Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Lugat ve Antiklopedi Hen lugat hetu ansiklopedi Resünli Bir Turk Larousse'udur. bir CJstad ibrahim Alâeddin Gövsa ve heyet tarafından hazırlanmıştır. 5 Cild 120 Lira. «İskit Yayınevi» 32 ocı yıJ sayi U 610 u m h ur i yet KLTRUCUSU: Y U N U S NADÎ Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu îstarjbal No 248 Ielefoniar: Umunü Santral Numarası: 224298, Yazj Isleri: 224299, Matbaa: 224290 WISCONSİNc MOTORLARJ Sahiblerine YEDEK PARÇA Ihtiyacımzı motör modellerinizle birlikte acele bildiriniz. NİYAZİ KIRAN ] Periembe 22 Kasım 1956 Abed Han No 45 Tel 44 91 82" Galata İstanbul A Konferansma Görtişmek Için Ara Verildf Pakistan Cumhurreisi Suudî Ârabistana, Basbakan Suhraverdi Lübnana gittiler DoğuveBatıAnadoluda askeri tatbikat Dün sabahtan itibaren bashyan tatbikata tertibe dahil ihtiyat personel de katıldı Ankara, 21 (a.a.) Milll Müdafaa Vekâleti Temsil Bürosundan bildırılmistır: Her sene yapümakta olan kı? tatbiHatiarı bu sene de ihtiyat eğitim plânına ve eğitim programlarına göre. tertibe dahil ihtiyat personelin de Iştırakile doğu ve batı Anadoluda bugün sabahtan itibaren başlanv.jta. Bu tatbikatın adı, «Alaca Kurt» tur. Öğretmen kadrosunda açık verilmeroeğe çahşıhyor Dün şehrımıze gelen Milli Eğitim Bakanı Ahmed Özel. askeri tatbikat ıçin çağırılan yedek subaylardan öğ. retmen olanların durumlarının hesaba katılacağını, ögretmen kadrosunda açık verilmemesine çalışıldığını töylemiştir. Bir Ingiliz karikaturu: Gemi o.lanı Her ikisinin avdetinden sonra konferans, mözakerelerine devam edecek, Nenderes Bagdadda ikametini uzatıyor Lübnandaki Mısır Elçiliğinde bombalar ve silâhlar bulunda, Beyrutta karışıklıklar çıktı, Bagdadda bir nümayi? lertiblendi Bağdad, 21 (R) Uç günden beri burada Türkiye, Iran, Pakistan ve Irak idarecilerinin iştirakile devam etmekte olan müzakerelere son verilmiştir. Bu müzakerelere iştirak etmi^ olan Pakistan Basbakanı Suhraverdi, beklenmedik bir anda uçakla Beyruta gitmiçtir. Muhabirlerin bildirdiklerine göre Pakistan Basbakanı Beyrutta akşama kadar kalmış, yeni Lübnan Basbakanı Sami Sulh ile gdrüşmüs ve sonra da geç vakit Bağdad'a avdet etmiştir Bu hususî toplantıda ne gibi mevzuların ele alındığı bilinmemektedir. Pakistan Başbak»nının, son Bağdad görüşmeleri hakkında Lübnan Başbakanına izahat verdiği zannodiimjektedi». Lüban'da son zamanlarda siyasî bir değişiklik vukua gelmiştir. Diğer taraftan Pakistan Cumhur Başkanı Isken d«r Mirza da bugün Suudi Arabistan başkentine ; gitmıştir. Suudi Arabistan, Iskender Mirza'yı resmen dâvet etmiştir. Bu alcşam Beyruttan dönen Pakistan Basbakanın Cumhur Başkanına mülâki olmak üzere Suudi Ârabistana gittiği d« büdirilmektedir. tir. Lübnan ile Suudi Arabistanda Mısırdan sıyrılmayı hedef tutan bir cereyan mevcuttur. Rusya Şarkî Türkistanda, din kardeşi Mısıra yardım etmeleri halktan isteniyor Bonn 21 (Husuat rauhabirimu Feyyaz Tokar bildirıyor) Sovyet hükuroetınin, Mısıra gondermek ümidile toplsdığı cgonüllülerin» 5«rkl Türkistanda beklcHıkleri öğrenilmiştir. Buraya gelen raporlaV* gdre Ruslar. Ka««rdi (hlâın Birüji) adında bir komite kurmuçlar ve ora Türklerind»n Mii kardeşil Arablara yardım etmelerinin elzem olduğunu anlatarak gönüllü birlikleri teskill »^^lordir. Özbek radyosunun, Türkistan Türklerine müteaddid çağrıları da tesbit edilmiştir. Bu çağrılarda, gönüllü kaydolmanın (dini bir vazife) olduğundan da bah. sedilmiştir. Raslar, Macaristana Mofol birlikleri fetirdi! Paris 21 (R.) Macaristanın güneyi ile doğusunda Sovyet kuvvetlerinin geri alındığmı ve bunların yerine Moğollardan mü teşekkil birliklerin yerleştirildiİini bildiren raporlar alınmıştır Moğol askerleri bulundukları memleket hakkında pek sarih bir fikre sahib değillerdir. Bunlann bir kısmı Tisza nehrini Süvayî Kanalı zannetmekte ve Mısır için dövüştüklerini zannetauktedırler! Mısır elcilerinin meş'um rolü Beyrut. 21 (THAR) Bu akşam Lübnan poliü tarafından reamen açıklandığına göre, Mısır Büyük elçiliğine ald bir otomobilin içinde mühim miktarda bomba bulunmuştur. Diğer taraftan Mısır askeri ataşesinin şoförünün evinden de silâh ve patlayıcı madde çıkraıstır. Lübnan siyasî çevreleri, son günlerde tngiliz ve Fransız bankalanna ve müesseaelerine karsı yapılan bombalı taarruzların bir (Arab elçiliği) tarafından idare edildiğini tesbit etmişlerdi, fakat bunun Mısır elçiliği oldujhı bugün kat'i bir çekilde anlasılmı;tır Bu hâdiseler Lübnan'da Mısır aleyhinde bir hava yaratmıştrr. Diğer taraftan Lübnan polisl, mühim bir gizli silâh deposu da ele gecirdiğim bildirmektedü*. gonullu topluyor •• •••••• Mecliste~ dün sert tartısmalar oldu Ankara 21 (CumhuriyetTeleks) B. M. M. nin bugünku toplantısında Kars miUetvekili Mehm»d Hazerin (C. H. P.) tç Işleri Bakanı tarafından cevablandırılmasını istediği bir sorusunun müzakeresi sert tartışmalara sebebiyet verdi. Gündemın beşinici maddesini teşkil eden Mehmed Hazerin mezkur »orusunda muhalefet milletvekilterinin tetkık gezileri esnasında. zabıta kuvvetlerı tarafından vatandaşla temaslarının onlenmemesi icin Iç Iş'eri Bakanlığının ne gıbi tedbirfer aldığı sorulmakta idı. Karartma ve alârm tecrübeleri yapılacağı haberi yalan Milletvekillerinin vatandaşlarla iemaslarına dair soruyu Adalet Bakanı cevablandırdı, soru sahibinin darbımeseli gürültüiere sebeb oldu Belgrad Moskova çatışması büyüyor Yugoslav gazeteleri, Ras basınını, hadiseleri tahrif ile suçlandırıyor Belgrad 21 (R ) Belgrad ile Moskova arasmda başlamış olan yenı ça tışma büyiımektedir. Bu2ün Yuso'lav gazeteleri, Sovyet basınını hadiseleri tahrif etmekle suç.Umd' mış v» Mareşal Tito"ya haksız yere hücumlar yapıldığını kaydetmiştir. Evvelâ Mareşal Tito bir nutuk söylemiş ve bazı Rus idarecilerinln (Stalinci) zihniyetle hareket rttiklerini, Macaristan hâdiselerindeı mesul olduklannı bildirmişti. Buna Pravda gazetesi sert bir cevab vermış ve Tito'yu, komünist devletlerin >ç işlerine müdahale etmekle ithama kalkışmıştı. Şimdi de Yugoslav komünist parti Arkas Sa. 5, Sü. S de Her yıl yapılması mutad pasif korunma kurslarınm 1 aralıktan itibaren baslıyacağının ilânı bazı kimseler tarafından yanlış tefsir edilmistir. Bilindiği gıbi pasif korunma kurs ları. ilgilı kanun gereğince her yıl tertıb edilmektedir. Bu yıl da tekrarlanması aynı kanun ıeabıdır. Geçen senelerde olduğu gıbi bu yıl yalnız yangın söndürme v.s. tatbikat yapılacak, kurslarda nazarî bilgi verilecektir. Şehirlerin karartılması, temsilî taarruzlar veya alârm tecrübeleri kat'iyyen bahis mevzuu değildir. Mükellefler peyderpey kurslara daI Soruyu cevablandırmak üzere kür vet edilecek ve umumi hayatın aksüye gelen Adalet Bakanı ve Iç İşleri samamasına bilhassa dıkkat edilecekBakan vekili Hüseyin Avni Göktürk tir. yaptığı konuşmada millletvekillerinin hiç bir yerde takib edilmediklerini, gazetelerde bu yolda neşredilen havadislerin hakikate uymadığım bildirdikten sonra şunları söyledi: «Mehmed Hazer, bu takiblerin Anayasaya ve Insan Hak'anna avkırı oldujhlnu söyliverek bu emrin kim tarafından verildisini sormaktadır. Soru sahibinin Iğdırda kaza geçirdikten sonra kalHınldığı hastanpde Sırn Atalay bu mev7uda Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Meclise bir soru önergesi verdi ve bazı hususların Başb?kan tarafından cevablandırılmasını istedi Oğrenildiğine gör* Türkive Basbakanı Menderes, Pakis*«n Gunıhuı 'Bnşkuwi'"rl*"R«bjkMnr STitrfl.Arabistandan Bağdad'a dönüncrya kadar Iraktakd ikametini uzatmaya karar vermiştir. j Pakistan idarecilerinin yann Bağdad'a dönmeleri beklenmektedir. Bundan =onra görüşmelere tekrar devam edilecek ve müşterek bir tebliğ neşredilecek Menderes ikametini ıızatıvor Paris. 21 (R) Bugün Şam gazeteleri, Beyrutta ciddi karışıklıklar çıktığını. çarpısmalar olduğunu ve baa yerlerd« jandarmalar arasmda yaralananların buJunduğunu bildirmi^lerdir Lübnan'da ııkı bir sansür tesis edildiğinden buna dair haber alınamamıttır. Karısıklık çıktığına dair haberler, Mısır taraftarı Suriye basınından gelmektedir Bu haberlere göre, bazı meçhul sahıslar LUbnan Cumhur Başkan Arfcası Sa. S. Sü. 2 de Bevrutta karışıklıklar MaloM Âmerika Âvrupaya petrol göndermeğe hazırlanıyor SULHVNU Washington 21 (AP) Dün gece bildirildiğine göre. B. Amerika ı7 Avrupa devletile müzakerelerde bulurarak âcil petrol ihtiyaclarım karşılamak için yardıma haıır bulunduğunu bildirmiştir. lyi haber alan kaynaklar. Hariciye Vekili görevlisi Herbert Hoover Jr. un Italya büyük elçisi Manlio Brosio'ya teminat verdigini söylemislerdir. Molotof tekrar sahnede Stalin'in sağ kolu, (Devlet Kontrol) Bakanlığına tayin edildi Londra 21 (R.) Moskova radyosunun bu gece okuduğu bir tebliğe gore, Stalin'in sağ kolu addedilen v« Hrutçef Bulganın devrınin ılk gua lerınde Dış Işleri Bakanlığından «ülen Molotof bugun (devlet Kontrol) bakanlığına tayın edilmiştir. Molotof'un," Basbakan yardım cılığlnı da muhafaza ettifi bildirilmiştir. rinvıllıkmasrafları 71 milyon imiş 17 Avrupa devletile müzakereler başladı, Resmi otomobilleâcil ihtiyaçlar temin edilecek ATAN ORTADOĞU Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Ankara 21 (Cumhuriyet . Teleks) C.H P Kars mılletvekıli Sırrı Atalay bugun B M M sı Başkanlığına verdiği bir soru onergesıle butun resml motorlu nakıl vasıtaların adedı ile masraflarınm Basbakan tarafından soilü olarak cevablandırılmasını istemektedir. Sırrı Atalay önergesinde fu hususların cevablandırılmaîiDi istemektedir: «1 Umum resmî motörlü nakll v«sıtaları 1950 yılında 5097 aded olup 1956 yılında 13 b;ne yaklaşmış bulunmaktadlr. Ve yıllık masraf da şimdilık 71 milyon vuz doksan bes bin bes yüz seksen sekız liradır. A 12.662 olan hızmet otomobillerinin kaç tanesı Jeep otomobll, kaç t«nesi Statıon Wagon ve kaç tanesl kaptı kaçtıdır. B Otomobll Jeep Station Vagon ve kaptı kaçtılann markaları nedirf Büyük elçi »anayiin ihtiyacı olan yakıtı karşılamak üzere acele Amerikan petrolu istemişti. Anlaşıldığma göre Hoover, bütün Avrupa memleketlerinin aralarında anlaşarak ihtiyaclan olan petrolun tesbiti ve nakil Fi»="leleri halledilBirleşmiş Milletler (New York) 21 nel Kurula verdiği raporda, Mıar dikten sonra böyle bir sevkiyann ya(a.a.) Birleşmiş Milletler Genel hükumetinin, bu kuvvetin Mısırda pılabileceğini söylemiştir. Sekreteri Dag Hammarskjold. millet bulunması ve vazifesi hakkjnda G** Arkast Sa. 5, Sü. 6 da erarası polis kuvveti hakkında Ge Arfca« Sa. 5, Sü. 7 de Mısır, polis kuwetin.ii vazifesine aid şartlan dün kabul etti Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Akaryakıt tevziatına dair açıklamalar Bu şayanı dikkat yazı serisini bugünden itibaren 2 nci sahifemiz de bulacaksımz. Olimpiyadlar başlıyor Onaltıncı Oilmpıyad Oyunları bugun Melboume'da yapılacak bir merajlmle açılacaktır. Olımplyad kafllemlz de dün Melbourne'a muvaBalat etmlç ve istirahate çekllmlştlr. (Ollmplyad Oyunlanna dalr haberlerımız 6 ncı »ahtfemlzdedlr ) Borosuz gaz sobalarına da günde 3 îitre petrol verilecek, husnsi otomobilleı beıtzinierini gunü gunüne alacaklar Akaryakıt sarfiyatının «on zaruretler karşısmda Uhdld» tibl tutulması yolunda yapılan tebliğlerln Utblki için dün Vılâyette Vali Prof. Gökayın rlyasetınde, Vali muavinleri, B«lediye şube müdürleri ve Belediye hududu d» hilindeki kaza kaymakamlırının iftlrakîle bîr toplantı yapılmıstır. Bu toplantıda, teblığlerde bildınlen maddeler uzerinde bazı açıklamalar yspılması kararlaştırılmıştır. Vılayetın dün yayınlanan 3 numaralı teblıği çudur: «Evvelce neşredilen 1 ve 2 numaralı teblığler uzerinde açıklamalar yıpılmıştır. 1 Hususî otomoblller de taksiler gibi yakıtlarını günü gününe alac»klardır Giinıinde alraıyanlar yanacaktır. 2 Ooktorlır ve basın mensubları hakkında b»zı bayllerin tereddüde dü* tukleri gorulmu«tür. Ytkıt karneleri hazırlanıncıya kadar doktorUn vc ba Macar işçisi ile Kızılordu arasmda yeni çarpışmalara dün gttçlttkle mâni olundu Londra 21 (R.) Macaristandan ılınan raporlara göre bugun Budapeştede Macar işçılerite Rus tankları ve askeri birlikleri arasında çıkmak ıızere olan kanlı bir çarpışma son lakikada Ruslann geri çekilmelerile ınlenebilmiştir. Muhabirlerin verdikleri tafsilâta ^öre, memleketin dört bir tarafından Pejteye gelen (Işçi İhtilâl ksnsey) leri temsilcileri Peşte stadyomunda (evkalâde toplantıya giderlerken kar şılarına Rus tankları ile askerı birlikleri çıkmıstır. Kukla Macar Basbakanı Kadar'ın, bu ihtilâl konseylerinin yeni bir basbakan seçeceklerinden korkarak Rus kuvvetlerinı müdahaleye davet ettiği anlaşılmaktadır. Fakat onun bu hareketi kukla hükumetin aleyhindeki cereyanı büsbütün kuvvetlendirmiştir. İhtilâl işçi konseyi temsilcileri Rus kuvvetleri çekildikten sonra tramvay idaresinin salonuna gitmişler. orada toplantüarını akdetmijler ve bütfin TELEFOTO CUMHUR1 YEf Melboume Londr» İstanbul GÖreşçileTİmiı Melboume bava alanına inerlerken Arkast Sa. 5, Sü. 5 te Arkası Sa. S. Sü. 6 da Dün viliyette Prof. Gökayın rvisliğinde yapılan toplantı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog