Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

m ÇANKAYA BAKKALİYESİ BİRİNCİ NEVİ ERZAK UCUZ FİAT İYİ SERVİS Damacana ve Galonlarla Hakiki TAŞDELEN Memba Sidan Daimi olarak temin edilir. Şişli, Küçükbahçe So. No: 2 (Atatürk Müze« ile Hastahane durağı arası). Tel: 48 13 44 32 aci.yıJ sayı 11.612 umhuri KURUCUSU: Y U N U S NADİ Diğer taraftan dün gece baz: ecnebi radyoları, bu meyanda Pakistan radyosu bu haberi israel ile bütun münasebetlerimiri kestiğımız sekünde vermişlerdir. V I M Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta KutusTi tstanbul No 246 Teltfonlar: ümuml Santral Numarası: 224298. Vaa I$leri: 224299, Matbaa: 224290 Cumartesi 24 Kasun 1956 ruvarlai VİM frutufftı lcaosfelanndan 7era ya kutularm cephesinden Keseeilnız eslt reslnoı den dörder taneyi btrer zarfa koyup adımzı adreainl zartm arkasına yazarak M^K PK 312 Oralata» adreslne postalayıuız Zarfl?rı 15/12/1956 gününe kadar almış olmamu şarfır Her zarf 17/12/956 günü 7apılacak «eşıdero.zf bır kur'a numaraslle lş tirak edecektlr 'Kazananlardan blr klşiye 10 000 lıralık ve 100 fclş.ve 150 jer Hralık tasarruf heBabları Tursıve Iş Ban sasmda aç^ırüacaktır Bu talihliler «VİM' tn bPdi7esl gayeslnde bankının çok zecgln ikramiye.erlnden blrlne de ayrıca kavUîabileceklero r İstikbalinizi de parlatnbiHr. Israel Mâcaristanın ihtilâl devri Başbakanı Ruslar tarafmdan kaçınldı Bağdad Konferansı bitti, dün Ankara, 23 (Telefonla) Bu akşama doğru Ankarada suratl» yayılan, Dış îşlerı Bakanlığı çevrelerinde ise ne teyid, ne de tekzib edilen bir habere göre memleketimiz Israeldeki elçisini geri çekmeğe karar vermistir. Bu karara, Ortadoğudaki son hâdiselerin sebeb olduğu bildirilmektedir. Gene öğrcnildiğine göre Israeldeki Büyük Elçimiz Şefkati Istinyeli. muhtemelen önümüzdeki hafta ıçinde memleketimize donecektir. Bağdad Paktına üye olan dört devletın son topı t !•] ı'e Ortadoğu hâHiselerini yakından takıb eder. Ai'kara siyasî mahfilleri alındıjfr bildirilen kararın üzerinde çeşidli yorumlarda bulunmakta Te bu karan daha riyade Bağdad Paktının gelişmesi hakkmdaki haberlere bağlamaktadirlar. Bazı ecnebi radyoları bu haberi dün gece İsrael ile j bütün münasebetlerimizi kestiğimiz şeklinde verdiler Karara dair tafsilât Ankara, 23 (T.H.A.) Buradakı dıplo nj'ık çevrelerın ısrarla belirttiklerine göre. Türkiye, Ortadoğuda tahaddüs »den »on hâdiseler muvacehesinde İsrael üe olan siyasî münasebatım yeniden gözden geçirmek lürumunu duymuş ve dururou son Bağdad top Arkası Sa. 5, Sü. 7 de nrnınııımıiHnnıiHiımıııııınıııınıiHiıııınınıınnıiHnnnnuHiımıııımnnnniiniinıınnıımnınnnnimıınnnnnnm beklenen tebliğ yayınlandı r Peştedeki Yugoslav elçiliğine sığınmış olan Nagy ile arkadaşları Kukla Nacar hükumetimn kat'î tejninatı uzerine elçiUkten çıkarıldüar ve akabinde kayıblara karıştılar. Yngoslavya hâdiseyi protesto etti Tebliğde dört devlet, Arab devletlerinin Beyrut Konferansmda yayınladıkları tebliğin umumî mânası itibarile kendi pürüslerile hemahenk olduğunu kaydettiklerini büdirdiler Dört devlet Ortaşarkta yıkıcı faaliyetlerin ketafet peyda etmesini endişe ve teyakkuzla incelediler ve bu tehdide karşı koymak üzere gerekli bütün tedbirleri almağa karar verdiler Ankara: 23 Bağdad'da Türkiye, Irak, Pakistan, îran arasındaki dörtlü görüşmelere iştirak etmiş olan Ba$vekil Adnan Menderes b« tabah saat 9.45 de uçakla Ankaraya dönmü$tür. Başveküi, Esenrjoğa hava meydahında Vekiller, Büyük Miliet Meclisi Reis Vekilleri, Mebuslar, Baçvekfilet Müsteşan ile askerî ve mülkî erkân tarafmdan karşılanmı?t!r. Başvekille birlikte Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi Büyük elçi Muharrem Nuri Birp, Emniyet Umum Müdürü Kemal Aygün, Başvekâlet Hususî Kalem Müdürii Muzaffer Ersü, Hariciye Vekâletinden Şefik Fenmen de Ankarava avdet etmişlerdir. Suriyeye Rus silâh sevkıyatı kesilmedi İngiliz Hariciyesi de bu haberi teyid ediyor Peşte dün bir ölü şehirdi Kukla hükumeti takbih için bir saat müddetle sokaklarda hiç kimse görülmedi, yalnız Rus tanklan vardı! Londra 23 (R.) Bugün Budapeştede kukla Ba'şbakan Kadar atayhinde büyük bir (sessizlık gösterisi) yapılmıftır. Şımdiki hükumeti ıstemıyen isçi ihtilâl kooseyleri dün yayınladıklan bir beyannamede, bugün bir saat müddetla kimsenin sokağa çıkmamasını, vaBir Macar ailesi Macar Avusturya hududunu aşıvor. Macar a.keri sıtaların durdurulmasuıı istemiçti. Bu emre bütün Budapefte halkı müdahale dahi etmemektedir. Fakat şimdi Ruslar bu hududa uymuştur. Bugün ofleden sonra yerleşmişlerdir ve Avusturyaya iltica etmeye kalkışanlara ateş etmektedirler Yazısı S ind tahıieimzda 15 ile 16 arası Budapeşte şenri bir ölü şehir manzarasını araediyordu. Sokaklarda ne kadın, ne erkek, ne ihtiyar, ne çocuk vardı Bütün vasıtalar da durmuş veya garajlara çekilmişti. Fakat stratejik noktalar Rus pıyadesi ile tanklan tarafmdan tutulmuştu. Yollarda yalıua Rus tanklan dolaşmaktaydı. Arkas% Sa. S, Sü. 2 de Bağdad tebliği Ankara: 23 (a.a.) Bağdad'da 4 devlet arasında 19 kasımda başlamış olan görüşmeler sonunda bugün aşağıdaki tebliğ neçredılmiştır: Türkiye, Irak ve Pakistan Başvekilleri ve Iran Hariciye Nâzın, Majeste Irak Kralı ve Ekselâns Pakistan Reisıcumhurunun huzurlaSuçlnlar tevkif karanndan sonra cezaevi arabasına bindirilirlerken rile 1921 kasım 1956 da Bağdad'da toplanmışlardır. 1 Bu toplantı aşağıdaki maksadlarla vuku bulmuştur: a) Mıntakada hâkim olan vâhim durumu incelemek ve bu görüçmelerin ışığı altında bölgede sulh ve istikran temin etmek maksadile tarafların harici siyasetlerini ahenkîeştirmek. b) Tahran'da vuku bulan son toplantıları akabinde neşrettikleri 8 kasım 1956 tarihli müşterek tebliğlerinde ifade etmiş oldukları tav siyelerin tatbiki hususunda kaydedilmı^ olan terakkileri gözden geçirmek 2) Dört Devlet Mısırda muhasematın başladığı günden beri Ortaşarkta vuku bulmuş olan bütün inklşafları gözden geçirdikten sonra Tahran tebliğinde kendileri tarafmdan yapılmış olan tavsiyelerin, Ortaşark meselelerinin âdilâne, şerefli. müslihâne ve devamh hal çarelerine bağlanması için yegâne esasları teşkile devam etmekte olduğu hususundaki inançlarını teyid eylemişlerdir. 3) Dört Devlet, Arab memleketleri Devlet Reısleri tarafmdan Beyrut'ta 16 kasım 1956 da neşredıîen tebliğin, umumî mânâsı itibarile, Evvelki gece silâh tehdidile 5 işçinin 470 lirasını kendi görüşlerile hemahenk olduğunu kaydetmişlerdir. 4) Dört Devlet Ortaşarkda yıkıcı faaliyetlerin kesafet peyda etmegasbetmekten sanık Emniyet mensublan dün smi endişe ve teyakkuzla incelenüşler ve bu tehdide karşı koymak üze tevkif olundu re, Birleşmış Milletler andla^ması hükümlerine uygun olarak gerekli bütün tedbirleri almağa karar vermışlerdir. 5) Ortaşarkın emniyet ve istikrarile hususî surette alâkalı bulunan Nöbetçi 6. sulh ceza mahkemesi polis memuru, evvelki gece Şişlide dört devlet, devamh işbirliklerinin ve birbirlerile görüserek sarfedec«kdün akşam bir komiser muavinl Şışli camii arkasındaki bir mandlleri ahenkli gayretlerin son derece lüzumlu olduğuna inanmaktadırlar. ile iki polis memurunu gasb suçun rayı basarak içerde yatan 5 ameledan tevkif etmiştir Eşine enıîer yi silâh tehdidi altında soyup ikitesadüf edilen hâdise Emniyet teş svrı de yaralamışlardır. Bağdad görüşmeleri sonunda neşredilen müşterek tebliğde bahis kilâtmda duyulur duyulmaz büyük Mâğdurlann iddialanna göre, mevzuu edilen (16 kasım 1956 tarihli Beyrut Arab konferansı teb bir teessür uyandırmıştır. İddiaya komiser muavini Refet Ova ile pohği) israel ile birlikte Ingiltere ile Fransanin da Mısıra karsı teca göre. Şişli Emniyet amirlıği kadro lis memuru Nureddin Kademoğlu A r k a s ı S a . 5, S ü . l d e sundan bir komiser muavini üe iki Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Bir komiser ve ikî polis bir mandrayı basıp ameleleri soydular Beyrut 23 (Hususî) Lübnan gazeteleri, Bağdadda bılhassa Türk ve Irak idarecileri arasında yapılan hususi temaslarda Suriyedçki durumun incelendığini bildırmektedirler. Diğer taraftan Turk . Ir?k Pakistan Iran idarecilerinin iştirakile yapılan Çanakkale milletvekili kömür fiatlannın satış dörtlü toplantılarda da, Suriye ile miktarlarına göre değiştiğine dair iddiaların doğru diğer bazı Arab memleketterindeki komünist faaliyeti üzerinde durulduolup olmadığını Işletmeler Vekilinden soruyor ğu ilâve edılmektedir. Beyrut gazeteleri. Türkiye ile IraAnkara 23 (Telefonla) Hür. P. kın, Suriyeye Rus sızmasını dıkkatle Saiaeddin Arkası Sa 5 Sil 4 te Çanakkale milletvekili Karar.akçı bugün B M.M. Başfcanlığına kok ve linyit kömürleri ile alâkalı bir soru önergesi vermiştırSafaeddın Karanakçı İşletmeler Ba kanı tarafmdan cevablandmlmasmı istedıği sorusunda şöyle demektedir: Kok ve Linyit hakkında soru önergesi Süveyşten ayrılan İngilis kuvvetleri Beyrut konferansının karariarı Bir İngiliz taburu çekilmeğe başladı, Beynelmikl polisin mevcudu 3 bini bulunca bütün kuvvetler çekilecek PortSaıd 23 (R.) Ingilız Fransız kuvvetleri Komutanı Sir Keightley bugün uçakla Kıbrıstakı karargâhından buraya gelmiştir. Komutan emrindeki birliktere M^ırı terketme Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Temyiz Gülek hakkmdaki mahkumiyet kararım bozdu İslanbul İkinci Ağırceza mahkemesinin verdiği I yıl ağır hapis cezası hakkmdaki karar itöfakla alındı «1) Kok veya linyit yakan kasaba ve şehirlerimız halkınm kışlık mahrukatı ve muharrik kuvvet ihtiyacı için hukumetçe ne gibi ted Adalet Bakanmdan gensoru birler alınmıştır? açılmasına dair önergeyi 2) Kok kömürü istihlâk eden Meclis dün reddetti vstandas'arımızdan yarım ton Elanlara tor.un 67 liraya, bir ton aAnkara, 23 (Telefonla) Bugün lana tonun 77 liraya, bir buçuk ile saat 15 de Dısan Baç'in başkanh Macarısbuun tanır>mış balerinl \ tra iki ton alana tonun 80 liraya ve iki Fasztor da Avusturyaya kaçmag* ğında toplanan B.M. Meclisinin çamura#f»k olouştur. . Tukandaki todan fazla alana tonun 87 liraya Arkası Sa. 5, Sü. 1 de resimde, balfrin re kaçabilmek satıldığı doğru mudur? için nasıl tebdill kıvafet ettlgl Arkası Sa. 5, Sü. 3 te görulmektFdir. \ Emekliye çıkarıîan hâkimler Gıpta İngiltere, bütiın Avrupa hüfcumetleri gıbı akaryaktU vesikaya bağlamaya karar uerdi re bu karann tatbik tarihini 13 aralıfc olarak günlerce evvel tesbıt ve ilân etti. Bu hal bizde olsaydı acabd nasıl bir manzara ile karşdaşırdık?. Kaçta kaÇirMz evimize bir kaç teneke gaz, garajımıza bej on yije benîtn atmazdık. 0nun için bizde gelip geçen re bugünfcü hükumetler istifcil'öe vesile olacak bir tahdid veya btr fiat arttırma karan aldılar m\ bunu daima son dakikaya kadar gizli tutmuşlar, karar yartn tatbifc edilecekse onu en erfcen bu cece açıklamışlardır. Bizim halktmız niçin böyle? Bu şefctlde hareketi mazideki tecrü. belertnden alcüğı dersler yüzunden mi ihtiyar «diyor? Bu noktalan inceleyip Jcarara varmak uzun «ürer. Muhakkak olan bir eıhet varsa IngiHz milietirun bu imrendirid olgunluğuna birim de varmarmz için neler lânmaa artik yapmanuz iedb ettiğidİT. '£$&$%&• Kasım Gulek dün karardan sonra Temyir Mahkemesi karidorlarında Yazm i ıncı sahıfed* Onaltıncı Olimpiyadın atletizm, halter, kürek, ooks ve moueın pentatıoıı niüsabakaiarı dün' başlamıştır. Bu müsabakalar esnasında bes yeni Olimpiyad rekoru tesls edilmiştir. Bu arada Cüreş takımlarımız da nlhal şekillerini almış ve İsmet Ath ile Âdil Atanın her iki stilde d« güreşmesi karsşlaîtn'lınıştır.^ Yukarıdaki resimde, Olimpiyadın açılış merasiminde megalenin stada gelişi görülmektedir. ' (Olimpiyad haberleri son sahlfemizdedir)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog