Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

32 nci yıl sayı 1 1 5 9 1 m h u riyet : YUNUS NADİ Telgraf ve ra«ktub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutu^ı îstanbul No. 246 Tvlefoniar: ümumî SantraJ Numarası: 224298, Yaza Içlen: 224299, Matbaa: 224290 4 ÇAMLICADAKİ ENİŞTEMİZ Abdülhâk Şinasi Hısar'ın Fahim Bey ve Biz'den sonra yazdığı ikmcı romanı olan bu eser büyuk bır rağbetle karşılanmış ve ilk baskısı kısa zamanda tukenmişti. Bu şaheser şımdi Varlık Yayınları arasında yeniden basılarak satıta çıkarılmıştır. Fıatı 2 Liradır. Cumartesi 3 Kas m 1956 42 hava akınında 121 Mısır uçağı ve Kahire radyosu yakıldı Mısır ordusu Kanal bölgesinde toplandı, Nasıı "barada lölüm • kılun» haıbi jrapacagız» diyor Nasır aleyhinde bir cereyan belirdi, bazı Arab liderleri istifa etmesini istemifler Süveyşe Çıkartma Heran Için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu İngiltere ve Fransaya emrını verdi. Fakat bu emrin dinlenmesi şüpheli (ateş kes) görülüyor. 2 Sovyet Rusya verdiği sözden dönerek tekrar ve pek büyük kuvvetlerle Macaristanın üstüne yürüyor, Macarları feci hâdiseler bekliyor Sina yarımadasını zapteden Israel bü liklerinin komutanlan son durumu kum 8*«rinde çtzdiği krokilerde cocden «eçirirlerken Birleşmiş Milletler de ateş kes emri 64 oyla kabul edildi Genel Sekreter, İsrael ve Mısıra İngiltere, kararı Fransa, bildirdi Londra 2 (R.) İngıliz v« Fran sız kara kuvvetlerinin Suveyş bolPeşte caddelerinin korkunç mansarast (ileride Ruslardan zapt ve tahrib ediltni? tanklar gönilüyor) gesıne çıkarma yapmak üzere oldukları bildirilmektedir. Bugün akşama doğru Kıbrıstaki İmgılız Fransız genel karargâhı, gıinlerdenberi devam etmekte olan hava ve deniz temizleme harekâünm müsbet tekilde sona erdığıni bildirmıs ve çıkarma ıçin zeminm hazir olduğunu açıklamıştır. Bu hava akmları esnasında Mısır hava alanlarırıda 121 Mısır uçağınm tahrib edıldiği ve hava alanlarının da kullanılmaz hale getirildığı bıldınlmiştır. Bundan sonra da Kıbttstaki (İngilterenin sesi radyosu) Süvey? kanalının iki ağzına yakın bölgeye ticaret gemılennin bundan böyle sokulmamalan lâzım geldığini söylemiş ve sık sık ihtarda bulunmuştur. Bu ihtan yapan radyo, «Süveyşın muvakkat 15gali ıçin vol açllmiftır» demıştir. Mısır erdusu kanal bölgesindmi Mısır Cumhurbaşkanı Nasır Sıns y«rımadasındakı 20 00 kıjıhk ikı tüemnini gerı çekt'ğmi, bunların Israel'ın elme duîinedığını ve butun bu Mısır kuvvetlerinin kanıl bolgesıne yerleştirlldıkierını bıldırmıçtır Nasır, bu kuvvetlerın stmdı IngılızLondra 2 (R) Budapeşte radyosu bu gece yapüğl neşriyatta lerle Fransızlan Deklemekte olduğunu r* bir columkalım harbı» yapacak'.arı. Sovyet tanklarınm memleketi tekrar ıstılâ ettiklerini ve bazı Rus bırliklerinin Budapeşteye gırdıklenni açıklamıştır. nı da soylemiştır 24 saatte 42 hava akını Bu gece Mısır tsrafından neşredılen resmi bır tebhge gore, ingiltere ıle Peşte'de son derece tehhkeli bır durum mevcuttur. Macar huku Arkası Sa. 5. Su 4 de meti âzâlarından Ferenc Erdeı bu akşamki konusmasında «Macarısta m feci hâdiseler bekhyor; Ruslar; butun taieplenmıze rağmen Budapeşteyı terketmedıler, doğu hududlarımlzdan durmadan memleketımi ze kuvvet sokuyorlar, Birleşmiş Milletlerın acele yardlrrunı beklıyoruz» demıştır. Macaristana 3 koldan giren Rus kuvvetleri süratle ilerliyorlar Birleşniş Milletlerden Başbakan Nagy'nin bahsediliyor Bu kuvvetler Macaristanı Avusturyadan ayırdılar, Rus Macar ordularının rneydan muharebesi bekleniyor Macari&tan yardım istedi, istifasından Feeî hâdiseler bekleniyor Ortadoğuda milletlerarası polis kuvveti teklifi NewYork 2 ( R ) Birleşmiş Mületler genel kurulu, fevkalâde toplantısında, Ortadoğuda ateş kesılmesini isteyen bir Amerıkan tek lıfini ezici bır çoğunlukla kabul etmiştir. Amerıkan karar suretı beş muhahfe karşı 64 oyla kabul edılmıştır. İngiltere, Fransa, İsrael, A\oıstralya ve Y»ni Zelanda aleyhte oy kullanmışl rdır. Bt çıka, Ka Arfcası Sa. 5 Sti 5 d i Londrada durum Eden'e hiicum artıyor, Başbakanın istifasını bekliyenler var! İngiliz hükumeti bizim müzaheretimizi temin için (eklifler yapıyor Yazm 5 inei sahifemizde Peşteye yiiriiyen 700 tank Muhabirlenn bildırdıklerine gbre dun Debrecen şehri cıvariT>da 300 Rus tankı gorulmuştur Bunlar Peşte uzerıne yurumuşlerdır. Bugün de bu havahde tekrar 400 Sov yet tankj yüruyuş kolunda gorülmuştur Sovvetlerın Çekoslovakyadan. Ukraynadan ve Rumanyadan durmadan Macaristana Kızılordu bır lıkleri sevketmekte olduklan bı!dınlmektedir. RuslariT hareketı, Ba tı Macaristanı komşulanndan tecVaziyeti gösterir krokl rid etmek gâyesıni gutmektedir. Ye ve çok kanlı bir katliam arıfesinde bulunulduğu belirtiliyor SHALLUFÂM v«y •/ • ' :• :• •• Ihtilâl sırasında öldürülen iki Rus askeri Peşte sokaklannda yabyor Bir meydan mtıharebesine doğru EHğer taraftan Macar milliyetçi kuvıetlerınin de bu Rus ıleri harekatına karşı cephe aldıkları ve bunlartn da yenı mevzılere girdiklen bildırilmiştır. Macar ordusunun tamamıle mıliyetçiler safhında elduğu ve Rusiara karşı durduğu ilâve edılıyor. Muhabirler onumüzdekı 24 saat zarfında Rus ve Macar orduları arasında bir meydan muharebesinin de cereyan edebileceğini soylemektedirler. Arkası Sa. 5. Sü. 1 de Komünistlikten sanık 19 kişinin dünkü duruşması Ankara Garnizon mahkemesinde yeniden duruşmalanna başlanan samklardan bazılarının tahliye talebi reddedildi Mısıra ve buradaki hava üslerine kuş bakışı İsrael ordusu dün Kasım Giileğin Sina yarımadasıııı otomobili dün bir adam öldiirdii tamamen işgal etti Ingiliz Frnnsız ku\ vetlerinin Mısıra taarruzunu takbih eden nümayişçi bir genc Londrada polis tarahndan götüriilürken Bize dair Dün şehrimize uçakla binden fazla yolcu geldi Bunlar arasında Kahireye gitmek üzere olan 40 kadar Rus teknisyeni var. Beyruttan gelen volcular ise israeHilerin 100 bine yakın esiı aldıklarını söyKiyorlar Yeşilköy hava alanma son 24 saat leketlerine mensub uçaklardır Bu içınde inen uçakların sayısı 60 1 arada yalnız bir Alman uçağı Beygeçmiştir. Uçaklardan çoğu, Beyrut tuttan Almanları alarak gebnıştir. ta toplanmı? Ingiliz ve Anıerikalıları' Beher uçak için Havayolları 1500 nakletmek ıçin kırülanan Arab memj Arkast Sa. S. Sü. 6 da Sabah refıklerimizden bırt fcendi reklâmım yapmak uzere Pejtedekı muhabtrlpnnin telefonla C H. P. Genel Sekreteri hakkuıda konuşmalannı radyoda naklettı. tahkikat yapıhyor. tevkif Bu muhabirler Peşteye daır çok edîlmesi muhtemel acıkh şeyler anlattıktan sonra Mısırhlar buradaki 20,000 kişilik iki tümeni Işte ftmdi gene alarm dudukAnkara, 2 (Telefonlal C. H. P. leri çalmağa başladı Telefonu ka geri çektiklerini, İsraelliler ise bunlann esir Genel Sekreten Kasım Gulek, bugün patıyoruz' dediler. saat 11 de 8279 plâka sayılı hususi alındığını iddia ediyorlar Böylece bu çok heyecan cerici otomobıh ile evıne gıderken ânide 5nüne çıkan Alı Rıza Ergin adında reklâm tam can alacak noktann(Yazısı 5 inct tahıfemızde) bir şahsa çarpmış ve dlümüne sebeb da nıhayet buldu. Gencler merakh ve o nisbette olmuştur. Hâdise şu şekilde cereyan munb oluyorlar Genc arkadcslaetmiştir: SON DAKİKA Arkası Sa. 5 Sü 5 de nmızdan bin radyoyu kapnr kapamaz telefonu açtı. Memleket dtîi ile muhabereleri temin eden feısrm aradı ve «iurfen bize Peşteyı verir misinız?» dedi. Paris, 2 (R.^ Budapeşteden Viyanaya gelen raporlara göre Rus Dün yeniden muhakeme edilen sanıklar duruşma esnasında Pejte iîe konuşulmuyor efentankları tekrar ateşe btı;lamı$ ve çarpışmalar fiddetlenmıstir. dim! îhtılâl esnasında Kılyan kışlasını Ruslara karşı müdafaa etmış Ankara, i (Cumhurlyet.Telek») larınds verılen hükmü bozduğu aahıı Ankara 2 (CumhuriyetTeleks) Yahu. btr dakika evvel falan 1949 yılı mayı»ında, Türklye Komünlst lann duruşmasına l»e bugun, Anka. ve sonra da Nagy hukumetınde Mıllî Müdafaa Bakan vekilliğine Şeh imiz siyasî çevrelerinde. Orta gazete muhnbirlerinın telefon ko Partismi kurmak ve gızh faahyette bu ra Garnizon mahkemesmde yenlden getırılmiş olan P^l Maleteı bu gece verdiği beyanatta, Macar ordulunmaktan »anılc olarak tutuian 167 başlanmıştır doğu ve Siiveyş olavları günün nuşmaları radyoda nakledıldi sıın'jn Rıi'larla çaı pıirıaia hazır olduğunu bıldirmiştir. Mah>teme heyetl Kurmay Albay Naz lclşlnın »enelerce »uren nuhakenıele Bu gece geç vakit Giıvenlik Konseyınde Macar meselesi gönımevzuu halindedır Bu mesele et Efendim. bahietticı'mı; gaz"rloden »onra, muhtelıf cezalara çarp ml Karakoç'un başian!ıftmda Deniz şülurken Rusya yenıizije uğramıştır. rafında çeşidlı yorumlar yapıl te de Peşteyi istedi Fakat maaleKurmay Yarbay Orhan Kurol ve tırıldıkları ve askerî yargıtaym bu ce Geç vakit reye basvurulmuş ve Rusyamn (bu mesele Maca makta ve bilhassa Bağdad Paktı ü sef veremedik. zaların blr kiBtnını tasdik eUigi, bir Duruşma Hâklml Yuzbaçı Su.eymaa rıstanın dahılî mefelesidir) demesine rağmen (Peşte hâdiseleri) KonTaşar'dan murekkepti Iddla makakıemmı da bozduğu malundur Bu telefoncu kızlar çok yalanct yesi devletlerin dupumları uzerinsey gundemıne e'ici ekstriyetle alınmıstır. Yalnız Rusya aleyhte Cezalan tasdli edilenler, bundan 10 mını ise Yuzbaşı Umit Lacm ve ÜBoldular canım!. de ısrarla durulmaktadır. lşgâl rey vermiştir. giia kad»r e»»el muhtellf oeaaeTİen tefmen Turgut Cemal O7dol Arkası Sa s Su 4 de ne gontlerllnılslerdır TargıtaTin hakArkası Sa. 5. Sü. 1 de Rus tankları tekrar ateş etmeğe başladı Bağdad Paktı ve Ankara toplantısı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog