Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

F t v M i * Hn»M Alminyum inrlntft MU \L ÇİZİK YAPMAZ/ u m h u ri yet 32 nci p] sayı i 1.593 KLmUCUSUrYlTNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhunyet Istanbu! Post» Kufusu îstanbul No 246 leiefonlar. ümuaıi Santral Numarası. 224298 Yazı ls>n 2242i*9 Kathaa 224290 YAZ SONü Erskine Caldwell, denebüir ki, modern Amerikan yazarları arasında memleketimizde e» çek eseri çevrilen olmuştur. Caldwell, romanlanndan çok hikâyelerile tanılır. Misafir ve Sıcak Nehir'den sonra Varuk Yayınevi bu kuvvetli hikâyecinin hıç çevrilmemiş hikâyelerinden yeni bir seriyi Yaz Sonu adı ile sunmuştur. Fiatı 1 LöradjJ. Pazartesi 5 Kas m 1956 PEŞTEYE YENI RUS TAARRUZU Başvekil Nagy ve ihtilâlci liderler Ruslara esir düstüler. Kadın ve çocuklar, Budapeşte sokaklannda Rus tanklarına saldırıyorlar Ruslar kukla bir hükumet kurdular. Peşte radyosunun son mesajı: «Son hürriyet mücadelemizi yapıyoruz. Ne yazık ki bu çok uzun sürmiyecek. Bize yardım için dünya ne bekliyor?» Paris, 4 (R) Hür Peşte radyosu bu sabah son neşriyatını | cümlelerle bitirmistir; « Macaristan ve Avrupa için ölüyoruz. Binlerce Rus tankl ve ucağı Peşte sokaklarında ölüm saçmaktadır. Son hürriyet mflcadel» mizi yapıyoruz. Ne yazık ki bu pek uzun sürmiyecektir. Bize yardun için dünya ve Birleşmiş Mılletler daha ne bekliyor?» Günlerden beri Macar ihtilâlcilerini oyalamakta olan Sovyetler bu sabah kat'î darbeyi 1500 tank ve 7 Sovyet tümeni ile indirmişlerdir. Ktıs tumenlerinin memleketlerini istilâya başlamalan üzerine Avusturyaya iltica eden Macar ihtilâlcilerinden bir grup Viyanaya gelen raporlara göre Sovyet idarecileri sabahın erken saatlerinde Nagy hükumetine bır ültımaton vermişler ve öğleye kadar çekilmedığı takdirde Budapeştenin havadan ve karadan bombardmıan edileeğini bıldirmişlerdir. Bu Sovyet ültimatomu reddedilmiş ve Basbakan Nagy derhal Budapeşte radyosundan dünyaya hitab ederek, Ruslarm tekrar tecavüze gırişmeğe hazırlandıklarını bildirnuş v« Birleşmiş Millstler tekilâtmın yardımını istemiştir. Nagy Budapeşte radyosundan bu şekilde dünyaya hitab ederken Rus tanklan Budapeşte şehrini sarnuşlar ve hatta bazı birlikler köprü başlarını da tutmuşlardı. Sabahın erken saatlerinde Polonyada endişe havası Başbakan, «Rus kuvvetlerinin çekilmesini istemekte acele etmeyin» diyor ve halkı sükunete davet 1 ediyor Londra 4 (R.) Varşova radyosundan Polonya halkma hitab eden Başbakan Gomulka, «Rus kuvvetlermin çekilmesini istemekte acele etmeyin» demis, ve Polonya halkını sükunete davet etmiştir. Gomulka, ttahriklere» kapıldıkları takdirde Polonyanın da Macaristanın âkıbetine uğrıyabüeceğinj sb'ylemiştir. Diğer taraftan Rus tehdidi altında bulunan Polonya, Birleşik Amerikanın iktisadt yardım tekliflerinl reddetmiştir. Birleşmiş Milletlerde Moskova itham edildi Amerika, Macaristandaki Sovyet tumenlerinin çekilmesini istiyen teklifini Genel Kurula sundu, Ejsenhovver, Bulganin'e bir mesaj yolladı Kanlı savaşlar Sabah saat 11 de Budapeştede Macar kuvvetlerile Rus birlikleri arasında kanli bir mücadelenin başladığı öğrenilmiştir. Bu savaşın bütün Macaristana yayıldığı ve Rus kuvvetleri taraiından işgâl edilmiş olan Debrecen, Györ gibi şehirlerde de çete savasmm başladığı öğrenilmiştir. Saat 11.15 de Peşted* milliyetçilerin elinde bulunan Szabad Neb gazetesi idarehanesinden Viyana ile görüşülmüş ve şöyle denilmiştir; < Bütün Macar milleti Ruslara karşı ayaklandı. Fabrikalardan «5çiler silâhlanıp Ruslara karşı koşuyorlar. Peşte sokaklannda çarpışmalar yayıhyor. Ruslar çok yaklaştı., Allaha ismarladık, Allah bizleri korusun.» Bu sabah kanlı bir şekilde Macaristam istilâya kalkan Rus kuvveÜerine mensub bir tank Avujturya hududundm foseleri keserken Zatopek ve eşi Veşılkoy hava alanmda NewYork 4 (R.) MacaristaBundan sonra Peşte radyosu «Macaristan ve Avrupa için ölüyona karşı Rusya tarafından girişilen tecavüz hareketi bu gece Birleşmiş ruz, bize yardım için dünya ve Birleşmiş Milletier daha ne bekliyor?» sozleri ile soa neşriyatını yapmış ve bu radyonun sesi de kesümistir. MUletler genel kurulur.da çok şidElde edilen malumata göre, Sovyet piyade birlikleri Peşte içinde detli tenkidlere yol »çmış ve Rus süratle ilerlemişler ve Parlâmentoyu kuşattlktan sonra içeri girmİB.idarecileri ağır bir jekilde itham le^i». .Şovyet ^k«?!arinin burada N$gy ve diğer Bakaalan yajçalajapj edrimışlerdır. • .. "•" T* esir aldlklatl cîuyulınuştuT. c * Dün gece Budapeşteden şu meSovyetlerin, Macar Ihtllâlini idare saj Avrupaya ulaştırılmış ve bunun etrrüj olan subaylan da esir aldık Arkası Sa. 5 Su 6 da lan anlasılmıştır. Ruslar, cMacaris tandaki kuvvetlerimizi geri çekeceğiz, görüşelim» diyerek Macar ihtilâlci subaylarını müzakere masası et rafına çağırmışlardır. Bunlar gelince de hepsini yakaladıkları ve esir ettikleri anlaşılıyor Esir edilenler ara sında ihtilâlde çok büyük rol oymyan ve son Nagy hükumetinde Mıllî Müdafaa Bakanlığına getirilen Pal Maleter de vardır. Bir çok memleketlerde Rus Milli Müdafaa Bakanlığına hıicum aleyhdan gösteriler oMu. Başka Rus bırlıkleri de Macar mılSovyet elçiliklerini liyetçilerinin karargâhı haline gelmiş olan Millî Müdafaa Bakanhğını baspoHs koruyor mışlardır. Bazı kışlalara da taarraz etmişler ve bunlan da basmak isteParis. 4 <R'ı Ruslarm Macarista mişlerse de, oralarda mukavemetle na karşı girış'ıkleri tecavüz, dünyakarşılaşmışlardır. da teessür uyandırmıştır. Batı Berlin Moskovanın zafer tebliği de Sovyetler aleyhmde buyuk iuma öğleye kadar, âni baskmlarla ve yışler yapılmış ve Sovyet binaları po sinsi bir politika ile ihtilâlin liderleKukla hükumetinin başkanı lis tarafından güçlukle kurtarılmışSn 5 5u 5 de Arknsı Sa b Su 4 de Janos Kadar Ruslar Parlâmentoyu basıyorlar Dünyada teessür Süveyşe çıkacak Ingiliz Fransız askerleri dün gemilere bindiler Bugün Süveyşe çıkarma yapılması bekleniyor, MıstrZ İngiliz Franstx destroyeri batırıldığını bitdirdi Paris 4 (R.) Günlerdenberi beklenen (Süveyşe çıkarma hareketi) nin onümüzdeki 48 saat zarfmda yapılacağı bildirilmektedir. Kıbnstakı müşterek T'ngiliz Fransız karargâhı, bu akşamdan iti baren askerî haberler üzerinde ambargo kovmuş ve yeni bir emre kadar askerî harekât hakkmda malumat verilmiyeeeğini bildirmiştir Dığer taraftan muhabirler. Kıbrıstaki limanlarda bulunan İngiliz ve Fransız harb gemilerine askerî birliklerin bindırilmekte olduğunu açıklamışlardır. Bu kıt'alann onümüzdeki 48 saat zarfında Süveyşe çıkarma yapacaklan söylenmektedir. Bazı nakliye gemilerinin Kıbns limanlanndan ayrıldıklan duyulmuştur. Bir muhabire göre çıkarma yann yapılacaktır. Bugün Moskova radyosu Süvey Arkası Sa 5 Sü 2 de Çek olintpiyad kafilesi şehrimizde Başbakan Tahrana gidiyor Menrferes, Bağdad Paklı devleüeri topîani ısına işlirak etmek iizere yarın veya çarşamba günii yola çıkıyor bakan Adnan Menderes, Dış İşleri Bakanhğı Genel Kâtıbi Muharrem Nuri Birgi ve bir heyet iştırak edecektır. Bağdad Paktı üyesi bulunan devletlerden Pakistanm Cumhur Başkanı ve Hariciye Nazın halen İranı ziyaret etmektedirler. Irak Başbaka Arkası Sa. 5 Sü 1 de Ankara 4 (Cumhuriyet Teleks) tsrael Mısır harbi dolayısile Ortadoğudaki hava alanlannın kapatıl Süveys meselesi ve Arab Israel ıhması üzerine Melbourne Olimpiyaila tilâfı uzerme. Pakistan Cumhur Başrına gıtmekte olan sporcu kafileleri kanının, Bağdad Paktı üyesi devl<"tni taşıyan uçaklar Yeşilkdy hava ala lerin bır toplantı akdetmelerini teklıf ettiği malumdur. nına transit olarak inmektedirler. Bu haftanın sonuna doğru yapılDün de 99 kişilik Çekoslovak Olim ması muhtemel olan istişarî toplan Arkası Sa. 5 Sfi 5 de tıya, Türk hükumetini temsilen Baş SON DAKİKA; Avrupa milletleri Ortadoğu hâdiselerini iyî karsılamadı Dün Fransa, İngiltere, Almanya ve İsviçre üzermden gelen uçakların yolcuları, Avrupa milletlerinin yeni bir dünya harbine yol açacak hâdiseleri iyi karşılamadıklannı if;de etmişlerdir. Melbourne'a gitmek üzere dün şehrimize gelen Çek Olimpiyad kafilesi mensubları, Macaristan hâdiseleri hakkmda sorduğumuz sualleri, bilşi sahibi bulunmadıklarını ileri sürerek cevabsız bırekmışlar ve ellerindeki gazeteleri göstermişlerdir. Hakikaten dün sabah kafıle hareket etmeden önce yayınlanan Çek gazetelerinın hemen hepsi bütün dünyanın dikkat nazarını üzerine çeken Macaristn olayları hakkında pek az malumata yer vermiş, buna mukabil Süveyş harbini birinci plâna çıkarmıştır. Tarife harici inen nçaklar Dün Yeşilköye tarife harici inen uç klar arasmda Amerikan Arab petrol şirketlerine aid özel bir uçak da vardır. Bu uçakta, Amerikaya dönmekte olan, Aramco Petrol kaynaklarında vazife gören bir kısım Amerikalı personel ile aileleri bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Rusyadan Macaristanı terketmesini istedi New . Yorfc 5 (R) Macaristan meseleslnl görüşmek üzere tevkfilâde toplantıya çağTilmış olan Birleşmiş Milletler genel Sunılu sabaha karşı kabul ettlğl bir ka rar suretl İle RusTayı, Macaristandan çefcılmeye davet etmlştır Genel tturulun Rusyaya bu y°lda emir vermeslnl 50 devlet tas. vlp etmlştlr Türk delegesl Seiim Sarper bu karar »uretl lehlnde konuşmuş ve Macar mllletlnln mücadeleslni Türklyenin destekledlğlr.i kaydetmlîtlr. Tal nız Rusya İle Peykler »leyhte rey vermlçlerdlr 15 devlet mü«. •enkif kalmışlardır. Bunlar Arab Asya bloku devletleridlr Rusyayı, Macaristandakl lcuvTet '.erinl gerl çekmeye davet eden !<arar suTetl Amerika tarafmdan haz'rlannıştı TOSU aon neşrlvatA'ntia, Buda Paris Elçimiz geldi Numan Menemencioğlu, son dünya hâdiseleri <k.ayısile Ankarada temaslar yapacağını söylüyor Mısır hava alanlarını ve ordusunu bombalışan Inşiliz uçaklannm üs olarak kullandıklan 36.S00 tonluk Eagle (ön plândaki) ve 20^30 tonluk Bulwark uçak gemileri Süveyş kanah açıklarında seyrederken Londrada dün Eden aleyhinde nümayişler Basbakanlık binasına hücura eden halk polis tarafından güçlukle dağıtıldı Londra 4 (Hususl surette giden arkadaşımız Feyyaz Tokar bildiriyor) îngilterede Eden hükumeti ve bilhassa Ortadoğuda takibe başladığı politika aleyhindeki cereyan yayılmaktadır. Bugün 20,000 îngiliz Trafalguar Square'de nümayişler yapmışlar ve sonra da Başbakanlık binası ürerkıe yürümeğe çalışmışlardır. (10 Downong Street) i kordon altına almış olan İngiliz polisi; (Eden devrilmelidir) diye bağırarak hücum eden nümayişçileri güçlukle dağıtmıştır. 1930 danberi böyle nümayiş olmamıştı Bugün Kembriç talebe birliği de yaymladığı bir beyannamede Başbakan Eden'i çekilmeye davet etmiş, halkı Eden'e karşı cephe almaya davet etmiştir. Kembriç talebe birliği beyannamesinde, Edenin Mısıra karşı giriştiği hareketten (cinayet) diye bshsedıliyor. Beyannamenin bir yerinde de şövle denilmektedir: (Yann askere çağırılacak olursanız, iyi düşunün ve öyle gidin!) Kembriç talebe birlığinin beyannamesinde, Macarıstanm hürriyet mücadelesini de Ingüizlerin mahvettiği yazılmıştır. . Foça Kongresinde bir hâdise İzmir 4 (Telefonla) C H. P. Foça ilçe kongresi bugün yapılmiştır. C H P İzmir il idare kurulu azalannın da bulunduğu kongre> Bugün Trafalgar meydanında ya hâdiseli geçmiş, konçrenin İstiklâl pılan mitinge katılanlar daha son msşı ile açilması Kaymakamlıkça ra Başbakanhk binası önünde dur menedilmiştir. Bılâhare bir delege durdurulmuşlardır. Bugün 8 polis kongrenin İstiklâl marşı ile kapan masını teklif etmiş, kabul olunmuş, ağır şekilde yaralanmıştır. 27 nü A r k a s ı S a . 5. S ü . l d e mayişçi tevkü edilmiştir. Peştede boğuşuluyor Londra 5 (Rl Moskova rad Olünpiyadlara gitmek üzere dıin uçakla şehrimize gelen Çeklerden mürekkeb bir kafile " peştede çarpışmalarm devam et. tığlnl ltlraf eylemiştir Halbukl bu radyo, bir kaç saat önce, lhtil&lcllerln mukavemetı kınlmış tır demlştl. Nereden neşrlyat vaptığı anlaşılamıyan (Hür Ma enrls'an radvosu) adlı radyonun spıkert de (Olümden kqrkmuyonız, muradeleye devam edlyoruz) demektedlr. Maca' ordusıtnun radyosu adı altrada neşrivat yapan bir radvo da. yılz'erce Rus uçağmın Buds peşteve saldırdığını Te Peşte sokakiarında «Rus haydudları < ı'e boğuşnanın devam ettlğlnı oıldirmıştlr. Menemencioğlu hava alanında Dün saat 21,30 da uçakla şehrimize gelen Paris Büyük elçimiz Nurns'n Menemencioğlu «Son dünya hâdiseleri karşısında Ankarada temaslar yapacağını» söylemiş v« Fransız mületinin Süveyşteki ha Arkası Sa. 3 Sü. 3 de YENI MACAR BAYRAGI Macaristanin Ankara Büyük Elçiliğin» dün sabah yeni Macar bayrağl çekilmiştir. Resimde de görüldüğü gibi h l d bayrakta yüdız yoktur ve onun yerini Macar kahramanlaruîdam Koussth'un arması almıtır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog