Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CENEVRE t direkt ucuş 6 Saatten daha aı umhuri 32 ncı jnJ sayı 11.596 KLreucusurYUNus NADÎ Tügni ve m«ktub sdrea Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu îstanbu] No 246 Telefonlar. Umuml Santral Numarası: 224298, ¥aa I$len: 224299, Matbaa. 224290 f LİMANDA BİR GEMİ Perşembe S Kastm 1956 Genç ve sevılmış şaırlenmızden Ozker Yaşın'ın en guzel şıırlerı bu ad altında bir kıtabta toplanarak Varhk Yayınları arasında 1 lıra fıatla çıkmıstır. ve diger Nacar şehirleri yanıyor, milliyetperverler Ruslarla hala çarpışıyor Ruslarm 200,000 askerine ve 4600 tankına karşı yapılan çılgınca savaş Bazı şehirlerde yanmadık tek bina kalmadı, tank ve uçaklar hedef gözetmeksizin ateş ediyor Ruslar Macaristana hariçten ilâç ve yiyecek yardımı yapılmasına da izin vermiyorlar; İngiltere bu hususta dün bir teşebbüs yaptı | Budapeştede bu gDrdugunıu koprubaşuun Sovyetlenn Macaristana a* korkunc fekılda yiıltkrnlığini anlabyor Kahramanlar r ile bir mükâleme Londra, 7 (R ı Macarutandakı 200 bın Rus askerı ve 4600 Hus tankına karşı koymağa devam eden mıllıyetperverler, ion gayretlerını sarfetn.ekteaırler Nısbetsız derecede ustun Rus kuvvetlerıle çarpışmaların devam ettığı bugun de hıldnı'mektedır B J hususta bugun Ingıhz Parlâmentosunda konuşan Dıs îglerı Bakan muavıru John Hope sah gecesı Macanstanda mıUıyetperverlerle Ruslar .ırasırda çetrn çarpışmalann devam ettiğinı söylemıs ve şunları ılave etnujür « Peşte şımdı yanmaktadır Şehırde soksğa çıkma jasağı oldugu içın tokakta her gonılen Arkas\ Sa 5 Su 4 te \ Mılâno 7 Mılânoda çikar bir Italya gazetesı dun geoe Budapejteden yayımlar yapan ve Macar | mukavemetçılerıne aıd olan bır rad yo ıstasyonu ıle tetnsr»» geçilerek J ju konusmalann yapıldığmı bıldır j mektedır ! Soru Budapeştede durum ne merk»zdedırT ' ' Cevab Şehn ateşe tutan Sovyet topçu ve tanklan ile savaş devam etmektedır Başkentın bazı t>a hallelennde 30 tank, 20 buyuk top ve çok mıktarda Sovyet pıyadesıne Sa 5 Su 3 te Bütün dünyada karşı tezahür ve nümayişler Pariıte halk, Komünist Partisi merkezini yaktı, İtalyan kotnünistleri R usyayı acı acı tenkid ettiler, Kopenhag'da R us elçiliği taşlandı Londıa, 7 ıR Macarıstanda £irıştıgı toplu katlıâmın netıcesı olarak Avrupanın muhtelıf memleketlerın de Sovyet ve Komunıst aleyhtarı numayışlerle tezahurat genışlemekte dır Parı^te buyuk bır kalabalık Komunıst Partısmın merkezini basmı; ve bınayı ateşe vermıştır Muhafız lar polıs, partı bmasını demır par makhkları ve ıtfaı>e, bu\uk kalaDalıgın bmayı tahrıb •vagma etmesme ve jakmasrna manı olamamıştır Gunlerdenberı ıçm ıçın kaynıjan Parıs gençlıgı bugun «Kahrolsun Kus ya» ve •Komunıst lıder Thorez ı asalım» dı\e bagırarak Zafer âbıd^sıne gelmış ve Fransız mıllî marşını oylıverek Komunıst Partısmı basmıştır Partı bınasındakı butun evrak da ı yakıhnıştır Bına alevler ıçındedır Izlanda ve Danımarka harıç, butun memleketlerın sefaret temsılcılerı protesto mahıjetınde olmak jıere Sovjet ıdareeılerınm ıhtılâlın 39 uncu >ıldonumu munasebetıle tertıb ettıklerı resmı kabullerde bulunrauj lardu Bu arada Londradakı Rus sefare tınde verılen kabul resmınde de îugıltere hukumetı temsıl edılmemıştır Bugunlerde Londrada da Sovjtıler aleyhıne bujuk bır numayış yapü , ması muhtemeldır Geçenlerde Londrayı zıyaret eden ' ve temsıller veren Sov > etlerın ılün I yaca meşhur Bolşoı tıvatro ve hal» trupunun davetı uzerme Moskovaya gıdecek olan Ingılterenın gene (iun Arkasx S a 5 S u l d e Süveyş kanalında dün sükunet avdet etti Rusyaya îngiliz ve Fransızlar Mısırdan ayrılmak için Birleşmiş Milletler polîs kuvvetlerini beklediklerini söylüyorlar Mısırdan yükselen sesler ise birbirini tutmuyor; bir rivayete göre Kahire savaşa devam edecek ' Londr» 7 (R) «Ate» ke«> emrınden sonra bugun Suveyş kanalı bolgesınde nısbi bır sukunet hukum surmektedır îngıltere Başbakanı Sır Anthony Eden bugun Avam Kamarasında yap tığı açıklamada Mısırhların «ate$ kes> emrıru kabul ettıklerıne daır hcnuz herhangı resmi bır haber almadığını açıklamıştır Edene gore Ingılız ve Fransız kuvvetlerı bugun hıç bır ılerlemeds bulunmamışlar sılâh kullanmamışlar ve mevkılerını muhafaza etmışlerdır Fakat Mı'irlılar zaman zaman ateşe devam etmış.lerdır Îngıltere Başbakanı Ingılız Frarsız kuvvetlerının, tecavuze maruz kalmadıkları takdırde, hıçbır şekılde daha fazla ılerlemıveceklermı ıfade etmıştır Avrıoa, ışg*î ettıklerı bolgelerı, aneak mutasavver Bırleşmış Mıllefler polıs kuvvetlerıne devredebıleceklerını ioylemıştır Suve\ş kanalı bolgesınde bır tek Ingılız veva Fransız kalmıyacaktvr» demıştır Îngıltere Başbakanı son olarak nara şutçulerın ındırılmesmden once, Port Saıdın uçaklar tarafından bombalandığına daır Mısjrlılar tarafından ortava atılan ıddıalan yalanlamıştır Bu arada Suveyş kanalının temlllenmesıne başlanıldığını da bıldırmiîtır Suveyş kanahnda işgal edüen bolgeler Lefkoşede neşredılen Ingılız Fran Arkast Sa. 5, Su 5 te •ıı resmi alan adam yarabmp öldü 13 devlet Süveyşe asker yolluyor Birleşmif Milletler poli» kuvvetinin kurulmaaı için hazırlıklar üerüyor BırleşmU Mılletier (NewYork) 7 (a a ) Bırleşmı» Milletler genel ktınılu bugun aat 16,08 de (gmi) Mısır hâdıselennı tetlok ıçar toplaa miştır G«n«l Kurula Da karar euretı sunulrnuş bulunmaktadır BUB lardan bın Ortadogu içın bir polll kuvvetinin te«kÜİ il« ilgilidır Dlğeri de İsrael, FransH ve tngdia kuvvetlerinm Mısm terketmftleri hakkındadır llk oUrak soz alan G*tnt\ Sekr« Arkası Sa 5, Sü 3 t* Dün Viyanadan gelen yolcuların anlattıkları Yaralı olarak Avusturyaya geçen Macar milliyetçileri, tedavi gördükten sonra tekrar memleketlerine dönüp Ruslarla mücadeleye devam ediyorlar Dun Viyanadan ve dığer Avrupa şehırlerınden uçakla şehrımıze gelen yolcular Macarıstan hâdıselerı hakkında dıkkate deger malumat veı mıslerdır Dun saat 18 de Vıvamdun hareket ederek akşam saat 21,30 da Yeşılkoje ınen Irak Havayollarına mensub bır uçaktan ınen Amerıkah bır aıle şunları anlatmıştır • Macarıstandan Avusturyaya kut le hahnde ıltıcalar devam etmektedır Avusturjahlar ıltıca edenlerı jerleştırmek uzere hudud vakmlarmdakı butun otellerı boşaltmıslardır Gelenler pevderpev bu otellere ve pansıyonlara jeıleştırılmektedır Multecılere mumkun olan yardım yapılmaktadır Iltıca edenlerın hepsı Ruslarm Eısenhower ve muavını ncüceyi oğrendıkten sonra Radvolo CIJMHLRIYET New York Istanbuı tezahurat yapan haJka mukabele ediyorlar VdCaJ tdiı ıntılalıne aıd bınlerce rem çeıcılmıştır Gerek proles>onel geekse amator fotografçılar arasında en muvaffak res mlerı ParısMatch mecmuasının foto muhabırı Jean Pıerre Pedrazzını çekmıştır Dunku nushatıızda Macarıstan ıhtılâlıne aıd nesrettıgımız resjn de Jean Pıerre Pedrazzını nın en guzel resmı ıdı Pedrazzmı ıhtılal sırasında Budapestede resım çekerken yaralanmış \e bılahare uçakla Parıse nakl"dılmıştı Bu kı\metlı foto muhabırı dun Panste tedavı gurmekte oldugu klm kte olmu=tur Yukarıdakı resım de Jean.P erre Pedrazzmı nın çekt gı bır fotograftır çok fazla kan doktuklerını, ınılhyetçüerı jok etmek ıçın yenı yenı hareketlere hazırlandıklarını soyledıler Macar mıllıyetçılerının yer > er mukavemete devam ettıklerı anlaşılmdktadır Çunku yaralı olarak Avustur jaya sıgman bır Macar mılhyetçısı tedavi gordukten sonra, mıllıyetçı bır lıgıne ıltıhak etmek uzere Macans tana donmuştur Bu mıllıyetçı muharıbın bıldırdıgıne gore, muhrtehf mıntakalarda bır çok kışla el an mıllıjetçılerm elındedır thtılâl hareketme Macar ordusu da katılmıştır Mu cadele jer \er tankların ve zırhlı bırlıklerm ıstırakıle cıddî bır harb Washıngton 7 (R) Dvnght D manzarası aızetmektedır Avustıır Eısenhower Amerıka Cumhur Baş Arkasr Sa 5 Su 2 de kanlığı seçımmı tekrar kazanmıştır Başkan 1952 dekı Demokrat partı adajı Adalaı Stevenson'u kmcı defa maglub etmıştır Eısenho»er, 1952 seçımlerınde 6 mıljon oy fark ile seçımlerı kazan dığı halde bu seçımlerde rakibinden j 8 milyon oy fazla almıştır | Amerıkanın 48 eyaletınden 41 tanesı Başkan Eısenhower'e 7 tanesı de Stevenson'a rey vermışlerdır. Eisenhower rakibinden İngiüz basıtıı Eden'in istiîa etmesini istiyor 9 milyon faz^ oy aldı Buna mukabil Temsilciler Meclisinde ekseriyeti Cumhuriyetçiler değil Demokratlar kazandılar Temsılcıler Mecbsı seçımlerını Demokratlar kazanmışlardır Bu akşarr Turkıye saatıle 20 de ddrum 50yi ıdı Demokratlar 209, Cumh'irıyetçılt 117 sandalye 49 sandalyenın sahıl henuz bellı değıldır Maamıfıh bur lann hepsını dahı kazansa Cumhı nyetçı partı ekserı>etı temın edemc mektedır Senatoda ıse aynı saatte Demokra* lar 4S, Cumhuri} etçıler de 45 sandal Londra, 7 (Hususİ surette gıden muharrırımız Feyyaz Tokar, geceyarısından sonra bıldırıyor) tngıl tere Başbakanı Sır Anthony Eden ın Avam Kamarasında dun yaptığı konuşma, gerek kendısı ve gerekse sıyasî teşekkulu olan Muhafazakâr Partının ıstıkbalı ıçın endışeler >aratmı=tır Londra gazetelerı ve d t> lomatık çevTelerı, «Eden üe Dış tîlerı Bakanı Selwyn Llyod artık ıstıfa etsın» demektedırler Edenın yerıne sabık Malıje Bakanı Butler ve şımdıkı Hazıne Bakanı Harold McMU lan namzed gosterılmektedır Fakat her ıkısının de daha once Eden ın Suveyş Kanalı poutıkasını tasvıb e" Arkası Sa 5. Su 2 de Arkası Sa. 5 Su 1 de Tahran Konferansı dün sabah başladı Ingiliz kankaturu. BudapeşU zaferi Tahran 7 (R a J ) Başbakan Saat 8 de, Irak Başvekıh Nuıı Adnan Menderea, refakatındekı 1» Saıd Paja Tuıkıye Buyuk Elçılivatla birlikte saat 6,15 te buraya ğınde Adnan Menderesı ziymret geldi ve hara alaııında Başvekd ettı Huseyın Alâ ile Harıcı>e Nazırı taIran Turkıve, Irak ve Pakistan Arkası Sa 5 Su. 2 de rafmdan karsüar.dı. Radyofoto CUMHUR IYET Port Sa d Lonlra U Port Saıd marındakı Gamal hava ussunu ışgaleden Ingiliz paraşutçuleri mevn kazarbrken
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog