Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

Amlıkl95C CUMBUBtYET r O N Amerikada bir istifa ariste çok muhim konferanslar başlarken Birleşik Amerikada Dışişleri Bakan yardımcısı istifa ctmiştir. Fransız radyosunun bir tefsirine gore, bu istifaya sebeb Ortadoğu hâdiseleri olmuştur. İlâve ediliyor: «Herbert Hoover Avrupaya yakınlık göstermemiştir. Şimdi çekiliyor. Yeriai ise Avrupaya çok daha tazla bağh olduğu bilinen yeni bir simaya terkediyor.» Birleşik Amerika İle İngiliz Frannz grupu arasında Süveyş dolayısile başgosteren gerginliği ortadan kaldırmağa matuf muzakerelere gidilirken, Amerika Dış Bakan yardımcısı Hoo HA B İtalya komünistleri Rusyadan yiiz şeviriyor Togliatti, komünisl partileri için beynalmılel bağımsızlığın şarl nlduğura ileri siirdi Roma, 9 (R.) îtalya Komünist Partisi lideri Togliatti, îtalya Komünigt Partisi kongreeinde bugün millî komünist partilerine daha fazla serbesti verilmesini istemis ve komin formun kötü bir yol üzerinde yürümüş olduğunu iddia etmiştir. Komü nist partileri için beynelmüel bağım Balayı altı aydan fazla devam etmezmiş AmerikanJapon Pazartesi Konusmalan harbine dair ifşaat Balayına çıkanlara tenzilât yapân HoHanda »telcilerl altı aydan »enra yenl evlilerin gözleriniı» açıldığını söylüyorfcır Fakat bu teşebbüsun sonu gelmemlşti. Herter, Xixon'un adaylığını destekliyeceğini büdirmis, Stassen'in kendisini öne sürmesine nza göstermemisti. Christıan Herteri, bugün Amerika Dıs İşleri Bakanlığmda Ortadoğu işlerini tedvire memur bu zatı öne sürenler, Cumhuriyetçi Partinin «"»ol kanadı. idi, Iiberaller idi. Parti içinde sağ kanad ile sol kanad arasındaki mucadele bugun bile sönmuş değildir. Yalnız Christian Herter geçen temmuz aynıda neden adaylığını koymamış, çekilmiştir? £1 yaşında olan Herter, sağlam bünyelidir. Artist bir ailenin Pariste dun yaya gelmiş e^âdıdır. Ecdadı Boston'lu çiftçilerdir. Fransada sefaret kâtibi olarak uzun müddet bulunmuştur ve hattâ kendisi için (Avrupalı Amerikah) derier! Bir ara Eisenhower"in kendisine Paris Bü.i'ük Elçiliğini vadettiği ve buna son derece sevindiği de duyulmuştu. Bir müddettenberi Massachuchet eyaleönin valisi bulunuyordu. Başkan muavini olmaya hayatını Pariste bitirıneyi tercih ettiği soylenirdi. Chistian Herter, «kuvvetli bir sima» olarak görülmektedir ve etrafında geniş bir taraftar kütlesi de vardir. Bu sebeble. ihriyar ve hasta Dulles kadar onun da Amerikamn dış politikasmda rol oynıyacağı söylenebilir. Zannetmijoruz ki bu shasî değiffiklik, Birleşik Amerikayı, Ortadoğuda ve umumiyetle Akdeniz havzasında yanlıs ve hatalı bir politika takib eden Fransa ile İngilterenin peşinden surüklesin! Fakat Amerikan dış politikasının, bu bolgede siyasî şantaj yapan ve bu santajı yiıriirmek emelile istikran tehlikeye düşüren. Kus yayılmasma zemin hazırhjan diktatorleri de desteklemekten ve bunlan kullanmaktan vazgeçeceği de beklenebilir, temenni edüir. Ömer Sami COSAR ya komünistlerinin lideri Sovyetler paya bir tavizi olarak kabul edilebi j Bırüğıne de temas etmis ve «Ruslalir mi? Şuraa muhakkak ki Süveyş hâdi rın komünist partilerindeki şekli tatiesi patlak verdiği zaman »aym Dulles hasta idi, ameliyat olmuştu. Amerikan Hariciyesinin kararlan gene Beyaz Saray'dan, Eisenhower'in ağnndan açıklandı. Fakat Herbert Hoover'in de muhim rol oynadığı inkâr edilemez. Unutulmamalıdır ki Dulles'in bu yardımcısı butün Ortadoğuda Amerikan politikasmdan Bogota 9 (a a.) Bogota'ya 5 kilo. mes'ul bulunuyordu. Şimdi bu mevmetre mesafede bulunan Bajaca'da dun kiye getirilen kimdir? vuku bulan bir uçak kazasmda 15 kışı Massachusset Valisi Christıan Her olmuş ve İki kisi ığır surette yaralanter'den ük defa geçen temmuz ayın mıştır da Amerikan seçim hazırlıkları içinAmerıkalılararası havacılık birlığine de bahsedilmişti. Eisenhov.er'111 si 8id olan «Catalina HK133> tiplndekl lâhsızlanma işlerindeki siyasi muşa bu uçafeın henuz blllnmıyen bir sebebviri Stassen, Başkan ve Başkan yar den dolayı duşup parçaîandığı ö^renıldımcısı adaylarmı seçmeğe hazırlanan m'stlr Uçakta bulunanların y»dlsini Cumhuriyetçi Partinin kongresinde murettebat v« onunu yolcular tcfkll Nixon'a karşı cephe alıyor ve Eisen etmekte idi. Yolcuların çogu mezkur hower Herter ekipi seçime gitme blrligin memurlan teçldl etmektedlr. Udir, diyordu. O günlerde şu tefsir Laos, FTansiz Birliğ+nden yapılıjordu: « Nixon, partinin koçekiliyoyrmuş yu sağ kanadının mümessilidir. 1952 Tokyo 9 (a a.) Pekin radyosunun de parti kongresinde Eisenhower'e bu sabah Hanoı mahrecı İle »erdlği bir mağlub olan infiradçı Taft'a bir ta habere gore, Laos Fransız blrliğinden viz olarak Başkan yardımcılığına ge çekı'meğe karar vermıştlr tirümiştir. 1956 yılmda Başkan yarRadyonun bildirdığıne gore, bu kadımcılığınm ehemmiyeti artmıştır. W rar, Laos meclıslnm cuma guna yapıyaşmda ve hasta olan Ba.kana bir lan toplantısmda veTİlmLŞtir. jey olursa yerini otomatik şekilde TiirkiyeBulgaristan ticaret yardımcısı alacaknr. Bunun Christian Herter ohnası lâzımdır.» görüşmeleri sona erdi Uçak ve ofobiis kazalarında 26 kişi öldü Sofya 9 (TH.A.) 29 kasım tarihındenberı burada devam etmekte o. lan Turk Bulgar ticaret gorüîmelerl dün aksam nıhayetlenmıştır. Yapılan gorüşmeler sonunda Türkly» tle Bulgarıstan arasında dort mllyonluk yerU bir anlaşma akdedi'.mitbr Ayrıca odeme usullennd* de b«zı kolayhklar saflanmış bulurmaktadır. Yapılan bu anlaşnıa g*reğince Bulganstan Turkıyeye cam. sanayi malları, çımento vesaıre sataoak. karsıhğında da yaş ve kııru meyva, balık, can'ı hayvan. d*rl vesaıre alacaktır. Muzakereler sonunda Bulgar Ticaret Vekılı Turk t:caret heyetl serefine blr koktpvl parti tertlb etmiştir Kakteylde Turkıvenin Sofya Buyuk Elçısl d« hazır bulunmuçtur. İzmirde Tokyo J (a.a.) Tokyoda ingilizce olarak neşredilen Asahi gazetesi bajyazarmm dün neşrettifi bir makalebik etmekten kurtulmahyız» demi} • de bildirildiğine göre, Tokyo postanesi başkan Roosevelt'ten Japon imtir. îtalya Sosyalist partisi adına konu i paratoru Hirohito'ya gelen bir mesajı ın şan Guido Mazzali Pietro Nenni'nin ı on saat geciktirmemiş olsaydı, Pearl <tki parti arasında kardeşçe bir da Harbour baskını ve Pasifik harbi yanışma olduğunu» söylemis ve JTIB belki de hiç vuku bulmıyacaktı. Muharrir, Asya devletlerinden çolan ilâve etmiştir: c Hıç kimse hayale kapılmasın. ğuna zarar vermiş olan Pasifik harBizim partimizin hareket hattı hiç bir bine aid vesikalara dayanarak şu mazaman bir komünizm «leyhtarhğı şek Ifımatı vermektedir: line dökülmiyecektir. Her iki partı «7 aralık pazar günü geceyarısım arasmda görüş ayrılıkları var ise de bir saat geçe, Amerikamn o zamanki muhalefet yoktur.» Tokyo büyük elçisi Joseph Grew, ^fashington'dan bir radyo mesajı aldı. Bunda Başkan Roosevelt'in tmparstor Hirohito'ya verilmek üzere çok mühim bir mesaj gönderdiği bildiriliyordu. «Baskanın sifre ile gönderilen me»ajı er*esi gece 11 30 da büyük elçintn eline geçti. Roosevelt bu mesajda JaNorfolk 9 (a.a \ Henüz faal hiî ponyanın daha önce reddetmiş oldumett« buluran üç Amerikan ıırhlısın ğu taleblerden bahsetmemiş, daha dan «Newj«rsey5 zırhlısı da yakında mülâyım bir ifade ile Japonyanın hizmetten çıkarı'.acaktır. Hindiçiniden çekilmesini istemişti. Fılhaklka Norfolk deniz üssünden dün cBu mesajın sulh çin yeni bir ümid akşam bildirildiğine gore, onumuzdek! 13 aralık tarihinde bu zırhîı da kendi verdiğini gören büyük elçi, Japon katagorislnden olup hizmetten çıkarıl Hariciye Vekili Şigenori Togo'yu gemıj olan 11 harb gemlslne lltihak ed« oeyarısı uyandırarak imparatorla der cektir. hal görüşmek istediğini bildirdi. Togo vaktin geç olduğunu aöylemekBir tavzih le beraber mesajı gece birde knpartAvukat tsmall S«fa Akaydan M»tora tevdi etrl. İmparator başmabeyn gıdakl tszkereyi aldık: eisine, Basvekil General Tojo ile der cGazetenlzin, 4/12 '19M tarlhll ntta. hal temasa geçmesini söyledi. Harb iasınm iç sahlfeslnde nesredllen «Meh Slngapur 9 (a a ) Singapur Baş kararı verildiği zaman Tojo, taarruzs msd Köymenl kırk avukgt müdafaa vekili Yew Hock, İnglhz M«stemleke geçilmeden önce vaziyette herhangi «llyor» baslıklı yazının .lltlbasa meydan rerdiğlnl gördügünden, yazımıa ler VeHH Alan Lennox Boyd 1 « gö1 ruşmek üzere bu sabnh Londraya nrJ J bir değişiklik olursa Havaiye doğru a«ağıdakl »aktlde tavzlhlni rlca edeharckete geçmiş olan kuvvetlerm he rlm: tevecciben hareket etTlştlr HarekpBenim. doçent Mehmed Köymene tlnden evTel bir beyanaf Teren Hock, men geri çağarılabileceğini söylemijti. Lennox Boyd U« Singapurun baSımsız«Fakat vakit çok geçti. dön emri yazdı^ım re gazetenizde Q«sredllen m«kt4bum, üniveralt» mutıtarlyetl ıgı mevzuunda muhtemelen şnbat s verildiği zaman, Japon kuvvetleri tla ilgill dcğlldlr Sad*c«. Mehmec yında toplanabilecek bir konferonsın Kö7menln hnlen görülmektc olan blr akdedilmesi hususunu göruşeceklerml Pearl Harbour üzerinde idiler. Eğer Başkan Roosevelt'in mesajl ceza davaaında, »TUkatınm cvâkl olan bıldlrmiştir bir kaç saat önce imparatora ulaştı latlfa «ekllnl tasvlb «tmadl^lm manaamadır Saygılanmla.» Adapazarında öksüzler nlmış olsa tarihin seyrl tamame» değişik olacaktı. Yurdu ve Dispanser «Hakikatte Amerikan büyük elçisi Otobüs kazasmda 11 kifi Adapazan » (Telefonla) Çocuk M Grew'in gece 10.30 da aldığı telgraf öldü slrgenM Kurumu Adapazarı »ubesinın aym gün öğle vskti Tokyo postan»tesebbüsü D» ve halkın yardımil* ku. . • (a a.) Dün Madellln eisine gelmişti. Telgrafın büyük elçiüvarmıla devrilen blr otobusun yolcurulan 100 yataklı Öksüzler Yurdu T* 15 y»takll dlspanser hianete «çılmı? ğe niçin bu kadar geeikme ile veril tartndan 11 klsH ö'mü» ve bir çok kimdiği bugün hâlâ sırdır.» ader tır. 1M1 yılında 623 llra İle i»e baslayan Idape heyeti 15 yıllık verlmll çalısfnalaır netic«slno> z milyon lira d>ğermde 5 parça bln» vücude getlrmeğe muvaffak olmushır. Açılıj törenlnde Cocuk Eslrgeme Kurumu gen#l baskanl Refet Aksoz d« hazır bulunmus, idare hereöni tabrik etmtçtir. Amerika Newjersey zırhlısını faal hizmetten çıkardı La Haye 9 (a.a."> Otelcıler cemlyetinin teşebbüsü üzerine Holanda otelcileri balayı seyahatine çıkacak elanlar için fevkalâde müsaid ve hususî bir tarife hazırlamışlardır. Bu hususta asağıdaki mealde biı Sân hazırlamışlar ve Fransız, Alman, Italyan. İngiliz ve Ameıikan gazetelerine göndermişlerdir: tAzaml altı aydanberi evli olan gencler Holanda otellerinde bir hafta kaldıkları takdirde, altı günlük oda ücreti vererek yedi gün kalabilecekler ve beş günlük yemek ücreti verip yedi gün yemek yij ebileceklerdir. Bundan maada yedinci gün oteller yeni evlilere tivatro, sinema, e^lence yerleri ve mÜ7eler için meccanl biletler temin edcceklerdir.» Tertib edilen basın toplantısmda gazetecilere bu karar hakkında taffsilât veren Holanda otelcileri eemiyeti reisi, balayına çıkan yeni evlilerin umumiyetle müşkülpesend olmadıklarını, kendilerine verilen yiyeceklerle iktifa ettiklerini. rahat müşteriler olduklrını bildİTfiiştir. Altı aylık müddet hakkında kendisine sorulan suali cevablandıran otelcilik eemiyeti reisi: «Otelcilerin edinmiş oldukları tecrübelere binaen, altı aydan fazla balayı devresinin devam etmediğini, bu müddetten son ra her iki tarafın gözlerinin dört açıldığını» gülerek belirtmiştir. RESİM ŞİİR VE ZANÂAT Yazan: Bedri Rahmi Eyüboğlu Biz ötedenberi: Bugünün resim sanatı yspı sanatına sımsıkı ba^bdır. Mimarla ressam elele vermezlerse resim sanau göçebelikten kurtulamıyacak. şehirler de kök salamıyacak. şu sergi senin bu dergi benim bır diyardan ötekine göç edıp duracakür. deriz. Bizi yapı sanatına bu kadar bağlayan sebeblerin en başında gelen şudur: Resim sanatı, bütün çağlarda en olgun eserleıini yapı sanatına sımsıkı bağlandığı ı'zaman vprmiştir. Bunun en güzel örneklerinden bir kaçı da İstanbuldadır. Ayasofya, ve Kariye mozaikleri yapıya sımsıkı yapışmanın ne demek olduü'unu bütün dünyaya ilân etmislerdir. Bizans mozaikleri. deyimin bütün gücü ile: Yapınm iliklerine kadar işlemiştir. Yapırun harcına derinlçmesine gömülen renkli tas parçacıkları. yapı durdukea duracaklar ve hep bir ağızdan söyle sövliveceklerdir: 16 ncı Olimpiyadlar bitti ünyaıun bize ve Bahy» gore öbür ncn sayılan Avustralyada «Melbourn» şehrtnde yapılmakta oian 16 ncı Olimpiyadlar oyunlan 8 aralık günü bitti ve Olimpiyad meş'alesi sondürülerek merasimle kapand». Yerin uzakhğı, dünya islerinüı kanşıklığı ve daha ziyade Avusttalyahların kabiliyetlerine dair bılglsızlik bu oyunlar hakkında dünya efkânnda bir itimadsızlık havası yaratmıştı. Netice tamamen tersine belirdl. Oyunlar pek muntazam, neticeler pek parlak oldu. Siyasî veya maddî sebeblerden dolayı iştirak edemijen 34 memleket müstesna, bütün dünya bu oyunlara istirak etti, yalnız mesafenin uzakhğı sebebUe sporcn adedi Helsinki ve Londraya nazaran daha az 4500 kadar idi; fakat muhtelif dünya rekorlan kınldı. Halbukl Avustralya, arzın cenub yanm küresinde bulunduğu yanl bizde kıs iken orada yaz mevsimi olduğu için atletizm ve yüzme gibi Batıda mevsimi geçmiş sporların bundan müteessir olacağı saıulnııstı. O da olmadı, bilâkis rekor, rekor üstüne kınldı. Singapur'da bağımsızlık istiyor ayakkabı el işçiliği iicretleri tesbit edildi Havalandırılmış Yeni Pudra O derece tr.ce ve hafif bir pudra kı havada dalgalanır. İşte Paris'li bir kımyagenn cazıp keşfi. Bunun içinchr ki Tokalon pudrası cıldi gorünmcî bir güzelhk tülü ilc kaplayaıak mjntazatnan \e aym şekilde yayılu. Tamamen tabıi goıiincn bır guzellık temın cder Havalandırılmış Tokalon pudrası o kadar ıncedır kı cıldde 8 saat muddetle sabıt kalır Ar. tık parlayan buruna rastlannayacak ve sık sık pudralanmak ıhtıyacı hıs olunmayacaktır. Bu gunden :tıbaren tecrube edı İzmır 9 (Teicfonla) İzmlr Avatkabıcılsr Te İşçller Demeğl, ayakkabı satışlan ve lşçlllk ücretel'lnm te»taltı İçin bUBün bir toplantı yapmışrır. Alınan kararlar» gör*. blrtael »ın:f ayakkabı el iççlh^l 13 llra, mikin» ve dlklşlllerde el U<?iHfl » Hra ol»rai tesbit edllmiştlr. MERZİFON Şubesi 1 izmirde otobüs pasolan kaldmldı İemlr 9 (Teıefonlaı İzmlr Be'ediye Meclislnln aldığı bir ksrarla bütün otobus pasoları kaldırılmıştır Sadece resmi pollslerle bekçüer ve l t . faıyecıler otobüslerds Ucretslz aeyahat ecleblleceklerdır. Baam karta h&mllle ne tanınan hak bak'dlr Beledlye bu suretle bir senede bir milyon ltradan fa7İa taaamıf sağlayaeağmı he. sablamaktadır Bugün hızmete gırdi. 10 Aralık 1956 Vazife başında ölen gazeteciler için âyin Parls 9 l a a ) Son vıllar ıçmde vazifp baş.nda ölen gazeteciler Içm bu sabah SaintEufffache killsesmde tlr âvın yapılmıştır. Âylnde son def» Macarıs'an ve Mısırda olenlerle beraber 18 gazeteclnin adı anUmıştır. YAPI VE KREDİ BANKASI I Güney ekspresi Herekede bir bekçiyi ezerek öldürdü Izmir 9 (Hususî) Bugun gııney efopresl Hereke istasyonuna gırerken fed bir kaaz olmuş, Hereke fabrıkası bekçilerinden Mehmed AU geeidde j tren altında kalarak oLmuştür Kaz*i ! nm, ekspresin lstasyona çok suratle glr mestnden dofduğu :ddia edılmektedır • Tahklkata bas!5nmıştır Bir hilkat garibesi Glresun 9 ıTelefonla) VUâyete baglı Şanlı koyunde AU Batman adında blr koylunün hilkat gar.bes: bır erkek çocuğu dunyaya gelınıştlr. Yavrunun yuzundekı butun uzuvlar teşekkül ettlğl halde a|zı yoktur ve ağız yerine ince b:r barsak blunmaktadır. Halen üç aylık olar. çocuğa bu baraaktaa aJrtılmak suretüe sut veritaıektedir. Saç • her temizleyici madde ile yıkanamaz? Size saçlarınızı iyice temirlemek için sunulan bazı maddeler dahi, saçlannızın ihtiyacı olan tabii yağını da alarak onlan kup kuru ve donuk bir hale getirir. Sabun;lse suyun kirecüe bir^ leşerek," saçlannızın üzerindes ve dibinde tortu bırakır. Bana ne ile yapılmış olursa olsun resim sanatmdan bir şaheser veriniz. Onu bir saniyede yok edebilirim. Ama şi'ri insan kafasından ÎÖküp atabilir miyim? Kitablar dolusu şi'ri bir meydana yığıp yağabilirsiniz. Ama sadece kâğıdlan yanar kül olur. Şiir sahici şiirse çoktan kanımıza karışmıs gittniştir. Sorarım size: En sevgili halk şairlerimizin şiIrlerini yıizyıllardan buyana hangi kitablar, hangi dergiler ulaştırmıştır? Resimle şiir arasındaki bu farkı bir kalem geçerseniz bundan sonrası üzerine her ikisinin de aynı kapıya çıkması konusunda çok şeyler söyliyebilirsiniz. Ama her iki sanatı daha doğuşunda bıcak gibi birbirinden ayıran bu özellik nasıl yabana atılır? Bir küçük fark daha: Her defa olduğu gibi bu sefer de Şair kelimelerini kırk yıllık do« •Melbourne» da atleüzm bu oyunlatu gibi her zaman yanıbaşında hazır nn mihverini teşkü etti. İnsan kabl Anca berabpr kanca beraber!... buhnuştur. Şair kelime Icad etmeı. liyetlle teknik bilgilerin, artık »onuAksine kelime ne kadar eskimis, a na vardığı sanılan dereceleri daha da *** şınmış, kullanılmıs, herkesin olmuşsa iyileştirdiği göriildü. Bız yapı sanatına boylesine bel bağ onlarıı seçer. Şair kelime satin alBu oyunlarda iki büyük spor delamış, ressam olacak yerde mimar maz! Ressam boyalannı satın ahr!.. vinin Amerika ve Rusyanın Hebinolamadık diye üzülürken bir Fransız Satın aldığı boyalar da y*tişmez otu ki'de başhyan rekabeti burada da eleştirmecisı bakın ne söylüyor rur onları birbirine karı?+»rarak renk goze çarptı. Henüz neticelerin tama Bugünün ressamının karşısında ler bulur. Ressamm iyisi kendi eli mı ve kazanılan madalya listesl eliiki yol belirmiştir. Bunlardan birisi ile kardığı renkler ksdar ve ancak mizde olmamakla beraber AmerikaIşin zanaat tarafı ötekl de şi'ridir. hlamı atletizmde pek parlak neticeonlarla düşünebilir. Zanaat tarafı mj daha çok hoşunuza Resim sanatı İle şiir sanaü araaın lerle üsrün olduğu, fakat ıımıımî magıdiyor. Buyurun yapı aanatına. Hiç dalya hesabmda Ruslarm Ueride bude yabana atılacak bir iş değil doğ daki ayrıhğı daha gnıti belirtmek landnğn anlasıldı. rusu, hele bugün çok turunuvor. için açık bir drnek daha: Bu Olimpiyad oyunlarmda yalnız Bizim memleketimiz şiir ganatınAma bu yolu seçerseniz bilin ki regüreş snbestn* ijttrak etmis olan dan yana hiç bir milletten asağıya sim sanatının kolavın» kaçmış oluTürkryenln e W e ettiü netice memleyorsvmuz. Yaptığınız iş zanaatten ile kalmıyan şairler yetiştirmiştir. Eğer ket umumî efkânnı üzdü. Herkes ri gidemez. tstediğiniz kadar bü\ük onlar henüz dünya çapmda olmamış bunnn gebeblni birbirine soruyor. boyda, duvarlar dolusu tablolar ya larsa kabahatin hepsi de bizim değil HaJbuki hâdise basittir: Amerikalılann pın. Bunlar resim sanatının malı » dir. Avrupalılarm, Olimpiyad oyunlan dünyanm en yılmazlar artık. Bunlar yapı sanatı Ömer Hayyamı büyük şair olarak büyük spor yanşmasıdır. Buraya gibilmeleri buna karşılık Yunus Emre ren Insanlar şahıslarmın ve memlenın emri altında islenir. Bunlann nin adını bile işitmemeleri Yunu« ketlerinin kabüiyet, gayret ve bügişiirle hiç bir ilgisi kalmamıştır. Emrenin şi'rini küçültebilir mi? sini temsil eder. İnsanlar oraya beÖteki yol şiir yoludur. Bu yolu seEvet şairden yana yoksulluk çek denî, fenni ve manevi kudretlerini en çen ressam hiç kimsenin emri altınd» son Imkân raddesine kadar çıkararak çalışmaz. Hiç bir çeşid uzlaşmaya memişiz. Ama nasıl olmuş da bugü iştlrak ederler. Blrçok müsabakalan nt kadar bir tek ressam, bir tek heyyanaşmaz, hiç bir çeşid boyunduruğ* bitiren sporculann hemen oraya dümetelik vermez. Resmin ne mektebine keltraf yetiştirmemis bu memleket? ı süp bayıldıklarmı ve nziınca bir ne medresesine, ne atölyesine, n* tez Neden olacak? Çtinkü bu top ! müddet kendilerine gelemediklerini gâhına uğrar. Resimde }iir yoludur raklara şi'rin tohurau «kilmis. Ama telgraflartian oğreniyoruz. Bir müresmin ekilip biçilmepi yasak edilmiş. bu. Ne ustan olur ne çıragı > sabıkı Ollmph adlara hanrlamak çok Bizim milletimiz de hmeuu nakı; mühim ve glrift bb lsttr. İnsan vüEleştirmeci bu sonuncu fikri daha sanatından almış. cudünün maddî ve manevi itnkİTi ve iyi belirtmek için »oruyor: *** kudrerini azamî dereceye çıkarmak Zamanımızın en şairleri tutup Fransız eleştirmecisinin yapı sanatı İçin yapıiacak !s yalnız idmandan da caiir okulları» açtılar mı? Şiir hocalığı tasladılar mı? Si'rin iyisi (öyle il« uzlaşan resim sanatını küçümse ibarct değildir. Ruhî haorhklar, fenyapılır böyle yapılır diy« bağırtp ça memesi, böylelerini bir kalemde sanat nl hanrlıklann yanında büyük blr haritasından silmesi de eşine az raıt yer alır. Dünya bu şekilde çalıştığı ğırdılar mı? laonır iri lâkırdılardan. Eğer ress« Içindir ki ölçü ve zamana dayanan *** mımız sapına kadar ressamsa ona Is spor branşlannda hep llerlemeler Dilinin bütün inceliklerini ne ka terseniz avuc içi kadar bir kitab ve kaydedilmektedir. Atletler yalnız vüdar uğraşsam size olduğu gibi akta rin, onu cennete çevirsin. Isterseniz cudile değil, ruhlarile çarpısıyorlar. Olimpiyad »ampiyonu kendi ramıyacağım. Eleştirmeci aynen bu Ayasofj'alar dolusu duvar yığın, ö Bir cümleleri değil de bu fikirlerie eleş nüne bir fırça da sürereği rengi bin branşmda blr süper insandır. Bunun tirmesini sonuna kadar gölüruyor. bir mozaik taşı ile işliyerek donatsın. lcab ertirdiği maddî ve manevi vanflara malik olması lâzımdır. tlk bakışta, resim ganatıru böylece Ama eğer ressamımız kalp bir kişi tkiye ayırmak insanı pek yadırgatmı ise onu sen cennetin ortayerinde Biz Olimpbadlan hafiften aldık. yor. Fakat bir defa resimde şiir yo kendi başına buyruk bırak. Elini ko Kendimize fazla güvendik. Fennî ve lunu seçtiniz roi tamam. Eleştirmeci lunu sallayarak dolaşsın dursun. Hiç manevî gayretleri ihmal etlik. Olimvarını yoğunu bu fıkir üstuııe kuru bir eserini sipariş üzerine yapmasın. pb'adlara friren diğer milletlerin yapyor. Şiir yolunda en güvendiği temel Yalnız kendi yüreğinden gelenleri tıkları ilmî ve ruhî cehdleri hatınmıdt gu: işlesin, ne yaparsa yapsın kalp musi za getirmedik.Âdeta bir Kırkpınar gü reşine hazırlamr gibi amprik şekilde Şairin tepedea tırnağa kadar hür bet kimin umurunda?. hazırlandık. Türlü sıhhî ve ruhî haDİUfU. Ne ustası ve ne de çırağı bu*** talar yaptık.. Öteki milletler bizden lunması. Şi'rin ögrenilmez ve öğıetilAhh! Şu işin zanaat taraftnı Avr fazla çahştılar, bizden fazla düşünme« bir sanat oluşu. madan küçümsiyen küçük baylar yok düler ve Olimpiyadlara bizim verdimu? Hani hep şu büyük harfle yanl ğimiz mânadan daha başka mânalar *** Eleştirmecinin sutında yumurta mış bü>ük sanat lâfı edenler? On lerdiler. Amerikada bütün üniversiküfesi olmadığı belli. Ne rahat konu lara hiç durmadan camiler dolusu teler ve askeri spor kamplan bu hârika çinileri, Ayasofyalar, Kariye uğurda çalıştı. Rıısyada bütün memşuyor değıl mi: lekette spor eforu ve fen bilgiii Sanatkâr dediğin şair olsun res ler dolusu mozaikleri. kiliseler, mabu gayej'e yönelrildi. Bizde ne yaLin olsun kendi kendini yetiştirir. nastırlar dolusu renkli cam işlermi, pıldı? duvar resimlerini göstermeli: Hiç kimsenin etkisi altında kalmaz Esasen Itirafa mecburnz dünya Bakl. demeli. Bunlan Hiven elHiç kimseyi d« arkasından sürüklelerin hiç birisınin adı sanı yok. Ama da pek az alâka toplıyan güreşten mez. Bütün kerameti tohumunda başka şubeye giremedik. Çünkü saklı bıtkiler gibi bir de bakarsınız Allah nzası için adı sanı olanîîirdan memleket efkân mutlaka şampiyondağın başında bahçıvansız, gıibresiz, kaç tanesinde bunlardaki kadar renfc luk ve kazanc elde edilen müsabailâcsız kendi basına vetişmiş çiçeğını ve biçım bilgisi var? kalar istiyordu. Yanlıs şey! Halkı bu açmış meyvasını vermiç. Ne âlâ1. deyola doğru me> lettirmekle diğer bü(1) Charle Estienne. L'Art abstrait ğil mi?. Hem efendim resim olsun tün spor şubelerini körlettik ve mflestil un Academisme Edıtions dt lptimizin istidadını dar bir sahaya şiir olsun, müzik olsun, ne olursa olsun bütün bunlann hepsi aym ka Beaure Paris. munhasır görmeğe kalktık. pıya çıkmıyor mu? Vallahi bize kaFiilivatta da diğer şubelere karşı lırsa sayın eleştirmeci bol keseden abir millî alâka ve himaye göstermis rıyor. Biz ne resimde, ne şıirde gökdeğildik. Onun için Olimpiyad faaliten zenbille inercesine sanat dünyayetini yalnız güreşe hasretti.Onu da sina gelip oturmus bir tek sanat adatamamen gayrıresmî şekilde yaptık ve bilhassa sporda amatörlük ruhunu ! mı tanımıyoruz. Önlerinde elpençe asla takviye etnedik. BUâkiâ zayıfj divan durduğumuz büyük sanatkârlattık, Heplmiz, münevreri de gayriların hepsi bır biçimine getirip kimmünevveri de sporda amatörlük den neler öğrendiklerini açıklamayı idealini bir masal saydı ve sandı. bir namus borcu sajmışlardır. Hem Halbuki dünya önünde rekorlar kıöğrenmek ille de falanca öğretmenin ranlar, hep tahsilli, münevver ve sırf doğrudan doğruya derslerine girip 28 Arahk keşidesi amatör gençlerdi. Onlar sporu bir çıkmakla olmaz ki? Öyle öğretmenideal, bir akıl ve beden işbirHği şekler çıkar ki derslerinde pek bir şey linde tatblk ederken biz ona acı kuvanlamazsın ama bir de kitabını okurvet tezahüründen başka btr mâna sun ki gözlerin faltaşı gibi açılır. Öyveremedik. lesi vardır ki ne ders verir, ne kitab j Hülâsa bedeni, meden! ve manevî yazar, ama günlerden bir gün seBir kişiye disiplin tesis edemedik. Herkes bnnu nin öğrenme arzunun son kertesıne bir ibadet şekline sokarken biz, bir rastlar. Sana iki çift lâf eder. Ömriialışveriş menzilesine indirip pazarnün sonuna kadar yeter de artar bıI lıklara giriştik. Beş on, yirmi oruz le. belki yirmi otuz bln lri;<n<n hosuna SELÂNİK BANKASI 25.000 LİRA AYRICA 15,000 LİRA L i r a l l k Hem bu sayın eleştirmeci şiir ve resim sözlerini aynı boyda aym cinsten iki tabak gibi rahatça içiçe oturtuyor. Bize öyle geliyor ki resim sanatının şu son elli jıl içindeki en büyük kazancı edebiyattan kurtulmıış olmasıdır. Büyük usta Cczanne babamn mesleğimize yaptığı en büyük iyiük edebiyatın hiç bir çeşıdine e<=er i lerinde yer vermeme?i oluşudur. Fo j tografın icadı ile Cezanne babanın aç j tığı yo! alabildığine genişlemiş resim sana*ından her çeşid hikâve silip süpürülmüştür. Edebiyatın her çeşidinı resimden çıkardık derken sen tut bu sefer en zorlusunu: Şi'ri. yeni baştan resme karıştır. Resimle şiir arasındaki bellıbnşlı farkları araştırırken akla ilk gelen 5 Aded | , 0 0 0 ı Liralık 10 Aded g Q0 a Tafsilât gişelerimizde Gözen Terzihanesi Millet kânın Lâleli 71/73 nın 3 Cad. 38 No. lu dükistimlâki dolayısi^ Azimkâr sokak numaralı apartımaüncü katına nakledilmiştir. GDZELLİĞİNİZİ TAÇLANDIRAN SAÇLARINIZDIR. ONLARA EN BDYDK İTİNAYI, GOSTERİNİZ. .TÜR.KİYE EMLÂK KREDİ BANKASI 19 5 6 Müstahzan (KREM ŞAMPUANI VVELLAPON VJeUavon DDNYADA WELLAFORM KOLESTON Ipek glbl saçlara sahlp olmak İçin vVELLAPON Krem Şampuanına güvenebilirsinlz. Zlra EŞSİZDİR TAHViLİERi Bankamızın Ocak 1957 de kurulması için gereken hazırhklar tamamlanmıstır. Sermayemizin 1,250.000 liraya yükselmesi için (20.000) Hra eksiktir. Hısselerini arttırmak isteyen eski kurucu ortaklarla yenıcien kurucu ortak olmak istiyenlerin derhal müracaatleıi tavsiye olunur. Banka hesabi: Emlâk Kredi Bankast Bahçekapı Şubesi 7SS Muracaat: İstanbul Çemberlitaş Yeniçeriler Cad. 43 Tel: 27 39 35 TÜMSUBANK TURK1YE Muallimler. Memurlar ve Snbaylar Bankası A.Ş. gitmek için çocuklannunn manevî vasıflarmı maddi kıymetlerle ölçıneğe ve değerlendirmeğe kalktık. Netice bu oldu. Halbuki şu küçük hâdiseye bakınız.. 1955 senesinde Ruslar çekiç armada açıkça dünyaya hâkim idiler. Bunu j gören ve 17 metre kadar gulle atan Connolly ve Blair adında iki Amerikah «Boston. şehrinde btr çekiç atma kulubu kurdular.. çahştılar. Bugün Connolly dünya ve Olimpiyad çekiç atma şampiyonu oldu. Ondan «onra ikinci gelen Rus Krinonosof. ı mağlubiyetinden dolayı çok meyusrur. Öteki Amerikah Blair'e gelince eğer miısabakalara girseydi belki bij rinci ve>a ikinci olacaktı: ama Melboume'da iken «Boston»da blr gazeteye spor mektublan yazflıfını çdren Amerika ekipi antrenörü. bu adamı ilk tavyare ile memleketine iade etti. Işte dunya şampiyonlan bbyle yetişiyor. böyle •»etistirilivor.. Sakası yok bu işin. Bizde bundan briyle daha ağır hareketlerde bulunan bir spor cuyu iade ermek şöyle dursun, lâkırdı bile edemezsiniz. Çünkü biz, amatörlüğü mu kaddes tutacak yerde sporcuyu her ne yaparsa yapsın dokunulmaz hale getiriyoruz. On dan sonra idare elden gidiyor. Hülâsa herkes gibi biz de ektiğimizi biçtik. Temenni edelim ki bu acı ders hiç değilse tuttuğumuz yolun yanhşlığını ve düzeitilmesi lüzumunu bize göstermis olsun. B. FELEK Arzın merkezinin harareti New Tork 9 (a a ) Forocto Ünlrersl'esı JeoıOji profesorti Dr İ A J a . cobs'un yaptığı uzun süren tetklklerden sonra arzımızm msrlîezinin hararet derecesl 4600 santlgrad lmlf.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog