Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Mıllî Romanlar ve H&âyeler A.dam sen de 100 100 \içın aldatırlannış 150 Sınıf arkadaşlan 75 Toros Çocuğu 100 Bir kadmın hayatı 50 Akşamlar içinde 150 Mustafanın romanı 75 Ha gayret Hasib Ef. Bir deli kuın hatıra defteri 150 100 Unutamadım senl Bizlm mahalle 1 ve !5 300 Ahmet Halit Kitabevi Kunış Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş J 32 nci JTI sayı 11.595 KURUCUSU: YUNUS JS NADf Telgraf ve mektub adresı Cumhunyet Istanhul Telefonlar: Umumi Santrai Numarası. 224298, ıi posta u r i yet • BA Kuçük Lord gıbı pek guzel bir romanı, Çoeuk Klâsıklerı arasında ya yınlanan F H Burnett ın bu nefıs eserı de Nıhâl Yalaza Taluyun kalemıle dilımıze kazandırılarak Varlık Çocuk 1 Kıtabiarı arasında 1 lira fiatla çıkmıştır V Kutusu tstanbui No 246 Çar^arc ba 7 Kas'in 1 9 5 6 I * Rusyatun Ortadogu işine Vazı Ulerı, 224299, Matbaa. 224290 manı Londra Rus notası için "blöf,, diyor «Esas gaye Macaristan hâdiselerini perdelemektir» Kıbrıs için uçlu gızlı öü görüşme Ingiltere, Türkije ve Yunanistan arasında yapılan bu goruşmelerden sonra yeni Anayasanın kabul ve tatbike konulması hususunda engel kalmamış Londra, 6 (Arkadaşımız Fey\dı Tokar bıldrrıyor) îngıltere Kralıçea Elızabeth bugun Parlâmentovu açış nutkunda Kıbrıs meselesıne de kısaca temas etmıştır. Kralıçe demışhr kı « îngıltere hukumetı, Kıbrısta yeni bir Lıberal anayasanın yürürlüğe gırmesı ıçın gayret sarfma devam edecekbr» Arkası Sa. 5, Sü. I dt Ingiltere ve Fransa dün Süveys Kanalında istedikleri bütün yerleri aldılar ve gece 2 de ateş kes emri verildi Ingiltere ve Fransa hükumetleri Rus notasuu reddettiler, Amerika ile bu iki devlet arasında nfişterek hareket için müzakereler başladı Londra 6 (Hususl lurette glden ar. kadaçımız Feyyaa Tokar blldlrtyor) Bu» kuvvetlerlnm Or*ado*u ya gönderileblleceğınl ima eden Sovyet nota«ı nm burada uyandırdığı heytcan Ame nkadan gelen bir haberle yatışmıştır Amerika Rusyanın Ortadoğuda sll&h lı müdahale tekllfinl redde'melctedir InKillz eıyasi çevreleri Rui ültıma ı tomunu (blöf) o'arak vaBiflandırıvor. lar Moskovanın esas g&yesinın de Ma carlKan hâdlaelerlnl perdelemek oldugunu bellrtlyorlar Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Başkan Eisenhower ile eşi dün reylerini kullanırlarken R^DYOyoTo djSlhUPriıLT \\r, ngton Istanbul Amerika Başkan seçimleri yapıldı Eisenhower önde gidiyor, fakat kat'î netice ancak bu akşam Selîi olabilecek NewTork, 6 (R) Bugun Blrleşlk. Amer.kada »eçim yapılmıştır Seçim llstelerine kayıdlı 80 mılyon 158 bın eeçmenln 61 mllyonunun oy kullan. makta oldugu tahmm edllmektedlr Bu «eçlmlerde lş*lrakln 1952 »eçlmlne nlBbetle daha fazla olacagı llk ıştırak ne'lcelermden anlaşılmaktadır Dort yü muddetle Amerlkayı ldare edecek Başkan, Başkan Muavlnlnden maada bu seçım devresmde 33 evalet te 35 senaor ve 47 eyalette 432 mebu» »e 29 Vall seçileceklerdir Londra, İsrael'e ihtarda bulundu Paris 6 (R.) îngiltere ile Is rael arasında anlaşmazlık başgös termıştır Bugun verılen bir habere gdre, Londra hükumeti İsraele ihtarda bulunmuş ve Mısira aid olan Gazze bolgesini ilhak etmesine musaade olvmmıyaeağını açıklamıştır İsrael dün, Gaz2e bolgesinin İsraelın bir parçası olduğunu. bura Arkan Sa. 5 Su. 2 <U TJSLEFOTO CUMHUSIYET Kıbru Trankfurt Ist«nm,ı Dün Ingilizlerle Fran.sızlax Süvey? boleesine denmden de çtkanna >apmağa başlamışlardır. Yukandakl resimde Kanal bölgesiae çıkan ilk birlikler gorülmektedir Londra, 6 (R ) İngüiz Başbakanı Eden bu gece Avam Kamarasında söz almıs ve Sovvet Başbakanı Buleariin'in dün yolladığı notayı reddettığmı acıklamıstır. E<ien verdığı beyanatta, Rus iddialarının mesnedsiz olduğuna ışaret ettığını kaydetmıs ve şunları da soylemıştır: „ İngılterenın Mısırdakı harekâtından vahşıce hareket diye bahseden Bulganın'e sorarım; Macaristanda ne yapıyor? Birleşmiş Mılletler Genel Kurulunun Macaristan üe alâkah kararına neden uymuyor' Biz, Mısırda tesbit edılmiş hedeflere vardık ve şımdi savaşı durdvrduk. Birleşmiş Mılletler tegkılâtının kararına uyduk Ateşı kestik Birleşmiş Milletler polis kuvvetıne ışgal ettiğımız Kanal bolgesini teslime hazırız. Rusya, Macaristanı ayni şekilde Birleşmiş Mılletler kuvvetlenne teslime hazır mı sorarım » Bugun Ingılız hukumeti uzun saatler, Bulganin'in tehdidkâr notasını mcelemiş ve sonra ia ıttıfakla bunun reddıne karar verıi mıştir. AUÂHAISMAMAOIK S/ZI VHÜTMUVO/İÜZ r« too RUSLAR ÇOK YAKMİMİZDA Kahraıtîan Macaristan yeniden ayaklandı Bütün hür dünya Rusyaya karşı nefretini izhar edij^r, Fransız mebuslan Sovyetlerle münasebetlerin kesilmeoini istemeğe kadar vardılar Parıs 6 (R ) Bugun alınan habcrleTe gore Macar mületi tek bir kutle halınde Ruslara karşı tekrar ayaklanmıştır. Budapeşte sokaklarınc'a çok şıddetlı çarpışmalar olmaktadır eur post tVtT,MEVtaMtZl TOİK EDEC£Ğâ*<İ£¥KMzi frj*n«s, EIVEDA MKACA İlk neticeler llk neticeler New Hampshire m Wa tervılle İle Harts Locatlon ko\lerlnde al.nmıştır Watervi:ie koyunun 13 seçmenınln heosl Eisenho»er e ov vermışlerdır Hart» Locatlon köjande l»e Eisenhow»r 3 Sfevenson 5 ov almış'ır Akşam sandıklar kapardıktan ve reylerın tasnıfı ba^ladıktan sonra butun partı lıaerlerı partı merkez ermde toplanm.ş'ar ve televızvonla'da duınaaan artmakta olan rcv mıktarmı heyecanla takıbe koju'muşlardır Eisenhower onde Sabaha karşı 2 de Amerıkanın Sesı Radyosu şunları soylemıştır « Su saatlerde ılen olan aday her zaman seçımı kazanmıştır Tarıhte bu hep bojje olmujtur Şımdı ıse Eısenhower ın 65 000, Stevenson'un ıse 46 00 rev ı var > Pabah saat dorde kaaar her yarım Mtte bır kaydedılen revler aşağıdadırSaat 2 00 Eısenhover 65 000 46 000 Stevenson 104 000 Saat 2 30 Eı^enhmver 77 000 Stevenson 373 000 Saat 3 00 Eısenhow er 309 000 Stevenson 440 000 Saat 3 30 Eısenbower 369 000 Steverson Saat 4 00 Eısenhovv er 1 050 000 851 000 Stevenson T&KEOECE&h ca Peştede ve diğer yerlerde bir ahtapot gibi bütün Macaristanı kucaklıyan 17 Rus tümeni ile, sayısız tank Fransa da reddediyor Bugun Parıste dort saat suren toplantılar yapan Fransız hukumeti, Sovyet Başbakanı Bulganın ve uçaklarla halk arasında kanlı savaşlar oluyor dan yollanan tehdıdkâr notayıtarafm reddet Süveyş aiındı? Macanstanın hur dunya ile aiakası kn.ılmeden !>on temas I'e^tedeki bir ajansın Teletjpe makinesi vasıtasile sağlanmıştır. Yukanda Tevledeki bu makineden >azılan ^e Viyanada zaptedilen satırlar ve tercumesı gorulmektedir. Bu satırlaıı .\azanin son derece heyecanlı olduğu. cumlelerdeki halalardan da kolajukla anlaşılnor Basbakan meğe karar vermıştır Bu husus, hükumet sdzcüsü tarafından açıklannuj tır. nasıl Arablar da "Rusyanıı. karıstnadığı bir sıılhu istiyoruz,, diyorlar Dün Ortaşarktan gelen yolcular, Rusyanın askerî müdahale teklifinin Aıab âleminde korku ile karşılandığını söylediler Peşte sokakiarı gene kan içinde! Tahrana gitti Menderes, Vali ve Belediye Reisi Gökayı da beraberinde götürdü Birleşik Ameıîkanın Rusyaya ihtarı Amerıkan (Associated Press) Ajansmın Belgraddan verdığı bir habere gore, dun butun gece Peşte sokaklarında Macar kadınları erkeklerı ve çocukları ile Ru3 tank]arı ve pıyadesı arasmda kanh çarpışmalar cereyan etmıştır. Bu ajansın verdığı haberlere gore,kaduıBasbakan Adnan Menderes, Bağlar el bombalan ile tekrar Rus tanklarına hucum etmekte ve evlerın dad Paktı devletlen Başvekıllerinın pencerelennden Rus askerlerme ateş edılmektedır Peşte tekrar deh toplantısına ıştırak etmek uzere riun şet sahnelerıre şahıd olmaktadır. Mıllıyetçılenn Peşte içinde ve gece 0^0 de bu Holanda uçağı ile Arkas\ Sa, S, Su. 5 te Arkası Sa 5. Su 6 da Sabaha karsı aortte E ^enho»er 18 evalette 134 ıseçım puvanı) ile onae Yeşılkov hava alanına tanfe ıçı ve gı*mektedır Stevenson 'se 7 evalette 148 sec n DUvanı ile ondedır Adaylar. tarıfe dısı olm3k uıere gelmekte olan dan 266 seçım DUvarırı e'e geçıen se uçaklann adedı vasatı olarak, gunde ellıden aşagı duşmemektedır Bu uçakÇilmeyı garartılem ş olur larla dun Ortaşaktan gelen jolcuların Arkası Sa. 5. Sü. I de anlattıklarıra gore Rusyanın aşkerî mu janıaı *cah le teklıfı Irgı'ız ve Fnn^ız alev Macar Olimpiyad kafilesi şehrimizde hdarlığına rağmen Arab âl«mınde derın bir korku ve heyecan yaratmıştır Beyruttan gelenler «O*tadoguda sulhu tabııdır kı en çok arzulavanlarız fakat, Rusvanır karıSTnadığı bır «ulhu ıstıyoni7 demışlerdır. Ajmanva ve muhtelıf Batı memleke*lermden gelenler de M3car stan hâdıselermı âdeta bırden bıre urutmuş gıbı sozu Rus>anın Ortaşark mesplelerıne müdahale arzusuna getırerek tDunyanın en buhranlı gur^ermı \aşı Arkası Sa. 5 Su 1de Bırleşık Amerika hukumeti, Sov • yet sılâhlı kuvvetlerinuı Ortadogu hâdıselerıne mudahalede bvüunmalaMmr ve lsrael de «ateş rına musaade etmıyeceğini bugün ılân etmıştır kes» emrini kabul ettiRusya, Amerıkan ve Rua kuvvetler ve Mıtır Birleşmi# lerinin müştereken Mısırın yardımı na koşmalarını ve Îngıltere ile FranMilletler poü* kuvvetisaya karşı cephe almalannı ıstemıştı. Aynı zamanda Moskova, Lordra ne razı olacağını ve Parıse yolladığı notalarda, ıcitjiıbildirdi da kuvvete basvurabıleceğini ımâ etmış ve bu şekilde Mısırın /ardtmına Londra 6 (B.) Dun Süveyj bölkoşacağından bahsetmıstır. Arkan Sa. 5, Su. I de gesine paraşütçü birlikleri indırmif olan tngiii» Fransız kumandanlığı bugün de denizden çıkarma yapmış ı ve kanal boyunca yavüan askerl birlikler süratle hedeflerme ulaşmışlardır. trıgiii* Fraasız karargâhmdan bu gece açıklandığına göre dsnızden çıkarma yapan bırlıklerle paraşutçu kıtala1' evvelâ Pcrt Saıdı &~nra da Port Fuadı ele geçimışlerdır. ı Kıbrıs karargâhı dün gece Port Saidin teslim oldufunu biHırmıştı. Fakat sabaha karşı Port Saıdın *es Arkast Sa 5. Sü 2 de Atatürkün 35 yıl gizlî kalıtıış bir mektubu Mareşal Lyaute'ye hitaben yazılmış olan bu mektub dün Ankarada Transız Biiyiik Elçiliğinde açıklandı Ankara 6 (CumhuriyetTeleks) Atatürkün 35 yıldanberı gi7lı kalnıis bir mektubu bugun Frans'z büyük elçüığınde yapılan bir basın toplan Arkası Sa 5, Su •1te Rus azledildi Varşova radyosu, Soi'yet tabiiye. tindeki bu generailerin Pok>nya ordusundan çıkprıldıklaruıı açıkJadı Pans 6 (a a ) Varşova radyasu dün gecekı yayınır.da, Sovyet tabıiyetınde 32 generalın Pokmya ordusundan çikanldıklarmı bıldirmiştir General Mıklkm, Suhof ve Dıomırof da bunlann arasında bulunmskt?dır Dığer taraftan siyasî sebeblerden dolayı evvelce ordudan uzaklaştlnlmış bir çok yuks^k rutbelı subayi" orduda>ı eskı ru*be ve vazıfelerı ıade edı'.Tiıştır Duıı uı,akla şehrlmızt gelen Macar çekıç atma Olimpiyad $ampıyonu Csermak Dun transit olarak şehrimizden geçen Siyam Haridye Vekili gazetecilerle goruşurken RADYOrOTO CUM'. £utun istikbalı bojunta insaniı^ı utandıracak elim bir man zara: Budapeçtpde kahraman ccsedlerini çığnejerek ılerleyen Kus tanklan Macar Ll bu mılü^etperveıHerinin %i' NsAYcrk . Istanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog