Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

32 nci yıl sayı 11 597 KUPUCUSUîTCJVUS NADf r i yet Cuma 9 Kas ITI 1956 ÇAMLICADAKİ ENİSTEMîZ Abdülhâk Şinasi Hisar'ın Fahim Bev ve Biz'den sonra yazdığı ikinci romanı olan bu eser büyük bir rağbetle karjı lanmış ve ilk baskısı kısa zamanda tükenmişti. Bu şaheser şimdi Varhk Ya ymları arasında yeniden basılarak satışa çıkarılmıştır. Fiatı 2 Liradır: inci gün: Kahramaıt milleti Telgraf re mettub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu tstasbui No 246 Kutusu tstanbul No 246 Telefoalar: Umuml Santral Numarası: 224298, ¥an Isleri: 224299. Matbaa: 224290 Sehirlerde Her Ev Bir İstihkâm Haline Getirildi, Halk Mahzeniere Çekildi SON DAKİKA: Londra 8 (R.) «Bugün muhtemelen son îünümüzü yaşıyoruz. Rua taarruziarıııa dayananuyacağız. Cepanemiı ve yiyecek «tokumur tükeniyor. Kanımız millet uğruna feda olitın.» Bu akşam Macaristanın Pecs şehri civarından yayin yapan gizli bir milliyetçi radyodan bu özler duyulmuştur. Maamafih bu dununun yalnız mevzuu bahis bölgeye şamil olduğu anlaşümaktadır. 17 gündenberi 5,700 Rus tankl ve 200,000 Sov Bazı mıntakalârda kahramanlann silâh ve cephanelerinin tükenmek üzere olduğu anlaşılıyor, bir gizli radyo dünkü neşriyatında ((bugün muhtemel olarak son günümüzü yâşıyoruz» dedi r Macaristanda Ruslara ve komünizme karsı bütün millet araklarunıştır. resimde, ihtilâlci bir kan koca görüliiyor Yukandaki Mısırda harbin tekrar başlaması tehlikesi Sovyet Rusyamn Mısıra uçak yollayacağı şüpheleri belirdi, Arab ajansına göre de S1000 gönüllü Arab Mısıra hareket ettiler New York 8 (R.a.a.) Seçim gailesinden kurtulmuş olan Birlesik Amerika Başkanı Eisenhower'in bugün siy3sî ve askeri müşavirleri ile mühim toplantılara başladığı bil dirilmiştir. Muhabirler, Hus yanm Ortadoğu ile alâkalı olaral; savurduğu tehdidleri tatbik mevkiine koyup koymıyacağını merakla sormaktadırl?r Fakat bunun blöf olması ihtimalleri kuvvetli görülmek le beraber gereklı tedbirlerin de alın ması için harekete geçilmiştir. Amerika Müdafaa Vekâletinden TELEFOTO CüMHURİYET: Kıbns Londra İstanbul açıklandığına ^ire Port Saidde ingiliz bolgesinde dün alınan bir resim bütün, kara, nava ve deniz komutanlarma memleketin nüdafaa hazırlığının gözden geçirile:ek gerekli tedbirlerin alınması huLusunda emir verilmiştir. Müşterek Kurmay Heyeti BaşKanı Amiral Radford'ü temsilen bir sözcü • hazırlıksız yakalanmak istemiyoruz, rakat aynı zamanda bizi uğraştıracak >âdiselere yol açacak tahrik edici harekette bulunmak da istemiyoruz» • emiştir. Mısır, Rusyadan hava kuvveti mi Tahrana gitmekte olan yolcular, Kahire ve bekliyor İngiliz ve Fransız idarecileri, MıIskenderiyeye tek bir bomba atılmadığını, sadece sır hükumetinin süratle hava .ılan'arını tamire başladığını ve bu harehava alanlarının tahrib edildiğini söyledilar keti şüphe ile karşıladıklarını bildirmişlerdir. Ateş kesildikten sonra, İn,^liz Fransız bombardımanları ile '.arab olmuş bütün Mısır hava .ılan!arı şimdi tamir edilmektedir. Rusyadan gelecek uçaklar için bu ııazırlığın yapıldığı ileri sürülmektedir. Sovyet ihtilâlinin yıldönümü münasebetile Mısır Cumhur Başkanı, Nâsırın Mareşal Voroşilof'a bir mesaj yolladığı ve Mısır milletinin Sovyet Rusyaya en kuvvetli dostluk hisleri ile bağlı bulunduğunu» ilân ettiği bildirilmiştir. Rus silâh depolan bulundu Londra basmı, Ruslarm son aylar zarfında Mısırda muazzam silâh stokları kurduğunu ve bu depoların son taarruz esnasuıd İngiliz Fransız kuvvetleri tarafu.dan ele teçiuMiîi ni yazmaktadır. Gazeteler, Rusyanın uçak göndermesi ihtimali üzerinde de ehemmiyetle durmaktadır. Daily Mail gazetesme göre 24 saat evvel Kıbnsta Dün gece Kahireden gelen Yunanh artistle Alman balerinleri alarm işaretinin verilmiş olmasmı Arkast Sa. S, Sü. 4 te (Yazm 5 inci tahijemizde) İhtilâlciler bir hava alaıtııu zaptettiler Çarpışma olmıyan yerlerde Ruslar evleri teker teker anyorlar, fakat Macar ordu depolanndan alınmış silâh ve cephanenin pek cüzl bir kısmı ele geçiyor " " yet askeri ile mücadele etmekte olan Macar milletinin, çok üstün kuvvetler kax|isuıda bulunmasına rağmen silâhı elinden bırakmadığı «nla«ılmaktadır. Radyolann itiraflan Bugün Moskova radyosu «Macaristanda durum normale gidiyor, fakat asilerle ban yerlerde çarpısma devam etmektedır» demifl, ihtilâlin basb Arkası Sa. 5, Sü. 1 de alanını ele geçirmeğe muvaffak olmuşlardır. İhtilâlcilerin, Mohaç civarında Rus tankları ile gayet şiddetli bir savaşa turuştuklarına dair raporkr ahnmıştır. Pecs ve Keçkemet bölgelerinde de çarpışmalar devam etmektedir. Peşte içinde iki büyük otelin bu akşam yanmakta olduğu bildirilmiştir. Bunlar (Hotel RoyaP ile (Hotel Continentalı dir. İhtilâlcilerin. başkentin bir çok mahallelerini tekrar ele geçirdikleri söylenmektedir. Peşte radyosu, j'angını söndüımek isti Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Kukla Maear hikimeli korkıdan hâlâ Fransanın 11 şehrinde bütün komünist parti merkezleri basıldı, Lâtin Pesteye giremiyor Amerikada Sovyet Elçiliklerine hücum edildi, Avusturyada isçiler Paris 8 (R.) Geç vakit gelen bir habere göre, Macar ihtilâlcileri kütle halinde komünist partisinden çekiliyorlar Budspeşte civarında Ferihegy hava Hür dünyadaki bütün memleketler halkı Rusya aleyhine ayaklanıyor Ruslar Peşte Elçiliğimizin iist katını topa tuttular Binanm topa tutulan katında Macarlann oturduğu bildiriliyor, 2 kasımdanberi Elçiliğimizden haber alınamıvor Ankara, 8 (CumhuriyetTeleks) Budapeşte Büyük elçillğimlzden sltı günden berl haber alınamamaktadır. Sefaretten Dışişleri Bakanlıfına gelen •on telgraf 2. kasım tarlhlnl taşımak tadır. Bundan bir gün ervtl Sovyet. lerin Macarlatana ikind taarruzu baş lamış ve bütün tel?nıf hatlan keslldlğl İçin blr daha habeT almak müm kün olamamıştır. Arkast Sa. 5, Sü. 3 te Brükselde Sovjet sefaretini taşlıyan nümayiş^ilerden biri polis taralından güçlükle zaptedilirken Paris 8 (R) Bütün hür dünya, Macaristandaki kanlı müdahalesini protesto maksadile, Rusya aleyhinde gösteriler yapmaya devam etmektedir. Fransada, Macar katliâmının heyecanlandırdığı halk kütleleri Rusyanın âleti Fransız komünist partisinin merkezlerine baskmlar yap mıştır. Dün yalnız Pariste komünist partisinin merkezi ile komünist (Humanite) gazetesinin idarehanesi basılmıştı. Fakat bugün Fransanın 11 şehrmde komünist parti merkez leri basılmış, ylkllmlş ve ateşe verilmiştir. Strasburg, Cannes, Rouen, Bordeaux şehirlerinde nirmayişçiler komünist parti merkezlerindeki bütün esyayı da yakmışlardır. Po Roterdam'da Sovyetler aleyhinde gösteri yapan nümayişçiler Rus sefaretine yürümek isteyince ath polis tarabndan dağıtılıyorlar lis, sarfettiği gayretlere rağmen bu baskınlan ömleyememiştir. Diğer taraftan mukabü bir nümayis hazırlıyan komünistler de bu gece Pariste karşıklık çıkarmışlardır. Komünist sendikaların tahriki Ue bugün bazı gazeteler. dün Humanite gazetesine yapılan baskını protesto maksadil« intişar etmemiştir. Belçika. Holanda ve Danlmarkada •abahleyin mlUetçe v»hTaın»Ti Maetl milleti için ihtiram duruşları yapıtaıstır. 3 dakika müddetle traük duntsuj, tokaklarda kimse kıpırdamanııs, hürrlyet içtn savaşan Macar milleti düsünülmüş. onlar için dua edilmiştir. Bazı memleketleT de Macar mUliyetçilerln* yardım toplamakla meşguldür. ler. İsveçte Rusyaya karşı dö Arkast Sa. 5, Sü. 6 da Kahireden 42 saat önce ayrılanlar dün gece transit olarak şehrimizden geçtiler V'iyanada Sovyet Elçiliği üzerine yürümekte olan nümayişçiler polis tarafından güçlükle durdumlnyor Bağdad Paktı devletleri Mısır topraklarının boşaltılmasını istediler Türkiye, Iran, Irak ve Pakistan, görüşmelerini dün akşam bitirerek bir tebliğ neşrettiler Tahran 8 (R.) İki gündenberi burada toplantalar yapmakta olan Bağdad Paktının Müslüman azaları bu akşam görüşmelerini tamamlamış lar ve müşterek bir tebliğ neşretmişlerdir. Tebliği. Türkiye Başbakanı ile İran, Irak ve Pakistan idarecileri imzalamışlardır. Tebllgde şu kararlara varıldığı açık lanmaktadır; a Başvekiller. İsraeJ'tn Mısır top raklanm iş?âl tasavvunı İle hücuma geçmelc suretile ialsdlğl tecavüz hareketmi takfclh e+m!fler ve tsrasl ICUTTetlerinln derlıai mütarete nattma çekllmelerl ye İerael tarafmdan alın mı« olan bütün Mısırlı esirlerln »er. best bırakılmaları gerektlğl neticeslne varmışlardır. b Başvekiller, Birleşmif Mllletler genel kurulunun İngiliz Pranaız kuvvetlerinln Muıra vâkl üzücü silâh lı müdahalesi hakkındaki kararlannı ve barış, adalet ve insanlyetin rerahı hususunda lnsanlığm büyük arzusunu temsll eden yegâne dünya teşkilâtmı zaafa düşürmek tehlikesini dikkat nazarına alarak, İngiliz T« Fransız hükumetlertnl muiıasematı durdurma y«. kuvvetlertnl Mısır topraklarmdan Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Bu nasıl kardeşlik? Telgraf haberleri dün Macaristan cehenneminden kaçtp Avusturyaya tığtnan yersiz ve yurdsuz, aç ve perijan mültecilerin muhtelif Avrupa memleketleri arasında paylaşıldığım haber veriyorlardı. Muvakkat kaydile İngiltere şu kadar, İsveç bu fcodar mültedyi kabul etmişler (v.s.). Bu listede gözlerimiz Türkiyeyi beyhude yere aradı. Holbufci bizim biîdtğimiz bütün tarihimiz boyunca, Macarlar iltica mevzuu bahsoldu mu bizi seçmişler, İstanbula gelmişler, hat tâ bir kısmı imparatorlukta mühim mevkilere yükse'mişlerdir. 18 inci asırda Macar istiklâl kahramanı Rakosi, İmre Töküli, 19 un cu asırda Kossuth da bize sığınmamışlar mıydı? Camm ne uzağa gidiyorsunuz, nralı sırasız ikide bir Macaristan ile aramızda kan kardeşliği buhındağunu so'u'emej miyiz? İyi amma biz ne biçim kardeşiz? Bu ifte artık daha fazla geç kalmasak... BİR FRANSIZ KARIKATÜRÜ İşte sana hür dünyadan bir yığın sempati mesajı daha!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog