Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

!• Aralık 1956 î öğretmen vc öğreııci Köşesi j Üniversite Muhtariyetinde Üniversiteli Mnhtariyeti Yazan: tski Bir Öğreimen =haberleri 20 asteğmen diin akşam gitti DİHVY A HADİSELERİJ ABAHTAN ABAHA... IsMros'tHi tercünesi ENt UFUKLAB islmB aylık sanat ve flklr derjisinin beşinci cildinin JS (55) Inei sayılı ve arahk 1S5* taritıH nüshası hana gönderildi. B« mecmt«aBin boyle cild ciid sebat edebllmesi, «kHyucasunujı rağbrtia daykjuyorsa bizdeid müaevy y Üniversitelerimizd» yer almıj bazı yürekten üzüldüm. tktidarm öc » f ineslekdajlar, ıırm geldikçe böbürle larınris bulunaa aydm bir doıtl» bir nirler ve derler: Son fflnlaria dtinyayı aaraan İki 1 ı la«n arka arkaya sinlr n1,«rt«ninl yıpv « «evlye>i tebrlk etmeü. Şayed Yaz»m Doçent Dr.ı Üniversite muhtariyetini biz al luşmada yakmdan tanıdığım bu gencmühim hgdlıesi bütün milleUerin ratmağa baslamaaından llerl gelmekmüessis ve muharrlrleri nakid ve vadık!.. dikkatU iki nokta üzerine «evirdi: tedlr. ler vt arkadaşları, âıerimde istikbalkit fedakârlığında bulunuyorlarsa Hakîkat, acaba böyle midir?.. Nite leri için çok ümid verid tesirler y a p . Macarlsten v« Süveyı. Macaristan Bunu ihtüâltere tatbik edecek ohır onların idealistliğinl övmeli. kim, bir zunaular devrin rekterü, mışlardı. En çok hofuraa giden eepmtllâU toertoe «evrfles gözler hali s«k «ayet iyi btHriz kl her ihtOâlin Füuisu nıceieditUniz zaman. mühocanuz Ismail Hakkı Baltaeıoğlu da bazır «iya«l durumuaı frenleri »flünda helerl, kanaat sahibi oluşlan TO ba mazide blr hayli derinliği vardır. Baf cllif ve müterrimlerin, Anadolu ile şöyle demifti: kanaatleri «avunuşlan Idi. Bu kanat* bulunan bir kral «ile«min veys Hİakfllannı kesmemekie beraber. bilTurk Hav» Knvvetierine Je4j> üotu bu ihtîlilin »adaoa bu nacnleket hu Megruüj'eün verdiği muhtariyeti taı»r»torlu#UB« karftdır. da bknt »ok onlarla çsbşan bir zümrenic devamlı hassa eski Ytınan konnlarile ilgilenatler, münakaça edilebilir. Haüâ on yetiçtirilmek üzere K*r.adaya tahaüe dudlan içind» kalacejım az zanvırtda Curahuriyet alamaz!.. ları yanlış görenier de bulunabilir. yollanan Hava Harb Okulunun bu anladılar. Bir an Polonya ve sark) "89 Franss thtittll. Bıtrada örtllll tur ve Myleee devamh olarak kısa olarak halkı aoklara maruz bırakma dikkrini görüyoruz. Oyle bir aldı ki. o gürürtüde SsAlmanyadan gelen bazı kıpırdanmalar halkın blr krala haddizaünda kralkk veya uzun fasılalarla blr fürü sok j a bu sinir taneiyonunu gittikçe yükHem de yalnız mensur değil. mantad da baraber gıtti. Boylece olaylar, Mühim olan, «biz, polltikacı deği yılki mezunlarından 20 asteğmen, dün Bütün bunlara 1 liz!» diyorlar; türlü sosyal meseleler Ankaradan kalkan bir uçakla lstan a bunun genişliyeceği ihtimalleri be sistemine karsı hareketldlr. 1917 Ru» devam eder ı j 1 dnrur. «.,,, *, si seltir. Meselâ Fransa ihtfllluıi düsü nım olarak da .. Mevlâna Celâledsaym Rektorü yalanladı. Gerçek şudur: Hürriyet ve demokrasinın ılk hakkındaki düşüncelerinden serbestçe bula gelmişler, saat 18 de memleke lirdiyse d» aonradan Demlr Perde İhtilâli, Buna benzer küçük ve bünir «isteminin »ağlamUğı nisbetinde nelim. Bu ihtilâlin kökü iki yüz sene dini Rumî"nin bazı eserlerini bize timizden ayrümıglardır. Talebeler arkası faiil «fllnrtir Macar milletinrn yük bir «ürfl ihtüâllerin »onunda mukavemet eder. Bu •aglamkk da ana erreline kadar uzanır; o zamandan çotc beğeniiea bir fekilde serİKSt nusheyecanları içinde, Ba$bakaolıkta u bahsedtyorlardı. ra ile tunrauş olan dakîk ve h& i U Kanadada 2 yıl kalacaklardır. üzerine bütün ağıruğı ve insafsnlıgı bâli ateaJ tönmemi? Maearistan İhti babadan gelen yaaflar, vücod yuyan muhtariyet kanunu, gaflet uyitfbaren ihtilâli ima edecek yarılar Bunlardan ikisi şu satırlan yazdıcair A. Kadir, ba sefer de bize İtyaile yüklendi Anlasıldı ki bu ihtilalin, lâli. Yukarıda saydığunız bütün bü aldıgı tahsil re terbiyeye, içlnde yı kusundan uyandı ve B. M. Mecüsin £ım anda Üniversiteden uzaktadırlar. fikmağa ba;larm$, halk buna hazır da'dan Seçnıekr'i veriyor. D.ılıa dcğden çıktı. Ünivcrslte mensublarından tnaalesef, kmAini bu rilindirin altın yük ihtilâller umumiyetle krauzt (a tistiği muhita bagUdır. Netioede fazla lanmıştır. Asırlarca aynı fena ldareBütün kaygum surada topiaıuyor: msu, a«ıl terciune ve büyük etnek, Kendisini tavana asan tnuhtariyet için çahşanlar olmadı dedan çıkarması hiç değilse bir kaçuna veya onun sahsmda blr idare blr yorgunluğu veya üzüntüyü mü nin bir millet bünyesinde yapacağı Üniversltenln eskl mensublanndan Satuden bu gençler, günlük pollğil. Ama onlar da bunu ainuj eayılaman için kolay ve mümkün değil tarzına ydneltilmis olmakla berabor teakıb göğstind* duyduğu İlk nkrnU devamlı travmalar netieede onun kayış koptuğu için kıirruMu bu »en lhtilâl doğrudan doğruya blr ona bir kalb krM, Mr mlde boznk bünyesinl sarsar. Tam olgun bir ha gazetecl Bayan Azra Erhat'a aiddir. lamazlar. îşin açıkçası ve lâfın kısası, töcaya girmeden llim tarafsızhğile dir. Evvelce canü gönülden, bu milAyş« Nur İmzasile tanuıan bu mesmemleket davalarinda sahib oldukmuhtariyet almmadı, verildi. KandUUd» İskel» eadde«lnd» blr letin borunduruktan kurrulraak )ç<n rejime karsıdır. Hemen hemen birin luğu vey» oTtsürük, bir kanser, bir le gelmis buhınan ihtilal en ufak blr lekdajımız, Homeros tercümesi üzelarını sölyedikleri kanaatleri objektil yalıda oturan Azis ıdmdt blr ganc, yaptığı mficadele. alkışlanırken şimdi d pttnda kat'lyyen ferd' hahU n e v Türk ümversitesi, muhtarıyetinl alb«5 ağnsı, beyi» uru korkusu verir hâdi»» ile paoak verir. lhtilâl patlak rinde ealısıyor diye epey zamaııdır kızın blr başiasü* gezmealaruu değildir. ma davrine ancak yeni yeni giriyor bir şekilde umumî efkâra duyunna|a vc nöroz baslanujtır. Sarsdaa uzviyet vcrdikten sonra artık idare ediiemez. jjitiyorduk. Sair A. Kadir'le mesailemüteesslr olaralt kendlMnl kayıgls son günlerin fimid&iz karanhğı içinMaluuj a, «cumhuriyet» sözü «ıhti devam edecekler mi? Bu kaygum odpsının tavanınt asmıçtır Fakat kl. den gelen Maear miUetmin bfdbaht Psikolojik olarak ihtilâl de tıpkı bir b« nıhl enkoordinasyonua tesiri al tlk camanUırda, henfiz ufak çapta riııi birlestirmi$ler. Mefmuada. P*kl yersiz sanıhnasın. Tarafsız adalet a losu ağır olaa Azlz Gürses, ta»anda iniltilerine acıyan gözler ve sızlıyan yar» dan çıkar. Burada kullanılan sinir hastahgı gibi bir psikolojik tında aylarca, aenelerce kıvranır. Nl İken, bir istikamet verilebilir görü Yunan eserinin seçme kısımîarinı liç «ihtıyar> ise «kocalmıs» demek olma damı olduğuıuı ifade eden bazı vaçengelln kopmaalle yere vmar'.an bir gbnülle, hattâ belki bir çok milsendromdur. Onun için bir laman hayet ruhl huzııru bulacagı tedaviye nürse de sonradan kendini idare boliım halinde sahife sahife neşretîiyıp «irade» anlamındadır. trade ve tandaşlar gördük ki. mesleklerinden mıe. ölümd^n kurtulmustur GOrültfl letlerda, yardım edememenin uıancı rastlayıcaya kadar devam eder. Bu edenleri de içinde sürükler götürur. yorlar. şahsiyet, ne yalnız bir bilgi meselesi, ayırtıMıklarının ertesi günü »iyasî re ko^anlar od«J» baygın Mr halde ve h ı m içinde seyirci kaluımaktadır. idare edilebilir görünürse de sonraMacar ihtilâlinin psikolojik motifBizim Dtvan Edebiyatında münıkun vatan AzM haataneye ka,Idırmışlardan tamamen »uurlu vasfını kaybe alel&de bir nVozdur. Bu »oklann bir ne de sadece bir politika işidir. Bu psrtilere intisab ediverdüer. Bu genc Süveys hâdiselerl tamamen başka der, idare edilmekten çıkır ve gaye kraldan veya bir rejimden geldiğlnl leri de aynıdır. Ancak burada 11 sene olduğu çibi. bir iki rrısralık nümuna nun için kazanılrnası kolay olmaz ler de böyle yaparlarsa kulaklarımla dır. manada, psikolojik hareketten daha sine vanncıya kadar c:lgınca*ına gi kabul eoVlim. Fer*n veya bir mille gibi 1945 tenberi olan luzıl rejimin ile gecişîirileraez; zira hiîvâ>cdir. BJJ Çünkü insanlarra en güç d d e e t t a iîittiğim sözierinj harekeüerile yaKalb durmasından oliLm çok, poKtik bir üıtirasın neticesidir. der. Bu devreye girdikten sonra da tin eeneler vey» aorlar b«yunca hör gene Macar bünyeetnde yaptı*ı reak kısounı aia^ım; mevrnia Akhilletıs leri 5ey, karakterdir. Bence üniversı lanlamış, Uimden ve ilım adamlanTaksimde Aydffde caddeslnde 1 nuBunu iktidar nörozları adı altında ekseriya kendi evlâdlannı yer. Bu riyetl, refahı bir ferd veya rümre siyonun kuvvetli ve erken olmasımn Deniz Tanriçesi (1) Thct!s> dcrd jatenin muhtariyeti, bu bakımdan mu mızdan beklpdiğimiz eiddiliği bormuş nıyer: taleaya muhtaj bir bale gelmiştir. olurlar. O zamandır Jd, kaybmjız bü maralı kmhrede ocakçılılt vapan Fahri müteakıb bh yarımızda ele »lacağız. sendromu daha iyi tahlil edebilmek hesabuıa kısılroiftır. Bilhassa son sebebl blr taraftan bu rejirain baska admd» blr gahıs dttn aabEh Politikacıların onu Meclis haricinde yük, üzüntümüz bir kaç kat olur. Bugün için Macar ihtilâli münase için mümkün mertebe küçülterek bir Macar Ihtilâlinde olduğu gibi bu bir miîlet tarafından, hiç müsamaha blrdenblre fenalaymı?, İlkyardım ha»Çeldldl bir k^nara Akhilcup. kır^ı! •avunmaları, davayj halletmedikten Soeyal Uimlerin polHika ile temas taneslne kaldmlmııtır Fihrt Karagöı beüle üzerinde duracağımız mevıu ferde iroa edelim ve ondaki norozu zümre kendi milktlnden de değildir. ve insan hakkı gftzetilmeden tatbîk denlzin kıyıçında oturdî. başka bu irfan kuruıdlan içinde hablr müddet »onra ölmüytür Oeakçı clhtilal n8rozları> dır. İhtilaîin hu tahlil edersek sanırnn ki bu ferdleri Bu itibarla bu gene insanlarda sok edflegelmesinden, diğer taraftan hiç noktaîan eîbette çoktur. Bu ililmleriT! Mor «nglne dfkip Br>z!<=nni ho5"in<iı «ıl oian |uurlu hareketlere siyas! bir mn kalb •ekteslndra öldüjü anla kukî maaası cHaklı veya haksız bir çuğultarak kütleyi ve onun ihtilal lar daha derin, daha tesirM olur ve değilge bir htmının 1945 te sempati mensublan düşünpelerini açıklarken renk venne sehebile muhtariyeti iakşı'mıştır. uıarh anaeıgına ellerini yajvTx1ı iddia İle bir milletin iktidarda bulu psikolojisinl daha iyi lzah etmis olu daha çabuk birtkfr. Ban ihtllâllerde ile karşıladıklan bu rejimden bu kaTİye edeceğine lüzumsuz bir miida »iyaset yapmı? görünebilirler. Fakat hit^vıve: kalemler bu zemini hanrlamağa, in dar az camanda iğrenra«ğe kadar gitihnin. bir parti mensubu olarak türa jîazeteciler Sendikası kongresi nan bir şdhıs veya zümrejne karsı ruz. hale tesirı yapar ve ifli büsbütun mesi bu railletin kolay kolay hürrl«Amsn! Mad«ri kısank hîr rmı'r ayaklanması» dır. thtîlâl umumiyetle Bir İnsan tasavvur edelim ki nor kişaf etttrmeğe yardım eder. Nihayet yetini feda edecek karakterd* oknaçetrefil hale geürir. Muhiariyetin re müşterek juuruna kablmif olanlar İstanbu! Gaze^eeller Sendlk&aı yıl•ömıek için dofurdun elindekl halinden çok, bunun üstünd» ık konrresi buçun sa&t 10 da Kmln rnuayyen bir arroosfere kadar içten mal doğmu5tur; çoeukhı{u ve genc tizli gizli bOenen disler t«m olgun normal geUsmesine engel olur. barL gökJfrde gürl(»yen Ol>*m masından doğmaktadır. kalmasına ihtiyacımız derindlr, mut önü Ögrencl Lokallnde yajı'.Sacakt'.r. içe hazırlandtktan sonra patlak verir lifi normal geçraiştir. Yani dogustan bir hale gelinee herbancjl Wr sebeble Bunun n?i^gJf*>r^rı't bugünün De laktır. Bilginlerimizden bunu istiyo Kongredf ldare kurulu raporu okuna,. ve hemen daima kanh olur. blr deger bagıçla»aydı bans. n« sinir h»«tj»sı değildir. Bu insan hayı baj verir ve deşilir. Bu desilme bir mokrat memlekeüeri olarak ömek ruz, bunu bekliyoruz. Ünlversitelerl cak, yeni yönetlm kurulu »e muraoiur^u. Bir milletin bünyesinde ihtilal nasıl umn bazı safhalarında kl bu safha anda yayılmam, atefin bfltün memle»lmayt çabftıgumz yerlerde de f ö mizden de dilediğimiz, bundan başka kıb heyftl'e hayslyet dlvanı Oyeisri O T M aecık Mr de£er bile vvnlıJrl taazzuv eder ve niçin çıkar?. Bunun ne kadar gencliğe yakın olursa n5roz keti atrmasile netieelenlr. Evveloe rürüz. Michelet gibi, Renan gibi, Sa•eçilecektlr. yok. bir ?ey değildir. Şerafeddin Erel imzasile fu mekpsikolojik elemanlarını incelemek u o kadar kolay teessüs eder kendisi glzll olan hattS bu hlssi o kadar duinte Beuve gibi dunyaca tanmmış Bak. Arrcnsnglu gfietl ysvgın A"nAnadolu yakasmın havagaa büyük adamlar, günlerinin fiyari tersek elimize alacaçımız bir hayli ni sarsmağa bashyan hâdiselerle kar jramamış olanlar dahi kütlenin bu tubu aldık: monnoıı eaygısızlık et(i Iraıa, Benc« Üniversite muhtariyetlnln 19/11/1956 tarihli Cumhurryet r»dalgalarile bulundukları yüksek irihtiyacı materyel bulabiliriz. Bir çok millet sılaşmağa başler. Meselâ lisede iken ncrozu karşısında ona katılır, nfive «ldı onnr payımı, kilçük dü^ürdtl ruhu, orada vazUe almıa meslekdathalinde buhman hoşnudunlak kin zetesinin fTaröıi tetkikler) aütununfan kürsülerinden ajağıya «tılnuflarbeni » Kadıköyünde yenlden lnja edilen lere aid, tarih boyunca. görecegimiz ; aiknin reisi veya çok sevdiği birinl dır. Şiradi dokoanına yaklajmj» olan ların, bağlandıkları iüm dallan do re 30 bln metrekup gaz istihsal kapa ihtilâUer bize bunlann patlak ver kaybeder, bu blr derin şoktur; bu olur; kin hareket haline geçerse kor da, sayın Behzad Butak Bey RumeliAkhflleus bOyie dedl bnşana bosana, meşhur Bertrand Rus*ell, Ingıliz ü layısile, gfinün memleket olaylan ;lt«mde olan fırın bataryau İle tas dikten sonra geçirdigi olaylan ifade . münasebeUe bazı maddî sarsıntılara ku ortadaa kalkar; halk aranndaki hisan kltabelerinl, çok güzel klige ve onu duydu niversitesinin eo yüksek mevkila üzerinde düşünmelerinde v« düşün flye tesislerl, önümürdflrl gunlerde hlz eder. Meselâ 17. ci asırdaki tngiltere ' maruz kalabilir; bu ikinci şoktur. O rfadesile <gCze bh »ey gorunmez» o hatlan lle her bakımdan faydalı bir denlztoı dlblerlnde yaşlı babasının rinden «akağa forlatılmıftır. lıim aoy celerini söylerken şahsî veya rümreşekilde neşretti. Bu makalesinde, daete glroceklerdlr. Bu suretle Anadolu ihtilâli; burada parlamento. kraliyete esnada hayatın normal akışı içinde lur. yanında oturan ulu ?na, lemiyeyim, bugün yaşı yetmisi geç vl politikaya kaçmamalannda topla rak.ısının havagazl İhtiyacı karsılan. karşı ihtilâle kalkrmstır; 1775 Şimali vukua gclebilecek diğer samntılar oGörülüyor ki nörozlar bir finın, blr ha evvel tarafımdan okunup neşredifırladı ytıkan. kırcıl d^uızin u^tîıne miş muhterera bir üim adamunız, nıyor. Yukarıda, ileri memlcketlerde mi| olacaktır. lur; bunlar da blrer »oktur. Mekteb, blr duman glbl hemencccık, Amerika ihtilâli. Sonunda bugünkü i tek sokun neticesl değildir. Müsaid len kitabelerdekl, iki kelimenin yanömrünün jrarım acırlık devresinde al kürsüleriaden uıaklaştırılmıs büj*ük •ile veya diğer hayabnda haksnlıkbs okunduğu üzerinde dttrda. oturtu gBz yaşı doken evlâdının Amerikdan ilk parti hububat U. S. i meydana getiren bu thtüâl I olan bir bünye flzerinde ntuhtelif fok tı kere bizim üniversiteye girip çık Isimleri söylerken hep bu nokta zöıönüne, Bu mevzuda tenkidde bulunmasını ay sonunda geHyor nuştır. Bunlar, olağan seylerdir. nimi kurcaladı. Hâlâ aramızda ya^ı(eyct tabfi karaüamaktayıra. Ben de, •iii* okşadı « m . konuftu. f'ıMor Amerlka İle memleketlmlz armsında doktü: •Olagan şeylerdir. demekle bu fi yan, canh ihtiyar, Ingiliz filozofu ve evrelki okunustsn ele alarsk ba kotNe d»7» oCianın evlad. yoregıne rip çıkıslan tasvib ediyonım, sanü Nobel ban? mükâfatım alan RusaeU, Mr mOddet evvel yapı!an «ni^fn* gtnu üzerindeki kanaatleriml su nokgtren yas n e ' masın. Elbette gönlümüz bu turlfl o mütefekklr olarak irtiklâlini her kah ejlnce yurdumuza »evkedllecek 10 bin talar üzerinde lzaha çalısmıstım: deroinl anlat baaa hadt ben J e laylann meydana çıkmasından *za ra rağmen bozmadığı için değil mi :on mısır v» 519 bin ton bu5dayın İlk 1 Kule kapıs üzerinde bulunan srtisl yol» çıkmıa bulunmaktadır. bileyim » duyar, muztarib olur. Fakat adam dir ki, kitabı çıktığınm birkaç guıı kitabede, Aya£ı tes AKbllleus lcinl çelce çt>ke dediğin de feleğin •oğuğunu, ncağı sonr%md« onun basılı nüshasını ara Gonderllen bu İlk parti hububat bu »yın »onların* dojru İLrruîiıınıız* gelea (Emera biWnai hazih 11 kalat dedi ki: Ilh... ru deneyerek, dü^erek kalkarak, atıyan bnlamıyor? Fikir dünvası onu eektlr. 11 meniati velkullet U refiaü) okunhp satılarak kıymet, liyakat ve şahsiEserfaı, aah Be ariısup ayujmadısayıyor, onu okuyor. onun likirlerinması lâzım gelen Ibare (Emere biyet imtiharu verir. Bedava jöhretPedagoji Cemlyetinin konr^esi gı konusıınn eski yunanoayı bilen binai hadh 0 kalatl velkulletlil el mütehasscrtara terkedip ler, kısa ramanda «ilınip giderler. den istifade ediyor. Bu iki genc mesdoğrudan PedagoJ! oemlyetlnla yıllık kongresi Yalancı kı>metler (yaııi kıymetsiz lekdaçı kendi alanlarında öyle görmeniati rrefiaiti) sekUnde okunmu? doğruya türkçeye doktmayun. Bea2 «ralık çarssmb* gonü mM 15 te sİ2İer!..) bir fiske ile « b u n köpiiğü mekle bahtiyar olacağız. tu. ce bu klâ5Îk terrnmeterdc pek iı.aîaictasaray llifsi aal^nunda yapılagibı patlayıp yok olurlar. Böyle yuTıb fakultesinin hSzık bir hekim b Muhamedden ervelVi (eanıU ha!ü olaa agırtarB y « vrrmrmrii: . ktır. Çoğun'uk temn •dUemedlgl karıdan atan, fakat en küçük bir profesörü İçin kendisine gelen hastan) kelimesi atlarımı$U. bite\iye>, «hrmencerlk». «hadt glt&kdtrde kongre 19 »ralık «ars&oıb* vııruşla berhava oluveren balonları tanın fu veya bu siyasî eğilimde o1u gunu »aat 15 te toplanacaVtır. Kongr»e Ve vezirihi kelirnecine ekflam bi Sağlam olınıyan tâMrier 4e k«fgörmedik mi? şu teşhis ve tedavide herhangj bir de. l"lare hc>etınm yıllık calısza* t*Alannıamall: .Aldı annr payımı.! Y#vesi İle ve1 vezirihi denmişti. Şu sütunlarm dili olat da cöylese!.. etki konusu obnuyorsa bir anayasa lyet raporu, murakıb raponı okunacak. d Litaraami ffehrer» ibareaini reğin» tiren >as> gibL.. l i ı m m Muhtariyet konusunda eski ög veya ekonomi profesörü için de ikti Tiüteakıben y«nl ldare ve rcurakabe tamami sehrir feklinde okumtış }ere uydurulmos, fakat gentş kakleler tarafından benbmenBM arif keilretmen meslekdaşlarına az mı öğüd dar vey* muhalefet, sym suretle hiç leyeüerle hayslyet dlvanı »eçllecektir. lar. verdi? Sabahleyin üniversite kürnü bir etki yapmadan onun inceleme 2 Sabil kuleslnde bulunan kdta mcJerden kaçınmaiı: «Halbuki. yeriSaat tamirciferinin yedek ne kullanılan oysa» gibi.. süne. öğleden sonra muhalefet gaze mikroskopunun altına girebilmelidir. bede ise: purya ihlijacı Diğer blr nokta: tesinin başsütununa geçip Peronlu, Şüphe yok bu bir incc noktadır. Taa El celiye kelimesi el eelile o ŞehrlmlzdekJ Saat Tamircileri DerMeronlu makalelerin yaptıgı fena et yini güçtür. Hele ifadesi bundan da Yalnız serbest mısracılar değil, hekunmuçtu. eğl yedek parça ihtiyaclannı blr kileri, bunlarm vereceği kötü neti güçtür. Fakat ne yapahm ki, bu nokb Essultan ibni ibaresi • atlan ee veznj an'anesinden ayıılmıjaniar ste halinde tc?bıt etıniijltrdlr llglliceleri kalemimiz yettiği kedar yaz taya dikkat lâzımdu. Çünkü yetiştirda klâsik tercümeleri tecrübe etmemıştı. ere göre. 60 bln llra tutmakta clan dık, ertikti. Ne oldu? BelH şahıslar diğimiz nesli bir saat bile öğretimden IU >edek parçalann lthalile TOrklc Litamami sehrevn ibaresi H lidir kanaarinrieyim. Zira haftzada dolayısile müesseseler larar görmedi kalır, keiime ve tâbirler mıhlamr, yer mahrum etmiyerek, çalışmalarını hiç pnln 5 »enellk ihtljacı karşılanaamami seneti okunmuştu. mi? Şimdi ifliyen Vekâlet emri nıad ı eder. Vezinll terrumeJer, her diM« aktır. tedirgjnliğe uğratmıyarak yetiştirmed Kitabedr bulunmıyan 'muhar mıımkun olmuştur. desi, o yanhş hareketlerin tepkisı de f rcml kelimeri ilâve edilmişti. ğil midir? Acaba iktidarın yerinde ğe mecbtıruz. Hele genc yaşında proTabanca ile tehdid edildiğini fokçağ eserleriııin mttolojlye aid muhalefet olsaydı hürriyet r e de fesörlüğe kadar soıkselmeleri olgune (Hicrıye) kelırtKM hiç yanliddia eden şoför hâs iiimlfrie dolu oluvo. bizi sinadi mokraa uğruna bu türlü tahrikjer luklannm delili olan meslekdaşlarımsmıştı yadırgatsa bile, btr müddet »onra karşısında el bağlayıp biçblr hareket mız için bu temenniler boş sayılmaTaksimde Mlmar solcağınâa S3 n u . Behzad Butak Bpyin, benim okuGrrkLaün dünyasına aiışıru. Mıismalıdır. Herhalde beni tek taraflı ko maralı evde oturan Mehmed Cebbar, yarmadan oturup kalacak mıydı? yuşumda bulduğu iki hataya gelınce: tamel pupuç kuliaBircasına ikinei elnuşmakla töhmetlendirecekler ola yanırda blr kadın olduğu h&ld* dün 1 El muazzam k=limesini ' bul dtn garblı'asmamız caiz olnıadifipa Son defa Vekâlet emrtne «lırnm caktı. Zarar yok!.. Ben buna abşıeım. 514B4 sayılı takslye bıranlîttr. Tak«J etmiyor Kendı^i bunu (Matsm) veya göre. GrekLâtln külriir pazannın Profesür Feyıioğlu île bu yOzdan isMesele çıkarmaktan ne çıkar? Maha şofbnl lsmaU Dlktel, blr nüddet «ontifa eden Doçent Aydm Yalçtrun ÜMazam» ft e oknyor ve bu kplime bizzat müşterisi olmalıyız. Türk flktr ra zabıtaya müracaat ederek, Bakırret, meseleteri çözmektedir. niversitc djfinda kalmalarına, doğrusu , er lugatte bır mâna ifâde etnjedıği ve sanatma o çesnl>1 verecek Mr mhkbyune gfitürmfsl Istetlnl reddetmesi iç>n '»îııtahhar'» da okunabilir diye nevver kadrosnna DıHyaç vardır. üzerlne Mehra*d Cebbarın kendlstnl rek bir karara varamıyor. Bu kelisnetaoancal le tehdid ettginl söylem!?tlr. Bunun «niçin?» lâzım o l d a f m a de âyn yoktur dı\or Benee bt! keHâdlseye el koyan politîer Mehraed sathi sekDde anlatmak ürere, gene lime ya hatfaün hatası v^yahud i a Cebbarm üzerlnde toplu blr tabanca yukankl mtsale dayanayun: Efsaneve 5 ınermi bularak mutadere etmisâyn harfmin conradan düşmesi ıte den bahsetmesine rağmen Grek eseH, irrdlr. T<*ıdid lddlası etrafmdft tahklbu şekle gelmistır Kspar">m El mu tıpkı bizim bugün romanlarda, rd28 Arahk çekilişinde Türkiye IŞ Bankası 1098 kat» beşlanmiîtır. azzam okunması lâzım geldiğidir. portaüarda. makaielerde kullandıgıKartMoau T* Basmuharrirl a kisiyo 1.250.000 lira kıymet tutarında ikramiye a Hamrin diye okudugum keii mız fikir silsilest ve tasannnlara b«merhufn Ostadımıs Bıçakia yaraladı rr.p;'i. kendi.^i har diye okuvor. Lu ğulmamı$ tâbiricri, tavtifîeri knlla»dağıtıyor. 1 talihliye, değtri 200.000 lıranın üs1 Haskfiydc tikfle caddedir.de 21T n u g E D A D S İ M A V t nin g»Ue e!li rakamını ifade «len H^ır nıaktadır. Modem döşiİGeesin haklnıaralı evds Refet Tüksel, aynı yerd» tünde 6 daireli apartıııamn taıııamı • 10 talilıliye diye bir keliroe yok'ur Fakat bu kî dedeleri onlardır. Buna karşıltk oturan İjtavrt İle blr iş mese'.eslnden *xlx ruhunu tazlz maknadlle. 3 UncU Olfim yıldbntlmüne rranaM ifade eden Siv^kat rakamı ilii nesil evvelki cark eseriertnla t*ikişer apartman dairesi • 2 talihliye bah(,eli kaTita etmlştlr Kavgs esnasında Refet ınQ«adlf, 11 Aralık l»Sfl ysnnki «alı günü, Pgle naman nm Har d'.'il Hamsin diyp okunmatı lerindm artık yürüyeralyorm. Yüksel bıçakla İstavrlyl müteaddld •m mOtesktb, KANIJCA CAMtî ŞERtrinde, letanbul ev ve 1085 talilıliye zengin para ikraıııiyeleri. Gerçi hâ» t»im rabanniığı korkvatUzun geldiği ksnaatindevim. yeripden ağır »urerte yara'amıstır Belediyeel Basimamı, duaıru Hacı Hafız Nusret YEŞtLYaralı haetaneye kaldmlmış. »ııçlu ya ÇAY ldareaİBde, maruf roevlldhan ve hafızlardan Hacı S*raieddin Erel tıır. Fakat kısa Mr muddet orsee, l â Her 150 liraya î kur'a numarıısı kalanarak adalete tesllta edllmlstlr. gitiz Amerikan hfts islmierile 4oim Haf» Hasan AKKUŞ, H»cı Hafız Mecld SESİGÜR, H. Hafız Zeki ALTIN, H. Hafız Esad GEREDE, H Hafız Kânl tercümeler de y»dırganıyordu. GeneJCARACA. H. Hafız Ali GCLSES, H. Hafız Rauf ŞENBeynelmflel Tü k Ticaret Bankas'nm ler ülfrt ediverdiler. eserlerl hela SOY, H. Hafn Azlz BAHRİYELt H. Hafız Kemal EHAralık 19 Cemaziyelevvel 7 irfana kıil oian İlkçag DAĞ, H Hafız Ata BEREKETLÎ tarafından. Fatıhll klâsik tahsil yapanlara, hiç yadugatSümer (Nazilli) Ajansı KARDEŞLERÎN ilâhllerie katılacaklan Mevlid kıraat e mamalı. Bunun için de matiaka evm « V olunacaktır. lâdlartniiz tlkçeğ kiâsiklerinl ekumuf eçıîdı M O £ Merh'jnra seven aziz otrayucnlann. yakın dort, bulunmaİL Ömürde bir kere oisua ıHusufiı Vall, sehlr erkânı •Beslekdaf ve tanıdıklarla «rru eden dindaglann te^rifve tanınm.ş ruerrrlan. Turk Ticaret medeni farziar aramdad». V. | 7.14|12 07 14 28 16 41 j 18 19! 5 28 ı leri mercudur. paranızın... istikbalinizin emniyetl Bankasınm idaıe rnecll«l reı» ve azaHüniyet Gazetesi £291 E [ 2 33 1 7 2 6 1 9 47 1200 1 39 12 47 j larmın ve Umum Mudunımjn haz:r buiundukları sejüln bır davetll tor><1) <îlihe» mânasma j»len bu yelıı'.U3Uuun htjzurunda (3/12/1358 ni tabir, Yunan klaaiklerinin d i | w cumarresi) Eiat 1030 da Turk T:earet Hâkim, savcmm iddiasında ileri baştanbaşa değişTJİsti Hspisaneye yordu EankaE'nın Sumer AJansı halkın hız. | bir mütercimi olan Ahmed Cerad | Dilemre hocarmzm tAıAtr ki, giderken ve bu mahkemeye gelir «Dışanda, sahidlerin bekleme raet.ne glrmiftır sürülen delilleri birer birer ele ak a ! a r l tarafında» da benizflMndigl ı Eankanm Mnre mecllsl relsi, mü. | larak, şahidlerin ifadeleri ile karşı ken. veda ettiği havat şimdi onun oriaîinda ol=c?k» diyordu ama, ken erp'enm failhet re hiHnetlert h*k I rülüyor. kar;:?ına, bahar gibi pemb° bir di de merak ediyordu laştırdl, her birinin kıyTnetini birer k'nda vecz blr bitabede bulunarak Od?rl?r ir^i şirdiler Jem'in an B.TBkaniD, ş*hrm iktısadi VP tlcarî ha birer düşürdü. Sonra, mahkeme gülümjâeyişle çıkıyordu. Daha bir s TEŞEKKÜR heyetinin edindiği vicdanî kanaati ıkı saat öncesi'ne gehnciye kadar, nesinden b^şka kims' yoktu Ka vr'm^a mus^et ve verımh hızTetlerMarv baştea«ım sevivor saiımsü dıncEğ.'z. eiinı alriina davaiıış aö'z de bulunacafır.1 umld ettığml beyanZevcim, babamıs. bildirdi: la lcur'clivı tîsrnştir. Sevdiğı insan kaiben b=skasmm leri yarı k^palı. daîgm dalgm 4üA>!!ış meraî mini rrüteakıb davet. REFİK SÜERDEBThı «James Wilson'un suçu sabit olıiuktar. sonra. onun için hayatm jünüyordu İçeri rnrüerinin şirdi U'e' «>nrtn r"r tüfode izaz Mümlş vefatı dolayıslle e a n u u iftlrak görüİT.emiş ve beraetine karar velerdir ne değeri kalırdı ki! ğıii duyunra, elini v'"""indr'< gğır butün dostlanı rilmiştir...» .1 Bu hble, kcndini ölüme çoktan ağır çekerek b a s n ı kaldırıp b»kü. Kulaklar, bekledikleri tatlı habeGordüğurje iiîanarjyoi'iu. Rüya ' rin okşayısı ile mest oldu. Zevkten. te^lim etmışti. ve gene rüysda Fakat simdi... Sev^ilisioin de o görüyor gibiydi bayilışa benziyen bir uyuşuklukHâkımler. i<;en çekılirkrken, ce raber, ortadaki deliller çok kuvvetli Kadıcağızm ne halde olduğunu DU sevdiğini kendi agzındın duy güler gibi gülümsedi. Sevgili evlâtan sonra sevinc heyecanı bütün r tmlanlş, ona ümid ve cesaret ver karar verecelkerini dinleyiciler, şa olsaydı belki gene düşünürlerdi. mu|tu. O andanberi. kurtulmak dmî kaybetmiş bir ana îa, onu ü CREME PUFF hidler, semk ve avukatı gibi, ken Fakat, sanık aleyhpnde ileri sürü salona dalga dalga vayıldı. havayı tıayata kavuşmak, karşılıkb sevgi yasında ?ördüğü zaman ancak böy rneve çalışlyordu. Kreınli Pudra. irletti. Alkış kopru: Mahkemenln Sonra, mahkeme salonundan içeri dilen ' biimivorlar ve nasıl ^ir len deliller hıc de ku\*vetli de*ildi iıin er. haklı mükâfatl olan ssad^te le gülerdiPROOiüE K'îcHLI PUDRA yumujak, ince. kararı adaletin sesi olarak karşıgiıinek üzere iken Mary'ye rastladı neticeye varacalkannı bir balıma Hepsi baslanglçta inandırıcı gibi eri=mek arzusunn ^•i"iıvonJu Yalymçlnnn, çok pratılc ve c«2ip renkl< bir fnalâ. Jetn: ^Anne!» diye ~*'Mı. lanmışti Herkes Jem'iıı kurtulmaonlar da merak ediyorlardı. 1*yiır. Bır def« sofülm*kt« femoin t*ravet görünüyor. biraz incelenip üzerinde ğıru, sonra bir daha göremediğini mz, kendisini kurtarmak için de Jane WWn ancak o zaman hasmdan çok adaletin yenne gelmiş, ır# V&dAmmv btr mjfMc fem^n eder söyledi. olsa. bsşkasınm hayatma mal ola yalle hakikati ayırd ederek k ^ l Müzakere uzun sürdü. çekişme. durulunca ne kadar çürük olduğu hakkın tanmmış olmssına sevtnicak bir s ı m vemekten çekiniyor dine geldi. «Nereye gitti acaba?> diy« battâ çatışma halini aldı. Khnisi, crtpya çıkıyordu. yordu. du Artık kendini kaderin eline bı•ordu. «Buraya gelmedi demek...» tahkıkatın daha uzatllmasıru istiJames Wilson'u mahkum edebiHeyecandan boğulur gibi kısık Salon verinden ovnarken Jem, 'akmıştı... Merak etmesin diye Mary'yi ba yor. o zamana kadar ortaya daha lecek deliller bu kadar çürük, suçbr sesle: «Jern! Yavrum!» dys haygene başı önü'nde, hiç kımıldamainandırıcı deliller çıkabileceğini söy suz olduğuna dair edinilen kanaat yıl'îiış gördüfünü söyletıedi. İste çimdi kader, hakikat ve ada kırdı ve halsiz kollarını uzatarak dan, öyle duruyordu. Beraet ettiJane Wilson gene dalgınlaşmış, lüyordu. Kimi de, tahkikatm, de bu kadar kuvvetli iken beraet kaIetle elele vermiş, onu ölümün u oğluna sarıldı. ğini duymamış gibiydi Wil]'in sövlerfıklerini duymuvordu lillerin ve şahid ifadelerkün kâfi ran vermekte niçin tereddüd eder v ^ J ! »ıİf*>jı"Avray (520) Françe, kreasyonudur. çurumundan rıayatın zirvssine çıAvukatı ile Job Legh v e dinleJem, bagını onun son günlerde olduğunu ıleri sürüyordu. bile Onun anlatt'klndan aklmceklerdi? karmıştı... yicilerden bir çoğu, yerlerinden birdenbire ağarmı» olan saçlarsoa da bir, ojlunun bcraet etroe ihti «Mary nerede?» Fakat lehte konusanlar da, a Hâkimler blrer bdreT yerlerinl a firlayarak, oğlanın yanına geldiler. gömerek göğsüne kapandı. mali kalmiftL Jem, etrafuu bakırup kin gdr*leyhte konuşanlar da, sanıgın »uç Hrlarkeo salonda bulunanlann kalb «Gözün aydm!» diyerek, elisü Ana oful birbirlerine, ebediyan «Sahi, Jem... kurrulacsk nıı suz oldujuna ker.dilerlnce kanaat çarpıntılan havada, bir kusun kameyince kapıya doğru abldı 5iWmak üzere ellerini uzattılar. dersjn?» diye sordu. Blri koluna yapıctı Dönüp bakb: veda edecelkerini düsünerek dehçetirmişlerdi Karan daha ileriye nad çlrpışi ^ibi, duyuluyor denileJem ancak o zaman kendine gelAtatürk Bulvan 243. Ankara Tel: 27318 setle bekiedkleri anda, yenlden kaWill: «Kurtulacak. kurtulacak..» bırskmayı teklif Job Dede idl bu. edenier sade« bilirdi Herkes. verileoek hüküm di Yerinden doğularak hafifçp Bütün meslekî vesair Amerikan mecmualarına nordiye havk'rarak. diEan hrladi' Mary ile Jem'in hayatın» bir derd vusmuşîardı Hâkim «idam» kararı buna usu! bakımından lüzum görü sanki kendi hakkında imiş gibi, he »i! ]^<;edİ. ile abone kaydetmektedir. Mümal kur üzerinden TL belki gene Mübaşlr'ere sordu, hademelere yorlardı ortağı olarak girmiş olan bu iyi verseydi şu dakikada yecan ve korku dujruyordu. Bütün «Teşekkür ederirn...» dedl. essese ve şahısları, bu kolaylıktan istifade için derbai •ordu, kapıda birften ahaliye «orkslbli ihtiyar da, sevinc cofkunlu böyle birbirlerine tarılacaklar, bir ; Sonra, karann o gün v«rü«bile gözler slmdi, hâkimierin kürsüsüSonra birdenr. ' •"nlandı: a$ağıdaki adresten, 5 cumaralı kataloju İ«teme4e d«r«t du: Mary'nin ne olduğunu, nereye eeğinl ilerl ıfirenler Cstftn geîdlkr. ne dlkilmis, onlann yüzlerinden ğunun verdiği ilk şaşkınhktan ye daha görüfmemek üzere aynlacak tMary nerede?» diy» etraiınn ederiz. glttiğini re^n ?5türüldüğün'a klm Vicdanlarmda Jem'ln suosuz oldıı bir an ttnee netieeyi 5ğretirn«ye ni kurtuuîrustu. Jem'in koluca gi lanü, •mkmdıP. K. 60 Vekfiletler. Dept3C Ankara •* bjjıniyordu.» rerek, kg^r^alı^ı yarm&ya ç&lıaıtw) , 1 tuna kanaai getirmi» olmakla ba çahjır gibi bakıyordu. Onun Içln dtuıya ve Kaytt artık r Nörozları Sabahattin Kerimoğlu Bir izab 1098 talihli MEVL1D TÜRKİYE S BÂNKAS! I PRODIGE Amerikan Neşriyatı Bürosu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog