Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

YENÎ ÇIKTI M. AKÇÎT Türkçe tngilizce BÜYÜK TEMEL LÛGAT 100.000 den fazla kelime ve cümle 1183 sahife Geniş Ansiklopedik BilgiBez cildli özel baskı. Fiatı: 12 Lira KÜLTÜR KİTABEVİ İSTANBUL 32 nci yıJ sayı 11 594 umhuhyet KLreucusu: TLTNUS NAD! ve mektub adresı: Cumhunyet İstanbuJ Posta Kutusu trtanbul No 246 Teıefonlar. ümumî SantraJ Numarası: 224298, Ya» Isleri: 224299, Matbaa 224290 Halk Siiri XIX. YÜZYIL Varlık Türk Klâsikleri arasında yer alan bu eser, tanınmış folklorcümuz Halid Bayrı tarafından hazırlanmıştır. 19 Yüzyıl halk şairleri burada tanıtıldığı gibi eserlerinden de örnekler verilmiştir. Fiatı 1 Liradır. Salı 6 Kas m 1956 Ingiliz Te Fransız kumtleri nihayet Süveyşe çıktılar jeniden kapadılar, pek az haber sızıyor usya, Ingiltere ve Fransayı askeri müdahale ile tehdid Dün gece iki devlete Mısırdaki çarpışmaya son vermedikleri takdirde daha büyük bir devletin taarruz tehlikesine maruz kalabilecekleri birer nota ile ihtar olunarak dikkatleri çekildi POtTFUAD ^ "J Batınlan Majfi vapacu • « İngiliz ve Fransızlar dün Port Said'i alıp ilerlediler Mısır ise indirilen bütun paraşutçu kıtalann imha edildiklerini bildiriyor Siiveyş için beynelmilel polis kuvveti Ingiltere, bu kuvvetin büyük kısmmı Türk askerinin teşkil etme«ini istiyor New York 5 (R.) Ortadoğu için Bırlefntif MiUetltr poM« kuvvetinin süratle kurulma»ı genel kurulun bugun fevksiade toplantıamda kararlaş| tınlmtstır. Genel sekreter taraimdan bu (beynelmilel polis teşkilâtı) ıl« alâkalı olarak hazırlanan tasarı ksbul edılmistir. Büyük devletler bu polis kuvvetine katılamıyacaklardır. Ingiltere, Fransa, Amerika ve Rusya dan kuvvet istenmiyecektir. Bu polis teşkılâtmda küçük milletlerin asker! Arkast Sa. 5, Su. 4 te TELETOTO CUMHURryTTT Kıbrıl . Frankfurt. tstanbul Mısırda dunımu gösterir krokl Siiveyş Önündeki Harb Gemileri Jeanttart (Kransız, .x M touluk kM I nrhlı mürc ı 2000 Eagıe ılngıluı JO O tonluk uçaK ıO temlsi Mürettebat* 2200 Sina yanmadasını buradaki butun malzemesini, hava kuvvetini, ve nihayet Port Saidi kaybeden Mısıruı < n Ruslardan aldığı toplardan biri Israellilerin elinde Londra 5 (R.) ingiliz ve Fransız kuvvetleri bugün Süveyş Kaııal bolgesine çıkarma yapmışlardır. Günlerdenberi beklenen bu askeri harekâta, Kıbrıstan gonderilen paraşütçüler iştirak etmişür. ingiliz Fransız karargâht neşrettığ; bır teblığde, çıkarma yapıldıktan birkaç saat sonra PortSaıd şehnnin teslım bayrağını çektığını ve ateş kesilerek Mısırlı kumandanla tesım muamelesinin görüşülmesine başlandığını bıldirmıştır. Kıbrıstakı ingiliz Fransız muşterek komutanlığı Türkiye saatile 24 de PortSaid'in resmen teslim oldugunu açıklamış ve şehirde derhal sokağa çıkma yasağı konulup Mısır polısinin işgâl kuvvetleri emrınde vazıfe görmeye başladlğmı bıldirmiştır. ingiliz Fransız karargâhı, paraşutçu birlikleri PortSaid ile diğcr noktalara indirmiş olan uçakların hepsınin de Kıbrıstaki üslerine dondüklerinı açıklamlş ve şu tafsilâtı da vermiştır: « Süveyşte karaya ayak basan kuvvetlenmiz şiddetli top, tank, makinelitüfek ve havan topu ateşi ile karşılaşmışlardır. Fakat sürat'e bu bölgeyi kontrol altma almışlardır. Hiç bir Ingılız askeri yaralanmamıştlr. Fransızlardan yalnız 6 asker hafıf yaralıdlr.» Süveyş Kanalı boyunca ileri harekât devam etmektedir. Demir Perde kan ve ateş içindeki Macaristanın ustune tekrar kapandı Dün Peşteden pek az haber ahndı, kütle halinde tevkifler yapıidısn anlaşılıyor Bütün Hür Avrupada Rusya aleyhine nümayîşler tertib ediliyor, bir çok şehirlerde halk Rus elçiliklerini basmak istedi Paru 5 (R.ı Macarıstan ile Hur dunya arasındakı son aralık kapılar da bugun tamamıle kapanmış ve bu memleket demır perdenın gerısıne turuklenmıştır. Telefonla veja telsızle bır tck haber almak ımkânı olmami|tır. Bugün zaman zamaıı bazı gızlı radyolar duyulmuş ve bunlar Marar mıllıyetçılerınin mucadeleye devam etüklerını ılân etmışlerdır. Fakat bu hur Macar radyoları gayı ununtazam neşrıyat yapmakta ve sık sık kaybolmaktadır. Dttn sabah Port Saide çıkartmayı yapan ingiliz ve Frsnsu harb (emileri harekâtıa başladıği anlarda Kanal önüude ....« ıingiiizı 2»iM tonıuK M^ gemisi Müret' ; tı 1400 Theseus ılngilızl 14000 tonluk ıçaK gemisl Mürtte^tı 1350 ı^..aıieıics ırraıısızı İ U U tuıııuK 4U uçak gemİM M »ttebatı 1300 Ce.Maıı ılııgılızı !&00 tonluk kmvazor Murettebatı 1000 Mestderes yarın gidiyor Bağdad Paktı devletlerinin Tahranda lngilteresiz yaptıklan toplantılara kablacak Yazttı 5 tnei tahüemizde «• tonluk kruvazor Murettebatı 770 uçak gemisi Murettebatı Hftfl Yesilköyden geçen bir Yugoslav diplomatına göre son hâdîseler Mısıra göre paraşütçüler imha edildi Kahire radyosu sabahleyin yaptığı ilk neşriyattî PortSaid ile Port Fuad'a Ingılizlerle Fransızların kuvvet ındırdiklerini. fakat bu kuvvetlerın colis ve halk tarafından derhal imha edıldığıni bildirmıştir Radyo. «ilk çıkarma teşebbücü akim kalmlştır» demistır Kahıre radyosu, daha sonra 3500 kişılik bır paraşutuçu birliğinin daha PortSaid ile civarına indırildığini, fakat bunlarm da halk taMfından imha edıldığıni bildirmiştir Akşama kadar Mısır ku\rvetİM'i ve halkı tarafından tasfıye edılen Ingılız ve Fransız parasütçülerinin sayısı 5500 olarak gosterilmiştir. Stevenson Eisenhower Peşte radyosu Rusların elinde Eden'in Avam Kamarasma verdigi haber Bu akşam Avam Kamarasl toplantı halinde iken ve bir mebus kürsüde konuşurken Başbakan Eden birden yerınden fırlamıs, AkdeBeyruttaki Yugoslav sefareti ileri gelenlerinden Miloç: nizdekı ingiliz Fransız kuvvetleri başkumandanından yıldırım tel«Sovyet Rusya Siiveyş ihtilâfı yüzünden harbe ginniyegrafile bir haber aldığını açıklamış ve PortSaıd'deki Mısır kuvvet Dünya gerginliği yüzünden, tacektir. Amerika da üçüncü bir dünya lerinin teslim olmaya hazırlandlklarını so^ leyerek demiştir kı. »Ora rihte ilk defa olarak seçim haber. harbini isteme mektedir» diyor leri Amerikan basınında da da ateş kes emri verildi.)geri ptâna düştü Ba4vekilın açıklaması bir kaç dakıka evvel şiddetli münakaşalara Ortadoğu hâdıselerınin gitgide ka ıki gün içinde Yesilköyden 98 ya sahne olan Avam Kamarasında evvelâ derin bır sukut ve bilâhare NewYork 5 (R) Birleşik Ame rıçık bir durum arzetmesı sebebıle bancı uçak geçmış ve ceman 5000 bağırıçmalarla karşılanmıs, derhal söz alan muhalefet lideri Hugh Yeşılköy hava alanı dün de hareketli yolcu muhtelıf istıkametlere dağıl Gaıtskell: «Başvekilin beyanatl Mısırdan umumî bır ateş kes emri rikada Başkan seçimlerı yarın ya pılacaktır. 60 mılyon Amerikalı Arkası Sa. 5, Sü. 5 te gunlerınden birıni yaşamıştır. Son Arkası Sa. 5, Sü. 2 de nın reylerini kullanmalan beklenmektedir. Arkası S a . 5, S ü . lde Amerikada bugün seçim var Budapeşte radyoiu şımdi husların ehndedir ve yalnız Rusların verılmesını ıstedıklerı haberleri yaymaktadır. Fakat gene de Peste radyosusun neşrıyatından Macarıstandakı duruma dair malumat elde etmek mümlcun oluyor. Bugün Peşte rasyosu bır teblıği ıki defa yaymlamıstır. Bu tebliğde Macar ordusu subaylarma hitab edilmekte, Rus ordusunun Macar hukumetının talebı üzerire girdığınden, Rusların Macarları sevdığinden bahsedümekte ve bunları ısbirîıgınc davet eylemektedır. ! Bu teblığ, Macar ordusunun hâlâ Rus kuvvetlerme mukavemet etmekte oldugunu go'termıştır. Peşte radyosunda konuşan bir Rusun su sozlerı de nazau dikkatı çekmıştır: «Sıbıryada çok zengın topraklara sahıbiz, geniş bır memleketımİ2 var. Ne yapalım Macarıstanı ilhak edip' = Macarıstana donen Scvjetler süratle (Macar gızlı polis teşkilâtl) m kurmuşlardır. Bu teşkılât şimd' kütle halinde tevkifler yapmaktadır. MUliyetçıler saflarında çarpısmı^ olanlar teker teker tesbit ediknekte ve hapse atılmaktadır. Ihtılâlcileriıı boşalttıkları hapıshaneler tekrar dolmaya başlamıştır. Kütle halinde tevkifler Bombalanan hastaneler Kızüordur.un Budapeşteye karşı giriştiği taarruz esnasında ruslann | bir çok haîtaneleri bombalodıkları öğrenilmiştir. Bir büyük hastane üe bır Kızüi'aç yardım mfri<e<:iııırj Rus yangın bombaları ile ateş aldıkları ve yanmakta oldukları kiydedumiştir. Avusturyaya sığınan ve acıklı halile Avusturya hududunun hemen yanıbaşuıda küçük bir toprak parçası | zavalb memleketini remzeden ihtiyar Arkosı Sa. 5, Sü. 6 da bir Macar ksdını Avuç içi kadar toprak parçası Londranın Suriyeye ültimatomu Petrol borularını Suriye ordusunun uçurduğu bildiriliyor, İngiKz hükumeti buna karşı tedbir alınmasını istedi Şam 5 (R ) Irak Petrol Şırketinın petrolunu Akdenız sahılleıine taşımakta olan borulara Suriye topraklarında Suriye bırhklerı tarafından sabotaj yapıldığı bugun açıklanmıjtır. Ingılız hukumetının, sabotaj Arkası Sa, 5, Sü. 4 te Suveyş harekâtında hükumeti desteklemiyen Londralılar Traialgar meydanında niunayişe hazırlanırlarken ve alması üzerina polisin attıj? sis bombaları meydanı kaplarken numa^ijin tehlikeli hâl Son Rus katliamınm ba?ladığl sıralarda Avustnryaya geçen kadın ve çocuklaı Macarları Avusturyaya götüren bu hürriyet yolu şimdi kapanmıjtır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog