Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

ünyanın, ipi kopmus tesbihe benzediğini soylersem bana içerlemeyin! Bir tecD«eent «oktor M«hıne4 Kflyrnen t«r«fınd«n ymnlmıı »lan aaagıdakt rubeli gazeteci olarak kayanyı Cunıhurlyet Mflddelumunjliitlbudur, samimiyet icab, yanfir dünyanın ild mühim nln karan üzerlne koyuyoruı: Bir tarafta Macanstandauzvu, Birleşik Amerika Doatun» Turhaa, Uye devletler arasmda üctisadî, siyasi ve kültürel C Ü l » «oplar, tüfeklerbir mıleti ile Büyük Britanya araBaa. batüı mân&tınd» lllm adamı I yok ediyor. Bir taraîta Avustrabasında ciddî bir ihtilâf T* demokraai kabnmanı olduğunu ifbirliği yapılması isteniyor ı da Olimpiyadlar yapüıyor... Bus Amevcud! Dün New York'tan Londralddla »den blr g«n« il« OnlverslU me Meclis Anayasa K»misyonu dfin Mltlerl üztrind» münıkaşaya glristlği ! merikaUyı, Amerikalı Busu mu geçya avdet eden İngiliz Dış Bakanı. bı ti' dtye âlem birbirini eziyor.. İhtUau gizlemek lüzumunu dahi his Rapor, NATO üyelerf arMinâaJd ih teklifin müzakeresine başladı. leh ml »»nıyordum; aldanmiîun. Washmgton 28 (R t Amerika Dif tctmiyor ve diyordu ki: Avrupa benzüı, motörin, hulasa Ozerime ilk önce yskından vt »»*Işleri Bakanlığı, NATO üyelerl arajın tilâfları halletroek üzere d«lml blr mave aleyhte konuşankr oldu gıdan talebeol hücum »ttlrmekle ?<k akartakıt sıkıntısı içinde kıvranıyor• Amerika Ue İngiltere arasında. dakl «lyasi, iktisadl v« kültürel l*btr kam flıdatmm fimdlllk gerl bırakılSuriCede Arablar petrol borusunu Ankara 28 (Telefonla) B. M. M. büyük hata ettln. Ben, talebelerln Ortadoğu hâdiseleri üzerinde, derin liği konusundaki raporu «ıterrüe lnc« majını tavsiye etmekle beraber «nlajlemektedir. Rapor. Kanada, Norveç v« mazlıkları öıüemek içfn müakerelsre Anayasa komisyonunun bugünkü top önünde hocalanna ald meselelerl de patlâtıy<.r.. Dunyayı petrolsuz bırakförüs aynlığı mevctıddur!» dlkodu mevzuu yaptıgın İçin iert! geçilmesini teklif etaıektedir. çalışıyor.. lantısında, Hür P. Manira milletve ayıplamı«tım. 8en hatanda devam Birleşik Amerikanın da, İngiltere Italya Dıs Bakanları tarafından hazirBAYKAN EVLENDI Yüksek Kimva Mühendisi Gün Omay ile mağa tarafta Boğazlardan 8 ayda *>* lanmıştır. Amerika hükumetl bu rapoRapor aynı zamanda. NATO üyelerl kili Yunus Muammer Alakanün, milBu nin de dahil bulunduklan Atlantik tin. Senln glbl hocalık hüvlyetlne »» Basın, Yayın v» Turizm Umum Müdürü Muammer Baykaıun evlenru müsbet karsılamış ve yetküı bir arasında haber teatl etmenln lünBus semisi geçiyor... Otede «***«*• Paktuıın dördüncü maddesi der ki: sahsıyet. «İngiltere ve Kransamn Mı muna işaret etmekte, bu guretle te^ letvekillerinin mal beyanına tâbi tu hib olan ban», onları hücum ettlrn.e me törenleri, Ankarada, Türkocağı evlenme salonıında dün sabah ya yet, insani>et. Islâmiyet ve Arahlık • İçlerinden herhangi birinin mülk sırdaki hareketi gibi hür dünya cep kilâtın içind«.ve dısında NATO'nun tulmalan hakkındaki kanun teklifii le aynı Bamanda kendlnı yaralamı olduğunun bil» farkın» rarmadın. On pıinu^tır. Nikâhta gelinin şahidhğini Cumhur Başkanı Celâl Bayar, namına binbaşı Nâsır Süveyş Kanatamamiyetinin, siyasi istiklâlinin ve hesini lkiye bölen kararlar alınması gayelerinln daha lyi anlaşılaeagı ve nin müzakeresine başlanmıştır. lan kendlm* mjhatab olarak almak Damadın şahidliğini de Devlet Bakaru Emin Kalafat yapnuştır. Im, 30 40 tekne batırarak tıkıyor.. ya giivenliğinin, taraflardan birinin ancak bu suretle önlenebilir» demiştir tanınacaSı belirtilmektedır. Komisyon raportörü Zühtü Hilmi t» mazurdum. Sonrm ben onları ya Bir ay kadar evvel iki fırkalık bır Merasimde Meclis Reisi Koraltan, Başbakan Adnan Menderes, fikrince, tehdid altında bulunması Velibeşe, teklifin aleyhinde bulun Eimda da muhatab olarak almamiBtım İsrael kuvveti, 20 milyon nüfuslu ve halinde, taraflar birbirlerile istişare ki. Eîer, «hanl blr ınüesaeae »ardır Bakanlar, milletvekilleri, kordiplomatik, müsteşarlar, Ankara ve Aimus, bunun milletvekillerine itimadı d l i Mısır Ru<i techizaHle modernleşmiş Mısır eyliyeceklerdir!. sarsacağıru, Anayasaya aykuı oldu burasım bitlrenler, bilmem ne nevln yon Valileri, umum Müdürler, Gazeteciler ve güzide bir davetli küt Ru<i techizaHle çölünde perişan ediordusunu Sinâ den ufak blr ameliye İle aynı zaman lesi hazır bulunmustur.. Resim nikâh töreninden bir intıbaı tesbıt İngiltere ile Fransa, Mısır hâdiseğunu söylemiştir. Izmir D P. millet j da Hukuk Pakültesl mezunu olUYerl yor Bir hafta içinde bir ordu teçhiz leri karşısında müşterek giivenlikle^.. . vckili thsan Sipahioğlu da Velibeşeyi ler» deseydlm, bana onları hücum et ediyor. edecek kadar silâh, cephane, binlerce rinin tehdid altına düştüğu kanaatidesteklemiş ve böyle bir kanuna lü tlrmekle belkl blr dereceye kadar t*k esir.. İsraelin birkaç misli genijl'sinne vannca, Atlantik Paktının bu sa lı olurdun. Ama ben böyle blr şey ypzum ohnadığını ifade eylemiştir. Yozde arazi, yuz binlerle nüfus banııan rih maddesine ujarak müttefikleril m&dım. gad D. P. milletvekili thsa» Aktüre! şehirler zaptediyor. Bütün za>iatı lstişare yoluna gitmiş olsalardı. nlSen bununl» dı Utlfa etmedin: Onl ise, memurların mal beyanına tâbi 500 u geçmiyor. Bütün bunlar oluryetlerini ortaya dökselerdi. bugünkü tutulmasuıı derpiş eden bir kanun rerslteye ald btr mevzuu blr parti m*ken öteki Arab memleketlerinde çıt ciddî dumm ve gorüs aynlıklan da Washmgton 28 (HAPI Basksn bulunduğu halde. milletvekillerinin »elesl yaptm. Blr muhalif partinin tfl çıkmı>or.. Haniya birlik?.. Haniya < tausule gelmezdi. Hsenhower'in bu yıl Birleşik Amerlkj bundan istisna edilmesinin doğru ol 11 ufaklı bütün neşlr organlarmı 7 tek kumanda?. kalemşorlarını bana hUcum ettlrdln Kongresinden dış yardım için 4 mllBugün ir1 hür milletler camiası madığını belirtmiştir. Halbukl hücum ettlklerl n r n t ı «81a* Derken Birleşmis Milletler: Büjük Millet Meclisine sevkedildi yar doları mütecavlz tahsisat istemesi içinde en müspet ve sağlam müdafaa Stop! diyor.. Ötekiler hep birlntanbul Vilâyetinden tebliğ edüHür. P. Kocaeli milletvekili Turan ne? Siz blr defa luıun, Blzlm meKlı ği bildirilen bir kanun teklifi, dün beklenmektedir 1948 de Marshall plânı andlaşması muhakkak ki Atlantik lerlmıze kansmayın» demen lizıtr lı miştir: den başlıyorlar... ıle baslayan bu yardım faaliyetı do Günes, demokratik ülkelerde her ••Müdafaanı onlardan bekledln; cnPaktıdır. Azalan için, tecavüz karşj şehrimiz muhalif parti çevrelerinde Yahudlleri mahvedeceğiz.. tngiAkaryakıt tahdidatının tatbikab •kuzuncu yılına girmektedir. lâhiyetin bir mesuliyeti mucib oldu lara yaptırdın. Bu aenln lklnct büyük nnda otomatik yardım garantisinl hayretle karşılanmıştır. llzleri yok edeceğiz.. Fransızlan biti40 tan fazla memlekete yapılaca* ğunu. bu itibarla bahis kanusu tekli hâtandır Bütün bunlar, »enl ve tem rasında yeniden zuhur eden ihtiyaçhaizdir. Ortadoğuda cereyan eden hâKonya milletvekili Fahri Ayanoğlu receğiz.. Ruslar da beraber.. ham madde, sılâh ve tekn k vardımın fin kabulü lâ?ım geldiŞini bildirmi; »il ettlğin müesseseyl büyültmez, tlla lara aid esaslar aşaşıda tesbit edildiseler, İngiliz Fransız bloku i.'e tarafmdan, Meclis iç tüzüğünün tadil Ve Mısırdakl sivil İngiliz. Fransız kıymeti, yeni tahsıslerle 59 milyarı kls kuçüîtür. Bu lürlü hareketleriı>le miştir: Birleşik Amerika arasında çıkan üzerinde yapılan teklifte, kanunlann geçecektır. Yeni program, onumuzdek: tir Bilâhare söz alan Afyonkarahîsar İktidann ellne haklı olarak »enln v» ve Yahudileri toplayıp kampa «ürü1 Maişetlerini baük tutmak sukavga, NATO içinde de tesirini gös sadece tümünün müzakere edilmesi. yıhn 1 temmuzunda başlayarak mall D. P milletvekiU Kemal özçoban, basinda bulundujun müeaseser.İTi yorlar.. Mallannı da zaptedi> orlar. halk arasmda, bazı milletvekillerinin aleyhine kullanablleceSl dellller T« retile sağlıyan küçük motörlü kayık terebilecekrir, bu teşkilâtı zayıflata dört yıl müddetle seçilecek encümen yıla şamll olac«ktır Mısınn Süveyş Kanalı ağzından 40 suiistimal yaptıklan yolunda söylen lmkanlar Tennl» olmandan korkuyo sahıbi balıkçılaruı yakıt ihtiyaeı babüecektir. En büyük tehlike de bu lerde muhalefeti yalnız tek partinin kilometre içine kadar İngiliz Franlık avma çıkacakları günlere münharum. radadır. tiler dolaftığını, bu söylentilerin 8temsil etmesi, mahrem mevzularda ta kuvvetleri hâkim .. Bunlann yesıran motör kuvvetlerine göre azaml nüne gecmek için milletvekillerinin Bız kendl meselelerimlaı lrabında Geçenlerde bir Londra gazet»si, soru sorulmaması gibi hususlann rine Birlesmiş Milletler polis kuvveti litreyi geçmemek üzere mahallî mal beyanına tâbi tutulmalan gerek en çetln şekılde münakaşa ederlz. Kahirenin propaganda kampanyasmı bulunduğu şeklindeki habere muhaikame edildikçe çıkıp gidiyorlar; ama ler ne karışıyor; daha dojrusu ell^ri kaymakamhklarca verilecektir. tigini ifsde etmistir. Goebbels'in eski muavinlerinden bi hf partililer adeta inanmak istemememleket gene işgal altında.. Daha Bunlara aid yakıt sarfiyatı her hafne karışt'.rıyorsun? Yoksa, yedl d T. rinin idare etmekte olduğunu yazı mişlerdir. evvel de bombalanmış.. Ordu mağTrkiifin rümü üzerindeki müzake rln bir yazannı büe çlleden çıkaran ta sonunda kaymakamhklarca Valiliyordu. Bu. ne dereceye kadar doğrulubiyete uğramış.. Yanl bir felâket relere önümüzdeki günlerde devam benden ve ka'emimden korktun m ğe bildirilecektir. Bu hususta dfln kendisile görüşen dur bilmlyonız. Fakat, Ruslann da İçinde. . Mısır ve Arab radyolan haKorkma: Dost acı aöyler, fakat do?ru Ankara 28 (Telefonla> Tekirdag olunacaktır. bir arkadaşımıza Hür. P. Meclis gru2 Liman içinde veya yakın me ' yardım ettiği Kahire mahreçli rıl hanl yâleyli çağınyor.. Göbek haaoyler. D. P. milletvekili Zeki Erataman busafelerden (Pendik, Kartal, Maltepe, paganda kampanyasmm, Batılılar a pu başkanı Çelikbaş demiştir ki: valan ealıyor.. Maval okuyor. Hem ben aenln agabeyln sayılırım. Yalova, Adalar gibi) insan ve eşya gün B. M. M. ne verdigi bir sonı cBir tek gazetede bu haberi oku önergesinde Korede harb başladığı rasında beliren ihrilâflan körüklemeTalihlnin yardımlle benden once Pro Ruslan girdikleri yerden çıkarmafesSr ve hemen arkasmdan Dekan ol nakliyatı yapan denir motörlerinin fe mahıf hedefler peşinde koştuğu duğum için, hakikaten mebuslann zaman hangi milletlerin ne kadar nm mümkün olmadığmı Macar. hatdun dlye övünme Sana nasıhat etie yakıt ihtiyaçları tasarnıfa riayet kayVe bu işi nstahkla yaptığı infcâr edi böyle bir teklif yapıp yapmadıklarını tfi Polonya tecrübesi göstermisken askeri bulunduğu, bu arada bir çok bllecek durumdayım. Sen iert de o.sa dile Liman Dairesince verilecek bellemez. Dün Mısırh idarecller yenl bilmiyorum. Böyle bir teklifin yapıSuriye Ruslara kucak açıyor.. Silâh, milletler askerlerini Koreden çektiği benlm tenkldlerlmi dlkkate al Zira geler mukabilinde kendilerince karblr manevraya girişmişlerdir. Diyor labilceğine de ihtimal veremiyorum. cephane, zabit, uzman ahyor» sana, hlzmet bekllyenjnlllete en do*ru şılanacaktır. halde bizim askerlerimizi çekmemiş lar ki: «Süveyşe, Mısır topraklanna Çünkü, bildiğim esaslar, hiç bir meşekilde nasıl hlzmet edebllecegını %i» Bu politika tarafı.. Bir de |aka 3 Fırınlara, sehrin ekmeklik u tecavfizden tek bir devlet mes'uldür. denl memleket parlamentolannm da olmamırın sebebini hükumetten »orterlyorum Bana ve satnlml dostlarıra cephesine dönelim.. Bizde tavukiar Bn da tngüteredir! Yaptığımız araj hilî nizamnamesinde yer alan esas maktadır. göre yalnış yoldasın, veya yedl der nunu nakleden kamyonların yakıt nimevslm icabı yumurtlamıyor, israel rrn polltlkacıları seni ve aenln glbl tiyaçları 3 numaralı tebliğin 7 ı^i brmalar bu neticeyi verdi!» iki ayda 10 milyon yumurU ihraç arla ilgili değildir. Bir aralık Sovyet Ara verilen posta seferleyetişecek kabıllyette olan memleket maddesinin son fıkrasına göre günde ediyor (İsraelin yüz ölçümü Konya Halbukl geçen hafta Fransız basınj lerde, Marks ve Engels'e göre, riyaçocuklannı yalnıs yollara »ürükluyor 40) litre olarak karşılanacaktır. rine tekrar başlandı fek seçlcl, beraberilk golümüzt Vilâyetinin yansından azdır). Bu Londradan şikâyet ediyor. İngiliz ga ziye, fizik tabirlerini yaymağa çalıslar. Yoksa en lyi hlzmet yaşında buBu kamyonlara Belediye .tktisad Ankara 28 (a a ) Son dunva hlyapan Ergnnu kucaklarkem Yahudi tavuklan da gayretten han«etelerlnm, Mısıra tecavüzden Fran mışlardı. Anlaşılan bazı siyaset adamAntakya 28 (Telefonla) VilSyetl lunan sonra senln gibi hlzmet edeblle Müdürlüğünce bu işi yaptıklarına »ayı mes'ul tutmak İçin zemln ha lan, «Meclis, mebus, demokrasi» keli dlseler! sebeblle kısa bir müddet için mizin merkez kazasına bağlı Talnat ceklere çok muhtaç olan mlllete de dair belgeler verilecektir. Geçen pazar günü başanh bir maç diyse yırtılacaklar.. nrladıklannı. EdenMn Fransız oyu melerini muhafaza ederek Meclisin durdurulmııs olan Mısır, doğu ve gj kdyıinde büyük bir aile faciası olnvus yazık olur. Prağ'da buz üstünde futbol <rynutan sonra Çekoslovak millî takımı ile 4 Akümülâtörlerin yıpranması nuna geldiğinden bahsettiklerini ya ahşabileceğini, mebusun siyasî faa ney Afrika memleketleri arasında ya ve bir anne ile bes çocuîu yanarak 81Görüyorsun kl, bana karsı yaptığın nın lüzumsuz yakıt sarfıyatının ve Prag'da 11 berabere kalan milli fAit yor, berabere kalıyoruz.. Bizden ziPılan po«ta «eıkiyatına, Pari», Roma müştıır Verilen malumata gore. Tainat na yakıla anlatıyordu. yade Çekler memnun . Ya Macarlaliyet gösterebileceğini, vatandaşlarııı e Londra tarlkile tekrar bMlanmıstır. köyünde bulunan saz evlerden blrinde haksız ve muptedlce hüeumlanna rağ bayilerin onlerindeki tehacümün ön bol takımımız dün gece saat 21 45 t» men, ben sana dargm degHlm. Dar. nn akıbetine uğrasalardı.. Ötede AMısır propagandasını Idare eden el memleket meselelerini takib edebileDığer taraftan Kllis kazasına baglı yangın çıkmıs ve evin içerisinde uyu gın olmam tçin de hiç blr sebeb yok enmesi bakımından hususî plâkalı o Yeşilköye inen bir uçakla döndü. vustralyada ncaktan atletler bayıiıler, Amerika. tngiltere ve Fransa aeklerini sanıyorlar. Buna imkân yok Musabeyll. Kusndası merkezlne bağlı makta olan köv halkmdan Naci Tünı tur İşte asıl burada seninle telâkjcl.e tomobiller için 1 numaralı tebliğde Hava alarunda Federasyon ve bölge yor. rasındaki görüş avnhklanm körük tur. tmkân olmadığını öğrenmek için, Bozlrurt v» Yusufell merkeztne baglı yın uçü kız. ikisi erkek bes çocugu rlmiz ayrılıyor: Millet ve memlekc esbit olunan yakıt istıkaklarının is temsilcileri, basm mensublan ve kaBu satırlann yanldığı gün hepimizlemek emeli peslndedirler. açıl yanmıştır. Çocuklarının uyumakU ol meselelerlnde blrblrimlzl tenkld ede tek üzerine 2 günlüğü birden verile labalık bir karşılayıa topluluğu buT. B. M. M. kütübhanesinde mevcud SarıkSy acentalıVları htanete de bir heyecan.. Gelen telgraflar bidugu evde yangın çıktığını gören an bllırız. Bunun sahsl dostluSumuzla ne :ektir. nuyordu. Futbolcular Prag'ın »ert Son senelerde zaaf eserleri göster jir kaç eseri tetkik etmek değil, ka mıstır. zim güreşçilerimizin sikletlerini hâlâ ne ve baba büyük blr telâs içinde yav alâkası vardır? Cevabl yazınm daha Ayrıc» Tlrebolu Harsıt miş olan Atlantik Paktırun tekrar ıştırmak kâfidir. Işte bu sebebledir 5 Mülhak kazalarm Belediye «ı havasından sarsılmıs, uzun yolculuk düşüremediklerini söylüyordu. Sik'et İlk «atırlarından anlıyorum kl, teoil Iravvetlendirilmesi için Kanada. İtali, yukanda söylediğim gibi, buna laftadjı (!ç »eferll otomobllle blr porta rularmı dı$arıy« çıkarmak için ken dlmden dolayı benlmle olan dostiuk ıirları içindeki ve köylerindeki ihö tan dolayı yorulmuşlardı, Fakat »» düsmezse, müsabakaya girilemez. dilerfnl alevlerin ortasın» stmıslar, attı Ihdas edilmistlr. ya ve Norveç Dış Bakanlanndan mü htimal veremiyorum dedim. aç sahibleıinin gaz istihkakları kar kat yoktu. Radyo spor sohbetçisi de endişeli.. fakat hiç bir çocugu yangından kur. ba^lannı koparmışsın İşte bu hareteşeîJdl bir komisyon kunılmuştu.Bu leler gönderilinceye kadar kaymaMemleketimizde bu ceşid teşebbüs Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu tarmaga muvaffak olamamıslardır. Bu kettaden dolayı »ana zihnlyet bakıKarşılayıcılar bilhassa, Prag'daki «Kimseden sikâyetçi değilim. Ne komisyon çabşmalannı bitirmiş, ıarde bulunmazdan ewel. alâkalılann sırada anne d« vücudunün muhtelil mmdan •batılı gorünen sarklı • diyo. :amlıklarca verilecek mühürlü mu golümüzü atan, millî takıma ilk defd idarecilerden, ne antrenorlerden, ne ponınn İlgili makamlara tevdi eylerum. Haklkl batılı olsardın. prenslp Salihliye gitti •akkat vesikalarla dağıtılacaktır. İraz başka memleketlerin mevzuatyerlerinden yanmi|, agır furett* y«giren genc sol açık Erguna tezahü çocuklardan, ama bana öyle geliyor mücadelelerl ile sahs! dostluSumuju miştir. Atlantik Pakhnm yalnız as arile meşgul olmalan, asgart nisbette tzmlr 28 (Telefnnla) Ankaradan rftlanmıştır. ratta bulundular. Tek seçici Eşfak ki bu siklet düşürmenln bir kıvamıbirbirlne karıştırmazdın, Sen böyle kerl defii fakat fktisadî, siyasî ve iehrtalze gelen Hür. P. Genel Baskanı e olsa mukayeseli bir tetkik yapmaHâdise mahalline glden Jandarmalar Aykaç da kendısini tebrık etti. nı bnlamadık galiba.. Çünkü bence kültürel sahalarda da işbMiğine evzl Lutfi Karaosmanoğlu bugun parti yaralı kadını Antakya Devlet Hasta blr zihnlyetl temsil ettikten sonra baş memleketimizde bu işlerle kalanna ne demelı' Bu »ebeble. yaı Kafile reısi Futbol Federasyonu ikin güreşçi sikletten düser ama, takatten ehemmiyet vermesinln istendiği antenntlcUerll» yaptıfı hususl b!r top nesine gdtürmuşlerse de kadın blra» mm lntişanndan blr gün öncesine ka meşgul olan vatandaşarla istişare et antıyı müteakıb Salihliye gitmistır ci başkanı Hakkı Yeten: «Çocuklan de düşehillr» diye lâfını bitiriyor. laşıhyor. Muhakkak ki bundan fayda dar ziyaretlne gelmem. benım a'evM sonra ölmüştür. mız elverişsiz şartlar altmda çok iy! Tabiî herkes endisede.. Üstelik meSaraosmanoglu Salihlıde kendi Islerile saglanabüir. Fakat gene ana dava, meleri faydah olur sanınm.> me de*ll. lehlme blr dellldl Ka!dı kt, Yanarak öien kız çocuklardan blrlbir netice aldılar. Avrupa ve dünya o nıktan olacak Celâl Atik'in de buresgul olacak v» bilâhare Izmlre ge nm 5, diferlnin 7. üçüncüsünün », «r. müsaade edersen nlçin geldi^lmı aç S Aynı mevzuda Hür. P. li milletveAtlanflk Paktı muahedesinin esas p Ankaraya dönecektir. toritelerine, aralarına girebilecek bir nanda eıban çıkmıs.. Aksilik.. Ve metalne hürmettn devam ettirilmesi cillerinden Hasan Kangal funlan kek cocuklardan birinin 2, diğerlnJn lıyablllrım İstersen slmdi de zlyare tlne gelirlm: Ben çarklı deglllm. seviyeye gelciigimizi gösterdik» dedi. hep bunu bekliyonız.. Tablî fimidifflr. Bu hünnet gösrerilmi? olsaydı, cylemiştir: Izmir Ticaret Borgasmda 12 yafinda oldukları bildirilmektedlr. Antrenör Cihad Arman ise sunlan miz • çocvklarda.. Beriden radyü kansık dnnrm «rtaya çıkYangınm. gar lâmbasının devrilme»! «Bu takrir kabul edildiği takdirSenin yerlne başkalan cevab verdık söyledi: «Bu kadar disiplin içinde e« ilânlan da, adamı gıdıkhyor âdeta. yüzünden çıktığı haber verHmelctedir. çe» Turhan'jn kendlgl nlçln cevab ver İe, Mecliste müzakere yapılmıyacak, seçimler reyan eden seyahat az yapılmıştiT. Temizleme tonınnn kapaklannı topmlyor» diye aöylenlyordum Yoksa, ce ömer Sami COSAR ükumetin va iktidann isine gelmi tzrnh 28 (Telefonla) trmİT Ticavab veremtyor mu dlyordum Sana hd Çocuklar istenilenleri harfiyen ywin« lıyana bir milyon Itra... Fal&n banen bir çok mütaleaîar, müstehcendir ret Borsası meclis ve İdare heyeti Mkaya par» yatırana.. (M bln llra.. Flber de gör.derdlm, bilmem, söyledr.cr getirdiler.» diye zabıtlardan çıkanlacak ve do çimlerl bugfln y»pılmıj, meclis reisllmi' Haklısm. cevab vermen de koîay lânca yerde hesab aeana ömür bo> tlgilller, Çekoslovakya Ile yapılacak I layısile mebusların teîriî vazifeleri glne Murtaf* Haydar Nazlı, İdare hede6ıldl Senln namına başkaSarmın ce yunca.. irad... Ne güzel sey yahu! olan revanş karşılaşması tarihinin I nin yapılmasına tamamen mâni olu yeti reisligtn* de Osman Klbar teçllvab vermesl onuruma dokunuvord'.' Oooh!.Hay»t ne pembe fanls Yarabt mlşlerdir. Dün akşam Fraîikfurt yolu İle gt dofrrusu Nlhayet pek geç de olsa, bc'î . 1/12 '957 olarak kararlastırıldığını, ! nacakbr. Şu hale göre, mebusların Bırak sn tesbih tanelerlni Dağılsın len blr uçakla, bir aydanberi Amerl ledlğim cevabın, blrkaç gazetede bır Dofiu Almanvalı idarecılerin milll Ankaraya gitmesi ve Mecliste bulungitsln.. Ver bana blr aklda tekeri. kada bulunan Ziraat BBkanı Esad Bu den çıktı maç teklif ettiklerini. Çekoslovak femasma lüzum yoktur. Senede bir Agzrrm tatlılandmytm Ae | a raddakoğlu jmrda dönmuştur. Hava ala» TEŞEKKÜR Ne saklıyayım Seni seven dostlarrn derasyonurun gpnc ve jünyör takım yoya.. Ferahfesa fasbm dmlryehm defa hükumeti teşkil ettikten »onra nında kendisl ile konuşan bır arkad». hayal kırıkhğına,u«radıj^r. Yazını okj lar arasında temas ar7Usunda bulun Ve hep btrdea çağirabBM meclis umumi azalan gibi. işleninin yanlar, şu lkl hlsaln teslrl altmda kal Uzun zamandan berl çekmekte oldu şımıza Budakoğlu dem'ştir kl: dujunu haber verdıler. başına dönmeleri isabetli olur. Bütün gum ülaer naatalıgımı kat'l teşhlı, İh « Amerikada muhtelif tesisleri, dılar: •Değer bu flletni âba» Mfam Mr Hava alanma Fenerbahçeli idared1) Genç Dekan Tıırhan, henüz o!bunlar ve bu tedbirler. ancak güçbelâ tlmamlı ve muvaffakiyetll smellyatile fabrlkaları ve çiftiikleri gezerek tetJ8 (Teleforüa) Siyasal gun bir llim adamı değildir O, iyl tah lerle beraber antrennr Szekelly d» S&gU«r Fatttlte«ı Dekatıı Prof. Tur konuşabildiğimiz Mecliste de, konu beni sıhhate kavusturan Nlşantaşı İ? kiklerde bulundum. Yurda müsbet ne lıl yapamıyor. Meaeleler» İyl nüfuz gelmisti. Oyuncular önümüzdeki cukas FtvHoglıutun Bakanlık emrine sujmağa mâni olunmak için, alınma «1 Slgortalan hastanegl operatörlerln. ticelerle dSndüm edemlyor. BENZtN K4.RNELERİ Traflk martesi günü yapılacak, futbol mevAmerika Blrlejik Devletlert Zir»*t •lıı»» Içta Ankara Üniversitai Se sına lüzum hissedilen tedbirler olur.» den Bakanını davet ettim. Geleceğıne datr J) Oenç Dekan Turhan, polemlk de ckıplcri husust araba sahiblerıni ev siminin ilk Fenerbahçe Galasaray natosvna ya»i»n yasıyı dün ıJcsam Saym Dr. HÜSNÜ UMAN'a bana lerınde birer birer zıyaret ederek «• MtgCniU topUatısmdı t«tklk eden T» aynoa »stBtsnltr». b»| huntlreyt söz verdl. önümüzdekl aylsrda dost yapamıvor özenmene ra^men maçı Için hazırlaian kampa fStüröldü karfilaya amana'z eekilde hücum eden üstad ge bonzin karnelerinl dagıtmaktadırlar. v bugunkü toplantım g*c» H.S8 a k» •• bllumum harlcly* koj^usu persone Bakanı memleketbnlzde Erdoğan ARIPINAR eeteclyi uzaktan veya yakmdan takllt Resimde, bir husust otomobil sahid u •Oru Benatonun k u ı n huausun. c&gız.» Hne (onraa lükranlanmı arzederlm. edeblllyorsun Maamaflh yazıma cevat Mne krfrneFİnin verllisl gorült'vor. d» ProfosflrleT gayet ketum d&TranAÜIB OöncUler Altm dolu sanılan küpler vennenin ko'ay olmadığmı blldlğln. maktedırlu. Yalsız • « > haberlar*^ örm«» U»y» T.A O. Muhasebeelal «Yaman Mükâfah» töreni «ITC, Ankaı* Ünirenlteal 8*n»to«j Izmit 28 (Telefonla) Herekede ya İçin »en! mâzur görüyorum. raatlayan 1 arahk MM N«wfork 28 (R.) Bugdn Btrleşl«tanbul Üniversltesi Tıb Takültesl Balnnlıgırta gBnderecevtl eerabt yazıda ıpıUn yol insajtmda, ıltlarında mermer Yazında çok doğru soylüyorsun: (Bu GİLBERTO talebelerindPn Yaman Egellnln 810Turhaıı P«TzlogıU5iun konuşmalarıc m'4 Mületlerd* gfirüşen Temen dele[mezar bulunan b*« küp bulunmustur. ra Ünlversltelsnln vlcdanrnı bl'.mem münün ddrdüncü yıldönümü mun«» nüıa Içljj i n m i K l ı ı Kbedtyvu lntlk»ı ttmck Küplerin altın dolu olduğu »oylenmlj ama) yazım hakkmd» «amme vlcdanı 4a kmdlatnl BaJcanlık emrine aldıra. gesl, Kıbrısm Yunanlatana rerilme»! blzlerl darlo amlan f»rk sebctile. bu kıvmetll gencln hâtıram klliacstoda « t Ur ıttıH tSrtnmedlglnl btidlreesk lizrm geldtğlnl lddl» etml» T* Atlna ruretll» v« büyük bir meraklı kalabalıjı etraf çoktan hükmünü vermiştlr». «Amme nın teklinertrıl de»tek!eml«tir. *d«B annemlz, ttr. nl ya^ptmak üz«=re tesls «dllen (Ya PıimTyl vlcdanı» deylnce emsâlıne nâdir rastls larını sarmıssa da hepsi boş çıkmıştlr man Mukifatı) Fakültenin Talebe (AYŞE AKAY'ın) nan bir diktatörlük rejimlnin tatblkAaeak, Sesatolana kanrlan B»I CeTniypti tırafmdan, yann saat 1S te çitl sabık Iktldarın lrlll ufaklı orzan Mnut mer»slmin« lytirak «tmek, t«l. bajlamamakt»'Onlversite merkez binasmdakl t d«nlarını kastetmiyorsan seninîe mutaBTftf çekmek, mektub yollamak, TS ' hanede torenle verilecektlr. bıkız demektir Çünkü efkâr. umumlblzzat gelmek luretüe scüantnıu 1( taraftan Slyaaal Bllgller F». TEŞEKKÜR ye tamamlle bana hak vermiştlr • Son tlrak eden bücüml* ıkraba ve dostla *ulte«ı Doçentl olup blr yıldan berl çıkan yazılanm dolarıslle birçok teb. nınısa ayn ayn tesekkür etmek lnüca18 »eneden b«rl B u »rof««orlüje terflhl taadlk edümemi? rik ve teşekktırler almam bunun en BOYUNCA nını bulamadıgımısdan muhterem gamide ülaori (os bnlunan Aydm Talçınm d* BakanlıS bariz deUlldlr İstanbul Üniversltesi cet«nlsln tavawutu İle hlsslyatımiBk AYLIK GEIİR namalar» »ebeblT*» •mrln» alınaeagı hakkmdaJsl yazı, Ha amme vlcdanına gelince onun deliU tercümmn o l ı n m u n ı rlca ederlz. aft Ntlmım» baataiMaı •öylendlgln», fört ««n»toy» göndarllise. birçok mağdur Doçentln RektörAkay karde^er Kllnlgtnden saym ldge müre;aat ett!*l hususunda Cum Taraklı Dr MÜFİD SCDAL, hurtvet gazeteslnde çıkan havadlsdir. Benl .muhtarly»t alevhdarı» veya Dr. Bcrmed Ook T« Dr. tUhm «muhtarlyet düşmanı» gostermekle, sa yaptıklan Uk t«l*vl İU b«ıl na göre eskl bir arkadaşma: bana göre ta. huırlamaaı ltft>arn« T« ıfeablnd* ve halâ arkadaşın olan bırislne haksız Total Oıstrektomi ameUy«tına jtvp». İlk edlyorsun. Bana bu damştayı vurrak benl sıhhat* kkroaturaB »ynı baa mak lstemekle ihtlyar yazarm taklb Unenin tkind Hsrlety* B t a l ü (Ml «ttlgl mügalâta rolunu muptedlce ta hizık OperatOr •tyın klb ettiglci gösteriyorsun. İşte bu seDr. SALAHADDİN AKEL, beble »enl aeven dostların polenlk Bsşaslstanı Opr. Dr MuiMff» AiTOiı yapmağı beceremiyor diyorlar E?aAnestezl Şeft Opr. Dr, Wolfgmng Wlrnnda ben haklkl muhtarlyet tarsfa. tlneer, Anestezl Muavrni Opr. Dr. Monyım. Buna bütün yazılanm şahittir ls Kan, Dr Cemal Ön«r, Btrrla AeistaMuhtarlyetten. dıştan hiç ktmse mü. nı Dr. A'l thaan Tahtae», Dr. Bahlr dthale etmeden çlftlik Idaresl glb! blr Dagcıo*lu. Dr. Tızti AbTak, Dr. Meh•«v »nlıyorsan bu takdirde ben böyle med Keskln, Dr. Namık H&8k8ylü ila blr muhtariyetta alevhtarıyım. Yok, bütün 1 rncl Dahiliye T» I not Harlel. dı» teslrlerden âzade olmaila beraye Klinlkleri personelln» darln mlnnetber lçlnde de adaletln bltaraflıSm ve tarlık hislerlmle »onsu» tetekkürlerlllml fllçülerln hâklm olduğu înuhtar ml arzederlm. blr Onlverslte ksstediyorsan be» herMÜŞTERÎYE Dr. Müh. Harun tlmen kesten fazla muhtan'yet taraftanyım. fcki Dçnlzbank (Teknlk) V.M.D ıste «ana şlfahen de "müteaddit defaMuavinl ve Ber"n Teknik Ünllar lzah ettiSlm grlbi senln anlamadı. Fersitesl ö|retim üyelertnden ğın veya anlamak istemediğln nokta Yüksek G«tni İnsalve Mühendisi budur. Bueün muhtarlyetln lyi l ş le. medl^l, senln de ltlraf ettlğin gibi, blr vakıadır. Bunu herkez de blllvor Çok Aynca M E V L 1 D temennl edivonım kl Üniverslte bunu Blzlerl »onsuz bir acı içinde bır»kendl kendlne lyi içler blr hale getir. karak ypfat eden emekli General •ln. O bunu yapmadıgına ve muhtelif sebebile yapamadığına gSre eskl lk REMZt ATASÜ'nün tldar kendl verdlgı muhtarlyetl aravefatının kırkmcı gününe tesadüf edan pek fazla blr » m u geçmeden den 2 aralık 1956 pazar günü Ikindi «en« kemdlsl lhlal «ttikten tonn Onlnamazını müteakıb Şisll camıı şerlvoralteyl l»lâh l»mi yeni iktidann yap flnde aziz ruhu İçin memleketimizin masından daha tabil nt ol*bfl!r? Kskl tanınmış mevlidhanlanndan Mecid fktldar dokunur la* mubah, yeni ıktlSesigür. Eaad Gerede, Zekl Altın, d u dokunuraa gun»h. B« o» Mçlm Kâni Karaca tarafından mevlıdi serlf Not: Tafsllât lc'n trlselerimîz emrlnlze âmadedlr. mantıkf kıraat edllecek ve ratihli kardeçler Ilâhi okuyacaklardır. Dussı duahan Bundaa an ««vaM yımnda MOlkl Nusret Yeşilçay tarafından yapılayenrnin Onlverslta eamlasına naıü ka eaktır. Bilcümle akraba, dost ve artüdıgını ogretlm uyelertnin nasıl aeçll kadaslanmızla bütün Ihvanı dlnln t«ş dlklerlnl v» nlhayet baamd» bulundu. rlflerl rica olunur. (Kanun tarafından muharrlre veriEş! v» rn len cevab hakkı burada bltraektedtr. Metlnde ekslk olan bazı eümleler Mflddrlnmnmnik tarafından çıkanl Derin Boç. Dr. Mehmed O IV Köymen'in bir Amerika NATO'ya dair Milletvekilleri dekana cevabı görüş aynlığı! raporu inceliyor mal beyanına tâbi tutulmalı mı? Hâd/se/er/frastndc Bana sorarsanız!. tuzuğunun tâdili meselesi Dış yardım için Eisenhower4müyar dolar istiyeoek Akaryakıtla ilgili Millî fakım dün 6 numaralı tebliğ gece Prag'dan döndü Koreye dair Mecliste bir sözlü soru Bir kadın ve 5 çocugu yandı Turban Fevzioğlu meselesinde senato Ziraat Bakanı Amerikadan döndii "hayır,, dedi Yemen Kıbrısı Afinaya veriyor! *•• MESKEN KPCDİLERİ YIL SONUNDA KALAMISDA TIL BAHÇELİ EV Aynca ıo LİRA NISANTASîNDA SONUNDA APAİT1MÂN DAİRELERİ v 50 Dolgun Para İkramiyeleri 150.000 Para Ikramlyesl AKBANK 150.000 Liralık Faizsiz Mesken Kredisi fcef 1 5 O TTrayâ eyrı bir,kur'anumarası verilir. w İSTANBUL BANK4S1 6 ıncı cildinin ilk sayısı yakında cıkıyor. Yıllık «bone oedeli 5 liradır. Adres: Tedrisat Posta Kutusu 152 tSTANBUL mıştır.) TEDRISÂT MECMUASI Emekli maaşian IBznekll. dul ve yetutılerın üç aylık maaslanmn 1 aralık tarıhınden ıtıbarcn tevzıine başlanacaktır. VAKIFLAR BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog