Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

15 KASIM Hususl Sayıaı Tek başına işlenir. Beyaz kumaf elişi paftası ofset, renkli 509 sayıh YARIN ÇIKIYOR 32 nci yıl sayı 11.613 u m hur i yet K U R U C U S U : Y U N U S NADf Felgraf ve mektub adresı Cumhunyet Istanbul Posta fCutusu îstanbul No 246 lelefonlar: Umumi SantraJ Numarasi: 224298, Vazı Igleri: 224299, Matbaa: 224290 Âhaıet Csvat Emre ATATÜRK'ün İNKİLÂB KEDEFİ ve Tarih Tezi , Atatürkün dil devrimiz üzerine düşün, celert ile Dil Kurumunun bugünkü dil, anlayışını karşılaştırarak dil çalışmalan < üzerine aydınlatıcı bir ışık tutan bu eserin fiatı 1 liradır. Dağıtma yeri Köprü Kitabevi Pazar 25 Kasun 1956 1 Suriye ordusunun Ruslar tarafından yetrstirildiği, Mısır ve Rus taraftarı Suriye subaylarının da memlekete tamamen hâkim oldukları bildiriliyor Bütün Suriyede tevkifler yapılıyor, şehirlerdeki gece sokaga çıkma yasağı ise tahşidat ve Rus silâh •evkiyatının halk tarafından görülmemesini temin ediyor Londra, 24 (R.) Londraya ulaşan mevsuk raporlara göre, Suriyeye Rus silâhlarının akısı devam etmektedir. Bu akış son haftalar icinde hızlandırılmıstır. İngiliz siyasî çevreleri Suriyedeki durumu endise ile tâkib etmektedirler. Bu Arab memleketine Rus ordu subaylan ile teknisyenlerinin de geldikleri öğrenilmiştir. Suriye ordusunun ?imdi bu Rus subay ve teknisyenlerinin elinde olduğu da ilâvc ediliyor. Suriyenin halen dünya ile alâkası kesilmis gibidir. Suriye ordusu bütün münakale hatlarını ve merkezlerini kontrolu altında tutmaktadır. Suriye Cumhur Başkanı Kuvvetli'nin de. Suriye ordusunun elinde bir nevi esir oldufcu belirtıliyor. Mı»ır taraftarı ve Rusya ile işbirliği yapan subaylar duruma tamamile hâkimdirler. Son haftalar zarfında Rusyadan Suriyeye bilhassa tankJarın geldiği görülmüştür Suriyede Sovyet~teknisvenleri ile "Türkiye 3 üncü Dünya subaylarının da bulunduuu anlaşıld harbini önledi„ Türkiyenin Ortadoğu siyasetinin dünyada uyandırdığı ilk akisler: Türkiye, İran, Irak ve Pakistan, ay başında Ânkarada toplanıyorlar, Pakistan Devlet Reisi Suudi Arabistanı bu birliğe kaülmaga çağırdı Beyrut 24 (T.H.A.) Ortadoğu buhranına :emas eden Paris radyosu bu akşamki arabca neşivatında Türkiyenin son hâdiseler karşısında ta• b ettiği sıyaseti överek Türklerin Moskova ou runlarına gelmiyerek dünyayı bir umumi harb elâketinden kurtardığını söylemiştir. Paris radyosu şunları ilâve etmiştir: «Son Vlısır hâdiseleri bir kere daha göstermiştir ki. Türkiyenin aleyhte yapılan bütün propagandalara Arkan Irak Suriye Hududu Dün Kapatıld1 rağm«n hiç bir Arab memleketinde gözü yoktur. Sovyet Rusya Ortadofuya ginnek için son Mısır hâdiseleri üzerine Türkiyenin Suriyeye yürümesini büyük bir «ablrsızlıkla beklemekte idL Türk «skerinin harb kabiliyetüıi müdrik bulunan Sovyet Idarecileri doğrudan doğruya Türkiyeye saldırmanın kendilerin* neye mal olacağını iyi bildiklerindea ancak bu aekilde bir bahane Sa. 5, Sü, t de Bakanlar Kurulu toplandı Menderesin riyasetinde dün 2 saat süren bir toplantı yapıldı, Başbakan dün akşam şehrimize geldi İhtiyatların kıs eğitimi tatbikatı Doğu ve Balı Anadoluda yapılmakta olan Alacakurt tatbikatı başarı ile devam ediyor Mukelleflerin her yerde tatbikata eanla bafl* katıltta yohındaki heves ve gayretleri Millî Müdafaa Vekâle tirlce ta&dirle karsılarımalrtadıf.^ Bu tatbikatm ihtiyat erat ile v«zi feli yedek subaylara modern sflihlar ve kıs şartlan kıt'a eğitimi konusunda buyuk faydalar sağlıyacağı |üp hesiz addedılmektedir. Abdülnânr Nâsır dün yeni bir hâdise çıkardı Mısır diktatörü Rus elçisi ile uzun görvşmeler yapıyor betlerin kesilmesinden sonra Ingiltere ve Fransanın Mısırdaki menfaatlerini korumayı üzerine almış olan lsviçrenın Kahire büyük elçıliğınden îngütere Dış İşleri Bakanlığına gelen Arkasn Sa. 5 Sü. 2 de Şam, 24 (Husust • Suriyede komünist nüfuzu süratle yayümaktadır. Pek yakında Suriye hükumetinde değişiklik yapılacağı ve daha cok sola kavan ve hattâ komünist kimselerin kabineye ahnacaklan söylenmektedir. Kabineye girmesi beklenenler arasında tamamile Nâsır taraftarı Turzu ile komünistlerden mâruf Davalibi ve Karel Keyalı vardır. « Suriyenin şimdiki Başbakanı Sabri Assalinin, hükumetin J politikasına muhalefet etmekle olan butün politikacıları tevkif etmekte olduğu da görülmektedir. Hükumet, parlâmento mensubları için teşriîmasuniyet dc tanımamaktadır. Sabri Assali hükumetinin bilhassa (Rus taraftarı) politikasını tenkid edenler, hükumetin siyasetine karşj gelmiş olmakla suçlandırılmaktadır. Suriye ordusu, meclisı sindirmiştir. Tevkif edilenler arasmria Cebeldrüz'deki büyük kabilelerden birinin reisi olan Şeyh Halil El Surur vardır. Bu Şeyhin, Irakla olan münasebetleri dolayısile tevkif edildiğine muhakkak nazarı ile bakılmaktadır Memlekette Irak taraftarı olarsk tanınanlar tehdid edilrrektedir. Hükumet Şeyhin, «kabilesı silâh tasıdığı» için tevkif edildiğini ilân etmiştir. Halbuki Suriyede silâh taşımıyan kabile yoktur. Yapılan tevkifler Soriyeyi, komşularını ve Rusyadan gelen silâhlann boşaltıldığı Lazkiye limanını gösterir harita ZUKOF SORUYOR «Macaristandan, Polonyadan Rus askerlerinin kanı pahasına aldığımız topraklardan mı çekileceğiz?» *•• BOMMBI Ankara, 24 (a.a.) Milli Müdafaa Vekâletinct her » I plâna müsteftit Ankara, 24 (Telefonls) Baktnltr ^Jjr»k .yapılmakta olan ihtiyatların ŞftflruIU, Wu«rü» «»»• n &nt** •***dar Başbakan Adnan Menderetta baş kış eğıtımi tatbikatından birisi olan kmlıtında Ikl saat detam eden bir ve 20 kasım salı günü doğu ve hatı toplantı yapmıştır Anadoluda uygulanmasına başlanan Başbakan, bu akşam saat 17 de u Alacakurt tatbikatı başan ile devam çakla Istanbu'.a gltmlştlr etmektedir. Başbakan ;ehrimizde Başbakan Adnan Mendereı, dün saat 19 da uçakla Ankaradan Is"anbula gelmiş ve Teşllköy hava alanm. da Vall ve Beledlye Başkanı Prof Gökay tarafırHan karçılanm.ştır Kendlslne, Devlet Bakanı ve Mallye Bakan Veklll Emın Kalafat ile Hususl Kalem Mudurü Muzaffer Er. sü refakat etmektedlr. 27 yaşında hamile bir kadm intihar etti Genç kadm. hakkındaki bazı dedikodulan nakleden komşusu Nurnev'i öldünnek için tabanca ile üzerine ateş etti; kurşunlar hedefini bulmadı; fakat o, cinayet işlediği korkusu ile tabancayı bu defa kendi beynine sıkh ve kapıyj çalmıştır. Kapıyı Nurnev ın annesi açmıs, Güngörün elindeki tabancayı gorünce kızına bağırarak gel memesini söylemiştir. İşte bu sırada Güngör kapı arahğından içeri iki «1 ateş etmiş, sonra koşarak dairesina inmiştır. Ust kattakilerin feryadmdan bir cinayet işlediği endişesine kapılan Güngör, odasma çekilerek tabancayı şakağma dayamıs ve intihar etmiştir. Hâdiseden haberdar edilen Beyoğltf Emniyet âmirliği memurlan derha] vaka yerine gitmişse de Güngorü kan lar içinde ve cansız bir halde bulmustur. Bundan sonra vaziyet n 5 betçi müddeimuml muavini Hüsameddin Çelikele bildirilmiş ve tahkikata başlanmıştır. Cesedi rauayen» eden Adalet Doktoru, Morga kaldınlmasına lüzum göstermiştir. Hâdirt Rus sızmasını kolavlaştıran yasak! Mmhmblrtmt% MtUMyr Suriye ordusu tarafından konan (sokağa çıkma yasağı) 3 Bonn, Kasım Tugoslav Cumhur haftadanberi devam etmektedir Siyasî çevreler, güneş bat Başkanı Tlto'nun, Macarlstan ve Po tıktan güneş doğuncaya kadar geçen devre içinde kimsenin lonya layanlan dolayısile yaptığı dekl&rasyon bir taklm haklkatlerı ortaya dışarıda görülmediğini, yalnız askerî birliklerin geniş faaliyet koymuş bulunmaktadır gösterdiklerini belirtmektecirler. Suriye ordusunun. Rus siEııı llderlerlnın Yugoslavyada ge. gunlerlnl îade lâhlarının ve teknisyenlerinin memlekete gizlice girmelerini çirdiklcrl ıstirahat Londra 24 (R.) Mısırlı ıdareciler, maksadlle Kınm'a glden Tlto'nım. temin için bu sokağa çıkma yasağına büyük ehemmiyet verdi Bolşevlk ıdarecllerle peyklerin hâl bugün yeni bir hâdise daha çıkar Arkası Sa. 5, Sü 6 da ve ıstıkbaüenne daır çetın müzakemışlardır. Siyasî ve iktisadî münase ğ'ni de belirtiyorlar. Yunanistanın azınlıklara yaptıgı zuliim Amerikadaki Makedonyalılar Birleşmiş Milletlere başvurdular ve Kıbnsi istiyen Atinanın maskesini indirdiler Bırleşmış Mılletler, New York, 24 (A.P.) Aslen Makedonyah bulu nan ve kuzey Amerikada yaşıyan bir grup muhtelif meslekten şahıslar, Yunanhların Makedonya bölgesindeki ekalliyetlere yaptıkları zulmü pro Sovyetler, Nagy'yi dün Âvrupada petrol buhranı Moskovaya naklettiler nasıl başladı ve yayıldı? Macar milleti hâdiseyi protesto ediyor, mesele Sovyet Yugoslav münasebetlerini daha fenalaştırdı Pari» 24 (R.) Bugün Macar işçi ihtilâl konseyleri mühim bir toplanü akdetmişler ve Nagy'nin Ruslaff tarafından kaçırılmasını Kadar hükumeh' nezdinde protesto ermislerdir. İşçi temsilcileri Nagy'yi tekrar Macarista. nın başbakanı olarak görmek istediklerini ve bu taleblerinden vazgeçmiyeceklerini, greve devam edeceklerini bir defa daha tekrarlamışlardır. Bu ciddi muhalefet karşısında Kadar hükumetinin şaşkın bir halde olduğu anlaşılmaktadır. Memleketin her tarafında grev devam etmcktedir. Bilhassa Kuzey doğu Macaristanda maden işçileri Peşte hükumetinc reler yapmış clduğu kendi bevanatından oldugu kadar Avrupa basınmın iyi haber alan çevrclerınden de ifade edilmıştir Kırım müzakerelerinl, Ruayanm Stalln düşmanı lıderlerlle yapan Ma reşal Tlto'nun, peyk memleketlerdeki sıkı askeri idireyi hafifletmek ynlundakı tekUflerintn tasvlb gordüğü açıklanırken, Stalin'ln sert polıf.kası. nm devamını arzu eden çet"relerln menfî durumlan da bızzat Tito tarafından ıfade edlldl Kırım müzakereleı^nde Tuşoslav Devlet Başkanmın teklif ve temayüllertnl müsbet karşılıyan kızıl llderler, Peyklerde husule getlrümesı düşünülen yumuşak idare tarzının iyi haberctliğim de (Tlto'nun yalandır demeslne rağmen) Tugoslavya Reısi. cumhuruna bıraktılar. Nl*ekim Tlto Arkası Sa 5. Sü. 4 te • Eski Fransız Başvekili MendesFrance, «Londra ve Paris hükumetleri gülünç bir teşebbüs ile kendi milletlerini abluka altına aldılar» diyor Pmris M M M I MmhmMrimO* MMirlyr Paris, kasım Marsilya Paris yolundaydık. Fransanın içlerine: Royanne doiaylanna varmıştık. Rhone vadisi; Kuzey Fransanın Akdeniz yolu: sanayiinin ve ulaştırmanın Fransadaki bu en büyük ekseni Fransada yol trafiğınin en kesıf olduğu mıntakaydı... Fakat şimdi gözlerimize inanamıyor duk. Mejhur 7 numarah ;ol; tenha bir yol olmuştu. Gelen tek tük karayonlar da olmasa No 7 üzerinde sadece biz kolacaktık. Süveyş mecrasınm Fransa ve İngılterede petrol sıkıntısına sebebijret verdiğini biliyorduk pma vaziyetin bu kadar vahim olduğunu pek tahmın etmiyorduk Yabancılara ve turistlere «şimdılık» kaydite mahdud miktarda verilen benzin gitgide azalmağa başlamıştı. Parısi rahatça tutabileceğimiz şüpheliydi.. Tarare'den sonra bir dağ lokantasında durduk. İçerisi soğuktu. Isıtma için hâlâ mazut gelmemişti. Fransada bilhassa son yıllarda ısıtma artık kömürden ziyade petrolla olmaktaydı. Taksimde Ayaspaşa semtinde ıki aile arasında devam edegelen bir dedikodu, dün oğle üzeri genc ve hamıle bir kadının intihar etmesile neticelenmiştir. Ayaspaşada Kolçak sokağında 1 numarah apartımanın 3. daıresinde otursn muhasebeci Selçuk Karaoğlunun 27 yasmdaki hamile karısı Güngorle aynı apartımanın üst katında oturan Nurnev'in son zamanlarda arası açılmıştır. Iddıa edildiğine göre Güngörün, Nurnev'in evli ve 3 çocuk babası olan erkek kardeşile arkadaşuk tesis ettiği hakkında bazı dedikodular dolaşmaktadır. Nurnev, ı dün sabah Güngörü bir kenara çekerek bu ışe son vermesini, aksi takdirde herşeyi kocasına açıklayicağını ihtar etmiştir. Nurnev'in bu şekilde konuşmasına sinirlenen Güngör, saat 11.45 sularında kocasına aid tabancaBOL BALIKTAN ŞİKÂVET yı «andıktan alarak üst kata çıkmış Limanda torik akını vardır. Balıkçılar dün yaptıklan basm toplantısında «Tıcaret Bakanlığı fazla balıklan denıze atamıyac£ımızı bildırdi Elimİ7de kalan tonlarca bahgı ne yapacağız'» demişlerdır Bu husustaki tafsılâtı 2 nci sahifemızde bulacaksınız Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Arkası Sa. 5. Sü. 2 de Amerikan harb gemileri Gemilerin İtalyan Hmanlannda toplandığı bildiriKyor, Basra körfezine de bir Amerikan harb gemisi gönderildi Roma 24 CR. a a ) Bırleşik Amt nkanın Altmcı Akdeniz fılosuna Akdenizdeki Gaz karnelerinin dağıtımma başlanıyor Yilâyet, kok kömürü alanlara gaz sobaları icin gaz verilmemeslni kararlastırdı Arkası. Sa. 5 Sü 5 te Arkası Sa. 3. Sü. 6 da mensub bir çok harb gemilen bugün Emniyet Mudurunun açıklaması Euslar, koprüleri tahrib ettikleri halde, jukandaki ıeMmde Rorüldnğü şekilde gtinde 1000 Macarnı parçalanmış köprü enkazı üstünden aşarak AMisturyaya sığınmalarına mâni olamıyorlaı Şişli Emniyet âmirligi komisor muavinlerinden Refet Ova ile polis me muru Nureddin Kademoğlu ve Necib Ocaklının Şişli camii arkasmda bir mandıraya girip silâh tehdidile 5 isjçiden 470 lira gasbettiklerini, 6 ncı 1 Arkası Sa. 5, Sü. .? te Sicılyada Augusta lunanına gelmiştir Bunların arasında «Coral Sea» uçak gemisi ile «Salem» kruvazorü de vardır. Bu limanda toplanan Amerikan gemıieri arasında, 4 muhnb İle ikı mayın tarama ve daha bazı uiak barb gemileri gbrülmüştür. Diger taraftan bir Amerikan öloeunun da Mesina llmanına girdigi ve demir attıgı bıldırılmektedir Bu filoda da, Amiral Cevanchın bayragını taçıyan 17 000 tonluk «Macon» kruvazörü ile 3 muhrib bulunmaktadır. Bir Amerikan askeri nakliye gemisi de Katana'dadır. BASRA KÖRFEZtNDEKÎ AMERtKAN FİLO8U Washlngton 24 (a.») OrtadogudaJd Amerikan deniz kuvvetlerinin Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Bir muhtar dün dağıtacağı gaı karneierini ahrken Yazısı i mcı nahıfede •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog