Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

FERİDUN FAZ1L TÜLBENTÇİ'nin Yüalerce yerli ve yabancı vesikanm 'Sigı altında yazehğı büyük tarihî roman SAH İSMAİI* Çıktı. Fiatı 5 liradır. İnkilâb Kitabevi İstanbul. 32 nci yı) sayı U.616 u m h u r i yet rurrus NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhurıjet tstanbul Posta Kutusu tstanbu] No 246 TeJeioniar. ümuml SantraJ Numarası: 224298. VTaza I$len: 224299. Matbaa: 224290 ömer Seyfeddin K'îllVatı: 10 Çarşanrta 2S Kasım 1956 (Bugüne kadar neşroluıunamis hikâyeleri) J ' KüUiyatın diğer doku2 kitabl: , İlk Düşen Ak, Yüksek Okçeler, Bomba, Gizlı Mâbet, Asılzadeler. Bahar ve Kelebekler, Beyaz Lâle, Mahçupluk İmtıhanı, Dalga. Beher kitab 100 Kuruştur. • Ahmet Halit Kitabevi \ OK TA Moskova radyo ve gazeteleri iitiralar, yalanlar savurarak Türkiyeye hücuma başladılar Diğer taraftan Moskova radyosunun bir tefsircisi de bn akiePin Suriyeye tecavüz etanelerinin beklendiğinl, bu teeavüzün Moskova 27 Sovyet komünist partisinin resmi orgam Pravda gazetesi bugünkü yansında Türkiye ile Irak'ın Suriyeyi şam Suriye hâdiseferini ele almış ve bunu bahane ittihaz ederek hazirlandığını ve bunda Türkiye Ue Irakın da rol oynadıkiannı tehdid etmekte olduklannı Iddis ctmişir Pravda gazetesi, Suri Türkiyeye çatmıştır. Moskova radyosu bu tefsirinde, Zafer gaze ileri sürmüştür. yeye karşı tecavüze girişsinler diye Birleşik Amerikanın Tür tesinin Suriyedeki Rus tahrikleri ile alâkalı bir makalesini ele Bu radyoya bakılacak olursa, Mısıra karşı tecaviizfi durkiye ile Irak'ı kışkırttığını da iddia etmiştir. Pravda'ya göre almış, bunu tenkide katkışmış ve Suriyeye karşı bir komplonun duran vaVnız Sovyet Rusya imiş, Suriye ile alâkalı olarak başlıŞamda Sovyet sefaretine mektub ve telgraflar j ağıyormuş ve bun. hazırlandığından bahsetmiştir. yan neşriyatla, Ortadoğuda, Rusyanın artan itiban (!) sarsılmak larda Rusyanın «tecavüze karşı koyan siyaseti» öviilüyormuş! Moskova radyosu, Mısırdan sonra tngiltere, Fransa ve tsra isteniyormuş! Amerika, Suriyeye karşı tedbirler almağa hazırlanıyor İngiltere Şam gazeteleriniıt manşetleri: "Mütecaviz lere ölüm, silâhlarımızı terketmiyeceğiz!, Şam, 27 (a.a.) Bugunkü Surıye basınmda şu Daşlıklara ra.'tlanmakta ıdı: «Her şeyden once Mısır toprâklarının tahhyesı lâzımdır», «Mutecavızlerın son gunverde kendi.'erini acındırmağa çalışmalarının mânası uedır?», «Bız her şeyımızı fedaya hazırız», •Silâhlarunızı terketrr.ıyeceğız, «Mutecawzlere olum». Ingilis Orducunun kurbağa adamlan Mısırlılann Süvejş •mklan Ras yapısı silâhlan çıkarırlarken Mısırdan Rus silâhlarile dolan Suriye karşısında Irak da Amerikadan resmen tamamen çekilme silâh istedi, bu taleb yerine getirilecek, tetkîkler yamlmağa başlandı teklifini reddetti reı.'inin Beyrutta akdettikleri konfcransta Suriye bir Arab Sovyet ittifakını açıkça teklif etmiş, fakat bu teklifı diğer Arab devlet adamları taraftndan reddedılmişti. Şımdi Beyruttan gelen barı basın haberleri, Surijcde sanrürle dışarıya sızmasına mâni olunan bir hülcurr.et darbesi yapılmış olması ihtimalinden bahsetrr.ektedır. Başbakan vekili Butler'ın, Amerikaya ihtarı: "Washington Londranın itimadsm kaybtdecek* Mısır hükumefi Kanalı temizlefmiyor NewYork: 2T (a.a.) Bugün Ingü tere Baçvekâlet Vekili Butler <News Week magazine» muhabirine verdiİı bir nülikatta Ingiliz kuvvetlerinin Mısfrfts'ri tamsiCTsr'^Bki&ıiyaerfîiöini söylemiş ve «bugunden sonra Infi'liz kuvvetlerinin tamamen çekileceğini kim düşünürse hataya düşer» demiştir. Butler ı.Bir Birlesmiş Mill'tler \> beraber çalısmak istiyoruz. Fakat on lann durumunda da bir değjçiklik olması lâzımdır> dedıkten sonra «bu değisiklik kuvvette değıl mânâda ol malıdır> diye ilâve etmiştir. Butler trigiltererıin, Birl«şrais Milletlerin mutabık kalınan vazifeleri ya pacağından emin olması lâzım ?<»ldiğini beyan ettikten sonra Amerikanın tngiltereye karşı daha fazla soğuk davranmaması icab ettiğini ileri sür Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Eski t'rdün Genel Kurmay Başkanj Glubb Paşa askeri kıjafetle Vashıngton, 27 Ca.a > France Presse ajansı muhahirme göre salâhiyetli Amenkan çevreleri, Surıyede dahill durumun azamî derecede kritik bir hal aldığma kanıdi'lpr ve bu memlekette aylardanberı hazırlanan siyasi hâdıselerın pek yakmda patlak vereccğmi tahtıın etınpktedirler. Bu çevreler Suriye ile Irak arastndakı gergmlığın gıttıkçe arttığı hakkmdakı haberler karş'«mda endişe duyduk'.arını saklamamaktadırlar. Suriye durumu ve Amerika Suriyeye silâh sevkiyatı Iki Scvyet gemisinin her hafta Suriyeye silâh getirdiği yolunda Fransanuı AmeriVaya verdiği malumat, V'rshingior'ds fevkalâde dikkatle tetkik edllmektedir. Rusyadan Suriyeye sılâh sevkiyah henüz resmen teyid edılemediğırden şımdılık bunların, Mısıra giderken son hâdiseler sebebile yollarını değiştiren ve Suriyeye gelen gemiler olabileceğı fikri ileri sürülmekle iktifa edilmektedir. Arîcas: Sa. 5. Sü. S te Ankaraya mı Kahire radyosunun bu iddiası karşısında yaptığımız bütün araştırmalar neticesiz kaldı ve haberin yalan olduğu antaşıldı Kahire 27 (T H A ) Kamre radvosu. bu akşamkı neşriYatında verdijı bir haberde. eskı Ürdun Genel Kıırmay Başkanı Glubb Paşanın Ankarayı kendısıne karargâh ıttıhaz ettığı ve Ortadofu lşlerlnl buradan ldare etmekr* oldv^'mu B<v>nnişt!r Glubb Paşanın mustear bir ısımle g.zhce Turkı>eve gıttığmı bıldıre.ı radyo ruıüarı ılâve etm'ştır«Mısıra tecavuz vuku bulmadin bir kaç gun once Glubb Paşa Israelı ziyaret etmiştir Bu Tpa«l i'e Ingılterenın Mısıra tecavuz ermek hususunda rnlaşmış olduklnrım gosterıyor Avrıca, d'kkati çeken d'ger bır husus da Glubb Paşanın hah hazır Arab meml?ketlerinde buyuk bır nufuza sahıb bulunma=ıdır » ClTMHfRİYET Glubb Paşanın An karada bulunduğu haberlerı karşısni3 dun gecç butun şehrı areştıran gazeterıiî Ankara burosu mensubu ga*?tecıler saatler suren bu taharrı sonunda Kahire rsdyosunun bır çok haberleri gıbi bu habenn de yalandan ıbaret oldugu netıcesine varmışlardır Glubb paşa Buıa^a grîen m^îumata gore dott Aı?ıb rmkumet Arab Sovyet ittifakı falebi Tekzib ıııK hayır B Ü R O S U itirafî H A 3 S K L S R Adres Telefon Valî Korıak Cad 12/3 ? 27/1Î/956 ÜRTADOGUDAN RAÇIKILAN INGILIZ ÇOCUKLARI Soo günlerde şehrimizden transıt olarak geçen uçak yolculannin hemen ekseTİsinin çocuk olduklan görülmektedir. Dün de Ortadoğuyu terkeden Ingiliz ailelerinın çocuklannı hamil bir uçak gelmıştir. Resimde küçük yolcular, dünyadan bıhaber neşell bir «tırette uçaktan inerlerken gorülmektedirler. Macaristan katliamı hâlâ devam ediyor Avusturyaya iltica etmek istiyen 20 kadar Macarı Ruslar hududda arkadan vurdular llyen mültecller, bunlan Ruslarm S durdujünü ve çogjau da arisdan vurd'jklar.nı iddıa etsîlş'.erdlr MacaristaııiB fldnci komünist partisi Budape?te radosu bu Mscanstanda «Macar S'îsral!»' Işçi Partisi» adı ile kTirulan yenl oar*İEin!n İlk too'anıeını va^tıî'nı bll dlrmletır Bu parrlnin Her şe'enle. rnden bln Earolv Klss'ttr Klss. eîkl komunlst psrtlglnın msrksz korslt« Uyeel ıdi Klss, toplan+ıda yeol psrtl nln »osyallzml demokrat blr •emel tize rlne kuracağım, müll bunyevl meveud sarları T an'aneleri gbaönünd» W Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Arap E l ç i l i k l e r i fmdan k l *.çın,mıusı KükUmet darbesi vakubuldtsğunu s Cıanhur gfa hapsine tiîtuidut*u } iktîdarı Btn'başi Âb4uiHa«id Ssrraç elino geglrdifinı ve buna benzer bir çok gaze^elerin aütuniarandc mü^thade edilısiş Bu gibi hakikatt^n &xx ve asılsiz hafcerler her bir esasa ist:nad etmediği gltoi. , Sariyede ne Hüküaet darbesi ^rukub«lwîjs t nede iktıiar askeri şahislar ellerine geçmiş , nede Suriya Ctimhur Reisi göz hâpgitıe tutyOmuftur. î5uriye Curîfaur Reisi s Başvekll» Hüküaot Erkanx, Mlllet Meoltsi , Ordusu »' vo haiki tam'bir demokratik j l hep b i r l i k t e "^nlckctin HUniyet ve «&&deti i l ' Ortadoğu karışınca şehrımızdeKi Arab konsolosluklarından bıri haber bültenleri neşretmeğe ve bunları gazetelere gondermeğe başlamıştı. Bu bültenin başmda (Arab elçilıkleri tarafından hazırlanırl ıbaresi j^rleştirilmişti. Bütün Arab devletlermin Turkıyedekı temsilcilen tarafından rp'i='prrVrn hazırlanmış bir bülten miydı bu ? Buna ınsnmak hajlı muşküldur. Dün gece de matbaamıza gelen bultcide Surıjenın mudafaafinı yapmağa çalışrn. tekzibden ziyade itirafı andınr bir heber gordük. Bu haberde Surne ile Rİâkalı gelmiş. geçmiş bütün haberler tekzib edılıyor. Fakat bıri haric: Rus teknisjenlerinin ve silâhlarının Suriyeye geldığı! Neden dıjeceksınii galiba hakıkat de ondan. Diğer yandan (Arab elçiliklerı tarafından çıkarılır) ibaresinde de bültenin başına efkârı umumijeyı yanlış yola se\ketmek mak?adıİ3 konulduğu anlasıhyor. Çünkü Arab elçiliklerıne Irak da dahildır ve bu bülten Irakın Surive hakkmda verdiâı baberlerı tekribe ç?lışmaktadır denize açıldı Bir uçak gemisi ile 16 harb gemisi bulundukları İtalyan limanını düıı terkettiler Palermo 27 (a.a.) Geçen cuma gunü Augusta açıklannda demırlemış olan AkdenızdPkı Altıncı Amenkan fılosuna men«ub nCoal Seaa» uçak gemısıle dıger 16 harb gemm dün akşam buradan ayrılmışlardır Gene cuma günU Augusta'ya gelrr.ış olan aynı Amenkan fılosuna mpnsub «Salem» kruvazorüle «Aucilla» ve «Saumico» ınayn tarama gemileri de hareket hezırlıkları yapmaktadır lar Bundan maada Amenkan «Gree», •Dvees», «Bordelon» ve Furse* cuma gunünden berl buiundukları Me«ın» HmanınIan avrılmışlardır Aynı 11mpnda bulurnn ve Amıral Cavensph ın b«'ift'inı t >1 bln tonilato 7 luk »Mücon» kruvazörü de bugOn ha reVpf Amerikanın 6. filosu Uçak Soyan Hırsızlar B'J *ımpııkan hprb gemilprînın neıeve gıttığı gızlı tutulmaktadu. e rîprpk* r Yeşilköy hava alanında bir hususî uçaktan eşya Ürdün Başbakanı Bağdad Pakbna çalan biri 16, di çatan nutkunda (Mısır, Suriye, şeri 12 yaşlarında Suudî Arabistanla işbirliği yapa rsm«t ve Arif ad cağız) dedi ve Kusya ile münasebetler kuracağmı bildirdi larında iki çocuk uçüstü yakalanAmman, 27 (THA) Ordün İle mı^lardır. Bu kü tngiltere arasmda mevcud 1948 anlaş. çük hırsızlar iki mııının Amman Hükumetınce telt tarafh olarak feshedlldıgı Te ürdün defa uçağa gir de mevcud bütun Inglllz kuvyetlerlmişler ve pilota nln memlelcetl derhai terkemelerlnın aid muhtelif eş istendlgl Ürdün Başveklll Sü'eyman Ankara 27 (CumhuriyetTeleks) El Nablusl tarafınclan bugün Parl&>ayl çalıp satmış mentoda hükumet programı okunur Dış Işleri Bakanlığmın dün yaymla nan bir tebliğı ile, gerj çağırıldığı a'ardır. HırsızlaT keın açıklanmıştır. 1948 anlaşmasmm Ürdün'ün Mlllî çıklanan. Turkıyenin İsrael hükume 'kinci defa uçağa ;irdikleri sırsda ıhtlyaçlarına cevab vermedığını ve bu ti nezdindeki elçisi Şefkati İstinyelı anlaşmanın blzzat İngiltere tarafın bir kaç gune kadar Ankaraya geleyakayı ele ver dan lhlâl edıldlitni söyllyen Urdun cektir. nıişlerdir. Resim Başveklll E Nablusl, adı geçen anAlâkalılar, sehrimizdeki tsrael eile, yakalanan kü l»şm» muclblnc* İnglltereuin Ürdü. çisi M. Maurice Fischer'in de, Istinn« ?ermekt« olduğu mall yardım y«iik hırsızlar uça rlne Mnır, Suriye Te Suudı Arablstan yelinin gelişini muteakıb memleketıJa nasıl girdik 'a'pfmriritı vuv'ma^ı taahhild e^llpn mizi terkedeceSini i'ade etmektedırk.ini gostermek ysrdrnın kabul edU*""'»$inl ve Am ler. israel sefaıe'i f">ı ü. sefirin, tedırler. Arkası Sa. 5, Sü 7 de Turkiyeden ne zaman ayrılacağuu Ürdün İngiltere ile anlaşmasını dün feshetti Wysa», 27 ıH) Dü« gece yansın. d»n bu sabaha Sadaf Maearlseandan Avusturytya 2S00 klşî ıi'ics etTai4*ü. Boylece bugune kadar ıltict edenîsrtn sdedi 90 binln ü»tüne çıkmıçtır. Bunlann dörtte blrl Arnıoanm mujj teHf memleketlertne ve denlz aşın ül selere gond«rllm!şlerd!r Mil'ecilere yardrnı faai'^etlne ve trsflğe mâaı o'unmanaaBi ıçln Avus'urys hüSumetl hudud bolgçslne raüsaadesiı glrmeyl yasak etmlş'lr. Diğer taraftan, busün fltica edeoler ansmd» Budapeştenln eskl polia Ankara 27 (a a > Demokrat Par .deres, geniş ve etrafla bir konuıma tnfldürü d» Ttrdır tı Meclis Grupu Başkanlığından bil yapmıştır. Bu konuşma gruDun bü Eu sabah Av^ıs^urya hududunu gedırilrniştir: ı yük tezahüratına veâle teşkil etmiş çerken Bucuk ormanmda 20 kadar Macarın cesedlne rastladıklancı eoy Demokrat Parti Meclis Grupu bu ve son günlerde dış pohtıka hâdısegun Reıs vekillerinden Muzaffer Kur lerini hükune»i" eproken dikkat ve banoğlunun başkanbğırda toplanmış, teyakkuzla takib ederek almış oldugünd^mde mevcud ve SP" han mebu ğu tedbirler umumî hp^ e* n ittüakile su Sinan Tekelioğlunun son günler ve alkışlarla tasvib ohınmuştur de tekevvün ederı dıs poli'ıka hâdiseKabinede değişiklik şayialan leri hakkında hük'""rf*in bahlarda Ankara 27 (Tpleforla) Şehrımız bulunması talebini muhtevi sorusu siyasî mehafilinde bu akşam kabinedp üzerinde uzun müzakereler yapmıştır. bazı deJi5iklıM«=r ' =nlacağı ve veBu müzakereler esnasmda H?"ciye kâleten idare olunan bakanlıklara Vekâleti Vekili gerekli izahaü ver ta\inler vuku bu'afağı yolunda muhmistir. telif şayialar çıkmışttr. Ancak gece Bu mevzuda söz alan muhtelif m=b geç vakte kadar bu şayialar alâkahlaı usları muteakıb Başvekıl Adn^n Men Arkası Sa. 5. Sü. 3 te Başvekil dün D.P. Grupunda harici vaziyetimizi anlattı Grnp hfikumetin aldığı tedbirleri ittifakla tasvib etti Beyrutta hürriyeti secen 17 Macar denizcisi dün uçakla İstanbuldan geçtiler Milliyetçi Macarlar «Rus tanklan çekilmedikçe memleketimize dönmiyeceğiz» dediler Israel hakkıııdaki kararımızm akisleri Tel Aviv Elçimizin Ankaraya varışını muteakıb Ankaradaki İsrael Elçisi de mernleketine dönecek bilmediğini söylemekte ve bu husuita hükumetinden şimdiye kadar herhangi bir talimat almadtğını b e y n eylemektedir. Bağdad 27 (R.) Türkiyenin TelAviv büyük elçisini geri çağırması, burada memnuniyet uyandırmış ve siyasî çevreler, Ortadoğuda yeni bir devrin başladığına işaret etmislerdir. Aynı çevreler, Türk hükumetinin k«rarı. Ortadcğuda istikrarın temini gayesi ile pldığını zıkretmHerdır. Ay Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Dun New Yorka harcket eden milliyetçilerden bir »rup uçağa binerlerken (Yazısı i iıncü sakıfemızdm)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog