Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

tKt CUMHURİYET 29 Kasım 1956 Oünya Sulhunu Tehlikeye Âtaü ^ııııııııınıııııııınımımıııiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııınmıtıııııııııııuııııımıııııııııııııııııııı Yazan: Petrol Yüksek Mühendisi Tevflk (Ortadoğu Petrolları =haberleri ııııııımıııııııü | G I N Ü M E V Z U L A K I ABAHTAN 'ABAHA... ÜcreHerde va ffalSarda lîîîivazeşissîılîkler tatürk devri, bazı fiatlar bakımmdan şimdikine kıyasla on misli ucuzdu. Aym evsaftaki cv 40 Üra idi, 400 lira oldu. Mütevazı bir lokaııtada 50 kuruşa karm doyardı. 56'i kuruş oldu. İyi bir kadın iskarpini b lira idi, 60 oldu. Bir reneber S0 kuruşa tutulurdu, 8 lira oldu (Gerçi barajlarda 5 üraya da çalışılıyor). Fenası şurası ki, serbest piyasa fiklr işçiliği ve ihtisas isüycn türlü kol işçilikleri 34 misli ya fırladı, ya fırlamadı. Meselâ Atatürk devrintieki 80 lira ayhğa karşılık işler, S00 değil 250 300 olmustur IMatbaalar etrafındaki mesleklerde artış bu nisbettedir. Nitekim malzeme patıahliğına rağmen gazete fiatları çeyrek rsırda ö kuruştaıı 15 kuruşa çıkabilmiştir). Bizlerce «pahalılık» îşte bu dengesizlikten ötürüdür. Bazı meslek ve zümrelerin gelirleri de 10 miflinden fazlaya çıktı: Kazançlannda göz kalmasın diye teker teker sayıp dökmiyelim. Bu iddiayı. hased uyand'rmamak için misalsiz bırakalım. «Pahalılik yok. çünkü...» iddiasında buiunanların çoğu da o gibiler olsa gerek. Petfolun yarattığı en mühim meseleler Yedi gundenberi devam eden tetkikleıimiz netieesinde, Ortsşark petrolları bahsinde bir takım esas vâkıaların göze çarpmış olduğunu ümid etmekteyiz. 1 Ortaşark, siyasî bünye bakımından birbirine taban tabana zıd sayılabilecek iki idare sistpminin. parlmanter hükumet ile mutlak hakimiyetin sosyal bir dava mevzııu olmadan yanyana bannabildiği coğrafî bir bütündür. 2 Petrol, yirminci asır ölçülerine göre, «gelişmemiş»» sayılan Ortaşark memleketlerinin pek coğunun hemen yegâne gelir kaynağıdır. 3 Ortaşark petroi sahalan dünya petrol ihtiyatlarının 3/4 ünü htiva ettiği gibi dünyanın en iküsadi ve en verimli sahalarıdır. 4 Beynelmilel kaynakların ıjünHe 500 varü (takriben 70 ton) olarak tesbit ettikîeri «milli» istihsalâtırmz istisna edilirse, 7 mart 1954 te Büyük Millet Meclisiııin kabul etmiş olduğu kanun delâlenle, memleketimiz de dahil olmak üzere, bütün Ortaşarkta petrol koynaklannı yabanc» sermaye işletmektedir. 5 Beynelmnei sîyaset fileminin birbirlerine en yakın iki müttefiki îneiltere Ue Birleşik Amerika Ortaşark petrollarım paylaşmak mevzuunda birbirlerinin amansız rakibidirler. 6 Ortaşark petrollarını işletmekte olan tngiliz (ve Fransız) sermayesinin kontrol imkânım sağîayacak derecede yukjsek bir nisbetin doğrudan doğruya, Ingiliz (ve Fransız) hükumetine aid olmasma karşılık, Birleşik Amerikayı tamamile hususî sermaye temsü etmek tedir. 7 Ortaşark memleketleri petro) müstehliki olmadıklnrı için bu servetin faydah otebllmesi, petrolun müstehlik bolgelere nakledifcbilmesi imkânlanna bağlıdır. 8 Ferd ihtiyaclarınrn, hususî sermayeli sanayiin bahis konusu olmadığı Sovyetler Birliği, petrol bakımından dünyanın tek kendi feendine ye. ter memleketidir. Buna karsıl'k dünyanın en büyük petrol müstahsili olan Birleşik Amerikanın. aynı zamanda dünyanın en büyük petrol müstehliki de olması yüzünden, bu memleket mühim bir kısrru Ortaşark tan olmak üzere petrol ithal etmek durumundadır. 9 Sovyetler Birliği Ortaşark memleketlerinde petrol imtiyazma sahib değildir. 10 Medeniyet âleminde sulh Iktisadiyaü mürr.^ün rnertebe bol petrola sahib olmayı âmirdir. Harb stratejisi ise mebzul petrola sahib olmayı gerektirdiği nisbette düjmanı da petroldan mahrum etnıek gayesini gütmektedir. 11 Ortaşark memleketlerinin coğ rafî ve topografik durıımlan, bir istilâ teşcbbüsü muvacehesinde, istilâdan ziyade müdafaanm muvaffak olması imkân ve ihtimallerini destekleyici mahiyettedir. Bu hulâsa üzerinde durup biraz düşündüğümüz takdirde, sadece Ortaşarkı değil bütün dünyayı alâkadar eden dev mesefclerin tohumlan ile karşı karşıya olduğumuzu idrak ederiz: Gayet basit ve ehemmiyetsiz •jSrünen birinci maddeyi ele alalım. Bü tün dünyanın zahiren sosyal idçolojiler uğrundaki mücadeleden dolayı iki safa ayrılmış olduğu bir devirde, hattâ Sovyetler Birliğini de içine alacak derecede şümullü bir tabirle Batı medeniyetinin «diktatörlük» adım verdiği idare sisteminden de daha mutlak şahsî hakimiyet Ortaşarkta henüz bir sosyal dava mevzuu olmak şöyle dursun bölgenin cografî bir «bütün» olmasmı da önlemiyor. O kadar önlemiyor ki cosrafva. sivaseti de zorluyor, Ortaşarkın cografî olduğu nisbette siyasî bir bütün olması zarurotini ortaya atıyor. Evvelâ bu vâkıayı teşrih ve tahlil etmek daha sonra yukarıdaki maddelerin her birini teker teker ele alarak, her birini teker teker açmak. genişletmek böylece bir chulâsa» dan yeni yeni tetkik mevzuları serileri yaratmak mümkündür. Bu takdirde ise. tabiatile. şu tetkikterimizi bir neticeye bağlamak mümkün olamaz. Bu itibarla biz muhakememrd sadece Ortaşark petrollarının dünya sulhunu neden ve nasıl tehdid edebileeeği hususuna inhisar ettirelim. diğerlerini gözden kaçırmamak sartile. yukarıdaki maddelerden sadece bu bahsi alâkadar edenleri seçelim. Sulh iktisadiyatının mümkün mertebe bol petrola sahib olmayı âmir bulunduğuna şöre dünyanın. en zengin ve en verimli petrol sahaîarının. petrola ihtiyacı olan memleketler için fazlasüe «cazib» olacağı aşikârdır. «Petrol siya^eti» bahsinde ötedenberi tekrar edileşelen yüzde yüz yanlış fakat maalesef kökleşmiş bir kanaat beynelmilel petrol kartellerinin petrol müstahsili bilinmiyen memlebetlerde petrol «bulunması» nı önleyici tedbirler aldıklan merkezindedir Daha basit bir ifade ile. mesela m«mleketimizdeki petrol araştırmalanmn uzun seneler yurdumuzu da büyük petrol müstahsilleri arasına katacak derecede müsbet netice vermemiş olu şur.u petrol kartellerinin kasdî eseri olarak mütalea eden vatandaşlarımız maalesef büyük bir çoşhınluk teşkil etmektedir. Halbuki, yeryüzünde petrol istihsalile alâkalı her ferdin ister kartel, ister şahıs tek gayesi nerede, nasıl olursa olsun petrol bulmak ve bu petrola kabil olan en büyük nisbette sahib olmaktır. Şu hale göre Ortaşarkta, farzımuhal ezelî ve ebedî sulhu temin etmenin çareleri bulunmuş olsa dahi, petrola sahib ouna kavgası bu muhayyel ebedî sulh şartlarmı ihlâl ndecek derecede şiddetle devam edeeektir. Sadullah Hindîstan tütün alacak Bazı mühim Hind firmaları muhtelif tütün nevilerinden nümuneler istediler Haber aldığunıza göre Hindistan firmalarmdan en mühimleri son günlerde piyasamız alâkallıarma müracaatle memleketimiz mahsulü muhtelif tütün nevilerinden nümuneler istemijlerdir. Bu büyük piyasarun memleketimizden tütün almak üzere hazırlıkta bu lunması tütün cüler arasında geniş bir ilgi uyandırmıştır. Hindistanm yeni ve geniş bir pazar olarak, tediye muvazenemizde en mühim yeri işgal eden bütün alıcısı çıkmssı ilk defa vuku bulmaktadır. Digr taraftan bu senenln tütün ihrac kontenjanlan tesbit edilmiştir Buna göre Amerikatya 30 bin ton tütün sevkedileceği hesablanmaktadır. Ayrıca Epu içi memleketlore 20 bin ve Epu dışı memleketlere 20 bin ton olmak üzere ceman 40 bin ton tütun satılacacı anlpç.lmaktadır. Ticaret Bakanlığının bir heyeti de bu günlerde Avrupova eidip tütün satışile alâkalanacaktır. Heyet Fransadan sonra Aimanyaya fieçerek temas larda bulunacaktır. Sarıyer Hukuk Hikfmi îemail Hakkı Tekin dün istifa etmiştir. Bu hususta ker.disile knnuçan gazetecilere Tekln: « Mesleâimden aynldıgıma müteessirim. tstifa etmek mecburiyetinde kaldım. Bundan böyle avukat olarak adalete hizmet edecegim.» demistir. Daha önce kpndlfinp mecbur! lzln verilen hâklmin. son lstimlaklere dair Bu vakıayı destekteven diğer vâkı kararlnrı ytlzunden İstifa mecburiyeBayan ZARİFE HÜS\EDDİX ları tekrarlıyahm: Birleşik Ame tlnde kaldığı söylenmektedir. (Helsinki Finlafidiya) rika Ortaşark p^troluna muhtacdır: Amerikalı kadın muharrir D'Arey imtiynzının verilmis oldugıı ile şerefine kokteyl 1908 yıhndan bugüne Ortasnrkta açılMütercim ALİ AKIŞ Tanınmış Amerikalı kadın yazar } mış olan p»trol kuyulannm adedi (Ankara) topu topu 1500. buna karşıhk Birle Mrs Dnrothy Thempson «ereffne A | nişanladllar şik Amerikada yalnız ee»^n yıl için merikan Ortadgu Dostluk Cemiyetl | tshnbul 28111956 de açılmıs olan petrol kuyulannm Türkiye temsilcisi Dr. Osman Nebl ! cflu tarafından dün blr knkteyl ve j adedi 56.0OO (cvet: Elli altı bin! O rilrni^tir. j da Orta=arkta açılmıs ol°n petrol kuKokteylde Vali. Amerlkan Konso j NUR KEFELİ yulannın beher kadominden ftakri losluk erkânı. gazetp sahiblerl ve ile ben 30 santimetre) 13 bin varil petrol şchrin tanınmıg çahsiyetlpri hazır buistihsali saflanmakta. buna karşılık unmu^tur. CENGİZ BALKAN'm şünedf^k yernltına bir buçuk mil Halkı heyecana düşüren gazeteler nişan ve nikâhlan törenle yondan fazla kuyu açrrv.ş olan Birle hnkkında Savcılık harekete geçti î 24.11.956 cumartesi günü Park Bazı gazeteltrin. habprîeri halki şik Amerikada. rmıknbil rakam 30 Otel paviyonunda seçkin davarilden ibaret kalrmktadır. Halbuki heyecana düsürpcek şpkilde yaymlanvetli huzunmda yapılmıştır. su sırada günde 7 milyon varil istih malan dnlayısile ilgili makamlara şikSyptler yapılmaktadır. Tarafeync saadetler temenni lâk etmekte olan EirVsik Amerika Savcılık, hilhassa bazı akşam gaederiz. 1975 yılında en azından günde ^ctelerinin îüzumsuz yore umuml ef13.700.000 varile ihtiyac pösterecek kflrı hpyecana vprerek ve piyaaada ve bunun .bugünkü duruma «öre ınenfl teçirlere sebeb olacak nPi?ri2.500.000 varilini ithal etmek rorunds yat Jjapmalannın kanun hüktunleri kalacaktır. Ya Avrupa? lugün çprçVve?imle tetkik pdilmekte oîduğu1.200.000 varil istihlâk ederken. yir nu bi!dirmi?tir. mi sene sonra. bir hesabn göre 4 Sokakta 2 aylık bir çocuk rnilyon, diğer bir hesaba göre de • > bulundu milyon varil petrol bulmak zorunda Bakırköyde Kartaltepede Beledlye kalacaktır. Sovyetler B:rli§i de. sa Hekimi sokağında 1 numaralı evin nayilesmek yolunda dev sdımlar at kapı?ı önünde 2 aylık bir kız çocuğu makta olduklarını idcüa eden yüzîer buîunmuştur. Yavnı Darülâcezeye ee milyon nüfuslu Çin ile Hindistan soıderilmiş, annesinin aranmasına da dahil olmak üzere «ezelî. ebedî baulanmıstır. KıymetH babam:z sulh dünyası» nın 1075 tcki petrol ih Prof. A. Oudin'in konferanslan MEHMED KINACInın tiyacı günde 40 milyon varil (takriseneslne îesatlül Orman Fakültesinin davetl üzerine vefatmm birinci bcn 5,5 milyon toni gibi havsalanın şphrimize gelen Mancy'dekt Ecole eden 30 krısım 1956 cuîiıa günü öğîe kapsamaktan âciz olduâıı bir ?evi Nationale ries Eaux et Forets ve Or namazmı müteakıb aziz ruhuna ithaf edilmek üzere Teşvlklye Camlinyçyi bulacak. buna karşılık Orta man Araştırma ve Deneme Istasyonu de Mevlidi Şerif okutturulacaktır. Arşark sahalan bu miktarın hemen yarı Dirfktörü Prof. A. Oudin, Orman Fa zu edenlerin teşrifleri rica olunur. sı diyebilece5irr.İ2 18 milvon vp.rili ra kültesinde alâka ile takib edllen İki Evlâdları hat rahat istihsal edebilecektir. Bu konferans vermiçtir. Orman Umum Müclürlüftü ile temaslarda bulunmak ÖLÜM nü deSil demir perdenin tprihe ka üzpre dün akşam Ankaraya hareket Karabağlı Muşir İbrahim Paşa ahrıştığı, NATO'nun yorvüzürrde ebe eden profesör, dönüşünde son konfedî ve ezelî sulhu saelamıs bir skah ranpıni 3 aralık 1956 pazartesi günü fadmdan, esitl Ba*dad Valisi Mecid saat lfi da Istanbul Üniversitt'si Hu Paşa blraderl .Lütîi Paşanm kayınblramnn» olarak ar.csk arlının anilH'*1 kuk Fakülte»iriin 8 No. İı anfisinde raberi Yejâne Uruk. eşi eczacı Ubeyd bir 1975 yılı tasavvur edin ve bu 197? j verecektir. Konferans konusu. son za üruk, Y. M. Mühendis Nevzad Uruk yılında müstahsil veya gayrimü=tahsil manlarda büyük önem kazanmış bu Nazire Karabağlının babaları, Mer.subütün devletlerin elele verip petrol lunan (Toprak korumasıl dır. Kon cat Mühendisi Baha KarabaSH. Nlmet kaynaklarını kardeş kardeş paylaşa ferans serbesttir ve türkçeye tercü UruK. 3edla Uruk"un kayınpederi, Öz demir, Yalçm, Elçln ve Gülçinln bürrp edilecektir. e?k1~rma inanm! yükbabaları Babıâl! nüfus nıümeyyizBu hayal n« kadar tatlı oîursa ol Kız öğrencilere sarkıntılık eden liğlnden emekli sun unutmayın ki yıl 1956 dır. DünAHMED NUREDDİN URUK 25 kişi yakalandı ya bir Demir Perde ile ikiye bölünDün muhtelif okullar önünde ki2 vefat etmlştlr. Cenazesi 29 kasım per müçtür. Bu dunımda. soğuk harbin talebelere sarkıntılık yapan 25 gene şambe günü lkindl namazmı müteakjb Fatlh Camil Şeriflnden kaldırıbirdenbire ısınıvermçmesinin hemen yakalanarak tahkikata başlanmıştır. lacaktır. Allah rahmed eylssin. tek sebebinin petrol muvazenesi da s ha doŞrusu muvazenesizli i olduğu KASIM 29 • Rebiül'âhır 26 nu kabul etmek gerekir. Zira. en nihayet atom bombssinı da. bidroien S bombasını da tınkı zehirli f»az eibi3 : a O kanun dışı etmek mümkündur: fakat £ ff VAKIFLAR netrolsuz harb asla! Zannedilmesin V. l 7.0:i 12 02i H.2D; 1642 18.19) 5.19 ', BANKASI kl petrol sadece tank için. tayyare TA.O E. | 2.21 7.20 9.46, 12.00 1.37(12.36 j .'rkası Sa. 4, SÜ. 4 te Hukuk hâkimî istifa ettl Son haftaların bütün dünyayı işgal eden hâdiselerinden biri şüphesiz Demir Perde gerisi memleketlerinde birden patlak veren ihtilâl hareketleridir. Kısa bir zaman ölçüsü içinde gayet yaygın bir hal alan bilhassa Macaristandaki olaylardan çıkarılacak bir hayli neticeler vardır. Bunun için de evvelâ olayların hazırlaruş ve tekemmül ediş safhalarma bir göz atmak icab ediyor... Bilindiği üzere komünist dünyasında ötedenberi Moskovayı düşündüren iki mühim gedik vardı: Yugoslavya ve Çindeki komünist idare şekilleri. Moskova, komünizmin alemdarı ve mihveri sıfatile bütün dünyadaki komünist hareketlerini perde arkasından, elinde tutmak istiyor, fakat Yugoslavyada buna muvaffak olamıyordu. Çinde patlak veren komünist isyanı bir kaç adanın istisnasile bütün Çin topraklarını istilâ ve bir komünist hükumet teşkili şekline inkılâb edince Moskova Kontrolunun dışında kalan komünist hükumeti ikiye çıktı. Moskova neder. bu iki hükumete, diğerlerine olduğj gibi müdahale edemiyordu? Bunur. cevabı basittir. Yugoslavya ile Çin devletlerinin başlarmda bulunan zevatın Moskovaya karşı minnetleri yoktur ve bu zevat Moskovanm tayini ile bu yerlere getiriimiş değillerdir. Tito memlekçtini istilâ eden düsmana knrşı mücadele etmiş, memleketini istilâdan kurtarmış bir şef. bir fkurtarıcı1» mevkiin^edir. Man Tse Tungg da kendi kuvvet ve imkânlarile rakibini Çin topraklarından atan bir şeftir. Bu zevat diğpr komünisl memleketlerdeki şefler g\V\ Rus ordusunun yardımı ile hükumet veyi devlet başkanlıâma sptiri'miş kimse!er degilkrdir. Bu iki şahsın belirttlğimiz şu durumları. denilebilir '•! <;on hâdiselerin en az bardagı taşıran damlaları olmustur. Çünkü bu iki m i " ' Vor";i^;=t knlnk vrt\}r. dahi lerindeıt çıkarılacak 1 1 1 «CLIMHt'KİYET» bı Tetrikası^ Mary belki de w Ul'i bulmuştu. Rıhtıma çıkınca doğru avukatm yEzıhanesi'ne gitmişlerdi. O sırada yazıhanede avukatın kâtibi vardl. Kıza, Job'un bırakt:ğı adresi vermişti. Job ikinci defa avukata gittiği sırada kâtib orada yoktu. İhtimal avukat mahkemeden dönmeden önce çıkmiş, w iU'in geldiğini ona da söylemeğe imkân bulamamıştı. w i!l belki başka bir yere uğramış, eve henüz gelmemişti. Marv şimdi Jem'in annesinJn bulundusu pansiyona çitmiş olabilirdi. Job Legh, bu düşünceyle, kalktı bu sefer de, gene ikinci defa olarak psr.siyonun yolunu tuttu. Oraya geldiği zaman çok bitkin düçmüştü. Pansiyontü kadına Mary'yi sordu. Gelmedipini öğrenince merdiven başındaki hasır koltuğa kendini attl. Başı kollanna kapandı. uyuklamağa baş'adı. Geceyi Keçirmek için başka bir yer arayacak halde değildi Pansi tanımadığı bir adarrun, koluna girip, kendisini bilmediği sokaklara doğru sürüklemesİTie dünvpda müsaade etmezdi. Fakat, bulunduğu hal ve şartlar içinde, artık hiç bir şay düşündüğü yoktu. Ne yapacağını kendisi bilmediği için, bu işi başkasmm üzerine almış olması, adimlarıcj onun idsre etmesi ona büvük bir nimet gibi geîiyordu. Ksrsnlık bir sckağın sonuna doğru. küçük bir evden içeri girdiler. Taşlıktakı şamdanın titrek ayki müşterisini kapı dışarı etmek kir bir ailenin emin çatısı altmda dınlîğmıda, Mary, gözlerini kırpışstemezdi. Ona verecek odası olma olduğunu bilseydi ihtiyarcık mu tırarak etrafına bakmdı. Sonra, dığır.3 göre, geceyi hiç olmazsa bu hakkak ki o gece bunca yorgun kşrşıdan bir kapı açıldı. koltukta geçirmesine müsaade e luktan sonra rahat bir uyku uyurDick onu. kolur..,. gene hadebilirdi. du. fifçe tutarak, orsya doğru götürürXXIX O geceyi Mary de rahat bir dö kerı: «Bir misafirimiz varj anne!» Job Dede o son geceyi sayıkla şekte geçirmedi. Fakat kendisine diye seslendi. şefkatle kucak açan bir evde, deryarak geçirdi. Rüyasında hep Ma \ Kapmın ağzında ihtiyar bir kadın ry'yi görüyor. ikide bir uyanıp hep dini paylaşmağa gönüllü, iyi kalbll ?örünmüştü. onu düşünüyordu. Kıza da kabahat insanlar arasındaydl. «Buyurun» diye, geri çekildi buluyordu, kendine de. Kızcağız. gidecek yeri olmadığını Mary, odadan içeri girerken, güw «İnadcı kız!» diyordu. « ill'i anlaylnca; koluna girip rıhtımın iümseyerek, özür diler gibi baktl. aramak işini kendi üzerine almak ayazmdpTi. vabancı şehrin korkunç. sorıra, birdenbire gözleri karardı, ta ayak diredi... Ben de ne irade karanhk sokaklanndan uzaklaştı oracığa vığılıverdi. siz bir adamım! Olmz! diyeme ran kayıkçinın v r r!rda cniTn evine Kayıkçı Dick, kızı kaldırıp mindim. Israr edecektim. onu öf.ceden kadar selmişti. Öyle perişan bir dere doğru götürürken, annesi de göndermiyecektim. Beraber gele ha'de bulunuyordu ki bir 'nsan se ecza dolabma koşmuş, lokmanruhu. cektik. Kızı ve Jem'in annesini b u si bile onun için bulunmaz bir te çiçek suyu getiriyordu. Kadın, bu raya yerleştirrlikten sonr a ben gi selliydi. gsrib missfiri ayıltmaya çahşırken deccktim w i!l'i aramağa...» Kayıkçı delikanlı, o heyecanh oğlu da onun acıklı hikâyesini Kızcağızın bsşına nssıl bir felâ deniz yolcaluğunda, kendisine karşı bildiği kadar anlattı. ket gelmişti acaba? o kadar büyük bir yakınlık gösBiraz sonra, Marv ?nzlerini açıp Job Leah bunu düşürıdükçe deli termişti ki Mary'nin aklma hiç bir etrafına şaşkın şaşkın bakmdı. Ne sibi oluyordu. kötülük gelmiyordu. Ba=ka zaman olduğunu anlaymca, soluk dudakMary'nin o gece misafir canh fa olsa, yabancı bir yerde, böyle, hiç ları kıpırdadı. 8 9 kolay netice ve muvaffakı.etleri vermemiş, yani mutavassıt bir inkılâB halinde tecelli etmemiş olsaydı m u hakkak ki daha sert hareketlere yol açacak ve o zaman hakikî ihtilâl, yani (komünizm) i memleketten atmak istiyen ihtilâl veçhesi ft^va çıkacak. Titovâri bir idarenin kabili tahakkuk sıdır. Bu raemleketlerde Mo^k ve taklid olduğunu diğer memleket kilise alevl' ' '' IJ etle harek=*ç geç tıpkı Macaristanda olduğu gibi kan lere göstermiş, bunlara. hiç olmaz mesi de bunun bariz bir delilidir. gövdeyi götiirecekti 'Bun'jn icindir k\ sa Yugosiavya misali bir komüni.^ Komünizmin böyle damealar tasıya Polonya tarihine (Gomulka) böyle hükumet kurmak yolunda hareket*; rak millet ve memleketlere tatbikı. kanlı bir ihtilâli önlemiş adam olageçmek arzusunu vermiştir. Gene bu hazmi güçleştirmiştir denilebilir. Son rak geçecektir. Macaristana gelince: Macaristand^ son hâdiseler, Moskovanın Yugoslav hareketlerin iki memlekette ayn ayyayı da tam bir kontrol altına almak n tecellileri ve neticelerl olduğu ia ihtilâl, Moskovaya körü körüne sadık adamların iş başında bulunduğu zaiçin uğraşmasında haklı olduğunu muhakkaktır. manda başlamıştır. Her ne kadar hegöstermiştir. Polonyada, talebe nümavislerl ve men iş başma, Gomulka kadar drğilBu hâdiselerin ortaya çıkardığı bir matbuat vasıtasile aleniyete çıksr hakikat de, on seneyi mütecaviz bir hareket kuvvetli sahsiyet sahibi ve îe bile mutedil ve Moskovan:n kölesi zamandanberi bu memleketlere veri Rus aleyhtan bir komünist zatın. Go olmıyan bir komünist lider, tmre Nagy getirilmis ise de. bu zat iktidarı len hükumet ve idare şeklinin ou mulka'nın iş başma getirilmesinden tamamile eline almadan kabinedeki memleketlerin hiç bir smıf halkı ta sonra yayılmı», kuvvetlenmiş ve fadiğer Stalinci icra adamları işi k=mh *** rafından benünsenmemiş olmasıdır kat Gomulka'mn İş başında bulun bir ihtilâl havasma çevirmişler, Rus Filhakika gerek Polonya, gerekse ması ile nisbî bir itidal hududlarım ordularının yardımını istiyerek milBen bu ynzımda insaııların kazançMacaristanda komünist rejim içinde aşmamış ve neticeler, kuvvet; zecrî letdaşlarını bir ka+liâma maruz bı larınd.nki değil, asıl nıalların fiatlariişde varan çocuklar kadar her sınıf hareket ve kan dökülmesi gibi acıklı rakmışlardır. Bu tazyik derhal sert rındaki maııtıksızhk ve ııisbetsizlikve yaşta halk (komünizm) i hazmet durumlara düşmeden, ahnmıştır. Po bir tepki göstermiş ve ihtilâlciler ten bahsetmek istiyorum. Klâslk misal olarak bakır mansalı memiş, buna şiddetle düşman kal lonyadaki ihtilâl veya inkılâb hare Rusların memleketten çıkmaları ve mıştır. Bu durumu biraz da tabiî gör keti, sadece Rus ijgalinden ve Rus millî bir komünist idare tesisi gib' rikredebilirim. Piyasada dolaşırVcn mek lâzım geliyor. Çünkü Demir Per komünizminden kurtulmak, milli blr (mutavassıt) bir inkılâb değil; komü bakınız. Dış kısmı, iç kısmı ve kuşlu de gerîsinde kalan memleketlerin ço komünizm, (Titnvâri> kcmünizm kur nizmin tamamen ilgası ve garb usıı j kapağı ile pırıl pırıl koca hir bnkır ğu kültür ve medeniyet seviyesi ba ma şeklinde yüz göstermiştir ve bu lünde bir demokrat idare kurulması mangal 50 lirayadır! Kaspo vazifpsini görmeğe yarıyan ve bir çorııe"iı kımından Rus milletinden daha dü nun için de Moskovaca bu hareket nı açıkça istenıişlerdir. Kızılca kıya kucaklıyamıyacağı kariar "rerıis. kabir (kayıb) olmakla beraber (kat'î blr met de bundan kopmuş ve hâlâ da şük seviyede değillerdir. D'îer tarafbartma çiçekli bpl ır vazolar 25 liratan Polonya ve Macaristanda kato kayıb) olmadığı şeklinde telâkki edil kopmakta buljnmuştur. Macar m ü ya... Hey sidi pırıl pın! giinıiiş )>ar ' likliğin kuvvetle hâkim olması, bu miştir. Çünkü bu ihtilâlle Polonya letinin işçisi, köylüsü. talebesi. as çaları... İnsan bu ucuzluğa şaşı.vır. dinin ise, dini anlama bakımmdan gene hiç değilse sureta (komünist) keri, sivili, ihtiyarı, genci, çocuğu, ço Halbuki madeııini çıkarnıs'nr. ıınkkomünizmle k:.fiyyen bağdasaraama kalmaktadır. Eger bu ilk hareket bu luğu, erkeği, kadını ile kahramanca letmişler, işlcmişler. toptancıya. pemücadeleye atılmış olması on seneden rakendcciye gönderrnişler; hepsi hisfazla süren komünist idarenin hiç bir sclerini almış. Şaşilır: Hirlıiri iflâs smıfı memnun edemediğini ve bil etmemiş! t'st^'ik yiyecek ve siye<"<*k hassa hürriyet ve iktisad sahasındaki Rihi mütemafiiyen harcanan cinsten kısıntı ve sıkmtılann bütün millet ma! değil bunlar Bir ailo kurulduüzerinde büyük ve tahribkâr aksülâ ğundan itibaren bir kere a'ır. Evlâmeller yaptıtını göstermektedir. Esa da, toruna miras hırakır İştp z»ne sen komünizmin bu memleketlerde de bakırcılık üzeriııde ça'ısaıılar intihar etmiyor. Pîrlerine rahmot Ke neden dolayı bu kadar düşman top nefes cylemiş bu mııbarrk mcsleğc! ladığını muhtelif ihtilâlci teşekkülle Nazar de*mesin. rin parça parça gün begün nfsrettikOeçen ffiiıı rvcleki bir âlrtin minlleri istek listelerindcn ayan beyan okumak mümkündür. Bu beyanna tnlni bnkır bir parçasi hozu'muş. melere göre komünizm Macar mille Güzel hatırınız Için. diye buldular. tinin hayat görüsüne, yaşama ve ça Bir kaspo parasınm bir bnçıık .nîslilışma şartlarına, hulâsa martdî mane ni aldı'ar. Hn'huki eminim knşpnria on de'a fazln bakır ve emok var. Üsvî hiç bir tarafma uymamaktadır. telik bu k.ibil nlât ve ertovat paıraBeyannamelere nazaran Macar mil ları marsa! vp Trn>;t>n .'•Mn'"i rvleti komünizmin kendilerini, şu ma lâdiyelik. ahfadiyeük değü. KulUnnevî kıymetlerden mahrum etmesin dıkca bnziılnr. yrnisl lâzım olur. Vaden infial duymakta ve bu kıymetle nl süramii fazla... Demek. epey m"if rin iadcdni istemektedir: 11 îstiklâl: Rus ordularının memleketi terketmeleri; Atatürk zamanında yukanki li c tenin zıridına yemiş cok pahahydı. 2) Hürriyet: Seçim hürriyeti. siyasî partiler hürriyeti, basın ve toplan Faraza iyi şcftaüler, armudiar, "lmatı hürriyeti, sivasî mevkuflara l.ür lar 2 3 lirn idi. İkinri Umumî Harbden evvcl 400 kurıısa seftall çörriyet, işçi sendikalarına faaliyet ser (lüöiinıij hatırlıyorum. Aynı cins .ialbestliği, memleketten sürülenlere av lar bu sene 150 kıımşa giiç müşteri det serbestliği, gizli polis teşkilâtının buldu. Elmaları sorarsanız evvelki lâğvı: ak;am işportada 100 kurustan 80 ku3) Hak: Aydınlara insan haklarının, ruşa diiştirenlcri gene Ata'flfk devküçük ticaret ve zanaat erbabma ça rinde şimdikinin iki misliııo idi. On lıçma hakkıntn tanınması. defa fırlıyan yukarıda «aydıklarımln 4) Içtimaî düzen: Sınıf farklarınm araiarındaki fark 20 »d ? dil«. «»de kaldırılması, genclik kollarının, köyıü edillr demektir. Doğrusu Türk yemlslerine (bunları yetistirenlere) gadir teşekküllerinin yeniden ihdası; 5) Iktisadî düzen: Toprağın köylüye oluyor. Mahçııp ve minnettanz. Sırası gelmiıkcn tavsiye edeyim: yeniden tevzii; 6 Dine hürmet: Kiliseye karşı Müstahsili ümidsiziiğe uğratmamak, önümiizdeki devrede yemişçillğe heyapılan büyük haksızlıkların tamiri. vpsi kırmamak için, kahve, çay yeMacar milletinin, iktisadiyatımn rine yemiş yemeM. Misafire bile yeRusya lehine sömürülmesi: memle miş ikram etmeli. İçinde yemisj olan ket sanayiinin, komünist çalışma re tortnlan bütün dünya tründeüV gıda jiminin tatbikından dolayı, ağır ağır haiine sokmuştur. Türk âdetlerine çökmekte olmasından münfail oldu de bu (firmelidir. ğu da muhakkaktır. Eskfden yemiş mcvsimlerl arasında Yukandanberi izah etüğimiz hu bf>ş!uklar olnrdu. Yani baharda ve suslardan sarahatle ar.lasılmaktadır (TÜzde yemiçsiz aylar geçerdi. Şimdi ki komünist rejim. hele bugünkü tat Türk yemişciliği hizi öyle nimetlenbikat şekillprile. işgali altmda bulun dirrti ki, tiziim, portakalı istikbal etdurduğıı milletlere, serbest nizam za meksizin giiz mevsiminde yok olmumanmda siyasî. iktisadî ve içtimai yor: portakal da Malta eriğinl ve sahalarda eriştikleri seviyeyi aşacak hattâ kirazı selâmlamaksızın baharda ve edindikleri inancları yıkacak bir mpvsim nykusuna çekilmiyor. Bir memleket için bu ucuzluk, bn kifayet ve mükemmeliyette hiç biv ve böylece, sene sonu büyük çekilişindeki bolluk saadettir. Aman tepmiyelira. şey geürmemiştir. Müstahsili aman yei«e düşürmiyelim. 6 daireli apartmanın tanıamı, 20 apartman *** Madem fiat tennsüb.süziüğünden dairesi, bahçeli 2 ev veya zengin para açtını, gene öyle bitireyim: Bir hastn çocuk. benden kavanoz içinde Ikl ikramiyelerinden birini kazanma ihtimalini minimini halık istedi. Havuzumda da yeti«tirmiştim. Gayet külfetsiz ürcr Şoför ve Makinist arttırınız. Her 1501iraya 1 kur'a numarası ler.Kıymık kadar alelâde tath stı baKursu lıkları piyasamızda 4(îfl kuruş! (Utansm 25 kuruşa dahi dü$en derya kukayıdlara devam ediyor zularıll İOsmanbey. Samanyolu So. « Kim indi havuzun dibine, kim No: 5, Tel: 48 09 00) koydu bunun fiatını!» Sehrimizde s«?mt isimlerine âlem •larak kadar îklimimizde bol yetlşen ve 35aftan toplamaktan gayri külfeti olmıvnn ılılamtırun ise fzâhir kahve paranızın... isükbaUnizin emniyeti darlığından şımardı!) alış fiatı 800 DZ9+ kuruş, Mısırçarşısmda satışı 900 kuOMUD rus... BOVUNCA Cldden acaiblik. Ve cidden: tnAYLIK GtLIR sanlar âleminde oldnğu gibi emtia «Teşekkür ederim...» dedi. aibi. başında da bir uyuşukljk varâleminde de beş parmak bir değil! Değil ama. höle bırakılamaz. Bir olmayın... Sizi rahatsız et dı Kendinde desildi, hasta eibiydi. düzenleme gerekir. tim.» İhtiyar kadın cay yspıp bir tepsi (VâNn) İhtiyar kîdm, o kadar tatlı ve ile minderin yanına getirdi, alçak, içten bir sülümseyişle bakıyordu ki masaya sofra kurdıı Marv'nin boM EVL \ Bir kadın, odasında ölü bulundu Mary'nin içi rahatladî. Bu iyi kalbli ğazmdan lokm5İar geçmiyor, fakat Veclhe Ekrem Şerif E*ell. eTİİdl I Ortaköy Ermeni kilisesi müştemiinsanlara bir gecelik mi'afirHJinİTi sıcsk sıcak çay içini '.fitıvor. onn lâtında oturan 80 yaşında Maryam VAMAN EĞELİ yük olmıyacafiru, bilâkis zavalb V o"i(io n kuvvet verivordu. ! t=minde bir kadın dün odasında ölü t fculunmuştur. İki gün evvel öldüğü lçln 2 aralık 1956 pazar günü bir insana yardım etmiş olmaktan Ssbaha kadar kesik kesik, bir iki | anlaşılın Maryamın gömülmesine izin saat 14 de okunacak Mevl'.d müdolayı sevinç duyacaklarmı anladı saat ancak uyudu. İkidebir uyanıp | verümistir. r.?s:ietl!? Atatürk Bulv^rı KüDick ortsdan kaybolmuştu. Mary doğruluyor. pencereden dışarı baçük Konak Apartımanmdaltl ha j Tehir edilen kongre zin toplanf.yı doe: .akraba ve of acı hikâyesini kadma da kısaca an kıyordu. Tar.yerinin ağarmasını Tehir edilen Malatya Lisesinden Yelunun arkad?=!5nnın lutfen teş lattı. Kayıkçinın anîîesi onu avut dört Rözle bekliyordu. Doğacak güI tişonler Cemiyeti Kongresi 2/12/1956 r!f'er!ni rlci eder. | pazar günü yurd binasında yapılamaya çahşıyordu: neş ya büsbütün felâketli, yahud caktır. «Merak etme, kızım. Gemici da sevincÜ bir gün getirecekti. Ne w ler sözlerinde dururîar. i l l dedi olursa olsun, şu bekleyiş azabı soğin delikanlı. geieceğim, dediyse, ia erecekti. re yapar yapsr selir. Dava da isteRüyasında, Will'i gelmiş görüdiğin gibi haüedilir. buna err.i'n ol yor, sevincle boynuna sarılıyordu Metoduyla siz de Türkiyenin neresinde olursanız olunuz okuyarak, yazarak, işiterek, konuşarak Hakikat daima ortava çlkar...» 3onra, uyamyor: <'Will acaba yaKadının bu sözleri Mary'ye barına kadar çelecek mi?» diye dübasrnı hatırîattı. Zavallı banası, şünüyordu. kim bilir şimcii nerslerdeydi? EvSabaha karşı gözleri yanmaya den iş için Glasgov'a gittiğini söyleyerek çıkmıştı ama, Mary şimdi başladı. Yeniden uyumak üzere idi, arıhyordu: Babası bu cinayeü ta pencereden dışarı bakmca, kara öğrenebilirsiniz. Tafsilât için P. K. 135 Aksaray İstanbul adsarlayarak işlemisti. Ondan sonra bulutların aresında bir ışıltı gördü resinden ücretsiz broşür isteyiniz. da Manchester'den uzaklaşmış, kim Güncş doğuyordu. Kalktı. Dışarı çıkıp yüzünü yıbilir nereve kaçmıştı? Dünyayı yerinden oynatan Hakikatin ortaya çıkması... Ha kadı, hazırlandı. Yalnız, nereye gidecekti? Ne içm yır, Mary'nin istediği bu değildi. O zaman babasmı kavbedecekti. O hazırlaniyordu. bi'miyordu. XXX sadece, Jem'in suç^uz olduğunun O geceyi endişe ve heyecan içinisbat edilmesini istiyordu. (Sallan Yuvarlan) Dans müziği programı cumartesi günü akşamı saat 20,55 Yaürıldı&ı sert minderin üzerin de geçiren, gözlerine uyku girmide, ot yastıkbra dayanmiş, dinle yen kimselerden biri de, öldürü'.en tstanbul Radyosunda nirken, Mary bunları dalgın daîgm delikanlının babası idi. (Arkası var) düşünüyordu. Vücudünde olduğu S. YAZAN: A, * zamanıdır KUMBARALARINIZI " BOŞAITİNIZ... .ÖZE T.ÜRKİYE ^ BANKASI 1 0 "•" £ nrrespmtbeur2 ^Ittstttute fNGILIZCE EOCK'it ROLL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog