Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

sr'a>;4edei kapak veyâ ajm m,*'^rss döçuk kufu cephesı gortdentt'tn Ismmııt ı/t odrts'ımzı Ztrfınılın drkaîıru yazmjyt unufrmyımZj istikbalinizi de parlatabiiir V1M 32 oci yıl sayı 11.624 umhuriyet KURUCUSU :TUNUS NAD! Telgrai vt mektub adresi: Cumhunyet Lstanbul Posta Rutusi) îstanbul No 246 Tviefoalar: UmumJ Santral Numarası: 224298, Yao Igleri; 224299. Matbaa: 224290 ! • * * * ':.J KORKUNÇ YILLAR Son dünya savaşının devler cepheginde harbin bütün korkunçlufu... Alman toplama kamplannın içyüzü, insanların bir sinek kadar bile kıymet taşımadığı yüların tüyler ürperten hâtıraları. Kırımlı bir Türkün Cengız Dağcının kaleminden çıkan bu romanı okırvanlar böyle bir eser daha okuma dıklannı itiraf edeceklerdir. V 1 • 4 Pazartesi 10 Ara'ık 1956 arasmda IRANIN DUN YAPTIGI Tahran 8 (ajı.) Dış Işleri V«4tili Ali Ardalan, tranın Ortadoğv dakı gerginliğe son vermek maksadile bütün Ortadoğu memleketler ni en ytiksek kademede olmak fixere bir konferansa davet ettiğini bil dlrmiştir. Bugün Iran parlamentosunda konuşan Dış Işleri Vekili b < hususta şunlan «öylemistir: « Iran hükumeti, Ortadoğudaki temsilcilerine vazifeli bulunduk lan memlekeiler hükumetleri nezdinde teşebbüse geçerek Ortadoğu daki gerginliğe bir son vermek maksadile bu memleketler temsilcilerin (bir araya toplayacak en yüksek kademede bir konferans tertiblemeğe Iranın hazır olduğunu bildirmeleri için bugun talimat vermiştir. leketler blrbirlerine etleri NATO Vekiller Konsey i TEKLIF Başbakan diin ögleden sonra uçakla Parise hareket etti Ingiliz Hariciye Nazırı yarın başlıyacak olan konferans için: «NATO'nun kuruluşundanberi yaoılan en mühîm toolantı» diyor Yann Pariste çalıjmalanna bajlıyacak olan NATO Konseyi toplantısına katılacak Turk heyeti, Ba$bakan Adnan Menderesın riyasetinde, dün saat 16.08 de Yeşilkby hava alanından hareket eden bir Fransız u çağı ile memleketimızden ayrüm'stır. 16 kişiden mürekkeb olan kafılede Devlet Bakanı ve Milli Mudafaa Bakan vekili Şemi Ergın, Balıkesır mılletvekili Sıtkı Yırcah, Dış îşleri Bakanlığı Umumi Kâtıbi Muharrem Nuri Birgi, tstanbula gelmış bulunan Roma Büyük Elçimiz Cevad Açıkalın da vardı. Hava alanında Devlet Bakan) Emin Kalafat. Vali, Emniyet Müdurü, milletvekillerı ve kalabalık bir uğurlayıcı grupu hazır bulunmujtur. nezdinde İran Şahı adına o derece varın Tahran hükumeti İslâmiyet bayrağı altında birlesıms bütün memleketferin "SİYASÎ BİR NÜTÂREKE,, beyannamesi imzalamalarını ve bunu bir konferatısuı takibetmesinî istiyor Iranlı temsilciler ilgili hükumetler teşebbüste bulunacaklardır. «Ortadoğuda hiiküm süren anlaşmazhklar son giinenle ^enişlemiştir ki aynı din, kültür. tarih ve banş ideallerin« sahib memkaı>ı propagandaya girişmişlerdir. İran hükumeti, ve böylece propaganda kamislâmiyet bayrağı altında birleşmi; bütün bu memleketlerin «siya«î bir mütareke .> beyannamesi imzalamalarını Şah Riza Pehlevı panyalannı durdurmalanm teklif eder. Bu «^lyasf mütareke» yi Şah adı na toplanması teklif ediletı konferaris takib etmelidir.» m Ürdündeki frak askerleri çekiliyor Irak, Urdün Parlâmentosunun Bağdad Paktına hücumunu protesto etti Amman I (R.) Ürdünde bulunan Irak askerleri, gerl çekllme emrine uyarak bu memleketi terketmislerdir. Irak askerlerl Irak topraklannda ve üftiün hududu yakınına yer le?tirilmişlerdir. Ürdün tç Isleri y Milll Savunma Bakanı Abdülhalim El Nemir, bugün verdifi bir beyanatta, Ürdünde bulunan Irak kuvvetlerinin geri çekilmesi yolunda alunan karann hangi •ebeblere istinad «ttiğini resmen açıklamıstır. Bakan, «ebebleri Oç noktada toplamaktadır: 1 lsrael Ürdün hududundald dunımun normal» avdet etmeıl, 1 Irak ürdün ordularının t«k komuta altında blrle?tlrilme*i husu•unda lki hükumet arasında bir fikir aynhğmın ortaya çıkması, ı S Irak hükumeti ile Ürdün ara , nnda başgösteren diğer siyas! ihtilaflar. I Ürdün tç Ijlarf y« Mllll Savunma Bakanı, Irak a&kerltri il» Ürdün kuv. , Tetlerinin tek komuta altında birlef < tirilmemeri yüzünden 1948 yılında Filistlnln elde tttiğini de iddia et , mlştir. j Diger taraftan Irak parlamentosu Başkanı, Ürdün Krah Hüseyine bir | telgraf göndermlj T» bunda Ürdün parlamentosunun Bağdad Paktma hücum eden son karannın Irak tapafmdan protesto edildığini bildirmljtir. Arfcon Sa. i Sü. 2 dt Macaristanın hariçle telefon muhaberatı yeniden kesildi Umumî grev tekrar başlıyor, Macarlar, dünya işçilerinin de 48 sâât devam edecek greve katılmalarını istedi Budapeşte t (R.) Macar işçileri merkez komitesi, kukla Kadar hükumetinin 200 kadar ışçı liderini tevkıf etmesi üzerine yarm gece yarıaın dan itibaren 48 saat sürecek bir umumi grev ilân etmiştir. Kanlı çarpışmaların başlamasından once bu •ırev Kadar'a ilk ıhtar olmııştur. tşçiler, grevın âmme hızmetindt ;ahşanlar ile doktorlar ve hastaneler )ersoneline teşmıl edılmiyeceğıni de taydetmışlerdır. Ayrıca, Macar işçileri, dünya işçiBelgrad 9 (a.a.) Belgradda güveleri bırlığine bir mesaj gondermişler nihr kaynaklardan öğrenildığine göre, ve Macar ışçılerinın uğradığı haksız Bulgaristanda son aylar içınde 34 nklar karşısında duydukları yakınlığı Arkan Sa. 5 Su. 1 de tebarüz ettirmek maksadile bir «sempati grevi» yapmalarını istemışlerdır. Dünya işçileri birhğinin Brukseldeki merkez komitesi bu teklifı incelemektedir Ozel mahkemeler Dığer taraftan Budapeşte radyosu Macaristanda «özel mahkemeler» in kurulacağını ilân etmiş ve bunların silâh taşıyanlann. millî menfaatleri baltalayanların durusmalarına bakacağını tebarüz ettirmiştir. Budape5*edeki yabancı muhabirlerın Batı âlemine ilettikleri haberlere göre. Macar polisi isçi mprkozlerine girip tevkfler yapmaktadır. Macaristanın muhtelif bölgeelerinde işçiler Arkasi Sa 5. Sü 4 te Başbakanlık vekâleti Başbakan, Yeşilkoy Hava Alanında uğurlayıcılarla förüşürken Ankara, 9 (a.a.) Başvekil Ad nan Menderesin Paris »eyahati mud A r k a n Sa. 5 S ı i l d e İstifa eden Docenf «Tam yirmi senedenberi olduğu gibi bundan sonra da gene (dem*okrasi ve hrıkuk devleti cephesi) nde kalacağım» Bulgaristanda 4 bin kişi tevkif edilmis Aksoyun yeni beyanatı Ankara 9 (Cumhuriyet Teleks) • Aksoy, «Bundan boyle ne ile iştigal Sıyasal Bılgiler fakultesmde cereyan edeceği» yolundaki suale cevaben deeden hâdiseler üzerine. hocalık vazi miştir ki: fesınden istifa eden aynı fakülte me | «Çalışmalarım üç safhada oladeni hukuk doçenti Dr. Muammer caktır. Zamanımın büyük bir kısmıAksoy. bugun, gazetecılerin kendisine nı. hukuk tesekküllerının fapliyetleritevcih ettiklerı muhtelif suallere ce ' ne hasredeceğım: Ikincı başkanı buvab vermiştır. I Arfcası Sa 6, Su 2 de Suriyede kanlı hâdiseler Topraklanmıza giren 3 Suriyeli asker «Dur» emrine uymayıp mnhafıılanmıza ateş açınca mukab«le gördüler; içlerinden biri öldürüMü, diğerleri kaçtı Dıyarbakır, 9 (Alâeddın Bü«i büdıııyor) Turkiye Suriye hududu boyunca yaptığım gezide kendilerıl» goruştuğum Suriyelıler, memleketleI rinde halkın ıkiye bolündüğunü, koI munıst taraftan ışçıleruı Rut tahnki | netıcesi buyuk şehirlerde grev yaptığını, bazı fabrikaların tahrib edil» dığını soylediler. Halebde vukua gelen Rusya aleyhindekı numayişlerde birçok mağaz» ve dukkân yağma edilmiştir. Nusaybin istasyonunda gorüştüğüu» ikı Suriyeli de, Elcezire mıntakasl KÂırd aşireti reısi olan Abdürrezzak Hasso adh, vaktile mebusluk yapmıf bırınm harıçten aşiretine silâh getirdığini, bunu Ru» taraftan orduy» karşı kullandığı için tevkif edildiğinl bildirdiler. Dubesyede ise 17 muhteI lif aşiret reisi, 3 seyh, 8 tanınmıf j buyük çıftçi evvelki gun tevkif edil1 mış, Derızor bolgesınde reisleri tev | kıf olunan aşıretlerle ordu arasında kanlı çarpışmalar vukua gelmıştir. Dun Nusaybinde bulunduğum sırada, Suriye askerleri ile hudud muhafızlarunız arasmda bir çarpışma olmuştur. Arabkışla mevkünde top« raklarımıza gırmekte olan üç Suri yeli askere muhafızlarımız: «Dur!» emrini vermişlerdir. Surıveliler emre uymamış, üstelık ateş açmışlar, kuvve*lerımiz tarafından mukabele görmuşleıdir. Suriyeli askerlerden biri Arkasr Sa. 5 Sü. 3 te Bir Macar anası çocuğu ile birlikte Avusturya hududunda hürriyete kavuşurken Etibank büyük bîr inşaat şirketi ktıruyor Sermayesi 30 milyon lira olan şirket, baıaj ve hidroelektrik santrallan, fabrika ve sınaî tesisler inşasile uğrraşacak Ankara, 9 Etibank, büyük bir İnşaat sirketi kurmağa teşebbüs etmiştir. Memleketimizde fimdiye kadar inşaatı bitmij muhtelif barajlar ve bilhassa Sanyar için getirilmiş bulunan en modern makine, vasıta ve teçhizat mevcuddur. Ayrıca, bu büyük tesis ve inşaat işlerınde uzun senelerdenberi yabancı mütehassıslarla mcsai birliği yaparak çalışmış olan Türk mühendis, teknisyen, usta ve işçileri bugün tam ve ahenklı bir ekip halinde bulunmaktadır. Işte maddi ve manevi bu ikı kuvvet bir araya getırılerek bir şırket kurulması düşıınülmüş ve bu şırketin teşkilâtlandırılması ve finansmanı işini Etibank deruhde etmıştir Otuz milyon Türk hrası sermaye ile teşekkül etmekte olan .Etilimıted» şirketi, dört esas ihtisas koluna ayr>lacak ve başlıca şu ışlerle meşgul oSa. 5, S ü 6 da Cezairde 70 kisi daha Karla örtulü Tak>im nıe\ dajııııın Cezair 9 (a a ) Fransı» kaynaklanndan blldlrllmektedir' Fransız âsavis kuv\etleri cum» »abahı Aflu bölgeslnde büyük blr mukavemetçı grupu ile karşılaşmaga mu vaffak olmuştur. Verilen resml malumata gore cuma «abahından cumarte?l akşamına kadar devam eden slddetli çarpışmalar netıceslnde mukavemetçller 70 olü ve 56 eslr vermlşlerdır Mukaverr.etçıler kaçarken blr çok yaralılan da beraberlerinde gotürmüşlerdir 118 tüfek 10 bln fi«ek ve bir çok techızat ve USç stoklan ele geçinlmıştır Fransız kuvvetlerl üç 81ü vermişlerdir. Dığer taraftan Conctantlne tı61ge«ınde de hehkopterlerden f^ıydalanmak suretıle yapılan keşıf hareketleri neticesınde bir muka"'emetçi grupuna ba^kın yapılmış ve 23 mukavemetçi oMürülmüştür. Bu harekâtta da blr çok silâh ele getirilmistır dunkü hall Şehrimmde ve har ftrttn lan Suhunet sıfıra düştü, Kocaeîide birçok vasıta karlara saplandı Karadenizde şid 'Jetli fırtma hiiküm sürüyor Bir Ingiliz subayı, su bisikleti ile Stivey} Kanalrndan geçerken Asker dolu bir Fransız gemisi Fethiye açıklarında batmış Düzcede yeni bir hastahane İnşası tamamlanan göğüf hastalıkhn hastahanesi törenle hizmete girdi Düzce 9 (a.a.) Kasabamızda ! inşası tamamlanmış bulunan goğus h;stabklan hastanesı bugun saat 14 te Sıhhat Vekili Dr Nafiz Gorez taraiından merasimle hizmete açılmıstır. Hastane 280 bin liraya çıkmış olup bugun 60 yatakLdır. Yanındakı ılâve mşaat yakındf ikma] olunduğu tak.ırde 300 yatağa baliğ olacaktır Hastane Duzceye 6 kılometre mesafede Üskubü koyünde 40 bin metrekarelik bir saha uzerınde ınşa Arkası Sa. 5, Sü. 3 te K velki sabah aralıklı yağan t"ar \ gece dev<>m etmı;. suhunet sıfı.a d ışmuştur Ger.e evvelki gece saat 2 den sonra şıddetlı gök gurultu'erı du\ulmuş, bır çok kımse heyecanla >ataklarından fırlamıştır. Dun de kar yağışı zaman zaman devam etmış, gece tıpı halıni aimıştır. Yeşilkoy Meteorolojı ıstasynnundan aHığımız malumata go^e. kar yağışı bugun de devam edecek suhunet daha da duşecektır Karadenizde şiddetli fırtına Karadenizde şiddetli bır fırtına hukum surmektedır. Cumartesı gunu geimesi beklenen Trabzon vapuru ancak yarm gelebılecektır. Arxasi Sa 5. Sü 6 da tzmlr 9 fTelefonla) Bugün geç •ailt şehrimlz* g«len bir h»bere gare Fethty» açıfclannda, asker dolu bir Frerası* gemlsl batmıjtır GereH Fet. hlye Vallllğinden. gercku dlgtr ilglll makamlardan yaptığımıe aoru;turmalar geç vakt« kadar h'.ç bir Kmere T»rmemlş. battığı blldlrtlen Pranıız gemlslcln âkıbetl hakkmda blr haber »Imak kabii olmamıştır Gcnınln S O. 8 verdı*l ve çok kısa blr zamanda imdad »eslermln de keslldiSl blldlrüProfcsyonel lig maçlarına dun devam edilnıii mektedlr. Fransız gemlslnln Süveyşl Galatasaray cekUmeli bu tir. D ü n k ü m a c t a tahlıye «trreite olan Fransız b'rilklfrlne mensub askerle do:u oıduğu tah oyundan sonra Adaleti 10 yenmistir. Yukand aki resimde. Galatasaray forveti ile Adaîet demia edllmektedlr I fansının mücadelesi görülmektedir. (Tafsilât so n sahifemizdedir.'» Şsiar saat yerins i horoz kuSlanan köylü Giresun, 8 (Telefonla) Izmen koyünde garıb bir hâdise olmuştur Koy halkından Rahmı Çavdar adında bır şahıs. çalor saat yerıne yanındakı heybesinde horoz taşımaktadır Rahmı Çavdar. horozla birlikte heybesını gece gıttiğı değırmenm duvanna bırakmıştır. Sabaha yakm duvardaki horoz otunce de£ı m°nde bulunan'ar. değırmeru cınler bastı dıye kaçmışlardır A" • • Mılli Turk Talebe Bırlığının 40 ıncı ylldöt l l i n i l nümü munasebetHe tertıblenen «Atatürk Günü« dün saat 15 te Eminonü Oğrenci Lokalinde yapılmıştır. Toplant'da Ord Prof Kâzım Ismaıl Gürkan ve diğer bazı hatibler konuşnıuslardır. Talebe Birliği bugun saat 20 de aynı yerde. Atatürkün sevdığı eserlerâen bir konser tertiblemiştir. Resim. dunkü toplantıda Ord. Prof. Kâzım Ismaüi gostermektedır. U
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog