çekmeve divet eden 1 dcvlet 6 tfklıfni muzıkctr\e ba'l^mi'tır %oz alan deleeeler Ru»\avı ş ddetle ithım etmı«lredır Bi' d»lfee «artık d<*mırperde vok kan perdeeı var. demiç ve Insan haKları br\annames!nln lmzalandıgı gun Macaristanda orfl idarenm llân edildıSim hatırlatmıştır. ^iıerlkan delegesi d« Rusjayı Itham etmlştir ıtham edılHI Kanal bölgesinde yeni bir hâdise Misrlı tedhişçiler Port Said'de bir İngiMz devrijesine ateş açtılar ELEKTRIK SANDAL1ESINDE CAN VERECEK Geçen tgustos ajinda bır a>lık bır çocuğu kaçınp olduren taksı şoforu Angelo ,amarca hakkında NeuYork mahkemesının jurı hevetı esuçlu < kararı /ermıştır 14 aralık gunu, elektnk sandalyesınde can verecektır Yukarıdakı resımde katıl, ıkı polıs hımayesınde mahkemeden çıkarıhrken gorulmektedır. Port Said 1 (R) Dun gece j an0 sından sonra Mısırlı tethışçıler makınelırüfek ve el bombalarıle bır Ingılız devrıje koluna hucum etmışler ve sekız askerden bırını ağır surettp yarelamışlardır Bu hâdise îngılız makamları tarafmdan protesto edılrnıştır Muttefıfk komutanlığı bu hâdıseyı General Burns un Bırleşmış Mılletler Dun saat 16 da Yeılkove Vıjanadan halen maaş olarak 1000 lev almaktadır I karargâhına aksettırmıstır General Burns 'un mudahalesı uze gelen bır uçakla el'erlnde Rumanya Rumanvada bln le\ 25 dolara tekabul pasaportu bulunan blri kadm uç vol etmektedlr Bu şartlar altında \aşama rıne Mısır askeri kuvvetlerı muttefık cu gelmlştir Yolculardan birinin va Imkan ioxtur Amerlka ve ingiliz askerlerının tahlıjesı sırasında başka uçaktan mer lnmez vere kapanıp top keHmelerinı telaffuz en bu^uk suç hâdıselere mâru olmak ıçm tedbırler ragı opmesı dikkan çekmıstır Bunu tur Rumanyada volda her verde ınalmağa karar vermıştır Bu arada gorenler fırtınalı bır \olcu ugun ne sanm takib edilmekte olması dolajımuttefık kuvvetlerın bır taburu bu tıcesi zanuetnılşlerse de DF. Decei sıle Dr Deçeı blr alışkanlık neticesı pasaport 5is ^k arkasına bakmaktaNJİı^ Arkası Sa 3 Su. 3 de Ransescu admdaKi şahsm Turkl\e\e komiserhglne muracaatla Dr Deçeı bundan sonra îfadestne Utlca ed \oruzt demesı hadlse^l avdın devamla şunları sovlemistır "Bır zalatmıştı» Doktor polıse verdigı ıfade manlar havvan sevgisı çok olan Bukslne gore Bu^reş Memle«et hasane reş sokaklarında artık kopege dahı sinde 8 seneden berı çalışmakta ve Arkası Sa 5 Su 3 te 3 Rumen 6 saat için Türkiyeye sığındt Iran Dış İşleri Bakanı Londra 10 < > Irak petrolunun R Turkıje toprakl?rından geçırılerek Turkıyeyı de resmen Akdenıze ulaştırılması meselesı bugun Avam Kamaıasında muzakere davet etti Teklıf sehri edılmıştır Mebusların sordukları tL.allerı cevablandıran îngılız Yakıt Bamizde musaid karşnand' kanı Auber J'jnes Irak Petrol Şırketının Turkıje ıle tema=larda buflnTahıan 10 (E • Iran D.ş "Kleıı dugunu ve arazınm de bu bîruların Bakanı Ardalan bugun Turkıye lu*. Turkıveden geçırılmesıne musaid l d Pakıstan Lubn^n Suudı Arr^ıstın lundugunu açıklamıştır Uıdun Suıı\e ve M'sır eltıVrını c,a Arkast Sa 5 S'i 8 de vet etmı« ve keidılerıie goru^m i"=tur Sıvası çevıeler bu tcr"aslsrda Oıtadogu ıdarecıieıı aıasnda yaoılması taKhf edı'en konferans me^p'e=ının poıusuldusunu sı\'rmısl<" iıı tran D ş Bikanımn teklı'ını ıcık bır Sa * Su 4 te > Bükreşteki korkunç hayat şartlarını anlatan Rumenler; Lübnana iltica etmek üzere Beyruta gittiler Dun Havaların düzelınesi feekleniyop şehrimızde suhunet sıfınn üstünde 2 santıgraddı D P Ankaıa MerKez kongıesınde bıı kjna^ma jdpan Çalışma Bakdnı Muıntaz ldilısnın SıvdSjl Bılgıleı Fakuıtehinde geçen sjn hoJıseleıe temasU «Lı veısıte ancak ılıınde m ıhtdian üeırt.^1 \aıuıuKıt oıau I uveısıtc'er Kanunu ıle kabııı telıf poruııneipeKteüa I I=tcnbul Lnner'ıtesı Hukuk Fdkultesı Iddie Hukuku Üıd Pıof Sıduk Samı Onai dun bu mun^s^betle j^p tığımız go uşmede demioiir kı • Unıversı*» en".ız kanonen ılmı | mjhtaııvetı haız olouklau gıbı ı larî ralta k =rr<.n malı mul ta^ıvetı t'e haızomer L'ı ıvsr1! enın ıdarı ır. ınta f ııjetı oıganltTinn k» ^dısı tdralmdan stcı ın^aı gene ıc a üxgc»n aı n ı r kendı^ının teşkıl et'iıe^i ge ek kazaı 1 ve geıekse îGaıı hu amteıın sentıto tdrcfından verı mesıle kenr'ını gosteııı A'vrıCo knmen au'ı muhtdıııet vaıdır ziıa ıprdıs. taidfıroan ncZ\xlan n mulhk b JU csı m vcuddur J Dıgeı >oncen nıakave e sebestıınm nlmoiı da uı ıveısı'n'c ın muhtarı\pt huuudıa.ını ta\ın eder » ;ı u 1 ıuı Sıddık Saını Sehmjzde buluııan tge Unı\tııj neşr vatlarına mânı olunmamı^tır te^ı T b Fakuıteı Deknnı Ora Pu f Profesoıler gunluk gazetelerden zıMuhıddın Eıe! 15e ou mevzuu has' ^ cepheden ele diaiok, uıi'voısıtela ın \ade sıkajet ve tenkıdlerını mesleki muh ar olnvıs ha' u i' d^ »zcumle ^u ne'ir orgamaııle japarlatsa ılgılıleı goımus ve maKsad ha=ıl olmuş o'ur acıkîpmada Hulunmi'^ıUi Arkası Sa 5 Su 3 te ' Bn\anlıgın unıv.r'ue'eıe ınuntelıf muaaha ">'«• ını ho? goıdu^ ını anla^ı maın 'akat çok d^fa kgbjıidtler bız niıı Bu unıveı^ te m=n ıbu °İ3 sk s ını ^o "> ^ ırım tı bu1'ine kadar 'inıve Mtele>m an^fıns \e İlâç ihtiyacı yakında karsılanacak 15 miKon lirahk ham madde temini için teşebbuslere geçildi, bugunlerde havati ehemmiveti haiz > abancı mcnşe'Ii ilâçrar memleketimize gelecek Yurdumuzda gerek y abancı menşelı gerekse memlekette ımal olunan ılaclarda bır darlık hıssedıldığı yo« lundakı sojlentılfr devam etmektedır Dun bu mevzuda malumatına muracaat ettığımız tıbbi yerlı mus» tahzarlar cemıyetı ıdare kurulu uyeİTinden eczacı Nezıh Ulagay, bıze ;u mplumatı vermıştır «Dış memleketlerden gelen ılâclar ıçın bundan bır ay evvel 10 mıl Arkası Sa 3 Su. 5 de asker yığmış! Kahire radjosu. Surijenin Turk hududundaki kuv\etlerine takvive jolladığını, topçu birlikteri gonderdiğini biHLrijor Dun gece Kahire radvosu son ne: rıyatında Şamdan aldığmı soyledığı gu haberı yaj mlamıstır, € Surıye ordusu Turkıje Suri ye hududundaki mevzılerme takvıyı gondermeğe başlamıştır Surıje ordu sunun bu hududa makınelı tufek cepane ve topçu bırlıklerı sevkettı^ı de bıldırılmıştır » Gene Kahire radjosu Şama atfen verdıgı bır haberde «huvıjet meçhul tepkılı bır uçagın Turkı\e Arkası Sa 5, Su,. 2 de Suriyeliler hududumuza Serıf Mardııı Siyasal Bilgiler Fakültesinden B.M, Medisinâe bir istifa daha mevzuunda bi? münakaşa Siyasî İlimler Asistanı Şerif Mardin dun bir dilekçe vererek FakuKeden aynldı BIR OTOMOB1L HIRSIZ SEBEKESI İAKALANDI Dun 7 kışılık bir otomobıl hırsız şebekesı jakalanmıştır Kâzım, Vecdı Musa, Mehmed, Mustafa, A'p ve Şevket adlarındakı bu hırsızlar, bır ay zarfmda Şışlı ve dıger semtıerde 4 hususî otomobıl lâstık ve dıger aksammı sokır.uşlerdır Hırsızlar suçlarnı ıtırai etmı^ıerdır Reaimde yakalanan otomobıl hırsizları goruimekteaır Ankara 10 (CumhurıyetTeleks) Sıvasal Bılgıler fakultesı Dekanı Pro fe=or Dı Turhan Fe\zıoglunun Bakanlık emııne alınma=ım muteakıb Unıversıte oaretım u>el"rı arasında başlıjan ıstıfalar d\am et>n°ktedu Arkast Sa 5, Su, 8 de Yeşılkov Meteoıclojı t^tanvonund *n cgrendıgımıze gore bugün s. hrurız de 1IR\S çnk bu.utlu \e vagı^^ız g»çecfk rtızgarlar «ımaldeıı ı rtd ku\ \ett< esecPKtır Dun «ehrırrızdp H7d mı suhunet , 4 a=çjn 2 >;^n1j»rrfd Yakub dtrece olarak ka\dedılmi"!tır Bugjıı «uhunrttp bu\uk bır dfgışıklık bck dolpvı 7 lenmemektedır Ha\ a şartlarında t d rıcı bır ı\ ıleşme olması muhtemel T dır br TV Cu'Mjğ'u ı'Mrmlekctımızın Şarkı Karadenız m r> 1 ' ın " • " » n mtakMaı ında knr \agmıi ld îun nnı bılr*"T>'nt V dan oraUnla suh ınpt VM\ lı dusdktur Eızurumda 10 Erzıncmda " Af\onda 5 K njada 4 ^antıgrad hu sabah «»»t 11 de savc1 g= gıderek Arknst Sa 5 Su I de ıfsde vpın Tıamyaylar sabahları a Köpıiiden geçecek Otobüs seferlerine dair diin venı kararlar alındı G.H.P. li bir mebus «Radyoda ikiidarla muhalefei miisavi şarilarla aksatlirilmelidlr dedi Ankara 10 (Cumhunyet . Teleks) BM Meclisinın bugunku mazak°relerı sıraiında zaptı «abık hakkmda konuşacrgını bildırerek kursuye gelen C H P Kars milletvekıll Slrrı ^talay ıle Meclıs Başkarı ve DP millet\ekıllerl ara^mda haylı munakaşa oldu DP rrılletveKilleının gurultu ve muh^lpîetine raam°n ko mşmasına jevam eden Atalav Meclıs ıç tu'ueunun 203 \e 1 5 maddelerını oKU\drak başçan1 hk dıvamnm zabıt cendeleııle ılg 1nır.esınl ıstedı \e ezcumle şjnları soy• Arkası Sa J, i « i u • Takbiuıde otoDus beklejen vatandaşlardan bir grup (Yazısı 5 »ncı sahıjemtzd*)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog