Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

M AnttMM İngillz savunma plânları Etibank büyük bir inşaat şirketi kuruyor Ş@hrim!zde ve yurdda kar fırfınaiarı Hamburg limanında çarpışan gemiler Hamburg, i ( u . ) S u jrüzundefi Elbe nehri ağzında iki çarpısrnanın vukubulduğu bildirilmektedir. Bu çarpısmalann birinciai 8.121 tonüâtoluk Italyan tankeri «Drepanun» ilt 295 tonilâtoluk Althoff adlı bir motör arasında vuku bulmuştur. H*sar henüz tesbit edilmemistir. Diğer taraftan sabil muhafaza tef» kilâtı romorkörlerinden 200 tonilfttoluk Anna, 1410 tonilâtoluk Almaa Fasan şilepile çarpıştıktan sonra bat» mıştır. RomrSrgörün mürettebatı kurtarılnuştır. 2) Büyük çapta ve teknik hususi Bafta.ra.1i 1 «Md Loadrı t (a.«.) «Sunday Erpress» yeti olan fabrika ve nnal tesislerin gaseteaiııe gore tavunm* ve dıo me lacaktır: 1) BaraJ T* hidroelektrik aantral•elcler sshasırda înflliı dyaseti bir 3) Su isleri, döoüm noktaîindadır. Dıs tşleri Veklli lan 4) Madenlerimlzde dekapnj ve açık ^Iwyn Lloyd T» Sıvunma Veklli ijletme iîleri. Aathony Head SOveyş meseleelnde Şimdiye kadar bühassa birind, 1oMugu gibi tek baçına hareket etme kinci maddedeki işlerimiz umumiyet«tatemlnİB artık lamanı feçtigl kınıatlndedirler. Bundan böyle bu çeşid le ecnebi firmalara ihale edilmekte tevebbeslere geni; bir ltttfak çeroeve dolayısile büyük ölçüde ecnebı »e8İ lçlnde glrişllmelldlr. Bu gorüçttn dövizi sarfıyatı külfetme katlanmak netlcelerl İse şunlar olacaktır: Bttftara/t 1 tnct schtjedt zarureti hâsıl olmakta idi. tn^llttrenln laranmna «u fkl plana Kurulmakta olan yeni girketm îskenderun poetasını yapan tzmir vapuru bir gün rötarla gelmiştir. Fır memlekete sağhyacağı büyük fay1 KOçOk fakat kuvrvtll «lom dalardan biri de, bu zaruri doviz sartllâhlanna aahib kara T* hava kuv tınanın şiddetinoen gemıler iskelele fiyatını en asgarî hadde indirmek ve re uğrıyamamaktadır. Tkhran t (AJ.) İnn Baraym vetleri tesia etaıek, Bajtaraft 1 inei »oMfed* bu suretle döviz membalarmıızdan Izmitte kar 30 santlmi geçü dtn rasmen tçıklandıjın» gör», Ş»hm Baftarafı 1 inei tahifed* 1 Kıbnsta oldugu glbl tethJe detine* Ba*v«kâlete lşletmd«r Vekfll blrlolk kiD PrenMs Q«hn*a üt, Mkl harcketlerl lle mücadele edecek ve lzmit 9 (Telefonla) Dün gece bir kısmını diğer zarurî ihtiyaçlarda Samed Ağaogiunun, Devlet Vekili ve lunduğum (Türk Hukrık Kurumu), B»$bak»n!a.<<sn Zshlcll'nln oglu mO arfah Mlâhlaria desteklenebllecek Mr yarıa başbyan kar tipisi araüksız kullanılacak şekilde serbest bırakmak günlerde munakaçalı M1U1 Müdafaa Vekâleü vekili Şeml önfimüzdeki hendi» Ardeşir Zahldfnln <>lnl nlklh. olarak devam etmektedir Karın yük olacaktır. Urt gelecek cnmtrM günO Sanvd» Mker! polia kuvvetl teeta etmek. Erginin aynı Myahati dolayısile de konferanalar tertibleyerek, memlekeBu yeni teşebbü» memlekete, Türk Diğer taraftan, bu yenl görüş lcabı sekliği 30 santimi geçmiştir.Adapazarı Millî Müdaiaa Vekâletfat Devlet Ve tin en mühira hukukl meselcleri Üolarak atom aavast yapabilecek kuv Bolu Gerede yolunun kapanmak emeği ve Türk tekniS ile yeni ve Nıkaata. Çah, KralHe SOnrr» T« *«tler NATO kuvvetleri fl« btrie»kill Emln Kalafat, Devlet Vekâletine zerinde fikirlerin çarpışmaaı lçin zebüvük esaslar kazandıracaktır. Kraüyet allenun dlger menmı'ilan melldirler. Blrleflk Amerika ve Av üzere bulunduğu, bir çok motörlü Devlet Vekfli Cemfl Bengu'nün TB min hazırüyaçaktar. Bundan bafka, vaatanm yollarda kara saplandığı hazır bulunacaktır Bahldl afleat ef rupa memleketlerl arasuıdakl bu blrkâlet etmeleri yöksek tasdiks flrtiran merkezi La Haye'de olan b«ynelmilel bildirümektedir. r»dı d» meraBime katılaccktır. Güzellik enstitüsü ve llk 6yle «ıkı <Jahukukçular komisyonunun Türkiye etmistir. RlUa, Tahran Mu'tüeu lmam A hll her hangi olmalıdır kl blrllge tek Eğe bölgesinde blr memleket lçin lubesinin ki adı cHak uğrund» fikir yetu lh Bebbthanl tarsfındaa kıyı basına teşebbüse geçme lmkânı ortaparmeık izleri trmir » (Telefonla) Ege bölgesilacaktır. «avaşı derneğl» dir genel iekreteridan kalkmalıdır. nin her tarafmda havalar birdenbi Berlin t (a a.) Berllnln bab b81ŞannM ÎT, nl»«tfıaı » 7». Parts 9 (K ) NATO'nun Bakanlar yim. Gayesi, dünyanın her yerinde re soğumuştur. Dün gece Kemalpaşa geslnin büyük bir güzellik enstitüs'J şradadır. • »evlyestadeki toplantım »alı Künü hukuk devletinln jrerlefmeai •• kodağlarına bölgenin ilk kan düşmüş mttşterilerlnin parmak izlerlnl almak burada açılaeaktır. Bu toplantıda runması olan bu tesekküiün Türkiye tür. Bahkesire de kar yağdığı bildi NteSlnde h'jlonmu?'ur. haıır bulunmak ttıere NATO iıası şubesi, hazin bir kif uykusundadır Müesnese, bu hususta «alona sflyle rümektedir. Izmirde bugun sühunet devietlerln Öı? tsleri, Milll Savun Bu teşekkülün faaliyetlerinl arttırabir ilân asmıştır: sıfırm üstü.nde 2 deıeeevdi. ma ve MaMjje Bakanlan Parlse gelc Zarif rrüşterllerlmizden bdyük rak, bilhassa kahraman Macar httrriKapanan yollar mektedir. bir rlcamız var, tedavlye başlamayetçilerinin durumu lle memleketlOeBova • (A.P ) ttalya lle AVIMBugün gelenler araetnda Tflrkiye Bttrsa t (Telefonla) Şehrimlze dan evvel mecburl olarak parmak lzturya arasında y»pılan milll futboi b^igün de devamlı surette kar yağm!5 lerinl alacağız. Baçbakanı lle Milll Savunma Bakanı. mizin d« gereken «urette ilgilenmesilur«ıla$masını 21 Italya kazanmiftır v( 20 on lrtifaı bulmuştur. Uludağa Amerika Dış îşlerl Bakanı Dulles. ni temin etmek için gayret «ariedeTedavinrlz sayesinde gOzellestlkîeri Mill! Savunma Eakanı Charles Wil ceğim. Birlnci devre»l 1.9 Italyanın lebine ya&an Vann kalındıfı ise îkl • •«jir vakit. hüviyetlerlne dair her hangi . son, Mallye Bakanı Hmuhrey. Ingıliz Başiarah 1 inci sah'Ude biten m»ç dunya rutbol kupası turauva Orhsnel! Bursa ve EsklseMr Bursa bir çupheye yer kalmaması lçin buna Mcdeniycl alanlan Dış isJeri Bakanı Selwyn Lloyd, Mayollan k&rdan kapanmıştır. karar verdik » Rus kuvvetleri ve Macar polis blr sırun el«nx raaclarından blridir. tkinci faaliyet alanım neşriyat olaliye Bakanı Harold MacMİUan, Harliklerile çarpısmalanna devam etmekbiye Bakanı Head. Kanada Dış ljleri caktır. Yaıı plânımda şöphesiı ki Wr tedir. Bakanı Lester Pearson. Belçlka Dış değiçiklik yapmak zartıretl hasıl olBugün Macar telefon «»bcked bir Işlerl Bakanı Spaak vardır du. Senelerdir inceledifim 6 mevıu emirle taınamen durdurulmuîtur. Gr* Londradan haroketinden önce îngt üzerinde pek yakında kitablar nejreliz Dı? tşleri Bakanı. «Salı günü baarek hanci, gerek dahlll, geıefca. Bulıyacak olan topjantı NATO kurulah decekıim. Simdi bunlan uzurca bir dapeştede »ebjr içi telefon müktleDoçent Dr. Muunmer Akaoy beri yapılan toplantıların belkı de en zaman için bir tarafa btrakmak mecmeleri âniden kesilmistb. Resmt mamühimmidir» demlştir, Lloyd, NATO buriyetini hissediyorıım. Hukuk dev hâkimin tekaüde ievkedılmesi amelinun kuvvetlendirilmesi lçin 15 âzaleti ve ârame hürriyetleri gibi raem yesinden ve Göktürkün kiuıbları Ue karrlar hiç bir açıklamada bulunmamıslardır. devletın ellerınden gelen her eeyı leketimizin istikbali için hayatl oneRus kuvvetlermln Macariatanın hayapmaları şart oldugunu belirtmMir mi haiz olan (Devlet hukuku) mese ügili olarak «Rapor» ve «Foruro» dergflerinde çıkan baıı yazılarundan leleri dururken artık medenl hukuk sonrm, bu zat lle münasebetlerimiz te men her yerinden Budapeftey» akın. ile meşşııî olamam. Üçüncü fasliyet melinden değişmiş bulunuyor. Bina lan devam etmektedir. Ayrıca, Budapejtedeki taksi foffirenaleyh üniversitedeki vazifemden Amerika Dıs Islerl Bakanı DUIICB alanun da avukatlık olacaktır.» Orly hava alanına lnışınde gazetecl Medenî Kanunu Tadil Komisyinund» istifa ettikten lonra, artık Medenî leri geçen cumartesi günü baçladıklan greve b"?ün de devam ermislerdir lere Amerıkanın Avrupayı destekliSual: «Adalet Bakanhğında yıllar Kanunu tadil komısyonuna da dahil yeeegıni tekrarlamış. tehdıdın AvruBirieşmiş Milletlerde sayümıyaceğım yolundakl görüşün, pa içın bir hakıkat oldujrunu belirt danberi zaman zaman toplamp çalı her iki tarafça ileri sürüleceği güpheBlriesmls Mületler 9 (R ) Aroamış ve «Ortadoğu pelrollannın taçın jan (medeni kanunu tadil komisyo sizdlr.» tralv», P»kl«tan, Nun Arrupa T« Oflmasının durması özerlne çıkan yenı nu) nda. Üniversitemizin mümessib nev Amfi^ka mllletlerlnrn lmzaladlkçarllar karşısında Avrupaıun batılı bulunan üç medenJ hukuk hocasın.Demokrasi ve hvknfc «erietf lan, Blrlefmla Mllletlerltı Macari«t»n mılletlen, iktisadî durumlannı mu dan biri olarak, bu komısyondaki durumu hakkmda lttlhaz ettlM kacephesi. hafaza lçin bır çare bulmalıdır. Ame faaliyetlerınizden aynlacak mısınız?» Sual «Herhangi bir «iyasl parti rmrlara uymak lgtemedlklerinder dol»rika bu memleketlere iki çekilde yaryı SovyeUer Blrtlği 11* Maoaristam Cevab: «Bahsettığiniz komisyonda ye intisab edecek misıniz?» »ldde*!e t«kbth eden blr karar «nıretl dıma karar vermiştir Bunlar geçmlşCevab: •Simdiye lcadar olduğu gi y»nn aabab Genel Kurulun mazaie. teki anlaşmazlıklan gommek, barışçı üç yargıtay üyesi ve bir railletvekive venmlı bir i^bırligi için yenl bir linden başka, üç tane de öğretim ü bi bundan sonra da hiç bir partiye reslne arzedllecektlr İnglltere Ut Pnm bu karar auretrnl destekl»jr»cekyol açmaktır» demiştır. yesi mevcuddur. Fakat hiç birimlz, bağlanmadan objcktif hakikatleri 1 Dulles yanndan ltibaren hususl komısyonda Üniversiteyi temsil et vunarak memleketime faydalı olma lerini açıkiRmı^lardır. Ayr.ca. Macar hOkumetl lbtilAl ntemaslanna başlıyacakür Ilk olarak miyoruz. Üyeler Adalet Bakanı tara ğa çahşacağım. Daha dogruıu ben Lloyd ile gorüşecek olan Dulles oğ fmdan tesbit edi'.miştir. Bay Göktürk bir partiye değil, bir cepheye men rasmda Ar.eıiican sefaretln» Mr alıeı lubum. Tam 20 «enedenberi olduğu »erlcı n<iyo clham y«rl«8ttnn«l«rlrie leden sonra Pıneau lle bulusac&ktır Dığer tTraftar. Lord îsmay'den bn Bakan olduğun ertesi gunü, Mede gibi, bundan aonra da gene <demok dair İleri «urulen •ebebUri r*dd«dec salacak olan NATO G*nel Sekreterli nî kanunu tadil komijyonunda ve r««i ve hukuk devleti cephesl» nde blr notoyı Amerlkan sefaretlnt terdi etmljtlr. gi lçijı Kanada D14 Bakanı bu mev keza mevzuatı tcvhid komisvonunda kalacagım.» kie en faıla Belçıka Dıa Bakanı üye olarak çahçmamı benden bilhassa Spaak'ı ISyık buldugunu söylemiş rica etmiçti. Çok me?gul olmama rag Sual: «Üniv«r«itey« tekrar dBnın* Mlll«tler murahlîaalarrat» m«mlaketlerlne gelmalarln» Maaarlataa um flniz bahiı mevzuu olabillr miT» tır men, kendisinin Bakan olduğu gün Cevab: <Beo ebedl nikblnlertjenim. yayınladığı, «Adalet Peris!» nden Tedriı hürrtyetl r«finlversitem u h etm'yece*înl Mlölrm'sör. bahseden tamiminin hepbnizde y« tariyetlnin, bir gün een« 1954 tcn ön İU Macar nGKr*<i Bnddngbaaı rattığı müsbet hissin tesiri lle ce olduğu gibi memleketimizde TÜ bu talebi kabul etmi;tim. Vra cud bulflcaâına kaniim. O zaman ye Londra » ( I J . ) lkl Maear mfiltaclsl, BudapeçtsH blr ganaa tl« blr Batl Almanya ile îtalya bugün, dan geçen zaman zarftrıda bir çok rim gene üniversite olacaktır.» kadm barber, Bucklngbaın Berar P«r. NATO men.ublan arasında dah» geeon«ll araaına almnıjtır Her lkl mfflnU lstısare ve Batı Avrupa Birliğitecl d« lr.Tl'ı^ce b''rredikleT!TJden * ! • nin kuvvetlendirilmesini temin içm ktndllcıine i$aretler!e errlr Terllmektoplantılar yapılmasını istemiçlerdir tedlr. Bucunla b«rab«r, peraood «afl Bu arada Almar.ya ile Italya NATOBlnba»: Mart M'ibsni bn raçlüfB btr nun 15 Uycsi arasında askert sahada d«rec«7« kadar yenm»k O»r« m01t«oldugu kndar sijast ve iktısadl »aha Baştarafı 1 »tıcı :. % de Battarafı 1 •nn tahiftd* ellere Maearoa tngtlieo» blr aöBluk da da daha genis bir işbiriığlni ileri Terrnis ve kendlsl de İngiüzce Ma. Kahire 9 (R.) Kahire radyosunun ölmüş, diğerleri kaçmıştır. Bürmüşlerdır. Washıngton'daki ilglli çevreler Baç bıldirdığine göra, Arab Baroları Bir Şehrimizden geçen Lübnanh y»le« cnrca blr eözlük almıstır Birleşik Amerika Poznao huuuMl kan Ei5enhower, Başbakan Eden ve liği bugün bir tebliğ neşrederek dünlann Suriyeyh dair sözlerl iştirak edecek Mollet arasında bir Oçlü toplantı ya ya barolan v» adll teşekküllerinl Dün memteketimizden transit feWaahlngton • ( a a ) TlcaF»* Tepılmagına ıhtlmal vermemektedirler. Iraktaki Nuri Said Paşa kabinesinin çen LübnanU yolcular, Suriyedekl kiletlndan blldlrUdlftlne gCr», Blrl«fik BugtlnkJ Ingiliz basını ise Başbakan Eden'ın Jamaika adasından Baş gayrımeşru bir hükumet olduğunu durum hakkında çunlan söylemişler Amerlka. gelecei haslranda Polonymdin kan Eı*enhnwer ile müteadid mesa] ilâna davet etmiştir. da Posnan tlearet fuann» ietlrak d». lar teatı fttıjini kavdotmktpdir. PortSaid 9 'R.) Süveyş Kanalı | cSuriyede hükumet darbesine retlni kabul efenlittt. Ele alınacak meseleler Blrlesik Amerlka Demlr P«rd« g»rlbölgesinde Ingilız ve Fransız i§gal teşebbüs edılmiştir. Fakat bunda tam Paris 9 (a a > Salı gunü başlıya kuvvetlerinin tahliyesi büyük bir bir muvaffakıyet elde edilemediğini sinde bir memleketln tlcarat fuarma cai olan NATO Veklller Koneeyl top süratle devam etmektedir. Bugun de duyduk. Lübnan halkının kanaati, İlk defa olarak resman lsttr&k ade. lantısında Ortadoğuda »on olarak oe 1209 Ingilir askeri Mısırdan deniı Surıyede Rus taraftarlarırun çok az cekUr reyan «dea hâcilseler münasebetlle Macaristanda Srfl idar* NATO'nun »ktlf müdafaa aahasınm yolu ile memleketlerine dönmek ü olduğu, fakat Mısınn başından geçen Paris, 9 (a.a.l Budapefte radyozere ayrılmıştır. Ingiliz karargâhma son tecavüz hâdisesir.e maruz kalma bu bölgeyl de lçlne alacak şefcllde su hükumetin bugün bütün Macariagenışletllmesi hususunua Utklk ve yakın çevrelerin bildırdiğine gore, bu mak için Suriyenin bü>ük bir kısmı tan» samil olmak üzere »ıkıyönetirn müfalea edUeceğl tahmin olunmakta tahliye ayın 15 ine kadar tamamlan nın Rus taraftarüğı yaptığı yolunda ilân ettiğini bıldirmistir. Hükumet, dır. dır. diğer taraftan Budapeşte merkeı Ifmış olacaktır. Lübnanda ise komünist yok gibl çi konseyi iie bölge ışçi kon«eylerini Dıger taraftan Bırleşmis Milletler Komutanlığı emrine verilen 258 kisilık dir Hareketimizden pek az bir müd kanun harici ilân etmiştir. Eisenhower'in be>anatı Fin birliği yarın sabah Helslnkiden det önce tngiltere ve Fransaya karşı Augusta, Georgıa 9 (A.P.) Baf Amerıkan uçaklan ile yola çıkacak hı.zırlanan nümayis bastırılmıştır.> kan Eıser.hovver, paznr günü, Sovyet tır. Fin askerleri Napoliye, oradan da r ^ lerin Macprıstanda girişmiş oldukMısıra sevkedileceklerdir. ları dehşet hareketini protesto etmia Başt. tir. Başkan bu hareketin hür dünym bin kişi tevkif edilmiştir. Tevkif edi i PortSaidde 700 ttalyan tebaası ile insmlarını dehşet ıçinde bıraktıklalenlerden çoğu Bulgar kıyılan açık • d i g o r y a b a n c I tabiiyetınde bulunannnı ye vapılanUrm Birleşmiş Milletlarındaki bır adada bulunnn topla ı ^ buravı terketmek için vasıta aler İnsan Hakları Beyannamesl auma kampına veya Tuna nehri u « . . ,„ Baştarafı I inc srhifede retı kat'iyede ihlâl ettiğini söylemısrindcki bir adaya gönderilmiştir. 725 Ingiliz tebaası da İlk vasıta ile edümiştir. tir. Gene a\nı kaynaklar son haftalar Kıbrıs yolundan ana vatanlarına d5Merasimde, Sıhhat ve îçtim?t MuInsan haklan günü müneaebetile zarfında Varna ve Burgaza «Sovyet neoeklerdir. »venet Veküi Doktor Nafiz Göreı yaptıgı bu beyanname, Bajkanm Mamütehassıslsrının» çıkanldığım, fakat j New York 9 (R.) tsrael D15 Işleri bunlarm düzenli askerî birlikler şek, Bakaru Bayan Golda Melr , bugün ve Vekâiet iîeri gelenleri ile tstan; earistan hSdiselerine temas eden en ?r Kuvvetl"mir Is bul Sağlık Teşkilâtma mensub 20; sert konuşması olmuştur. Beyanna linde olmadığını, Bulgar ordusuna I Bilesmis rael topraklanna yerleşmelerine hümede Rusjann ismi zikredilmi» olRus tanklarmın verildiğıni, gene Rus kumetinin musaade etmijeceğini be kisüik bir heyet hazır bulunmuştur. mamakla beraber, hitab edilenin Rus Bu münaseb"tle ilk konuşmayı Vali lar tarafından temin edilen kuvvetlı lirtmiş ve Mısır ile tsrael arasında ya olduSunu anlamak hiç de zor bir bir radar istasyonunun YunanBulgir tam bır sulh anlaşması akde'Jilinceye Ahmed Tekeli yapm;ş ve bunu Ve Şey dpŞildir. sırun yakmlanna yerleştirildiğini ha kadar Birleşmiş Milletler Kuvvetle rem Savaş Derneği Bsşkaru Kemal İki FransK gazeterlsi kayıb ber \>rmektedirler. rinin Sinâ yarımadasmdan çıkmala Demir ile Bolu mebusu DT. Lutfi Viyana 9 ,'AP.) Fransıı elçlUJl. Oğultürkün konuşması takib etmiş nln bildlrriığme göre Macaristand» buAyrıca, Stalin taraftan ve aleyhta rını istemediğini beyan etmistir. n Eulgar idareciler arasında gerginIrak, Israel tecavüzüne karşı hazır tir. lunan İki Fransıı gazeteclsl kayıbdır. lik hüküm sürduğü soylenmektedir. Müteakıben, havanın çok soŞuk Elçıllk bun'arın tevkif »dllmis olmaBağdad, 9 (A.P.1 Dış Işleri BaDoğu Beriinde çarpışma ve tipi halinde karh olmasın a rağ larındaı< kcrkmaktadır. Berlin 9 (a.a.) Silâhlı komünist kanhğma mensub bir sözcü bu gece men merasim mahallinde hazır bu George Mazoyer adındakl Mr « , . Irakın, Israel'in herh?ngi bir Arab polisi ile Doğu Almanya gencleri a memleketine karşı gı xeği tecavü lunan Düzcelilere kısa bir hitabede hablr ile Manuel Lttran adındakl fotognıiçı Par^s . Match derglstne men# rasmda şehrin Sovyet kesimindeki zî hareket için tetikte bulunduğunu bulunan Sıhhat ve İçtimcl Muave jubdur. bir meydanda dün gece yarua çarpış sdylemiştir. net Vekili jeni sâğhk müessesesini ma olmuştur. Bu tebiığde, hükumetin Irak hu «Memleketimiz ve Düzce için haSamatyada ortaokul Cop ve tüfeklerle mücehhez 200 dud birliklerini herhangi bi> tsrael yırlı ve uğurlu olması» temennisile Samatvada bir ortaokul açılması polis Marx Engels meydanmdaki tecavüzüne karşı tak\ıye ettıği behizmete açmıştır. için tesebbüse geçilmiştlr. gürultulu bir nümayiş yapan gencleri lırtılmektedir. silâhla tehdıd ederek dağıtmışlardır. Bu arada iyi haber alan kaynakGenclerin nümayişi siyasî bir ehem larm bildirdiğine gbre, Kun Said Pamiyet taşımamakta ıdi. Buna rağ sa bugurılerde Irak halkına Ortadomen polisin silâhla müdahalesi, Ma ğudaki komünist faaliyetinin içyü car ihHlâlınden sonra Doğu Almanya zunu ve bunun doğuracağı teMikeleri komünistlerindc gittıkçe artan endi açıklıyan bir konuşma yapacaktır. Hur Mısır radyosunnn neşriyatı jeye bir işarettir. Beyrut 9 <R ) Kend.ni Hur Mısır j Yaralıların sayısı bilinmemektedir. radyosu olarak takdım eden ve bu ' rada dinlenen bir radvo bu gece yarısı ' âniden nesriyata başlamış ve Mısır ' Devlet Reisi Nâsır'a şlddetle hücum ' Londa 9 (a a ) «Sunday Dİ3 etmlşt;r Radyo, Nâsırın lktidarda bu ' patch» sazetesinm bir muhabıri. Wlrd I'jnnasmı Mısır için en büyük tehllk» aor Dukü ve Duşeslnln evlenmelerinln olarak gostermiş, bunu herkesin MıJO ncl yıldonümü dolayısi'e Paris ya. ^ır da bıldiğini, fqkat Nâsırın casuskmlarmdakı evlermde ziyaret etmistir 20 yıl önce Mr» Simpsonla ev larmdan korkup açıkça soyleyemediS: | lenmek lçin tahtından ferağat etmlş ni kaydetmlşör. Ayrıca radyo, Nâsırın bir numarRİı vatan hainl olduğunu 1 olan eskı Kral şoyle demiştır: « Bugun sise eoyleyeceğim tek şey muhakeem edilmeksizın idam edilmeMIml eudur Eier 20 sene geriye gıtmek I g«nın,, gerektiğıni soylıyecek kadar ilen j ™ itTrl olsaydı ve ben d« gene aynı lkl kurtarılması lçin zaıanmdıktatoryad3n ırın askert yaklaştığını aık karşısmda kalaıydım aynı $ekil. sozlerine ilâve etmlştir. ut aareket ederdim « NATO Yekiller Konseyi yann (oplanıyor İstifa eden Doçent Aksoyon yeni beyanatı İran Şahsnın kızı cumartesi gönö «kâhlanıyor Hırsızdan örür diliyen ev sahibi NewYork 9 (a a ) Kaneas Clty'de Mrs Ethel Adams admda orta ysşta bir kadm oklava lle eve glren blr hırsızı iyıce dovmüştür. Muhskeme sırasmda kadın hıreııa şunlan BÖylemiştlr: € Slzden aamlml olarak MUr di. lerim. Sizi kocam eandım...» En motıim toplanfı Macaristanın hariçle Italya Avosturyayı 21 yendi telefon muhaberatı yeniden kesüd! Hnyaleti dava eden kadın Taipeh 9 (a a.) Bir hayalet aleyhine dâva açılmasını istiyen iyl flylnmiş genç bir kadının istldası Talpeh mahkemesl hâkimlerlnl hayrete düşürmüştür. Genç kadın, birislnln devamh lurette bedaua ettıgini işittiginl, fakat klm olduğunu goremedginı soylemi( ve hayalet hakkında dâva açılmuıru istemiştir. so/juno/a Daüesin beyanatı Eisenhower Eden görüşmeleri Ürdiindeki Irak askerleri çekiliyor Suriyede kanlı hâtfiseler oluyor BAHCELİ EV isfanda 4 bin kişi tevkif edilım'ş Düzeede yenl feir hasfahane • IVIAITİPEGÜLTEPE BAGPATCAP. ASFALTiÜZERlNDt, AYHICA IJOO HESÂPSAHIBINE Ölmeyen aşk PAR İKRAMİYESİ AY/UBM KIUVA A/UMA&ASI VERİLİR. TtaU t (a a.) L700 »«hri&d«ki «ka»telerd«n blrind* btr İlân negraden Madam Chriftine D*Jay 35 ysfinda bufcundugunu, keTTitsînl mesud edecek, fakat behemehal çamaşır yıkamasını bUir bir koca aramakta oldugunu, müs takbel kocannın S8 ya«ınlaA fazla olnamuı lâzun Eeldlilnl bildlrmlstlr. Çamaşır yıkıyacak koca aüyonnuf A&alet ünvanı satın almak Utiyor P«rt« t (a a ) fhiTam m*nktuau nndan b'.rt Prauıanın *n aakl mocmualarından biri olan «ChasMiır fr»nçais» d* fu llanı neşrettlrmİBtir: 1UGOSLAVTADAN GELKSf GÖÇMENLE8 Yu«o«lavy»Q«n dua «Çok c'.ddldlr, fevkalâd» acele olarak d« bir göçmen kafilesi «chrimiz* felmistir. Reetmd» ırkdajlarum», blr aulet unvanı aatın almak latl. Sirked garında k«ndıl«rini k«r|il*yaıı akrabalan arasında gârOlrorum. t»Unll«a rnaknl ucr»t Marly«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog