Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

AnbkllM \ 1. liğ pueuı durumu 2. küme puan durumu Takıml»r Sanyer K. Gümrtlk Gaiata Eyüb Beylerbeyi Feriköy Hd»kBy Yeşildirek Anpdolu Takslm Süleymaniye Davudpaça O. G B M A Y P 8 1 1 22 S 14 T 1 22 10 14 17 f 13 10 t 13 18 « 18 İS 13 17 18 20 II 20 12 17 9 21 6 34 12 11 E f, 6 5 4 2 Takımımız Melbournda «en garib ekiö» oldu Melboome t (T H A.) Au»tr»lleııe Tim« Ollmplyadlann bltlfi mOnasebetile yayınladıgı bir yazıda dünya ahvallnin gayTİmüsald olmagına ragm«>n Olimpiyadlann alâka uyandırablldi£inl beîfrtmekt* ve bütün milletlerın blr srsalyış havasl içlnde yanştıklannı lfade etmektedlr. Yaîida Törk takımı lçin eöyle »Cy Saray, Âdaleti 10 yeıtdi 8TAX): Dolmababf* 5KYÎRCI 18137 HASILAT: 33091.50 Mr« HAKEMLER Orhan Gönftl (l*mlr) 11* Zülbahar Safnak (Umlr) T« Abdl Parlakay (Bursa) O. SARAY Turfay Ismaü, Enver Coşkun. Salm, B All Isfendlyar, Suad. Metln, Kadrt, Güngör. ADAUTT: Omer Tahrt S«!im Ahmed. Sablh, Aytian B. Erol. SalAhaadln, HUaameddln. Burhin, K Erol. GOL Suad D 86 Takımlv T Bahç» O. BeelirU» KaaımpMa t. Spor B«ykoa Kmnlyet Adalet Vefa B Spor O. a. X. M. A. Y. P. I I I I II I 1> I T « T « I T T ( • « II T 12 i 1 1 1« I » I 1 1 1 1 4 1 1 1 • I I 1 1 I • 1 8 10 11 T T i 8 T İS 11 11 14 17 • « 8 3 S 2 lenmelrtcdlr: t Ttirkler ba Ollmpiyadiar» yalnıı jOre^çllerl 11* lftirak etmişl«rdlr. Türk takımının garib bir taraft rardı. muaabakalara giren her gureşçlnin 3 beraberinde hemen hemtn blr ldarecl « bulunuyordu. Yanl grüreşçl adedi kaT dar ldarecl yardı Hlç blr takım bu 1 T kadar ldareci lle gelmemlstl Türkler bu müsabakalarda on lklnctllk glbi Ankara 9 (A. Tüce'man blldlrtyor) HA SAN lyl bir derece almış olmalanna rağBeçlktaj fj*bol takımı Ankaradakl men kapanışa sadece blr klsl ile lsttlkincl ?e srm maçmı bugün Oencler. tkl gundanberi devam ed«n kcr Isfendiyann otsayt Myı]an folü Adalet kaJesind» rak ettller» blriljlne karsı yaptı BUyük blr aeylrcl kalaba^ğını celbeden bu maça taOlimpiyadlann bu «en fartb ekl yüzunden laha. blr fün «Tv«lln« naa*UUMr*ylüana kınn'ar şu kac'rolarile çıktılar* plnln» bu hattı hareketlnln »eb«bl laran daha çok çamurlu v* kayfan da AdaUtlll*r oatunluk Mmlı ttmtk. Profnyon»! lklncl küme llg karsı ml. Vedad, Ethem, Haaan. nalc (elmlaU Beşlktas: Varo'. Kâır.ll, Methı . laşmalarma dün d* Şer«f «tadında çaTank yamaeın hak«mllglnd» oyna. anlaçılamamıstır » U rUflUk çtkmtdllu. On daklka kaTUKse , Özcan, Kuaret Paml, Receb, Bu yüıdfın mif kaJlte kakunıadan <lar dtTam »d«n bu AdalM floumumur deryaaı lçlnda blr sıücad*l« ha can maçın llk d»7r««l, Saml T* Adllln Naeml,Ahmed, K Ahmed düfük olmıuıu rafmen, h«yecanlı n lind« d«Tam edlldl. yaptıklan goUerl» 1.1 bermb«r« blttl. nun t**lrdı T» natleeslc ka.ldıtını (flQ BlrllSl' Kemal . Kahraman, £«• Batketbol re roleybol ivkll geçtl denileblllr. IYÜB 1 HASKÖT: 1 Oyonun lklncı yan»ın» tamamen m M I kmuınlılaj mukabll bOeuma kl Kemal, Avdm, Tekfn Kemal. Calataaaraylılar raklblarlnln sprul•yttb Süleyman HüaeT.n. Tahrtn . hâklm olan Oalatalüar, ıs. Daklkada (•çtntrM d* »131 atamamak yuzflndec Kemal, Ytıicael Zek&l. Çe'ln maçlan maaından latifade ederek toıı on bef ••CUd, Nlhad, Semlh Bülend, Kl Bellmln. 23. T« 30 unou daklkalarda Oyuna taraflar netlcevl lehlerlne ç«had n, Cemal, Şeftk, Srdogan. daklka içinde çıkardıklan Uatün oyun onlar da blr (*7 yapamadılar. da Şabanın ayaSından kar«ndıklan vlrnek lçln süratle bişladılar 12 nd daklkada an! blr Adalet akıTenik aalonunda yapıUn «ayeslnde yaptıklan tek folle aahaHajköy Veyael İsmet, İzzet Hü. rollerl* Iruvyetll raklblerl Beylerbeyinl nında HUaameddlnln «ıkı blr |üttl 13 üncü dak'kada Nazmlnln ueat•eyln, Garbis. İbrah'.m Yılmaz, 8a 41 maÇlu etmeğe muvafıak oldular voleybol ma^lannd fu netleel»r alm dan 10 fallb ayrılmasını blldiler. tı*ı llerl blr pası yakalayin Eereb Otlatasaray kales'nln yan direglne ANADOLV I Darudpajo 2 lâhaddln, ASnan, Bahaeddln, Füruzan. mıştır: Kırmmbeyaıhlar bu mevnımln en ttaiyan OJırrptyad kafllesinln llk | yorlardı Dedıklerinl yaparak blr «u hızla Kaleye da'dı Te tcpu Sanlve akHakem R Rarakurdun ldareslnde Gn.cler: Günejspor ?i*Hy. «/İS. füıel oyıınlannı hiç |üphealı kl dün çarparak kaçtı 33 nd daklkada Kadti AnadoluPuad Orhan, Hayrt oynanan müsabakanın llk yarısı kar Kenan, Mazhar, Zekl . Şadan, Haldun, 15/8, 15/13; Bakırköy . Hürriy»tjpor« ıkardıisr. Yerden kı»a paslı oyunla blr gol attı l»e d« hakem bunu oî grupu dün »aat 11 d* Ye«Uk6y hava mı Melbourne da kaldılar Dlğer «por. tardı Bu OTIIHCU zor pozlsyonda ol. flllkll ak'.nlarla geçerken ByUb'Jller Ahmed, Namık, Brol. aUnından geçtl 24 klslden lbwet grup cular gruplar hallnde Avnıpaya donü masma raeroen güzel blr stitle llk 15'6 İSÎ. Denlı HO Gflcü Kasım nnı Galataatrayhlara kabul ettlrdlk »ayd add»rtl golü çıkardı Bu golden 3 da'clka aon. btr komar atışından Erdogan raaıta. Darudpaaa Adll O«1U, 8*b«h«d paçaya 15/S, 15/10; Moda, Kurtulufa lerl müddetc* lyl oynadılar. Karsüıklı nücumlar araamda tf+n U 8 boksör, 8 atlet, 2 atıcı, 2 aerbeıt yorlar. îslmlerlnl bursda «çıklayamora ra Tükse'ln btr ara pasmda Receb •U« tak (ollcrlnl kazandılar y« d«yr* dln Ajdı. Mehmed, Byüb W»eatl, 15/12. lî/15, 15/11 faJlb f«lml»VwdİT eai'm bazıları ttalyada hürrlyeti »eçNefealert T« enerjtlerl kendllerln Uk deTnnbl toounda Turgay Burha. füreaçi v» 4 Idareci bulunmakU idi. a"k»aı olarak attığı 10 nlhayetlendl Büreyya, Omjn, Cahld, Serafeddln Simdl le topukaleye dönük Gerc'erbirllSl aüt. . , 1 ' a n t defrenln Kızlar' Tcnerbahçe. G Saraya U 18. den üatfln olan Kendlsll* konujtugum kafU» r«l»l mevl dahjı münasıb bııldular. aankınnınlılann nın blr iüttlnü '.k'ncl dffa katklrıcı d*Tr*ye BaakSy takımı eanlı H»kem A Ç»hskan ldarealnd» ya. İS'I, 13'» galib »elmistlr Romaya fldtp onları bekllyeceglm » Slgnor Obendveter funları aöyledl: leslne sokru Bu ?oldra aonr» Beş'kataklan kar^ıaında tükeninc*, mag (oUUı kapanmajnna Mb«b oldu ra rüml t»aladı. Bık uk yftptıklan pılan bu karaı'agmada Darudpaaa taE. A. 1. kUnM' Galatasaray. KadıkSyıpora ub olmaktan kurtulamadılar. ta§ durrunlaftı Bundan l^»!fade ed»n tklnd d«Tr»nln Uk yarım aaatl g«n* t Olimplvadds lyl kar?ılandık bücumla'la E>Ub ks «sinl tehdld »dar kımı her lki derTerede d* kuvvetll kırmizı slyahlılar nkib kaleye yükHalk 0» takımımız» büyük yakınlık l«rk«n Silahaddlnln ayagtndan ka raklblen karaııında çok muraffak blr 15/11, 15/12 15'11 ga'ib gelmlftlr Galata^araylılann blr hafta trvtl karaılıklı bUcumlar arasında geçtl lendl'.erse de faz'a drlfllrs vapmalan Spor Te Sergl Saraymda yapılan 18 BCI daklkada gen* Kadrlnln T« gösterdl Gmpummda ItaJyaya altın. •andıklan golle durumu 11 yai'.ılar orun çıkardılar. Hel» Anadolunun elt raklbleri karşnında çıkardıkyJ7Ünc!en blr netlce aiamadIar Dey. Bundan aonra maç çeklfnell blr hal ofaayd olarak attıgı lklncl gol ı«yı! basktt maçlan ds J8yle n*1lMÎ^nm!îtlr' an deplpfmanlı, utun paelı re iutlu 35 tad daklkada da tsfendlyarın yap günıü» v« brorz madalya kazandıran r« î0 Beşli^taçın lehlne kapandı Yıldızl«r: Kadıkövsoor. Modaya yunlarını d'Jn Adalet aldl. Hakem Erübden Nlhadı T* Ha« masaydı, »ahadan ftallb olarak ayrılkar?ı?ında tıklan ıkl «eyıyı hakem, yan hakeml SDOCU ar bulunmaktadır B^rı şanssızköyden d« tbrshİTnl oyundan çıkardı malan normal ldl Macın llk deyresl, Sl28. Bejllrt^, Yeldeğlrm«nto« 2818. nedense tatbik pdemedller. BeçlkRş ıklncl devreve Varolun yenln lkazı üzsrlne aavmadı 30 uncu lıklar m'i<rfe?na rtajyanm aldığı der«Müaabaka^ra son daklralarını hâ£lm Osmanra attıgı tek gole mukab'1., Galatasaray, Fenerbahoeye 3530 gallb rlne Bül»ndl a'prak çıktı Gencler Dünkü maçın hakemi büyük hOa daklkadan lılbaren rakıblerinin yoral cMen myrr.nunu? M^'boume, organlmaçlanna dün oynayan Hasköy gallblyet Barı« n: ya. Haldunun yaptıjı Ikl a«yı lle 31 A. gelmljlerdlr. nünlyetinln kurbanı oldu Yan h« masından letlfade eden Oalataaaray zasyon bakım'ndan bugüne kadar ra. sthrlmlEln küme llg stad r« aaha llk derre eonundakı canlı oyunlannı muhtellf pamadıgından maç 11 sona erdl. Ikmcl devrede de devam ettlrdller v» nadolu lehlne kapandı lklncl küme tervlk maçır.da U« Bey kemlerlnden blrlnln mütemadl bay lıîar b&riı blr üstünlük kurdular P'lan ol'mplyadların en mükemmell larmda devam edllmîstlr Alman ne bu arada Ikl mOhlm fırsa da kaçırGALATA 4 BEYLERBSYİ. 1 MUsabakanm lklncl yann, D»rud koz. tstanbul Teknlk Cnlverslteyl 5»3« rak »allamajı neticeslnde Galata^ara40 mcı daklkada Kadrlnm aagdac oldu 4 sene «nnra Romada bu orga tlceler »öyledlr: dılir 20 ncı dalcUpda an! bir Beşlk. Galata Necatı Kaya, Tursn All. pasanın tazylkı altında geçerken, Or yenerek şamplyon olmuçtur yın kale ağlsrını bulan üç hareketlni çektıgi btr korr.crdne tipa t»ferdivjr nİ79svor,u geçmeye çalısacaSır» Defterdar 1 Clhanglr 0, Altınay 1 taj akır.mda Ahmci «ola kayarak çekŞükrü, Muhnrrem AdU, Şahab, Şa. han kendl kaleslne attıgı blr go!le Blrlncl küme basketbol maçlann ofnayıtla ceıalandırmak rorunda kal kafa paalle Suad» geçlrdl 8uadın ye Macar sporcularına aid aorduğum »uHaliç 0, Yenleehlr 2 . Eiektrlk 2. Pa tlSl sütle v eol adedtnl (>çe çıkardı Ma. ban. Hlkmet, 6eUm durumu 22 yaptı T« maç da böylece da. Beçiktas Kadıköysporu 585B. Mo dı. Golde de aynı yan hakeminin ıa nnde bir kafa şütü Galata«aravı gallb ale de Obendveter fu cevnbı verdl: sabnhçe 1 Küçükpazar 1, Sultantf çm mUt" ıakl kısmı Beşlktasm rahat Beylerbevl: TUcel lımail, Mete blttl. da Karagtlcünü B363. G Sıray Bey rarla bayrak aallamai! çok entcre duruma geçlrdl, ve oyun da beş dakl. • Macar snorcuları lle konujtuk. pe 1 Boğazlçl 1, Topkapı 0 . A Hl orur.u İçinde geçtt Neticede elyah beItber, Teonan, Suad Gazanfer, 8»ASAr ATÇ1L 7948 yenml'îlerdlr. aandı ka eonra bu netlce lle lona erdl Blr çogu hürrlyeti leçmeyl düşunü sar t. «ahadan 30 gallb ayrıldılar. •ı..:K'i!iıııımfrınmııi!Miım!miıımıımınnı "tlillll nuınıuıiııııııııııııııiiiıımmnııııııiMMiııııi)iııııııııııiıiııııııııııııııııi!iıımT((i!iını>'iMiııiiiııiiiıınnıannnnNRn nıuınnııniMiııuıııınıııııııııııınııııııııııiMiıuııııııııııuınnnıaınnıımııııııııııııııiiHiınııiıiııiiiııııııııiMHHHiıııııııııııınniıııımntıııımtıı ınıtmmınıınıiKTnmmıııınımuuıııııtıınııııııııııııiüinıiüiııııınüMiııınıııııııııııiiiıui Beşiktaş Âiikarada 30 galib Profesyonel2.Hg maçlan Italyan olimpiyad Amatör küme Hg maçlan SAÇINIZDA (CEPEfC Mf VAR? Soğuk afgınhğına karşs kolay bir iedavi şekli Çocuğunuzun soğuk algınlığından müievellii ısiırapiarını gidermek için Vicks VapoRub'ı, bu hoş merhemi çocuğunuzun yatma zamanında göğüs ve sırttna sürunuz. Soğuk algınlığına karşı çifi tesir: 1 Doğrudan doğruya nefeı^^\ 2 Doğrudan dojrvy» «Itt yollar.n. Vıcks Vaporub'ın buharlan tıkanık burnu açar ve oksüruğü kolaylaştırır ( ^ "l V ^ Cıerin* Aynı zamanda fofuıâ bir yakı gıbı ısıtır ve bu çıft tesır çocufunuzu u.vurken ıyıleştinr 1 Butün ailenin buiün soğt=k algınlığına karşı faydalıdır vLGY 'un terkibinde sabun olmadığından kepek yaprnaz ^ Saça sOrülen ısoun, sularda mevcu» kfraçl* birlaşlnc* keptk yapar Hem«n her çeşit »uda kıreç oldugundan s«pınm tabun lle yıktdıgınıı zaman sabun sudakı kıreç ıle bırlcşır ve kepek yapar. Bu sekılde hıisul bulan kepek, yapışkanlığı yüzunden saçın köküne kadar nüfuz eder, çalkalanmakla dahı çıkmaz. Shampodor'un terkibinde tabun yoktur. Sabun olmadıjîından kepek; >apmaz. Saç veya baj derısını tamamen temızledıgı gfbi kolay jalkalanmayı sağlar. Shampodor saçlara eşsız bir 'parlakhk ve bahar icokularıyla dolu bir tazelılj temın edcr Yarın Akşama Kadar Hesab Aşarak Yıl sonu keşidemize iştirak edebilirsiniz. <der ı BŞÇI SIQ( İSTANBUL İSTİMLÂK wIESİ LAES EURUMU IRLÜ0ÜN0EÜ: ILÂNI Kururrumuzca Sarıatvada inşa <5+tirilm >Me olan İşcı Hastanesi sahasına isabet eden aşağıda adres, tapu kaydı ve> tapu şerhme gore malik'eri yazılı gayrimenkullerin (tamamı), 6830 sayılı istimlâk kanununa mustenııien istimJâkieri mukarıer bulunduğundan mezkur kanunun 11 ınci maddesi ge reğınce 21 12/1956 günü saat 14 den itibaren takdiri kıymet komisvonu marifpt:le mahaileri nde kıjrmct takdiri yaptırılacağı, ayni madde hukmüne istinaden teblığ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (17095) GAYRİMENKUX,ÜN TAPU Parsel Pafta Ada Cinsi KAYDINA GÖRE MALİKLERÎ ADRESt No. No. No. Samatya Kasab İlyas mah?llesi Samatya caddesi No. 104 231 1153 9 Bahçeli E, SHAMPODOK* lir T*U • Notrt mamulüdür f Acele Satılık TAKSÎ « Çalışır vaziyette 48 model Desoto lâstikleri yeni ve radyolu peşin veya taksitle satış yapıiabilir. Müracaat Galata Velialemdar Han kat 5 No: 21 Müracaat saati: 1213 arası. Alman kaynak tckımı kazar.ı lle re Macar pafta takımı techyeli gönde i rilir. Tersane caddesi 293 Galata. ESKIŞEHIR SUBEMIZ BUGÜN HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR. Ba Şabsmizde Hesab Açtıranlar îşin Çok Zengin Hususî Bir Keşide Hazırlandığsnı Arzederîz Bu gubemizde hesab açtıranlar, Yünlü ve Pamuklu satışlarımızda geniş nisbette % 10 tenzilâttan istifade edecek ve Bankanın diğer ikramiyeler çekilişlerine de glreceklerdir. Samatya. Kasab İlyas mahaUesı Samatya caddesi No. 122120 Samatya Kasab İlyas Samatya caddesi No. 128130132 Samatya, Kasab tlyas mahallesi Etyemez Tekkesi sokak No. 6 Samatya, Kasab İlyas mahallesi Etyemez Tekkesi sokak No. 12 Samatya. Kasab İlyas mahallesi Kuyulu sokak No. 18 Samatya Kasab Üya» mahallesi Etyemez Tekkesi sokağı No. 8 Samatya, Kasab İlyas mahallesi Kuyulu sokak No. 1 Samatya, Kasab tlyaı mahallesi Etyemeı Tekkesi Sokak No. 10 Samatya Kasab İlyas mahallesi Samatya caddesi No 118'1 284 284 1153 12 Bahçeli Ev Bahçeli Ev 1/2 hisse Ahmed Ramiz Ziyal 1/2 hisse Bekir Sıtkı Ziyal (NOT: Kuruma tesbit ettırılen hissedarlar: Hatice Ziyal, Emine Ziyal Ayşe Uzman, Mehmed Şakir Ziyal, Bedriye Tekdal, Yıldız Ziyal, Yalcm Ziyal) Ayşe Muallâ Tuğsavul 1153 15 5/8 htsse Hatice Lutflye Arkan 3/8 hisse İsmail Kenan Arkan 1/2 hisse Ali Ebren 1/2 hisse Remziye Ensr«ıı 1/3 hisse Nezahat Saldıran 1/3 hisse Emine Saldıran 1/3 hisse Sabahat Özakman Hâmide Samsar 1/2 hlsse Ahmed Turftn Ookbakan 1/2 hisse All Şahln 43/96 hisse Huriye Doğruel 53/96 hisse Fatma Doğrul 284 284 1153 22 EV 2,5 KILOLUK 1153 24 EV BURSADA ^ Dr. RAŞlTDURUSOY| Dahiliye Mütehassın Hastalannı kabul ve tedaviye başlamıştır. Adres Bursa, Setbaşı, Saray Sineması karşısı İş Bankası ••• üstü daire 1 •**• 284 284 1153 91 EV 1153 97 Müfreı Ev (17090) 284 1153 92 Bahçeli Ev EGE İDROF1L PAMUKLARI TürkJye MOmessili: DIŞ TİCARET T.A.Ş. Şişhane, Refik Saydam caddesi 81/1 Tel: 44 83 15 Cıhangirde asfalt cadde üzerinde kaloriferli parkelı, 6 odalı güzel bir apartımanın geniş salonlu bir katı boş olarak acele satılıktır. Gezmek ve görüşmek icin müracaat yeri: Nişantaşı İş Bankası sırası Orhan DINÇEL Tel: 48 56 53 BİR Çok Güzel KAT SATILIYOR 284 1153 98 "**» 100 ÜUn BİR K R N U M A ^ ' " UA MOfrez E T 284 1153 104 Haaan Alavant OOGÜBIAN Dükkân ve Apartman 1/2 hisse Mehmed Nurl Sefayl 1/2 Ruhiye Sefayl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog