Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

29 Kasım 1956 CUMHTTRİYET BEŞ Antakya 23 (Telefonla) Vilâyetinılzden kaçak silâh tenin edip Halebe gdtürecpgi büdirllen AhmPd Mustafa Bnradi at'mdaki Surıyeli bir şahsın şehrimiz polısi tarafmdan arandıgmı dün hildırmiştim Bugün öğrendifımize göre. Mustafa Baradi otomobüle Suriyeye giderken Hejhanlı yolu tizerinde Asker Çaym mevkiind" yakalanmış ve şphnmize getirilmiştir Krçakçı yakalardığı sırada üzerinde 6 35 lik bir de ttilyan tabanc~=ı hulunmuştur Suriyelı once bu tabancayı Suriyeden getırdiğini •dylemiş. fakat bilâhara bunu şehrimlzden satın aldığım itiraf etmiştir Polis tahkikatı genişletmekte ve Surlyelinin silâh sit'.n aldığı şahıslan tesbite çal'Tnakt.'dır. Antakyadan Suriyeye silâh kaşırırken yakalandı Amerika, Suriyeye Rus sîlâhı sevkedildiğini resmen teyid etti (Baştaratı 1 tnet sdhifemizde) tutmuştur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Mısırda bir ateş kesme tertiblemıs., bir dünya teşkilâtı polis kuvveti müfrezeleri Mısıra girmiş ve Ingiltere ile Fransa kuvvetierınden bir kısmını geri çektiklerini ilân etmişlerdir.» B.M. New York 28 (A.P.) Buradaki İngiliz mahfüleri, Sovyet Rusya ve diğer komünist memleketlerin şimdiye kadar Mısır ve Suriyeye 460 mılyon dolar değerinde silâh ve askerî malzeme sevkettiklerini söylemışlerdır. Bu mahfiller oj malzemeden 400 milyonunun Mısıra ve takriben 60 müyon dolarlık kısmmuı Suriyeye gönderıldiğini kayıdla: Kendi öz müdafaaları için muhtaç olduklarmdan çok fazla silâh aldılar» demişlerdir. Ingiliz mahfılleri şu rakamları vermişlerdir: Mısıra en az 100 aded Mıg jet uçağı, 50 kadar İlyuşkin bombardıman uçağı, 300 kadar yarı ağır tank, 100 kadar mekanize top, roket atıcıları ve bazukalar, 2 muhrib. 4 mayin tarayıcı ve 20 kadar motörlü torpidobot. Suriyeye de 100 kadar orta büyüklükte tank, 100 kadar zırhh personel taşıyıcı, 50100 motörize top, 100 e yakın top, radar ve telsiz teçhizatı vesaire. Kahirede bize karşı hüeuma geçti (BoştaTaft 2 meı sahıjemizde) teşebbüs ederse bizzat o memleketin Rusya ile başı derde girer» şeklindc bir tehdid de savurmuştur. Ankara radyosu geçenlerde Suriye. yi, Sovyetlerden silâh kabul ettiği için tenkid etmiş, Lübnan hududu boyunca tehdidkâr bir tarzda fsker yığdığım belirterek Suriyeli ve Mısırh ajanların Irak ve Lübnanda iç karışıklıklar çıkarmağa yeltendiklerini bildirmişti. Sedad. bugunkü makalesinde şunları ileri surmüştür: «Türkiye, Suriyeye taarruz etmekle o memlekth Bağdad paktın^ çekrack ümidindedir. Bu, Surıyeyi Batı hakimiyetine sokmak mesabesuıde olup Suriyeye Rus silâhları ve gânüîlüleri "vkcdildiğine dair haberler taarrırz için bir bahanedır. Türkıyeyı, Suriyeye taarruz gibı çılgmca bir maceraya karşı ikaz ederım. Zira, Türkiye, Portsaidde mağlub olan İngiltere ve Fransa veya NATO teshhatmdan daha kudreth olduğunu iddıa edemez. Türkiye aynı zamanda bir ültimaıomla B. Britanya ve Fransayı dize getirip Anthony Eden"'in siyasî hayatma bırdenbire hatime çeken bir büyük dtvletin yeni bır ültımatomuna karşı koyamıyacağını da idrak etmelidir. Esasen Tur kiye, Bağdad paktı kanalile Ingıltereyi ilk defa Mısıra taarruza teşvık eden memlekettir. Türkler, Suriyenin Mısırın yardımına koşacağını, Mısırm yenileceğinî ümid etmekteydiler ve böyle bir hal vukuunda komünizme karşı ko>Tnak bahanesile Suriyede bir hukumet darbesi tertibliyeceklerdi. Bu plân Mısırın kahramanca düşmana karşı koyması ve Cumhurreisi Nâsırın Suriyeyi harbe karıştır. mamak kararı sayesinde suya düşmüştür.» Kahire radyosunun herzeleri Beyrut 28 (THA) Bir miiddettenberi Türkiyeye karşı hücumlarına. ara vermiş olan Kahire radyosu bu kabil nesriyata bugünlerde yeniden başlamış bulunmaktadır. Kahire radyosu bugünkö yayınında ver'liâi bir hiberde, Türk ordularının bir tecavüzde bulunmak üzere Suriye hududu boyunca tahşidat yap tığını söylemistir. Kahire radyosu aynı neşriyatmda Türkiye ile Irakın emperyalistler he. sabına çalıştıklarını dı ilâve etmiştir. Moskovanın yeni ithamlan Moskova radyosu dün gece Arabça neşrıyamda tekıar Türkiyeye ve İraka hücutılarda bulunnni's ve yalan haberlerini yaymaya ÖP^ ra etmiştir. Bu defa da Moskovalı s.n'ter Arab mlllet lerine hitaben yaptıjı konuşmada şöy İe demiştir; ( Turk, trak. İsrael, İngllla ve Fransız ordulrı Pur nuiudlitı et rafınr'a toplandılar. ta!.= \:a yap.yor. lar, Sume*'i pavlaşniaya hazırlanıyorlar. Emperyalistler, emellerinl tahakkuk ettırmek İçin Türkiye ve Lrakı kıskırtıyorlar.) 4 Dı*er taraftan bu akşam Kahire rad yosu, Türkiyenln İsrael'dekl elçlsınl geri alnıasına iik defa temas etmiş ve bunun bir (ovun) olduğunu İddia et mlştlr Kahire radyosu, bu kararın «si yah bır dumau perdesi» olduğunu bu nun arkasında bazı manevralar çevnl di?mi de İleri surmüştür. Rusyanın yolSadığı siiâhlar (Baştarafı 1 ineı sah:jemtzde) • Sovyet tankerlerırıe de, bundan böyle hamulelerini sadece VenezüellaBağdad, 28 (R.I Bugun Suriye Başbakanı Sabri Assali, Suriyeye dan almaları için talimat gönderilRus sılâhları gönderildiğine daiı haberleri tekzibe çalışmıştır. Sabri Assali, miştir. Surıyeye karşı tecavüz haz;rlandığı hususundaki Moskovanın iddialarını Rusya, Bırleşık Amerika ve Vene da tekrarlamış ve bu heberlerin bu maksadla çıkarüdıklarını ileri sürzüelladan sonra, petrol ıstıhsahnde muştur. dünyada uçuncu gelmektedır. Ru^vaFakat Şamdan gelen raporlaı, Suriyenin çok mühim hâdiselere gebe daki kuyulardan, 1955 senesi ıstatis olduğunu çcstermektedır. Halfe arasmda memnun olmıyanlar çoğaldığı gitiklerine gore, yılda 384,000,000 varıl bi, hukumete karşı muhaiif olan mebusların da tevkiflerine devam edilham petrol çıkarılmaktadır. Gene mektedır 1955 senesi istatıstıklerine gore. BirBugün basma beyanat veren Suriye Dış Bakanı da Bağdad Paktma leşik Amerıkanın petrol istıhsali çatmış, durmuştur. Fakat Sam basını bilhassa Irakı tahrik etmekte ve 2.245.000 000. Venezüellarım 692,000 Oı Nuri Saidın düşüriıleceâine, düşürüldüğüne, komplolar hazırlandığına daiO ve Türkiyeninki ise. 179.000 vanldir. ir birbirıni tutmıyan hoberler yaymlamaktadır. Şam radyosu tarafmdan Rusya en fazla. Batı Avrupa ve Is verılen bir haberde de, «l.iı Irak diplomatı. nın Irak Kralına başvurduğu lcandinav memleketlerine petrol ıh ve Nuri Saldı devirrnesiiıi ıstedigı ileri sürülmüştür. raç etmekte idi. 1955 senesınin i!k 6 Bu tahrik kampanyası Irak ile Suriye arasındaki gerginlıği daha da ayında, Rusya. Finlândivaya 21 0C0 1)00 arttırmıştır. tsveçe 19 250.000, Izlarhya 9.3S0.0OO, Fransaya 7.140 000, It. ıya 6.860.000 ve Ingiltereye ise 1.190 00ü liralık petBağdad, 28 (T.H.A.l Irak hükumeti bugün neşrettiği bir tebliğde tol satmıştır. Bunları taşıyan Sovyet bu ayın 24 ünde Necei şeluınat bazı öğrencilerin nümayiş yapmağa tetankerleri. Boğazlardan geçmektedir şebbüs ettiklerini, abayi'ii muhafazaya memur edilen polis kuvvetleri taraler. 1955 senesinde, gidiş ve dönüş fından d^ğıtıldıklarını, bu aradc 2 kisınin öldüğü ve birkaç polis ve nüBoğazlardan transit olarak geçen mayişçinın de yaralandığmı bıldirmiştir. Sovyet tankerlerinin adedi 167, tonajIrak hükumeti bu tebüği dün Şam ve Kahire radyolarının Necel ları ise 773 434 tür. Son günler zar jehrinde buyük karışıklıklar çıktığı ve en az 20 kişinin öldürüldüğünü fında, Karadenizden Akdenize hiçbir iddia etmesi üzerine nesretmiştir. Sovyet tankerinin geçmemesi dikkati Teblığde Irakın hcr tarafında hayatın normal olduğu ilâve edilmekçekmiştir Bu da. Rusyanın, Batı Av tedır. rupa ve Iskandinav memleketlerine Diğer taraftan, BağdaH şehri askerî valisi de bu akşam yayınladığı petrol sevkiyatını durdurdu^u habe bir tctliğds halla her türlü tahriklere karşı uyanık ve müteyakkız bulunrini teyıd etmektedir. Halbukı, Ak mağa ddVet etmiştir. denizden Karadenize geçen Snvyet tankerleri de, mutad olmıyan şekilde artmıştır. Bunlar, Köstence, Batum Bağdad. Z8 (T.H A.) Irak hükumeti, geçenlerde Türkiyeden çıve Odesaya dönmekte olan beş Sovkarılan komünist taiebeltrin ne suretle Suriyeye giderek Şam üniversiteyet tankeridır. sıne frırıne^e muv,.ffak olduklarını tahkik etmektedir. Diğer taraftan haber aldığımıza göBilindiği iızrre re. içinde bulunduğumuz sene başın bu trlebeler ddn SaınSurive hükumeti tarafından himaye edilmekte olan rad>osu vasıtasile yayınladıkları bir beyannamede da. petrol ihracatı için Türkiyeye Basvekili Nuri Said Pasayı ihanetle itham ederek işbaşmdan çekilmesini teklifte bulıınmuş olan Rumanya, bu ve Baydad Faki 'nın feshedilmcsini taleb etmislerdi. nu geri alacaktır. Hatırlanacağı gibi Mısır, Suudî Arabistan ve Suriye, Yunanistana müşŞam 28 (R.) LTrdün Başbakanmın İngilizUrdün andlaşma terek bir muhtıra göndererek, bu sını feshetmek, Rusva ve Komünist Cin ile münasebetler kurmemleketin bayrağını taşıyan tankerlerin, Ortadoğudan Batı Avrupa ve mak hususundaki kararı Suriyede sevincle karşılanmıştır. Suîskandinav memleketlerine petrol riye siyasî eevreleri, Ürdünün de Suriyenin yoluna saptığı kasevkini durdurmasını istemişlerdir. naatindedirler. Buna mukabil. bu üç mem'eket ile Suriye resml cevreleri yakında Ürdün idarecileri ile teSovyet Rusya ve peyklerinin, Kıbrıs masa gecileceğini ve evvelâ paraların birleştirileceğini söylemeselpsi Birleşmiş Milletlerde gorü mektedirler şüldügü sırada. Yunanistanı destekliÜrdün hükumetinin kararı Londrada fazla hayret uyandıryecekleri bildirilmiştir. Fakat millî gelirinin altıda birini deniz nakliye mamıştır. Kahire radyosunun (Türkiyede bulunuyor) diye bilciüpinden temin eden Yunanistan. dirdiği Glubb Pasa ile Londrada konugan bir İngiliz gazetesi henüz buna bir cevab vermemiştir. şöyle demektedir: « Glubb Pasaya cöre, Ürdün Kralının tahtı Kavhan SAĞLAMER tehlikededir ve baş^österen cerevana karşı gelmesi ihtimalleri zayıftır.» Glubb Paşa, uzun seneler Ürdün ordusuna başkumandanlık etmiştir. kendisi Ürdün Başbakanının bu hareketini ALTIN FİATLABI (çılgınlık) diye vasıflandırmıstır. 28/11/1956 Rumanya bize petrol vermekten vaz geçmiş Suriyenin tahrikleri Irakfaki nümayişin aslı » 3 Şasndaki Irakh komünist falebeler Urrfün KTrafı fehükede mi? Cumhuriyet Ata Reşad Hamid Gulden Holanda tngiliz Külçe altın gramı Degussa 93009325 1090011000 89509000 8900892S 1140011500 13501355 13551380 Lühnanda htanbul Betediyesi ŞEHİR TİYATROSU DRAM K1SM1 Saat 21 de GİZLİ ANNE Yazan: Edıth Wharton ZoeaKms Turkçesi: Sevım Özbora Pazartesl akş?mları temsıl yoktuı Telefon 44 21 57 YENİ TİYATRO Sdat 21 de BEN Ç1ĞIRMADIM Yaz.nn' NOPI Coward, Turkçesi: Reşıha Vâfi Va=fi Rıza Zobu Salı akşamlan temsı) yokrur. Dram ve Komedide pazsr gunleri gsat 15 30 da matıne: Telefon 44 04 09 Beyrut, 28 (R.) Bugün Lübnan Meclisi Sami Sulh tarafmdan kıırulmuş olan yeni hukumete 2 muhalife karşı 38 oyla itımadmı bildirmistir Başbakan. hükumetinin Mısır topraklarınraki İngilizFransız ve İsreel kuvvetlerinin çekilmelerini istediğini ve petrol kumpanyaları i!e de müzakerelere girişeceğini bildirmiştir. Geçenlerde istifa etmiş olan sabtk Başbakan Abdullah Yafi, hükumetinin İngiltere ve Fransa ile siyasi münasebetlerin kesilmesine taraftar olduğunu söylemiç ve bunu temin edemediği için de çekildiğini bildirmiştir Abdullah Yafi. Lübnanın Londra ve Parisle siyasî münasebetleri kesmesi gerektiğini tekrarlamıştır. Yeni Başbakan Sami Sulh. bu iki devletle münasebetlerin kesilmesine yanaşmamıs ve (çok nazik bir devirde yaşıyoruz) dedikten sonra sunu da ilâvc etmiştir: cMısırı tamamile destekliyoruz.'» ; 'ülmzu aldı ı Sir lı?k dip!cm3f nm fskzibi Irakın Türkiyedeki resm! tem=ücilerinden biri dün bültenlerinin en üstündçki »Arab Elcil^kleri tarafından çıkarılır» ibaresine rağmen, Arab Haberler Burosu ile memleketinin hiç bir alâkası olmadığını acıklamıçtır. Irakm İstanbul Başkonsolosluğu adma konustuğunu açıklıyan Kültür Ataşesi Sevfeddin Sinevi. şımları söylemistir: « Arab Haberler Bürosu ile, ne Ankaradaki Irak Sefaretinin, ne Kültür Ataşelı&inin, ne de İstanbul Başkonsolosluğunun her hangi bir alâkası vardır.» SON DAKİKA: !rak Surivevi W\m\ Şehit Tiyatrosu Istanbul Bölümü Bağdad, 28 (a.a ) (Özel muhabirimizden) Şam radyo(Akfarav Turk ücağı bir.asındal sunun Iraka karşı hücumlarımn, Surivenin Basdad Büvük ElSaat 21 ie çisine tevdi olunan Dro*estoya rağmen. devam etmesi üzerine SAM RİİZGÂRLAR1 Irak hükumeti busün ikinci bir protesto notasj vermistir. Irak Yazan MELtH VASSAF hükumeti Suriyenin hücumları devam et^â' takdirde, haysiyet Pa7artesı ve Sal'dar masda her gece ve şerefini muhafaza icin elinde mevcud bütiin meşru vasıtaları ve Dazar gündÜ7 temsll vardır kullanmaktan geri kalmıyacağını hatırlatmıştır. Muammer Karaca Hcı rkşım saat 21 de Mİ1.LÎ IHTİKÂK Anonim Şirketi Gülunçlu ve taklldll oyun 3 Derde stti Snfja: 28 (a.a.) Bulgar hükumetıle ticari rrüzrkerelerde bulunacak (Baştarafı 1 inc< sohıfemizde) takrir verdiklerini ve bu arada C H P olan Türk Ticaret heyeti bugün Sof nm de hukumet nezdınde teşebbü^e vav? varmıştır. (İÜÇÜK SAHNE gecnek kararında olduğunu bildirnrstik. Bu ÜKŞJTI 21 de cev"~'<»'''1<'n nŞerildiSıne go ARSENİK re DP teçebbüs yapılmış ve M°nderes bu Komedı 3 r>«rde İnonu mulâkatır.ın temini için uç dört Ulşe her eurı sast 11 gün evvel Başbpkana bir C H P. milVAKIFLAR den Iribaren acıktıı îetvek'li tarafından mtîrpra^+te buluBANKASI Çarsamba g\mlerl nulmuştur Ancak bir randevu tesbıt temsH yoktur edümedig' için henüz mülâkat yapılmam'ştır Maksım Tiyatrosu İSTAN'BL'L Opereti KİRALIK Hfr îkşam v s l 21 de Aklıııı Satın Rmane! Ooeret i Derde Çarsamba currartesi Da Yeni HD 9. ALLİS CHALMERS: xar saat 16 da matine Vâlideçeşme No: 116/17 Beşiktag Jarçamba. halka, cunıartesl matine ve •erşembe suvare talebeye tenzilâüı tartfe üenderes müükatı Türk ticaret heyeti Sofyada (Baştıırafı 1 intı snhtfeinızde) masım istemiyen kaynağa göre, Malenkof, hâlâ çalışmak istemiyen Macar işçilerine karşı yumuşak davranılmarmsını ve sertliğe başvurulmasını Kadar'a bildirmiştir. Janos Kadar, Macar Küçük Emlâk Sahibleri partifinin lideri olan Kovaç ile tugün 3 saat gorü'nnüştür. Kovaç 7 sene Rus hapisanesinde ya'mış bir lidtrdir. Kovaç; Nagy'den sonra Macar ihtilâlcilennin kabul edeccği tek şahsiyet olarak gosterilmektedır. Kadar'ın. Kovaç'ı kabinesine dahil etmek istediği de tahmin edilmektedir. Budapeşte radyosunun çağrısı Budapeşte radyosu, Avusturya hududunfîan kaçan ve sayıları 9î bini bulan Maearlara hitab ederek, memleketleıme d"rmeleri için yalvarmışür. R?dyo. «Memlekete ddnerseniz siz kre hıç bir ceza verilmiyecektir. Eskisinden daha rahat ve hür b#ir hayat temin edilecektir > demiştir. Hür dür j yanm çeşidli bölgelerinde bulunan Macarlardan hiç biri bu çağırıya aldırış etrromhtir Son 24 saat zTfmda, sıkı Rus kontroluna rfrâifi hududdan 4S00 Macar daha Avusturyava geçmiştir. Mukavemet devam ediyor Unitcd Press muhabirinin bildirdiğine göre. Kuzey M?carirtandaki Sarospatak Ko'leü talebeleri Rus ajkerlerinder alH'kları uç=k=av»r topları ile dağl'k ke<=imde serilla harbine devam ermektedirler. Çeteci talebelerin elİTİrr1» 8S milimetrelik tanksavar top'arı. bol cepane. küçük silâhlar v" mVul vivecek rpnH'lesi mevcuddur Kn 1 ^ bin'lan pdeta kale hrlirıe eetiı'lni^tir. Burdai bRîV» Miskolc rivannda da çeteci fp>livetinin Rus birlik^rirıe kdil Varş'va 28 (R.) Polonyanın Tito'su diye bi'inen Gomulka alayhine bir cer^v^n başlamıştır. Gomulka iktHprs geîdiğindenbpri ilk defa hüenma v Şrannktadır. tkinci Cihan Hnrbi <;ı>n?'pda Rus>radaki Polonya ordu!a>'na V^mnta etmis olan ve o tarihte^heri m mleketindet1 s^hret sağ lamış bu'unan Devlet Ci* iV:ler! Bakan vp'^'mcısı Genpr^l Berlina Gomulka'va bitaben bir açık mektub göp^ormis ve hücum etr^istir. Gcneral Berlinîî'in vanmda Stpiirrilorm de topl^rd'S ıdd'n ec'i'ırpljtedir. Malenkof Peştede! (Başîarafı 1 inci sahifemizde) Azizoğlu şunları söyledi: «Başkanm vazifesi bir kâtib gibı gündemde bulunan soruları okumak değildir. Bakanlarm Mecliste olmadığını gördüğü halde bir seremoniyi tamamlamak için sualleri okumaktadır Esas vazifesi suallerle ilgili Bakanları buraya davet etmek olmalıdır.> Hatibin bu konuşması muhalefet milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılandı. Başkan Agâh Erozan ise hatibe şn sözlerle cevab verdi: «Başkanhk divanını kâtiblikle ifadelendirmeği Azizoğluna iade ederim. Bakanları buraya davet için de elimizde bir müeyyide yoktur.» Başkanm bu konusmasından sonra gündemin 10. maddesinin müzakeresine geçildi. Bu maddede. Malatya milletvekili Kâmil Kırıkoğlunun (C. H. P.) Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki kanunun tatbika tile ilgili sualin Başbakan tarafından cevablandınlması isteği bulunuyordu. Başbakan adına suali cevablandırmak üzere kürsüye gelen Adalet Bakanı Hüseyin Avni Göktürk. Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri kanununun, tatbikatı ile ilgili olarak valiliklere bir tamim yapıldığını, iakat bu tamimin keyfî hareketlere mahal verilmesini önlemeğe matuf olduğunu bildirdi. Kırıkoğlu, vesika ve resimler dağıtıyor Müteakıben, kürsüye gelen soru sahibi Dr. Kâmil Kırıkoğlu şunları söyledi: «Hâdiseler Adalet Bakamnın anlattığı şekilde değîldir. Gezılerde siyasî haklanmızın ıhlâli ile kalınmamış, en tabiî haklarnnız da ihlâl edilmiştir. Caddelerde 4 tarafımız silâhlı jandarmalarla sarıldı. Bu arada Sinob milletvekili Şerafeddin Ayhan göğ6Ünden dıpçiklendi. Si>"asî haklarımızdan menedildık. Kanun dışı hareketlerdeki lâubaliliğin derecesini vesikalarla ve resimlerle izah edeceğim.» Hatib bu sözlerden sonra, çantasından çıkardığı resimleri milletvekillerine dağıttı. Yeniden konuşmasına devam eden Kırıkoğlu şöyle söyliyerek kürsüden indi: «Bir demokraside Adalet Bakanı hukuk profesörü olabilir. Ama o rejmin adına hukuk rejimi denemez.» Kuıkoğlu kürsüden inerken, C. H. P. miUetvekilleri «Vekil yalan iylüyor» diye bağırdılar. Diğer muhalefet milletvekilleri de Bakanm yeniden cevab vermesir.i istediler. Başkan sualin cevablandırıldıŞım bildirerek diğer soruya geçaaek Utedijl snda, Tevfik Ünsalan'm Meclisin sükunetinl ihlâl ettiğini Boyledıler 2 oturum Meclisten çıkarılmasını oya Soydu kabul edildi. Tevflk Ünsalan salonu terkederken D .P. milletvokllleri, «Çık dışarı» diye bağınyorlardı. Bu sırada ayağa kalkan Selâhaddln Sönmez Baltana hitaben «Ne oturuyor »un, cevab versene!» diye bağırdı. Hü seyin Bahk İle Şer»feddin Ayhan da bağırarak Bakanm ceyab vennesinl lgtediler. Başkan, süfcunetl temin ederek Şerafeddtn Ayhanl» Hüseyin Balıi'a cel senin sukunetini lhllâl ettiklerl İçin bi rer lhtar cezası verdi*ini bildirdi. 11. soru önergesi Hür. P. milletvekili Sefaeddın Karanakçı tarafmdan verilmiş İdi Bunda da Toplantı ve Gosterı Turüyuşlerl hakkmda valiliklere tâlımat verillp verllmediğl sorul. makta idi. Bu soruyu cevablandırmak üzere kür süye gelen Adalet Bakanı ve İç İşleri Bakan Vekili Hüseyin Avni Gökturk, muhalefet miUetvekilleri taraımdan şlddetle alkışlandı. Adalet Bakam proto;to ediyor Soruyu cevablandınnak üzere konuşmasına devam eden Bakan ezcüm İe şunlan soyledl: ' Muhalefet suaı müessesesinl bir hataret ve bir teaddl muesseseis haline getirmek istivor. Ben bunu protesto edıjorum Sizin de bunu tasvip etmi yeeejinize înanıyorum » Bakının konuşmasına Emrullah Nutku oturduju yerden itiraz ettl. Başkan, Bakanm şahsma tecivuz edıldı»mi bıldırerek, konuşmasının ke sllmemesini istedl. Celse yeniden hara retlenırıişti Sırrı At^lav da oturdu^u yerden1 Murakabe hakkımızdır» diye bağırıyordu Sırrı Atalava Busmasını ih tar eden Başkan şöyle dedi: • Murakabs hakkı O'urduğunuz yerden hatibe mudahale ile olmaz » Konuşmasına devam eden Adalet Bakanınm sozleri yer yer milletvekıl lerlnln müdahalesile kesliai. Nihayet Bahan sozlerînı şovle tirmm!°dı: «Bunlar. sızm kabul ettiğınız bu Washin^ton, 28 (R ) Başkan Eisenhower, ingiltere, Frankanuna muhalefetin heiuz adapte ol sa ve Birleşık Amerika arasuıda Süveyg siyaseti yüzünden bemamisından ileri gelme^'.edlr» lıren ihtilâfı gıdermeğe ralısnırktadır. «Bakanin sözleri soru ile alâkalı • Mecliste diiükii sert tartışmalar Paris 28 Fransız gazetelerinden (Le Monde) un muhabiri. Mısır hükumetinin, İngiliz Mısır andlaşmasma uygun olarak Süveyş üssünde bırakıhnış bütün İngiliz harb malzemesine el atmak için hazırlandıfmı faildirmektedir. Bundan bir kaç gün evvel Sovyet hükumeti, Mısıra karşı yapılan askerî taarruz esnasında hasar ve kayıb olduğunu belirtmiş ve ingiltere, Fran sa ve İsraelin Kahireye harb tazminatı ödemelerini istemışti. Rusların bu teklifi, Süveyş üssündeki İngiliz harb malzemesine Mısırın ilerıde el atmasını temin makssdile ileri sür ^ dukleri belirtilmektedir. Londra tazminat teklıfıni esasen reddetmiştir. Halen sivıl elbiseler gıymiş 400 İngiliz askeri ve subayı M>sır ordusunun elinde esirdir. Bunlar. 1954 and laşmaii gereğince, büyuk Süvsyş asATATUKK BUSTU Faüh ilkokuluna konulan Atatürk büstü kerî üssunün ve orada yışılmış asdün törenle açılmıştır. Resim, törenden bir görünüştür. kerî malzemenin bakımı ile alâkalı olarak bu bölgede bırakılmışlardı. (Le Monde) gazetesmın muhabıri şimdi Mısırlıların el atmakta oldukları bu Ingiliz üssü ve stok edilmiş askerî malzeme hakkmda şu tafsilâtı da vermektedir: «Eden tarafından yapılan bu rndlaşma çok sakattı. Harb zamanında 80.000 asker ve 70.000 sıvil işçı ile ba(Bcsinraft î inrı w kımı yürütülen, bu bakımı yalnız sesetmişür. Yetkili çevrelerin tasrih ettiklerine göre, Butler, News Week nede 50 mıljon sterline mal olan bu muhabirinin sorduğu suale cevaben «Ingiliz kıtalarınm Alısırdan der üs tamamile boşaltılmış ve tehlike hal ve tamamen çekileceklerini sananlar yanılıyorlar» demekle kayıdsız ânında Ingilterenin tekrar buraya şartsız çekilme olmlyacaktır demek i=temiştir! Aynı çevreîer bu ifade dönebıleceği hesablanmıştı. Eden m janlışhğmı şuna atfetmektedirler; «Butler, mülâkaün nihai metnini, yanlışr hesab >aptıs»ı suradan da anIaşıh3 or ki, bu defaki taarruzda Inyaymlanmadan önce görememiştir.» giliz ve Fransız kuvvetleri bu ÜSSÜ ele geçirememıslerdir. Süveyşin İngilizler tarafından tahliyesi esnasında burasıBu sabah Londra basını, IngilizAmerikan ihtilâfı ile meşguldür. nı gezen bir aians muhabiri, mevcud Gazeteler, 110 Muhafazakâr mebusun Avam kamarasına bir takrır askerî malzeme ile, tüfeğinden miğverdiklerini bildirmektedirler. Iktidar parüsinin mebusları, Birleşik ferme kadar 25 tümenin teçhiz ediAmerikanın son Ortadoğu hâ^liseleri karşısındaki tavrını esefıe kar lebileceğini bıldiriyordu. Depolarda 50.000 ton cepane. 200.000 ton haıb şıladıklarını ilân etmekte ve Avam kamarasının da bu görüşü benimmalzemesi vardı. Karash'deki parkta semesini taleb eylemektedirler. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler ta 1000 buldozer, ışler vaziyette 14.000 rafından alınan karar da esefle k?rşılanmaktadır. motörlü vasıta vardı.» m Ingıltere, halen Mısırın kontrolu altındaki Süveyş depolarında takriben Bu sabah Times gazetesi IngilizAmerikan münasebetlerini ele yarım mılyar Uralık harb malzemesi ve cepane bulunduğunu açıklamışalmakta ve şöyle demektedir; «Ingilterenin umumî politikasının yeniden gözden ge«jirilerek gü tır. Şimdi bu silâh btoklarına Mısırın el atıp atmıyacağı sorulmaktadır. nün şartlarına uydurulması, Avrupa ile olan münasebetlerin yenidcn Rusyanın Mısırı böyle bir tedbır al; ayarlanması icab ettiği gibi. Kuzey Atlantik Pakü, Balkan Paktı gıb mağa teşvik ettiği zannedilmektedir. bütün müdafaa teşkilâtınm da takviyesi bir zaruret haline gelmlştir. Fakat Kahirenın böyle bir teşebbüste Birleşik Amerikaya gelince, onun da müttefiklerile hemahenk bir bulunduğu takdirde Londrada Ingıdış politika gütmesi icab eder. Bu noktada, asıl mühim olan. Ingiltgre lızler tarafmdan bloke edilmiş ve ile Birleşik Amerika arasında yeniden bir gdrüj birliği ve mütekıbil kendisine aid bir buçuk milyarı da itimadm teessüs etmesidir. Amerika aleyhtarhgı hususunda müttehid kaybetmeği göze alması icab edecekbir hale gelmiş olan bir ingiltere ki bu tehlike her geçen gün bir az tir. daha artmaktadır sadece iki memleket münasebetlerini bozmakla Bugün Kahirede beyanatta bulunan gerek Batı âlemini ve gerek Amerika kıtasını felâkete sürükler. Bir Mısır Harbıje Bakam General Ableşik Amerika Reisicumhurunun bu tehlikeyi görmesi zamanı gel dülhakim Amir. Sina çö'ünder çekilen Mısır birliklerine hitaben bir miştir.» Ingiliz Urdün anlaşmasınm feshi meselesile meşgul olan Mu nutuk söylemiş ve Mısırın son muhahafazakâr temayüllü Daily Teleraph ise şunları yazmaktadır: aSov rebelerde kaybettiği sfâhları fazlasii yetler Birliğinin Ortadoğuya sızmakta olduğuna dair Ingilterenin ih le yeniledığini, boşluğu doldurduğunu söylemistir. T tarlarının bir hayal mshsulü olduğu, halâ, Birleşik Amerika tarafraFakat Mısır generali bu silâhların dan iddia edilecek midir? Rusyadan mı yoksa Süveyşt^ki İnHalkçı Daily Sketch ise şöyle demektedir: «Birleşik Amsrikanın giliz üslerinden mi temin edldiğıni aSüveyş politikası dostça değildir, maalesef dostlarımızın takib ettik çıklamamıştır. General Amir şöyle leri hareket hattı bizi yaralamıştır, bu yaralarin iyileşmesı pek kolay demiştir: olmıvacaktır.» «İngiltere ve Fransa bize karşı tutunarmyacaklarmı anladıklarmdan îsraeli yardıma çağırmışlardır! Fakat şimdi Mısır ordusu, tecavüzden evDiğer taraftan Daily Sketch gazetesinin verdıği bir habere göre velki Mısır ordusundan da kuvvetbazı Amerikan diplomatları Başbakan Eden'i devirmek için çalış lidir.» maktadırlar ve bunlar, Amerikanın Ortadoğu siyaseüne taraftar kimKahire 28 (a.a.) Süveyş kanal selerin iktidara gelmelerıni terr.in için teşebbüslerde bulunmaktadırlar. bölgesinde bugün durum nisbetcn Sağcı halk gizetesi şunu da sormaktadlr; sakindir, fakat Mısırın İngiliz Fran«Amerikan diplomatlarınm bu müdahaleleri Eisenhower lara sız ve Yahudileri topyekun ihrac fmdan tasvip ediliyor mu? Yoks^ mesele yalnız bu diplomatlarm edeceği haberi gerginliği arttırmıştır. Birleşmiş Milletler güvenlik kuvgayretkeşliğinden ibaret mi? Hukumet bu hususu sormalıdır, öğvetleri kumandanı General Burns bu renmelidir'» gün Süveyş kanah kıyısmda kar%rgâhını kurmuştur. Diğer taraftan Mısır üzerinde uçan İngiliz uçakları MıFransız gazeteleri ce Birleşik Amerikanın Ortadoğu siyasetini sırlıları iş başına dönmeğe teşvik eden beyannameler atmaktadırlar. ienkid etmektedirler. L'Aurore adlı saşcl çazete şöyle demektedir; < Son zamanlarda kararlarmı çiğnetr^iyen devletlere karşı daha Pasif mukavemet devam etmekte ve şedit davranmağa başlıyan Birleşmis Mil'etler kuruluna karşı duy her an bir nümayişin patlak vennesi beklenmektedir. duğumuz saygıyı belirtmek için OrtadoğiKİan çekileceğiıriz rruhakDiğer taraftan Mısır hükumeti bukaktır. Bunda kimsenin şüphesi olma.m. Bizden sonra bu bölgede Bir gun yaptığı bir açıklamada, Süveyşe leşik Amerika Sovyetler Birhği ile başbasa kolac?klardır» Başkan tecavüzden yalnız Ingilterenin mesul Eisenhovver ve John Foster Dulles bu takdirce Kremlmi Şam ve Ka olduğunu ilân etmiştir. Açıklamida hireden daha kolaylıkla uzaklaştınlacaklarını mı zannediyorlar? Eğer şöyle denılmektedir: «İngiliz gemileri, bu şekilde bir zehaba kap'.lmışlaria yanıldıklarını anlayaeaklardır. İsrael Gazzeye hücum ederken, bu Yalnız. Amerika devlet aöamları hata'.arını anladıklan zaman vakit bölgeyi top ateşine tutmuştur. Eğer geçmiş olacaktır. O zaman, hem biz:m için. hem onlar için ve mha İngiliz müdahalesi olmasaydı, biz İsraelin hakkından gelirdik.) yet, hem Arab devletleri için vakit çok geçmiş olacaktır.» Mısırın elinde bugîîn 25 tümeni teçhiz edesek silâh vart İngiltere Amerika ihfilâfı aşığa vumluu Muhafazakârlar müteessîf! Hergun artan tehlike Eden'e karşı Amerikan hücurnu! Fransız gazetesinin suali r, gergiıtliği çalîşıyor gid^rmeğe I I yaşında sabıkalı yankesici! 4 amele toprak altmda kaldı İzmıt 2S ITelefon'.a) Golcüğe hağ'ı oır koye sru getinlirker toprak kajmnş, d8rt amele altında ka'mıstır Mehmed Ozmen ism'ndeki amele ölmüs, üçü varalı nl,r»k kurt?rılm!5l?rdır BULDOZER ÖMÜÖ BOVUNCA AYLIK GELİR Bakanm konusmasından sonra kursuye ge'.en soru sahibi Çanakkale mıl letvekili Safaeddm Karanakçı şunları soyle^ı • "Bu sozlU soruyu vermek'ekl maksadm her han?i bır sivasi polemik acmaktin ziyade 6761 sayılı kanunun memleket dahi'inde mu^•e:if sek/ller dekl tatbikstı muv?cehesınie mılletvekill olarak hareket hattımızı t&yin ve vatsndaşla olan muna"eeT:'"izı tar.zim e*me': gavesine mâtuftur Ba. kanın beyanları benim sozlu sorumla alâ^ah değüdir. Blî. anav=spın âm!r h'ikrrie v e Koraltan'm Mecılsın kapandığı gun bu kürsüden bu yoldaki temerni ve işaretleir.e uyarak vapmış oliufumuz bu nevı gezilerde bir fcısım idare âmir lerinin ve zabıta mer.sj'larının rıuz'iç takiblerine. haksız ve havsiyet kırıcı mudaha'elerre m'rıız ka'aık Bu ne vi hareketler devletın otorıtesinl ve vatandosın kamın felâkkısini kanu"a kirsı h''İTTr.etinl sarf^aktadır Bu mu şahede ve teshisimi misâ'lerle teyıd efmek istenm. Goîçukte bir kahvede yaptığımız h^Hbıhale mudrhsie eaen. zab:ta âmir leri a^akta d u r m n m yasak o!du*'inu Iddiı ettiler ve avakta duranlsn yer de oturmak mecburıyetnde bıra'stılar» Safafddin Karanakcınm bu sozlerı nl kesen Saad^din Yalım ..Neede nerede'n rt:v «0311 Knarakçı . Kah vede. dT*da deiil,> diye cevab verince Başkan haTıbe karsıl'klı konuşrr, .malarını ihtar etti Bınun üzerine Karanakçı başktnî «S'îadec'din Yalım bana saiaşıyor E:r hafta sonra Ja za bıtları okuyarak slzi iz'aç edecek » dedl Müteakıben başkan. Ts''ma mudahalede buhmmanns'nî lhtar ettl Bu rica yollu ihtar üzerir» ıvağa kal kan Zonguldak mMetekı'ı Hüseyin Baiık başkana şfiyle dedi«Başkan bey o tarafa rica, bu tarafa ihar, öyle ml?» Balısm bu söz'erıne sinirlenen D P mılletvekill Halı: Turşut, BahŞa bağı rarak susmasmı istedi Bu hal KarsıIık'ı munakaşalara sebeb oldu Başkin n.unakaşacıları sıi'iuraraV BalıSa: »Sizden de rica e^'»"Ti el»*!İr' sukuretinj İhlâl etmeyın • rteH "Milletvekillerini takib ederkri cezalandırınız» Daha sor.ra konusnı;,ır,a deviaı "ien hatıb, şunlan Ejyhysreic kursaüen 6643 sayılı kanunla teş=Vkü! e*miohn Türk Eczacılar Bırlıeirıir 2 büvük k<n°ıesi. dün «?at 10 'la Birîiğin Cağ»loğlunda Ortpklar hapırd^ki merkezinde çabşmalarır.a başlamıştır. Dokuz bölgeder 47 dele^enin i^tirak eti'Si kongrovi. Mprkrsz heveti başkanı Vahid D«mi>k3n bir konusm' ile acmıştır Toolar'ılar v 2*=*°ri l vüü\ ü"!İeri kanunu dnlnvısilp Birlik ad'îıa ha7irlnır*n celpnk. kn^^e biskanı Sabit Ecemi? V^hid D^rni:':i1^ ve G«nel c keter Silâhadr'in T?dal İ»n T?.kimdeki ar>ir1=ye ko Eczaoılar iirllği kengresi Flshru Amerîkayla ¥AIÛ Çin arassnda aranıhk vapacsk Yeni Delhi, 28 'Rl Komüni=t Çir. B,«bjka"i Çu En Lai. bugün HindLstana gelmiştir. Kızıl Çin Başbakanı büvük bır tezahüratla karşılanmıştır. HirdKızıl Çin görüşmclerinde Neh ru"nun Çu En Lai'den, Sovyetlerin ^TqoqT.;vtr,rıa ^?ker sevk^*n^leri ve rrüdfhalesir.i durdurmak için tsva? sutta bıılunmasını istiyeceâi tahmin erlı'mektpdir. Avrıca Nehru. aörüsmeler sırasmda bilha«a VVasbington ve Pekin arasındaki görüs farklarını da giderrncve çalı=r>caŞı bıldirilmektedir. Bıl'idiâi gibi. N^hru öniimüzdeki av içinde Amenk""a gıdecektiı. E'scn hoVv'erN^bru rrüz^kereleri 16 aralık ta hasliyacnktır B« mü'' '<p''er!e l'eh rur.un. Çu En Lai'nip gdrüşür.ü Eisephowere izah edeceği de tahmin Rcnz'nle plbisp yıkarken ypparsk öldii Dolabderede Kırlangıc sokağmc?33 2 PUTnaTİı evde oturan Zıhni Demirkol isminde bir şahıs, elbıselerir.ı ber.zınle yıkarken odada bulun n gaz ocağmdan benzln parlamış ve muhtelif yer'.erinden y2n.nıştır. Kaza?ede ilk vardım h?s*?T1esin? kaldı^ılırken yold^ Cu En Lai 12 gün Hindistanda kal fı ölm*js ır Hâdîse etrafırda muddeii dık*an sonra 6 hafta sürecek seyamumtlik tahVikat vanmiktadır. hRtinp devam pdeeektir MeTil^keti d>in<>rken Cu Er Lai. Yeni Delhi'den indi: geçecektir O vakit de Nehru, Eisen«Hükumetten rica ediyorum Mil hower'in görü«ü"ü K'zıl Başbakana letvek.li takib edenlerı, mUletveki'.: ile vatpndaşm temasır.a mânı olpnları ce'alandırımz Buna müsamaha Ruben A^'nın tahlive talebi edllmekle. suçsuz vatandr.ş takib o'.un makla milH tesanüt bozulmaktadır Bu reddedüdi na ıtnkân vermevıniz Turk mllletınin Vurd dı^ın ı rrilyonlarca lirahk döyegâne ve hakıkî mnniessılı. her kuv \ ı? k?çırdığı ıddıa^i1? mahkt'moye vevetin yegâne membaı Büyuk Meclis rıipr; Ruh»n Asa'nın 26 davasından takdır ve karar sizir.dlr •> ririne dün 1 Açırcezi mahkemesinde Gundemdeki son sual Mustafa Ekin dfvam odilmı^tır. cinın Şiirt belediye sefimlerı'.e ilgili Dunkü cevab İdi Bunu da cevablandıran Huseyln gelmediSi cel^ede tallmatlaraalan saAvni Gokturk, Beledlve Ba>i<anının nık vpkilı. gorülmüotür Soz Hubcn Asa'nın tahlıvesinı sıvasetle lştisalı tesbıt edildi"inden ist"rri"!, Haine vekili müdahale ederek isine clhavet verlldıîıni »öyledl «2f> mifyon dolarlık dovizı \urd diFi Daha sonra üç kışiye hıdamatı vata •ve *ertibinden maas 3aî'3nması hak na kaçıran ve 23 sene hapsi istfnen k'ndaki kanun teklı'mır1 Tiuzakerelen bir maznun. serbest bırLkıldıgı tik' »nıldı Bunlara 150 şer lira maaş dııde. pnse=ine kursun sıkılsa, olurr ver"me5i kabuî edildi. Ve gündemde pahisına gene de kaçar» derr.iştir. TÎThkeme. tah'ive tnlehtni reddpt'"a^k?. rr,'dde bulunmadısı İçin saat nıış. davayı başka blr güne bırak1Ö30 da toplantıya nihayet verlldi mıştır. Fikriye Sertcan isminde bir kadın id Kaoalıçarsıda alışveriş ederken kolundaki çanta açılarak 850 lrrası çalın mıştır. Yapılan tahklkatta yanke«iclnin 11 yaşında sabıkalı Ayizer Pıtırdar olduğu anlasılmış. yakalanarak tahkikata b'şlanmıştır. Sühunet dün 16 santigrada kadar yiikseldi Eir kaç gündenberi havalar yerülen ısınmış ve termometre dün çehrırrizde +lfi santigrad dereceye kadar ™k«elmlştir. Yeşilköy Meteoroloji 1»ır.svonu, Iskandinavya üzerinde meyJan ı gelen alçak tazyik merkezinin, .iusule getirdlğt iyi hava şartlannm merrleketimizde blr kaç gün daha devam edeceğini büdirmektedir. Bugün hava bulutlu olacak, rüıgâr güney batıdan mutedll ve zaman xaman sert estcektir. Evvelki gün başlayan şiddetli lodo? fırtın'isı dün dinmemis, Şehlr Hatları vapur seferleri intizammı kaybptmiştir. Harem Salacak seferler: sabahtan İtibaren yapılamadıjı gibi Sirkeci Kadıköy araba vapurları da ilk sefpıden sonra işleyememi'ştır Üsküdar Beşiktaş yolcu vapurlTrı ise ancak saat 7 ye kadar yapılabi'.miş, bu saatten itibaren tatil ed'îrp.'ır Eilhıssa Kadıköy ve AnsdcİL; =eferlerinde 515 dakikalık gef'kmclrjr oîmustur. Telefnn müdürlüklerinde çalışan kadınlara dair bir soru önergesi Hür P milletvekillerinden Hasan Karg2l. dün T. B M. M. Başkanhğrna. Ulaştırna Bakanı tarafmdan yazılı olprak cevablandmlması kaydile blr takrir ijpndprürristir. Hasan Kangalın bu takrlrinde. P.T. T Idaresinin Telefon Müdürlüklerinde çalışan operatist kadın memurlarına resmî tatil günlerinde izin verilmedi&i. mesai dışı çalısmalanna ücret tanınrradıgı yolundaki iddlalann doğru olup olmadıgı sorulmakta ve ezcümle şovle denilmektedir: «Bu iddia dogru ise. Resm! Tatil Günleri Kanunu ile Hafta Tatili Kanunu muvacehesmde bu memurların çalısmaSa zorlanma?ı. teşkilâtmızla üglli hangi kanun hükmüne dayanmakta
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog