Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Hakiki TAŞDELEN Memba Sulan Daimî olarak temin edilir. Şışlı Küçükbahçe So. No: 2 (Atatürk Müzesi ile Hastahane durağı arası). Tel: 48 13 44 BIRİNCİ NEVİ ERZAK UCUZ FİAT İYİ SERVİS Damacana ve Galonlarla ÂKKAÜYESİ 32 BCİ fil sayi 11.698 u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf ve m«khrt> adresi: Cumhuriyet İvtanbu) Poeta Kutost) îstanVul No 246 lelefonlar: Umumi Santral Numaraa: 224298, ?aa Içlen: 224299. Matbaa; 224290 Ototürk Şoför Kursu 8. devre kayıdlarına başlamıştır Çalışmalarımızı sahamızda ve dershanemizde görerek kursumuza ka>dolunuz Ehliyeî aldırıncaya kadar ücret yalnız 250 liradır. Direksiyon dersleri, Aşağı Guraba arsasmdaki kendi sahamızda. talebelerimizin istediği gün ve saatlerde verılir. Adres: Fatih Malta Akdeniz cad. 76 NOT: 8 inci devre dersleri 21 Kasım saat 19 da başlayacaktır. Salı 20 Kas'm 1956 Mısır şimdıde, yeni bir harb hilesi ile Rusyadan gönüllülerı getirtmeğe gayret ediyor! Bir taraftan Mısır ordusu Birleşniş Milletler emrine ragmen Muttefiklere ateş açarken, diğer taraftan Nâsırın müşaviri de basına: "Çar pışmalar tekrar başlarsa Sovyetler Birliğinden gönüllüler istiyeceğiz,, dedi Sovyet Rusya Ukraynaya Asker Yı Sovyet tahşldatı Hindistanın Milletleraraaı Polis Kuvvetlerine vereceği birliğin ilk kafilesi Napoli hava maksadlı 1LAN © Macaristşn için bir Başbakan aranıyor Londra 19, (R) Mısır birlikleri, son 12 saat zarfrnda «ateş kes» emrini bozarak IngilizFransız mevzılerine 3 defa ateş açmışlardır. Dk ateş dün gece açılmış ve 4 saat devam etmiştir. İşgâl kuvvetlerine mensub subaylar Ingiliz ve Fransız askerlerinin hiç bir mukabelede bulunmadıklarını söylemişlerdir. Bu arada bugün, PortSaid'in 7 kilometre batısında bulunan küçük bir adaya, 4 helikopterle küçük bir İngiliz birliği çıkarılmı$tır. Bunlar Adada bulunan 3 Mısırhyı tevkif etmişler ve mühim miktarda sılâh ile cepane ele geçırmişlerdir. Hâdiselerde, iki taraftan da in sanca zayiat bulunmadığı bildirilmiştir. Birleşmş Milletler müşahidleri. şimdi bu bdlgelerde tahkikat yapmaktadırlar. Müttefik Kuvvetlerin Kumandanı General Hugh Stockwell, hâdise leri derhal Birleşmiş Milletler nezdinde protesto etmi? ve bunları, «Ingiliz ve Fransızları ateş açmağa teşvık» olarak vasıflandırmlştır. Zira Mısır Cumhur Başkanı Nâsır'ın Siyasi Müşaviri Ali Sabri dün gece verdıği demeçte, Muırla Ingiltere, Fransa ve Israel arasmdi yeniden çarpışmalar patlak vermesi halinde, Mısırı Sovyetler Birliğinden gönüllüler istiyeceği tehdidini tekrarlamıştır. Mecliste Adalet Bakanının hâkimlere yaptığı tamim için sert bir tartışma Bu yıl da Pasif Korunma eğitimi yapılacak Ukrayna'ya yollanan askerî birlikler Washington 19 (a a.) Haber alındığına göre Sovyet hükumeti bir kaç zamandanberi Rusyanın diğer kısımlarından Ukraynaya askerî birlikler göndermektedir. Bu birliklerin şu maksadlarla Ukraynada toplandıklan tahmin olunmaktadır: 1 Peyklere daha fazla hürriyet içinde yaşamak ümid^rinden vargeçmelerini ihtar etmek, 2 Belgrada Moskovanın diğer C. H. P. Grup Başkan vekili Nüvit Yetkm'in iddiagı ve talebi: «Aclliyeyi, peyk memleketlerinde Tito tipi hükumetierin kurulmasına müsaadfi kaza organım kendi husıuî kalemi gibi emirle hareket eder hale getirmeye etmiyeceğini anlatmak, çalışan bu Bakanın tasalhıtundan adaleti kurtarmanızı istirham ediyonım» 3 Avrupaya, Rusyanın, her hangi bir bölgeye kısa zamanda bü Ankara 19 (CumhuriyetTeleks) mt ve objektü tefsirinden başka bir yük kuvvetler göndermeğe mukBüyük Millet Meclisınin bugunkü manası olmadığım ve bir takım siya tedir olduğıınu göstermek, Washingtondaki Sovyet işleri ile toplantısında, gündemde bulunan 13 si endişelerle mütaleasına lüzum sözlü sorudan üç tanesi görüşebildi ve bu arada Nüvid Yetkın ile Adalet Bakanı ve İç tşleri Bakan vekili Hüseyin Avni Göktürk arasında sert bir münakaşa cereyan etti. Gündemdeki sorulardan en alâka çekici olanı en son görüşüldü C. H. P. Malatya milletvekili ve Grup başkan vekili Nüvid Yetkin basm kanunlarında yapılan son tadilleri takiben, Adalet Bakanlıfınm SBVCIlıklar» ve hâkimlere yaptığı tamım hakkında malumat istemekteydi Daha evvel de yazıldığı gibi. bu tamimde. basın kanunlarımn sureti tatbiki mevzuunda bazı direktifler veriliyor ve basm davalarında ehlıvukufa mü racaat olunmaması. gazete sahibleri meselelerinde muvazaalara dıkkat edil mesi bildirildikten sonra, bu emirlere aykırı hareket edecekler hakkında kanunî takibata girişileceği belirtiliyordu. bulunmadığını ifade ettL Soru sahibinin iddialan ve talebi Göktürkün bu izahatından sonra söz alan soru sahibi Nüvid Yetkin konuşmasına şöyle başladı: Arkası Sa. 5, Sü. lde SodiÂa/c oânau, Mısır tazminat istiyor Ali Sabri müteakıben IngilizFransız kuvvetlerinin Milletlerarası Polis Kuvvetlerinin gelmesini çart koşarak Mısırda kabnaya hakları olmadığını söylemiş, «Mısır müttefiklerin derhal gitmesini istiyor; aksi taktirde dünyada tam bir karı^lklık doğar» demiştir. İstanbul 19 (aa.) Her yıl yaIngiltere, Fransa ve Israeli Mısır topraklanndaıı çekilmeğe ikna pıldığı gibi bu yıl da arahk ayiniçin, Birleşık Amerikanın bu mernleketler üzerindeki tesirini arttıraca da baslamak ve.guhct «yı sonunda ğı ümidini izhar eden Ali Sabri, bu neticeye varmak üzere Birleşik bitirilmek üzere «hava taarruzlaAmerikanın bahis mevzuu memleketlere ıhtiyaçlan olan petrolü gön rına kargı pasif korunma> egitiml dermemesini tavsıye etrrriş ve sözlerine son verirken, Mlsırffi Ingiltere, yapılacaktır. Fransa ve Israelden tazminat ıstiyeceğini söylenüş «Bununla beraberte Korunma mecburiyetine tâbi jelâfisi kabıl olmıyan kayıblanmız vardır» şeklinde konuşmuştur. hir ve kasaba halkı ile resmi ve hususî daire, müessese ve fabrikaların görevli ekipleri, nazari ve tatbiki şekilde bu eğitime tâbi tuBırleşmiş Milletler Genel Sekreteri Dag Hammarskjoeld, Kahirede tulacaktır. Mısır Devlet Başkanı Nâsır ile Milletlerarası Polis Kuvvetlerinin duru Eğitime 1660 yaş arasındaki kamu ve goreceği vazifeler hakkında yaptığı görüşmeleTİ müteakıb, bugün dın ve erkek vatandaşlar katılacak uçakla buraya dönmuştür. Hammarskjoeld, Kahire müzakereleri etratır. Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Arkası Sa. S. Sü. 5 te HrutçeE arkadaşlarıtu Hammarskjoeld Nev York'a döndü SON Dün Budapeşte duvarlarında ihtilâcilenn alaylı bir ilânı jjorulmuştur. Bu ilânda yazıh olan sözlerin tercümesi yukandadır DAKİKA: Macaristanda Rus ordusu duruma hâlâ hâkim değil Umumî grev tamamile önlenemedi, şurada burada çarpışan ihtilâlci birlikleri bugün de mevcud Londra 19 (R.ı Bugün Budapeşte sokaklarında duvarlarda şu üân lar gorulraüştür: ( Macarıstan için bir BaşbaK.n aranıyor. Sabıkalı olması, Rus tabiiyetinde bulunması şarttır. Başka me'îyet ıstenmemektedır.) Sovyetlerin butun askeri baskı'arına ve tehdıdlerine rağmen Macar mılletinı sındiremediklen ve ihülâlcılerın gayet kuvvetli bir morale sahıb oldukları bu alaylı ılânla da <spat edilmıştır. Peşte ıçinde nisbi bir Birleşıtıiş Milletleri tehdid ediyor Dün İran Dış Bakaas da görüsmelere NewYork 19 (R.) Birleşmiş Milletler genel kurulu bugün Macaristan meselesini müzakereye baş lamıştır. Küba delegesi, Rusyanm Macarlan tehcir etmekte olduğunu bildirmiş, Rusyanın takbihini ve tehçir hareketınin de durdurulmasını istemiştir. Söz alan Rus Dış Bakanı Çepilof inkâra kalkışmış v« şu tehdidı de savurmuştur: « Macaristana beynelmilel polis birliklerinin gönderilmesi dünya Arkası Sa 5. Sü 4 te Yazın Rusya Bağdad Konferansı Benzine konulan tahdid bugün sona eriyor dün Vilâyetçe açıklandı ArkaM Sa. 5, Sü. 2 d* 5 inci tahijede tSayuı Adalet Bakanı yaptığı tamim i burada teyid ettikten sonra bunun her Vekâletin yapageldiği kanunun iyi tatbikını temin zımnında yapılmış bir yorumlama olduğunu f»de ettiTerr*7aImz"Tinutmamak Ytrntidır ki. ker.dılerının bir hukuk pro£e» sörü olarak unutmamaları lâzımdır ki, tamimi yapan bakanlık Adalet Ba kanlığıdır. Bu bakanlığm yaptığı tamim Türk milleti namına adalet tevzii için vazifelendirilmiş bulunan kaza organlarına yapılmaktadu. Bütün medenî memleketlerde anayasalarla kaza kuvvetinin icraya ve tejrü kuvvete karşı istiklâli sağlanmış olduğu gıbı Turk Cumhuriyetınde de Anayasamızın 8 inci ve 54 uncü maddelerile kaza kuvvetinin istiklâli ve hâAdalet Bakanının sozleri Adalet Bakanı Profesor Huseyın kim teminatı tarsin edılmış bulunAvni Göktürk, bahis konusu tamimin maktadır. Bınaenaleyh kanunların Arkası Sa. 5, Sü. S de 13 haziranda yapıldığını, kanunun ü dinlemiyor Puar leceki toplanhda Mikoyan ile Voroşilofun, Batıhlara tekru hakaret eden Hnıtçefi kolundan çekerek oturtmağa çalışhklan, fakat mtıvaffak olamadddan bildiriliyor i Londra. 9 (R) Moskovadaki m u . habirler, pazar gecesi Polonya sefaretinde vukua gelen ikinci skandal hakkında tafsilât vermektedirler. Bu ziyafette de Hrutçrf konuşmu» ve Baülılara hakaret etmişti. Batıll lar da salondan çıkmifkrdı. katıldı, Irak hükumeti, Bağdad Pak Motörlü vasıtalarm istihkakı tesbit olundu, gaz tevziatı şimdilik durduruldu ^f tından çıkmıyacağuıı tekrar bildirdi 1S2OLitre Istanbul Valiliginden tebliğ edilmıçtir: Son dünya hâdiselerinın yarattığı akarjakıt sıkıntısı dolayısıle muhtelıf memleketlerde bu gibi maddeler için tedbirler almmış bulunmaktadır Memleketımıze gelen akaryakıt ır.addeiennde de bu hâdıseler sebebıle gecikmeler vukubuldugu için. ileride vatandaşlann daha fazla sıkıntıya dUşmemelerini temin maksadıle bazı tedbirler alınması Tıcaret ve Iktısad Vekâleti tarafından Valilığımıze tebliğ edılmış olmakla bugun Vılâyette ılgılılenn ıştirakıle yapılan toplantı netıcesinde aşagıdakı kararlar alınmıştır' Geçıcı mahlyette olan bu tedbirlenn tokânlann müsaade ettiği İlk anda kaldınUcağına da ışaret etmek iEterim. Tedbirler çunlardır: Yanndan (20 11 1956) itibaren î»tanbul çehrındekı kara nakll vasıtalan ile deni2 vasıtalannm, müteharnlt makinelerle sabıt makınelerın yevmi Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Tito ile Moskovanın araları tekrar açıldı Pravda, Yugoslav Devlet Reisini, diğer komünist devletlerin içişlerine kanşnakla suçlandırdı, Televizyon müsabakasında Mkafirler Hilton'da mtıharririmirJe konuşuılarken Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Oümpiyad kafılemiz gitti Olımpiyad kafı'.emlz dun gabah Baat 8 de Meltourne'a hareket etmiştir Sporcıüanmız hava meydanmda merasimle ugurlanmışlardır. Resimde. 1956 Olimpıyad kafüemlz, kendilerinl Avustralyaya gotürecek uçağın mer. divenlnde gorülmektedlr. (Tafsılât 3. »ahilemizdedlr ) Peykler de Tito'ya çatıyorlar \ Paris 19 (R.) Moskova ile TiU tekrar bozusrauşlardır. Sovyet komünist partisinin reamî sözcülüğunı yapan Pravda gazetesi bu sabah Ma teşal Tito"ya sert bir şekilde çatmı ^e Mareşalı, dığer komünist devlet ^rin iç işlerine müdahale etmek' ıçlandırmıştır. Mareşal Tito bir kaç gün evv )yledıği bir nutukta. Moskova' italin'cilerin tekrar sahneye çıktı' annı, Stalin aleyhtan idarecilerin i 'unların tesiri altında kaldıklar' •jylemiş ve Macarıstan hâdiselerı 'en de bunları mesul tuhnustu. Pravda, Tito'nun, komünistler ar; mdaki birlı|ı parçslamakta lduğı nu da kaydederek, son nutkunda ileı sürdüğü fikirlerin komünizmin te mel prensipleri olan beynelmilel işç te»anüdü ve prole*arva enternasyo Urutçef tstanbul seyahati kâzanan Amerikalı karıkoca Amerikada N B C televizyon ist»»ınunun «Turlslyeye nlye gitmek U.•orsunuz?» suallne 60 mllyon «eylr arasından, Bayan Bernstelnn «ko ım« doğum günü hedlyesl almak çln» cevabını vermtftır Bu cevab ve samlmi izahı Nehraska sehrinden ba yan Bernstein kocasile birlikte Televizyon Şırketlle Basm Yayın Umum Mürturlu^umU?ım mlsafiri olarak şeh rimlre vollamıştır. Butıin masrafları Basm Yaym tarafmdan gdrulen ve şehrimlzde bir hafta gezecek olan bu çlft 28 yaşındadırlar 6 senellk evll ve 3 5 yaşında bir oğullan bulunan Bernstein ler dıın geceyarısı 'Bu bir rüya'> dıj'erek Hil'ondaici o'lalarından Bogaza bakmışlardır. Bay Thoma» Bernstein: • Allah herkesin başı na kocasını düçünen böyle eş venin. Ksnmın bu müsabakayı kazanması, şunu göstenniftır kl Amerlkad» kocasmı düjünen kadm 60 mllyonda bir ve o da bendedir «eraektedir» Bayan Bern»teln lw «Bu cevabı yazmak nereden aklmıza geldi?. »uallne: • Kocam askerken Washington'da TOrk aubavlarlle ahbab olmuş. onlar dan Tılrktveyl çok dlnlemiştı. Kv« her gellşlnde (Hiç bir ş«y istemtyo. rum. blr kere Tıırltıyeye gldebilsem) derdl. İşte ona bbyle blr mtısabaka. yı kazandırarak bugun, tam 28 yaşına bastı^ı gunde ona özledıgl Istanbu lu goetereblldlglm İçin çok mesudum» demiıtlr. Arkası Sa, 5, Sü. 5 te Mareşal Tito
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog