Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

ALT9 CCMHOBtTET 29 Kasım 1956 iyadın 6 ncı günü Melboume 28 Olimpiyad oyun Amerika) 13.5. 3 Joel Sh&nkle (Blr lannın 6 ncı günü müsabakalannda leşik Amertlca) 14.1, 4 M»rtta Lt«u netlceler elde edüdi: uer (Almanya) 14.7, S Lorger (Yugoı lav) 14.7, 6 Borl* StollaroT (Ruj) 14.8. Dünya rekordmenl Amerikalı DarU bir göğüı farkllt altm madalytyı yurddaşı Calhoun'a kaptınrken ayn Dttnya rekoru: O'Brien (Amerika) dereceyl yaparak arkadaşlle 19.25 (19S6) O:imp:yad rekorunu kırmıştır. ESKİ Ollınpi7ad rekoru: O'Brien (•Ameri'ia) 17 41 (1952) Yeni . Olimpiyad rekoru: O'Brien (An.erika) 18.57 (1956) Dlınya rekoru: KanJajewa (Rus) FİNÂL 55.48 (1954) 1 Parry O'Erien 18 57 (Amerika) Eski Oümpiyad rekoru: Zatopekova 2 W!lli3m Neider (Amerllîa) 18.18 iÇek) 50.47 (1952) 3 Jiri SSohla (Çek) 17 65 Yeni Olimpiyad rekoru: İaonzem 4 Kenneth Bantum iAmerifca) (Rus) 53.86 (1956) ,, 17.48 FİSİL 5 Eorris Baliıev [Rusı 16.96 Kadınlararası cirit müaabakası tek6 TJddefcom (İsveç'ı 16.65 nlk netlce'.ert: Meçhur Dünya rekordmenl Amer:1 İnes&a İaonzem (Rus) 53 36 (Ye kalı O'Brien Uclnci defa altm madai ni Olimpiyad rekoru) 2 Mariene ya kazanırken yurdd&sı gumüş madal Ahren8 (Şiliı 50.33. 3 Konleva ıRu») ya sahibi Neider, bronz madslya sahl 50.28, 4 Zatopekova (Çek) 49."3. 5 bi Çek Skobia ve dördüncü gene yurd Almquist (İsveç) 49.74, 6 Figver daşı Bantum lle birlikte kendisine aid (Polonya) 48.16 Olan Oi'.mplyad rekorunu kırmış'.ardır. Güüe atma Girit (Kadınlar) ÜOiiı. cngeüi Dünya rekoru: Davts (Amerika) 13.4 (1956) Eski o a ı s o ' T i i rekoru: Dillard (Ame rika) 13 7 (1952) Yeni Olirrjc:;\=d rf^oru: Calhoun (Amerika) 13.5 (1956) 1 Lee Calhoun (Birleşik AmeriE:r>silr a) 13 5, 2 Jack Daris f Dünva rekoru: Pirie lir.güit) 13 36? (1956) Eski Olimpiyad rekoru: Zatopek (Çek) 14.06.6 (1952) Yeni Oümpiyad rekoru: Kuts (Rus) 13.39.6 (1956) FİNÂL 5 000 metre mukavemet koşu3u flnâli şövle neticelenmiötir: 1 Vladimir Kuts (Rusya) 13.39.6 Y?ni OliT'.Divad rekoru) 5000 malre 1 Oordon Plrt» (tngllt«r») 13.50.6 1 D«r«k tbbotcon (tngUt«r«) 1SM.4 4 MDof Bzabo (Uaeaıistan) 14 08.4 » AlVert Thomsı (ArvutunİTi,) 14.04.1 f Lualo Tabort (Maeartstan) 14.04.1 7 Matyoro Nyandlka (Kenya) 14.140 8 Tyhge Thoergersen (Danlmaıka) 14.31.0 Rus Kuts Dünya rekordmenl İnglMelboume 28 (Hususl) Olimpiyad \lz Pirie'yi geçerek altra madalyaya serbest güreş müsabakalan bu sabah sahib olurken beşinclye kadar derece başladı. öğleden sonra da devam eden alan arkadaşlarile birllkte Olimpiyad ilk turdaki bütün maçlarımızı falirekorunu yenlîemljtlr . blyetle bitirdik. 52 KtLO HUseyin Akbaş, İtalyan Luigi Chlnazzo ile güreşti. Dizinden sakat bulunan HüBeyin ilk devrede puvan kayOllmpiyadlar modern pentatlon ta b?tti. Son devrede Italyanı bir defa kım tasnlıi: yanm köprüye. bir defa da köprüye 1 Sovyetler Blrligl 13.890.5 puvan, getiren Hüseyin maçı ittifakla kazan2 Birleşik Amerika 13.482, 3 Fln dı. landiya 13.185.5, 4 MacariBtan 57 KtLO 12 554.5, 5 Meksika 10.981, 6 RuMustafa Dağiptanlı, Japon Minurl mınya 10.612. Izuka ile güreşti. tlk devre berabere Ferdi tasnif: bitti. Kur'ayı Mustafa kazandı. Ra1 Lars Hall (İsveç) 4833 puvan, kibini askıya ahp künde ile atarak 2 Olavi Mannoen (Finlândlya) tuşa getirdi ise de hakemler verme4774.5. 3 Valno Korhomen (Flnlan diler. Üstün güreşini son devrede diya) 47.50, 4 İgor Novlkov (Rus) de idame ettiren Mustafa maçı itti4714.5, 6 Gabor Benedek (Macar) fakla kazandı. 4650 XVI. OLIMPİYAT OYUNLARI Güreşlere 7 galibiyetle başladık »dilmlstlr. «7 KtLO Blair (Amerika) Lahtryi (Ftnlandiya) 12 dakika 30 «arüyede tuşlai | Coote (Avustralya) Steckljg (Kanada) sayı ile; Taktl (îran) Therongn (Güney Afrika) 7 dakikada tuşla, Koulaef (Rusya) Palmiı (İsveç) sayı hesabile yenmiş.lerdir. AĞIR Richmond (Ingiltee) Ram'ı (Hindistan) ittifakla: Mitchell (Avustralya) Nakao'yu (Japonya) ekseıiyetle 21, Vykhristiouk (Rus), Yeni Zelandalı Silva'yı ittifakla: Alişev (Bulgar) Iranlı Nuriyi ittifakla yerrmislerdir. ilân Modern pentatlon 80 m. eng. (Kadınlar) Dünya rekoru: Gastl (Alman) 10.6 (1956) Eskl Olimpiyad rekoru: Strickîand (Avusturalya) 10.9 (1952) Yeni Olimptyad rekoru: Strtckland (Avusturalya) 10.7 (1956) İ FİNAL Kadınlararası 80 metre engelll fln&U şöyledlr: 1 Shlrley Striculand (Avustural. ya) 10.7 (Yeni OHmpiyad rekoru) 2 Gisela Kohler (Almanyaı 10.9 Eskl OUmpiyad rekorunu egale) 3 Norma Thrower (Avustu'alva) 11.0 4 Gallna Bysrrova (Rusya) 5 Maria Gulubnlchala (Rusya) 6 Gloria Cooke (Avusturalya) sereî kürsüsü 400 metre ı rekoru: Jones (Arnenka) 45.2 O.impiyad rekoru: Rhoden (Jamaika) 45.9 Türkiye rekoru: F. Özgüden 43.6 Kaf.lacak mâruf atletler: Amerika lı Jones (45 2) Amerikalı Jenkirs (46 1), P.us Ignatlev (46 5). Aimaa Haas (46 5) Norveçlı Larsen (8.42 4). İnglliz Dlslev (8.4S.6) Favori gösterüen atlet: Choromlk (Polonya) Bueune kadar Olimpiysd eallbleri: 1900 de Amerikalı Orton (7.34.), 1904 de Amerikalı Llsrhtbody (7.39 6), 1908 de İnelliz Hu&sel (10.47 8). 1920 de İn şriHz Hoc^e (10 02 4), 1924 de Finll Rl toia (9 33.6), 1928 de Finll Loukala (9 21.8). 1932 de Finli İto.Eollo (10.33 4). 1936 da Finli İsoHo'.lo (9 03.81. 1948 de İsveçii Siöestrant i9f4.fi!, 952 dp .»^rlka': Ashenfelter (8454ı <NOT: 1900 (Je ve 1904 de 2500. l of "î de 3200 metre üzerlnden yapılm:ş tır.) J Amerikalı Lee (45 5) Dekatlon Bugüce kadar O'.imptvad sa'.lrıleri: 1896 da Amerikalı Bürte (54.2) 1900 Dünya rekoru: Johnsson (Amerika) de Amerlka:ı Lone (494). 1904 d? Ame 7.933 pn. rikalı Hlllmann (49 2). 1996 de İneiüz I Ol'mrıvad rekoru: Mathlas (AmertHalsweU '50.) 19'2 de A r r ' ^ l ı R°!d i ka) 7.837 pn. path (48.2). 1920 de C. Afrikalı Budd Tıirkiye rekoru: A. Onur (4B6). 1924 de İne'Mz LMell (476). Katılacak mSruf atletler: Amerikalı 1928 de Amerikalı Barnuti '47.8), 1932 Jormfçorı (7 754). Amerikaiı Campbell (7.555), Rus Ku?netsov (7.728), Alman rikalı Wll]:ams titsi. 1343 de J.r.a I L (7.201). a u e r lkalı Wmt (46.2). 1952 de Jameikalı Favori gösterllen atlet: Johnsson Rhoden (45.9). (Arricrika) Bugüne kadar Olimplvfid ealtblerl: 3000 st?«ple 1912 de İsveçlj Wieslanrir (6220). 1920 Dünya rekoru: Rosznoy (Macar) de Norveçli Löwland (6014ı. 1924 de 8.35.6 Annerlkah Osborne (6377 ı. 1923 de Fin 1 Amerikalı Olimpiyad rekoru: Askenfelter (Ame 1 Trjö'.a 17116). 1932 de Eaursrh (73°S). '.336 da Amerkalı Mor rika) 8 45 4 Katılacaic mâruf atletler: Polonya ri5 (7900 ı. 943 de Amerikalı Ma'hlas Mathias U Cîıormlk (8 55). Ameikalı A6'xenfel (7139). 1952 de Amerikalı ter (9.03 4). Macar Ro?ano (8.35 6), (7887). 20 kllometre yürüyüş şu şekilde neicetenmiştir: 1 Leonid Splrine (Rusya) 1.31.27 2 Antanaş Mikenas (Rusva) 1.32.3 3 Bruno İun (Rusya) 1.32.12 birinci gelen Sprlne henüz 24 yasın. dadır. Bpsketbol maçlarında Sineapur Sîımı 6250. Uruguav Şiliyl 8073: Rus a BuİRariBtanı 6656: Amerika. Brezil •ayı 11351: Fllipinler de Rusya ga. bl Franaayı 6558 yenmişierdir. Basketbol Polislerin başansı Avustralya polisi Melbourne'a geen yankesiciler üzerinde büyük bir aşarı göstermiştir. Favori addediien 'ankesici, Kanadalı Tsypres, daha ilk iuçuna teşebbüs halinde iken suçüsü yakalanmıştır. 82 KÎLO Bayram Şit. Avustrslyalı Hichard ElHot ile güreşti. Maçın ilk devresi müsavi geçti. Kur'ayı kazanan Bayram üstte çalışırken EIHofu ters Burgu ile çevirip köprüye getirdi ve 8 dakika 55 saniyrde tuş yaptı. 87 KİLO Ramazan Güngör. Bulgar Zaitçef ile karşılaştı. Görfşin ilk dskikalannda kaşı ysrılan Rsmazan devreyi berabere bitirdi. Kur'ayı gürescimiz kazandı. Anrak Buîgar rakibi " dakika ? boyunca mindPr kenanna kaçtı. durdu. Ramazan altta güresirken raki^ini tki dffa hrovle çckip kopn'lye getirdi: netk'ede maçı ittifakla kazsndı. 73 KİLO tbrahim Zengin. A\ r ustra!yalı Ernest Wandalle ile güreşti. îlk devrede hflkim bir güres çıkaran Ibrahim. O»te çıkar çıkmaz rakibine salto attı TİXEFOTO CUMHURİYET: Melboume L^ndra Fr^nkiurt Istanbul ve 6 dakika 10 sanivede tuşa getirdi. Akbaş (koyu renk mayolu) dünkü müsabakada italyan rakibile 87 KİLO Salkalamanidze (Rusya) Delgado car) Rolon (Arjanün) liye 12 dakika nada) 5 dakika 45 saniyede tusla: | Adil Atan. Japon Mitsuhire Ohira (Birieşik Amerika) sayı hesabile yen da tuşla. Aşraf (Pakistan) Oh (Kore) Singh (Hindistan) Sururi'yi (tran) 9İ ile güre=ti. Çok güzel ve üstün bir miştir. ye 2 dakikada ruşia, Gonzales (Mek dakika 30 saniyede tuşla: tkeda (Jarpş çıkaran Adil, rakibinin sırtını sika), Tanacjuin (Füipin) e 5 dakika pon) FisHeri (Amerika) sayı ile; Rus 57 KtLO 6 dakika 15 sanivpde mindere getirdi. Rantanene (Amerika), Balavadze Finlandiyalı Jaskari (Finlandiya) Allen'i (Birleşik 30 saniyede tuşla, Evans AftlR SİKLET Amerika) sayı ile. Dıaz (Arjantin) Taylor (İngiliz) e 2 dakikada tuşla. sajT ile: Alman Tischendorf Pakistan91 kiloluk Hâmid Kaplan. 130 kilo Vercenterer.'i (Belçika) sayı ile, Kam Bille (Fransız) Hakkariaen (Finlanda) dan Lâtife sayı ile; Berün (İsveç) Aluk Amerikalı Cerslake ile güreşti. İlk | mirer (Almanya) Pandey'i (Hindistan) ekseriyetle, Nizo (İtalyan) Pandey vustralyalı Gr;mger"i ittifakla yente«ebbü?1erinde netice aiamvan Kap ! sayı ile, Yakubî (İran) Çakofu (Rus (Hindistan) a 9 dakika 30 aaniyede. mişlerdir. lan. bir kaç dakfka sonra hâkimfyeti ya) sayı ile, Zahur (Pakistan) Jame Kasahara (Japonya). Schumancher (A79 KtLO Amprikalıya bırakmayı daha uyeun son'u (Avustralya) sayı besabile yen vustralya) ya 2 dakika Zandi (tran) Katsuramoto'yu (Ja30 saniyede gördü. Birinri devre böylece brraponya) sayı ile; Skhirtladze (Rusya) galib gelmisjerdir. miştir. bore bitti. Ikinci devrede altta eüre73 KtLO i Nikolofu (Bulgaristan) sayı ile; Sterr 62 KtLO şen Hamid Kaplan önce AmerikilıPetkof (Bulgari=tan) Oshman'ı (Ka (Almanya) Arcale'i (Filipinler) 9 danın oyıınlarına mukavpmet etti. Fakikada tuşla: Singh ('Hindistan) DaGiveşi (İran) Gudenhuys'u (Güney kat sonra o.vun muvazeneli bir hal Afrika) sayı ile. Roderick (Amerikaı vies (A%Tjstralya) sayı lle; Llndblad aldı. Ayakta güresirken Kaplan Os Galatai'yi (Maoaristan) «ayı lla SasaOlimpiyad haberlerimiz; Mel (İsveç) Vaazyl'i (Güney Afrika) sayı tünlü*ü ele aldı ve pnna dogru tama hara (Japonya) Nazır'ı ile; Amerikan Hodg» Tarquar (Ingı(Pakistan)., bourne hususî nnıhabirimizin men hâkim vaziyete geçerek 21 ekse Pennttila (Finlandiya) Hall'u (İngilteliz) 3 dakika 15 saniyede tuşla yenriyetle kazandı. telgrafı, dünya radyolan ve mişlerdir. re). Mewis (Belçika) Serup'u (Hindis(a.a.), (A.P) ve (TürkTel) 52 KtLO tan) yenmişlerdir. NOT: 79 kilo güreslerinde Bulgar ajanslan Olimpiyad bültenle idarecilerinin itirazı üzerine Bulgar Salimoulline (Rusya) bir tur atlaZoete (Fransa ) Flannery'yi (Avusturalya I 12 dakika 45 saniyede ruşla, mıştır. rak'ibine galib olarak ilân edilen Rus. rinden toplanarak hususî bir 67 KtLO Yung Ki Li (Kore) Abdülâzizi (Pakish?kkındaki karar Jüri tarafından deekip tarafından hazırlanmıştır. Habibi (tranl Andenberg (İsveç) e tan) 2 dakikad» tuşla. Asai (Japm) giştirilmiş ve Bulgar Nikolov. Rus rakibi Skhtrtladzc'ye ittifakla galib Deware1i (Hindistan) 45 saniyede tus 4 dakika 45 saniyede tuşla, Toth (Ma ; FENA PUÂH DURUMÜ 52 kiloda: Türkiye 1. Italya 3. f Fransa 0. Avusturalya 3, Kore 0 , Pakistar. 3. Rusya 1, Amerika 3, Ja \ ponya 0. Hindistan 3. | 57 kiloda: Türkiye 1. Japonya 3 ,Firıl?ndiya 1, Amerika 3. Arjantin! ' 1, Belçika 3. Almanya 1, Hindista.| |3. İran 1, Rusya S, Pakistan 1, A) v^turalya 3. 1 62 kiloda: Türkiye 0. Avusturali ya 3. İran 1, Güney Afrika 3. A] merika 1, Macar 3. Ruj 0, Fin 1, f İngiliz 3. Belçika 1. Hindistan 3. 67 kiloda: Türk 1. Bulgar 3. Ma ] car 0, Arjantin 3, İran 0. İsveç 3 Belçika 0. Kore 3. Meksika 0. Fili1 pin 3. Amerika 0. İngiliz 3, Franj sız 1, Fin 3, İtalya 3. Japon 0, Avusj turalya 3. 73 kiloda: Türkiye 0, Avusturalya 3. Bulgar 0. Kore 3, Hindistan 0 j İran 3, Japon 1, Amerika 3, Rus 1 Fin 3. Alman 1, Pakistan 3. İsveç 1,| Avusturalya 3. 79 kiloda: Türkiye 0. İran 1. Ja\ pon 3. Rus 3. Bulgaristan 1. Alman| 0. Fin 3. Hindistan 1. Avusturalya 3.) İsveç 1. Güney Afrika 3, İngiliz 3 Amerika 0. 87 kiloda: Türkiye 0. Japon 3.1 Amerik» 0. Fin 3. Avusturalya 1.; Kanada 3. İran 0, Güney Afrika 3, Rus 1, İsveç 3. Ağırda: Türkiy» 1, Amerika 3, İngiliz 1, Hind 3. Avusturalya 1, Japon 3. Rus 1. Yeni Zelanda 3, Bulgar 1. İran 3. . Ingiîtere Yugoslavyayı 3 • 0 yenii Londra 28 (R.) Bugün Wembley stodmda 90 bin seyirci önünde oynanan millî futbol karşılaşmasında İnpiltere güzel bir oyundan sonra Yugr>sla\yayı 30 yenmeğe muvaffak lmuştur. •uuııuuııuıuuıiituuıuuuıuuiuıuıuııjıııuıuuıuıınn:ııııınııııw Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O. Müdürlüğündeıu Bankamızın tebdiline İ L A N ı\ K A R A İSTAMBUÎİ T A K S İ Z R B U R S A Şubelerimizde başlanacaktır. 15,11.1956 hisse senedlerile geçici belgelerin tarihinden itibaren: Cihangirin merkezinde önü kapanmaz, manzarası denize nâzır, turistık otel inşaatına elverişli 936 metrekare arsa satılıktır. Müracaat: Galata Tersane Cad. No. 203/205 SATILIK ÂRSA 'DÜNYANIN EN İYİ PİRİNCİ olan1 «C» Grupu hissedarlanmızın mezkur şubelerimize müracaatle yedlerindekı geçici belgeleri iade ederek hisse senedlerini slmaları rica olunur. (15803) NEeM) K0MİÜ Ijrjnbııt T.fe:213ri» ÇAD9R Diktirilecektir Kızılay İstanbul Müdürlüğüncîen: 1 Mevcud sartnamesile mamul nümunesindeki evsafta malzeme kullanıJmak kayıd ve sartile yalmz bezi Cemiyetimizce verilmek suretile cemiyetin §ehrimizde göstereceği mahalde 227C aded mahruti cadınn imall işi 11/12/956 tarihine rastlayan salı günü saat 14 de kapalı zarfla eksiltmeye vazolunmuştur. 2 Muvakkat teminatı maktuan 8000. liradır. 3 İstekliler bu işe aid şartname ve nümuneyi her gün mesai saatleri dahilinde Büyük Postahane karşısı Kızılay Handa kâin Kız:!ay Müdürlügünde görebilirler. 4 İşbu taahhüdden mütevellid bilcümle vergi ve resimjerle mukavele masrafları, Belediye dellâliyesi müteahhide aiddir. 5 Cemiyetimiz arttırma eksiltme kanununa tâbi olmayıp ihalevi yaoıp yapmamakta tamamen serbesttir. Anadoluda 100 kişilik bir memur tabldotunu bilfiil idare edecek, gıda maddeleri mubayaasını kontrol edecek ve hesablarını yapabilecek dinamik bir ADED Paıtıuklu Bez Satışı Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesinde bulunan 80,903, metre hatalı bez, mevcud gartnamede yazılı esaslar dahilinde satılacaktır. İsteklilerin, bu işe aid şartnameyi görmek ve lüzumlu izahatı alarak teminatlarım yatırmak icin en geç 3/12/956 pazartesi eünü saat 16, ya kadar Müessesemiz Pamuklu Şubesi Müdürlüğüne müracaat ptmeleri rica olunur. Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta serbesttir. (16228) Izalei Şüyu Suretile SÂTIL3K ti ne olduğunu bilenler arasında İskenderun Noteri M. Remzi Özer huzurunda kur'a çekilmigtir. Hediye kazananlarm numara ve isimleri aşağıdadır: 150 LERALIK IŞ BANKASI HESAB CÜZDANI: 1062 Alâeddin Erevir Tasvir S. No: 2 İstanbul 274 Muazzez Okcay Bağlarbası, İstanbul 776 Gönül Tantaş Beykoz, Yalıköy İstanbul 150 LIRALK YAPI KREDI BANKASI HESAB CUZDANI: 198 Suzan Ersöz Mardin Lisesi smıf VI. Mardin 950 Ali Günay Cumhuriyet Un Fabr. İskenderun 150 LIRALIK T.C. ZIRAAT BANKASI HESAB CÜZDANI: 1246 Hikmet Sevener Komiser Muavini Ankara 784 Asiye Gül Anadolu Kavağı İstanbul 150 LIRALIK EMLÂK KREDI BANKASI HESAB CÜZDANI: 96 Remzi Koçak Ortaokul sınıf III. No: 26 Simav 464 Mehmet Türkkusu Tuz Pazarı No: 74 Afyon 150 LIRALIK OSMANLI BANKASI HESAB CÜZDANI: 1096 Refik Arslan Defterdar, Cömlekcüer Eyüb, İst. 10 Kg. hk PAKET HAUNDE SEDEF PIRINCI: 9 Nermin Algan Kurtulus Mahallesi Uşak 29 Saime Başaran DumluDinar Mahallesi Afyon 1168 M. Tevfik Tansal Yeşilköy İstanbul 1 PAKET SEDEF PIRINCİ: 1145 Talât Akgül Gazi Lisesi Md. Muavini Ankara 655 Kıral Tezcan Küıkcüler Mh. No: 83/5 Konya CUMHURİYET GAZETESiNIN 6 AYUK ABONELİĞİ: 464 Nihat Cevik Yeni Çarşı Manisa YENISABAH GAZETESİNIN 6 AYLIK ABONELİĞİ: 892 Nur Sun Taksim Receb Ps. C. İstanbul TERCUMAN GAZETESİNIN 6 AYLIK ABONELİGİ: 17 Ferhan Zekeriya Kurtulus Mh. İskenderun VATAN GAZETES1NİN 6 AVMK ABONELİĞİ: 965 Dumus Güllü liafik kazası, EDSİİİ köyü Sivas ULUS GAZETESİNIN 6 AYLIK ABONELİĞİ: 942 Comfize Akar Kâgıd Fb, Vazife evleri 12 İzmit ZAFER GAZETESİNIN 6 AYLIK ABONELİĞİ: 400 A. Saki Bagder, İnsaat kalfası Ayvalık SÜMERBANK Alım ve Satım Müessesesi Eminönii Balîkpazan caddesinde hâlen istimlâk edilrnekte bulunan sahanın karjı sırasında, altında geniş mağazası bulunan dört kstlı, her türlü ticarî faaliyete miisaid bina 30/11/1956 cuma günü saat 14 üâ 15 arası Adliye Sarayı satıj saloiiunda satılacaktır. Dosya No. İst. 5 inci Sulh Hukuk Mahkemesinin 958.' 326 ŞARK PİPPO GAZİNOSU m ve ark?daşlan MAHRUTÎ ÇADIR Diktirilecektir Kızılav İstanbul Müdürlü»ünden: 1 Bilcümle malzrmesi Cemiyetimiz tarafından verilmek üzere mevcud sartnamesi ve nümunesi gereğince 2275 aded mahrutî çadînn şehrimizde Cemiyetin göstereceği mahalde imaliyesi işi 12/12/956 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14 de kapalı zarfla eksiltmeye vazolunmuştur. 2 Muvakkat teminat 3000. liradır. 3 istekliler bu i§c aid şartname ve nümuneyi her gün mesai saatleri dahilinde Büyük Postahane karşısi Kızılay Handa kâin Kızılay Müdürlügünde görebilirler 4 işbu taahhüddpn mütevellid bilcümle vergi ve resimlerle mukavele masrafları, Belediye, dellâliyesi müteahhide aiddir. 5 Cemiyetimiz arüırma ekpiltme kanununa tâpı olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. S375 ADED Hor Perşembe Gecesi SULUKULE Ekipi Aksam jemekierinde müzik ve dans L Î V O L S İ NOT: HER TÜRLÜ İCKİ BULUNUR. Cumartesi Pazar saat 16 dan 19 a kadar danslı matine Maçka Taşlık Tel: 48 65 60 ^ ^ KANTİN SEFİ aranmaktadır. Orta dereoede fransızca veya ingilizce lisan bilgisi şayanı arzudur. Tercümeihal, bonservis ve referanslarla birlikte yazı ile asağıdaki adrese müracaat edilmesi rica olunur. P. K. 1 BOZDOĞAN Nazilli , ACELE SATILIK ' BÜYÜK FIRSAT Kanlıcada büyük rıhtımı, (2814) metre kare bahçesi bulunan 3 katlı vağh boyall Mısırlı Prenses Rukiye yalısı. Beykoz İcra dairesince 30 kasım 1956 cuma günü saat 14 te şüyuun izalesi suretile satılarak boş teslim edilecektir. FABRİKA I Mecidiyeköyunde asfalta çok 1 yakin 1200 m2 arsa üzerine 200 metre kapalı bina teleîon! lu ve trifaze cereyanlı boş teslim. Tel: 44 65 31 • Dr. SADİ MAY Almanyaya tetkik seyahatine gitmiştir. ITHALÂTÇ5LARINNazarı Dikkatine Ellerinde E.P.U ve Amerikan lisansları olup ÇEKOSLOVAKYAYA tebdilen RADYATÖR, KAZAN, KOMPRESÖR, VİBRATÖR, EETONYER, EKSKAVATÖR ve diğer inşaat makinelerile DÎKİŞ MAKİNESİ. MOTOSİKLET ithal etmek istiyenlerin 44 75 54 telefon numarasına • müracaatleri rica olunuı. I ^ Ş Operatör Ürolnğ Dr. • KEMAL GAOUR ve Tenasül Hastalıklan MütehassiS] Galatasaray Suterazi So. No. 12 Uğur Apt. Tel: 44 14 36 Idrar Demirküprü Barajı inşaatında calışmak üzere D8 Caterpillar icin ihtisas sahibi 4 makinist, 6 Euclid ve Somua kamyonları makinisti, 4 Diesel motör makinisti, 1 saççı kazancı, 1 takım ambarcısı, 2 elektrik ve oksijen kaynakCisı aluıacaktır. Müracaat: Demirköprü Barajı. P.K. 1 Salihli ARANIYOR BİNA ARANIYOR > Müstahzarat lâboratuarı için suyu, elektriği ve havagazı asgarî bin metre karelik çalışma sahası olan müstakil bir bina aranmaktadır. Alâkalılarm Galata P.K. 191 adresine BI^Mİ yazmaları. •••1 Üç yaşında bir çocuğa bakacak tecrübeli dadıya ihtiyaç vardır. Müracaat: Telefon: 48 53 56 OADI ARANIYOR İki sene kullanılmış sinema kanika Viktorya 4 tipi bir sinema makinesi satılıktır. Müracaat: Zevtinburnu Demirhane Cad. Beşkardegler sokak No: 157 Kabaklarlı Fabrikası. Telefon: 21 55 45 SATILIK SİNEMA MAKİNESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog