Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

LONDRA HaftiA7C*rm 32 nci yıl sayı 11.699 umhuri KLIRUCUSUrYUNUS NADI Telgrai ve mektub adresl: Cumhurıyet İstanbul Posta Kutusu tstanbul No 246 Telefoniar: Umuml Santral Numarası: 224298. Yaa Uleri: 224299 Matbaa: 224290 ömer Seyfeddin Külliyatı: 10 Çarşamba 21 Kasım 1956 (Bugüne kadar neşrolunmamış hikâyeleri) Külliyatın diğer dokuz kitabı: İlk Düşen Ak, Yuksek Ökçeler, Bomba, Gizli Mâbet, Asılzadeler. Bahar ve Kelebekler, Beyaz Lâle, Mahçupluk İmtihanı, Dalga. Beher kitab 100 Kuraştur. Ahmet Halit Kitabevi O K T A Suriye OrtadoğudaYalnızKaldılar 4.000 Rus askeri Avusturyaya kaçtı Moskovanın Viyanaya nota gönderdiği ve bunlann iadesini istediği bildiriliyor, Yugoslavyaya da iltica eden Rus askerleri var Borm 20 (Hususî muhabirimiz Feyyaz Tokar bildiriyor) Buradaki salâhiyetli çevrelerin bu gece verdikleri bir habere göre, Rusya, Avusturya hükumetine bir nota vermiştir Notada, Macaristandaki harekâta iştirak eden Sovyet askerlerir.den ve subaylanndan dört bin kişinin Macar mültecileri arasina kanşarak Avusturyaya geçtikleri bildirilmekte ve bunların suratl« lade edilmeleri istenmektedir. Bir kaç gündenberi Ruslann Macar Avusturya hududuna kuvvet yığdıklarına dair gelen raporlann Viyanada endişe yarattığı da bilinmektedir. Avusturya hükumeti henüz Rus notasını eevblandırmamıstır. Yugoslav topragına kaçan Rus askerleri Paris 20 (R.) Macaristana gönderilmiş olan Sovyet birliklerine men Bub askerler arasında çarpışmalar olduğuna dair haberler alınmıstır. Belgrada gelen raporlara göre, evvel den Macaristana gönderilmiş Rus askerleri ile son zamanlarda gönderilen Rus birlikleri, . henüz anla?ılamıy»n •ebeblerden doları çarpaftnışlardır. Bu haberler teyid edilmemiştır. Fa kat Yugoslav resmi çevreleri şu haberi vermişlerdir: cBiri subay olmak üzere 6 Rus askeri yollarım şaşırmışlar ve Yugoslavyaya iltica etmişlerdir.» Bundan evvel muhabirler, yüzlerce Rus askerinin, silâhlan ile birükte Yugoslavyaya sığmdıklannı bildırmislerdi. Aynı zamanda Yugoslav. Macar hududu civannda iki Rus birliğinin dövüştükleri de öğrenilmişti. Belgrad resmî çevreleri bu hususta tafsilât vermemekte ve yalnız 7 Ru Arkası S a . 5 . S ü . lde Akdenize Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan hâlâ ingiliz Mısırı desteklemiyorlar.. kuvvetleri Bu devletlerin Bağdad Paktına cephe almaktan geliyor vazgeçecekleri ve hattâ yakın zamanda bu Pakta Mısır hükumeti, Israel tarafından iğtinam edilen gilâhlannı geri istiyor alınmalannı istiyecekleri tahmin olunuyor Londra, 20 (R.) Washington'daki Mısır Büyük Elçiliğinde verilen bir zijafette konuşan cAhbar H Yevm» gazetesınin nâsiri Mustafa Emin, hukumetinin, îsraelin Mısırda son çarpışmalarda almış olduğu silâh ve cephaneyi iade etmesini temin için harekete geçeceğini açıklamış tır. Cumhur Başkanı Nasır'ın sözcüsü olarak konuştuğunu söyliyen MusYukandaki resimler, Merkezî Pasifikte Birleşik Amerika donanma.ımn tafa Emin, bu gaye ile Birleşmiş yapmakta olduğu manevralardan 3 sahnedir. Radyo ile idare edilen Milletler nezdinde teşebbüse geçıle ceğini behrtmış, Mısır, silâh ve ce«The Regulus I» isimli bir roketin, «USS Tunny» denizaltısuıdan Arkası Sa. 5, Sü. 7 de ablışmı göstermektedir Amerikanın yaptığı yeni hazırlıklar topçu kuvvetlerine mensub bir kaç ' yüz yüksek subayin iştirakile ya, pılan konferans esnasında bıldiril ' miştir. Bu konferansta Avrupa hava mudafaasına, topçu birüklerinin teknik tekâmülüne, atom topçuluğuna ve güdümlü silâhlara mütealhk meseleler müzakere edilmiştir. Arkası Sa. 5, Sü. S de Ankara 20 (Cumhuriyet Teleks) Bağdad Paktı toplantllan bir yandan devam ederken, Ankara siyasl çevrelerinin dikkat nazarlan bilhassa Suriye üzerinde toplanmıs bulunmaktadır. Bu çevrelerin kanaatine göre Su riye hâlâ tehlikeli kaypak siyasetine devam arzusunu göstermekte ve bu arzu resmî ağızlardan da ifade edilmektedir. Gene bu çevrelerin aldığı malumata nazaran, Arab devletleri Kral ve Devlet Reislerinin son yaptıklan toplantıda Suriye tamamen Mısırla hemfikir tavır takınmış ve bilhassa Sovyetlerin Ortadoğuya sızma politikssında rol oynar görünmüştür. Buna mukabil evveîce Mısırla beraber olan Suudî Arabistanın Sovyet tehlikesini daha cabuk his Arkası Sa. 5, Sü. 5 te yapılan göriişmeler Bağdad 20 (R. a.a.) Türkiye, Irak, İran ve Pakistan idarecileriBİn iştiraki le pazar akşamı b?şlarrus olan müzakerelere bu gece devam edilmiştir. Dün akşam saat 18 de başlıyan toplantırun gece yansından sonraya, saat bire kadar devam ettiği ögrenümiştir. Bu toplanüya Irak Kralı ile Pakistan Cumhurbaşkanı baskanlık etmişlerdir. Bu görüftneleri takib etmekU olan Pakistan radyosunun muha Arkan Sa. i Sü. id» Ayrupadaki Anerikan topçnsu toketletle techiz ediliyor I Stuttgart 20 (a.a) Stuttgard Vaihingen'de bulunan yedrr.ci Amerikan ordusu karargâhından bildirildiğine göre Avrupada üslenmiş olar. Amerikan topçu birlıklerinin bir çoğu önümüzdeki 12 ay zar fmda «Nike> tipi roketlerle teçhiz dilecektir. Bu haber, Avrupadaki Amerikan Polonyalılar Tito'yu dâvetten vazgeçmişler! Belgrad ile Moskovanın tekrar bozuşmalan Polonyayı kararsızhk içinde bıraktı Paris 20 (R.) Polonya kararsızhk içindedir (Tîto'cu) diye bir ramanlar itham edilmiş ve hapse atılmış ve son zamanlarda tekrar ıktidara gelmis olan Polonyalı komünist lider Gomulka'ttın son hâdiseler üzerine Mareşal Tito'yu Varşovaya davet etmekten vazgeçtiği öğrenilmiştir. Ortadoğuda Bağdad Pakö Devletleri (ufkî çiıgill), Mum desteklemekten vazgeçen devletler (çapraz çizgili) ve Sovyet politikasını takibde yalnız kalan devletler (beyaı) İngiliz Başbakanı Eden muvakkaten çekildi Hasta olduğu bildirilen Eden'e, Mührâhas Lordu Butler vekâlet edecek Londra 20 (R.) tagütere Bajoakanhk rjnakamıııdaıı bugün neşredilen bir tebliğde, Baçbakan Eden'in muvakkaten çekildıği bUdirilmiîtir. Tebliğde açıklandığma göre, doktorlan, Başbakan Eden'e istirahat etmesini tavsiye etmişlerdir. Eden'in, hemen hemen bir senedenberi taıil yapmadığı da Uâve edilmektedir. Başbakanhktan yapılan açıklamada »Bajbakan Eden, pek fazla çahşmanrn vereceğı ârazlardan mustarib bu. lunmaktadır. Önümüzdeki günler için verdiği randevular iptal edilmiştir* denmektedir. Başbakan Eden 'in ne kadar zaraan için başbakanlık makamuıdan uzak kalacağı hususunda tafsilât verılrae Arkası Sa. 3 Sü. 2 de Kasım GüEeğin Mersinde dünkü muhakemesi Gnl. Nordsdat Mersin 20 (Telefonla) Bakanlar Kurulunun bazı üyelenne hakaret ettığı ıddiasile mahkemeye verilen C H P Ger.el Sekreteri Kasım Güleğin duruşmasına bugün devam edilmiştir. Bugünkü duruşmaya Kasım Gülek ve Mükerrem Sarol gelmemişlerdır. Kasım Güleği 20 ye yakın avukat müdafaa etmiştır. Celse açılır açılmaz savcı, duruşmanm gizli yapılmasmı istemiştir. Maznun vekilleri bu talebin kanuna uygun olmadığını izah ettikten sonra hâkimler Savcılık talebini reddetmişler ve duruşmanm alenî olarak ya Arkası Sa. 5, Sü. 6 da NATO'nıın yeni Baskumandanı işbasında Gnl. Norsdat, «Rusya yalnız kuvvetten anladığını bir kere daha göstermiştir» diyor Paris 20 (AP ) Gnl. Gruenther bugün, Atlantık Muahedesı teşkilâüna dahil 15 devletin Avrupa bolgesindeki sılâhlı kuvvetleri başkumandanlığından alınmış ve vazıfesinı B. Amerika hava kuvvetleri kumandaniarından Gnl. Lauris Norstad'a devir ve teslim enıliştir. Bu münasebetle Paris civarındaki Müttefik genel karargâhında bütün NATO devletlerini temsıl eden askerî birlıkler silâhsız bir geçid resmi yapmıslardır. General Gruenther verdığı beyanatta, dünjanın bugürıkü vaziyetiniıj icabı ittifak dahilinde bile bazı gerginlikfer bulunduğunu belirtmiş, fakat bu müşküllerin ortadan kalkacağına da inandığmı kaydetmiştir. Arkası Sa. 3 Su. 3 de Eden ve Butler Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Yunanistan Kıbrıstan vazgeçemezmiş! NewYork'ta konuşan Karamanlis Atinanın Kıbrısb Rumlan tahrike devam edeceğini söyledi New York 20 (R.) Bir müddettenberi burada temaslarda bu1unmakta olan Yunan Başbakanı Karamanlis basma beyanatta bulunmuş ve Yunanistanın Kıbnstan vazgeçemiyeceğmi söylemiştir. Yunan Başbakanı, memleketinin Kıbnsta tedhişçilik yapan Rumlara yardımdan da vazgeçemiyeceğini ilâve etmiştirKaramanlis, Amerikalı Rumlann v« «Amerikalı liberallerin» Kıbns meselesinde Yunanistanı desteklemekte olduklannı söylemiştir. Fa Cezaevine girmek için sıra bekliyen mahkumlar Radyolarda havadis neşriyatı Havadis neşnyatı saatinde radyonv.zu açıyorsunuz: ilk haber, falan kasabadan filân hukumet azasına çelcüen teşekkur telgrafi Rdyo gazetesim dinlıyorsunuz: Evvelâ ifci devlet büyükleTİ arasında teati edilmesı mutad tebnfc telgraft ile cevabı Ama, beri yanda dünyanm üçüncü btr umumî harbe sürüklemnesi pek muhtemel imış .. Avrupalı kardeş bir millet dünya haritasından sthnmek üzere bulunuyormuş .. Radyomuz bunlan ön plânda gelen seyler addetmiyor O kadar etmiyor fci çok kere bir tebrtk ve teşekkür telgrafı hem havadis nejrii/orında, hem Radyo gazetesinde yayınlanıyor. Neticede açılan radyolar bazan teessürle, bazan atabiyetle kapatthyor. Böylesi füphesiz iktidar provagandası değil, böyle»i düpedüz bümiyerek yapılan aleyhe propaganda... Ama bunu bu isi düzenliyenlere nasıl anlatmalı? Radyolanmızı kurarken bu te»Mİert vücude getiren Avrupah ve Amerikalı firmalara birer de propaganda ve reklâm mü'tehamsı ısmarlamadığırmza ne kadar pijman oUak azdır. Konya 20 (Telefoola) Ealri bir kiliseden bozma küçük bir ceıaevl olan Karamanda halen Ceraevı tamamen dolduğu cihetle hüküm giy miş bulunan 50 den fazla suçlu cezalanrın infazı için sıra beklemekkat (Amerikalı liberaller) derken tedirler. Bunlann içinde ağır suçkimleri kasdettiğini tasrih eyleme lardan mahkum olanlar cezaevıne miştir. alınmakta, dığerleri muhtelif neza Arkası Sa. S, Sü. 2 de rethanelere goB.derilmektedır. Budapeştede, ihtilâlcilerin Rus tankiarı ile en şiddetli mücadeleyi yaptıkları bir mahal Âkaryakıt tahdidatı bütün memlekete teşmil ediliyor Ankara, 2 CCumhurıyetTeleks) U Son dunya hâdiseleri dolayısile, muh temel âkaryakıt buhranmın önlenmesi için âkaryakıt ithal ve tanziminı idare etmek üzere, Bakanlıklara rası bir komisyon kurulmuş ve bu komısyon bugün, Dış İşleri Bakanlı ğında ilk toplantısını yapmıştrr. AjTica Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı. bugün benzin ve motdrin hakkmda alınan karara aid şu sirküleri yayınlamıştır: Neşredilen sirküler Ankara, 20 'a.a.) Iktisad ve Ticarp* Vekâletindpn tebliğ edi'miştir: K 982 sayıli karara aid 27 sayılı sirkülere ek (29) sayılı sirküler. 1 K'982 sayılı karara aid 27 sayılı sirkülerin 2 nci maddesinde zikri geçen komitf tarafından muayyen ma Yedek subaylara dün diolomaları verildi Gaz tevziatına dair Vilâyetin yeni tebligi '•»inde havagazı ve eleklrik tesisatı bulunanlara gaz verilmiyecek Istanbul Vilâyetinden uebliğ ilgililerin iştirakile Vilayette \\<dilmiştir: pılan toplantıda ajağıdaki kararGaz tevziatınuı tâbi olacağı lar alınmışbr: Arkan Sa. 5, Sü. S dt usul ve şartlsn tesbit için bugün İngilterede de benzin vesikaya bağlandı Otomobiller her ay yalnız 320 kilometre katedebilecek kadar benzin atocak! Londra 20 (R.) Önümüzdeki ayın 17 sinden itibaren İngilterede benzinin vesika ile satılacağı bugün resmen bildirilmiştirMahrukat Vekâleti benzin tahdidatı hakkmda izahat vermiştir. Buna göre benzinle hareket eden ta Genc kocası için kız kaçıran 50 lik kadın Konya 20 (Telefonla) Dün Ereğli kazamızda eşine nadir rastlauan bir kız kaçırma vak'ası olmuj, 25 yaşındaki bir adamın 50 yaşındaki karısı arkadaşlan üe beraber kocası için köyün en güzel klzını kaçırmıştır. Ereğlinin Alhan kö Arkast Sa. 5, Sü. 4 te Arkası Sa, 3 Sü. 2 de \ Xedek »ubajlar Cunıiıarijet âbidtı.i bnünde 5 <Mci tahifuU Arkası Sa. 5, Sü. S te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog