Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

um ur i yet 32 nci yıl sayı 11.592 K U R U C U S U : Y U N U S NADÎ Felgraf ve mektub adresı: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No 246 Teleıonlar: Umumî Santra) Numarası: 224298. Yazı I|len: 224299. Matbaa: 224290 Sabah Yaşıyan Ingiliz romancılanmn en büyüğü sayılan Charles Morgan ın en güzel romanlarından biri olan bu eser Nazift Müren tarafından dilımize çevrılerek Varlık Büyük Cep Kıtabları arasmda 2 lira fiatla yayınlanmıgtır. Pazar 4 Kas m 1956 Arablar, Ingiltere ve Fransayı petrolsuz bırakmak için dün harekete geçtiler Suriyedeki petrol boru hatları üç noktada havaya uçuruldu, Arab limanlarındatankerlerinstokpetrolları yüklemeleri yasak, Amerika da petrol vermiyecek Mısır, Ingiliz donanmasma darbe indirildiğini söylüyor YukarıdaJd resimde görülduğu gibi ihtilâlciler tarafından tahrib edilen tanklarm enkazını Feşte caddelerinden kaldıramıyan Ruslar Macaristana yeni tank birlikleri scvketmişlerdir tes PmrUmentoda muhalefet tarafından çok şiddetli hücomlara maruz kalaa Eden, teessur içinde Başbakanlık binasına dönerken Sovyet Rusya Macaristam kuşattıktan sonra dün mtizakere masasına oturdu Macaristana 1500 tank ve 7 tüınen sokan Ruslar alay eder gibi dün artık yeni kuvvet getirmiyecekleri hususunda temînat verdiler Macaristanda yer yer çarpışmalar başladığı şayialan dolaşıyor, memlekette açlık baştadı Paris 3 (R > Sovyet kuvvetlerı tarafından kuşatılmış olan Macaristanda bugun iRus Macar goruşmeleri) nın başladığı ilân edılmektedır. Peşte radyosuna gore bu gorüşmelere Rus Generalı Malinin, daha ıki general ve 4 de albay katılmaktadır. Macar heyetının başında ıhtılâlm kahramanlanndan albay Pal Maletcr ve Başbakan Nagy bulunmaktadır. Rus kuvvetlerımn Macaristandan çekı'rneleri meselesini incelemekte | olan bu konferans son derece gergin bır hava ıçınde toplanmıştır. Halen Macarıstanın dış dunya ile alâkası gene kesıktır. Rus kuvvetleri memleketin hududlarmı tutmuşlardır ve kımseyi içeri sokmadıklan gibı. kimsenin de dışarı çıkmasına müsaade Ün gün içinde üçüncii defa kabina.inde tadılat \apmak mei'buıiy tıııd» kalan Macar Başbakanı Imre Nagy rajoda hitabede bulunurken Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Londra 3 (R.) Kıbrıs adasındaki Ingiliz Fransız genel karargâhı, bugun de hava kuvvetlerinin Mısır askeri tesislerıni bombalarnağa devam , ettiklerini açıklamıj ve çıkarma ya ı pılıp yapılmadığı hususunda hiç bir şey söylememiştir. Fakat Kıbrıs radvosu arabca neşrıyatında Mısır halkına şu ihtarı da yapmıştır: tLımanlardan, rıhtımlardan çekilin, buraları bombalanabilır.» Bundan, çıkarmanın pek yakuı olduğu anlaşılmaktadır. Ingiliz ve Fran sız donanmalarına mensub harb gemileri, Süveysin iki ucunda beklemekiedirler. . . 'J • Ingiliz Fransız genel karargâhı, yapılan hava akınları esnasında Muır hava kuvvetinin tamamıle yok edıldiğinı de açıklamıştır. Bugun zırhlı birlıklere, kışlalara karşı hava akınlan yapılmıştır Askerî tesıslere r o ketler ve toplarla ateş açılmıstır. Bu akınlarda bır çok Mısır tankı hasara uğramıştır. Iogihzierle Fransızlar bugünku ha Ta akınları esnasında yalnız bir (Ver monf) tipı uçağın duştuğunu Te biTlnin de yara alarak üssune donduju nü blldirmışlerdir. 3 harb gemisinin batınldığı, 9 harb gemisinin hasara ıığratıldığı, 17 uçağın düşürttldüğtt haberleri karşısında İngilizler sadece "böyle şeyler olmadı99 dediler Eden müşkiil vaziyette Bir Bakatı Süveyş taarruzunu protesto için istifasım verdi Bir kısım tngiliz gazeteleri Başbakana şiddetle çatıyorlar Londra 3 (Hususî surette giden arkadasııruz Feyyaz Tokar bildıriyor) Ingiliz mılletını ıkıye ayırmış olan Ortadoğu harbı şimdı de Eden hükumetini parçalamaktadır. Muhafazakâr parti içinde Başbakanın politikasıdna karşı cephe alanlar olduğu bildiriliyordu. Fakat hükumet içinde de Mısıra karşı askeri harekitı tasvib etmiyenlerin bulunduğu pek malum değıldi. Bunun için, Devlet Mısırhların iddialan Mnır ordusunun bu akşara neşre: tigl 17 numaralı teblığmde lse Mısır sahll toplarının bır Ineıilz kruvazoru nü batırdıkları açıklanm.|tır. Aynı zaraanda Mısır donanma bırliklerlnlr, çekilmekte olan Ingiliz ve Pransız gemilerıni sıkıştırdığı ve bır taşıt ge mıslni de batırmaya muvarfak oldu gu kaydedlimiştir. Mısır karargâhı, Mısırlılarla Ingl. liz Fransız donanmaları arasmdakl bu buyük denlz savaşmda 9 Ingiliz harb gemlsmm de hasara uğratüdığını açıklamıştır Ar'kası Sn 5 , S ü l d e Raayoio ı CUMHURI'i CT Te'Avıv . Istanbui Sina çolunde bir Mısır şehrine giren Israel askerleri ele geçirdikleri Nâoır'm bir tablosunu müstehzi nazarlarla sejrederlerken Arkası Sa. 5. Sü. 4 de Ingiîtere ve Fransa ((ateş kes)) emrini reddettiler, Genel Kurulun tekrar toplanması bekleniyor Londra, 3 (R. a.a.) Ingiltere ile Fransa. Bırleşmiş Mılletlerın (ateş kes) emrini ıeddetmışler ve yaptıkları muşterek bir açıklamada, ^ncak ba/.ı şartlar tahakkuk ettığı takdırde bu emre ıtaat edeceklerıni bildırmı?lerdır. Bu şartlar tahakkuk edinceye kadar da askerî harekâta devam edeceklerdır. Şartlar şunlardır: 1 Sulhü idame ettirmek uzere bır (Birleşmiş Milletler pobs kuvveti) nin teşkiline tsrael ve Mısır razı olmalıdırlar. 2 Bu Birleşmiş Milletler polis kuvveti kuruluncaya kadar Mısır ve tsrael. Ingiliz Fransız birliklerinın ıki memleket hududunda asayişi idame etmesini kabul etmelidırler. 3 Birleşmiş Mılletler Mısır . Is rael sulh andlaşması imzalanıncıya ve Suveyş kanalı anlaşmazhğı mevzuunda tatmin edici bir hal çaresi bu lununcıya kadar polis kuvvetlerinin idamesine karar vermelidir. Bu andlaşmalann ikisi de Birleşmiş Milletler teşkilâtının garantisi altında bulunmahdır. Bugün tngiliz hükumetinin görüşü nü Avam Kamarasında açıklıyan Başbakan Eden. vaziyetten Birleşmış Mılletlerin ve Amerikanın haberdar edilmiş olduklarını da söylemış ve iki tarafı ayırmak ve durumu ya:ıştırmak vazıfesmi Birleşmiş Miiletler deruhde ederse Ingiliz hükumetinin herkesten fazla memnun olaca^J'i eöylemiştir. İngiliz teklifi soğnk karşılandı New York 3 tngiliz Başbakanımn Birleşmiş Mîlletlerin ateş kes emrini reddetmesı burada menfi tesir husule getirmiştir. Gerel kuralun tekrar toplanarak Ingiltere ile Fransanın durumunu incelemesi istenmektedir. Bazı delegeler Lonrira ile Parisin takbfhini taleb etmeğe hazırlanmaktadır lar. Arkası Sa. 5, 5ü. 3 t e Ba|dad Paktı devletleri toplandı Toplantıya biz de istirak ettik Görüşmelere âza Müslüman devletler kahbyor, toplant ı k r a çağınlmıyan İngilterenin pakttan çıkanlması istendi Beynıt 3 (T.HA.) Bu akşam öğrenildiğine göre. Bağdad paktına dahil müslüman devleüerin temsilcileri Tahranda toplantdarına başlamiflardır Türkiyenin de dahil olduğu göriişmelerde Pakistan, İran ve Irak temsilcileri de vardır. Diğer Uraftan 30 Iraklı mebusun toplantı halinde bulunan Bağdad Arkası Sa. 3. Sü 6 da Üç günde Yeşilköyden 3500 yolcu geçti i'olcular arasında bulunan eski îran Başvekillerinden Hâtimi: «Milletler bir Dünya harbini göze alamaztarMesele Nasır'a küçük bir ders vennekten ibarettir» dedi Yeşiliöy Hava Meydanı dun de hareketlt bir gün geçirmlştlr İstatistıklere nazaran son uç gun zarfında meydandan 3500 transıt yolcu geçmlştir Evyelkl gece varısından dun geee yarısrca kadar meydana 60 uçak inmlstir Bu uçaklarla gelen ve geçenlerın çoğunu Tahran Te Bahreyn'den gelen Ingiua petrol teknis Arkası Sa. 3 Su 7 d« Son Dakika Israel ordusu Urdiine mi taarruz ediyor? Rusya, Suriyeye uçak veriyor Paris 3 (R.) Geç vaKıt alınan raporlara göre Ürdün Israel hududunda durum bu gece çok gergin bir hale gelmiştir. Israel kuvvetlerinin toplandığı ve Kudüs cephesinde taarruza hazırlandığı bildirıliyor. Kudüsün Arab bolgesindeki Ürdürüü ıdareciler her an bir Israel taarruzu beklenmekte olduğunu söylemişlerdir Israele aid Kudüs bölgesinde hastane arabalarından konvoylar teskil edilmiştir ki bu da taarruzun başlamak iizere olduğuna bi işaret sayılmaktadır *** Moskova radyosunun bu gece bildirdiğine göre bir müddetten beri Moskovada bulunan Suriye Cumhur Başkanı (Rus yardımı vaidleri) ıle bugün Şama hareket etmiştir. Rusyanm Suriyeye 48 tepkili uçak verdigi söylenmekte ve hattâ Şükrü Kuvvetlinin bu uçakları da alarak dünmekte oldııgundan bahsedilmektedir. Mo'kovada yapılan bir merasimde Vorosilof «Bağım=;i7İığını tamımen kazanabilmesı için Rusyanm Suriyeye yardıma hazır olduğunu» söylemiştir. • Ankarada bir Japon kızına tecavüz eden Âmerikalı er 7 ay hapse mahkunt oldu Cihad Baban, ciün D.P. den istifa etti İzmir milletvekili, Başbakan Menriereso hitabsn bir ac?k mektub neşretti Server Somuncuoglu da Demokrat Partiye girdi Ankara 3 (CumhuriyetTeleks) ı Izrnir milletvekili Cıhad Baban. bu j gün Demokrat Partiden istifa etmıitir. Cihad Baban D. P. genel idare kuruluna gönderdiği istifanamesinde şöyle demektedir: «Muhterem Genel Başkana gönderdiğim mektubda bertafsıl anlattığım veçhile D P. nin memlekete karşı müteahhid bulunduğu program ve vaidlerden inhiraf etmesi ve kabine beyannamelerinin yerine getirilmeme si ve parti grupunun gerekli murakabeyi yapamaması karşısında kuruluş prensiplerine sadık kalarak partiden istifa ettiğini arzeder, saygılarımı sunarım.» Menderese açık mektub Dığer taraftan. Cıhad Baban 3"i=bakan ve D. P Genel Başkanı \dnan Menderese hıtaben bir açık mek tub yazmısür. İzmir milletvekili bu Arkası Sa. 5. Sü. 4 de Raa>ofoto CUMHURİYET. TelAvıv . Isfanbul Gazze bölgesinde bir kasabanın işgali sırasında teslim olanlar Israel Döbetçileri tarafından cephe gerisine götüriilürken Kıbnsta dün sokağa cıkma yasags kondu Rum tedhişçiler birden sabotaj hareketlerini genişlettiier, 14 bombalı taarruz yaptılar Lefkoşe 3 (A.P.R.) Mısıra karşı askeri harekâta girişmiş olan İngilizlerle Fransızların genel karargah olarak kullandıklan Kıbrıs adasmda Rum tethişçiler bugün birden faaliyetlerini genişletmişler v« bunun üzerine de adanın bellibaşh altı şehrinde sokağa çıknıa yasağı konmuştur. Tethişçilerin son 24 saat zarfmda 14 bombalı taarruz yaptıklan bğrenilmiştir Bu taarruzlarda iki İngiliz asker, 4 emniyet memuru ve Klbrıslı bir Rum kadın yaralannjjstır. Israel ve Mısır ordular: Kanalin iki tarafmda karşılıklı mevzi aldılar Urdünde kuvvetleri birleşen üç Arab devletinin Israele karşı (ikinci cephe) yi açmalan bekleniyor bazı Mısır Parl» 3 (R) Israel Mısır cephe dir. Slna yarımadasında sınde bugün buyuk bır çarpışma olma mukavemet yuvalarmın Lemlzlenmek te olduğu büdlrilml$tir mıştır. Israel kuTvetlerının Süveys ka İsrael teblığı, Sina yanm»daB«ıda nalına 10 mll yaklaştıkları ve orada mevzilere yerleftlklert blldlrllmekte Arkası Sa. 5. Sü. 2 de TELEFOTO CUMHUKIYET Ankara . Istanbu! Amerikah er ve tecavuze ağrayaa Japon kızı raahkemede (Yazısı 3 üncü tahıfemızde) Cihad Baban
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog