Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Yılda 5 Apartıman Dairesi Zengin ve çeşidH para ikramiyeleri için Hemen bir hetab açmîz. Demirbank 32 oci y\\ sayı 11.611 u mh u r i yet KURUCUSU:YUNUS NADI Telgraf ve tnektub adresi: Cumhuriyet îstanbuJ Posta Kutusu btanbu] No 248 T«lefonlar: Umuml SantraJ Numarası: 224298, Saa 15leri: 224299, Matbaa: 224290 V I M îstikbalinizi de parlatabilir. Tuvarlak V M kutusu kâpaklarmdan veya yassı T kutuların cephesmden keseceğlnız es.lt reslmlerden dorder taneyi blrer zarfa koyup adınızı "e adresınl zarîm arkasına yazarak «MAKNAMARA P K 312 Galata» adreslne postalayınız Z»rfları 15/12/1956 gününe kadar almış olmamız şarttır Her zarf 17/12/956 gilnü yapüacak keşldamlze bır kur'a numaraslle ts tlrak edecektlr Kazananlardan bir klşiye 10 000 lıralık ve 100 klşıye 150 şer llralık tasarruf hesablan Turklye İs Eaa kasında açtırüacaktır Bu talıhliler nVİM» ln hedlyesl sayeslnde bankanın çok zengln ikramiyelerlnden bırine de ayrıca kavuşabileceklerd.r j Cuma 23 Kasm 1956 îngilîz basinının ifşaatı: 15 aydır Türk boğazlarından tîcaret gemîleri içinde geçirilen silâhlarla Suriye Bir Rus Üssü Haline Gel Bir yabancı diplomat: "Suriye şimdi Demir Perde gerısindedir, yalnız kuyruğu gözüküyor,, diyor Gizli ve mevsnk raporlar bu silâh sevkiyatının geniş ölcüde oldugunu bildiriyor, Lâzkiye limanı ve hudüdumuzdaki Gezire eyaleti yabancılar için yasak bölge ilân edildi Nâsıra hayran bir Suriye Albayının memleket idaresini ele geçirdiği haber verilîyor Londra 2J (R ) Datly MaU gazetninin blldirdigıne gore. Sovyetler geçen 15 av larfında Suriyeye mühlm miktarda harb malzemesi yollamı»lsrdır Bu Rus silâhlannın Karadenirden geldifi ve Suriye ltmanı Lâzkiyeye boşaltıldıgı. bu liman civannda geni? bir bölgenin yabancılara yasak bölge ilân edildigı ılâve olunmaktadır TELEFOTO CUMHLRI"ıLr .Melbourne Lonara . Franüurt tstanbul Sporculanmız dünkü merasimde geçerlerken ' «Suriye Demir Perde gerisinde!» Dailv Maıi nuhabiri, Suriyede komünist ve Bu» nüfuzunun yayıldıgını da kaydetmekte ve su tafsilâtı vtrmektedir: ;. , « Geçen Temmuz ayında Çamda yüksek Wr diplomat (Suriye «imdi demirperdenın gerısindedir, yalnız kuyruğu gözülcüyor) demiçti. Bu diplomat'n tahminlenne "göre. memleketin yüzde 75 i ya »ol kanaddadır veya kızıl taraftandır> Olimpiyad Oyunları dün Melbourne'da açıldı Olimpiyada 68 millet katılıyor, dün geceki basketbol turnuvasile musabakalar başlamış oldu Onaltıncı Okrr pıyad Oyurüarı, dun Melbourne'daki Olımpıyad stadyomun da 100 bin seyircı önünde yapılan bu yük törenle açılımştıl'." Oyunlar Edınbourg Dıiku yaptığı kısa bu konuşma ile açmış müteakıben 4 bir, sporcunun iştirâk et tiğı parlak bır geçit resmi yapılmıştır 68 milletın katu dığı bu geçit resmınde hur Macaı bayrağını taşıyarak geçen Macar takı.nı buyük tezahüraHa karsılanmıstır. Geçit resmınden sonra Avustralyah mâruf atlet Landy, 4 bin sporcu adına Olimpiyad yeminini okumuştur. Açılış merasımınden sonra geca basketbol turnuvasile Olimpiyad müsabakalarına başlanmıştır. Onaitıncı Olimpiyadın ilk müsabakasında Mılliyetçi Çin, Güney Koreyi mağlub etmiştir. Olimpiyad Oyunlarında bıiyük he I Silâh sevkiyatma dair lafsilâ! BağdâJKonieransrdttn gece tekrar başladı Bafdad 22 (R.) Bir taraftam Suudi Arabistan ve diğer taraftan Lübnan ile temaslar yapılması için ara verilen Bağdad Paktı konferansına bu gece tekrar başlanmıştır. Pakistan Başbakanı Beyrutta Lübnanh idarecilerle müzakerelerini bitirmiş ve bugun Bağdadj ddnmüştür. Diğer taraftan Riyad'a bir gunlük bır ziyaret yapan Pakistan Cumhur Başkanı da bu gece Bağdada avdet etmiştir. İrak, Iran ve Türk Dailv Mall rruhabiri Ru« silâh »evkiyatı hakjcoda da şunlan kaydetGünun hâdîselerine i»imleri karışan Arab liderleri toplantılardan birinde: Soldan ikinci Suriye tumhur mektedir « Oçenlerr<p Suriyenin Alm^nysdaki orta elçisl. Rusyanın Suriyeye Başkaru Şiikrü KnvveUi, yamnd» Suudi Arabktan Kralı Ibnüssuud ve Mısıı Cumhur Başkanı Nâsır filAh sevkiyatına dair hlç bir n.alfımtı olmadıgını söjlemısti Suriye orta elçisi belki bilmiyor, fakat boyle bır sevkiyat yapılmıştır 15 aydanberi Buslar Suriyede silah depo ftemktpduler. Bu silanJar Karadenizden »emiler raporlar bu filâh fevkiyatının feni? <Içüde" mduffunu da goftermelrtedir Bu sevkfyatın kenilmis oldııgunı dnıt hiç bir emare de mevcud degtldir. Pakistanın Suudî Arabistana ve Lübnana giden Cumhur Başkanı ile Başvekili Iraka dönüp temaslarınm netice lerini anlattılar temsilcileri, Pakistan idarecilerinin bu ziyaretlerinin neticelerini burada beklemişlerdir. Bu gece tekrar baçlayan Türk Iran Irak Pakistan dörtlü müzakereleri sonunda müşterek biı tebliğ neşredilecektir. • Sıyasî çevrelerde belirtildığine göre, Pakistan Cumhur Başkanı. Suudî Arabistan Krah ile görijçtüğünde, komünizmin Ortadoğu bölgesine vayıldl Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Rusyanın ilk tank tevkıyatı geçen tfmmuz ayında Bevruttan geçmış ve Suriyt yolunu tııtraustur Bunlar ayn ayn sandıklar içınde ıdi ve her birinin ürrrınde do şunlar vazıh idi' <t Şam Beynelmıle] Tıcaret Fuannda tc^hir.edilmek vrzerc agır makme'o Bunlann fuardaki Çek paviyonuna gitmekte olduğu da i!â\e edihvordu» Ingihz ga7etesınin muhabırı Ru« sılâh sevkıvatınır Suriyeye sevki için bu U'ule bas\uruldugunu hohrtmckte ve şoyle demektcdif «Son on ıki ay ıçinde Rus «ılfthlsn devamlı bır ş°kılde Suriye limanı Lâzkıyey brsaltılmıştır Bu lıman ve etrafındakı geni« hır hınterland yasak hölgedir Avnı zamandd Türk hududu yakınındikı Buyük Cczire pyaleti de \asak bolge ilân edilmiştir jabancılar eokulmamaktadır Rus jet av ve bnmba uçıklarının da Surıyeye gtndrrıldığıne dair çok az malumat vardır. Fakat bu uçaklar ponderılmiş olsun olmasın. gonüllü «Rus pılotları» gelmedıkten sonra hunlardan fayda tenain etmek ımkâırîizdır Bır kaç ay once Sam hava alanının pistı, Rus (Ilyuçin 28) jet bomba uçaklannın ınişme elverişli hale geiirilmiş, uzatılmıstır. Bu, bilinmektedır» Arkası Sa 5, Sü. 3 te Rus iank sevkiyatı Radyofnto CL MHURtYET Melbourne Londra tstanbul Dunkü merasimde takımlann geçid resmi yecan yaratması beklenen atletızm gün başlıyacaktır. Olimpi>«dlar münasebetile topla • lusabakaları bugun başbyacaktır. Bugunkü atletizm musabakalarm nan Beynelmilel Güreş Federasyoda 10 bin metre ile yuksek atlama nu yeni seçimlerini yapmıj ve J'ürda derece alacak atletler belli ola kiye Gureş Federasyonu Reisi Veh Federasyon caklardır. Diğer taraftan futbol, es bi Emre Beynelmilel krim. modern pentatlon, hokey, kü ikinci reisliğini tekrar almıştır. (Taf rek ve halter müsabakaları da bu silât son sahıfemizdedir.) Akaryakıt Rusya ile tekrar arası mevzuunda açılan Nareşal Tito 4 No.Ju tebliğ Balkan paktma dönüyor Londra 22 (R."> Daily Express Benzinleri olduğu halde gazetesınin verdiği bir habere gore. yolcu almıyan şoförler, Moskova ile munasebetleri tekrar bozulmuş olan Mareşal Tito, uzun zaehliyetleri musadere edilip mandanberi toplanmamakta olan Balkan Paktını tekrar canlandırmak Millî Korunmaya maksadile bazı teşebbuslere girişmistır. verilecekler İstanbul Vahhğmden tebliğ edıl. miştır: 1 Taahhude bağlı muteahhıdler kamyonlarım ve diğer teknık vasıtalarını (Buldozer ve emsilı gıbi) çalıştır^hıl^ek içın sarfedceklerı benzın v» emsali yakıt miktarını taahhude bağlındikları daıreye bildirerek oradan temin edecekleri beigeleri ılgili fen ve iıakıne daıreierine tasdik ettirdikten sonra bayilerden yakıtlarını ala. caklardır. Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Daily Express muhabirine göre, pek yakında Belgrada gitmeleri beklenen Yunan idarecileri ile Mareşal Titonun bu meseleyi görüşeceği anlaşılmaktadır. Balkan Paktı, Yunanistanın takib etmekte olduğu menfı ]>olitıka yuzunden bir tarafa bırakılmıştır. Tıto'nun Yunanlılardan paktın kuvvetlendirilmesini isteyeceği de söylenmektedir. Macaristanda cereyan eden hâdiseler Belgradda endişe uyandırmışür. Sov>et kuvvetlerinin Yugoslav hududunda tahşid edildiğine dair raporlar ahnmıştır. Bu gelişraeler üzerine Tıto'nun Sovyet idarecileri aleyhinde sert bir nutuk söylediği de ilâve ediliyor. Tito. Varjovaya gidjcek mi? Belgrad siyasî çevreleri, Mareşal Tıto'nun Polonyaya resmi bir ziyaret yapmasmın hâlâ ihtimal dahilinde olduğunu söylemişlerdir. Polonya ve Rus idarecilen arasında cereyan eden görüşmelerden ve Belgrad Moskova kapısmasından sonra bu ziyaretin geri bırakılacağı söylenmişti. Arkas Sa. 5, Sü. & de yı a n i ı Atlantik Paktı Başkumandanı General liai6T w6l6T Gruenther çekilmiş ve yerini General ftorsdat'a bırakmıştır. Yukarıdaki resimde halef selefle, devir ve teslim esnasında görülmektedirler. NATO Başkumandanlığına ilk defa bir hava generali tayin edilmektedir. İngilterede benzin tahdidi yiizünden grev Fransada da karaborsa faaliyete geçti Londra 22 (APR) Ingilterede ben Elne konan tahdldler yuzünden grev tehlıkesı belirmiştır Kam>on şoforlerlie motor t^knisvenleri bugun greve başla mışlardır Suveyş tıkanınca bunların aldıklan benrin de "i 10 nlsbetinde kı 6ilmış*ır Kamvon şoforlerı, bu tahdi din. *"c ıo nisbPtinde lşslzlik yaratacagını belırterek işi bırakmışlardır. îngiltere ile Fransa Süveyşten kuvvetlerini yavaş yavas cekecekler Yunan Başbakanı Churchil soruyor: Ortadoğunun Rus nüfuzuna girmesi mi isteniyordu?» Ankara PoHsi, Saidî Nursi tarikati ile ilgili faaliyette bulunanedeceği 5 bin Macar mültecisuıden lan birer birer ele geçiriyor 62 si bugün uçakla Avusturyadan ayBuna rağmen Macar kadın ve çocuklan nehre attlıyor, rılarak Amerıkaya gitmiştir. Ankara 22 (Telefonla) Ankara yuzerek buz gibi sulan geDevam eden grev polisi meşhur Saidî Nursiye bağlı oçiyor ve Avusturyaya sığınıBudapeşte 22 (R.) Ruslarm top lan Nurculuk tarıkatıls ilgili faaliyetyorlar. Şimdiye kadar 60 bin lanmalarına müsaade etmemesi oze te bulunan bazı şahıslar hakkındaki kişi hürriyete kavuştu rine iki günlük «topyokun grev» ilân tahkikatını ilerletmiş ve bu arada 15 Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Viy^na 22 (R.) Rus kuvvetlerinin aldığı bütün tedbirlere rağmcn Macar halkının Avusturya topraklarına sığınması devam etmektedir, Dün gece 4000 Macar ıltıcava muvaffak olmuştur. Ruslar bu sabah Avustur>r. hududundaki bir nehrin üzerinde bulunan bir koprüyü berhava etmişlerdir. Maamafıh mezalimden kurtuîmak istiyen Macar kadm ve çocukları buz gibi suda yüzüp Avusturj'a toprağına sığınabilmışlerdir. Iki gün 500 Macar mültecisinin Türkiyeye ne zaman içinde Avusturyaya iHica eden Mageleceği ve nereye yerleştirileceği belli değil carların adedi 10 bini bulmuştur. Avustuıya makamları, mültecileri kamplara yerleştirmek için tertibat almaktadır. İç İşleri Bakanlığı tarafından aç:klanan bir habere göre, şündiye kadar Avusturyaya iltica eden Macarlarm sayısı 60 binin üzerindedir. Birleşik Amerikarun kabul Ruslar Avusturya sınırında yakalandı köprüleri berhava ediyorlar Ilticalan önlemek için 15 «Nur))cu Şehrimizdeki Macarlann gösterisine izin verilmedi hayâl âleminde! Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Londra 22, (R) Ortadoğu mesele lerini müzakere eden Blrleşmiş Milletler Genel Kurulunun bugünkü otu rumu açıldıktan «onra, İlk olarak, Inglltere, Fransa Te İsrael hükumetle. rlnln Genel Sekreter Dag HammarskJoeld'e gönderdlkleri mesajlar okunmuçtur. Îngiltere hükumetl iıesajında, BlrNAKLEDILEN ÇEŞME Tophane camii yanmdaki çeşme parçalar leşmiş Mılletlere olan sadakat ve ıtlmadınm bir nlçânesl olarak, halınde Dolmabahçeye nakledilmiî ve burada tekrar kurulmağa ba? askTlnl derhal Port.Sald'den 1 tabur çekece. lanmıstır. Resım, bu çalışmaları göstermektedir. ğini blldırmektedlr. Fransa lse, PortSaid'dekı birliklerlnl, üçte bir nlsbetinde azaltacağmı açıklamaktadır. Ancak, PortSaid'de ne kadar Fransız askerl bulunduğu bllmmedlğlnden, ne kadar askerin ge ri çekileceği malum değildlr. Diğer taraftan israel, harbln sona ermesinden sonra, muhtellf keaimlet dekl blrllk'erinde esaslı bir tensikat yapıldığını blldirmektedir Ayrıca, Mıl letlerarası Polis KuvTetlen hakkında Birleşmlş Mllletlerle tafminkâr blr Arkası Sa. 5, Su. 5 te Karamanlis, Yunan plânına Türk muhalefetüıin gevşediğini anlatıyor ve tehdid savunıyor: (Kıbns yeni bir Süveyş ohır!) Atina 22 (R.) Burada intişar etmekte olan (Etnos) gazetesinın A. merika muhabirine beyanarta bulunan Yunan Başbakanı Karamanlis, Yunanistanın Kıbrıs plânıuın şımdi müsbet bir durumda olduğundan Dah setmiş ve Yunan plânına karsı Türk ve Ingiliz muhalefetinin de gevşediğini ileri sürmüştür. Arkası Sa. 5, Sü. 4 te iurkijcje sığınan 4 Macar gemitisi dıin Lmniyet Müdurluğunde gazetecilerin sorularuıa cevab verirlerken Yaztsı 5 inci jtMıemizde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog