Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

1* Arahk 1*5» IMtöM MDYO fROİRÂMI ÂNKM TARIHIN TARIHI T.27 Açuıj ve program 7.30 Kur12 ARALIK ÇARŞAMBA 10 ARALIK PAZARTESÎ anı Ker'ın 7.40 Türk müziğt 7.45 1227 Açıhf Tt prognma 11.30 Ka7.27 Açılı» ve progrası 7.30 TürHaberler 8.00 SanatKf.'ar^an blrer n*ık haflf yemek müılgl 13.00 Ç«rküler 8.45 Halıerler 8.00 Sanatjarkı S.ÎO Sabah mttzlgl 8 43 6az kıl»r Abmed t V ü n 13.30 Haberler kArlardaa teirer saritı $.30 Çeşldll eser>rt 9.00 Çcşldll ha.':; müzlk 13.43 Oyur> havaları R«dyo b«fiama haftf müzli 8 45 Siz eserlerl 9.00 10.00 Program Te kapanı». tklpl 14.00 Küçük konaer 14.20 H&flf melodiler 1000 Progam Te • ET kadmlle oaşbtsa 14.30 Çarkılar kapanıj. 1157 Açılı» Te program 12.00 Ke FerlJıaıı Kövenç 14.43 Karısık ha. • mal Karasüleymanoî'ur.dan türkü flf mclodller 13 00 Kaparu». 11.5T Açılıe ?e proeram 1*00 ler 12 15 Küçük konser 12,30 Franlc Smarra'aan aelediler 12.15 f Uç se.5 pn şarkılar (Gül Batu, Nermin ! 16.37 Açıl:» ve prcgram 17.00 tk! Küçük kocaer 12.30 Cç aeeten §arDemirçîy, Emel GUİ3"T> 12.57 8er akordeonla melodüer 17.İS Radyo küar (Cevdet Bolvadln, Yıuuf Gül, feest atat 13.00 Haberler 13.15 yurddan »esler • eklpl 17.45 Dana Hüaeyln Ookmen) 1*57 Serbest Dorls Dsy Te Dany Kaye'den melodt. • müzlğl Te h*f!f melodller 18.10 Şar aaat 13.0J Haierler 13.15 İtal!er 13 30 8alon orkes'raaı 14.00 kılar Muatafa Çsğlar 18.30 Radyo yan yıldızi&n aöylüyur 13.30 Salon Fahrlye Crnerden »arkılar 14.30 Baion orKes'rası 19.00 Radyo k'lmt müziklerl :4.00 Türkân D'2'nJen Eatı müziŞlnden «e;mp'.er 15.00 faaıl heyet! 16 30 Haberler 19.43 aaricılar 14 30 Batı rr.üziğinien N*vzed Gliyprden şarkılar ve saz e«eçmeler 15 00 Neram Demirçar ser":erl 15.30 Lâ'ln Amerlka orkes Sas eserlerl Er^uner Tt ar;;adasl»n dan sarkllar ve »sz eserlerl 15.30 trası çalıyor 18 00 Program Te ka 20.00 Saksafc.'ıist Nlhat Esenpln 20.13 Radyo gazetesl 20 30 Şarkılar Optrn melodıierl 18.00 Frogram Te panı». j Aflfe Kdlbo41u 21.00 Tenl butuakaptnif. * ! lar Rıdvan Tetel 21.10 Çarkılar Ek 17.00 jrem Kongar 21.40 İlhan Gençer Te WJT Açılıs »a program 17.00 I8.S7 Açılı» Te program arkadasları 22.00 Eskl İsUobuMan Dajı» ori^strası 17,50 İneezasdan Dans orkentrası 17.30 İncesazdan i Hazır'.'.yan: Mithat 8e«oğlu 22.13 Tagto faslı ıFahrt Kopuz idareslnâe) Muhayyer faglı lî.00 Radyo köy pos Plyaco dünyaaında geftntller Cernal 18.00 Radyo köy postası 18.10 taaı Î8.10 Turddaa «esler 18.40 Resld Rey 22 30 Şon reıltal! 22 45 Yurddan sefiler (Mu2af!er Sarıözen Küçük orkenra 18.57 Serbest aaat Çarsamba geeeal içln m'tzlk (Karısık ldareslnde) 18.40 Jerry Murad Ar 19.00 Haberier 19 15 Tarih*en blr j harr aarkılar ,dans Te eaz müzltl) 19.50 moniia Grulin 13.57 fierbfet 2aat yaprak 19.20 KlSme tı^ı 19.00 Haberler 19 1S Tarlhten Slr Sagl:k kontısması (Dr. İhsan KSIn) 23 15 Haberler 23 30 Program yapral 19 20 Vedad Gürselden sar 20.05 Nezahat Bayramdan t'.lrKOÎçr 23.33 Dans müztjl 24.00 Kapanı». Inlar T« ata eaerleri 19 50 Egitla» 20.15 Radyo Oaıeteal 50.30 Serbest 13 ARALIK PERŞEMBE £onu£icası (Süleyman Kazmaz) aaat 20.35 CeTdet Bolvadlnden »ar12.27 Açılıs Te program 12.30 ÖJ20.05 Sanl7e Cand&n türküier 20.15 kılar 2100 Konufma (Çetln Ai. ie konaerl 13.00 Şarkilar Ahırıed Ça RaSyo Gazetesl 20.30 Serbeat saat •.»r, ı 21.15 Caı aanatı (hazırlayan gan 13.30 Haberler 13.45 Türkü20.35 Senronlk nıüztk J1.30 Ze ve takdlm pden: İlhan MlmRroîlu) ler Azize Tozem 14 00 Çalışırken kl Mürenden «arküar 22.00 Büyük 21 45 Hafrar.m turizm konuşmaaı (hamürlk Kar^ık haflf melodiler Te danj Millet Mecilsinde buettn (Hazırlayan: zırisyan: Salâhadd!*». ÇorMh 21.55 mü«lğl '14.30 fjarkılar Afltab Kara Pethi Kardef) 22 iS B11Î7 Ecksrine Serhett aaat 22 00 Büyük: Mlllet can 13.00 Kapanıs. sorlüyor 32 30 Mefharet Tsldınm MecüalDde bugün (hazırlayan: Pethl * dan şariuar 22 45 Haberier 23 0'J Karda») 22 15 Müfehher Oüyerden 16.97 Açılıs Tt program 17.00 Ka. C= konaerl J3.Î0 Ktnus Clty şarkılar 22.45 Haberler 23.00 Gece koceerl 13 30 Bu (tecsnm dans n»ık müzlk 17.30 Türküler M u » f 24.00 Program ve Jcapanı*. fer Akgün 17.45 Haflf melodiler Me mÜBlfl 24 00 Program Tt kapanif. tln Bulut Tt arkadasîan 18 00 Şar 11 ARALIK SALI 15 ARALJK CUMARTESt kılar Muatafa Çaglar U.25 Kayıb 7.27 Açıhs Tt program 7J0 TürTJT Açılı; T« progrom 7.30 Ttür mektublan 1830 M»lodl kerranı kttler 745 Haberler 8.00 Benat küler T.45 Kaberler 8.00 Sanat Takdlm »den: Hulkl Çaner 19 00 k â r U ı d u blrcr aarkı 8.30 Haflf karlardtn blrer sarkı 8 30 Cetidll Konutma 19.10 Caı müzlgl 19 30 malodUar 842 Sat eaerlarl 9 00 htfif müElk 8.45 S t ı acerlerl »00 Haberler 19.45 Radyo erkekler fasıl Çtesldll nafll mUzlk 10.00 Program Ha?ı; rnelodüer 10.00 Program Tt heyetl 20.15 Radyo faEetesl 20.30 kapanif. Barktlar Tdlun Korman 21.00 Radyo tlyatrocu 23.00 Şarkilar Salmt Elnan 22 30 Plyanlat Ann BUramür M JT Aoüıa T* prognm 11OC AU U Jf Açnn Tt procram 12.00 KI. l ael 22 45 Kcmter aalonlanndan Oandaa turküler 11.15 KOçüi ic<n raset cumhur Armonl mıukaaı 12.M Program w 11.30 Oç Metes »artılar ;Mu Üç aeatm tarkılar (MUMbher OUytr, 23 15 Haberler 23.30 vlnrı Tinürek, ^ahrtyt Caser) 23 33 Dans mürişt Te haflf melodller •114 A n a , Medtha Fldan, TTMye Rekhnel) ia.S7 Serbest ae,at İS 00 11.57 Serbest »aat 13 00 Haberler 24.00 Kapanıı. Ha.berlar 13 15 Kty 9'ar'd»n mslo 13 15 Turhan Karabuluttan türküleT 14 ARALIK CUMA <Ul«r 13.30 8alon orkeftruu 14 00 13.30 Cumar'ert konaerl 14 15 S«12 27 Açılıs ve program 1230 Cu Ahmed Çağacdan |*rkılu 14.30 B»tı rmbtr şarkılar 14.45 Kmuama mOclfHnden »eçmBler II00 Saime 15 00 ÜnlT«r»lt»den naklen y»yın roa konseri 13 00 Şarkılar TürkSn StDasdan şarltı'.u liJu Birlefralı 15 30 Amertkada haıırlanan 6 M İ haflf D!ü»r 13.30 Haberler 1145 Sat Umetlar k o n u a s u a 1« 45 Uusette müzlk programı 18.00 Kayıb mtk eaerlerl 1400 Haflf aarkılar dans T« eaı müzlji 1430 Şarkilar Lutfi a.%*U»î*r. **U7or ltM TmfTta fublan, program T« kapanıs. Günerl 15.00 Kapanif. * • 18.S7 Açüıa »• program 17.00 !Ud • 18.57 Açıhs ve program 17.00 Şar O MJT A«ıl>f T* progna İT.M 70 çocuk uuatt İÇ u Radyo köy 18.10 Çe#:dil t'drküler kılar 17 30 Aksam konsert 18 00 Oaoı orkMtnn 17 30 Zly» TMkant. p o ı u t ı HO fukıl»x 1800 R&dye k*T PO« 18.30 İncaaazdan Hicaz îaslı 18.57 Türkfller Nerlman Sarısözen 18 15 Beledlyt zabıtaıı aaatl 18 20 Dant taa 18.10 Cefldll türtültr 1830 Serbest a«*t 29.00 Habtrîer 19.15 T» e u müzlgl 18.45 Blr Tarmıs blr yo U* inglllice 18.4i Uanhnt Tarl^.ten blT yaprak 19 20 Bolero yokmu* Eflâtırn Cem Güney 19.SO mtUlklerl 18.ST 8«rt>«*t l u l Tt rumbalar 19 30 terlm ÇağlaTanŞarkılnr Rndlfe Erten 19.30 Haber l».00 Kkbarter 19.15 Tar.ht*n otr dan »arkılar 19.55 Spor habtrlerl ler 19 45 Cuma akssmı lcln mOzlk jr»pnk 19*0 Vala re Polk«lar 20 00 Seçmt mtlodller 20.15 Radyo fKansık haflf melodiler 20 15 Rad19J0 IHnl. ahlâkl nnıeahal» 1» «0 Gazettst 2030 Strbett aaat 30J5 yo gazeteal 20 30 Beyaz perderfen Türk mürlgt 19.43 Cevrty» C5«y TEf'r GÜTenlr Te arka^aşlan 21.00 müzli (Fllm melodlierll 20.50 De hunian »arkılar ».13 Radyo O» Şairler Te öestekârlar ıReflk Ahmed reden tepeden Cemll Cahlt Cem «ete»I 20.30 Btrbest wat M.35 SevençU) 21.30 Şarkı Te dan» 21 00 Şarkilar Alâaddln TBTP.^.I ji KIİS1İ Türk mUz!&i 21.05 Tem'U 21.45 Spor Oawteal 22 00 Şnrkılar ' 21 30 Konuşm» 2' 40 Radvo klisik 22.00 tzabll mîlzik 32.45 Habtrier 22.ij Neçell meiodller 22 4S H a . Türk mualklal toplulugu 22.15 6op 23 00 Gec« konsert 33J0 OlenD MH berler 23.00 Tatil gtee»l proçramı rano Alla Dermlnaayan 12 30 Müzlk ler ve orkeetrası Î4.00 Program Tt 24.00 Program vt kapacıa. mpcnıuîtiı Takirm eden: Bülent Tar kapanıs. ean 23.00 Dans mü^iği 23.15 Haberler 23.30 Progrnm 23 33 Oece 12 AKALIK ÇARŞAMBA melorilleri 24.00 Knpanj, 7.27 A«ıln T« pTO?T«ın 7.30 TOr10 ARALIK PAZARTKSİ k«!ar 7.4Î Habtrtsr 100 Baıut15 ARALIK CUMARTESİ 12 27 Aiilış ve pro^ranı 12.30 D.ıns kârlardan fc!r»r «ari^ 8,30 E:bah 12 27 Açılii Tt propram 12.30 Kamttzlgl 6 45 Sâi »Berlerl 9.00 Ha. müzljl ve haflf me'.odiler 13.00 Şar nsık haflf yemek rr.üzigl 13.00 Şar i'.î melodllM 10.00 Program ve kı kılar Ayla DoŞanny 13.30 Haberier kılar AH R:7a KöprHHUcroŞIu 13.20 13.45 Saz eser'.eri 1 . C ÖJle kon Freddle B.Tlta'ian akordeor.la üç TaU 4O panı». s»rl 14.30 Berabet tarküar 15.00 + 13.30 Haberler 13.43 Şarkilar Mu EUpazn». 11JT Açii!» T» program 1100 al!4 Gökçay 14.15 Dana Te eez mü* Frankle Liln» aöylüyor 12.15 KU. tltl 14.45 8ar eserlert 15 00 Dans 18.57 Açılll Te protrram 17.00 Hak müzljjt 15 20 Hsftamn programı çük konser 12 30 &ç aesten (atl ılar kı Derman fasıl beyeti 17.30 Kü 15 30 Şarküar İrfan Doğrasöz 18.00 (Dündar Btlkan, Neızad Güyer. Kecdet Tokatlıcglu) 12.57 Serbe?" sa çük konser 18.00 Şarkılar Berrln Cumartesl kcmseTİ 16.30 Hskkı Der at 13.00 Eab»r'.îT 13.15 Ba*la0.» Erl^ay 1820 D*n» Tt C&B müzltl man fasıl heret! 17 00 Üc sazdan takımından ttiry.'üîer ve oyun ha"a 18.50 Konusma 19.00 Üüli^dsr mu rrrloiller 17.15 O711T1 hav?.:ırı Şük ları 13 30 Salon oriestrsBi 14.00 siki cemlyetl tdare eden: Emin Ongan rü Tunar Te arkadnslan 17.30 Pl&k melof.'.lerl larla basbasa Takdlm ed<"i: Cumhur GSnUI Sfivlercien çarküar ' 14.30 P' 19.45 Haflf akşam yano lle caz 14.45 !»Tkı!aı 15.00 2).!5 Hndyo gazetela 20.30 Şarkilar A!p 13.00 Ttlrk mU6lkisl dlnieylcl ^îecmt Rıza Ahısknn 21.00 Spor has lsrPk'ert 15.30 Orh.in AVŞLÎT tango o::ul kö§e»l 16.00 Program T» kabıha!'.n Earef Şeflk 21.15 Şarkilar orkestrası 18.50 EŞltlm saatl 19.00 panı», Pprih&n Sözerl 21.45 Radyo senfo Şsrkilnr Mefharet Yılriır:m 19.30 nl orkettra»! İdart eden: C«mal Reşid Haberler 19.45 ÇİEan melodVierl 18.57 Açıh» T« program 17.M T 1 Hey 22.45 Art VRTI Damme kentetin T20.00 Şarkılar Suzan Köktürk 20.15 Tly* Heklnıcldra »arkılar 17.13 den ea» rnÜ7!ğl 22 45 Plak do'.sbır. Rartycı gs/ftpsl İC 30 D'.n'.erlcl lsDana muziji 17.30 fncesaedan Sul dac (Kansık haflf aarkııar, dans mtt. teklerl (Haflf batı müzltl) 21.00 tanlyegâMı fa«Iı 18.00 Radyo kör riü) 23 15 Haberler 23.30 Proe Şarkıiar Zekl Müren 2130 Onbeş ptwt»m 18.10 Turddan s^sler 18.57 ram 23 33 Gec« melodlleTl 24.00 günde blr 22.30 Şehlrd? bu hafra Serbest Mat 19.00 Haberler 19.15 Kapar,:ş. 22 45 Cumartfrf ger?s! lçin mU7lk Tîribten S!r 7iprak 19.20 GSnül Karıeık haf'.f melodl1»r. dans ve CPZ A,:ınc:d*n aarkılar 1»45 Spor h s 11 ARALIK SALI fcerlerl 19.50 Ilraat »onuşrraıı' (Mus 1117 Açılıs Tt proftram 12.30 Kü iilziçn ?3 15 Hab?r!»r 23 30 rîrram 2C 33 Dans müz!£l 24.M tar» Salksya) 20 05 A'lye AkkUıçtaa çük ork»tra 13 00 Şarkılar Nadlr türMU« 20.İJ Radyo Oeseteal Hllkat Çulha 13.30 Haberitr Kapanıs. 20.30 S«rbest Mat 10 « KCçCk kon 13 45 B u Merleri Bnlse Can Pulya *er 11.00 Kohramanlar geçlyor : F e Akaydın 14.00 Karısık orkestra mü ridan Paaıl TUlbentçl) 21.13 Antlk •lgl 14.10 Barkılar 13.00 Kapanıs »rvalar (•Oyleynı: Saad«t tiem») 21.36 Boımb«T aarkılar 12 00 BOytlk mlilet MecHslnd* burün (haBirlayan: 18.57 Açılıa Tt program 17.90 Tur Fethl Kmrütt) « 1 5 S e r l n T»n kültr 17.13 Aaırlır boyunca mOılk üektem farkıİM M « Habcrlcr 17 45 Sartılar Iteoeb Blrglt 18.10 23.30 O«ot tonaarl » J O D«n« r* Dana Tt e*« mtlılğl 1840 Tmjnbur ea« 24.00 Program »e kapanıa. sololan Ça'.sn: Laika K.i^abey 18.55 Traflk »aatl 19.00 Radyo küme fajıl 13 ARALIK PEBŞEMBE heyeti 19.10 Haberler 19.45 H « 7J7 Açılıa T» prognm 7.30 TOr e a m ı s aevllen plâklar (Haflf batı mU külar 7.4* Haberler 8.90 8«n«t tlti) 10.15 Radyo ı a « t e s l 20 30 kirlaMhA Wr«r aajkı «30 O^idll Operet aahr.e)'rlnden 30.50 Ordu hafll otteik 8 48 8 « ı «t*rtert ».00 aaatl 11.00 Şarkilar Çükran özer Eiftf a«!odll«r 10 0C PTOfr»« T* 21.30 Ç1İT dünyamı» Beh;et Kemal kapaaaı. Çaglar 11.40 Ş«rküax Qaye*t* Aeftr * 22.00 Operalardan hlkiyeler İLFT Aflriı» T« proeram 11.00 Mua 33.4C' Oda mürlğl 23.00 Oençler Içln tej» O«eey»taıa»Jaıs türtölsr 12.1i KSçük konaer 11.30 O« »e««n a&r. kılar (Eertm Çagîayan, Eaec Altan, Gönttl Akmoı) 13.37 Berbtmt m t ŞÜKRt CANAL'm 13.00 Haberler 13 15 Haflf Frsrma earkılar 13.S0 Salon orfcestTMl fS«dad Kdla ldareslnde) 14.00 Ifeerin ASçanıhn »arkıl»r 1430 Batı m'i«l^lnden »eçiBeler 15.00 Behlye AkK»dm •ibUelerto* «id olanlar *cyd»n »»rküaı 15.30 Çeaidli TotKı purt'sr 16 00 Proeram »e kapan!|. ee konaerl J3.30 Dan» Te caı mü ytnl plaklar 13.İS Ha,b«rleT 23.10 tlği 24.00 P.Ofram Te kapanı». Program Î3.S1 Dana muıi&i 34.00 Kapanif. 14 ARALÎK CUMA BULMAC • m m SOLDAIf Tirldys Etk! Maharipler BwkMi A. 0. Hapishane Kaçkını Vazan; Alain P«q|Ba« ( 1 ) ^»r1«m:MAZHAR KTJNTÎ fsmi tarîhe MUHABANK e İAÖA! ... m Mevcud Jube »e Ajanslar BEYOĞLU PANGALTI KUZGUNCUK AN KAR A (Merkez) YENİŞEHİR AKKOPRÜ SAMANPAZARI KIZILCAHAMAM İZMİR NEVŞEHİR MALATYA ZONGULDAK 1958 Sonuna Kadar Açılacak Olanlar KADIKÖY GALATA GAZİANTEB URFA TAVŞANLI ALACA BEYPAZARI KARABÜK 1 Kıyıaı faxla defU (lkl kaHme). 2 Kol ucuou atcaİB Ualrt aibnda bırakma (lkl kelune). 1 Guoetln dofma tsl r» ânı. hajtalık bellrtilarlndendlr. 4 Abdallann 6nUn<3« giderlerden, blr ırk mensubu. I Insanı acıklı hlsler altında bırakacak »eklM*, Aayada daflık aaemleketlerdco Mrlnln lkl basjı. f UıuvUrtmırdaa, tenl yuvaDak «ehrelerl bclirtİT. 7 Hayattan taman u m ı n aldıfımıı, hlyaneti kuullslne metlrk yapmıt elanlardan. 8 Blr erkek adı. TCKAUDAN AfAâlTAl Tkrlc 26 uıart 1U5 Janıton lamlndt failr blr t ı d ı u o ( u n Uooj (tanyak köyü rablblnt ftdtrak kuoagında Ufidıgı çoougn TaftU e t n vaint rlea tttl... Pakat ertada baba forünmlyordu. Rahlb tcnınc* ka"dın önünt baktı: Çocugun baban yottu. Mtrealm blrkat d»klka z«rıd» bltt! T« çoouga JanHanrl lsml rertldl. Bu çocuk bll&hare bü. iyUdUğU •aman LatUd l»ml altında dünyıd» kendlnden blr hayll /bahsettlrectktl. 1 Yur patlasın ç*l oynasın yaçama r» kar vurup harman a«\urma tşi. 1 Parlayıp tutuean (lkl kellme). 3 Suudt Arablstanın eskl isrr.l. iöylel 4 Klmler» yaparsan onlardan eakın kendlnl! 5 Blr Cögul takıaı, slkâyet lnlltlal (etkl terlm). 6 Ekonomlnin lkl bası. Kibed» Ialâmlıktan öno« bulunan putlardan. 7 Y.ptıfı kanunlarla meahur blr Aaur hükfljndan. 8 Şık ve klbar lnsanlara Takısır tarzda BÜTÜN BANKA İŞLERİNÎZDE EMNİYET ve SÜR'ATLE HİZMETÎNİZD t l I I 4 I | î « TlElSfÂİNİO' İJS AİĞİAİÇ A|N Rİf İFİA t | T | l ; R | A | F | İH K l j |Y|A|S|E|Tİ AİMİA|K|*|R|U|H Tİ»İN)SBİK|AİBİA~ ÖLÜM Harb Akademlal memurlarmdan olup uıun xamandanberl GUmüşauyu At Hs. alnde tedavlde bu lun an, Yünmlye Degerin e»l, Ferld Degvr ve Ulvlye Bo^ukun kartieçi. Şükriye Degerin kaymbiraclt'ri. Hakkı Boşok. Nüzhct, Mcdiha ve Sabire An.'.f.'ırtaların eniçtesi rış|u Çocuk $ 3 \ \ ÇOCUĞUNUZA VERE3İLECEĞİNİZ GÜZEL YILBAŞI HEDİYESİDİR >rf 2 6 Araltk 19 5 6 Saat 1 5 1 8 arası pr|SlE|Y|AİH|Ajl yJ 2 5 Aralık Saat 1956 «? 1 2 2 4 arası Jaueton ıyl ve Kayreıll blr kadıuuı Bııoaıız bır jocuk aogurduguj nlçln allesl tarafından reddedl'dljlndeu. yavruyu îalışar..k büjuımekj Ilkarannı verdl. Ktlçük J;;n da yava şyuvaş büyüyord'.ı. Çocuk a;<ılh, ,'7zekl ve gözü yükseklerde ldi! O da çalışıyor, okuyor ve daha o yrışta \ bir sahslyet olmak iatlyordu... Jan cemlyet hakl:ıııda flklrler yürütu/ yor, yeni dı.i?ürceler ortaya atıvor'itı... Annes1. ıte or.:i hayran. YUBAfl GECESİ G AL AS I . *, ; w r , Î lmlİ^.Tfy r 31 Ara l< 1956 YILIN EN MUHTEŞEM " MEHMED CEMAL DEfiER "S?VA /v A 2fcİ^t> W%TgV'S s 5^>^^çir,"r GECESİNİ, *** f " \ :: A •.* Türk Ticaret Bankası Muhabere «flfrind'n eskl ortlu mrnsubl.ınndan mcrhum KaraftrycH S[ileyman beyin oglu Viyaıiiııla Mfizik Akndemislnde tshsüdc bu lunan Hüocste ve Sadiypnin ağ.ıbeylori EN MUHTEŞEM DEKOR İÇİNDE GEÇİRİNİZ. Nefis Yernekler, Kotıyon, Varyete DANS ORKESTRASi 5 MASALARINIZI AYIRTMAKTA ACELE EDİNİZ. I I) «X~ Zanıa.ı ,;^.;LI... KIL.UU ordusıında ctfrun yujıiitk.ibinu Tutrselen , Danrl (Jan Hanri lsmlni Danrl'ye çevlrmlştij Işinden büyük blr çurur duyuyorcu... Hastaları bacamat ediyor, mecruhlarm yaralarını sarıyor ve börlece geçlnlp gldlyordu.. Ou yedl yaşlanna geldiğl zanı orduya cerrah yamağı olarak yazılmış ve bu güzel haberi vermek üzel re annesine koçmuştu. O zamankl cerrah yamaklan icabmda bir asil "âdenl:ı şır:r.'ja yaoarclı... :.ç ecer veva haÖcı yataıı faKteritt vazife e.sn:!?]n<ia gerirılİKi kalb kriîimion !î:il(iınlf!ıgı CVrryhpstsa hastani'sinde iki gün yapılan hcr tdrlil ttclavi ve ihtimnmi rrı^^i^n df\n c nb.ılı asat 4. > da TLıkkın .* 0 rahnîeîlne kavuş!rıiı=tur. Con.'izctu bııgün C'Prr >!;paşa ha?tano?inden alınarak Bf*yft?ul C'inMİnde Ö£ÎP nam.i7.im mdicr.kıb Fciinifkıpı Schidligindrki ailo k'ıbrisî.inına defnpdüecektir. * * * Comşit Karamuço Ertunganın e^i, Fehmiye Kartal ve Dr. S.ımi Ertımgonın annoleri. Xusret Ert'.mK.inın kayınv.'iüfîpsi IİNna. Vala ve ? T.rr Karta!:n nnnoar.nolori, Sinan vo ?<üvit Erîun^cmn babannnek'ri HİKMET CABAS * OEHİZCİLİK BANKASI T.A.O."* Şchir Hatları îşletmesinden: 1 İzmit komür deposuna ve vapurlanmıza kömiir tahmil, tahliye ve aktarma işi, teklif alma •ur«tile miiteahh'ıie ilıale ecıi'ooektir. 2 İhale 24/12/H5( pazartesl günü saat 14 *• İşleime Müdürlii^iinün Eminönündeki binasında yapılacaktır. 3 Bu t^e aid sartname ve mııkavele flrneği h«r iş Rününde İşletmcnin malzeme servfsinde ve İzmlt Arctılalığımızda görülebilir. 4 İsteklilerin ihalc saatinden evvel 2.250. TTı. lık mııvakkat teminatirrmı İşletme veznesine yatırmalarını ve m.ıkbuzmuı ttkljf mektuhları ile birîikte ilgili komisyona tevdi etmeleri şarttır. 5 Ranka ihaleyi yapıp yapmamakta veya diledigini tercih etmekte serberttir. (17097) FAHRîYE ERTUNGA y.I2.1H5I: p.ızar günü Hıiıkın nl'mptine kavusmustur. Ccn.nze?! 10.12 1 S> M* pazartAsi |»!!nü Sişli Camiinflen 0 S ! P namszını müt fikıb kaMıniar.ik 7"oıji.rv rppz:rl:!nn dpfnndüpcfktir. Yüksek irad getirecek Bioki Kitabîarı • 1S.S7 Açüıı T» çrognm 17.00 Kualli Aneıdan aarkUar 17>0 Kadyt) lle lnglllîce 17.45 OO! Batudra {»rkılar 18 00 Radyo köy portası 13.10 Çesidll türküler 13.30 Ordu aaatl 18.37 Serbest »aat 19.00 Haberler 19.15 Tariîjen b!r yaprak 19.20 Tangolar 19.30 Dlnt, ahlâkî musahate 19.40 TUrk müzigl 19.45 Mithat Akaltgn Te orSestrası 20.00 Tarih boyunoa müzlk 20.15 Radyo Gazetesl 20.30 Serbest saat 20 35 Harry Horllck Orkesrrssı çîli7or 20.45 Eonuşma 21.M Haftanın kor.s«n (Hazırlayan re Idare . eden: îfuzaffer îlkar) 22 f>n O;?era aryalan 22.45 Haberler 23.00 Ge. Biçu, m ratbikat D 0 d | rt Proralar K» Yapms Çiçel KC Hocamt şapkadUk İ C S firkeklere aıd ııaMiitjr Biçlri Dersl«ri 180 EeyoğHmda Parmakkapuîa, îstikînl caddesinin arkasindaki işlek bir sok.:kta işlıanı yapmak için tâdilât projesi hazırlanmış ve rı.:îısatı ahnmı.ş 5 katlı bir apartıman tamamen boş teslim 175 bin liraya acele satılıktır. Ucuz'ujandan istifacİL edcrok fırsatı kaçırmıyanlar çok kazamrlar. Gezmrk ve göriVmek. pazarlık yapmak icin müracaat yeri Nisar.taşı İs Bar.kat.: sırası Orhan Dinçel Tel: 48 56 53 KELEPİR BİR MÜLK Gemlek r e Ptfsmalar M C Başbca Düyük kitabçüard;bulunur. Taşrs »ipari?lerl (Şük rü Canal posta kutusu 973 Istan bul) «dresto* jr»pılma!ıtlır. Pa rası peşin gönderilen kitablaı taahhüdlö gSnderilir Ödemelı irsalattar 50 kiın;» KO~IP ":rrpti 46 Kalem Muhtelif Cins Civata ve Perçîn Ahnacaktır: DİANA DORS t> umaş Vesair Emtea Satışı Yünlü Sanavli Müessesesi Defterdar Fabrlkagı ambarlarînda mevcud muhtelif tip kumaj vesair emtea (12) grup halinde, mevcud jartnamesinde yazılı kayıdlar dahihnde satılacaktır. îsteklilertn bu işe dair fartnameyl görmelerl lüzumlu izahatı alarak teminatlannı yatırmaları ve tekllflerini en geç 13 12/056 perşembe günü saat 16 ya kadar Müessesemiı Yünlü Şııbesi Müdürlüğüne vermel«ri rica olunur. Müessesemiz tmtifi yapıp yapmamakta terbesttir. (16731) Beyaz perdenln atoro bombası, Marilyn'den sor.ra aahne hidrojen bombası DİANA DORS'a kaldı. Harlk\ılade mevzun viicııdü bu afetin sor: fllml BÜYÜK AŞKIM (Gflreşçlnin s<"v»liisi| lsimll renkll flhni yarın , p^şamdan ltlbaren ŞAN slnenıasmda ' çös'erllmeye başlanaruktır. ı Ereğü mmx\ı\\ İşletmesi İstank'l İrtiha! İşletmmi? ihtiyacı için cem'an (46) kalem muhtelif cins civata ve perçin almacaktır. İhtiyaç listesi. İstiklâl caddesi PiremPci sokak Metropol Han kat 2 deki (Telefon: 44 15 93) Müdürlüğümi':zdr>n tcmin edilebilir Tokliflerin en ?ec 19/12/1956 günü saat 17 ye kadar Müdürlü5;ümüz binasındaki toklif kutusuna atılması lâzı.Tidır. MiidürlUîtıimüz sipsrişi verip vermemekte veya diledifiine vprmekte s^rbefttir. (16874) SATILIK • KIYMETLt APARTIMAN Çarşıkapı Mimar Hayreddin mahallesi, İhsaniye sokak tramvay caddesine nazır 4 No. lu 5 katlı apartıman sahibi eli'e ehven fiatla satılıktır. Tel: 22 21 56 KİRÂLIK YAZIHANE Filimcilerin bulıınduğu AR Sineması karşısındaki Yeşil Çam sokagında 27 No. da 6 odalı bir yazıhane kiralıktır. Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi YILBAŞI REFuH/1 l 000 ÇEKİLİ5İNDE ADIM ATABİLİRSİN Li R A ve y&yac Cumhuriyet Matbaacıhk ve Gazetecillk Türk Anonim Şlrketi Ca|aloglu Halkrn sokak No 30.41 Sahibi: BİR YÜICSEK f^KİNE MÜHENOİSİ Almanyadan mezun Ahr.anca ve İngilizceye vakıf Yüksek Makine Mühendiyi tercihan yabancı miiesîPseler nezdinde ve sanayi brnnşsnriî* is aramaktadır. Aı.kara. Yenişehir P.K. 1009 uMakinc Aîühcndisio rüm;>»u ile müracaat edilmesi rica olunur. NÂZİME NADt Tazı l^Jerini fi'ien İdart eden Mea'ul MUdUr ^ NAZLM ÜLLSAK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog