Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

OftRT »KastmUM Kadin JVloda Eskiden yeniye Moda o kadar fabuk 4»|i#iyor kı •Th|ılıı kumajı MkimadeB blçirrv •«kiyoc. Fakat, b«r»ket vcniıı ki bu fu. Mçimlerde esaah blr defiiıiklık yok. Büttın yenılikler ilavelerde. Bunan için, eskl elbiselerimiri yeni modaya uydurmak her zamankinden daha kolay, Yandaki resimde gördüğünüz elbiselerin hepsi geçen yılki modanın eserleridir Fakat, bu yılkinden de hiç farkları yoK, çunkü yeni modanır icabları olan kürk yaka vesalr* gibi ilâvelerle yenileştirilmiştir. Eskiden yeniye bu geçis zevk sahibi her bayanm kolayca yapabüeceği blr yeniUktir. Böylecs, modanm emrl yeHır«•Idiği gibl yenl bir «Ibiw kazanılnuf oiur. L TARIHIN TARIHI BAŞBAŞA Imparatorîçe MH AA Z * Çcrumla Kactamoou araaındald KOt ormanının mOteaddid y«rlerln« konaa atet 11* « y l Km uzunluk T* fenlsllflndekl en keslf lahan tamamen ktll elmuatur. Bu vak'adaa tahminen blr ay tonra aynı halln Ada dagında da vakl •ldutunu tOylOyorlar tsln anl aglanacak tarafı yakılan ve yakılmak Istenen aahalann hiç blr sekll ^Ie tarla olmaga elrerlsslı olaeak kadar dlk ve larp terler olman. Bu lahalar tallm blr klne kurban mt yoksa vahşl blr hazza âlet mi edildl? Anlasılır ş«7 değll. Kargı Haeihamsa Behçet Kumral All Çevlk Keramet Sok No. 61 Kâ«ımpaıa adre«indaaı aldıfımıa blr mektubda, acmtlerlndekl blr MmcıDin dOkkânından ervele* U kitrnıa telefon ettlrlllrken, tlmdl okula yardım s»rekçe«!le 50 kuruı alındıjından slkayet edllmektedlr. Bu ıcmt* a n t mi telefon lazımdır. Bilâmenfaat orman yakanlar YUNUS NADt SIJR MÜSABAKASI J4 ÖLÜYE MEKTUP Her telefon edenden rorakJ iane? MODELLER ) YÜZ GÜZELLİĞÎ F n a t tmparator Ö]«nl'nln y»nma TaklM*ıJ l n d t a . öt«k!l«r lıter stemeı bls'arlnl b«lU rtmemeg* çalıatüar... İmparator öjenl'ye en /:vi yert »yınyor, ftrafıcda p»rv»n« glbi dönüyordu... Çay lçiürken OJenl Imparatorun b*p aagında ldl. Bllhaaaa Earlcly» Nazırımn karısı »ekemlyordu... Krtesl ıUn ÖJeot oyım oynarken gen« tmpa. Jratorur, vanmcta !<11 . Dünya gent kendi dalgaımda kardesim Stn çittiğindmbrri HİÇ bir }ey întanlar gen* Ümid dolu ^ıkıyorlar evden tabahlan Kiml hiç dönemiyor Kimisi boş dönüyor avuçlan Akşamlan. Tramvaylar hep büdlıjin gibi Salkim taçak. îşçiler gene burcu burctt . Ter kokmakta Kadınlar altın damUut. Dahan var kardeşim dahtut Odacın Ahmed tabahlan gen» ıGünaydın beyim» demekte Yalova kaymakam\nt Gene hlç kimse dinlememektt, Kar gene fctjtn yağıyor Erik çiçekleri, nisanda açıyor Kaydırak oynayan çocukların Gene kavga ediyor fcopı önünde Lâfın kısan dostum Senin yokluğunun, Farkında bil« Değil kimse. Karıntn tırnaklan gen<t uzun Dudaklan boyalı Ve tenin duvardaki Güveylik resmin Şimdi sandık odannda dayalt.' * Yıkama ve kurulama Yüz güzellığinin başlıca tan«H temiılik olduğu gibi, yıkamm T» kurulama bahdnde dikkat edüeeek nok talar da bu guzeUığe yardımcı tm •urlardır. Bır kere, kullanılacak »?bunun iyi dns olmasma dikkat edilmesi lâzmdır. Ikıncısi, yucadıktan •onra cildın çok ıyı kurulanmagı hiç blr zsr'an ihmal edilmemelidir. Ayrıca, yıkama ve kurulamada el hareketlerınln tesiri de çok mühlmdlr. Zirı bu harekeüar, elldln kurulanmasır.da olduğu gibi buru»uklar uzerind» de büyük rol oynar. Yüzümüzün naiü yıkanıp kurulanacagı agağıda gö«teriimi«^ir. Y8» nkanırktn nı dalma yukarı âojtru alınmah ve parmaklar >uzu bu »rklldr ııfma Eskl sabitiere yenl nıbay | haklan £ Kakl aakert emeklllerla B U ' vazzaflıklan zamanında terfl nl J zamnameslnin bulunmamasın | dan dolayı uzun müddet terfl S edemerr.Mer ve yekdigerlnl mO | teakıh uzun aüren harblerde vfl v cudlerl yıpranmıs, sıhhatler! | muhte] olrruş bu zavallılar halen 5 de emekliltk maaşımn esit hak | kından mahrum kalarak klra ' kftçelertnde zahtnet çektoektedir J ler. Bu en etkl muhartbler bu | vatanm evlAdı, bu mllletln efra > dı. bu Ttlrk ordununun feçmla | tekl zabltlerl olduklan lçln «ın s talleri glbl e(lt hakkın Uşmll | lle terflhlerl yolunı gldllmeeln ? de lcab eden makamatı juzel | kalemlzle ikaz etmenlzi hamlye \ tinlzden bekleriz. N Teymtîr Ozbek | tOleymanlye Mehıred Pş > Yokuşu No. 41 | 35 M. Turan Tekdoğan Izint H A Y A T A K A R Ş I Tenl modanm esasları dahilinde dıişünülmüf ve aynı zamanda çok f«7el blrer buluj eseri olan bu salon ve çay elbiseleri Pariste tertiblenea •Günun Modası» feçidlndo en fazla begenUen eserler olmujtur. Soldakl model ipek danteldendir. Dlğeri Ktenden yapıLmıj, flyonglarla lüılen Kurularken de havluyu tutan parmaklar yıize reılmde fOıterildljtl ırkllde traiM etmelldtr. O t n ı k&dar Napolcon hiç böyı* a«ıkça afik oldui^ınu b«lll rtm«la mlştl... Her an ÖJenl'yl yanmda ıatlyordu. Blr aabalı kın gezmegt (S. türmdatü. ÖJenl blrden durarak üzertn» »ebnem yajmn blr yoac«yı Işaretl» «amsn n» güzel aey» dedi Ikl gün aonra ea^ayda blr plyango terttb edildl K&zananıar arasında ÖJenl Tardı tmparator ıkramlyelerl »endl •lllt dağıttı. ÖJ«nl'y« rümr11tt«n mamul »n«»a blı yonca düştU... Toncanm etrafmda pırlant«lar »mnlı... Irztnllier, keodllerlnden bahaedcn blr hekime rasıtamııla blr mektub yollamıglar. Ayda 3000 Ura kazandıgı nı, fakirlerl dahl para almaksızın muayeneye yanaçmadıJmı uzun uzun bahls konusu edlyorlar Bu durumda olanlano, parlak mealeklerlnln kazan cından şlkiyetçl olmamalan («rcktıglni bellrtlyorlar. Blz lkl Urafın da hüviyetlerlnl mahfuz tuttuk. Halld Gdrtel Bedreddln mah. H ruzarkaaı lokak No. 27 Kasımpaşa adreslnden aldıgımız blr mektubda j Amerikan yardımı «tandard paketle| rln başka kazalarda olduğu gibi daI g1tılma«ına ragmen Kasımpaşada açıçıhp blrer kllo olarak faklr halka dafıtılma^ından slkâvet edlllyor Tedlkul* Hacı Kvhad Çesm* aokagmdaki an» laiım paıladı^ından aok?gı klrletmektedlr Saüh Ulusctlu Tedlkule Hacıevhad Çejme «okok 18 No Nedlm Palamutçu Mah M No 68 Kepsüt Bahkeslr Abone oldugunuz halde alze gdnderilmlyen dergllerden evvelt kendllerlne lonra (îstanbul Gazetecller Cemiyetl. C.galoRlu • Istanbul) adrenlne şıkâyet edlnla, Teknlk Tnlverslte talebeslylm. Bu sene, çeşldl! tebeblerden dolayı, esasen fena olan mall durumum d^ha da fena blr vezf>et almıs bulunuyor Senclerdenhcrı o m o k u l ve llse talebelerıne matematlk dersl vermektevtm Bu !şte öylesıne lhtl'sas keabtttlm kl. pek teerubeli bir 6gretrrfn gıbi rfgretebilecegımfcldrila edeM'lrım. Sİ7 !en, çayed matem<ıtık der» lerinrten çoruklarını yetiştlrmek veya «•rıf geçirtrrek arzuFunda olan talebe \elı!erl tdnu rrsanız tavassutunuzu) rica edecegım Şartlanm çok nıüsald o! ıp istenılen garantivl, lstpnllen ««kıU'e vermege hazırım. Tavasjutunuz halınde ilzi mahçup etmiyeceğımden emın olablilrslnlz. (HUvlyet mahfuz) NOTUMUZ: ' Bu gencin hüvlyetlnl her lhtlmale karşı, glzli tuttuk. Mektubla müracaat olurja kerrimnı h4berdar edecejiiT Brtyle mektublar bu «Utuna gı re degıNe de, hem çalışıp hem tahNİle dev.'m etmek lstiyen blr gencl fbu sahadaki llk müracaat olduguru dfkkT'e alırk) kıramarlık ErzinlUerin karşıhjı Hayatı boş görüyor gözlerim tNedir j/a?amflfc?» tDüşün ki gün gelecek toprağın da kalmtyacak » Sonunda böyle olursafc ne zevki var ömrün? Yann dc&l de bugün gelse farJct yok ölümün, Kadın, hayat ve hay&l, afinâ olunca oct; Her an gilzel gibi, lâkin tonunda aldatict, Hayat hayâlle güzelmiş, kadtn da *evgi il« Fakat kader ne hayal der, ne aldınr güzele... Gtilen dudaklara yer yer, ağtr ağır, gün fffln, Çöker beürftst bir yolculuk üzuntüsünün... Bu. yol değil, beni en çok dilşünce korkutuyot, Hayata gelme güzel jey, duyup düşünmek tor. Kasımpaşada Amerikan paketleri »8 . Zrdvan Tuncaral Anfcarc , İLK YAR ATILANLAR ^ ed^memitti Patlıyan an a lâğ^m tZaman» yarad\lmam\ştı henüz, Ne gül vardi, ne bülbül, Ne mızrap vardı, ne tel, «Para* adındaki Peygamber de halk Havva'mn kızt Baldtnnt tatıhğa çtkarmamtjtı d»ha, YaraUlmamiftı jeytan d a . . . cSır» perdestnin ardında Tanrt fcendinl öğrenmek dlledt; Ben kim'im, ne'yim, derf* Böylece Kendi vaHığını idrak eyleyince Evvelâ Âştk'x Varhfrnın kapladığı, Dohıp dolup taftığt Âleme nazar eyleyince dM Ma'şuku halkeyledi... • Aboııelerini unutan dergiler tmp«rmlor uıulannı fntmljt hâi* galmlftl airtyete (Ore Mr n mlman Lcfueli »»t:r»rmk O]«ni'nln odasısa tlztl Blr kapı açmaaını emntmlıtl. Blr rece dt bu kapıdan iızın ramcı fltmlstl ÖJanl, Impaartoru odaaında görunc* yatagında dojnılmua T« latlflnl boemadan: <B«n kendlml blr aaılsadenln misaflrl aanıyorumi denl;!l Bu adslerl duyan Napoleon da taffedersl nl«, «iellllk e'tlm» dlyerek odadan çıkmaktan başka çare buiamamı;tı... (Arkası Ders vererek tahsiline devam etmek lstiyen bir genç Türkiyt4t ıkşri hakkı jaknı Ortadoğu petroîları devam) (fJcinci içln, rırhlı, denizaltı lçin, nakhye içırı lâzımdır. Atom bcmbasırdan evvelki en tahrıb edlci harb silâhı bir mahalle\"i hâk ile >eksan eden tavyare bombJİanrnn patlayıcı madc'.esınin Ö Ü «Toluene» denılen nesne yani 7 bir petrol mü^tskkıdır Ü=telik yoi demek, petrol demek ısınma drmek petıol demek, temi'lık d»mek petrol demek, hat'â ilâc dfmek dihi büyük mikyasta petrol demektir Demir perdenin bir tarafile Ste tarafını bu en muhim silâh mevzuunda mukayese etnğimiz zaman kor.ıunist b'okunun gerek istıhsal, gerekse iht.yat bakımından ancak onda bire »ahıb old6ğunu gorürüz. Bu şartlar altında; tekrar edelim, atom da, hidrojen de kanun dıjı edılse dahi, komunıst bloku «petrol dalgası altında boğulmağa mahkum» durumdadır. Çok sukür Batılılar harbi kağıd üzerinde kazanmış olduklarına inanıp rahat uykuya dalmış değıllerdir; tıpkı komunist blokun da «elimizde yeter nuktarda petrol olmadığma gore davayı kaybetuk!» demedikleri gibi, âsikâr olarak bır taraf durumunu daha iyileştirmeğe, hiç değılse muhafaxaya çalışırken, karşı taraf da bu müvazenesizliği kendi lebine düzeltmeğe çalışıyor. Bunun için nüfuzunu tâ Bolıvia'y» kadar uzatıp âcil ıhtiyaç ve tehlike halınde petrol Ihtiyatlarmı müşterek menfaat emrine tahsi» imkânlarını tesbit gayesini gflden bir Amerikalılararssı Konferansı sahote etmenin yolunu buluyor. Ajanlarını Okyanusların ötesine sevkedıp hükumetler seviyesindeki bir kor.feransı sabote etmek imkânlarını bulan bır rejımin hemen bur.unun dıbındekı Ortaşarkı ihmal e deceğıne ınanmak gülünç olur. Nitekım, senelerdenberi devam edegelmiş olan bır*nücadelenin emarelerini ancak §u son haftalar içinde açık açık gorebilrniş durumdayız. Sovye'ler Birhginin Ortaşark petrollarına s?hıb olabilmek, hiç değil«e Batüıları petroldan mahrum etmek stratejisinin belkemiğini bu mııazzam servetin kâTİleri yabancılar tarafındpn Het ; !mekte olduğu vâkıası teskıl edıvor ve marşlarına dahi cEnteir^yonal» aduıı vermeğe varacak derecede beynelrnilekilik iddia eden Sovyet rejimi, Ortaşarkta milHyetçilik cereyanlarmı seve seve destekliyor. Petrol bahsinde milliyetçilik cereyanlarmm «varlıkblar» dan îranı ne duruma zorlamış olduğunu bu sütunlarda Inceledik, «Tufeyliler» den Mısıra en mühim gellr kaynaklarmdan biri olan Süveyş Kanalını tıkattırmış olduğunu da hep beraber okuduk. tstiklâline hududsuz inanan bir milletin ferdleri sıfatile gerçekten «cı bir hakikati kabul etmek lorundavız ki petrnl konusımda milliyetçilik Ortaşarkta hem']7 tasvib edilebiiecek bir cereyan olmaktan çok uzaktır. Fav dalı değil, tam tersine zararbdır Gerçi, istihsale açılmı} bir sahada petrolun yeryüzüne çıkarılmasj, çok çok, gayet basit bi' tulumbanın lşletilmesme bağhdır, fakat Ya »onrası* Çıkan petrol re olacak0 Ne yenir, ne içılır, ne sürunulur hir nesnedır mubarek. Gaıibdir ki milliyetçilik cereyanlarına daha kolavhkla kap'lıveren Ortaşark memleketleri, parlmanter sıstemle idare olunanlardır. Dığerıerı bu bahıs üzerinde durmanm luzumunu dahi duymuyorlar. Buna Uarçılık biımcı grupa dahil olan Irakm kuvvetli Başvekilı Xuri Said Paşanın ikıdebır karşüaştığı baskaldırmaıa: muvacehesinde: «Ke"di topraklarımız altındaki petroldan daha millî bır ser\'et tasavvur edebilir misiniz"' = sualıle, hiç değilse kendi memlek2tı için, bu bahsi kokünden kesip atmış olduğunu da belirtmek gerekmektedir. Seven ile levilen, *Â?ık ile .Ma'jtıfc; ldrâk ile Nazar Vtsdle erdiler, Tanrx nefesi olup • Âşık ruhlar halınde tecelli eylediler... Karaca oğlanlar, Nedimler, Şeyh GalibTer Mevlânâ, Bâki, Ynnus Emreler... Hepiniz, hepiniz Üçilneu SelimHm, Tatyos'um, Vikros Ağam. Mustafa Çavusum, Kacı Arif'im, Tanrt nefesi dedem benfrn... * Rabbin nefesinden ^ Halk edilen Âştk ruhlar Bin gulistana bedel Tanrt kokusunu nefes eylediler, Milyonlarca guneşe bedel Güzeüik nurunun etrafcnda semaa ba$ladtlar; eyledTler... BULMAC I 1 I I I I » Sevqilim... Sevgihm...* diye terennüm Şnr böyle başladı Erenler, Nağmeler böyle halked'ddi. Nağmesız âlem mi olur, Sevgüisiz şiiri neyleyiıi Dedem, Âşık Veyselim, Nedim'im, Şeyh Galibım »°nim... isan 87 ~ Atılay ETİBÂNK İSTÂNBUL PÂK6ÂLTI Iskenderun Bankacılık Şubelerinin küşadı münasebetile tertib olunan kesidelerin büyük ikramiyeleri VE 10,000 Ayrıca her şubede 130 er Liradır. Iranm da üç lene boyune» petrol gelirinden mahrum kalmak gibi bü yuk bir zarar pahasma denemij olduğu petrol kaynaklarmı millileştirme teşebbd^ünden sonra, bugünkü durumda <varlıklı» larm bu propa ga'Haya daba pek uzun bir zamar kulak asmıyaeaklarına güvenmek hatah olmaz Hıı dumm muvacehesinde, gerek petrola sahib olabilmek gerekse hasmı petroldan mahrum etmek kaziyye«inin icabı olarak Sovyet Rusyanm yanpbilece*i iki hareketten bhisı Ortasark topraklarmria bir köprübaşı kurmak. digeri de Batılıları bıivasıta petroldan nahrııvn etmektir Her iki hareket tarzı için de petıol bakımından «Tufeyliler» i'mini ver dieımi2 memleketler, en elveri^li 7emipi sağla*nak*a, Arab âleminde Uraele karsı bc^lenen kin bu elve^ilı zemin Ü7erinde binalar kurabilm<=k imkânmı veTnektedir. Suriye hprlısel^ri birinci tarzda bareketin mis?li. Mı^ır hâdiseleri ise ikinchinin orneğ dir. Birinci tarz tabiatile mevzuumuz dısındadır. Ikinci sekle gelinc? Ortaşark pe*rolunu istihlâk bölselerine ulastırmak meselerinde Süvey:in rolünü. alınmış ve abnabilecek tedbirleri daha evvelden inw>lemiş bulunuyoruz. Ortsşark petrollarmın dünya stılhüne mii?«T mese'oVriii böyîecç tetkikten sonra bir iki cümleve sı kıstınlabilecek bir netıVeye varmak gerekirse, kısaca: Petrnlun ha7erde ve hsrbde ehemrrnyetini müdrik, u zun zamandarberi harekete geçmi? t bir fıasmı l:nr »s'rıda bıilnndugumuzu ifade edebilİTİ?. Her iki taraf da a tom silâhlarına sahib olduklarına gör<», öciincü cihan harbini tehir eden tek âmfl, petrol müvazenesizlisidir Bu muvaTenesizliği idame ettirebil mek hususunda eösterilecek dirayet. feragat, anlayış, uyanıklık ve i^birliSi Batilı giyaîet sdamlarmın rm bilyük başarısı olacaktır. S O N B 91 Y. Mimar Aranıyor *V, m m ı »I I S EV G I 11 B 1 I 1 m 1 m\ m m m kişiye muhtelif para ikramiyeleri Her 150 liıava bir kur'a numarası verilir. J.lüştorılerimize zarif acılış hâtıralan hazırlanmıştır. lstanbul^a Galats Bankalar caddesinde ANK İSTÂHBUL SUJB ve Ankarada Fosta caddesinde Yeni şubelerimiz icin mevduat kabul edeceklerdir. MİRK1Z NÜDÜRLÜĞÜ • • w • • KLOB X Her akşam saat 20,30 dan itibaren programda: İspanyol Triosu Doktorlara Kirahk Muayenehane Taksimin iyi bir yerinde muayenehaneye tam elverişli Telefon: 483098 'OLD \N* 1 Rusların îvştede tuzaga düşürüp yaka, ıdıklan Macar deviet adammı gonck rthklorı memleket 2 Dünva durdu.:ça var olacak olan, bir edat 3 Dı^ırıdin gorilnüş ıtibarıle 4 Bü^iıkçe çapta me«ken (ıkı kelime) 5 GenclıÇın hastılık hnhndt tlrvakisl olduSu. topu gol olarak kabul eden yer. 6 Bır sıfat takı=ı Mı^ırlı a«kerlerın başhca marıfetlerı 7 Ulaotırmak. 8 Sovyetlerln kah raman Macar halkma h1lâ yapmikt^ olduklan beli ince olduğu için üzerıne bınılemiyen IUKAR1D4V AŞ4ĞIYA: 1 içinde veva üzerinde tasvir ve tablo bulıınan. 2 Ne verpen ylvip bıtıren famılva (iki keüme). 3 Bir krmçumıızla hııdıırHımuzu çizen, bariemdpn vapı'nn bir çpşıd sekerlemenin yansı. 4 En aonunda bütün fanilcrin yolcu oklukhrı âlem, tPr«i «ürerine havale ve lsnad» manasmadır 5 Bir edat 6 Irad teokll edfnlerden 7 Aptalın «nünde gldenın iki başı, gfze batmıyanlar onu üzerlerlne pek çekemezler 8 «Uvkusu gelml? gıbl agzını açar, kapare manasına bir flll. 1 2 3 4 1 6 T t Pes demeli toprak yağrnura, Gök öylesine mavi olmah ki. Deniz, esfci deniz kalmah, Sevgi gibi Yeşil suyun üstündeki kırmızı Canlamvermpli şürimle, Yazt yazıvertneliyim... Kendimi... Öylesine şalr olmahyım k\ Sevgi gibi... yaprak Yalçın Abalı Kastamonu İJOTOIBÜGÜNKUPROGRAM ANKAKA İSTANÜUL 12 27 Açılış ve prosram 12 30 Ö|Ie 7 27 Açılış ve program 7 30 Tür tu er 7 45 Haberler 8 Û BılamR Isonserı 13 00 Şarkılar (Tulun KorO larla oyun havalan 8 15 Haflf me man) 13 30 Haber'er 13 45 Saz lodller 8 30 S*na<kâı'irdnn birer eserlen 14 00 Çalışırken muzık (kaşarkı 9 00 Çeşldll haflf müzlk nşık haflf melodı'er ve dans müıijl) 14 30 Şarkılar (Ahmed Cstün) 10 00 Proeram Te kananif 15 00 Kapanıs. * 11 57 Açılıj TB proTam 12.00 AH 18 57 Açılış ve program 17 00 KaCından 'ürkuler 12 15 Küç ık kon ser 12 30 t ç aeaten şarkılar ^eTİm nşık müallf 17 30 Türkuler ıCencıe Çaâlayan, Gunul So.i^r, Gonnl Akır Cevhcr Hasan Tunç) 17 45 Karıcı 12 57 Serbest saat 13 00 Hiber ş.k h'.fıf şark:lar fsoyleven: Renee .er 13 15 Turkçe tango'ar 13 30 Mlznhı) 18 00 SırKi'ar (Mürş.de Salon orVes'rası 14 nn Sarlcılar Seııerı 18 25 Kavıb mextubları 14 30 Batı mÜ7İ*'nden Beçme'er 1R30 Melodl kervanı ftakdlm eden: 15 00 Nurhavat Ünsaldı, Cema'.ettln Hum Saner) 19 00 Konuşma Evlrgen'den jarkılar ve «az eserierl 19 10 Caz muzlgl (İsmet Sıral Te «r15 30 Franaız yıldızları söylüyor kadaşlarn 19 30 Haberler 19 45 Şark.lar (Necdet C'cı) 20 15 Raaro 16 00 Progranı re kapani|. G»7eteai 20 30 Sarkılar (Irfan Doğ16 57 Açüış T» program 17 00 Me rusoz) î l 00 Radyo Tsyatrosu " diba Fldan'dan şarkılar 17 30 Rad 22 no Beraber sa'küar 22 30 Sonat yo lle İng!ll7ce 17 15 Şarkılar z2 50 Konser salorlarmdan 23 15 18 00 Radvo köy postası 18 10 Çe Haberler 23 30 Progrram 23 33 şldll ttlrfcüler 18 30 Ordu uatl Dans müzitl ve hsflf melodller 13 57 Serbest saat 19 00 Haberler 24 00 Kapams 19 15 Tarlhen blr yaprak 19 20 PaBaaao ve yayan sodobleler 19 30 Dinlahlakî müsaCumburiyet Matbaacılık ve habe 19 40 Türk müziel 19.45 Mlty,at Akaltan ve arkadaslan 20 00 Gızetecllik Turk Anonim ŞırketJ CTzak ülielerden ses'er 20 15 Radyo Cağaloğlu Halkevi «okak No 30/41 gazetesl 20 30 Serbeat saat 20 35 Sahibl George Boulanger T» orkestrası NÂZİtME NADt 20 45 Konuşmı 21 00 Haftanın kon Tan Hlerlnı fl'lec ldart ed«l »erl T 22 00 faahlı müzlk 22.45 Ha Meful Müdüt btrler 23.00 Oeee ıon»ert 14.00 Program T» kaparu». CEVAD FEHBÖ BAŞKUT RESTORAN PAV1Y0N LOS GARIN SİUİRİIİYİE A F GİA N DİA N O A K Barselona Ooerasının birinci solist dansörlerl Masalarınızı evvelden kapatımz. Tel 48 44 47 Bomonti, Tokaloğlu Sokak. I Kalorifer ve möbleli kiraKa] lık 6 odalı daire. Tel: 63 62 51 BEBEK'te •% J Büroda daimî olarak çallş?caktır. Cumhuriyet Cad No 139 Hilton karşısı Moderno müessesesi. Tel: 48 43 72 I A T N B|A|H|S K|A|F|A A|K|A|T l»|R|tİF Dİ^İNİAİNİEİLİİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog