Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

«viniı d« bOtfln VIM •» kazındınbiHr. içl«rini r t hatta slze bir 32 nci jnl sayı 11.617 KLIIÎUCUSU : T U N U S NADI u r i vet Perşenrîe 29 Kasım 1956 BAKKALİYESİ BİRİNCİ NEVİ ERZAK ÜCUZ FİAT İYİ SERVİS Damacana ve Galonlarla Hakikt TAŞDELEN Memba Sulan Daimi olarak temin edüir. Şişli Küçükbahçe So. No: 2 (Atatürk Müzesi ile Hastahane durağı arası). Tel: 48 13 44 Telgraf vw mektub adrea: Cumhunyet tstanbul Posta Rutusu tstanbui No 246 • f r J i r : Umusu SantraJ Numarası: 224298. îfazj I$leri: 224299 Matbaa. 224290 nTifnrnTiTnıiTTTTTiifirınııırrnıııııııııııınMHinırıııiııttıuııifitMirınıııtfiıtıııııiırKiıruMiııiTiuiMiıııiMiiiMMfTiMinııınüiıiüMMiıııi trtıiiiıtıııiMi 11 ın !iır:[MfiıiHiııııııi}iTinıııiıc Ticaret Vekili istiia etti, sebeb meçhul Bakanlığa tzmir Abdullah Aker tayin olundu Kabinede yapılacak değişikliklerin birkaç güne kadar açıklanacağı söyleniyor Londra gazeteleri Amerikanın Ukındığı vaziyeti tenkid kasdile scrt >azılarla beraber karikatürler de neşretmektedir. Vııkarıdaki karikatür bunların en şayanı dikkat olanlarından biridir Ankara, 28 (Telefonla» tktisad ve Ticaret Vekili Zeyyad Mandalinci bugün dğ leyin vazifesinden istifa etmiştir. tstifası ksbul edüen Mandalincinin yerine tzmir milletvekili Abdullah Aker tayin edılmiştir. Zeyyad Mandalincinin istifa sebebi hsnüz açıklanmamıçtır. Bu arada kabinede de ğisiklik yapılacağı hakkmdaki söylentiler devam etmekte, kattâ bu değişikliklerin birka gün içinde açıklanacağı haberleri ısrarla dolaşmaktadır. Cumhurbaşkanı Bayarın bugün Başbakanhğa gelerek bir müddet meşgul olması Bakanlıklara yeni tayinler yapılacağı hakkındakı soylentileri arttırmıstır. Yeni îktisad ve Ticaret Vekili 1905 doğumludur. Milletvekili olmadan evvel tktisad ve Ticaret Vekâleti Teftiş Heyeti Reisi bulunuyordu. Yüksek tktisad ve Ticaret mektebi mezunudur. Bildiği ecnebi dıl almancadır. Newyorktan dönen Selwyn Lloyd "anlaşamadık,, dedi Mecliste dünkü Bir kısım Amerikan diplomatları Eden'i sert tartışmalar \enı lküsad \t T!e«m VeklU Abdullah Akpr Başbakanhktan devirmeğe çahşıyorlarmış # Gezilerde muhalefet mebuslarının karşılaştığı müdahalere d&ir sorular görüşülürken, bir milletvekili Butün Ingiliz gazeteleri "bu ihtilâf Meclisten çıkarıldı; iki milhtvekiline de ihtar verildi "m ı 1ı. . * Ankara 28 (CumhuriyetTeleksl B M. Meclısi bugun saat 15 te Agâh Erozanın başkanlığmda toplanarak gündemde bulunan 12 sözlü soru öneı gesınden üçü ıle hidematı vatanıye Londra 28 (R) Birleşik Amerikadan bugün donen Ingiliz Dış tertibınden maaş bağlanmasına müBakanı Selvvn Lloyd. Ortadoçu meseleleri etrafında Bu"leşık Amerika tedair uç kanun tekhfinin bırınci mu ile Ingiltere arasında bir anlaşmaya varılarramı^ olduğunu aÇiklamıştır zakerelermı tamamladı. : Muzakerekr Ingiliz Dış Bakanı soyle dermştır; « Ikı devletm sıyasetleri ara haylı elektrıkli hava ic nde ce>eyan etti. Bu arada bir C. H P. milletvesmda derin göruş farklan var Henüz bir uzlaşmaya da varılmış değildir. Bu ihtıüf halledilmelidır. Çunkü bundan yalnız komunıstler ıstifade etmektedirler.» Batı âlemini ve Amerika kıt'asmı felâkete sürükliyecektir,, diyorlar İhtilâf şiddetleniyor Ingiliz Amerikan ihtılâfı son gunlerde şıddetlenmiştir. Bilhassa dün Ingiliz Başbakan Vekili Butler tarafından bır Amerikan dergıine verilen beyanat Amerikanın, Ingiltereye karşı m?nevra!ara girişmı^ olmakla itham edılmesi Washıngtonda sert tepkiler husule getırmiştir. Bunun üzerine Londra bugun bu beyanatl tavzih etmek lüzumunu hıs Arkası Sa. 5, Sü 6 da Rumanya bize petrol vermekten vaz germiş Rusya, tankerlerinin Batılı memlekellere Pclro! taşınalarını yasak etti Sovj et Rusya; Turkıye ve Yunanistan ıle birlikte. butun Batı Avrupa ve Iskandınav memlenetlerını petrolsuz bırakmak azmınde olan Kahire Şam Rıyad mıhverıne. Ortadoğudakı emellerının tahakkukuna hızmet eder mulâhazasıle dahıl olmuştur. Bılındığı gıbı. Mısır, Suveyş Kanahnı tıkamış. Surıje petrol borularını sabote etmış, Suudî Arabıstan da, Ingıltere ve Fra^aja petrol ıhracatınî son veımıstır. Butun dünjada karışıklıklar ve buhranlar yaratmak gayesını guden Rusya, Kahire Şam Rıyad mıh kili. 2 toplanh için Meclisten çıkanldı. Sözlü soruların müzakeresi sırasmda, soruHra muhatab olan Bakanların Mecliste bulunmamalan sebebile gelecek oturuma bırakılmaları uzerme, gündem ve usu] hakkında söz istiyerek kürsüye gelen Hurriyet Partısi Ankar» 28 (Telefonlal OrtadoguDıyarbakır nnlletvekilî V)T Yusuf dakl son vanyet ve Turk Israel mu. Arkası Sa. 5. Su. 5 te nasebetlenrun aldığı yeni sekil uzerıne muhalefet partilerlnın B M M n« Arkası Sa. 5, SiL 2 de Menderes İnönii miilâkatı PortSaidde Mısırb fcokak satıcüan Ingiliz »skerlerine boncuk, kolye, jilet vesaire satarlarken Amerika, Suriyeye Rus sevkedildiğini resmen teyid etti Londra ile Kralın bütfin bağlarım kesen Ürdün de tehlikede olduğu bildiriliyor Washington, 28 (A.P) Amerikan Hariciyesi bugün Rusyanın Suriyeye sılâh sevketmesinin Ortaşarktaki gerginlikleri katmerleştirdiğini töyiemıştir. Bır Hariciye sozcüsüne göre, Şamdaki Amerikan sefirinin bn hususta Suriye hükumeti ıle temasa geçip devam edegelen Sovyet silâh teslimatı karşısmda Amerikan hükumetınin duyduğu endışeyi belirtmiştir. Sözcu demiştir ki: «Son aylar zarfmda Suriyeye çeşidli cinsten ve külliyetli miktarlarda Sovypt silâhları ulaşüğını biliyoruz. Ortaşark buhrarundanberi de sevkiyata devam edümiştir.> Sözcıi, Sovyet yapısı bu silâhlarm cins ve miktarını açıklamamıssa da yetkili idarecıler bunların kıymet bakımından 30 milyon dolardan fazla olduğunu ve hafif tank, zuhb otomobil, makinelitüfek, bir miktar top ve diğer hafif silâhlar ihtiva ettikierini söylemişlerdir. Bır basın konfesnsırıda konuşan Hariciye sozcüsü Lincoln White: «Rusyanın bu hareketi. Eırieşmi* Milletlpr Teskilâtınm gerginlikleri azaltmak ve nihaî bir anhışma gerçekleştirmek hususunda sarfettiği gayretleri kolaylaştırmamakta, hakîkstte gerginliği katmerleştirmektedir» demıştır. White, Amerikan hükumetinin Suriyeye yapılan bu silâh sevkiyatmı Rusya ne7dinae protesto edip etmediğini açıklamak istememişse de Çamdaki Amerikan sefiri James S. Moose'un bu meseleyi Suriye hükumeti ile görüş tuğünü açıklamıştır. Gazeteciler son günlerde Suriye ile Irak arasında cereyan eden şıddetli tartışmayı oahis mevzuu edince White: «O bölgedeki gerginlikler Iraktan doğmuyor» demış, diğer bir soruya cevaben Amerikanın Iraka silâh temin etmesinin mümkün olduğunu söylemiştir. Irak, bu hafta basında Birleşik Amerikadan resmen jet uçaklan ve uçaksavar silâhlar isteıruşti. Diğer taraftan Devlet Reisi Eisenhower ile birlikte Georgia eyaletinin Aııgusta şehrinde bulunan Beyaz Saray basın sekreteri Jiımes Haggerty, son 23 hafta zarfmda Ortaşark buhranmdan doğan milletlerarafi gergınliğin geriş ölçüde hafiflediği kanaatini ıleri sürmüştür. Bır basın toplantısında bıı muhabirin Ortaşark manzarasmda bir dürelme olmadığı yolundaki sözü üzerine konuşan Haggerty, vaziyeıin düzelmediği hususunda gazetec' ile aynı fikirde olmadığını sdylemiş ve demistır ki: «Bence son 3 hafta zarfında vaziyet gerçekten düzelmeğe yüz Mısırın elinde bugün 25 tümeni teçİıiz silâhı edecck silâh var! (Yazısı 5 incı sahıfemizde) verıni desteklemek maksadıle, 22 kasım 1956 perşembe gununden ıtıbaren. Batılı memleketlere akaryakıt ıhracatını durdurmuş ve aynı harekete peyklermın de tevessul etmelerıni sağlamıştır Moskova, bununla da yetrnmemış ve Sovyet bandıralı bütun tankerlerın, Batılı memleketlsre petrol nakletmelerıni yasak etmıştır. F.usyadan ıhracat yapan Sov>'et *ankerlerine. Karadeniz, Baltık ve U zakşarktakı RUE lımanlarına donmeleri ve demirlemelerı emri verılmiştır. Ortadoğu petrollarını nakleden Arkast Sa. 5 Sü. l d e GürescOerimız dün 7 a 'dılar İstanbul zabıtan dun muhteüf okullar önunde kız talebeye tarkvntılık eden 25 genci ya.ka.la.mif. Tobtt bunlar yaka.lana.vXar, bır d* ya.ka.lanmiya.nlan düşünün... Cınst terbiye bahsinde memleket yanm asır evvelınden ku kadar farklı değu. Kadtn, eemtvetin hiç olmazsa bir muhim lcumı için höîâ lâf atılau, çtmdifc attlan, icabtn» da silâh atılan dışi bir mahlük... MemleketU fetz ve kadın kaçırmalar gırla gıdıyor. Ktskanclik yüzunden eınayetier işlenmeden sriin geçmesi mucıze . Türlc milletımn şcref ve haysiyeti üe alâkalı bu iptidaî, bu çirkin, bu korkunc manza.ro. daha ne zamana kadar sürüp gideeek? Ihm adamlan, ruhıyatçiUır, hukukçular, idarectlcr niçin kcmuîmuyor, yazmıyor, çare göstermiyorsunuz? Cantm, bu da siyasA mesele değtl kı korJcasınız. J Kahire de bize karşı • i hücıuna geçti Macaristanda Kus zulmunden kaçanları hurrijete ulaştıran garıb kbylulerden biri ve Avusturyaya kaçan Macarlar Suriyeye taarruz etmeğe hazırlanıyormuşuz, şayed bunu yapacak olursak Rusya ile başımız derde girermiş Malenkof Peştede! Arkast Sç. 5, Sü. 2 de Kahire 28 (AP) Sabık Mısırh Devlet Bakanı Enver Sedad bugün, hükumetinin organı sayılan El Cumhuriye gazetesindeki bir makalesinde Budapeşte 28 (RAP) Eskı Sov Janos Kadar ile temaslarda bulunTürkiyeyi, Suriyeye karşı taarruza yet Başbakam Malenkof'un Budapeş mak için Macar başkentıne 23 kasrnıgeçmeyi tasarlamakla suçlandırmış. teye geldiği bildirilmektedir Malen da vardığı da ilâve edilmektedir. «Türkiye jayed böyle bir harekete kof'un, Rus askorlerinin ış başma Bu haberi veren ve adımn açıklan Arkası Sa. 5, Sü. 4 te gc*udı|ı kukla ukumet başbakaıu Arkası Sa. 5, Su. 4 te Stalin'in halefi. kukla Macar hükumetinden işçilere karşı sert davranılmaSını istedi TELEFOTO CUMHUBİıET Mcl i ur .,e Lcna.o Frankfun. BayraM Şü, Asnstı«^«fc ^akibini yenerkeu Istinbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog