Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

t «âpa* vsyâ ejrn rr trâcuir ka //?/;/ v» adres'ınızi' İstikbalini2id8parlatabilır VIM 32 nci jnJ sayı 11.619 umhuri KLIRUCUSU: T U N U S NADİ VARLI 1 Aralık sayısı Ataç, Cahid Külebi, Haldun Taner, Ziya Osman Saba. Ceyhnn Atuf Kansu, Sabahaddin Kudret, Muzaffer Hacıhasanoğlu, Tektaş Ağaoğlu, Ühan Demiraslan, Hasan Şimşek, Ihsan Akay, Talib Apaydın, Halim Yağcıoğlu, Zahir Güvemli, Özker Yaşın, Yaşar Nâbi ve daha başka tamnmış imzaların yazıları, Cahid Sıtkının el yazısile bir şiiri ile çıkmıştır. Telgraf ve m«ktub adrea: Cumhunyet tstanbuJ Posta Kutusu tstanbu] No 246 îelefoniar: ümumJ SantraJ Numaraa: 224298, Vazj I$leri: 224299, Matbaa: 224290 Cumartesi 1 Ara'ık 1956 Londradaki gündem: Suriye Amerikanın tebligji tecavüz ederse ne y apılacak ? Dünyada sevinç uyandırdı Yanlış ~Bİr~ Saıtı olitika yapıyorlar den#rek Üniversite ogTetim üyelerine sataşıldığım ötedenberi görüp doruyoruı. Halk Partisi iktidarmm son yülannda, ban genc profesör ve doçentler, o zamank] Demokrat Partiyi tutmakla suçlandınlmışlardı. Şimdi ise hemen aynı kimseler t'mversite içinde birer C.H.P. ajanı pbl gösterilmek durumuna girmişlerdir. Bu adamlar acaba gerçekten politika mı yapmaktadırlar? Gütıdelik parti çatışmalanmn daima iistünde kalmasmı özlediğimiz biM vuvalanmız bir takım kişisel m hırslara alet mi edilmcktedirler? Sonra bu ne biçim hırstır ki, aynı tnsanian her zaman muhalefct safında birleşmeğe zorlamaktadır? Politika hayatına atılmağa niyetlenen Üniversite üyelcrini dünkü ve bntriinkii iktidarlar hep geri mi çevintıislerdir? Ban a kalırsa ortada bu sorulan haklı çıkaracak bir durum yoktur. Aktif politika yaomak isteyen bilim adarmlan, kürsülerini bırakıp beğendikleri partiye dün olduğu gibi bugün de ifirebiKrler. Vatandasları diledikleıi hizmct kolunda çalışmaktan ahkoyan bir yasak bulunmadıjjına göre. bir kısım profesörlerin Üniversiteler kanununa aykın olarak günlük politikaya kanştıkları iddiası bir yanlış anlayıştan. bir kuruntudan ileri gelse gerektir. Bir defa, günlük politika dediğimu, gerıi; yorumlara bağlı bir terimdir. Toplum düreni ile iljsrili bilim dallannda politikaya, hattâ aktüel politikaya dokuntnadan konuşmak ve yazmak imkânsızdır. Bir ekonomi, ya da bir hukuk problemini anlatırken çevremizdeki olaylara nasıl sırt çevirebilir, otıları nasıl olmamış farzedebiliriz? Bilimin üstünlüğüne inanıyorsak, ber şevden önce düşünce hürriyetini saymakla zorunlu değil miviz? Bir memlekette düşünrertin ifadesini kısan kanunlar yürürlüğe konursa. onlan düzeltmege çalıstnak, hic defilse o kanunların mahivettoıi açıklamak. bağımsız bir Ünivers'^enin baslıca görevlerinden Bavılmaz mi? Ekonomi ve malive lle ilgili konuiarda tutulan politikavı bilim gözü ile inceleyen bir profe«ör nicin günlük politika yapmış olsun? Benim öğrencilik yıllarımda Lausanne Üniver«;itesi ekonomi politik profesörii Pascal Boninsegni hemen her derste o zamanki Fransu hiıkumetlerini şiddetl« tenkid ederdi. Profesör bir yabancı, İsviçre de tarafsız bir devlet olduğu halde kimse onun günliik politika vaptışhm aklından gecirme7di A^TII Üniversitode dâplomasi tarihi kürsüsünü tutan Profesör Edmon Rossier ki Gayp'te de Lausanne'ın da başyazan idi sırasma göre her hükumeti zedeleyici takrirler vennekten çekinmezdi. Ingiltere Görüşmeleri Dün ikî celse akdedildi, görüşülen mevzular Amerikan siyasî çevreleri bu tebliğin bir başlangıç arasında bundan başka Süveyş ve Kıbrıs olduğunu, hâdiselerin seyrine göre yeni bazı dâvalarının da bulunduğu tahmin edilîyor tedbirler daha alınabileceğini belirtiyorlar Avrupa basını, Türkiyenin Suriyedeki Rus hazırlıklanndan çoktandır haberdnr olduğunu ve ikazda bulunduğunu açıkhyor Millî Müdafaa Vekâletinin tebliği 44 Tebüğde, Türk silâhlı kuvvetlerinin günün şartlarına uygun bazı teyakkuz tedbirleri aldıkları bildiriliyor Bunun dışında da normal eğitim progTamlan icabı bazı şehirlerde pasif korunma tatbikatı yapılacağı haber veriliyor Ankars 30 (*.a.) M M.V. temsll bürosıondan bildiri]mi?tir: Ortadoğu hJxUsel«rinden faHfade etmek isttycn bazı ecn«bi ajanı ve radyoların aslı olmıyan maksadlı neşnyat yaparak, halk efkârını bulsndırmak istedıkleri »nlaşılmiîtır. Evvelce d« bıldınldıji gıbi, Turk Türk ordusu güvenilecek kudrettedir99 Washington, 30 (R. a.s.) Birlesik Amerikanın Bağdad Paktı devletlerine teminat verdigini ilân eden resml teblig bu pakta âza devletlerde memnuniyet uyandırmıstır. Ayni tebliğ Moskovada ve Moskova ile elele yürüyen Arab devletleri baskentlerinde de sinirli ve endijeli bir hava yaratmıstır. Âmerikada tefsirler Amerikan siyasî çevreleri, bu tebliğin bir başlangıç olduğunu ve Birlesik Amerikanın hâdiselerin tâkib edecekleri seyre göre. yeni daha bazı tedbirler de alabileceğini belirtmektedirler. Yetkili Amerikan cevrelerinin kanaatince, bu teblig sadese Bağdad Paktı üyelerinin Tahran ve Bağdadda yaptıklan toplantılarda alınan kararlar üzerine değil, fakat, ayni zamanda bu memleketlerden bazılarının hududlannda gerginliğin vehamet kesbetmesinden sonra, Amerikanın Bağdad Paktı üyeler) hakkında aldığı ilk resmî durum olarak telâkki edümektedir. Ayni çevrelerde teyid edildiğine göre, Amerika, mazide olduğu gibi şimdi de, bütün imkânlarile ve kendisini Ortadoğu bölgesine bağlayan iki taraflı anlaşmalar çerçevesi dahilinde, Bağdad Paktı devletlerinin dahilde olduğu gibi hariçte de güvenliklerini muhafaza için sarfettikleri gayretleri destekleyecektir. Nihayet, ayni çevrelerden bildirildiğine göre, Amerikanın Ortadoğu meseleleri hakkındaki durumunu tesbit eden bu tebliğ, hâlen Georgie eyaletindeki Augusta'da bulunan Başkan Eisenhower ile Florida'da Key West'de nekahat devrini geçirmekte olan Dulles tarafından tasvib edilmiştir. Moskova bize iftira ve tehdidler savuruyor İki yeni peyk, Mısır ve Suriye de onun peşinden gidiyorlar Londra 30 (A.P. R.) Birleşik Amerika tarafından Türkiye, tran, Irak ve Pakistana kaf'i teminat verilmesi Rusyada ve Rusyaya taraftar Arab memleketlerınde sinirli bir hava husuls getirmiştir. Bugün Moskova radvosu türkçe ve arabca neşriyatında Türkiyeye şiddetle çatmıgtır. Moskova radyosu bi&assa arafcca nesrıyatta, Türkiyeye iftıralar savur Arkası Sa 5. Sü 3 te ıflihh kuvvetlerl mevcud plân vt programlar çerçevesind* ejıtlmi ile mesguldür. Bu cumleden olarak. her sene yapıldıjı gibl, bu aen* de kı; devreri celb ve kıt'a egıtlm tatbı. katlan (Alacakurt) tatbikatı adı ile doğu va batı Anadoluda devam et Arkası Sa. 5, Su, « de Amerika Iraka ttçak verecek Bu ıkazın kıymeü, Amerikan hukumetınLn toprak butünlüklerıne Vaı şı olan tehdıdler yanında sıyasi tehdidlerı de bilhassa zikretmış olmajmda gorulmektedır. Fılhakıka Amerika Irak Başvekılı Nuri Saıd Paşa hükumetmı devırmeğe matuf herhangi bir teşebbüsün Amerıkanın şiddetli karşt tedbirler alması netıcesmı doğuracağını belirtmiştir. Her ne kadar Lubnan, Pakta dahil değil ise de ve dunku demeçte zıkredılmemış bulunuyorsa da Surıve nin bir taarruz ihhmalmden endışe ettıği cıhetle bu memlekete de Irak gibi teminat verılmiştır.' Dığer taraftan Washingtondakı resmî çevrelerde, bu ıkazın Suriyedeki komunist aleyhtarlarına cesaret verereğı de şımdıye kadar hıç bir şey yapamıyan bu unsurlara Suriyedeki komunist nufuzuna karşı harekete geçmek imkânını sağlayacağı kanaati hâkımdır. Keza Amerikanın. Bağlad Paktı üyelerı ile olan te^anur'unu go»=rr^k için Iıakın taleb ettısı uçakları da vereccğı umıd edılmektedır. Amer'ka hukumetır.ın. bahıs mevzuu hukumetterın toprak ou ünluklerının tehdıdi veva siyasi 'ehdıdler ilerı surülmesı halmHe nasıl hareket edeceğıne karar vermış olduğu zannedilmekle beraber Doğu Akdenız filosu şımdıden herhangi bir mudalaleye hazırdır. Amerikan tebliğinin tnetni Telefoto CL'MHURİYLİ Londra Frankfurt îstanbul Ethem Menderes. Muharrem Nuri Birgi ve Suad Hayri Ürgüplüden mürekkeb he>etimiz dün müzakerelere başlamak üzere Ingiltere Haricije Nezaretine girerlerken Londra 30 (R) Türkiye ile Ingiltere arasında siyasî müzakerelere bu sabah başlanmıştır. Türkiye Dış Işleri Bakan Vekili Ethem Menderes'm reisliğindeki Türk heyetine Dış Işleri Bakanlığı Umumî Kâtibi Muharrem Nuri Bırgi ve Londra Büyük Elçimiz Suad Hayri Urgiaplü de dahildı. Ingıliz heyetinde ise Dış İşleri Bakam Selvvn Lloyd, Dış Işleri Bakanlığı Müsteşarı Ivon Kirkpatrick ve Dıs Işleri Bakanlığı Ortadoğu Daıresi Reisi bulunuyorlardı. Amerika, Avrupaya petrol sevkettneğe nihayet başhyor! Türk Dış Bakan Vekili öğle yemeğini Ingiliz Dış Bakam ile yemis ve görüşmeler yemekten sonra da devam etmiştir. Siyasî çevrelerin kanaatıne göre görüşmelerde Ortadoğu meseleleri ve bilhassa Suriyedeki durum üzerinde ehemmiyetle durulmuştur. Kıbrıs meselesınin de incelendiği bildirilmektedir. Görüşmeler öğlenden sonra da devam etfi Sebebi bugün anlasılan nutuk Bonn 30 (Hususî muhabirimiz Feyyaz Tokar bildıriyor) Almanyanın büyük gazetelerinden Kölnısche Rundschau ve Franslz gazetelerinden Le Monde Türkiyeyle ilgili mühim bir açıklamada bu Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Washington 30 (a a ) Dış Isleri Vekâletmm Bafdad Paktı hakkında dun oğleden sonra yayınladığı teDİığın metnı şuHurPakıstan Cumhur Reısi. TurkJye, Irak ve Pakıs'an Baçvek'llerı ile Iran Dış Islen Vekili, Bağdadda yaptıklan son toplantıda, Ortadofu mese.elerme barışçı ve devamh bır hal çaresı bulunmasına yardım »tmek azmm'ie olduklarını teyıd Ptmışlerdır Son gunler zarfında dunya barı? ve guverJıgıne karşı cıddi tehdıdlere 5ah;d olduk Bırleşmış Mületleıın gırışt'gı hareket OrtadoŞudakı savaşlara son verdl. Şımdl mılletler camıası, buhranın menşeı olan vcıhiın meselel=rı ha'lermek ve bu bolge nulletlen. rın toprak butunluklerını ve bağımsızlıklarını konjmalarma yardım etmek ıç'n Bırlejm ş Mılletler anayasasına uygur olarak çalışroak için yeni bır fır sat elde etn,ıştır Son hâdiseler. Bırleşmış Mılletlerın hımavesı altmda mıntakavî bır ısbirlığı teskılatı ıçınde toplaranış olan •nıîletlere barış ve guvenlıfe vapacskları kıvtr.etlı yardımı ıspat etmek hususunda yeni bır fırsat vermıştır Iran, Trak Pakıstar ve Turkıye temsılcüen barışı muhafaza hakkındaki fedaJtir Arkası Sa 5, Su. 7 de Arkası Sa 5. Su 4 te DÜN GECEKİ YAJîGIN Küçüiayasofyada Şehid Mehmedpafa sokağmda dün gece eaat 20 30 gıralannda çıkan bır yargında. ıkl ev tamamen. bır ev kısmen yanmıştır. Yangının ŞerLf Karademire aıd 23 numaralı e\ın arkasında bulunan barakadan çıktıgı anlaşılmıştır. Bu ev ve 21 numaralı ev, ıtfaiyenin gayretlerine rafmen kurtanlamamıçtır. Aynca 25 numualı ev de yangındaa kısmen zarar gormüştür. Bu cıvarda bulunan Balıkesır Yurdu bgrencilerlnin. yanan ve tehlıkeye maruz evlerden esya kurtarmak için büyuk yardımları dokunmuştur. Resım. yangından bir gbrünüştür. Feyzioğlu hâdisesi için profesörler ne diyor? Dün Sıddık Sami Onar, Ömer Celâl Sarç ve H. Naili Kubalı ile görüştük duğumuz Ord. Prof. Sıddık Sami Onar, bize şu beyanatta bulunmuştur: > Çalışkanlığım, bilgi ve karakterini talebeliğindenberi tamdığım ve ilmî neşriyatını da alâka ile takib ettiğim değerli meslekdaşımm bu dersinin metnini görmedim, hakkın Arkası Sa.. 5, Sü. 4 te Kanaluun kapanmasını miıteakıb Ahika kıt'asını dolaşarak Ingiltereye gelen ilk tankerin mürettebatı, petrol hamulesini boşaltmak için musluklan açarlarken Akdenizde Amerikanın kuvvet gösterisi 6 ncı (ilonuıı, Ortadoğudaki gerpinliği i i n büyük bir tatbikata giriştiği haüfletmek açıklandı (Yazısı Sahife 5, Sütun 3 te) Ankara Üniversite senatosunun Si yasal Bilgiler Fakülte«i Dekanı Pıof. Turhan Fej"zioğlu hakkında verdiği karar İstanbul Üniversitesi çevreleİnsan haklanna saygı duyan bir rinde geniş ölçüde alâka ite karşıhürriyet rejiminin yurdumuzda lanmıştır. Sıddık Sami Onar ne diyor? gerçekleşmesini istiyorsak, ÜniverDün bu konudaki düşüncesini sorsite başımsızlığı ürerinde çok duygulu olmağa dikkat etmeliyizdir. Eu da her şeyden önce iktidann hoseöriirliiçüne baçlıdır. Ditn Demokrat Partivi tuttukları sanılan Ötretim üyelerinin bugün Halk Partisini tutar görünmelpri de yaşadıgımiz olaylann doğurduğn bir zandan ibaret olmalıdır. iktidarlar» hoşlanmadığı profesörler ne şu, ne NADİR NADİ Arkası Sa. 3. Sü. 5 de Macaristan hapisane oldu Washington 30 (A P a a ) Amertkan hukumetı bugun Batı Avnıp^'a funde 1,100 000 vanl akar\akıt temınıni gozonunde mtan olağanustu Bır programın tatbıka konulmasını emretmıştır. Seferberlık daıresi dırektoru Arthur S. Flemmıng. Dahıhye Vfkılı Fred Seaton'a muracaatle Amerikan petrol endustrisi fevkalâde komıtesinin harekete geçmesmi ıstemıştır Bu komite 15 buTuk Amenkan petrol kum panjasııu temsil etmektedır. Batı Avrupa menüeketiennde petrol (Yazın 5 ind sahifemizde) buhranımn Amerıkan yardımı ile ha A r k a s ı Sa. 5. S ü l d e Rusya içinde hâdiseler Tiflis'te verilen bir ziyafette Gürcüler Rusya şerefine kadeh kakhrmaktan kaçındılar ve açıktan açığa Kremlin'i tenkid ettiler Londra 30 (R.) Daily Mail galetesinin verdiği bir habere gore Rusya hududlan içmde de Macar ihtilâlinln tepkilerine rastlanmaktadır. Arkası Sa. 5, Sü. 5 te 7 Dakika Doğan Nadi haftahk yazılarını yazınağa tekrar başhyor. İlk yazıyı yannki sayımızda bulacaksınız. Londraya gelen Macar multecileri, bir törende Budapeştede naoıl çarpıştıklaruu anlatmışlardır. Başlarından geçen vak'alan hikâye eden 20 mtilteci; yüzlerlnde kara maskeler olduğu halde halkın huznruna çıkmışlardır. Yukandaki resimde, Macaristanda kalan akrabalarını tazvikten kurtarmak üzere maske talrmig olan fc»in*nıa«l«»' görülmektedir PETROL BORUSUNITU ÖTEKI UCtNDA Haftahk benzin istihkakinız 20 bin litredir. Ne kar yahaxırsaıu2 yalvann, bunu vermek mecburiyetmdeyız: (Ingiliz kankfttürü).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog